Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2019

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019, ο οποίος παρέχει μια συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η φετινή είναι η έβδομη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης.

Τι είναι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης;

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα συγκριτικό πληροφοριακό εργαλείο το οποίο έχει ως στόχο να συνδράμει την ΕΕ και τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Προς τον σκοπό αυτόν παρέχει αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αποδοτικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων συμβάλλει στον προσδιορισμό ορθών πρακτικών, δυνητικών βελτιώσεων και ενδεχόμενων αδυναμιών. Αποτυπώνει τις τάσεις στη λειτουργία των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε βάθος χρόνου. Δεν παρουσιάζει μια συνολική ενιαία κατάταξη, αλλά μια επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας όλων των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Βασίζεται σε διάφορους δείκτες που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δεν προωθεί κάποιον συγκεκριμένο τύπο συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αλλά, ανεξάρτητα από το πρότυπο του εκάστοτε εθνικού συστήματος δικαιοσύνης ή τη νομική παράδοση στην οποία θεμελιώνεται, η έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ανεξαρτησία, η οικονομική προσιτότητα και η φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση αποτελούν μερικά από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά κάθε αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης.

Γιατί είναι τα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης σημαντικά για την ΕΕ;

Τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης συμβάλλουν καθοριστικά στην προάσπιση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζουν ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους, ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις εντός της ενιαίας αγοράς. Για τους λόγους αυτούς, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου — του ετήσιου κύκλου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης βοηθά τα κράτη μέλη να επιτύχουν την εν λόγω προτεραιότητα.

Ποιες είναι οι κύριες καινοτομίες της έβδομης έκδοσης του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης;

Η έκδοση για το 2019 αναπτύσσει περαιτέρω ορισμένες πτυχές της λειτουργίας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης:

 • Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης: νέοι δείκτες σχετικά με τις αρχές που εμπλέκονται στις πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούν δικαστές, τις κύριες διοικητικές εξουσίες επί των εθνικών εισαγγελικών υπηρεσιών, καθώς και τον διορισμό και την παύση των εθνικών εισαγγελέων.
 • Επενδύσεις στα συστήματα απονομής δικαιοσύνης: νέα επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται οικονομικοί πόροι σε κάθε σύστημα απονομής δικαιοσύνης.
 • Ποιότητα της δικαιοσύνης: νέα επισκόπηση των προτύπων που χρησιμοποιούνται στα ανώτατα δικαστήρια για τη βελτίωση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά δικαστικά δίκτυα (την Ένωση των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της ΕΕ και το Δίκτυο των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της ΕΕ).

Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει επίσης:

 • Πώς εκλαμβάνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις την ανεξαρτησία των δικαστών σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (βλ. έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2019 σχετικά με την «Αντίληψη του ευρέος κοινού περί της ανεξαρτησίας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης στην ΕΕ» και έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2019 σχετικά με την «Αντίληψη των επιχειρήσεων περί της ανεξαρτησίας των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης στην ΕΕ»).
 • Πώς επηρεάζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη η νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) και τα δικαστικά τέλη.
 • Την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής, τα θύματα βίας λόγω φύλου, τα άτομα με μητρική γλώσσα άλλη από τη γλώσσα του δικαστηρίου.

Ποια είναι τα κύρια πορίσματα του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019;

 • Θετική τάση όσον αφορά την αποδοτικότητα: Δεδομένα για την αποδοτικότητα που καλύπτουν περίοδο οκτώ ετών (2010-2017) δείχνουν ότι παρατηρούνται θετικές εξελίξεις στα περισσότερα από τα κράτη μέλη που, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προσδιορίστηκαν ως χώρες που αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις.
 • Οι επενδύσεις στον τομέα της δικαιοσύνης παρέμειναν σταθερές: Συνολικά, το 2017 οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για τα δικαστήρια παρέμειναν ως επί το πλείστον σταθερές στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η κατανομή των δαπανών αυτών σε κατηγορίες, όπως σε μισθούς, κτίρια δικαστηρίων, λογισμικό, μισθώσεις κτιρίων ή νομικά βοηθήματα, αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές ως προς την κατανομή των δαπανών μεταξύ των κρατών μελών.
 • Οι προκλήσεις όσον αφορά την αντίληψη περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης παραμένουν: Στα δύο τρίτα περίπου των κρατών μελών, η αντίληψη περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το 2016. Ωστόσο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η αντίληψη του κοινού περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης επιδεινώθηκε σε πάνω από τα δύο τρίτα των κρατών μελών τα οποία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προσδιορίστηκαν ως χώρες που αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις. Η συχνότερη αιτιολόγηση για την εκλαμβανόμενη έλλειψη ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των δικαστών είναι οι παρεμβάσεις ή η άσκηση πιέσεων από την κυβέρνηση και τους πολιτικούς.
 • Τα περισσότερα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων μέσω κατάρτισης των δικαστών: Όσον αφορά τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στα ανώτατα δικαστήρια για τη βελτίωση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων, τα περισσότερα δικαστήρια παρέχουν στους δικαστές ειδική κατάρτιση στη διάρθρωση, τη μορφή της αιτιολόγησης και τη σύνταξη αποφάσεων. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι χρήστες των υπηρεσιών των δικαστηρίων έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς για τη λήψη διευκρινίσεων σχετικά με δικαστικές αποφάσεις, στοιχείο που αποτελεί ενδιαφέρουσα πρακτική, η οποία καθιστά το σύστημα δικαιοσύνης φιλικότερο προς τους πολίτες.
 • Οι εγγυήσεις για τις εθνικές εισαγγελικές υπηρεσίες και τις πειθαρχικές διαδικασίες ποικίλλουν: Όσον αφορά τις εθνικές εισαγγελικές υπηρεσίες, ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης δείχνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει ορισμένος βαθμός συγκέντρωσης των κύριων διοικητικών εξουσιών σε μία μοναδική αρχή. Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες, το Δικαστικό Συμβούλιο / Εισαγγελικό Συμβούλιο ή η εισαγγελική υπηρεσία συμμετέχει στον διορισμό και την παύση των εθνικών εισαγγελέων. Όσον αφορά τις πειθαρχικές διαδικασίες για τους δικαστές, στα περισσότερα κράτη μέλη, η αρχή που αποφασίζει για τις πειθαρχικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως δικαστήριο ή δικαστικό συμβούλιο. Σε ορισμένα κράτη μέλη, πρόκειται για ειδικό δικαστήριο του οποίου τα μέλη επιλέγονται ή διορίζονται ειδικά από το Δικαστικό Συμβούλιο, δικαστές ή, σε ένα κράτος μέλος, από τον υπουργό Δικαιοσύνης.
 • Ο φόρτος υποθέσεων στον τομέα του ανταγωνισμού μειώνεται: Ο συνολικός φόρτος υποθέσεων που αντιμετώπισαν τα δικαστήρια σε όλα τα κράτη μέλη μειώθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια της διαδικασίας του δικαστικού ελέγχου σε επτά κράτη μέλη.
 • Σε ορισμένα κράτη μέλη η χρήση εργαλείων ΤΠΕ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη: Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα ΤΠΕ για τη διαχείριση των υποθέσεων και δεν έχουν σημειώσει πρόοδο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί η συλλογή δεδομένων τα οποία να καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα και όλους τους τομείς της δικαιοσύνης.
 • Περιορισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους φτωχότερους πολίτες: Ο πίνακας αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, πολίτες των οποίων το εισόδημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας δεν λαμβάνουν καμία νομική συνδρομή σε ορισμένα είδη διαφορών. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, δύο από τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης σε νομική συνδρομή. Η δυσκολία εξασφάλισης νομικής συνδρομής, σε συνδυασμό με τα ενίοτε υψηλά επίπεδα δικαστικών τελών σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορεί να αποτρέπει τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας από την προσφυγή στη δικαιοσύνη.
 • Η διάρκεια των διαδικασιών στις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση: Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα μισά περίπου κράτη μέλη οι πρωτοβάθμιες δικαστικές διαδικασίες στις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διαρκούν έως ένα έτος κατά μέσο όρο. Σε ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, οι εν λόγω διαδικασίες διαρκούν κατά μέσο όρο δύο ή περισσότερα έτη.

 

Ποια είναι η σχέση μεταξύ του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και της εργαλειοθήκης της ΕΕ για το κράτος δικαίου;

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα από τα εργαλεία της εργαλειοθήκης της ΕΕ για το κράτος δικαίου.

Ο ετήσιος πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης εξετάζει μια σειρά δεικτών για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Το συγκριτικό αυτό εργαλείο συμπληρώνεται από αξιολογήσεις ανά χώρα, οι οποίες παρουσιάζονται στις ανά χώρα εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα για βαθύτερη ανάλυση με βάση το εθνικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Η εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου αποτελείται από ευρύ φάσμα εργαλείων για την προσεκτική παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανταπόκριση στα ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη, στα οποία εργαλεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες επί παραβάσει, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), το πλαίσιο για το κράτος δικαίου και η διαδικασία του άρθρου 7 της ΣΕΕ.

Η Επιτροπή, με την ανακοίνωσή της για την περαιτέρω ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, που δημοσιεύθηκε στις 3 Απριλίου, κάλεσε τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, να συμβάλουν με ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο μέλλον η εργαλειοθήκη για το κράτος δικαίου.

Με βάση αυτή τη διαδικασία προβληματισμού και τη συνεχιζόμενη συζήτηση, η Επιτροπή θα επανέλθει στο εν λόγω θέμα με δικά της συμπεράσματα και προτάσεις τον Ιούνιο του 2019.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο;

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί τον ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή ανάλυση των σχεδίων των κρατών μελών της ΕΕ για μακροοικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και εκδίδει συστάσεις για τους επόμενους 12-18 μήνες προς έγκριση από το Συμβούλιο. Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ξεκινά τον Νοέμβριο με τη δημοσίευση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης της Επιτροπής και την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ. Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης καθορίζει τις γενικές οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες για την ΕΕ και παρέχει στα κράτη μέλη γενικές κατευθύνσεις πολιτικής για το επόμενο έτος. Η σύσταση για τη ζώνη του ευρώ παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές προς τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ σχετικά με θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

Στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι «η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών συμβάλλει στην υψηλότερη ανάπτυξη και αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση άλλων μεταρρυθμίσεων», καθώς και ότι «η σύνδεση αυτή περιλαμβάνει (...) τον σεβασμό του κράτους δικαίου». Τονίζει επίσης ότι «το κράτος δικαίου, τα αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης και τα σταθερά πλαίσια καταπολέμησης της διαφθοράς είναι καθοριστικής σημασίας για την προσέλκυση επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Η σημασία αυτή σχετίζεται, ιδίως, με την ανεξαρτησία και την αποδοτικότητα των δικαστικών συστημάτων, καθώς και με μια συνολική προσέγγιση της καταπολέμησης της διαφθοράς η οποία συνδυάζει την πρόληψη, την αποτελεσματική δίωξη και την επιβολή κυρώσεων».

Η σύσταση του 2019 για τη ζώνη του ευρώ, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Μαρτίου 2019, υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των θεσμών και, ειδικότερα, της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης.

Πώς συμβάλλει ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο;

Ο πίνακας αποτελεσμάτων εξετάζει μια σειρά δεικτών για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και διευκολύνει την αξιολόγηση του αντικτύπου των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη. Αν ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ανεπαρκείς επιδόσεις, για να διαπιστωθούν οι λόγοι αυτής της ανεπάρκειας απαιτείται πάντοτε βαθύτερη ανάλυση του εθνικού νομικού και θεσμικού πλαισίου. Η εν λόγω αξιολόγηση ανά χώρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μέσω διμερούς διαλόγου με τις οικείες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η αξιολόγηση ανά χώρα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νομικού συστήματος και το πλαίσιο του οικείου κράτους μέλους. Ενδέχεται τελικά να οδηγήσει την Επιτροπή να προτείνει την έκδοση από το Συμβούλιο ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τη βελτίωση των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης.

Πώς στηρίζουν την ανάπτυξη τα αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης;

Τα αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης τα οποία προασπίζουν το κράτος δικαίου έχουν από καιρό αναγνωριστεί ως παράγοντες με θετικό οικονομικό αντίκτυπο. Όταν τα δικαστικά συστήματα εγγυώνται την πραγμάτωση των δικαιωμάτων, οι πιστωτές είναι πιθανότερο να δανείσουν, οι επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από την υιοθέτηση καιροσκοπικής συμπεριφοράς, το κόστος των συναλλαγών μειώνεται και οι καινοτόμες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να πραγματοποιήσουν επενδύσεις.

Ο ευεργετικός αντίκτυπος των καλά λειτουργούντων εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης στην οικονομία τεκμηριώνεται με σειρά μελετών και επιστημονικών συγγραμμάτων, μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ΟΟΣΑ, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πώς εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης στον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019;

Ο πίνακας αποτελεσμάτων χρησιμοποιεί δείκτες που εξετάζουν τα τρία βασικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης: την αποδοτικότητα, την ποιότητα και την ανεξαρτησία.

 • Αποδοτικότητα

Οι δείκτες που σχετίζονται με την αποδοτικότητα των διαδικασιών περιλαμβάνουν: τον φόρτο υποθέσεων, τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών (τον χρόνο εκδίκασης), το ποσοστό διεκπεραίωσης (τον λόγο του αριθμού των εκδικασθεισών υποθέσεων προς τον αριθμό των εισαχθεισών υποθέσεων) και τον αριθμό των εκκρεμών υποθέσεων. Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει επίσης τη μέση διάρκεια των διαδικασιών σε συγκεκριμένους τομείς όταν άπτονται του δικαίου της ΕΕ.

 • Ποιότητα

Η εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, οι επαρκείς πόροι, τα αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης και τα κατάλληλα πρότυπα συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιότητα των συστημάτων δικαιοσύνης. Ο πίνακας αποτελεσμάτων χρησιμοποιεί διάφορους δείκτες που καλύπτουν αυτούς τους παράγοντες: π.χ. δείκτες για την ηλεκτρονική υποβολή αξιώσεων, την επικοινωνία μεταξύ των δικαστηρίων και των διαδίκων, την κατάρτιση των δικαστών, τους οικονομικούς πόρους και τη χρήση ΤΠΕ για τα συστήματα διαχείρισης υποθέσεων και τα πρότυπα.

 • Ανεξαρτησία

Ο πίνακας αποτελεσμάτων εξετάζει την αντίληψη του ευρέος κοινού και των επιχειρήσεων περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Παρουσιάζει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τις νομικές εγγυήσεις που παρέχονται στα κράτη μέλη ως προς ορισμένες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να διακυβευθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καθώς και επισκόπηση της οργάνωσης των εθνικών εισαγγελικών υπηρεσιών.

Ποια είναι η μεθοδολογία του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης;

Ο πίνακας αποτελεσμάτων χρησιμοποιεί διάφορες πηγές πληροφοριών. Μεγάλο μέρος των ποσοτικών δεδομένων παρέχεται από την επιτροπή αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης (CEPEJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία η Επιτροπή έχει συνάψει σύμβαση για την εκπόνηση ειδικής ετήσιας μελέτης. Τα δεδομένα αυτά καλύπτουν την περίοδο από το 2010 έως το 2017 και έχουν παρασχεθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία της CEPEJ. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης αναλυτικές παρατηρήσεις και ενημερωτικά δελτία ανά χώρα, τα οποία παρέχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα πρέπει να εξετάζονται μαζί με τα διαγράμματα.

Οι άλλες πηγές δεδομένων είναι η ομάδα των υπευθύνων επικοινωνίας για τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ), το Δίκτυο των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της ΕΕ, η Ένωση των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της ΕΕ (ACA), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού, η επιτροπή επικοινωνιών, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η Eurostat, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (EJTN) και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Γιατί λείπουν ορισμένα δεδομένα;

Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να λείπουν δεδομένα για ορισμένα κράτη μέλη, το κενό δεδομένων εξακολουθεί να μειώνεται. Οι εναπομένουσες δυσκολίες όσον αφορά τη συγκέντρωση δεδομένων οφείλονται συχνά είτε σε ανεπαρκή στατιστική ικανότητα είτε στο γεγονός ότι οι εθνικές κατηγορίες για τις οποίες συλλέγονται δεδομένα δεν αντιστοιχούν επακριβώς σε εκείνες που χρησιμοποιούνται για τον πίνακα αποτελεσμάτων. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, το κενό δεδομένων οφείλεται στην απροθυμία εθνικών αρχών να συνεισφέρουν με την παροχή στοιχείων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να μειώσουν περαιτέρω το εν λόγω κενό δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου

 

MEMO/19/2233

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar