Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w marcu

Bruksela, 7 marca 2019 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według dziedzin polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 103 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Jednolity rynek cyfrowy

(Informacji udzielają: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 22967083, Marietta Grammenou – tel.: +32 22983583)

Uzasadnione opinie i zamknięcie spraw

Komisja wzywa BELGIĘ i LUKSEMBURG do zapewnienia transpozycji przepisów w zakresie cyberbezpieczeństwa do prawa krajowego

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Belgii i Luksemburga uzasadnionej opinii dotyczącej braku transpozycji pierwszego ogólnounijnego aktu prawnego zawierającego przepisy w zakresie cyberbezpieczeństwa (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, dyrektywa (UE) 2016/1148) do prawa krajowego do 9 maja 2018 r. Celem dyrektywy jest osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej UE poprzez rozwój krajowych zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jej celem jest również zwiększenie współpracy na szczeblu UE oraz nałożenie na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i zgłaszania incydentów. W lipcu 2018 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wzywając wspomniane państwa członkowskie do zakończenia procesu transpozycji. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Grecji i Polsce zostało właśnie zakończone, ponieważ poinformowały Komisję o transpozycji przepisów UE. Komisja będzie nadal przyglądać się otwartym postępowaniom w związku z brakiem pełnej transpozycji dyrektywy i spodziewa się mieć bardziej szczegółowy obraz stanu transpozycji dyrektywy w całej UE w najbliższych miesiącach. Belgia i Luksemburg mają dwa miesiące na wprowadzenie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z przepisami; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw dotyczących tej kwestii do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji o tym, w jaki sposób państwa członkowskie budują swoje zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, można znaleźć tutaj: stan transpozycji dyrektywy oraz pytania i odpowiedzi. Zob. również zestawienie informacji na temat wszystkich działań UE mających na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

 

2. Energia

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 22956186, Lynn Rietdorf – tel.: +32 22974959)

Sprawa skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja pozywa HISZPANIĘ do Trybunału w sprawie opomiarowania ciepła i ciepłej wody w budynkach wielomieszkaniowych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Hiszpanii do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu niezapewnienia przestrzegania wymogów dotyczących indywidualnych pomiarów w budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych, które określono w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE). Dyrektywa wymaga instalacji indywidualnych liczników zużycia energii cieplnej lub chłodniczej lub ciepłej wody użytkowej w odniesieniu do wszystkich budynków wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych, w których mieszkańcy są zaopatrywani w te usługi z instalacji zbiorowej (takiej jak wspólny bojler). Dotyczy to wszystkich istniejących budynków, o ile jest to technicznie wykonalne i opłacalne. Hiszpańskie środki transpozycji nakładają ten wymóg jednak jedynie w odniesieniu do nowych budynków (wybudowanych po 2007 r.). W przypadku budynków, w których ciepłomierze nie są technicznie wykonalnym lub opłacalnym rozwiązaniem przy ogrzewaniu pomieszczeń, zamiast nich należy stosować tzw. podzielniki kosztów ciepła zamontowane na każdym grzejniku. Również ten wymóg nie został prawidłowo transponowany przez Hiszpanię. Odpowiedni przepisy unijne należało wdrożyć do prawa krajowego najpóźniej do 5 czerwca 2014 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Uzasadnione opinie:

Ochrona radiologiczna: Komisja wzywa IRLANDIĘ do transpozycji unijnych przepisów dotyczących ochrony radiologicznej

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Irlandii uzasadnionej opinii, gdyż państwo to nie zgłosiło środków transpozycji wymaganych na mocy zmienionej dyrektywy w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa (dyrektywa Rady 2013/59/Euratom). Dyrektywa przewiduje ochronę pracowników, obywateli i pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, modernizując i konsolidując przy tym europejskie przepisy w zakresie ochrony przed promieniowaniem. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do 6 lutego 2018 r. Do tego terminu władze irlandzkie nie powiadomiły Komisji o żadnych środkach transpozycji, w związku z czym w maju 2018 r. otrzymały wezwanie do usunięcia uchybienia. W lipcu 2018 r. władze irlandzkie odpowiedziały na wezwanie do usunięcia uchybienia i poinformowały, że transpozycja dyrektywy do prawa krajowego wkrótce się zakończy, nie przedstawiając jednak Komisji żadnych środków transpozycji ani konkretnego harmonogramu przyjęcia takich środków. Do tej pory Irlandia nie zgłosiła żadnych ostatecznych środków transpozycji. Irlandia ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię i na przyjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia pełnej i prawidłowej transpozycji dyrektywy i poinformowanie o nich, w przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Bezpieczeństwo jądrowe: Komisja apeluje do POLSKI o pełną transpozycję unijnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa jądrowego

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii, gdyż państwo to nie zgłosiło środków pełnej transpozycji wymaganych na mocy zmiany dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego (dyrektywa Rady 2014/87/Euratom). Dyrektywa ta dodatkowo wzmacnia ramy prawne w zakresie bezpieczeństwa jądrowego na poziomie UE. Zmiana dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego miała zostać przetransponowana przez państwa członkowskie do prawa krajowego do 15 sierpnia 2017 r. Do tego czasu władze polskie nie powiadomiły Komisji o wszystkich swoich środkach transpozycji, w związku z czym w czerwcu 2018 r. otrzymały wezwanie do usunięcia uchybienia. W sierpniu 2018 r. władze polskie odpowiedziały na wezwanie do usunięcia uchybienia. W swojej odpowiedzi władze poinformowały między innymi o tym, że stwierdzone luki w transpozycji niektórych szczegółowych wymogów określonych w dyrektywie zostaną usunięte w ramach przyszłej zmiany przepisów. Do tej pory Polska nie zgłosiła jednak żadnych ostatecznych środków transpozycji odpowiadających tym szczegółowym wymogom dyrektywy. Polska ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię oraz przyjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia pełnej i prawidłowej transpozycji dyrektywy i powiadomienie o nich, w przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Komisja przypomina LUKSEMBURGOWI i PORTUGALII o ich obowiązkach w zakresie energooszczędnych budynków

Komisja podjęła decyzję o przesłaniu do Luksemburga i Portugalii wezwań do usunięcia uchybienia w celu przypomnienia im o spoczywających na nich obowiązkach sprawozdawczych dotyczących przekazania Komisji Europejskiej drugiego sprawozdania na temat obliczeń optymalnych kosztów. Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE) państwa członkowskie muszą ustalić minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków w celu osiągnięcia najlepszego połączenia inwestycji i oszczędności, znane również jako „poziomy optymalne pod względem kosztów”. Obliczanie poziomów optymalnych pod względem kosztów ma kluczowe znaczenie dla państw członkowskich dla pełnego wykorzystania potencjału budynków krajowych w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której obywatele przeznaczają więcej pieniędzy niż konieczne na poprawę efektywności energetycznej swoich pomieszczeń mieszkalnych i biur. Wspomniane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi; w przeciwnym razie Komisja może skierować do nich uzasadnioną opinię.

Wewnętrzny rynek energii: Komisja apeluje do RUMUNII o prawidłową transpozycję unijnych przepisów

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Rumunii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłowym wdrożeniem niektórych wymogów dyrektywy gazowej (dyrektywa 2009/73/WE) i rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu (rozporządzenie (UE) 2017/1938). Instrumenty te mają na celu zapewnienie konkurencyjności na rynkach gazu w UE, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpiecznych dostaw dla gospodarstw domowych i innych odbiorców wymagających szczególnej ochrony. Po przeanalizowaniu środków ustawodawczych przyjętych przez Rumunię w grudniu 2018 r. Komisja stwierdziła, że wprowadzony na rumuńskim rynku gazu system regulowanych cen hurtowych jest sprzeczny z wymogami prawnymi UE. Komisja uważa również, że środki te nie są wystarczające do trwałego osiągnięcia celu, jakim jest ochrona odbiorców będących gospodarstwami domowymi przed nadmiernym wzrostem cen.

 

3. Środowisko

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Daniela Stoycheva – tel.: +32 22953664)

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja pozywa CYPR do Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewłaściwego oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja Europejska kieruje dziś do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Cyprowi w związku z niezapewnieniem posiadania przez wszystkie aglomeracje o populacji powyżej 2 000 mieszkańców odpowiednich systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach UE (dyrektywa Rady 91/271/EWG). Cypr nie zapewnia systemu zbierania dla szeregu aglomeracji i nie zdołał również zapewnić, by ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania podlegały odpowiedniemu oczyszczaniu. Mimo pewnych postępów Cypr nadal w 31 aglomeracjach nie zapewnia zbierania wszystkich ścieków lub poddawania ścieków komunalnych odprowadzanych do systemów zbierania oczyszczaniu przed ich zrzutem. Ponieważ w niektórych przypadkach władze cypryjskie nie spodziewają się pełnej zgodności przed 2027 r., Komisja postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając władzom cypryjskim w lipcu 2017 r. wezwanie do usunięcia uchybienia, a w czerwcu 2018 r. – uzasadnioną opinię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Azotany: Komisja postanawia pozwać GRECJĘ do Trybunału Sprawiedliwości i zwraca się o nałożenie sankcji finansowych

W kwietniu 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Grecja narusza prawo UE, nie chroniąc swoich wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (C-149/14). Cztery lata później problem nadal nie został w pełni rozwiązany. W związku z tym Komisja wzywa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do nałożenia sankcji finansowych w formie ryczałtu w wysokości 2 639,25 euro oraz dziennej kary pieniężnej w wysokości 23 753,25 euro na dzień od dnia wydania wyroku do momentu osiągnięcia pełnej zgodności z przepisami. W 2011 r. Grecja nie wyznaczyła szeregu obszarów jako stref zagrożenia zanieczyszczeniem azotanami i nie ustanowiła programów działania dla tych obszarów. W rezultacie, wysyłając wezwanie do usunięcia uchybienia do władz greckich, w październiku 2011 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Od czasu wydania wyroku przez Trybunał przeciwko Grecji w kwietniu 2015 r. Grecja ustanowiła 12 nowych stref zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami; władze greckie nie ustanowiły jednak programów działania dla tych nowych stref. W związku z tym w październiku 2017 r. Komisja kontynuowała postępowanie, przesyłając wezwanie do usunięcia uchybienia na mocy art. 260 ust. 2 TFUE. Oprócz braku ustanowienia takich programów działania Grecja nie przedstawiła żadnego harmonogramu zapewnienia zgodności z przepisami ani daty docelowej. Nie przyjmując tych programów działania, Grecja nadal nie zastosowała się do wyroku Trybunału z dnia 24 kwietnia 2015 r. (w sprawie C-149/14, Komisja przeciwko Grecji). W związku z tym procedura ustanawiania programów jest nadal na etapie wstępnym. Komisja postanowiła zatem skierować sprawę z powrotem do Trybunału Sprawiedliwości i zwrócić się o nałożenie sankcji finansowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Komisja pozywa WŁOCHY do Trybunału z powodu zanieczyszczenia powietrza oraz niewłaściwego oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Włochom dwóch odrębnych spraw dotyczących prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. Pierwsza z nich dotyczy zanieczyszczenia powietrza i braku ochrony obywateli przed skutkami oddziaływania dwutlenku azotu (NO2). Komisja wzywa Włochy do przestrzegania uzgodnionych wartości dopuszczalnych jakości powietrza i podjęcia odpowiednich działań w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia w dziesięciu aglomeracjach obejmujących około 7 mln osób. Wartości dopuszczalne dla NO2 określone w przepisach UE dotyczących jakości powietrza (dyrektywa 2008/50/WE) należało spełnić w 2010 r. Druga sprawa przeciwko Włochom dotyczy zanieczyszczenia wody. Włochy nie zapewniają, aby wszystkie aglomeracje o liczbie ludności przekraczającej 2 000 osób były wyposażone w systemy zbierania ścieków komunalnych oraz by ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania były odpowiednio oczyszczane przed zrzutem, zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG). Komisja uważa, że 620 aglomeracji w 16 regionach (Abruzja, Basilicata, Kalabria, Kampania, Friuli-Wenecja Julijska, Lacjum, Liguria, Lombardia, Marche, Apulia, Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Valle d'Aosta i Wenecja Euganejska) narusza unijne przepisy dotyczące zbierania lub oczyszczania ścieków komunalnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Uzasadniona opinia:

Różnorodność biologiczna: Komisja wzywa BELGIĘ do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących dostępu do zasobów genetycznych

Komisja wzywa Belgię do zwiększenia wysiłków na rzecz wdrożenia przepisów UE (tzw. rozporządzenie w sprawie dostępu i podziału korzyści rozporządzenie (UE) nr 511/2014) mających na celu zapewnienie, aby dostęp do zasobów genetycznych, do których dostęp uzyskano w innych krajach, ale które wykorzystano w UE, spełniał te wymogi ustanowione przez te kraje zgodnie z protokołem z Nagoi. Zasoby genetyczne oznaczają materiał genetyczny pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mikrobiologicznego (np. rośliny lecznicze, rośliny uprawne i rasy zwierząt) o rzeczywistej lub potencjalnej wartości. Protokół z Nagoi ustanawia prawnie wiążące ramy w celu zapewnienia sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tego materiału genetycznego, w tym możliwość ustanawiania przez państwa warunków regulujących dostęp do ich materiałów genetycznych. Dlatego też protokół z Nagoi przyczynia się również do ochrony i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej. W 2014 r. kraje UE uzgodniły, że wyznaczą właściwe organy odpowiedzialne za stosowanie rozporządzenia i powiadomią o nich Komisję. Uzgodniły również, że wprowadzą przepisy dotyczące kar za niestosowanie się do przepisów. Do tej pory Belgia nie powiadomiła Komisji o wszystkich wymaganych środkach prawnych. Belgia ma teraz dwa miesiące na naprawę tej sytuacji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja wzywa BUŁGARIĘ do prawidłowego przyjęcia przepisów dotyczących unijnych przepisów w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego

Komisja wzywa Bułgarię do prawidłowego wprowadzenia przepisów UE dotyczących gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego do prawodawstwa krajowego. Dyrektywa w sprawie odpadów wydobywczych (dyrektywa 2006/21/WE) ma na celu zapobieganie niekorzystnym skutkom odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego dla środowiska, w szczególności wody, powietrza, gleby, fauny i flory oraz krajobrazu, lub ograniczanie ich. Jej celem jest także ograniczanie wszelkich zagrożeń dla zdrowia ludzi wynikających z gospodarowania takimi odpadami. W marcu 2006 r. państwa członkowskie uzgodniły, że zapewnią poddawanie przeglądowi i aktualizowanie co 3 lata informacji dotyczących środków bezpieczeństwa i działań wymaganych w przypadku awarii związanej z odpadami wydobywczymi. Uzgodniły także udostępnianie ogółowi społeczeństwa informacji dotyczących zezwoleń na obiekty unieszkodliwiania odpadów i ich stosowania, gdy informacje te staną się dostępne. Bułgarskie prawo nie odzwierciedla obecnie tych przepisów. Ze względu na niewystarczające postępy poczynione od kwietnia 2017 r. Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Bułgaria nie podejmie działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wpływ na środowisko: Komisja wzywa POLSKĘ do pełnego przestrzegania przepisów UE dotyczących procedur odwoławczych od decyzji środowiskowych

Komisja wzywa Polskę do podjęcia działań w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych (dyrektywa 2011/92/UE). Dyrektywa ta przewiduje dostęp społeczeństwa do procedury odwoławczej w sprawie decyzji w zakresie środowiska oraz udział społeczeństwa w podejmowaniu takich decyzji. Prawo ubiegania się o nakaz sądowy uważa się za kluczowe dla skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W przypadku niektórych przedsięwzięć Polska nie zezwala organizacjom ochrony środowiska na zwrócenie się do sądu o środki tymczasowe – czasowe zawieszenie wykonania kwestionowanego przedsięwzięcia – lub na zaskarżenie ostatecznego pozwolenia w odniesieniu do jego niezgodności z przepisami UE. Ponadto w przypadku niektórych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg lub porty lotnicze, skutki kontroli sądowej są ograniczone. Sądy w Polsce mogą oświadczyć, że dana decyzja narusza prawo, ale orzeczenia sądowe nie będą miały wpływu na zezwolenie ani na realizację przedsięwzięcia, co pozbawia procedurę odwoławczą skuteczności. Po przesłaniu Polsce wezwań do usunięcia uchybienia w kwietniu 2016 r. i w styczniu 2018 r. Komisja wydaje obecnie uzasadnioną opinię. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie podejmie działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do zapewnienia odpowiedniego gromadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja wzywa Słowenię do podjęcia działań w związku z niezapewnieniem przez nią, by wszystkie aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 10 000 posiadały odpowiednie systemy zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych wymagane na mocy przepisów UE (dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywa Rady 91/271/EWG). Celem dyrektywy jest ochrona zdrowia i środowiska przed niekorzystnymi skutkami ścieków komunalnych. Komisja uważa, że 11 aglomeracji w Słowenii (Celje, Domžale, Kamnik, Kočevje, Lublana, Loka, Maribor, Postojna, Ptuj, Škofja Loka oraz Trbovlje) narusza przepisy dyrektywy. Słowenia musi również określić wymogi dotyczące systemów zbierania ścieków, zrzutów z oczyszczalni, ścieków przemysłowych oraz referencyjnych metod monitorowania i oceny wyników. Z tego względu Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do władz Słowenii w lutym 2017 r. wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ nie poczyniono wystarczających postępów, aby zaradzić tej sytuacji, Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. Słowenia ma obecnie dwa miesiące na naprawę sytuacji, w przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Odpady: Komisja wzywa SZWECJĘ do zapewnienia skutecznego stosowania prawa UE w zakresie odpadów

Komisja wzywa Szwecję do zapewnienia prawidłowego zarządzania odpadami zgodnie z przepisami UE dotyczącymi odpadów (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów, dyrektywa 2008/98/WE). Dyrektywa ta ustanawia środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnego wpływu użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania. Dyrektywa stanowi również podstawę szeroko zakrojonych wysiłków mających na celu przekształcenie Europy w gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której odpady są systematycznie odzyskiwane, ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. Z tego względu Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do władz Szwecji w grudniu 2016 r. wezwanie do usunięcia uchybienia. Chociaż poczyniono pewne postępy, prawo szwedzkie nie jest jeszcze wystarczająco precyzyjne w odniesieniu do treści zezwoleń na instalacje przetwarzania odpadów, odpowiedzialności posiadacza odpadów oraz oceny niebezpiecznych właściwości odpadów. W rezultacie Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Szwecja nie podejmie działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Uzasadniona opinia i wezwanie do usunięcia uchybienia:

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ i SŁOWACJĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących składowisk odpadów

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia, a do Słowacji uzasadnionej opinii, w związku z naruszeniem prawodawstwa UE dotyczącego składowisk odpadów (dyrektywa w sprawie składowania odpadów, dyrektywa Rady 1999/31/WE). Dyrektywa ma na celu zapobieganie zanieczyszczaniu wód powierzchniowych, gruntowych, gleby, powietrza, a także szkodliwemu wpływowi na środowisko globalne, włącznie z efektem cieplarnianym, które są spowodowane przez składowanie odpadów, oraz wszelkim powiązanym zagrożeniom dla zdrowia ludzi, lub ograniczanie tych zjawisk. Na podstawie tych przepisów unijnych państwa członkowskie musiały do 16 lipca 2009 r. zamknąć składowiska, które nie były zgodne z wymogami dyrektywy, chyba że przedstawiły odpowiednie „plany zagospodarowania instalacji”, które umożliwiałyby dalsze przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania. Polska nie zapewniła ostatecznego zamknięcia i rekultywacji 6 składowisk komunalnych, które nie spełniają tych wymogów i powinny były zostać ostatecznie zamknięte do 2012 r. Na Słowacji nadal działa obecnie 21 istniejących składowisk, brakuje jednak wystarczającego planu zagospodarowania. Ponadto 14 składowisk odpadów nie jest eksploatowanych, a nie zostały one mimo to zamknięte zgodnie z wymogami dyrektywy. Z tego względu Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do władz Słowacji w kwietniu 2017 r. wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ nie poczyniono wystarczających postępów, aby zaradzić tej sytuacji, Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. Oba państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na naprawę sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu do władz polskich uzasadnionej opinii lub skierowaniu sprawy Słowacji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Środowisko morskie: Komisja wzywa 9 państw członkowskich do ochrony wód morskich

Komisja Europejska wzywa Bułgarię, Chorwację, Cypr, Danię, Litwę, Maltę, Słowenię, Hiszpanię i Zjednoczone Królestwo do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie stanu środowiska wód morskich na mocy dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (dyrektywa 2008/56/WE). Dyrektywa ta ustanawia całościowe ramy mające na celu ochronę mórz i oceanów UE oraz zapewnia zrównoważone zarządzanie ich zasobami. W czerwcu 2008 r. państwa członkowskie uzgodniły, że do 15 października 2018 r. dokonają przeglądu i aktualizacji swojej oceny stanu środowiska tych wód, wpływu działalności człowieka na środowisko, ustalenia dobrego stanu środowiska i celów środowiskowych. Wymienione kraje nie przedłożyły Komisji sprawozdań w wymaganym terminie. W związku z tym Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez wysłanie do tych państw członkowskich wezwania do usunięcia uchybienia. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Ocena oddziaływania na środowisko: Komisja wzywa 5 państw UE do ulepszenia przepisów krajowych

Komisja wzywa Bułgarię, Chorwację, Francję, Niderlandy oraz Polskę do dostosowania swoich przepisów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko do nowych standardów europejskich (dyrektywa w sprawie OOŚ, dyrektywa 2011/92/UE). Dyrektywa zapewnia poddawanie publicznych i prywatnych przedsięwzięć ocenie pod kątem ich wpływu na środowisko przed wydaniem pozwolenia. W 2014 r. państwa członkowskie zaktualizowały prawodawstwo UE, zmniejszając obciążenie administracyjne i poprawiając poziom ochrony środowiska, a jednocześnie sprawiając, by decyzje biznesowe w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych były bardziej solidne, przewidywalne i zrównoważone. Komisja stwierdziła szereg niedociągnięć w aktualizacjach przepisów przedłożonych przez wymienione państwa członkowskie. W Bułgarii niektóre elementy decyzji dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, sprawozdań z tej oceny i informowania społeczeństwa nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób norm UE, a monitorowanie przedsięwzięć o znaczącym niekorzystnym wpływie na środowisko nie spełnia wymogów. W Chorwacji brak jest pewnych wymogów dotyczących udziału społeczeństwa, istnieją ograniczenia w zakresie kontroli sądowej zezwolenia na inwestycję i nie określono żadnych kar za naruszenia. Wydaje się, że we Francji przepisy krajowe wykluczają niektóre rodzaje przedsięwzięć z procedur oceny oddziaływania na środowisko, ustalają niedostateczne progi dla wyłączenia przedsięwzięć oraz brak jest wystarczających przepisów dotyczących uwzględniania innych istotnych ocen. W Niderlandach brak jest pewnych wymogów w zakresie zapewniania jakości, a prawodawstwo niderlandzkie jest ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia o znaczących niekorzystnych skutkach, podczas gdy wymagane jest ukierunkowanie na wszystkie znaczące skutki przedsięwzięcia. W Polsce przepisy krajowe wydają się wykluczać niektóre rodzaje przedsięwzięć z oceny oddziaływania na środowisko i kontroli podlegania takiej ocenie, nie uwzględniają oddziaływania przedsięwzięcia na etapie budowy i pomijają konsultacje z niektórymi organami w trakcie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Komisja przesyła zatem wezwania do usunięcia uchybienia do wszystkich wymienionych państw członkowskich, dając im dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Sprawozdawczość środowiskowa: Komisja wzywa 4 państwa UE do dzielenia się informacjami przestrzennymi

Komisja zwraca się do Bułgarii, Łotwy, Litwy i Polski o dzielenie się informacjami na temat środowiska zgodnie z europejskimi wymogami na mocy dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE, dyrektywa 2007/2/WE). Celem dyrektywy jest stworzenie ogólnoeuropejskiego zbioru danych przestrzennych ułatwiającego unijną politykę ochrony środowiska oraz podejmowanie działań, które mają wpływ na środowisko naturalne. Dane te mają być udostępniane obywatelom i organizacjom sektora publicznego. Dyrektywa obejmuje również 34 tematy danych przestrzennych – od cech geograficznych i sieci transportowych po wrażliwe obszary naturalne i geograficzne występowanie różnych chorób. Te przepisy UE weszły w życie w 2007 r., a ich pełne wdrożenie jest wymagane do 2021 r. 4 państwa członkowskie nie dostarczyły żadnych zbiorów danych przestrzennych i nie spełniły zobowiązań dotyczących metadanych i usług pobierania, pozbawiając obywateli informacji, które powinny być swobodnie dostępne. W związku z tym Komisja przysyła do tych czterech państw wezwania do usunięcia uchybienia, przyznając im dwa miesiące na odpowiedź. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu tym państwom uzasadnionej opinii.

Woda: Komisja wzywa CHORWACJĘ do aktualizacji przepisów dotyczących wody pitnej i wód gruntowych

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Chorwacji dwóch wezwań do usunięcia uchybienia w związku z niedociągnięciami w chorwackich przepisach dotyczących wody pitnej w UE (dyrektywa w sprawie wody pitnej, dyrektywa Rady 98/83/WE) oraz wód podziemnych (dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych, dyrektywa 2006/118/WE). Zgodnie z pierwszą dyrektywą woda pitna musi być wolna od mikroorganizmów, pasożytów i różnych substancji, które są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Prawodawstwo chorwackie wydaje się mniej rygorystyczne niż normy UE, gdyż pomija odniesienie do „potencjalnego” zagrożenia dla zdrowia ludzi i nie przewiduje ścisłych zabezpieczeń w zakresie jakości wody w szkołach, szpitalach i w restauracjach. Brakuje w nim również przepisów dotyczących informowania społeczeństwa w przypadku potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi. Stwierdzono również niedociągnięcia w chorwackich przepisach dotyczących wód podziemnych. Na podstawie dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych państwa członkowskie muszą podjąć szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę tego zasobu przed pogorszeniem stanu i zanieczyszczeniem chemicznym. Wydaje się, że chorwackie przepisy wyłączają z tych wymogów wody geotermalne i mineralne, a krajowe normy oceny stanu chemicznego wód podziemnych nie są w pełni zgodne z normami europejskimi. W związku z tym Komisja przysyła wezwania do usunięcia uchybienia, przyznając władzom chorwackim dwa miesiące na odpowiedź. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionych opinii.

Odpady: Komisja wzywa GRECJĘ do rozwiązania problemów związanych z odpadami na wyspie Korfu

Komisja wzywa Grecję do dopilnowania, aby prawodawstwo UE dotyczące odpadów było wdrażane w praktyce na wyspie Korfu. W lipcu 2018 r. Komisja zaczęła otrzymywać skargi, zgodnie z którymi odpady nie są już zbierane lub przetwarzane na wyspie, ale porzucanie na ulicy lub wysyłane do nieujawnionych miejsc. Jedyne działające na Korfu składowisko osiągnęło poziom nasycenia, a jego proponowane zastąpienie składowiskiem w pobliżu miasta Lefkimi spotkało się z silnym sprzeciwem społeczności lokalnej. W listopadzie 2008 r., przyjmując unijną dyrektywę ramową w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE), państwa członkowskie uzgodniły, że będą chronić zdrowie ludzi i środowisko przed wszelkimi negatywnymi skutkami odpadów oraz stosować odpowiednie środki w zakresie gospodarowania odpadami i przetwarzania ich. Dyrektywa zachęca również do odchodzenia od składowania odpadów na rzecz recyklingu i ponownego wykorzystania. Ponieważ brak środków mających na celu zaradzenie sytuacji dotyczącej odpadów na wyspie Korfu w Grecji stanowi wyraźne naruszenie prawa UE, Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do władz greckich wezwanie do usunięcia uchybienia. Grecja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: Komisja wzywa IRLANDIĘ i SZWECJĘ do lepszego gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Irlandii i Szwecji wezwań do usunięcia uchybienia w związku z niedociągnięciami we wprowadzaniu przez te kraje unijnych przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, WEEE; dyrektywa 2012/19/UE). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki jak komputery, telewizory, lodówki i telefony komórkowe, stanowi najszybciej rosnący segment odpadów w UE – oczekuje się, że w 2020 r. jego wolumen osiągnie 12 mln ton. Niewłaściwe gospodarowanie tego rodzaju odpadami może spowodować poważne problemy zdrowotne i środowiskowe ze względu na ich niebezpieczną zawartość. W prawodawstwie irlandzkim zidentyfikowano różne problemy: brak obowiązku gromadzenia wszystkich szczegółowych informacji dotyczących poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nieprecyzyjne wymogi dotyczące przemieszczania i brak przepisów dotyczących celów w zakresie odzysku tych produktów. Także w szwedzkim prawodawstwie zidentyfikowano różne problemy: brak precyzyjnych wymogów dotyczących przemieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, rejestracji producentów oraz sposobu obliczania stopnia osiągnięcia celów. Oba te państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na naprawę sytuacji. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionych opinii.

 

4. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Johannes Bahrke – tel.: +32 22958615, Letizia Lupini – tel.: +32 22951958)

Uzasadnione opinie:

Usługi finansowe: Komisja wzywa CYPR, ŁOTWĘ i HISZPANIĘ do stosowania nowych przepisów UE dotyczących dystrybucji ubezpieczeń

Komisja zwróciła się do Cypru, Łotwy i Hiszpanii o wywiązanie się z obowiązku wdrożenia przepisów UE dotyczących dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, dyrektywa (UE) 2016/97). W dyrektywie określono zasady dotyczące sposobu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w UE, w tym wymogi dotyczące informacji, które mają być przekazywane konsumentom przed podpisaniem przez nich umów ubezpieczeniowych, standardy prowadzenia działalności dla dystrybutorów oraz zasady dystrybucji ubezpieczeń transgranicznych. Państwa członkowskie zobowiązały się do wdrożenia przepisów UE do prawodawstwa krajowego do 1 lipca 2018 r. oraz do stosowania nowych przepisów krajowych najpóźniej od 1 października 2018 r. Jednak 3 państwa członkowskie nie wprowadziły jeszcze w życie wymaganych środków krajowych. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Komisja nie otrzyma zgłoszeń środków transpozycji dyrektywy, może podjąć decyzję o skierowaniu spraw przeciw tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Usługi finansowe: Komisja wzywa RUMUNIĘ do stosowania przepisów dotyczących usług płatniczych

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Rumunii formalnych wniosków o pełne wdrożenie drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (dyrektywa (UE) 2015/2366). Dyrektywa unowocześnia ramy prawne dotyczące płatności w UE, na przykład poprzez wprowadzenie ścisłych wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do płatności elektronicznych i ochrony danych finansowych konsumentów, a także otwarcie unijnego rynku płatności dla przedsiębiorstw oferujących usługi płatnicze. Ponadto dyrektywa zakazuje pobierania dodatkowych opłat za płatności kartą kredytową i debetową dokonywane przez konsumentów zarówno w sklepach, jak i online. Do chwili obecnej Rumunia nie dokonała transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego, mimo że państwa członkowskie uzgodniły uczynienie tego do 13 stycznia 2018 r. W rezultacie Komisja kieruje uzasadnioną opinię do Rumunii, wzywając ją do dostosowania swoich przepisów do prawa unijnego. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie podejmie ono działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Usługi finansowe: Komisja wzywa GRECJĘ, ŁOTWĘ i POLSKĘ do prawidłowego wdrożenia przepisów SEPA dotyczących usług płatniczych

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Grecji, Łotwy i Polski wezwania do usunięcia uchybienia w odniesieniu do stosowania przepisów dotyczących jednolitego obszaru płatności w euro (rozporządzenie w sprawie SEPA, rozporządzenie (UE) nr 260/2012) Komisja zwraca się do wymienionych wyżej państw członkowskich o ustanowienie właściwego organu, który będzie w stanie zająć się naruszeniami wspomnianego rozporządzenia przez użytkowników usług płatniczych. W rozporządzeniu ustanowiono wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro, które stanowią podstawę funkcjonowania jednolitego rynku przetwarzania transakcji płatniczych w euro. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Grecja, Łotwa i Polska nie podejmą działań, Komisja może przesłać im uzasadnione opinie w tej sprawie.

 

5. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Mirna Talko – tel.: +32 22987278)

Sprawa skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zamówienia publiczne: Komisja pozywa AUSTRIĘ do Trybunału w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Austrii w związku z umową zawartą przez gminę Wiedeń dotyczącą budowy nowego budynku biurowego. Komisja uważa, że gmina naruszyła przepisy UE dotyczące zamówień publicznych (dyrektywę 2004/18/WE) poprzez udzielenie tego zamówienia o wysokiej wartości bezpośrednio, a nie w drodze przetargu. Przepisy te pomagają efektywniej wykorzystać pieniądze podatników, gwarantując, że zamówienia publiczne są udzielane w ramach konkurencyjnych, otwartych, przejrzystych i dobrze uregulowanych procedur przetargowych. Komisja uważa również, że zamówienie, o którym mowa, to mieszana umowa o roboty budowlane i wynajem, kwalifikujące się jako zamówienie na roboty budowlane, którego głównym celem jest budowa budynku. Należało zatem opublikować zaproszenie do składania ofert, które dałoby innym potencjalnym zainteresowanym podmiotom gospodarczym możliwość przedstawienia konkurencyjnych ofert. Komisja uważa również, że zamówienia tego nie można uznać wyłącznie za zwykłą umowę wynajmu z uwagi na to, że decyzję o wynajmie budynku podjęto przed jego wybudowaniem, a gmina miała decydujący wpływ na wymogi dotyczące budowy. Komisja wszczęła przeciwko Austrii postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wysyłała w lipcu 2016 r. wezwanie do usunięcia uchybienia. Po tym piśmie w maju 2018 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię, w której wezwała Austrię do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych. Ponieważ władze austriackie nie podjęły żadnych działań, aby zaradzić tej sytuacji, i aktualnie kontynuują wynajem budynku, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Uzasadnione opinie:

Leki wydawane na receptę: Komisja wzywa NIEMCY do przestrzegania przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu towarów

Komisja postanowiła dziś skierować do Niemiec uzasadnioną opinię w sprawie krajowych przepisów dotyczących stałych cen leków wydawanych na receptę, które to ceny mają negatywny wpływ na sprzedaż produktów przez apteki z siedzibą w innych państwach członkowskich UE. System stałych cen na mocy niemieckiego ustawodawstwa (ustawy o produktach leczniczych) zmniejsza zdolność aptek do oferowania rabatów, a zatem ogranicza handel między państwami UE. W związku z tym Komisja uważa, że takie przepisy krajowe naruszają zasadę swobodnego przepływu towarów (art. 34–36 TFUE). W listopadzie 2013 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skierowała do władz niemieckich wezwanie do usunięcia uchybienia. W międzyczasie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Deutsche Parkinson Vereinigung (C-148/15 z 19 października 2016 r.) potwierdzono ocenę Komisji i wezwano Niemcy do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim ustawodawstwie w celu dostosowania go do unijnych przepisów. Ponieważ Niemcy nie wprowadziły żadnych środków, Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Niemcy mają obecnie dwa miesiące na naprawę sytuacji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Uzasadnione opinie i wezwania do usunięcia uchybienia:

Produkty budowlane: Komisja wzywa NIEMCY i CZECHY do przestrzegania przepisów UE dotyczących swobodnego przepływu towarów

Komisja postanowiła dziś skierować do Niemiec uzasadnioną opinię, a do CZECH dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, w których wzywa te kraje do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie o wyrobach budowlanych, rozporządzenie (UE) nr 305/2011). Zarówno Niemcy, jak i Czechy nakładają dodatkowe wymogi dotyczące barier w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zostały już poddane ocenie w ramach rozporządzenia i są odpowiednio oznakowane za pomocą oznakowania CE. Komisja uważa, że – poprzez nakładanie w swoich postępowaniach o udzielenie zamówienia dodatkowych wymogów na produkty, które już posiadają oznakowanie CE – te dwa kraje stwarzają przeszkody w handlu na rynku wewnętrznym i w związku z tym naruszają prawo UE. Niemcy i Czechy mają obecnie dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. Jeżeli Komisja nie uzyska zadowalających odpowiedzi, może podjąć decyzję o pozwaniu Niemiec do Trybunału Sprawiedliwości UE i skierowaniu do Czech uzasadnionej opinii.

Komisja podejmuje dalsze działania, aby wykwalifikowani specjaliści mogli w pełni korzystać z jednolitego rynku

W dniu dzisiejszym Komisja wszczęła kolejne etapy postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 26 krajom w celu zapewnienia pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych. Również dzisiaj Komisja postanowiła przesłać uzasadnione opinie do 24 państw członkowskich (Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii) oraz uzupełniające wezwania do usunięcia uchybienia do dwóch państw członkowskich (Estonii i Łotwy). Dotyczą one niezgodności przepisów krajowych i praktyki stosowania prawa z przepisami UE w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona dyrektywą 2013/55/UE). Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. Jeżeli Komisja nie otrzyma satysfakcjonującej odpowiedzi, może zdecydować o wysłaniu uzasadnionej opinii do Estonii i Łotwy oraz o skierowaniu sprawy przeciwko pozostałym 24 państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Wezwania do usunięcia uchybienia

Koncesje na dostarczanie energii wodnej: Komisja wzywa 8 państw członkowskich do przestrzegania prawa UE

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia siedmiu państwom członkowskim (Austrii, Francji, Niemcom, Polsce, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonemu Królestwu) oraz o przesłaniu drugiego uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom – chce w ten sposób zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. Komisja uważa, że ramy prawne i praktyki w państwach członkowskich, do których odnoszą się wspomniane postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, nie są w pełni zgodne z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE), przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych (dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji) lub swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (art. 49 i 56 TFUE). Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczą: Austrii, Niemiec, Polski, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa.Komisja przesyła tym państwom członkowskim wezwania do usunięcia uchybienia w związku z udzielaniem nowych zezwoleń na budowę i eksploatację elektrowni wodnych bez przejrzystych i bezstronnych procedur wyboru. Komisja przesyła Włochom dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, ponieważ uważa, że władze włoskie nie zorganizowały przejrzystych i bezstronnych procedur wyboru do celów przedłużania zezwoleń dotyczących elektrowni wodnych. Komisja przesyła Francji i Portugalii wezwania do usunięcia uchybienia, ponieważ uważa, że zarówno prawodawstwo, jak i praktyka władz francuskich i portugalskich są sprzeczne z prawem UE. Francuskie i portugalskie przepisy dopuszczają odnawianie lub przedłużanie niektórych koncesji na dostarczanie energii wodnej bez stosowania procedur przetargowych. Wymienione wyżej 8 państw członkowskich ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu im uzasadnionej opinii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Jednolity rynek: Komisja wszczyna postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 15 państwom członkowskim w związku z nieprzestrzeganiem zharmonizowanych przepisów UE dotyczących produktów

Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 15 państwom członkowskim (Chorwacji, Cyprowi, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Węgrom, Irlandii, Włochom, Malcie, Polsce, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii i Zjednoczonemu Królestwu), które nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających ze zharmonizowanych przepisów UE dotyczących urządzeń kolei linowych, środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń spalających paliwa gazowe. Na mocy rozporządzeń w sprawie kolei linowych (art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/424), środków ochrony indywidualnej (art. 45 rozporządzenia (UE) 2016/425) oraz urządzeń spalających paliwa gazowe (art. 43 rozporządzenia (UE) 2016/426) państwa członkowskie były zobowiązane do ustanowienia systemów sankcji zniechęcających podmioty gospodarcze do naruszania zharmonizowanych przepisów i zobowiązane do powiadomienia do 21 marca 2018 r. Komisji o przepisach dotyczących sankcji. Obecnie Komisja kieruje wezwania do usunięcia uchybienia do 15 państw członkowskich w związku z nieustanowieniem przepisów dotyczących sankcji i niepowiadomieniem o nich Komisji. Komisja kieruje obecnie te opinie do Chorwacji, Malty i Portugalii w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia (UE) 2016/424, rozporządzenia (UE) 2016/425 i rozporządzenia (UE) 2016/426; Cypru, Estonii, Irlandii, Polski, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa w związku z rozporządzeniem (UE) 2016/424; Danii z związku z rozporządzeniem (UE) 2016/426; Finlandii w związku z rozporządzeniem (UE) 2016/424 i rozporządzeniem (UE) 2016/425; Francji i Włoch w związku z rozporządzeniem (UE) 2016/425; Węgier i Słowenii w związku z rozporządzeniem (UE) 2016/424 i rozporządzeniem (UE) 2016/426. Wymienione państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Usługi: Komisja wzywa FRANCJĘ do zapewnienia zgodności z przepisami UE dotyczącymi usług

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Francji wezwania do usunięcia uchybienia w związku z przepisami krajowymi dotyczącymi świadczenia niektórych usług związanych z efektywnością energetyczną. We Francji dostawcy tych usług, np. instalacji ogrzewania lub materiałów izolacyjnych, muszą uzyskać specjalną certyfikację (Reconnu Garant de l'Environnement), aby kwalifikować się do uzyskania dotacji krajowych. Komisja uważa, że system certyfikacji nakłada na dostawców usług zbyt restrykcyjne warunki, dotykając jednocześnie w nieproporcjonalny sposób dostawców usług z innych państw członkowskich. System nie uwzględnia faktu, że dostawcy usług z innych państw członkowskich mogą chcieć tymczasowo świadczyć te usługi we Francji i że przeszli już oni procedury kontroli lub spełnili wymagania obowiązujące w innych państwach członkowskich. Ponadto Komisja uważa, że warunki certyfikacji, takie jak wcześniejsze doświadczenie w danej dziedzinie, a także ograniczony czas trwania certyfikacji, są sprzeczne z przepisami UE dotyczącymi usług. Komisja uważa zatem, że ten system certyfikacji nie jest zgodny z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE). Komisja uważa również, że Francja nie dopełniła obowiązku powiadomienia o tym systemie, jak wymaga tego dyrektywa. Francja ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Decyzje o zamknięciu spraw

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności: Komisja zamyka sprawy przeciwko POLSCE i PORTUGALII

Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce i Portugalii w związku ze stosowaniem przez te kraje unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności (dyrektywa 2009/81/WE). W styczniu 2018 r. .Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce i Portugalii. W wezwaniach do usunięcia uchybienia przesłanych Polsce i Portugalii Komisja wyraziła obawy dotyczące bezpośredniego udzielenia szeregu zamówień w dziedzinie obronności, co do których Komisja uznała, że naruszają przepisy wspomnianej dyrektywy. W następstwie konstruktywnego dialogu między Komisją a tymi dwoma państwami członkowskimi oraz w świetle otrzymanych dodatkowych informacji i zobowiązań Komisja postanowiła zamknąć te sprawy.


6. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Informacji udzielają: Natasha Bertaud – tel.: +32 229 67456, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

Uzasadnione opinie

Unia bezpieczeństwa: Komisja wzywa FINLANDIĘ i NIDERLANDY do pełnego wdrożenia nowych przepisów UE w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (dane PNR)

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Finlandii i do Niderlandów w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków podjętych w celu wdrożenia nowych przepisów UE w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (dane PNR) (dyrektywa (UE) 2016/681). Dyrektywa UE o danych PNR, którą państwa członkowskie miały wdrożyć do 25 maja 2018 r., stanowi kluczowy element Europejskiej agendy bezpieczeństwa oraz ważny krok w kierunku skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa. Dyrektywa ta określa również zasady przekazywania danych PNR (tj. informacji przekazywanych przez pasażerów liniom lotniczym podczas rezerwacji lotów i odprawy) z linii lotniczych do organów państw członkowskich oraz przetwarzania tych danych na potrzeby ochrony porządku publicznego, przy pełnym poszanowaniu gwarancji ochrony danych. Przetwarzanie danych PNR jest nieodzownym narzędziem zwalczania terroryzmu i poważnych przestępstw, ułatwiając śledzenie podejrzanych schematów podróży oraz identyfikację potencjalnych przestępców i terrorystów, w tym osób, które wcześniej nie były znane organom ścigania. Aby jednak ramy dotyczące PNR osiągnęły swój pełny potencjał, bardzo ważne jest, by systemy te jak najszybciej mogły działać we wszystkich państwach członkowskich. Dzisiejsze uzasadnione opinie są następstwem wezwań do usunięcia uchybienia wystosowanych do tych państw członkowskich w lipcu 2018 r. Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące na zgłoszenie Komisji wszelkich środków podjętych w celu zapewnienia pełnego wdrożenia tej dyrektywy, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Legalna migracja: Komisja wzywa POLSKĘ do pełnej transpozycji i pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących studentów i naukowców spoza UE

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia wszelkich krajowych środków podjętych w celu wdrożenia przepisów UE dotyczących warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (dyrektywa (UE) 2016/801). Państwa członkowskie miały obowiązek dostosowania przepisów krajowych do przepisów tej dyrektywy oraz poinformowania o tym Komisji do 23 maja 2018 r. W lipcu 2018 r. Komisja wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia i obecnie przesyła Polsce uzasadnioną opinię. Polska ma obecnie dwa miesiące na zapewnienie pełnego wdrożenia dyrektywy; w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Uzasadniona opinia i zamknięcie sprawy

Unia bezpieczeństwa: Komisja zwraca się do LUKSEMBURGA o zapewnienie pełnego wdrożenia przepisów dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej oraz zamyka sprawę przeciwko POLSCE

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Luksemburga uzasadnionej opinii w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków podjętych w celu wdrożenia przepisów UE dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa (dyrektywa 2014/42/UE). Dyrektywa ułatwia władzom krajowym konfiskatę i odzyskiwanie dochodów, które przestępcy czerpią z przestępczości transgranicznej, poważnej i zorganizowanej. Przepisy mają na celu pozbawienie przestępców bodźców finansowych, które pobudzają przestępczość, ochronę gospodarki przed infiltracją przez przestępców i korupcją oraz doprowadzenie do zwrotu zysków pochodzących z działalności przestępczej władzom publicznym świadczącym usługi dla obywateli. Dyrektywa wprowadza również szczególne środki zabezpieczające oraz środki zaskarżenia w celu zagwarantowania przestrzegania praw podstawowych odnośnych osób. W kwietniu 2014 r. państwa członkowskie uzgodniły wdrożenie unijnych przepisów do prawa krajowego do 4 października 2016 r. Uzasadniona opinia Komisji jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego Luksemburgowi w listopadzie 2016 r. Luksemburg nie powiadomił jeszcze Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy. Luksemburg ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji, w przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto Komisja podjęła decyzję o zamknięciu prowadzonego przez nią w tej samej sprawie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce.

 

7. Wymiar sprawiedliwości, konsumenci i równość płci

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

Sprawa skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ochrona turystów: Komisja pozywa IRLANDIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedokonaniem wdrożenia unijnych przepisów o imprezach turystycznych

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Irlandii do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedokonaniem transpozycji unijnych przepisów o imprezach turystycznych do prawa krajowego. Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Irlandii do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedokonaniem transpozycji unijnych przepisów o imprezach turystycznych (dyrektywa (UE) 2015/2302. Komisja wezwie Trybunał do nałożenia kary ryczałtowej na podstawie dziennej kwoty w wysokości 3 808,80 euro dziennie, przy czym minimalna kwota ryczałtowa wynosi 1 181 000 euro, a okresowa kara pieniężna wynosi 15 996,96 euro. Wysokość kar jest obliczana z uwzględnieniem wagi i czasu trwania naruszenia, a także zdolności płatniczej państwa członkowskiego i jego znaczenia instytucjonalnego. Dzięki nowelizacji przepisów o imprezach turystycznych jaśniejsze będą informacje dla podróżujących, w tym obowiązek podania ceny podróży i wszelkich dodatkowych opłat przy rezerwacji zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych. Przepisy UE zapewniają również skuteczniejsze prawa do anulowania rezerwacji, większe prawa do odstąpienia od umowy, jaśniejsze zasady dotyczące odpowiedzialności, kosztów zwrotu pieniędzy oraz powrotu do kraju w przypadku ogłoszenia upadłości przez organizatorów. Istnieją również jaśniejsze i prostsze zasady prowadzenia działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa. W listopadzie 2015 r. państwa członkowskie uzgodniły transpozycję unijnych przepisów do prawa krajowego do 1 stycznia 2018 r., które powinny wejść w życie 1 lipca 2018 r. W marcu 2018 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skierowała do Irlandii wezwanie do usunięcia uchybienia, po którym w listopadzie 2018 r. wystosowała uzasadnioną opinię. Do tej pory Irlandia nie powiadomiła Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Uzasadnione opinie

Prawa: Komisja wzywa 13 państw członkowskich do wdrożenia przepisów UE

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o przesłaniu uzasadnionych opinii do Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Finlandii, Francji, Grecji, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Niderlandów i Słowacji, w których wzywa je do pełnego wdrożenia unijnych przepisów w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (unijna dyrektywa o prawach ofiar, dyrektywa 2012/29/UE). Dyrektywa ma zastosowanie do ofiar wszystkich przestępstw, niezależnie od przynależności państwowej ofiary i tego, gdzie w UE doszło do przestępstwa. Przepisy przyznają ofiarom przestępstw wyraźne prawa dostępu do informacji, udziału w postępowaniu karnym oraz do otrzymywania wsparcia i ochrony, dostosowanych do ich potrzeb. Przepisy gwarantują również, że szczególnie narażone ofiary mogą uzyskać dodatkową ochronę podczas postępowania karnego. W październiku 2012 r. państwa członkowskie uzgodniły transpozycję tych przepisów do prawa krajowego do 16 listopada 2015 r. Z przeprowadzonej przez Komisję oceny wynika, że 13 państw członkowskich nie wdrożyło w pełni przepisów UE. Te 13 państw członkowskich ma obecnie dwa miesiące na naprawę sytuacji. Jeżeli tego nie zrobią, ich sprawy mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Uzasadnione opinie i wezwania do usunięcia uchybienia

Komisja wzywa 8 państw członkowskich do pełnej transpozycji unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii do Austrii i Niderlandów oraz wezwania do usunięcia uchybienia do Czech, Węgier, Włoch, Słowenii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa w związku z niedokonaniem pełnej transpozycji unijnych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, dyrektywa (UE) 2015/849) do prawa krajowego. Państwa te zadeklarowały wprawdzie zakończenie pełnej transpozycji, ale po ocenie zgłoszonych środków Komisja stwierdziła, że brakuje niektórych przepisów. Prawidłowa i terminowa transpozycja przepisów ma kluczowe znaczenie dla skutecznej walki z praniem pieniędzy i z finansowaniem terroryzmu. Luki istniejące w tym zakresie w jednym państwie członkowskim mogą wywierać skutki również we wszystkich pozostałych krajach. W maju 2015 r. państwa członkowskie uzgodniły transpozycję tych przepisów do prawa krajowego do 26 czerwca 2017 r. Wszystkie te państwa mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie stosownych działań. W przeciwnym razie Komisja może podjąć kolejne kroki w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Uzasadnione opinie i zamknięcie spraw

Ochrona konsularna: Komisja wzywa AUSTRIĘ i RUMUNIĘ do wdrożenia prawodawstwa UE dotyczącego ochrony konsularnej oraz zamyka sprawę przeciwko GRECJI

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Austrii i Rumunii w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia unijnych przepisów o ochronie konsularnej (dyrektywa Rady (UE) 2015/637). Obywatele Unii mają prawo zwrócić się o pomoc do ambasady lub konsulatu innego kraju UE, jeżeli znajdą się w sytuacji, w której potrzebują porady lub pomocy w kraju poza UE, bez możliwości kontaktu z ambasadą lub konsulatem swojego kraju. W dyrektywie określono zasady dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób obywatele Unii przebywający w kraju nienależącym do UE, mają prawo zwrócić się o pomoc do ambasad lub konsulatów innych państw członkowskich, a także jak państwa członkowskie UE powinny koordynować pomoc i kto powinien pokryć wszelkie poniesione koszty. W kwietniu 2015 r. państwa członkowskie uzgodniły transpozycję dyrektywy do prawa krajowego do 1 maja 2018 r. Ponieważ Austria i Rumunia nie dokonały transpozycji unijnych przepisów do prawa krajowego, w lipcu 2018 r. Komisja wystosowała do właściwych organów tych krajów wezwanie do usunięcia uchybienia. Oba kraje mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie stosownych działań, w przeciwnym razie sprawy mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednocześnie Komisja zamyka sprawę przeciwko Grecji.

 

8. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Stephan Meder - tel.: +32 229 13917)

Uzasadnione opinie

Lotnictwo: Komisja wzywa BELGIĘ do przestrzegania przepisów dotyczących elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Belgii uzasadnionej opinii w związku z niedopełnieniem zobowiązań wynikających z przepisów UE dotyczących elastycznego wykorzystania przestrzeni powietrznej (rozporządzenie (UE) nr 2150/2005). Rozporządzenie to ustanawia unijne przepisy mające zapewnić lepszą współpracę między cywilnymi i wojskowymi podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie ruchem lotniczym, działającymi w przestrzeni powietrznej podlegającej państwom członkowskim. Zgodnie z tym rozporządzeniem koordynacja pomiędzy władzami cywilnymi i wojskowymi musi być zorganizowana na poziomach strategicznym, przedtaktycznym i taktycznym poprzez zawieranie porozumień i określanie procedur mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i pojemności przestrzeni powietrznej oraz poprawę wydajności i elastyczności operacji statków powietrznych. Państwa członkowskie muszą również wyznaczyć lub ustanowić komórkę zarządzania przestrzenią powietrzną, aby przydzielać strategiczną przestrzeń powietrzną zgodnie z określonymi warunkami i procedurami. Belgia do tej pory nie utworzyła komórki zarządzania przestrzenią powietrzną, która zajęłaby się tymi zadaniami. Belgia ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu poprawienia tej sytuacji, po czym Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przydatność do ruchu drogowego: Komisja wzywa BUŁGARIĘ i CYPR do transpozycji przepisów dotyczących kontroli technicznej pojazdów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego

Komisja wezwała dziś Bułgarię i Cypr do pełnej transpozycji unijnych przepisów dotyczących drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych (dyrektywa 2014/47/UE), które stanowiły część „pakietu dotyczącego przydatności do ruchu drogowego”, przyjętego w 2014 r. Przepisy te mają na celu poprawę kontroli technicznej pojazdów w UE, a co za tym idzie, bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2014 r. państwa członkowskie uzgodniły transpozycję tych przepisów do prawa krajowego do 20 maja 2017 r. Do tej pory jednak Bułgaria i Cypr uczyniły to tylko częściowo. Zdaniem Komisji oba państwa członkowskie nie zgłosiły jej krajowych środków transpozycji zapewniających pełną transpozycję znowelizowanego systemu kontroli stanu technicznego pojazdów użytkowych. Dyrektywa ta ustanawia wspólne przepisy dotyczące drogowej kontroli technicznej samochodów ciężarowych, autobusów, ciężkich przyczep i szybkich ciągników. Oba państwa członkowskie mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciwko nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Paliwa alternatywne: Komisja wzywa NIEMCY do pełnego wdrożenia unijnych przepisów w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Komisja wezwała dziś Niemcy do pełnej transpozycji europejskich przepisów o infrastrukturze paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). Przepisy te, które dotyczą między innymi zharmonizowanych norm na potrzeby infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz podstawowych wymogów mających umożliwiać rozwój elektromobilności, odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego UE. Ich celem jest również zmniejszenie zależności transportu od ropy naftowej i złagodzenie jego wpływu na środowisko. W 2014 r. państwa członkowskie uzgodniły zgłoszenie do 18 listopada 2016 r. swoich środków transpozycji. Niemcy mają obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwania do usunięcia uchybienia

Transport drogowy: Komisja wzywa GRECJĘ do przeprowadzania większej liczby kontroli przestrzegania przepisów socjalnych w transporcie drogowym

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Grecji wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku przeprowadzania minimalnej liczby kontroli w sektorze transportu drogowego (dyrektywa 2006/22/WE). Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzania minimalnej liczby kontroli drogowych, jak i kontroli na terenie przedsiębiorstw transportu drogowego w celu sprawdzenia przestrzegania przez kierowców i podmioty gospodarcze przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006) oraz przepisów dotyczących stosowania tachografów (ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014). Należy sprawdzać co najmniej 3 proc. dni przepracowanych przez kierowców, objętych zakresem stosowania rozporządzeń. Na podstawie informacji przekazanych przez władze greckie w ostatnich latach Grecja stale nie wywiązała się z tego obowiązku. Kontrola przestrzegania przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia uczciwych warunków pracy kierowców, zapobiegania ich zmęczeniu i przyczynienia się do bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich użytkowników dróg. Wraz z wysłaniem do Grecji wezwania do usunięcia uchybienia Komisja oficjalnie wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Grecja ma obecnie dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Komisja wzywa WŁOCHY do pełnego uruchomienia infrastruktury punktów przyjmowania zgłoszeń alarmowych eCall

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Włoch wezwania do usunięcia uchybienia ze względu na niepełne uruchomienie niezbędnej infrastruktury punktów przyjmowania i obsługi zgłoszeń eCall na numer 112, jak wymagają tego przepisy UE (dyrektywa 2010/40/UE). W razie poważnego wypadku drogowego system eCall automatycznie telefonuje pod europejski numer alarmowy 112 i przekazuje służbom ratunkowym informacje o lokalizacji pojazdu, wykorzystując do tego celu europejski system nawigacji satelitarnej Galileo. Szacuje się, że system eCall ograniczy czas reakcji służb nawet o 40–50 proc., dzięki czemu każdego roku będzie można uratować życie setek osób. Władze Włoch mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uwagi przedstawione przez Komisję; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

 

9. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Uzasadniona opinia:

Podatki: Komisja wzywa NIEMCY do wyeliminowania dyskryminacji pracowników transgranicznych w odniesieniu do premii mieszkaniowej

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Niemiec uzasadnionej opinii w sprawie odmowy przyznania pracownikom transgranicznym premii mieszkaniowej (tzw. Wohnungsbau-Prämie). Podatnicy, którzy pracują w Niemczech i podlegają niemieckiemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, ale zamieszkują na stałe w innym państwie członkowskim lub w państwie EOG, są traktowani mniej korzystnie niż podatnicy krajowi w przypadku tej premii. Zwłaszcza roczna premia mieszkaniowa od oszczędności jest, co do zasady, przyznawana wyłącznie rezydentom i może być wykorzystywana tylko w celu nabycia lub budowy własnego domu lub mieszkania w Niemczech. Przepisy te mogą zatem zniechęcać podatników do korzystania z przysługujących im praw wynikających z Traktatu w odniesieniu do swobodnego przepływu pracowników i swobody przedsiębiorczości (art. 49 TFUE i art. 31 Porozumienia EOG). Jeżeli Niemcy nie podejmą działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wezwania do usunięcia uchybienia:

Podatki: Komisja wzywa FINLANDIĘ do dostosowania do prawa UE przepisów dotyczących możliwości odliczania od podatku wkładów w ramach grupy

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Finlandii wezwania do usunięcia uchybienia i zwróciła się o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących możliwości odliczania od podatku wkładów w ramach grupy między powiązanymi przedsiębiorstwami krajowymi. Obecne fińskie prawodawstwo nie zezwala na odliczanie od podatku wkładów na rzecz powiązanych przedsiębiorstw w innych państwach UE/EOG, o ile wkłady te służą pokryciu ostatecznych strat (zgodnie z definicją TSUE) poniesionych przez te przedsiębiorstwa. To różne traktowanie przedsiębiorstw będących rezydentami w Finlandii i innych państwach UE/EOG jest sprzeczne ze swobodą przedsiębiorczości (art. 49 TFUE i art. 31 Porozumienia EOG). Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy władze fińskie nie podejmą działań, Komisja może skierować do nich uzasadnioną opinię w tej sprawie.

Podatki: Komisja wzywa WĘGRY do dostosowania do unijnych przepisów swojego podatku od nabycia nieruchomości

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Węgier wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się o zmianę przepisów dotyczących podatku od nabycia nieruchomości w przypadku fundacji. Obecnie zgodnie z prawodawstwem węgierskim spadki, darowizny i przeniesienia własności (quid pro quo) na rzecz fundacji krajowych są zwolnione z podatku, podczas gdy porównywalne fundacje zarejestrowane w innych państwach UE/EOG i państwach spoza UE podlegają opodatkowaniu. Różne traktowanie węgierskich i niewęgierskich fundacji stwarza większe obciążenie podatkowe dla porównywalnych fundacji zarejestrowanych w innych państwach UE/EOG lub w państwach spoza UE i jest sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu kapitału (art. 63 TFUE). Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Węgry nie podejmą działań, Komisja może skierować do nich uzasadnioną opinię w tej sprawie.

Podatki: Komisja wzywa HISZPANIĘ do wyeliminowania dyskryminacji nierezydentów w odniesieniu do opodatkowania dochodu z tytułu czynszów

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Hiszpanii wezwania do usunięcia uchybienia, aby zniesiono dyskryminacyjne traktowanie pod względem podatkowym nierezydentów w przypadku dochodu uzyskanego z wynajmu mieszkań. Do celów podatku dochodowego osoby fizyczne będące rezydentami korzystają z obniżki o 60 proc. dochodu netto uzyskanego z najmu nieruchomości wykorzystywanej przez lokatora do celów mieszkaniowych. Obniżka ta nie jest jednak dostępna dla osób niebędących rezydentami. Tym samym inwestorzy z innych państw UE lub EOG podlegają innemu traktowaniu, które w niewłaściwy sposób ogranicza swobodny przepływ kapitału (art. 63 TFUE). Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Hiszpania nie podejmie działań, Komisja może skierować do władz hiszpańskich uzasadnioną opinię w tej sprawie.

Podatki: Komisja wzywa HISZPANIĘ do wyeliminowania dyskryminacji w odniesieniu do opodatkowania zysków kapitałowych

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Hiszpanii wezwania do usunięcia uchybienia, aby kraj ten zapewnił równe traktowanie kapitału akcyjnego dla podatników będących rezydentami w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Zgodnie z prawodawstwem hiszpańskim zyski kapitałowe z przeniesienia udziałów są na określonych warunkach zwolnione z opodatkowania dla rezydentów podatkowych w Hiszpanii i innych państwach członkowskich UE. Rezydenci podatkowi w państwach EFTA, należących do EOG, nie mogą jednak korzystać z tego zwolnienia. Komisja uważa, że przepisy hiszpańskie ograniczają tym samym swobodę przedsiębiorczości i swobodny przepływ kapitału (art. 63 TFUE i art. 40 Porozumienia EOG). Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Hiszpania nie podejmie działań, Komisja może skierować do władz hiszpańskich uzasadnioną opinię w tej sprawie.

 

MEMO/19/1472

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar