Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Нови етикети за енергийна ефективност – подробно обяснение

Брюксел, 11 март 2019 r.

Нови етикети за енергийна ефективност – подробно обяснение

 1. Какво прие Комисията? Кога потребителите ще ги видят в магазините? Как изглеждат новите етикети?

Днес Комисията прие окончателния формат и визуалното оформление на новите етикети за енергийна ефективност за 6 продуктови групи:

 • 5 продуктови групи от домакински уреди с етикети с променена скала:

o 1) съдомиялни машини;

o 2) перални машини и перални машини със сушилня;

o 3) хладилници, включително хладилници за вино;

o 4) лампи;

o 5) електронни екрани, включително телевизонни монитори и цифрови информационни дисплеи.

 

 • Нов продукт за етикетиране на хладилни уреди с функция за директна продажба (известни и като „търговски хладилници“), използвани в магазини и автомати за продажба.

 

Тези нови етикети ще се появят физически в европейските магазини и в интернет от 1-ви март 2021 г. През 2021 г. ще бъде даден ход на специална информационна кампания в целия ЕС.

 

Нов елемент в тези етикети е кодът QR, с чиято помощ потребителите ще могат да получават допълнителна (нетърговска) информация, като сканират кода с обикновен смартфон. Тези данни се въвеждат от производителите в базата данни на ЕС EPREL, която ще бъде достъпна за европейски граждани до няколко месеца. Частният сектор и различни НПО също така са в процес на предлагане на приложения, които допълнително ще подпомагат избора при покупка (напр. като помагат да се изчислят разходите за връщане и да се сравняват различни продукти).

В зависимост от продукта енергийните етикети ще показват не само консумацията на електроенергия, но и друга информация – както свързана, така и несвързана с енергията – с помощта на интуитивни пиктограми, за да се сравняват продуктите и да се осъществява по-добре информиран избор при купуване на домакински уреди: информация за използваната във всеки цикъл на пране вода, капацитета за съхраняване, излъчвания шум и др.

 

 

Съдомиялни машини

Съдомиялни машини 

 

Перални машини и перални машини със сушилня

 перални машини

 

перални машини със сушилня

 

Хладилници

 Хладилници1

 

Хладилници2

 

Лампи

за осветление1

за осветление2

Електронни дисплеи

Електронни дисплеи 

 

 

Търговски хладилници

Търговски хладилници1

 

 Търговски хладилници2

 

 Търговски хладилници3

 

 1. Защо Европейската комисия предлага преминаване към единен етикет със скала „от А до G“

От въвеждането му през 1995 г. досега енергийният етикет се доказа като успешно начинание: 85 % от европейските потребители го използват при правене на покупки. Той също така беше двигател за иновативно развитие на промишлеността и конкуренцията, като на пазара бяха пускани нови продукти, които постепенно подобряваха енергийния си клас. Въпреки че първоначално повечето модели бяха в най-ниските енергийни класове (т.е., E, F, G), новите модели се представяха все по-добре, така че днес повечето от тях са в най-високите класове (A+++, A++, A+), а в по-ниските класове няма продукти (в някои случаи няма продукти дори в клас „А“). От друга страна, този положителен резултат понастоящем затруднява потребителите да различават най-ефективните продукти — те могат да си помислят, че като купуват продукт от клас A+, взимат най-ефективния продукт на пазара, а на практика се сдобиват с посредствени от гледна точка на енергийната ефективност продукти или дори купуват най-слабо ефективните продукти.

За да бъдат улеснени потребителите при разбирането и сравняването на продуктите, ЕС реши в бъдеще да има енергийни етикети маркирани само „от А до G“. През 2017 г. ЕС прие преработена система за енергийно етикетиране, състояща се от:

 • връщане към добре познатата и ефикасно действаща скала „от А до G“ за енергоефективни продукти, включително процес на преобразуване на скалите на съществуващите етикети.
 • цифрова база данни за новите енергоефективни продукти, така че всички нови продукти, пускани на пазара на ЕС, да се регистрират в действаща база данни с мрежов достъп, даваща възможност за по-голяма прозрачност и по-лесен надзор на пазара от страна на националните органи.

Това ще подобри разбирането и съгласуваността, като по този начин потребителите ще бъдат улеснени да идентифицират правилно най-ефективните продукти.

 

 1. Защо е необходима база данни за нови продукти?

Оценява се, че между 10 и 25 % от продуктите на пазара не съответстват изцяло на разпоредбите за етикетиране на енергийната ефективност и че около 10 % от потенциалните икономии на енергия се губят заради това несъответствие. Това поне до известна степен се дължи на трудностите при правоприлагането от страна на националните органи за надзор на пазара, породени от дългите контолни процедури.

За да се направят проверките за съответствие по-ефикасни и ефективни, беше създадена база данни за регистриране на продуктите (EPREL), в която производителите и вносителите трябва да регистрират своите продукти, включително цялата подробна техническа документация, необходима за извършване на контрол на съответствието. Това позволява централизиран достъп до най-важната информация, с което ще се оптимизира дейността по контрол на пазара.

Също така, базата данни ще осигурява на потребителите и търговците достъп до етикета и до ключова информация за продуктите и ще улесни цифровизирането на енергийния етикет.

 

 1. Какви са ползите от пакетите за енергийно етикетиране и екопроектирането?

Вътрешните прогнози на Комисията оценяват общите годишни икономии на енергия от новите етикети на 38 TWh/годишно до 2030 г. което се равнява на годишното потребление на електроенергия на Унгария. Пакетът за енергийно етикетиране е важен принос към целите на ЕС в областта на енергетиката и климата.

В началото на юли 2019 г. Комисията планира да приеме набор от 11 регламента в областта на екопроектирането (Пакет за екопроектирането) който обхваща 6 групи продукти с нови етикети и 5 допълнителни групи продукти (за които няма предвиден етикет). Регламентите за екопроектирането ще решават допълнителни по отношение на енергийното етикетиране проблеми, като установяват минимални изисквания относно аспекти като консумацията на енергия в режим на готовност, ремонтопригодността, наличието на резервни части, или улесняването на разглобяването и рециклирането при достигане на края на жизнения цикъл на продукта, с което ще се подкрепи прилагането на кръговата икономика. Като цяло, очаква се до 2030 г. новият пакет мерки да доведе до допълнителни икономии на енергия, възлизащи на 94 TWh годишно, повече от годишната консумация на енергия на Белгия и Люксембург.

 

 1. А ремонтопригодността?

В работния план за екопроектиране за периода 2016—2019 г. [1] се подчертава приносът на екопроектирането за изпълняването на графика за кръговата икономика: при подготвянето или преразглеждането на мерките за прилагане, Комисията понастоящем по-системно обръща внимание на свързаните с ефективното използване на ресурсите аспекти, напр. дълготрайността, ремонтопригодността и възможностите за усъвършенстване, пригодността за рециклиране и съдържанието на рециклирани материали.

Тези идеи бяха приложени към групите продукти от пакета, но в сродните регламенти за екопроектирането. В мерките за екопроектиране бяха въведени нови изисквания за ремонтопригодност и пригодност за рециклиране на домакинските уреди: за хладилните уреди, битовите съдомиялни машини и битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня, електронните дисплеи и хладилните уреди с функция за директна продажба беше въведено изискване за наличност на резервни части, възможност за лесна замяна и достъп до информация за ремонт и поддръжка за професионалните сервизи.

Те не са включени в регламентите за енергийното етикетиране, приети в рамките на настоящия пакет, но ще станат част от регламентите за екопроектиране на същите продукти в началото на юли 2019 г. Очаква се въпросните регламенти да бъдат публикувани в Eur-Lex през септември 2019 г.
 

 

 1. Има ли държави извън ЕС, които приемат нашите етикети?

В завършен през 2014 г. преглед в различни държави в света на съществуващите минимални стандарти за енергийните характеристики (МСЕХ) и програмите за енергийно етикетиране, се стига до извода, че още тогава 59 държави извън ЕС са приели енергийно етикетиране за оборудване, използващо енергия (вж. Фигурата по-долу).

карта 

 

Министерството на промишлеността на Австралия извърши по същото време аналогичен преглед, в който също се подчертава впечатляващият брой трети държави, които наподобяват етикета на ЕС.

Енергийният етикет на ЕС се превърна в международен символ за енергийна ефективност, чието въздействие се простира далеч извън границите на ЕС и сектора на битовите уреди, за който той бе създаден. Mотивът на етикета на ЕС с подредени оцветени стрелки, означени с букви от A (зелено) до G (червено) беше използван в държави извън ЕС за означаване на ефективността на сгради, автомобилни гуми и превозни средства, както и за други видове потребителско или търговско оборудване. Елементи от същия мотив могат да се видят в енергийни етикети, приети в различни точки в цял свят, независимо дали става дума за точни или почти точни копия (повечето от страните в Централна и Южна Америка, много страни от Средния изток, Русия и други бивши съветски републики), леко изменени версии (Китай, Хонг Конг, Иран, Тунис) или за версии, в които се заимства само кодирането чрез цветовете (Корея, Китайски Тайпе). Някои примери са показани по-долу.

 

 1. Каква е съществуващата законова рамка за енергоефективните продукти?

Енергоефективните продукти понастоящем се регулират от два рамкови акта: директива и регламент:

Мерките за отделните продукти, приети съгласно посочените актове, позволяват на потребителите да купуват най-добрите от гледна точка на енергийната ефективност продукти, и осигуряват равни условия за конкуренция за европейските дружества.

Понастоящем (без да се вземат предвид новите групи продукти от пакета за енергийно етикетиране и бъдещия пакет за екопроектиране, които трябва да бъдат приети през юли 2019 г.), на пазара са налични следните енергоефективни продукти:

 • 14 групи продукти, обхванати от правилата за енергийната ефективност и енергийното етикетиране: съдомиялни машини, перални машини, барабанни сушилни машини, хладилници, лампи, телевизори, климатизатори, домакински уреди за готвене, нагреватели, бойлери, вентилационни агрегати за жилищни помещения, професионални хладилни уреди, локални отоплителни топлоизточници и котли с твърдо гориво.
 • 9 групи продукти, обхванати от изискванията за енергийна ефективност (но не от тези за етикетирането): прости телевизионни приставки, външни електрозахранващи устройства, циркулационни помпи, промишлени вентилатори, водни помпи, компютри и сървъри, силови трансформатори и въздухоотоплителни продукти.
 • 2 хоризонтални мерки, които обхващат следното: режим „в готовност“/„изключен“ на електропотреблението на електрическите и електронните продукти, консумацията на електроенергия в режим на готовност на свързаните в мрежа продукти.

 

 1. Как се вземат решенията за енергоефективните продукти?

В ЕС всички мерки в областта на енергийната ефективност се разработват с помощта на стриктен и изцяло прозрачен процес, при активно участие на заинтересованите страни и държавите членки на всички етапи. Това включва:

 1. Задълбочено „подготвително проучване“ с участието на заинтересованите страни, при което се проучват техническите и икономическите аспекти, както и аспектите по отношение на околната среда и социалните аспекти на дадена група продукти.
 1. Широкообхватна консултация със заинтересованите страни (включително промишлеността, организациите на потребителите, НПО в областта на околната среда, представителите на държавите членки, и др.) чрез т.нар. „Консултативен форум“.
 1. Оценка на отражението върху околната среда, промишлеността и потребителите, последвано от дискусии на експертно равнище и гласуване в комитет с представители на държавите членки.
 1. Окончателен контрол от страна на Европейския парламент и Съвета, които могат да отхвърлят мярката (това до сега не се е случвало, което показва силна политическа подкрепа за мерките).

process_graph

 

 

 

 1.  Какви са следващите действия?

След като днес Комисията прие делегираните актове, в които се описват новите етикети, Европейският парламент и Съветът на министрите имат правото в двумесечен срок да повдигнат възражение, а ако такова не бъде получено, текстовете ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Новите етикети ще бъдат пуснати в обращение в европейските магазини и в интернет от 1-ви март 2021 г. През 2021 г. ще бъде даден ход на специална информационна кампания в целия ЕС.

Освен това, в началото на юли 2019 г. Комисията планира да приеме набор от 11 регламента в областта на екопроектирането, който обхваща 6 групи продукти с етикети с преобразувани скали и нови етикети (съдомиялни машини; перални машини и перални машини със сушилня; хладилници; лампи; електронни дисплеи и търговски хладилници) и още 5 групи продукти, за които не се предвижда етикет (електродвигатели; външни източници на енергия; трансформатори; сървъри и продукти за съхранение на данни и оборудване за заваряване).

 

 

Допълнителна информация

Делегирани актове, приети днес от Комисията:

1. Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията относно енергийното етикетиране на хладилните уреди

2. Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията относно енергийното етикетиране на светлинните източници

3. Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията относно енергийното етикетиране на електронните дисплеи

4. Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията относно енергийното етикетиране на битовите съдомиялни машини

5. Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията относно енергийното етикетиране на битовите перални машини и битовите перални машини със сушилня

6. Делегиран регламент (ЕС) …/... на Комисията относно енергийното етикетиране на хладилните уреди с функция за директна продажба

 

[1] Вж. „Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г.“ (COM(2016) 773)

 

MEMO/19/1596

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar