Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Srovnávací přehled o soudnictví – otázky a odpovědi

Brusel 26. dubna 2019

Evropská komise dnes zveřejnila srovnávací přehled o soudnictví 2019, který porovnává nezávislost, kvalitu a efektivnost soudních systémů v členských státech EU. Jedná se o sedmé vydání tohoto přehledu.

Co je srovnávací přehled EU o soudnictví?

Srovnávací přehled EU o soudnictví je informační nástroj, jehož účelem je napomáhat členským státům zvyšovat účinnost jejich soudních systémů. Využívá objektivních, spolehlivých a srovnatelných údajů o kvalitě, nezávislosti a efektivnosti systémů soudnictví všech členských států.

Srovnávací přehled pomáhá určit osvědčené postupy, zlepšení a možné nedostatky a objasňuje trendy ve fungování vnitrostátních soudních systémů v průběhu času. Nenabízí celkové pořadí hodnocení jednotlivých zemí, ale přináší informace o fungování všech soudních systémů na základě různých ukazatelů, jež jsou ve společném zájmu všech členských států.

Srovnávací přehled nepropaguje žádný konkrétní typ soudního systému. Mezi základní znaky dobře fungujícího soudnictví – bez ohledu na model vnitrostátního systému nebo právní tradici, ve které je zakotven – patří např. rychlost, nezávislost, dostupnost a snadný přístup.

Proč jsou vnitrostátní soudní systémy pro EU důležité?

Soudní systémy mají klíčový význam pro prosazování zásad právního státu a základních hodnot EU. Zajišťují, aby občané a podniky mohli plně využívat svých práv, posilují vzájemnou důvěru a pomáhají vytvářet prostředí příznivé pro investice a podnikání na jednotném trhu. Z tohoto důvodu je zlepšování účinnosti vnitrostátních soudních systémů jednou z priorit evropského semestru – ročního cyklu koordinace hospodářských politik v EU. Srovnávací přehled EU o soudnictví pomáhá členským státům tohoto prioritního cíle dosáhnout.

Jaké jsou hlavní novinky sedmého vydání srovnávacího přehledu EU o soudnictví?

Letošní vydání dále rozvíjí některé aspekty fungování soudních systémů:

 • nezávislost soudnictví: nové ukazatele, které se týkají orgánů zapojených do kárných řízení se soudci, hlavních pravomocí při řízení státních zastupitelství jednotlivých zemí a jmenování a odvolávání státních zástupců,
 • investice do soudních systémů: nový přehled, jak jsou v jednotlivých soudních systémech vynakládány finanční prostředky,
 • kvalita soudnictví: ve spolupráci s evropskými justičními sítěmi (Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů EU a Síť předsedů nejvyšších soudů EU) byl vypracován nový přehled norem, jež používají nejvyšší soudy ke zkvalitňování rozsudků.

Srovnávací přehled rovněž sleduje:

 • jak občané a podniky vnímají nezávislost soudců v porovnání s předchozími lety (viz průzkum Eurobarometr z roku 2019 „Jak veřejnost vnímá nezávislost vnitrostátních systémů soudnictví v EU“ a průzkum Eurobarometr z roku 2019 „Jak podniky vnímají nezávislost vnitrostátních systémů soudnictví v EU“),
 • jaký vliv mají poplatky za právní pomoc a soudní poplatky na přístup ke spravedlnosti,
 • přístup zranitelnějších skupin, jako jsou děti, osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením, oběti genderově podmíněného násilí či nerodilí mluvčí, ke spravedlnosti.

Jaká jsou hlavní zjištění srovnávacího přehledu EU o soudnictví 2019?

 • Efektivnost se zvyšuje: z údajů o efektivnosti za osm let (2010–2017) lze vypozorovat pozitivní vývoj ve většině členských států označených v rámci evropského semestru jako státy, které čelí specifickým výzvám.
 • Investice v oblasti spravedlnosti byly stabilní: V souhrnu byly v roce 2017 v členských státech celkové výdaje vládních institucí na soudy převážně stabilní. Po rozdělení těchto výdajů do různých kategorií, jako jsou platy, soudní budovy, software, pronájem budov či právní pomoc, však vychází najevo, že v jednotlivých členských státech se struktura výdajů výrazně liší.
 • Přetrvávají nedostatky, pokud jde o vnímání nezávislosti soudnictví: vnímání nezávislosti soudnictví se ve srovnání s rokem 2016 zlepšilo přibližně ve dvou třetinách členských států. Oproti minulému roku se však vnímání nezávislosti soudnictví ze strany veřejnosti zhoršilo ve více než dvou třetinách členských států označených v rámci evropského semestru jako státy, které čelí specifickým výzvám. Jako nejčastější důvod, proč je nezávislost soudů a soudců vnímána jako nedostatečná, jsou uváděny zásahy nebo tlak ze strany vlády a politiků.
 • Většina členských států zajišťuje kvalitu rozsudků formou odborné přípravy soudců: pokud jde o normy používané na nejvyšších soudech ke zkvalitňování rozsudků, většina soudů poskytuje soudcům specifickou odbornou přípravu týkající se struktury, odůvodňování a vypracovávání rozsudků. V některých členských státech mají osoby, které přicházejí se soudy do styku, přístup k mechanismům objasňujícím soudní rozhodnutí. Jedná se o zajímavou praxi v rámci vylepšování občansky vstřícných soudních systémů.
 • Záruky pro státní zastupitelství a kárná řízení se v jednotlivých zemích liší: pokud jde o státní zastupitelství, srovnávací přehled EU o soudnictví ukazuje, že v některých členských státech se hlavní řídicí pravomoci soustřeďují do jediného orgánu. Ve většině zemí jsou kromě toho do jmenování a odvolávání státních zástupců zapojeny soudní rada či rada pro státní zastupitelství nebo státní zastupitelství. Pokud jde o kárná řízení se soudci, ve většině členských států je orgán rozhodující o kárných sankcích nezávislý, jde např. o soud nebo soudní radu. V některých členských státech jde o zvláštní soud, jehož členy vybírá nebo jmenuje soudní rada, soudci nebo v jednom členském státě ministr spravedlnosti.
 • Počet případů v oblasti hospodářské soutěže se snižuje: celkový počet případů, jež soudy členských států projednávají, výrazně poklesl, což vedlo ke zkrácení délky soudního přezkumu v sedmi členských státech.
 • Stále nedostatečné využívání nástrojů IKT v některých zemích: mnohé členské státy dosud neprovedly systém řízení případů pomocí IKT v plném rozsahu a ve srovnání s předchozími lety nebylo dosaženo žádného zlepšení. V některých členských státech není dosud možné zajistit celostátní sběr údajů ve všech oblastech soudnictví.
 • Omezený přístup ke spravedlnosti pro méně majetné občany: přehled potvrzuje, že v některých členských státech nemají občané s příjmem pod prahem chudoby v určitých typech sporů nárok na právní pomoc. Dva tyto členské státy ve srovnání s minulým rokem přístup k právní pomoci zlepšily. Potíže při využívání právní pomoci společně s vysokými soudními poplatky v některých členských státech by mohly mít pro osoby žijící v chudobě odrazující účinek, pokud jde o přístup ke spravedlnosti.
 • Délka řízení u případů praní peněz je i nadále problematická: z údajů vyplývá, že v přibližně polovině členských států trvá řízení u soudu prvního stupně v rámci boje proti praní peněz průměrně až jeden rok. V některých členských státech, které čelí problémům, může takové řízení trvat v průměru dva i více let.

Jaký je vztah mezi srovnávacím přehledem EU o soudnictví a souborem nástrojů EU na podporu právního státu?

Srovnávací přehled EU o soudnictví je součástí souboru nástrojů EU na podporu právního státu.

Každoroční srovnávací přehled EU o soudnictví sleduje širokou škálu ukazatelů, pomocí nichž hodnotí nezávislost, kvalitu a efektivnost vnitrostátních soudních systémů. Tento srovnávací nástroj doplňují hodnocení obsažená ve zprávách pro jednotlivé země v rámci evropského semestru, která umožňují provést hlubší analýzu založenou na právním a institucionálním kontextu dané země.

Soubor nástrojů EU na podporu právního státu sestává z celé řady prostředků, které mají důsledně sledovat, hodnotit a řešit otázky právního státu v členských státech. Patří mezi ně např. řízení o nesplnění povinnosti, evropský semestr, srovnávací přehled EU o soudnictví, mechanismus pro spolupráci a ověřování, rámec pro posílení právního státu a postup podle článku 7 Smlouvy o EU.

Komise ve svém sdělení o dalším posílení právního státu, které bylo zveřejněno dne 3. dubna, vyzvala orgány EU a členské státy, jakož i další zúčastněné strany, aby přišly s podněty, jak by se mohl soubor nástrojů na podporu právního státu v budoucnu dále rozvíjet.

Na základě tohoto procesu úvah a probíhající diskuse představí Komise v červnu 2019 své vlastní závěry a návrhy.

Co je evropský semestr?

Evropský semestr je roční cyklus koordinace hospodářských, fiskálních a sociálních politik EU. Komise každoročně provádí podrobnou analýzu plánů makroekonomických, rozpočtových a strukturálních reforem členských států EU a vydává doporučení pro příštích 12–18 měsíců, která pak přijímá Rada. Cyklus evropského semestru začíná v listopadu zveřejněním roční analýzy růstu vypracované Komisí a návrhem doporučení Rady týkajícího se hospodářské politiky eurozóny, který také předkládá Komise. Tato analýza stanoví obecné hospodářské a sociální priority EU a poskytuje členským státům obecné politické pokyny pro následující rok. Doporučení pro eurozónu poskytuje členským státům eurozóny individualizované poradenství v otázkách, které mají význam pro fungování eurozóny jako celku.

V roční analýze růstu na rok 2019 Komise zdůrazňuje, že „dobře fungující veřejné instituce přispívají k vyššímu růstu a jsou předpokladem úspěšného provádění dalších reforem“ a že „to zahrnuje (…) dodržování zásad právního státu“. Připomíná rovněž, že „pro přilákání podniků a umožnění hospodářského růstu má zásadní význam právní stát, účinné systémy soudnictví a solidní protikorupční rámce. To se týká zejména nezávislosti a účinnosti soudních systémů a rovněž komplexního přístupu k boji proti korupci, který kombinuje prevenci, účinné stíhání a sankce“.

Doporučení pro eurozónu 2019, které schválila Evropská rada ve dnech 21.–22. března 2019, zdůrazňuje potřebu zlepšit kvalitu institucí včetně účinnosti soudnictví.

Jaký přínos má srovnávací přehled EU o soudnictví pro evropský semestr?

Srovnávací přehled sleduje širokou škálu ukazatelů, na jejichž základě hodnotí nezávislost, kvalitu a efektivnost vnitrostátních soudních systémů a pomáhá posoudit dopad reforem soudnictví v členských státech. Pokud srovnávací přehled odhalí nedostatky, jejich zdůvodnění vždy vyžaduje hlubší analýzu právního a institucionálního rámce dané země. Toto hodnocení jednotlivých zemí se provádí v rámci procesu evropského semestru formou dvoustranného dialogu s příslušnými orgány a zúčastněnými stranami.

V uvedeném hodnocení se přihlíží ke zvláštnostem právního systému a k situaci dotčeného členského státu. V konečném důsledku může Komise navrhnout Radě, aby přijala doporučení pro jednotlivé země týkající se zlepšení jejich soudních systémů.

Jak mohou účinné soudní systémy podpořit růst?

Již dlouho platí, že účinné soudnictví, jež se drží zásad právního státu, má příznivý dopad na ekonomiku. Pokud systémy soudnictví zaručují prosazování práv, jsou věřitelé s větší pravděpodobností ochotni poskytovat úvěry, podniky jsou odrazovány od oportunistického chování, snižují se transakční náklady a inovativní podniky s větší pravděpodobností investují.

Pozitivní vliv řádně fungujících vnitrostátních systémů soudnictví na hospodářství dokládá akademická literatura a řada studií, např. Evropské centrální banky, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světového ekonomického fóra a Světové banky.

Jakým způsobem srovnávací přehled EU 2019 zkoumá účinnost soudnictví?

Přehled používá ukazatele zkoumající tři hlavní znaky dobře fungujícího systému soudnictví: efektivnost, kvalitu a nezávislost.

 • Efektivnost

Mezi ukazatele efektivnosti řízení patří: počet případů, délka soudních řízení (dispoziční čas), podíl vyřízených věcí (poměr mezi počtem vyřízených věcí a počtem příchozích věcí) a počet projednávaných věcí. Srovnávací přehled rovněž uvádí průměrnou délku řízení v určitých oblastech, v nichž se uplatňuje právo EU.

 • Kvalita

Klíčovými faktory, které přispívají ke kvalitě soudních systémů, jsou snadný přístup ke spravedlnosti, přiměřené zdroje, účinné nástroje hodnocení a náležité normy. Srovnávací přehled sleduje tyto faktory prostřednictvím různých ukazatelů, jako je elektronické podávání nároků, komunikace mezi soudy a účastníky řízení, vzdělávání soudců, finanční zdroje a systémy IKT pro řízení věcí a norem.

 • Nezávislost

Srovnávací přehled zkoumá, jak nezávislost soudnictví vnímá široká veřejnost a podniky. Rovněž přináší informace o právních zárukách, které jsou v členských státech k dispozici v určitých situacích, kdy nezávislost soudnictví může být ohrožena. Podává také přehled o tom, jak jsou v jednotlivých zemích organizována státní zastupitelství.

Jaká je metodika srovnávacího přehledu EU o soudnictví?

Srovnávací přehled vychází z různých zdrojů informací. Velkou část kvantitativních údajů poskytuje Komise Rady Evropy pro hodnocení efektivity justice (CEPEJ), se kterou Komise uzavřela smlouvu na vypracování zvláštní každoroční studie. Tyto údaje pocházejí z období 2010 až 2017 a poskytly je členské státy podle metodiky CEPEJ. Studie obsahuje rovněž podrobné připomínky a přehledy o jednotlivých zemích s bližšími informacemi, které je třeba vedle číselných údajů zohlednit.

Údaje dále poskytly skupiny kontaktních osob pro vnitrostátní soudní systémy, Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Síť předsedů nejvyšších soudů EU, Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů EU (ACA), Evropská síť pro hospodářskou soutěž, Komunikační výbor, Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, Odborná skupina pro praní peněz a financování terorismu, Eurostat, Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) a Světové ekonomické fórum.

Proč některé údaje chybí?

Přestože u některých členských států stále chybí některé údaje, tento nedostatek se nadále zmenšuje. Přetrvávající problémy při sběru údajů jsou často způsobeny nedostatečnou statistickou kapacitou nebo tím, že vnitrostátní kategorie, pro něž jsou údaje shromažďovány, neodpovídají zcela kategoriím používaným v přehledu. V několika málo případech stojí za chybějícími údaji neochota vnitrostátních orgánů poskytnout údaje. Komise bude členské státy i nadále vybízet k tomu, aby počet chybějících údajů nadále snižovaly.

Další informace

Tisková zpráva

MEMO/19/2233

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar