Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου: κυριότερες αποφάσεις

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2019

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 103 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Ψηφιακή ενιαία αγορά

(Για περισσότερες πληροφορίες: Nathalie Vandystadt — Τηλ.: +32 229 67083, Μαριέττα Γραμμένου — Τηλ.: +32 229 83583)

Αιτιολογημένες γνώμες και περατώσεις

Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να διασφαλίσουν τη μεταφορά των κανόνων για την κυβερνοασφάλεια στο εθνικό τους δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, επειδή δεν είχαν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 9 Μαΐου 2018 την πρώτη νομοθετική πράξη σε επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια [οδηγία σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών — οδηγία (EE) 2016/1148/ΕΕ]. Στόχος της οδηγίας είναι να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω της ανάπτυξης εθνικών ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, η οδηγία στοχεύει να αυξήσει τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και να θεσπίσει υποχρεώσεις ως προς την ασφάλεια και την κοινοποίηση συμβάντων όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών. Τον Ιούλιο του 2018 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, καλώντας τα οικεία κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο. Οι διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και της Πολωνίας μόλις περατώθηκαν, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει τις διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν κινηθεί λόγω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας και αναμένει ότι θα αποκτήσει πιο εμπεριστατωμένη εικόνα όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας σε ολόκληρη την ΕΕ τους προσεχείς μήνες. Το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά μ' αυτό το θέμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη αναπτύσσουν ικανότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, βλ. την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας και τις σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις. Βλ. επίσης το ενημερωτικό δελτίο για όλες τις δράσεις της ΕΕ με σκοπό την αύξηση της κυβερνοασφάλειας.

 

2. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen — Τηλ.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf — Τηλ.: +32 229 74959)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο για τη μέτρηση θερμότητας και ζεστού νερού σε πολυκατοικίες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων σχετικά με την ατομική μέτρηση σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων οι οποίες ορίζονται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ). Η οδηγία απαιτεί την εγκατάσταση ατομικών μετρητών θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού για οικιακή χρήση σε όλες τις πολυκατοικίες και τα κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στους ενοίκους από συλλογική εγκατάσταση (π.χ. κοινόχρηστο λέβητα). Αυτό ισχύει για όλα τα υφιστάμενα κτίρια, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εγκατάσταση είναι τεχνικά εφικτή και οικονομικά αποδοτική. Ωστόσο, τα ισπανικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο επιβάλλουν την απαίτηση αυτή μόνο όσον αφορά τα νέα κτίρια (που κατασκευάστηκαν μετά το 2007). Σε κτίρια όπου οι μετρητές θερμότητας δεν συνιστούν τεχνικά εφικτή ή οικονομικά αποδοτική λύση για τη θέρμανση χώρων, πρέπει αντ' αυτών να χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι «κατανεμητές κόστους θερμότητας» που τοποθετούνται σε κάθε θερμαντικό σώμα. Ούτε αυτή η απαίτηση έχει μεταφερθεί ορθά από την Ισπανία. Οι αντίστοιχοι ενωσιακοί κανόνες έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 5 Ιουνίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Ακτινοπροστασία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία από την ακτινοβολία

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, επειδή δεν έχει κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς που απαιτούνται βάσει της αναθεωρημένης οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία προβλέπει την προστασία των εργαζομένων, του κοινού και των ασθενών από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ενώ, παράλληλα, εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ακτινοπροστασία. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018. Έως την ημερομηνία εκείνη, οι ιρλανδικές αρχές δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο και, για τον λόγο αυτό, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2018. Τον Ιούλιο του 2018 οι ιρλανδικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή και ενημέρωσαν ότι η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα ολοκληρωνόταν σύντομα, χωρίς ωστόσο να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη θέσπισή τους. Μέχρι σήμερα, η Ιρλανδία δεν έχει κοινοποιήσει κανένα τελικό μέτρο μεταφοράς. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη, καθώς και για να θεσπίσει και να κοινοποιήσει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πυρηνική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για την πυρηνική ασφάλεια στο εσωτερικό της δίκαιο

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία, επειδή δεν έχει κοινοποιήσει τα πλήρη μέτρα μεταφοράς που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια (οδηγία 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία ενισχύει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια σε ενωσιακό επίπεδο. Η τροποποίηση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια έπρεπε να μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 15 Αυγούστου 2017. Έως την εν λόγω ημερομηνία, οι πολωνικές αρχές δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή το σύνολο των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο και, για τον λόγο αυτό, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Ιούνιο του 2018. Τον Αύγουστο του 2018 οι πολωνικές αρχές απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή. Οι αρχές, στην απάντησή τους, ενημέρωσαν, μεταξύ άλλων, ότι τα διαπιστωθέντα κενά στη μεταφορά ορισμένων ειδικών απαιτήσεων που καθορίζονται στην οδηγία θα αντιμετωπίζονταν στο πλαίσιο επικείμενης νομοθετικής τροποποίησης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Πολωνία δεν έχει κοινοποιήσει κανένα τελικό μέτρο μεταφοράς που να αφορά τις εν λόγω ειδικές απαιτήσεις της οδηγίας. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη, καθώς και για να θεσπίσει και να κοινοποιήσει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Η Επιτροπή υπενθυμίζει στο ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία, για να τους υπενθυμίσει την υποχρέωσή τους να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δεύτερη έκθεση για τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα. Σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/EΕ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με στόχο να επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός μεταξύ επενδύσεων και εξοικονόμησης, γνωστός και ως «βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα». Ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων είναι καίριας σημασίας προκειμένου τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος και να αποφεύγονται οι μεγαλύτερες του αναγκαίου δαπάνες εκ μέρους των πολιτών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των γραφείων τους. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη.

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό της δίκαιο

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, επειδή δεν εφάρμοσε ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας για το φυσικό αέριο (οδηγία 2009/73/ΕΚ) και του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1938]. Σκοπός των εν λόγω νομικών πράξεων είναι να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα στις αγορές φυσικού αερίου της ΕΕ και, παράλληλα, να εγγυηθούν τον ασφαλή εφοδιασμό των νοικοκυριών και άλλων πελατών που χρειάζονται ειδική προστασία. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα νομοθετικά μέτρα που έλαβε η Ρουμανία τον Δεκέμβριο του 2018, διαπίστωσε ότι το σύστημα ρυθμιζόμενων τιμών χονδρικής που θεσπίστηκε πρόσφατα στη ρουμανική αγορά φυσικού αερίου αντίκειται στις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για τη βιώσιμη επίτευξη του στόχου της προστασίας των οικιακών πελατών από την υπερβολική αύξηση των τιμών.

 

3. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή παραπέμπει την ΚΥΠΡΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ για πλημμελή επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει σήμερα την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω της παράλειψής της να εξασφαλίσει ότι όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως επιβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η Κύπρος δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο αποχέτευσης για σειρά οικισμών και, επιπλέον, δεν έχει διασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η Κύπρος εξακολουθεί να μην εξασφαλίζει ότι σε 31 οικισμούς όλα τα αστικά λύματα συλλέγονται ή ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Δεδομένου ότι ως προς ορισμένες περιπτώσεις δεν αναμένεται πλήρης συμμόρφωση των κυπριακών αρχών πριν από το 2027, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας στις κυπριακές αρχές προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2017 και αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούνιο του 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Νιτρικά: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ και ζητεί την επιβολή οικονομικών κυρώσεων

Τον Απρίλιο του 2015 το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, επειδή δεν προστατεύει τα ύδατά της από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (C-149/14). Τέσσερα χρόνια αργότερα, το πρόβλημα δεν έχει ακόμη επιλυθεί πλήρως. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει ημερήσια χρηματικές ποινές με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 2 639,25 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 23 753,25 ευρώ ανά ημέρα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης έως ότου επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες. Το 2011 η Ελλάδα δεν είχε καθορίσει περιοχές ως ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες και δεν είχε καταρτίσει προγράμματα δράσης για τις περιοχές αυτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις ελληνικές αρχές, κίνησε διαδικασία επί παραβάσει τον Οκτώβριο του 2011. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου κατά της Ελλάδας τον Απρίλιο του 2015, η Ελλάδα έχει καθορίσει 12 νέες ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες· ωστόσο, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταρτίσει προγράμματα δράσης για τις νέες αυτές ζώνες. Συνεπώς, η Επιτροπή κίνησε περαιτέρω διαδικασία, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ τον Οκτώβριο του 2017. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει καταρτίσει τα εν λόγω προγράμματα δράσης, αλλά δεν έχει υποβάλει χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης ούτε έχει θέσει ημερομηνία-στόχο. Η Ελλάδα, επειδή δεν έχει καταρτίσει τα εν λόγω προγράμματα δράσης, δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της 24ης Απριλίου 2015 (στην υπόθεση C-149/14, Επιτροπή κατά Ελλάδας). Ως εκ τούτου, η διαδικασία για την κατάρτιση των προγραμμάτων παραμένει σε αρχικό στάδιο. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μη ορθής επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ σε δύο χωριστές υποθέσεις σχετικά με τη νομοθεσία για το περιβάλλον. Η πρώτη υπόθεση αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μη προστασία των πολιτών από τις επιπτώσεις του διοξειδίου του αζώτου (NO2). Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να τηρήσει τις συμφωνηθείσες οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να μειώσει τα επίπεδα ρύπανσης σε δέκα οικισμούς, στους οποίους κατοικούν συνολικά περίπου 7 εκατομμύρια άτομα. Οι οριακές τιμές για το NO2 οι οποίες καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ) έπρεπε να αρχίσουν να τηρούνται το 2010. Η δεύτερη υπόθεση κατά της Ιταλίας αφορά τη ρύπανση των υδάτων. Η Ιταλία δεν διασφαλίζει ότι όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και ότι τα αστικά λύματα που εισέρχονται στα αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους, όπως απαιτείται από την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η Επιτροπή θεωρεί ότι 620 οικισμοί σε 16 περιφέρειες (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta και Veneto) παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για τη συλλογή ή την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένη γνώμη

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο να εντείνει τις προσπάθειές του για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων [των λεγόμενων «ενωσιακή πρόσβαση και καταμερισμός οφελών» — κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2014] οι οποίοι έχουν καταρτιστεί με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι γενετικοί πόροι στους οποίους έχει αποκτηθεί πρόσβαση σε άλλες χώρες και οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην ΕΕ πληρούν τις απαιτήσεις πρόσβασης και καταμερισμού οφελών τις οποίες θεσπίζουν οι εν λόγω χώρες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Οι γενετικοί πόροι αναφέρονται σε γενετικό υλικό φυτικής, ζωικής ή μικροβιακής προέλευσης, όπως τα φαρμακευτικά φυτά, οι γεωργικές καλλιέργειες και οι φυλές ζώων, πραγματικής ή δυνητικής αξίας. Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια θεσπίζει ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του εν λόγω γενετικού υλικού επιμερίζονται δίκαια και ισότιμα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των χωρών να θεσπίζουν όρους για τη ρύθμιση της πρόσβασης στα γενετικά τους υλικά. Με τον τρόπο αυτό, το πρωτόκολλο της Ναγκόγια συμβάλλει επίσης στη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας. Το 2014 τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να ορίσουν αρμόδιες αρχές που θα είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του κανονισμού και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Συμφώνησαν επίσης να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο δεν έχει κοινοποιήσει όλα τα απαιτούμενα νομοθετικά μέτρα στην Επιτροπή. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να το παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να μεταφέρει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Σκοπός της οδηγίας για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας (οδηγία 2006/21/ΕΚ) είναι να προληφθούν ή να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας στο περιβάλλον, και ιδίως στα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα, τη χλωρίδα και το τοπίο, και να μειωθούν οι τυχόν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία που απορρέουν από τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Τον Μάρτιο του 2006 τα κράτη μέλη συμφώνησαν, αφενός, να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος που σχετίζεται με τα εξορυκτικά απόβλητα θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται κάθε 3 έτη και, αφετέρου, να παρέχουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις άδειες των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και την εφαρμογή τους, μόλις αυτές καθίστανται διαθέσιμες. Επί του παρόντος, το βουλγαρικό δίκαιο δεν αντικατοπτρίζει τις εν λόγω διατάξεις. Δεδομένου ότι οι βουλγαρικές αρχές δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο από τον Απρίλιο του 2017, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει στη Βουλγαρία συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη. Εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τη διαδικασία εξέτασης όσον αφορά αποφάσεις σχετικά με το περιβάλλον

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία να λάβει μέτρα για την παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σε διαδικασία εξέτασης όσον αφορά αποφάσεις σχετικά με το περιβάλλον, οι οποίες υπόκεινται επίσης στους κανόνες περί συμμετοχής του κοινού. Το δικαίωμα προσφυγής με αίτημα την έκδοση διαταγής διενέργειας ή παράλειψης ορισμένης πράξης θεωρείται ουσιώδες προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Για ορισμένα έργα, η Πολωνία δεν επιτρέπει στις περιβαλλοντικές οργανώσεις να ζητήσουν από τα δικαστήρια να διατάξουν τη λήψη προσωρινών μέτρων —προσωρινή αναστολή εκτέλεσης του επίδικου έργου— ή να προσβάλουν την οριστική άδεια για τον λόγο ότι αντιβαίνει στους ενωσιακούς κανόνες. Επιπλέον, για ορισμένα έργα υποδομής, όπως έργα οδοποιίας ή έργα για την κατασκευή αερολιμένων, τα αποτελέσματα της δικαστικής εξέτασης είναι περιορισμένα. Τα πολωνικά δικαστήρια μπορούν να διαπιστώσουν ότι η απόφαση παραβιάζει τον νόμο, αλλά οι δικαστικές αποφάσεις δεν θα επηρεάσουν την άδεια και δεν θα έχουν επιπτώσεις στην εκτέλεση του έργου, κάτι που καθιστά τη διαδικασία δικαστικής εξέτασης ατελέσφορη. Η Επιτροπή, μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε στην Πολωνία τον Απρίλιο του 2016 και τον Ιανουάριο του 2018, αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εξασφαλίσει την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία να λάβει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 10 000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως απαιτείται από τους ενωσιακούς κανόνες [οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου)]. Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις των αστικών λυμάτων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 11 οικισμοί της Σλοβενίας (Celje, Domžale, Kamnik, Kočevje, Λιουμπλιάνα, Loka, Maribor, Postojna, Ptuj, Škofja Loka και Trbovlje) παραβιάζουν διάφορες διατάξεις της οδηγίας. Επιπλέον, η Σλοβενία πρέπει να καθορίσει τις απαιτήσεις για τα συστήματα συλλογής, τις απορρίψεις από σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, τα βιομηχανικά λύματα και τις μεθόδους αναφοράς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις σλοβενικές αρχές τον Φεβρουάριο του 2017. Δεδομένου ότι δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά τη διόρθωση της κατάστασης, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα

Η Επιτροπή καλεί τη Σουηδία να εξασφαλίσει την ορθή διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για τα απόβλητα [οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ)]. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της εν λόγω χρήσης. Η οδηγία αποτελεί επίσης τη βάση στην οποία θα στηριχθεί η ευρεία προσπάθεια με σκοπό να μετατραπεί η Ευρώπη σε μια κυκλική οικονομία, όπου τα απόβλητα θα ανακτώνται, θα επαναχρησιμοποιούνται ή θα ανακυκλώνονται συστηματικά. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις σουηδικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2016. Μολονότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η σουηδική νομοθεσία δεν προσδιορίζει ακόμη με επαρκή ακρίβεια το περιεχόμενο των αδειών για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, την ευθύνη του κατόχου των αποβλήτων και την αξιολόγηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει στη Σουηδία αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Σουηδία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αιτιολογημένη γνώμη και προειδοποιητική επιστολή

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τους χώρους υγειονομικής ταφής

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία και αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία, επειδή παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους χώρους υγειονομικής ταφής [οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου)]. Σκοπός της οδηγίας είναι να προληφθεί ή να μειωθεί τόσο η ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του αέρα, καθώς και οι δυσμενείς επιπτώσεις στο παγκόσμιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, όσο και κάθε επακόλουθου κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Με βάση τους εν λόγω κανόνες της ΕΕ, τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν κλείσει, έως τις 16 Ιουλίου 2009, τους χώρους υγειονομικής ταφής που δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις της οδηγίας, εκτός εάν υπέβαλλαν τα κατάλληλα «σχέδια διευθέτησης των χώρων», τα οποία θα επέτρεπαν στους εν λόγω χώρους να εξακολουθήσουν να δέχονται απόβλητα προς διάθεση. Η Πολωνία δεν εξασφάλισε το οριστικό κλείσιμο και την αποκατάσταση 6 δημοτικών χώρων υγειονομικής ταφής που δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις και οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν κλείσει οριστικά από το 2012. Επί του παρόντος, στη Σλοβακία 21 υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής παραμένουν σε λειτουργία, αλλά δεν διαθέτουν επαρκές σχέδιο διευθέτησης. Επιπλέον, 14 χώροι υγειονομικής ταφής είναι εκτός λειτουργίας, αλλά δεν έχουν κλείσει ακόμη, όπως απαιτείται από την οδηγία. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις σλοβακικές αρχές τον Απρίλιο του 2017. Δεδομένου ότι δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά τη διόρθωση της κατάστασης, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Αμφότερα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις πολωνικές αρχές ή να παραπέμψει την υπόθεση της Σλοβακίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να προστατεύσουν τα θαλάσσια ύδατά τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία για το πλαίσιο θαλάσσιας στρατηγικής (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Τον Ιούνιο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους. Τα εν λόγω κράτη μέλη δεν υπέβαλαν εκθέσεις στην Επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στα οικεία κράτη μέλη. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί 5 κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν τους εθνικούς τους κανόνες

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, την Κροατία και την Πολωνία να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) με τους νέους ενωσιακούς κανόνες [η οδηγία ΕΠΕ (οδηγία 2011/92/ΕΕ)]. Η οδηγία εξασφαλίζει ότι τα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα θα αξιολογούνται ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον πριν από τη χορήγηση άδειας. Το 2014 τα κράτη μέλη επικαιροποίησαν τη νομοθεσία της ΕΕ, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και βελτιώνοντας το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, καθιστώντας, παράλληλα, τις επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο σωστές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Η Επιτροπή διαπίστωσε ορισμένες ελλείψεις στις επικαιροποιήσεις που υπέβαλαν τα οικεία κράτη μέλη. Στη Βουλγαρία ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αποφάσεις ελέγχου, τις εκθέσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις πληροφορίες προς το κοινό δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τα πρότυπα της ΕΕ, και η παρακολούθηση των έργων με σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Στην Κροατία απουσιάζουν ορισμένες απαιτήσεις για τη συμμετοχή του κοινού, υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον δικαστικό έλεγχο της άδειας και δεν προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Στη Γαλλία η εθνική νομοθεσία φαίνεται ότι αποκλείει ορισμένα είδη έργων από τις διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθορίζει ανεπαρκή όρια για την εξαίρεση έργων και περιλαμβάνει ανεπαρκείς διατάξεις για την εξέταση άλλων σχετικών εκτιμήσεων. Στις Κάτω Χώρες ορισμένες απαιτήσεις διασφάλισης της ποιότητας φαίνεται ότι απουσιάζουν, και η ολλανδική νομοθεσία εξετάζει μόνο έργα με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, όταν η απαίτηση αφορά όλες τις σημαντικές επιπτώσεις ενός έργου. Στην Πολωνία η εθνική νομοθεσία φαίνεται ότι αποκλείει ορισμένα είδη έργων από τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον σχετικό έλεγχο, δεν περιλαμβάνει τον αντίκτυπο του έργου κατά τη φάση κατασκευής και παραλείπει τη διαβούλευση με ορισμένες αρχές κατά τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές σε όλα τα οικεία κράτη μέλη, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Υποβολή περιβαλλοντικών εκθέσεων: Η Επιτροπή καλεί 4 κράτη μέλη της ΕΕ να προβούν σε κοινοχρησία χωρικών πληροφοριών

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία να προβούν σε κοινοχρησία πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον τους, σύμφωνα με τις ενωσιακές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (οδηγία 2007/2/ΕΚ). Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συνόλου χωρικών δεδομένων, προκειμένου η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ και οι ενωσιακές δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον να μπορούν να παρέχονται ευκολότερα στους πολίτες και τις οργανώσεις του δημόσιου τομέα. Η οδηγία καλύπτει επίσης 34 θέματα χωρικών δεδομένων, από τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα δίκτυα μεταφορών έως τις ευάλωτες φυσικές περιοχές και τη γεωγραφική εξάπλωση διαφόρων ασθενειών. Οι συγκεκριμένοι κανόνες της ΕΕ τέθηκαν σε ισχύ το 2007 και πρέπει να μεταφερθούν πλήρως στην εθνική νομοθεσία έως το 2021. Τα εν λόγω 4 κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει σύνολα χωρικών δεδομένων και δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα μεταδεδομένα και τις υπηρεσίες τηλεφόρτωσης, στερώντας από τους πολίτες πληροφορίες που θα έπρεπε να είναι ελεύθερα διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα τέσσερα κράτη μέλη, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στα οικεία κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με το πόσιμο νερό και τα υπόγεια ύδατα

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει δύο προειδοποιητικές επιστολές στην Κροατία, λόγω ανεπαρκειών στην εθνική της νομοθεσία όσον αφορά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το πόσιμο νερό [οδηγία για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου)] και τα υπόγεια ύδατα [οδηγία για τα υπόγεια ύδατα (οδηγία 2006/118/ΕΚ)]. Το πόσιμο νερό, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, πρέπει να είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, παράσιτα και διάφορες ουσίες που είναι δυνητικά επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Η κροατική νομοθεσία φαίνεται λιγότερο αυστηρή από τους ενωσιακούς κανόνες, καθώς δεν κάνει λόγο για «δυνητικό» κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ούτε προβλέπει αυστηρές εγγυήσεις για την ποιότητα του νερού στα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα εστιατόρια. Επίσης, δεν υπάρχουν διατάξεις σχετικά με την ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση δυνητικών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία. Ανεπάρκειες διαπιστώθηκαν επίσης στην κροατική νομοθεσία σχετικά με τα υπόγεια ύδατα. Σύμφωνα με την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν ευρείας κλίμακας μέτρα για την προστασία του συγκεκριμένου πόρου από την υποβάθμιση και τη χημική ρύπανση. Η κροατική νομοθεσία φαίνεται ότι αποκλείει τα γεωθερμικά ύδατα και τα μεταλλικά νερά από τις εν λόγω απαιτήσεις, και τα εθνικά πρότυπα για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στις κροατικές αρχές, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να επιλύσει το πρόβλημα των αποβλήτων στην Κέρκυρα

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εξασφαλίσει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα στο έδαφος της Κέρκυρας. Τον Ιούλιο του 2018 η Επιτροπή άρχισε να λαμβάνει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες τα απόβλητα του νησιού δεν συλλέγονταν ούτε υποβάλλονταν πλέον σε επεξεργασία, αλλά εγκαταλείπονταν στους δρόμους ή αποστέλλονταν σε μυστικές τοποθεσίες. Ο μόνος χώρος υγειονομικής ταφής που λειτουργεί στην Κέρκυρα έχει φτάσει σε σημείο κορεσμού και η προτεινόμενη δημιουργία νέου χώρου υγειονομικής ταφής στη Λευκίμμη αντιμετωπίζει σθεναρή αντίσταση από την τοπική κοινότητα. Τον Νοέμβριο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των αποβλήτων, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και την επεξεργασία των αποβλήτων τους με την έκδοση της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία ενθαρρύνει επίσης την απομάκρυνση από την υγειονομική ταφή και τη στροφή προς την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που επικρατεί στην Κέρκυρα όσον αφορά τα απόβλητα συνιστά σαφή παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να βελτιώσουν τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ιρλανδία και τη Σουηδία λόγω της πλημμελούς εφαρμογής στην εθνική τους νομοθεσία των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) — οδηγία 2012/19/ΕΕ). Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως οι υπολογιστές, οι τηλεοράσεις, τα ψυγεία και τα κινητά τηλέφωνα, αποτελούν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ και αναμένεται να υπερβούν τα 12 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020. Εάν δεν τύχουν κατάλληλης διαχείρισης, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικότατα προβλήματα στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω του επικίνδυνου περιεχομένου τους. Έχουν εντοπιστεί διάφορα προβλήματα στην ιρλανδική νομοθεσία, η οποία δεν προβλέπει την υποχρέωση συλλογής όλων των ειδικών πληροφοριών που αφορούν το ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ, είναι ανακριβής όσον αφορά τις απαιτήσεις μεταφοράς αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τους στόχους ανάκτησης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διάφορα προβλήματα έχουν επίσης εντοπιστεί στη σουηδική νομοθεσία, η οποία είναι επίσης ανακριβής όσον αφορά τις απαιτήσεις μεταφοράς των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τις απαιτήσεις καταχώρισης για τους παραγωγούς και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η επίτευξη των στόχων. Αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

4. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615, Letizia Lupini — Τηλ.: +32 229 51958)

Αιτιολογημένες γνώμες

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΛΕΤΟΝΙΑ να εφαρμόσουν τους νέους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Η Επιτροπή κάλεσε την Ισπανία, την Κύπρο και τη Λετονία να συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων [οδηγία για την ασφαλιστική διανομή — οδηγία (ΕΕ) 2016/97]. Η οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον τρόπο πώλησης των ασφαλιστικών προϊόντων εντός της ΕΕ, καθώς και απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές πριν από την υπογραφή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας για τους διανομείς, και κανόνες για τη διασυνοριακή διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν ότι θα μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία έως την 1η Ιουλίου 2018 και ότι θα εφαρμόσουν τους νέους εθνικούς κανόνες από την 1η Οκτωβρίου 2018 το αργότερο. Ωστόσο, τα εν λόγω 3 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη θέσει σε ισχύ τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει επίσημα αιτήματα στη Ρουμανία, καλώντας την να εφαρμόσει πλήρως τη δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών [οδηγία (ΕΕ) 2015/2366]. Η οδηγία εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τις πληρωμές στην ΕΕ, π.χ. θεσπίζοντας αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και για την προστασία των χρηματοοικονομικών δεδομένων των καταναλωτών, και ανοίγοντας την αγορά πληρωμών της ΕΕ σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών. Επιπλέον, η οδηγία απαγορεύει τις πρόσθετες χρεώσεις — πρόσθετα τέλη για πληρωμές με καταναλωτικές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τόσο σε καταστήματα όσο στο διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία δεν έχει μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό της δίκαιο, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είχαν συμφωνήσει να το πράξουν έως τις 13 Ιανουαρίου 2018. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, με την οποία την καλεί να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με την ενωσιακή νομοθεσία. Αν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να εφαρμόσουν ορθά τους κανόνες ΕΧΠΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, τη Λετονία και την Πολωνία σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε ευρώ [κανονισμός ΕΧΠΕκανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012]. Η Επιτροπή καλεί τα οικεία κράτη μέλη να ορίσουν μια αρμόδια αρχή για την αντιμετώπιση των παραβάσεων του εν λόγω κανονισμού οι οποίες διαπράττονται από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών. Ο κανονισμός θεσπίζει τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ, που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για την επεξεργασία των πράξεων πληρωμών σε ευρώ. Εάν η Ελλάδα, η Λετονία και η Πολωνία δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σχετικά μ' αυτό το θέμα.

 

5. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet — Τηλ.: +32 229 56182, Mirna Talko — Τηλ.: +32 229 87278)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΑΥΣΤΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της ΕΕ εξαιτίας της σύναψης σύμβασης από τον δήμο της Βιέννης για την κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι με την απευθείας ανάθεση αντί της διοργάνωσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη σύμβαση υψηλής αξίας, ο δήμος παραβίασε τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2004/18/ΕΚ). Οι κανόνες αυτοί συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογούμενων, αφού διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται με ανταγωνιστικές, ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες διαγωνισμών οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω σύμβαση συνιστά μικτή σύμβαση κατασκευής και μίσθωσης, η οποία χαρακτηρίζεται ως σύμβαση δημοσίων έργων με κύριο σκοπό την κατασκευή του κτιρίου, και, κατά συνέπεια, θα απαιτούσε τη διοργάνωση δημόσιου διαγωνισμού, παρέχοντας σε άλλους δυνητικά ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να υποβάλουν ανταγωνιστικές προσφορές. Η Επιτροπή πιστεύει επίσης ότι η σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως σύμβαση μίσθωσης, δεδομένου ότι η απόφαση για τη μίσθωση του κτιρίου είχε ληφθεί πριν από την κατασκευή του και ότι ο δήμος είχε επηρεάσει σε καθοριστικό βαθμό τις απαιτήσεις κατασκευής. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής τον Ιούλιο του 2016. Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας την Αυστρία να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι αυστριακές αρχές δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο για τη διόρθωση της κατάστασης και εξακολουθούν να μισθώνουν το κτίριο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Συνταγογραφούμενα φάρμακα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία σχετικά με τους εθνικούς κανόνες της για τις σταθερές τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που επηρεάζουν αρνητικά την πώληση προϊόντων από τα φαρμακεία που έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία (νόμος περί φαρμάκων), το σύστημα των σταθερών τιμών μειώνει την ικανότητα των φαρμακείων να προσφέρουν εκπτώσεις και, ως εκ τούτου, περιορίζει το εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι εθνικοί κανόνες παραβιάζουν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (άρθρα 34-36 της ΣΛΕΕ). Τον Νοέμβριο του 2013 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στις γερμανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, η απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στην υπόθεση Deutsche Parkinson Vereinigung (C-148/15 της 19ης Οκτωβρίου 2016) επιβεβαίωσε την εκτίμηση της Επιτροπής και κάλεσε τη Γερμανία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της με βάση τους ενωσιακούς κανόνες χωρίς καθυστέρηση. Δεδομένου ότι η Γερμανία δεν έλαβε μέτρα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αιτιολογημένες γνώμες και προειδοποιητικές επιστολές

Δομικά προϊόντα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΤΣΕΧΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, καλώντας τες να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την εμπορία δομικών προϊόντων [κανονισμός για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών — κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011]. Τόσο η Γερμανία όσο και η Τσεχία επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις για τα οδικά προστατευτικά κιγκλιδώματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί βάσει του κανονισμού και φέρουν τη σήμανση CE. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω δύο κράτη μέλη, επιβάλλοντας στις διαδικασίες υποβολής προσφορών τους πρόσθετες απαιτήσεις σε προϊόντα που φέρουν ήδη σήμανση CE, δημιουργούν φραγμούς στο εμπόριο στην εσωτερική αγορά και, ως εκ τούτου, παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία. Η Γερμανία και η Τσεχία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία.

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά

Σήμερα η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει κατά 26 κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε 24 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία) και συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές σε 2 κράτη μέλη (Εσθονία και Λετονία), επειδή η εθνική τους νομοθεσία και νομική πρακτική δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Όλα τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία και τη Λετονία και να παραπέμψει τα άλλα 24 κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Προειδοποιητικές επιστολές

Συμβάσεις παραχώρησης υδροηλεκτρικής ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε επτά κράτη μέλη (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουηδία) και δεύτερη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας ανατίθενται και ανανεώνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα νομικά πλαίσια και πρακτικές των κρατών μελών κατά των οποίων κινούνται οι εν λόγω διαδικασίες επί παραβάσει δεν συνάδουν πλήρως με την οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ), με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης) ή με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ). Οι διαδικασίες επί παραβάσει αφορούν τα εξής κράτη μέλη: Αυστρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία και Σουηδία.Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω κράτη μέλη λόγω της έκδοσης νέων αδειών για την κατασκευή και τη λειτουργία υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων χωρίς διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες επιλογής. Η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, καθώς θεωρεί ότι οι ιταλικές αρχές δεν εφάρμοσαν διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες επιλογής με σκοπό τη χορήγηση αδειών για υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις που έχουν λήξει. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στη Γαλλία και στην Πορτογαλία, επειδή θεωρεί ότι τόσο η νομοθεσία όσο και η πρακτική των γαλλικών και των πορτογαλικών αρχών αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Η γαλλική και η πορτογαλική νομοθεσία επιτρέπουν την ανανέωση ή την παράταση ορισμένων συμβάσεων παραχώρησης στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη χρήση διαδικασιών υποβολής προσφορών. Τα 8 οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Ενιαία αγορά: Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 15 κρατών μελών λόγω μη συμμόρφωσης με τους εναρμονισμένους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά 15 κρατών μελών (Γαλλία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Φινλανδία), επειδή δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των εναρμονισμένων κανόνων της ΕΕ για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, τα μέσα ατομικής προστασίας και τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα [άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/424], τα μέσα ατομικής προστασίας [άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/425] και τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων [άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/426], τα κράτη μέλη όφειλαν, αφενός, να θεσπίσουν συστήματα κυρώσεων που να αποτρέπουν τους οικονομικούς φορείς από την παραβίαση των εναρμονισμένων κανόνων και, αφετέρου, να κοινοποιήσουν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή έως τις 21 Μαρτίου 2018. Η Επιτροπή απευθύνει πλέον προειδοποιητικές επιστολές σε 15 κράτη μέλη, επειδή δεν θέσπισαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις. Η Επιτροπή στρέφεται κατά της Κροατίας, της Μάλτας και της Πορτογαλίας, επειδή παραβιάζουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/424, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/425 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/426· κατά της Εσθονίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Κύπρου και της Πολωνίας, για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/424· κατά της Δανίας για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/426· κατά της Φινλανδίας για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/424 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/425· κατά της Γαλλίας και της Ιταλίας για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/425· και, τέλος, κατά της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/424 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/426. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις υπηρεσίες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία λόγω των εθνικών της κανόνων για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση. Στη Γαλλία οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών, όπως της εγκατάστασης θερμαντικών ή μονωτικών υλικών, πρέπει να λάβουν ειδική πιστοποίηση (Reconnu Garant de l'Environnement), προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για εθνικές επιδοτήσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σύστημα πιστοποίησης επιβάλλει υπερβολικά περιοριστικούς όρους στους παρόχους υπηρεσιών, ενώ επηρεάζει δυσανάλογα τους παρόχους υπηρεσιών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη. Το σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη ότι οι πάροχοι υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες στη Γαλλία σε προσωρινή βάση, ενώ έχουν ήδη συμμορφωθεί με τους ελέγχους ή τις απαιτήσεις σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, όπως η προηγούμενη πείρα στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και η περιορισμένη διάρκεια της πιστοποίησης παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το εν λόγω σύστημα πιστοποίησης δεν συμμορφώνεται με την οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ). Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η Γαλλία δεν κοινοποίησε το εν λόγω σύστημα όπως όφειλε βάσει της οδηγίας. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Περατώσεις υποθέσεων

Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας: Η Επιτροπή περατώνει τις υποθέσεις κατά της ΠΟΛΩΝΙΑΣ και της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Πολωνίας και της Πορτογαλίας για την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας (οδηγία 2009/81/ΕΚ). Η Επιτροπή κίνησε τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Πολωνίας και της Πορτογαλίας τον Ιανουάριο του 2018. Η Επιτροπή, στις προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε στην Πολωνία και την Πορτογαλία, εξέφρασε την ανησυχία της για τις απευθείας αναθέσεις σειράς συμβάσεων στον τομέα της άμυνας, επειδή θεωρεί ότι παραβιάζουν την εν λόγω οδηγία. Μετά τον εποικοδομητικό διάλογο που είχε η Επιτροπή με τα δύο αυτά κράτη μέλη, και με βάση τις επιπλέον πληροφορίες που δόθηκαν και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις.


6. Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Natasha Bertaud — Τηλ.: +32 229 67456, Markus Lammert -—Τηλ.: +32 229 80423)

Αιτιολογημένες γνώμες

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να εφαρμόσουν πλήρως τους νέους κανόνες για τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR)

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν κανένα εθνικό μέτρο για την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) [οδηγία (ΕΕ) 2016/681]. Η οδηγία της ΕΕ για τα δεδομένα PNR, την οποία τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν έως τις 25 Μαΐου 2018, αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια και ουσιώδες συστατικό για μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Η εν λόγω οδηγία ορίζει επίσης τους κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση από τις αεροπορικές εταιρείες στις αρχές των κρατών μελών των δεδομένων PNR (δηλ. των πληροφοριών που παρέχονται από τους επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR αποτελεί καίριο εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ύποπτων ταξιδιωτικών συνηθειών και στην ταυτοποίηση δυνητικών εγκληματιών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν προηγουμένως άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου. Ωστόσο, για να μπορέσει το πλαίσιο PNR να αξιοποιείται πλήρως, είναι σημαντικό τα συστήματα όλων των κρατών μελών να είναι σε κατάσταση λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν. Οι αιτιολογημένες γνώμες που αποστέλλονται σήμερα ακολουθούν τις προειδοποιητικές επιστολές που είχαν σταλεί στα οικεία κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2018. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει και να εφαρμόσει πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τους σπουδαστές και τους ερευνητές τρίτων χωρών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία, επειδή δεν κοινοποίησε τα τυχόν μέτρα που έλαβε προκειμένου να εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) [οδηγία (ΕΕ) 2016/801]. Τα κράτη μέλη όφειλαν να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την εν λόγω οδηγία έως τις 23 Μαΐου 2018 και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία τον Ιούλιο του 2018 και τώρα αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αιτιολογημένη γνώμη και περάτωση υπόθεσης

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και περατώνει μια υπόθεση κατά της ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Λουξεμβούργο, επειδή δεν κοινοποίησε τυχόν εθνικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες (οδηγία 2014/42/ΕΕ). Η οδηγία καθιστά ευκολότερη για τις εθνικές αρχές τη δήμευση και ανάκτηση των κερδών που πραγματοποιούν οι εγκληματίες από το διασυνοριακό σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Η οδηγία επιδιώκει να στερήσει από τους εγκληματίες τα οικονομικά κίνητρα που οδηγούν στο έγκλημα, να προστατεύσει την οικονομία από τη διείσδυση της εγκληματικότητας και τη διαφθορά, και να εξασφαλίσει την επιστροφή των κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες στις δημόσιες αρχές που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες. Η οδηγία εισάγει επίσης ειδικές διασφαλίσεις και ένδικα μέσα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των θιγόμενων προσώπων. Τον Απρίλιο του 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να έχουν μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 4 Οκτωβρίου 2016. Η αιτιολογημένη γνώμη που αποστέλλει σήμερα η Επιτροπή ακολουθεί την προειδοποιητική επιστολή που είχε στείλει στο Λουξεμβούργο τον Νοέμβριο του 2016. Το Λουξεμβούργο εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα τυχόν μέτρα που έλαβε για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Το Λουξεμβούργο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε κινήσει κατά της Πολωνίας για το ίδιο θέμα.

 

7. Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Melanie Voin— Τηλ.: +32 229 58659)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προστασία των τουριστών: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΡΛΑΝΔΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια στο εθνικό της δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια [οδηγία (ΕΕ) 2015/2302]. Η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει στο εν λόγω κράτος μέλος κατ' αποκοπή πρόστιμο ύψους 3 808,80 ευρώ/ημέρα, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό 1 181,000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 15 996,96 ευρώ. Το ύψος των ποινών υπολογίζεται με βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, τη δυνατότητα του κράτους μέλους να καταβάλει τη χρηματική ποινή, καθώς και τη θεσμική του βαρύτητα. Οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια εξασφαλίζουν σαφέστερες πληροφορίες για τους ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης αναγραφής της τιμής και των τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων κατά την κράτηση οργανωμένων διακοπών. Οι ενωσιακοί κανόνες θεσπίζουν επίσης πληρέστερα δικαιώματα ακύρωσης, σαφέστερους κανόνες για την ευθύνη, τις επιστροφές χρημάτων και τον επαναπατρισμό σε περίπτωση πτώχευσης των διοργανωτών. Προβλέπονται επίσης σαφέστεροι και ευκολότεροι κανόνες για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την άσκηση διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους. Τον Νοέμβριο του 2015 τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2018 και να τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2018. Τον Μάρτιο του 2018 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας στην Ιρλανδία προειδοποιητική επιστολή και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Νοέμβριο του 2018. Μέχρι σήμερα, η Ιρλανδία εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί 13 κράτη μέλη να εφαρμόσουν την ενωσιακή νομοθεσία για τα δικαιώματα των θυμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων [οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων (οδηγία 2012/29/ΕΕ)]. Η οδηγία εφαρμόζεται στα θύματα κάθε εγκληματικής πράξης, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος στην ΕΕ. Βάσει των κανόνων, τα θύματα έχουν σαφή δικαιώματα για πρόσβαση σε πληροφορίες, συμμετοχή σε ποινικές διαδικασίες και λήψη στήριξης και προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν επίσης ότι τα ευάλωτα θύματα μπορούν να λάβουν πρόσθετη προστασία κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Τον Οκτώβριο του 2012 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 16 Νοεμβρίου 2015. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, τα 13 κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει πλημμελώς τους ενωσιακούς κανόνες. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αιτιολογημένες γνώμες και προειδοποιητικές επιστολές

Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία και τις Κάτω Χώρες και προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και την Τσεχία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας [4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — οδηγία (ΕΕ) 2015/849]. Παρά το γεγονός ότι αυτά τα κράτη μέλη είχαν δηλώσει ότι είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, η Επιτροπή αξιολόγησε τα κοινοποιηθέντα μέτρα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λείπουν ορισμένες διατάξεις. Η έγκαιρη και ορθή μεταφορά τους είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα κενά σ' ένα κράτος μέλος μπορούν να επηρεάσουν όλα τα άλλα κράτη μέλη. Τον Μάιο του 2015 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 26 Ιουνίου 2017. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας επί παραβάσει.

Αιτιολογημένες γνώμες και περάτωση υπόθεσης

Προξενική προστασία: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσουν την ενωσιακή νομοθεσία για την προξενική προστασία και περατώνει υπόθεση κατά της ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία και τη Ρουμανία, επειδή δεν εφάρμοσαν στην εθνική τους νομοθεσία τους κανόνες της ΕΕ για την προξενική προστασία [οδηγία (ΕΕ) 2015/637 του Συμβουλίου]. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο άλλης χώρας της ΕΕ, εάν βρεθούν σε κατάσταση στην οποία χρειάζονται συμβουλές ή βοήθεια σε τρίτη χώρα στην οποία δεν υπάρχει πρεσβεία ή προξενείο της χώρας τους. Η οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο κατά τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ σε τρίτη χώρα έχουν το δικαίωμα να ζητούν βοήθεια από πρεσβείες ή προξενεία άλλων κρατών μελών της ΕΕ, τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συντονίζουν τη συνδρομή τους, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να βαρύνει το οποιοδήποτε κόστος. Τον Απρίλιο του 2015 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως την 1η Μαΐου 2018. Δεδομένου ότι η Αυστρία και η Ρουμανία δεν μετέφεραν τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις αντίστοιχες αρχές τον Ιούλιο του 2018. Οι εν λόγω χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή περατώνει την υπόθεση κατά της Ελλάδας.

 

8. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Stephan Meder — Τηλ.: +32 229 13917)

Αιτιολογημένες γνώμες

Αεροπορικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, επειδή δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των κανόνων της ΕΕ για την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2150/2005]. Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει ενωσιακούς κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες στον εναέριο χώρο υπ' ευθύνη των κρατών μελών. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο συντονισμός μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αρχών οργανώνεται σε στρατηγικό, προτακτικό και τακτικό επίπεδο διαχείρισης του εναέριου χώρου με τη σύναψη συμφωνιών και την καθιέρωση διαδικασιών, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας και της χωρητικότητας του εναέριου χώρου και τη βελτίωση της απόδοσης και της ευελιξίας των επιχειρήσεων των αεροσκαφών. Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να διορίζουν ή να συγκροτούν πυρήνα διαχείρισης του εναέριου χώρου με σκοπό τη διάθεση του στρατηγικού εναέριου χώρου σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους και διαδικασίες. Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο δεν έχει συγκροτήσει τον πυρήνα διαχείρισης του εναέριου χώρου που θα αναλάμβανε αυτά τα καθήκοντα. Το Βέλγιο έχει προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τεχνικός έλεγχος: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρουν τους κανόνες για τις δοκιμές του οχήματος που αυξάνουν την οδική ασφάλεια

Η Επιτροπή κάλεσε σήμερα τη Βουλγαρία και την Κύπρο να μεταφέρουν πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση των επαγγελματικών οχημάτων (οδηγία 2014/47/ΕΕ), η οποία εντάσσεται στη «δέσμη για τον τεχνικό έλεγχο», που εγκρίθηκε το 2014. Σκοπός των εν λόγω κανόνων είναι να βελτιωθούν οι δοκιμές των οχημάτων στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, η οδική ασφάλεια. Το 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι θα μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 20 Μαΐου 2017. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Βουλγαρία και η Κύπρος έχουν μεταφέρει τους συγκεκριμένους κανόνες μόνο εν μέρει. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αμφότερα τα κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα που εξασφαλίζουν την πλήρη μεταφορά του επικαιροποιημένου καθεστώτος για την τεχνική οδική επιθεώρηση των επαγγελματικών οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την τεχνική οδική επιθεώρηση των φορτηγών, των λεωφορείων, των βαρέων ρυμουλκουμένων και των ελκυστήρων μεγάλης ταχύτητας. Αμφότερα τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

Εναλλακτικά καύσιμα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Η Επιτροπή κάλεσε σήμερα τη Γερμανία να μεταφέρει πλήρως στην εθνική της νομοθεσία τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (οδηγία 2014/94/ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι αφορούν, μεταξύ άλλων, εναρμονισμένα πρότυπα για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και βασικές διατάξεις για την υλοποίηση της ηλεκτρικής κινητικότητας, συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Έχουν επίσης ως στόχο να μειωθεί η εξάρτηση των μεταφορών από το πετρέλαιο και να μετριαστούν οι σχετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το 2014 τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι θα κοινοποιήσουν τα μέτρα μεταφοράς στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 18 Νοεμβρίου 2016. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να διενεργήσει περισσότερους ελέγχους όσον αφορά τη συμμόρφωση με την κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή δεν τηρεί την υποχρέωσή της να διενεργεί ελάχιστους ελέγχους όσον αφορά την κοινωνική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών (οδηγία 2006/22/ΕΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διενεργούν έναν ελάχιστο αριθμό ελέγχων καθ' οδόν και στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, για να επαληθεύουν τη συμμόρφωση των οδηγών και των φορέων εκμετάλλευσης με τους κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης [όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006] και τις διατάξεις σχετικά με τη χρήση των ταχογράφων [που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014]. Θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον το 3 % των ημερών που εργάστηκαν οι οδηγοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών. Με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές τα τελευταία έτη, διαπιστώθηκε επανειλημμένως ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με την εν λόγω υποχρέωση ελέγχου. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης με τους κοινωνικούς κανόνες για τις οδικές μεταφορές έχουν ύψιστη σημασία όσον αφορά τη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς, την πρόληψη της κόπωσής τους και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα, η Επιτροπή κίνησε επισήμως διαδικασία επί παραβάσει. Η Ελλάδα έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να αναπτύξει πλήρως την υποδομή για τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης eCall

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, επειδή δεν έχει αναπτύξει πλήρως την απαραίτητη υποδομή ώστε τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης να μπορούν να λαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν τις κλήσεις eCall στον αριθμό 112, όπως απαιτείται από τους ενωσιακούς κανόνες (οδηγία 2010/40/ΕΕ). Το σύστημα eCall καλεί αυτομάτως τον ευρωπαϊκό ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και γνωστοποιεί στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τη θέση του οχήματος χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo. Εκτιμάται ότι το eCall θα μειώσει τον χρόνο απόκρισης έως και κατά 40-50 %, σώζοντας, με τον τρόπο αυτό, εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο. Οι ιταλικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

9. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — Τηλ.: +32 229 87183)

Αιτιολογημένη γνώμη

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να εξαλείψει τις διακρίσεις όσον αφορά τη χορήγηση επιδόματος στέγασης σε διασυνοριακούς εργαζομένους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία, επειδή αρνείται τη χορήγηση επιδόματος στέγασης («Wohnungsbau-Prämie») σε διασυνοριακούς εργαζομένους. Οι φορολογούμενοι που εργάζονται στη Γερμανία και υπόκεινται στον γερμανικό φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος τη ΕΕ ή σε χώρα του ΕΟΧ τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από τους εγχώριους φορολογούμενους όσον αφορά το εν λόγω επίδομα. Ειδικότερα, το ετήσιο επίδομα στέγασης βάσει αποταμιεύσεων χορηγείται, καταρχήν, μόνο σε μόνιμους κατοίκους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή ιδιοκατοικούμενης κατοικίας στη Γερμανία. Συνεπώς, οι κανόνες αυτοί είναι πιθανό να αποτρέψουν τους φορολογουμένους από την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη Συνθήκη και αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ και άρθρο 31 της συμφωνίας ΕΟΧ). Αν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της σχετικά με την έκπτωση φόρου των ενδοομιλικών εισφορών σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Φινλανδία, καλώντας την να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με την έκπτωση φόρου των ενδοομιλικών εισφορών μεταξύ των συνδεδεμένων εγχώριων επιχειρήσεων. Η ισχύουσα φινλανδική νομοθεσία δεν επιτρέπει την έκπτωση φόρου για εισφορές που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, στον βαθμό που αυτές καλύπτουν οριστικές ζημίες (όπως ορίζονται από το Δικαστήριο της ΕΕ) οι οποίες βαρύνουν τις εν λόγω επιχειρήσεις. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στη Φινλανδία και των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ αντίκειται στην ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ και άρθρο 31 της συμφωνίας ΕΟΧ). Εάν η Φινλανδία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις φινλανδικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, καλώντας την να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας για τα ιδρύματα. Επί του παρόντος, η ουγγρική νομοθεσία εξαιρεί από τον φόρο τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων με ανταλλαγή όσον αφορά τα ημεδαπά ιδρύματα, ενώ τα συγκρίσιμα ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ και σε τρίτες χώρες φορολογούνται. Η διαφορετική μεταχείριση των ουγγρικών και των μη ουγγρικών ιδρυμάτων δημιουργεί μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση για συγκρίσιμα ιδρύματα ανάλογα με το αν είναι εγγεγραμμένα σε άλλες χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες και αντίκειται στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Εάν η Ουγγαρία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ουγγρικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να καταργήσει τις διακρίσεις όσον αφορά τη φορολογία εισοδημάτων από μισθώματα φυσικών προσώπων που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία, καλώντας την να καταργήσει τη δυσμενή φορολογική μεταχείριση των μη μόνιμων κατοίκων ως προς το εισόδημα που προέρχεται από την εκμίσθωση κατοικιών. Για τους σκοπούς του φόρου εισοδήματος, τα φυσικά πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι απολαμβάνουν μείωση κατά 60 % του καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την εκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιούνται από τον ενοικιαστή ως κατοικία. Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Επομένως, οι επενδυτές από άλλες χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ υπόκεινται σε διαφορετική μεταχείριση, η οποία περιορίζει αδικαιολόγητα την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Εάν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ισπανικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εξαλείψει τις διακρίσεις ως προς τον φόρο υπεραξίας

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία, καλώντας την να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση της υπεραξίας από μετοχές φορολογουμένων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Η ισπανική νομοθεσία εξαιρεί από τη φορολογία την υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τους φορολογικούς κατοίκους της Ισπανίας και άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, οι φορολογικοί κάτοικοι κρατών ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στον ΕΟΧ δεν μπορούν να επωφεληθούν από την εν λόγω απαλλαγή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ισπανική νομοθεσία περιορίζει την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ). Εάν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ισπανικές αρχές.

 

MEMO/19/1472

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar