Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Únia kapitálových trhov: Komisia informuje o pokroku pred zasadnutím Európskej rady – otázky a odpovede

Brusel 15. marec 2019

Prečo uverejňujete oznámenie o únii kapitálových trhov práve dnes?

Únia kapitálových trhov je jednou z kľúčových priorít Európskej únie a je nevyhnutné, aby všetky zainteresované strany venovali tejto oblasti pozornosť, ktorú si zaslúži. V dnešnom oznámení sa hodnotí pokrok dosiahnutý pri dokončovaní základných prvkov únie kapitálových trhov, a to aj z hľadiska udržateľných financií. Vyzýva sa v ňom, aby sa pokračovalo v úsilí o včasné dokončenie tohto projektu, a zdôrazňuje sa kľúčová úloha únie kapitálových trhov pri budovaní prepojených a likvidných kapitálových trhov, prehlbovaní hospodárskej a menovej únie v Európe a posilňovaní medzinárodnej úlohy eura.

Mnohé z pôvodných návrhov Komisie, ktoré sa na únii kapitálových trhov podieľali, boli už schválené. Vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v máji 2019 Komisia zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európsky parlament a Rada urýchlili prácu na prerokúvaných návrhoch. Ak chceme zabezpečiť, aby boli do konca legislatívneho cyklu ukončené všetky návrhy, musíme zvýšiť naše politické očakávania a rýchlo konať.

Komisia je pripravená poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade plnú podporu pri práci na kľúčových prvkoch únie kapitálových trhov.

 

Čo je únia kapitálových trhov?

Únia kapitálových trhov je jednou z priorít Junckerovej Komisie. Jej cieľom je vybudovať prepojené a likvidné kapitálové trhy, posilniť európske hospodárstvo a podporiť integrovanejší a stabilnejší finančný systém. Plne rozvinuté a integrované kapitálové trhy sú prospešné pre všetky členské štáty EÚ, a navyše prispejú aj k posilneniu a podpore hospodárskej a menovej únie a medzinárodnej úlohe eura.

Únia kapitálových trhov posilňuje rozdelenie súkromného rizika a pomáha zmierňovať hospodárske otrasy v eurozóne i za jej hranicami tak, že investorom a spoločnostiam z krajiny, ktorá zažíva hospodársky pokles, umožňuje prístup k investičným príležitostiam a príležitostiam v oblasti financovania v krajinách, ktoré takýto pokles nezažívajú.

Úspešne fungujúca únia kapitálových trhov je potrebná aj na to, aby sa rozvinuli miestne kapitálové trhy a zlepšil prístup podnikov k financovaniu.Ak sa majú v plnej miere realizovať výhody jednotného trhu, podniky a investori musia dostať nové príležitosti, aby mohli rozširovať svoje činnosti v celej Únii, investovať do inovácií a konkurovať v celosvetovom meradle. Únia kapitálových trhov by mala mobilizovať kapitál a nasmerovať ho do všetkých podnikov v EÚ, hlavne tých malých a stredných, ktoré potrebujú zdroje na to, aby mohli expandovať a prosperovať.

Umožní spoločnostiam uchádzať sa o viac finančných prostriedkov v rámci celej EÚ, napríklad kótovaním na burze cenných papierov v iných členských štátoch. Poskytovateľom finančných služieb umožní rozšíriť ponuku poskytovaním svojich služieb v iných členských štátoch. Spotrebiteľom ponúkne väčší výber tým, že im umožní kupovať lacnejšie a lepšie investičné produkty. 

Blížiaci sa odchod najväčšieho finančného centra EÚ z jednotného trhu si navyše vyžaduje aj prehĺbenie a posilnenie kapitálových trhov Únie. Pri posilňovaní vedúcej úlohy Únie v oblasti financovania nevyhnutného prechodu na uhlíkovo neutrálne obehové hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje, zohrávajú ústrednú úlohu aj stabilné a likvidné kapitálové trhy. V tejto súvislosti pomôže únia kapitálových trhov preorientovať súkromné a verejné kapitálové toky smerom k udržateľnejším investíciám.

 

Aké sú hlavné ciele únie kapitálových trhov? 

Únia kapitálových trhov bude dopĺňať bohatú európsku tradíciu bankového financovania a pomôže:

 • Prehĺbiť finančnú integráciu: vyššia miera cezhraničného zdieľania rizík, prepojenejšie a likvidnejšie trhy a diverzifikovanejšie zdroje financovania by mali prehĺbiť finančnú integráciu, znížiť náklady a zvýšiť európsku konkurencieschopnosť, čo by v konečnom dôsledku prispelo k posilneniu hospodárskej a menovej únie a medzinárodnej úlohe eura.
 • Zvyšovať stabilitu finančného systému: tým, že sa zabezpečí širšia škála zdrojov financovania a viac dlhodobejších investícií, sa zníži zraniteľnosť občanov a spoločností z EÚ voči otrasom v bankovníctve, ako boli tie, ktorým boli vystavení počas krízy. 
 • Uvoľniť viac investícií z EÚ a zvyšku sveta: únia kapitálových trhov by mala pomôcť mobilizovať kapitál v Európe a nasmerovať ho do spoločností vrátane MSP, ako aj projektov v oblasti infraštruktúry. Podnikom to pomôže expandovať a vytvárať pracovné miesta. Únia kapitálových trhov vytvára pre občanov viac možností na dosiahnutie ich dôchodkových cieľov.
 • Prejsť k čistejšiemu a ekologickejšiemu hospodárstvu: únia kapitálových trhov sa zameriava na priame investície do projektov šetrných k životnému prostrediu, čím prispieva k udržateľnému a uhlíkovo neutrálneho programu EÚ. Umožní finančnému sektoru EÚ byť priekopníkom na ceste k odolnejšiemu obehovému hospodárstvu, ktoré je klimaticky neutrálne a efektívnejšie využíva zdroje.
 • Rozvíjať miestne kapitálové trhy a účinnejšie prepájať zdroje financovania s investičnými projektmi v celej EÚ: únia kapitálových trhov je klasickým projektom jednotného trhu v prospech všetkých členských štátov. Členské štáty s najmenšími trhmi a vysokým rastovým potenciálom môžu veľa získať lepším nasmerovaním kapitálu a investícií do svojich projektov. Rozvinutejšie trhové hospodárstva budú môcť využívať väčšie cezhraničné investície a možnosti úspor. 

Komisia už predložila všetky návrhy ohlásené v akčnom pláne únie kapitálových trhov zo septembra 2015, ako aj vo svojom preskúmaní v polovici trvania z júna 2017. Je naďalej plne odhodlaná najneskôr do polovice roka 2019 položiť všetky stavebné kamene únie kapitálových trhov.

 

Aký pokrok sa dosiahol pri realizácii legislatívnych návrhov akčného plánu únie kapitálových trhov?

Program, ktorý navrhla Komisia, zahŕňa 13 legislatívnych návrhov, ktoré predstavujú základné prvky únie kapitálových trhov. Komisia okrem toho predložila tri legislatívne návrhy, ktoré majú finančnému sektoru Únie umožniť, aby bol priekopníkom pri dosahovaní ekologickejšieho a čistejšieho hospodárstva. Komisia navrhla aj niekoľko iných nelegislatívnych opatrení na posilnenie kapitálových trhov a zvýšenie ich odolnosti.

10 z 13 legislatívnych návrhov týkajúcich sa únie kapitálových trhov, ktoré predložila Komisia, bolo schválených a tri už boli s konečnou platnosťou prijaté:

 • Nové pravidlá na zníženie byrokracie pre spoločnosti, ktoré hľadajú príležitosti na financovanie (prijaté v júni 2017). Týmto právnym predpisom sa zjednodušuje vypracovanie obchodného prospektu a sprehľadňuje sa jeho štruktúra pre investorov.
 • Účinnejší rámec na podporu investícií do rizikového kapitálu a sociálnych projektov a na uľahčenie investovania do inovatívnych MSP (prijatý v októbri 2017).
 • Opatrenia, ktoré pomôžu vybudovať dôveru v trh so sekuritizáciami a umožnia bankám požičiavať viac reálnej ekonomike (prijaté v decembri 2017). Ak by sa trh vrátil k priemernej úrovni emisií spred krízy, banky by dokázali súkromnému sektoru poskytnúť úvery v dodatočnej hodnote 157 miliárd EUR. Popri nariadení o STS sekuritizáciách Komisia zmenila vykonávacie pravidlá regulačného rámca v oblasti poisťovníctva Solventnosť II s cieľom uľahčiť poisťovateľom investovanie do STS sekuritizácií a infraštruktúry.
 • Návrh celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP) s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi dôchodkov a vytvoriť úspory z rozsahu. To by malo priniesť výhody sporiteľom – budú mať prístup k lepším produktom s nižšími nákladmi (schválený v decembri 2018).
 • Návrh rámca pre kryté dlhopisy Únie.Kryté dlhopisy zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pre úverové inštitúcie, aby mohli efektívne smerovať financie na trh s nehnuteľnosťami, a pre verejne zaručené nástroje vrátane určitých úverov poskytovaných malým a stredným podnikom (schválený vo februári 2019).
 • Návrh uľahčujúci cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania.Týmto návrhom by sa mala zvýšiť transparentnosť vnútroštátnych požiadaviek, odstrániť zaťažujúce požiadavky a harmonizovať odlišné vnútroštátne pravidlá (schválený vo februári 2019).
 • Návrh primeranejších a účinnejších pravidiel pre investičné spoločnosti:zabezpečenie rovnakých podmienok pre veľké a systémové finančné inštitúcie a súčasné zavedenie jednoduchších prudenciálnych pravidiel pre nesystémové investičné spoločnosti (schválený vo februári 2019).
 • Návrh týkajúci sa rámcov preventívnej reštrukturalizácie, druhej šance a opatrení na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia: Pre podniky a podnikateľov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb sa v návrhu zavádza druhá šanca formou oddlženia s cieľom poskytnúť im nový začiatok a motivovať ich k podnikaniu. Tento návrh si kladie za cieľ uľahčiť efektívnu reštrukturalizáciu životaschopných spoločností vo finančných ťažkostiach, aby sa mohli vyhnúť platobnej neschopnosti a zachovať hodnotu fungujúceho podniku (schválený v decembri 2018).
 • Návrh na zjednodušenie prístupu menších podnikov k financovaniu prostredníctvom kapitálových trhov:zredukovať byrokraciu pre malé a stredné podniky, ktoré sa snažia získať prístup na „rastové trhy MSP“, čo je nová kategória obchodného miesta špeciálne určená pre malých emitentov (schválený v marci 2019).
 • Návrh na posilnenie dohľadu nad centrálnymi protistranami: zabezpečiť, že rámec dohľadu Únie bude dostatočne spoľahlivý na to, aby predvídal a zmierňoval riziká súvisiace s centrálnymi protistranami Únie, resp. so systémovými centrálnymi protistranami tretích krajín, ktoré obsluhujú klientov z Únie (schválený v marci 2019).

Okrem toho sa podarilo dosiahnuť schválenie dvoch z troch návrhov Komisie týkajúcich sa dohôd o udržateľnom financovaní:

 • Návrh na zlepšenie požiadaviek na zverejňovanie týkajúcich sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť a udržateľných investícií s cieľom zvýšiť transparentnosť voči koncovým investorom (schválený v marci 2019).
 • Návrh na vypracovanie minimálnych noriem pre nízkouhlíkové referenčné hodnoty a minimálnych požiadaviek na zverejnenie pre referenčné hodnoty udržateľnosti, čím sa investorom, ktorí chcú investovať do nízkouhlíkových stratégií, poskytnú vhodné nástroje (schválený vo februári 2019).

 

Aké legislatívne návrhy ešte treba schváliť?

V rámci programu únie kapitálových trhov Komisia predložila tieto legislatívne návrhy, o ktorých stále rokuje Európsky parlament a Rada:

Ako čo najlepšie využiť jednotný trh prostredníctvom nových produktov a služieb pre celú Úniu 

 • Návrh rámca pre kolektívne financovanie na zlepšenie prístupu k tejto inovačnej forme financovania pre podniky, ktoré potrebujú financovanie. To by malo pomôcť najmä začínajúcim podnikom a zároveň zabezpečiť, aby investori mohli využívať silnú ochranu a záruky.

Stav: Európsky parlament svoju pozíciu prijal a o pozícii Rady sa rokuje.

Jednoduchšie, jasnejšie a proporcionálnejšie pravidlá pre finančných aktérov

 • Návrh o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany: výrazne posilniť právnu istotu tak, že sa určí, ktoré vnútroštátne právo sa uplatňuje v prípade účinkov na tretie strany, ak sa pohľadávka postupuje cezhranične.

Stav: Európsky parlament svoju pozíciu prijal a o pozícii Rady sa rokuje.

Efektívnejší dohľad nad kapitálovými trhmi EÚ

 • Návrh na preskúmanie európskych orgánov dohľadu: zvýšiť konvergenciu v oblasti dohľadu a posilniť presadzovanie práva. Podporuje konzistentný a účinnejší dohľad a prispieva k boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Stav: Prijaté pozície Európskeho parlamentu a Rady, prebiehajú trialógy.

Financovanie udržateľného rozvoja

 • Návrh na zavedenie klasifikačného systému (taxonómie), ktorý by podporil spoločné chápanie hospodárskych činností, ktoré možno z hľadiska investícií považovať za environmentálne udržateľné.

Stav: O pozíciách Európskeho parlamentu a Rady sa rokuje.

 

MEMO/19/1631

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar