Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Информационно табло в областта на правосъдието — въпроси и отговори

Брюксел, 26 април 2019 r.

Европейската комисия публикува днес Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г., в което се прави сравнителен преглед на независимостта, качеството и ефикасността на правосъдните системи на държавите — членки на ЕС. Тази година излиза седмото издание на Информационното табло в областта на правосъдието.

Какво представлява Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието?

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието е сравнителен инструмент за информация, чиято цел е да помага на ЕС и държавите членки да подобрят ефективността на националните правосъдни системи. То постига това, като предоставя обективни, надеждни и сравними данни относно качеството, независимостта и ефикасността на правосъдните системи във всички държави членки.

Информационното табло спомага за набелязването на добри практики и подобрения и за идентифицирането на евентуални слабости. Таблото показва тенденциите във функционирането на националните правосъдни системи във времето. То не представя едно общо класиране, а преглед на начина на функциониране на всички правосъдни системи. Този преглед се извършва въз основа на различни показатели, които са от общ интерес за всички държави членки.

Таблото не изразява предпочитание в полза на определена правосъдна система. Независимо от модела на националната правосъдна система или правната традиция, на която тя се гради, нейната навременност, независимост, финансова достъпност, както и лесният достъп до нея са сред основните характеристики на всяка ефективна правосъдна система.

Защо националните правосъдни системи са от значение за ЕС?

Правосъдните системи имат ключова роля за утвърждаването на принципите на правовата държава и на основните ценности на Съюза. Те гарантират, че физическите лица и предприятията могат да упражняват изцяло своите права, укрепват взаимното доверие и спомагат за изграждането на благоприятна за бизнеса и инвестициите среда в рамките на единния пазар. Ето защо повишаването на ефективността на националните правосъдни системи е един от приоритетите на европейския семестър — годишния цикъл на ЕС за координиране на икономическите политики. Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието подпомага държавите членки в постигането на този приоритет.

Кои са основните новости в седмото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието?

В изданието на Информационното табло за 2019 г. се доразвиват определени аспекти на функционирането на правосъдните системи:

 • Независимост на съдебната власт: нови показатели във връзка с органите, участващи в дисциплинарни производства срещу съдии, в упражняването на основните управленски правомощия спрямо националните прокуратури и в назначаването и освобождаването от длъжност на национални прокурори;
 • Инвестиции в правосъдните системи: нов преглед на начина, по който се изразходват финансовите ресурси във всяка правосъдна система;
 • Качество на правосъдието: нов преглед на стандартите, които върховните съдилища в сътрудничество с европейските съдебни мрежи (Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции в ЕС и Мрежата на председателите на върховните съдилища в ЕС) използват за подобряване на качеството на съдебните решения.

В Информационното табло се предоставя също така информация за следното:

 • Какви за възприятията на гражданите и дружествата относно независимостта на съдиите в сравнение с предходни години (вж. проучването на Евробарометър от 2019 г. на тема „Усещането сред широката общественост за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС“ и проучването на Евробарометър от 2019 г. на тема „Усещането сред дружествата за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС“).
 • Как правната помощ и съдебните такси влияят върху достъпа до правосъдие;
 • Достъп до правосъдие за най-уязвимите групи, като например децата, лицата с увредено зрение или увреден слух, жертвите на насилие, основано на пола, и лицата, чийто майчин език не е официалният език.

Кои са основните констатации в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.?

 • Положителна тенденция по отношение на ефикасността: данните относно ефикасността, обхващащи период от осем години (2010—2017 г.), показват, че напредък може да се наблюдава в повечето държави членки, за които в рамките на европейския семестър е било установено, че са изправени пред особени предизвикателства.
 • Инвестициите в областта на правосъдието са останали стабилни: като цяло през 2017 г. общите разходи на сектор „Държавно управление“ за съдилищата останаха предимно стабилни в държавите членки. Разбивката на тези разходи в различни категории, като например заплати, съдебни сгради, софтуер, наем на сгради или правна помощ, обаче разкрива значителни различия в моделите на разходване между държавите членки.
 • Продължават да съществуват предизвикателства по отношение на усещането за независимост на съдебната власт: В около две трети от държавите членки усещането за независимост на съдебната власт се е подобрило в сравнение с 2016 г. При все това в сравнение с миналата година усещането на обществото за независимостта е спаднало в повече от две трети от държавите членки, за които в рамките на европейския семестър е било установено, че са изправени пред особени предизвикателства. Най-често изтъкваната причина за усещането за липса на независимост на съдилищата и съдиите са намесата или натискът от страна на правителството и на политици.
 • Повечето държави членки гарантират качеството на съдебните решения чрез обучение на съдиите: що се отнася до стандартите, използвани във върховните съдилища за подобряване на качеството на съдебните решения, повечето съдилища осигуряват специално обучение на съдиите относно структурата, стила на мотивиране и изготвянето на съдебните решения. В някои държави членки ползвателите на услугите на съдилищата имат достъп до механизми за получаване на разяснения относно съдебни решения. Това представлява интересна практика за подобряване на достъпността на правосъдните системи за гражданите.
 • Гаранциите за националните прокуратури и дисциплинарните производства се различават: Що се отнася до националните прокуратури, Информационното табло показва, че в някои държави членки съществува определена степен на концентрация на основните управленски правомощия в един-единствен орган. Освен това в повечето държави съответният съдебен съвет/прокурорски съвет или съответната прокуратурата участва в назначаването и освобождаването от длъжност на национални прокурори. Що се отнася до дисциплинарните производства срещу съдии, в повечето държави членки органът, който взема решения във връзка с дисциплинарни санкции, е независим орган, като например съд или съдебен съвет. В някои държави членки този орган е специален съд, чиито членове са специално избрани или назначени от съответния съдебен съвет, от съдиите или, в една държава членка, от министъра на правосъдието.
 • Броят на делата в областта на конкуренцията намалява: общият брой на делата пред съдилищата в държавите членки е намалял значително, което е довело до намаляване на продължителността на съдебния контрол в седем държави членки.
 • В някои държави използването на инструментите на ИКТ все още е ограничено: в много държави членки все още не са внедрени ИКТ системи за управление на делата в степен, позволяваща да се използва пълният им потенциал, и не е постигнат напредък в сравнение с предходните години. В някои държави членки събирането на данни от всички области на правосъдието все още не може да се осъществи в национален мащаб.
 • Ограничен достъп до правосъдие за по-бедните граждани: Информационното табло потвърждава, че в някои държави членки гражданите, чийто доход е под прага на бедността, не получават никаква правна помощ по определени видове спорове. В сравнение с миналата година две от тези държави членки са направили по-достъпна правната помощ. Трудностите при получаването на правна помощ в комбинация с понякога високите съдебни такси в някои държави членки биха могли да възпират хората, живеещи в бедност, от търсене на достъп до правосъдие.
 • Дължината на производствата по дела за изпиране на пари продължава да бъде предизвикателство: по налични данни в близо половината от държавите членки първоинстанционните съдебни производства в контекста на борбата с изпирането на пари отнемат средно до една година. В някои държави членки, изправени пред предизвикателства, те могат да отнемат средно две или повече години.

 

Какво е отношението между Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието и инструментариума на ЕС в областта на върховенството на закона?

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието е един от инструментите от инструментариума на ЕС в областта на върховенството на закона.

В ежегодното Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието се разглежда набор от показатели за оценка на независимостта, качеството и ефикасността на националните правосъдни системи. Този инструмент за сравнение се допълва от специфични за отделните държави оценки, представени в докладите по държави в рамките на европейския семестър, което позволява да се направи по-задълбочен анализ с оглед на националния правен и институционален контекст.

Инструментариумът на ЕС в областта на върховенството на закона се състои от широк спектър от инструменти, посредством които внимателно се наблюдават, оценяват и третират проблеми, свързани с върховенството на закона, в държавите членки. Сред тях са процедурите за нарушение, европейският семестър, Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, Механизмът за сътрудничество и проверка (МСП), Уредбата за принципите на правовата държава и процедурата, предвидена в член 7 от ДЕС.

В съобщението си за по-нататъшно укрепване на върховенството на закона, публикувано на 3 април, Комисията прикани институциите на ЕС и държавите членки, както и други заинтересовани страни, да допринесат с идеи за начина, по който инструментариумът в областта на върховенството на закона би могъл да бъде развит в бъдеще.

Въз основа на този процес на размисъл и на текущата дискусия Комисията ще се върне на този въпрос, като представи своите заключения и предложения през юни 2019 г.

Какво представлява европейският семестър?

Европейският семестър е годишен цикъл на ЕС за координация на икономическите, фискалните и социалните политики. Всяка година Европейската комисия извършва подробен анализ на плановете на държавите — членки на ЕС, за макроикономически, бюджетни и структурни реформи и отправя препоръки за следващите 12—18 месеца, които трябва да се приемат от Съвета. Цикълът на европейския семестър започва през ноември с публикуването от Комисията на годишния обзор на растежа и на предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната. В годишния обзор на растежа се определят общите икономически и социални приоритети за ЕС, а на държавите членки се дават общи насоки за политиката за следващата година. В Препоръката за еврозоната се предоставят съвети на държавите членки от еврозоната, съобразени с конкретните ситуации във всяка от тях, по въпроси от значение за функционирането на еврозоната като цяло.

В годишния обзор на растежа за 2019 г. Комисията подчертава, че „[д]обре функциониращите обществени институции допринасят за по-висок икономически растеж и са предпоставка за успешното изпълнение на други реформи“ и че „това включва (…) зачитането на върховенството на закона“. В него също така се подчертава, че „[в]ърховенството на закона, ефективните правосъдни системи и стабилната уредба за борба с корупцията са изключително важни за привличането на предприятия и за осигуряването на икономически растеж. Това се отнася по-конкретно до независимостта и ефикасността на съдебните системи, както и до наличието на всеобхватен подход за борба с корупцията, който съчетава превенция, ефективно наказателно преследване и санкции“.

В Препоръката от 2019 г. за еврозоната, одобрена от Европейския съвет на 21—22 март 2019 г., се подчертава необходимостта от подобряване на качеството на институциите и в частност на ефективността на правосъдните системи.

Как Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието допринася за европейския семестър?

Таблото разглежда набор от показатели за оценка на независимостта, качеството и ефикасността на националните правосъдни системи и помага да се оцени въздействието на реформите в сектора на правосъдието в държавите членки. Ако Информационното табло показва слаби резултати, причините за тях винаги налагат извършването на по-задълбочен анализ на националния правен и институционален контекст. Тази специфична за всяка държава оценка се извършва в контекста на процеса на европейския семестър посредством диалог със съответните органи и заинтересовани страни.

При тази оценка се вземат предвид особеностите на правната система и контекста в съответната държава членка. Вследствие на тази оценка в крайна сметка Комисията може да предложи на Съвета да приеме специфични за отделните държави препоръки за подобряване на националните правосъдни системи.

По какъв начин ефективните правосъдни системи подкрепят растежа?

Отдавна е установено, че ефективното правосъдие, което поддържа върховенството на закона, има положително икономическо въздействие. Когато съдебните системи гарантират осъществяването на правата, има по-голяма вероятност кредиторите да отпускат заеми, предприятията нямат стимул да извършват опортюнистични действия, намаляват се разходите по сделките и иновативните предприятия е по-вероятно да правят инвестиции.

Доказателства за положителното въздействие на добре функциониращите национални правосъдни системи върху икономиката се предоставят в разнообразни научни изследвания и академични трудове, включително от Европейската централна банка, Международния валутен фонд, ОИСР, Световния икономически форум и Световната банка.

Как в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г. се анализира ефективността на правосъдието?

В Информационното табло се използват показатели, въз основа на които се анализират трите основни характеристики на една ефективна правосъдна система: ефикасност, качество и независимост.

 • Ефикасност

Показателите за ефикасност на производствата включват: степента на натовареност, продължителността на съдебните производства (необходимо време за разглеждане на висящите дела); дела на приключени производства (съотношението на броя решени дела спрямо броя новозаведени дела) и броя на висящите дела. В Информационното табло се представя също така средната продължителност на производствата в определени области, когато се прилага правото на ЕС.

 • Качество

Лесният достъп до правосъдие, адекватните ресурси, ефективните инструменти за оценка и подходящите стандарти са ключови фактори за качеството на правосъдните системи. В Информационното табло се използват различни показатели по отношение на тези фактори: например предявяването на искове и жалби по електронен път, комуникацията между съдилищата и страните, обучението на съдиите, финансовите ресурси, информационните системи за управление на делата и стандартите.

 • Независимост

В Информационното табло се разглежда усещането за независимост на съдебната власт както сред широката общественост, така и сред дружествата. То също така предоставя информация за правните гаранции в държавите членки във връзка с някои ситуации, в които независимостта на съдебната власт може да е застрашена, както и преглед на организацията на националните прокуратури.

Каква е методиката на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието?

При изготвянето на Информационното табло се използват различни източници на информация. Повечето количествени данни се предоставят от Комисията за ефикасност на правосъдието към Съвета на Европа (CEPEJ), с която Европейската комисия сключи договор за провеждането на специфично годишно проучване. Тези данни са от периода 2010—2017 г. и са предоставени от държавите членки съгласно методиката на CEPEJ. Проучването предоставя също подробни коментари и информационни листове за отделните държави, които осигуряват по-детайлна информация за конкретните обстоятелства и трябва да бъдат четени съвместно с данните.

Други източници на данни са групите на лицата за контакт относно националните правосъдни системи, Европейската мрежа на висшите съдебни съвети (ENCJ), Мрежата на председателите на върховните съдилища в ЕС, Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции в ЕС (ACA), Европейската мрежа по конкуренция, Комитетът за регулиране на съобщенията, Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната собственост, Експертната група по въпросите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Евростат, Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) и Световният икономически форум.

Защо липсват някои данни?

Въпреки че все още липсват данни за определени държави членки, недостигът на данни продължава да намалява. Оставащите затруднения при събирането на данни често се дължат на недостатъчен статистически капацитет или на факта, че националните категории, за които се събират данни, не отговарят съвсем точно на използваните в Информационното табло. В много малко на брой случаи недостигът на данни се дължи на нежелание за принос от страна на определени национални органи. Комисията ще продължи да насърчава държавите членки да намалят допълнително този недостиг на данни.

За повече информация

Съобщение за медиите

 

MEMO/19/2233

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar