Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Производства за установяване на нарушения от месец март: основни решения

Брюксел, 7 март 2019 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 103 случая, при които проблемите със засегнатите държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

 

1. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: + 32 229 67083, Marietta Grammenou — тел.: + 32 229 83583)

Мотивирани становища и прекратяване на производства

Комисията настоятелно призовава БЕЛГИЯ и ЛЮКСЕМБУРГ да осигурят транспонирането на правилата в областта на киберсигурността в националното си законодателство

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Белгия и Люксембург, тъй като до 9 май 2018 г. не са транспонирали в своето национално законодателство първото общоевропейско законодателство, уреждащо правилата относно киберсигурността (Директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи, Директива (ЕС) 2016/1148). Целта на Директивата е да се постигне по-високо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в целия ЕС чрез развитие на националните способности в областта на киберсигурността. С нея се цели също увеличаване на сътрудничеството на равнище ЕС и въвеждане за операторите на основни услуги и доставчиците на цифрови услуги на задължения, свързани със сигурността, и задължения за докладване на инциденти. През юли 2018 г. Комисията образува производство на ЕС за установяване на нарушение, като прикани засегнатите държави членки да завършат процеса на транспониране. Производствата за установяване на нарушения срещу Гърция и Полша току-що бяха прекратени, тъй като те са информирали Комисията за транспонирането на правилата на ЕС. Комисията ще продължи да работи по висящите производства за липса на пълно транспониране на Директивата и очаква да разполага с по-задълбочен общ преглед на транспонирането в целия ЕС през идните месеци. Белгия и Люксембург разполагат с два месеца, за да предприемат необходимите мерки за изпълнение на задълженията си. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях по този въпрос. За повече информация относно това как държавите членки изграждат капацитета си в областта на киберсигурността вж. актуалното състояние на транспонирането на Директивата и документа с въпроси и отговори. Виж също информационния документ за всички действия на ЕС, насочени към повишаване на киберсигурността.

 

2. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: + 32 229 56186, Lynn Rietdorf — тел.: + 32 229 74959)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Комисията предявява иск пред Съда срещу ИСПАНИЯ във връзка с измерването на потреблението на топлинна енергия и топла вода в многофамилните жилищни сгради

Днес Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Испания поради това, че страната не гарантира спазването на изискванията за индивидуално отчитане в многофамилните и многофункционалните сгради, определени в Директивата относно енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). С Директивата се изисква монтиране на индивидуални измервателни уреди за отопление/охлаждане и топла вода за домакински цели в многофамилни и многофункционални сгради, чиито обитатели получават тези услуги от колективна инсталация (например общ котел). Посоченото изискване се прилага по отношение на всички съществуващи сгради, когато това е технически възможно и разходно ефективно. Въпреки това с националните мерки за транспониране на Испания това изискване се налага само по отношение на новите сгради (построени след 2007 г.). В сградите, в които топломерите не са технически възможно и разходно ефективно решение за отопление на помещенията, трябва да бъдат използвани така наречените топлинни разпределители, монтирани на всеки радиатор. Това изискване също не е транспонирано правилно от Испания. Съответните правила на ЕС трябваше да бъдат транспонирани в националното законодателство до 5 юни 2014 г. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Мотивирани становища:

Радиационна защита: Комисията призовава ИРЛАНДИЯ да транспонира правилата на ЕС за радиационна защита

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Ирландия във връзка с това, че държавата не е уведомила за мерките си за транспониране, изисквани съгласно преразгледаната Директива относно основните норми за безопасност (Директива 2013/59/Евратом на Съвета). Директивата съдържа разпоредби за защита на работниците, лицата от населението и пациентите от опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение, като същевременно с нея се модернизира и консолидира европейското законодателство за радиационна защита. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 6 февруари 2018 г. До тази дата ирландските органи не бяха уведомили Комисията за никакви мерки за транспониране, поради което през май 2018 г. получиха официално уведомително писмо. През юли 2018 г. ирландските органи отговориха на официалното уведомително писмо и информираха, че транспонирането на Директивата в националното законодателство скоро ще приключи, без обаче да уведомят Комисията за никакви мерки за транспониране или конкретен график за приемането на такива мерки. Към днешна дата Ирландия не е уведомила за никакви окончателни мерки за транспониране. Понастоящем Ирландия разполага с два месеца, за да отговори на мотивираното становище и да приеме и съобщи за всички необходими мерки за осигуряване на пълното и правилно транспониране на Директивата. Ако това не бъде направено, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Ядрена безопасност: Комисията призовава ПОЛША да транспонира изцяло правилата на ЕС за ядрена безопасност

Днес Комисията реши да изпрати на Полша мотивирано становище във връзка с това, че държавата не е съобщила за мерките си за пълно транспониране, изисквани съгласно изменението на Директивата за ядрената безопасност (Директива 2014/87/Евратом на Съвета). С Директивата се внасят допълнителни подобрения в правната рамка в областта на ядрената безопасност на равнището на ЕС. Изменението на Директивата за ядрената безопасност трябваше да бъде транспонирано от държавите членки в тяхното национално законодателство до 15 август 2017 г. До тази дата полските органи не бяха уведомили Комисията за всичките си мерки за транспониране, поради което през юни 2018 г. получиха официално уведомително писмо. През август 2018 г. полските органи отговориха на официалното уведомително писмо. Наред с другото в своя отговор органите информираха, че установените пропуски при транспонирането на определени специфични изисквания, установени в Директивата, ще бъдат разгледани в рамките на предстоящи законодателни изменения. Въпреки това към днешна дата Полша не е уведомила за никакви окончателни мерки за транспониране, съответстващи на тези специфични изисквания на Директивата. Понастоящем Полша разполага с два месеца, за да отговори на мотивираното становище и да приеме и съобщи за всички необходими мерки за осигуряване на пълното и правилно транспониране на Директивата. Ако това не бъде направено, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма:

Комисията припомня на ЛЮКСЕМБУРГ и ПОРТУГАЛИЯ техните задължения във връзка с енергийната ефективност на сградите

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Люксембург и Португалия, за да им напомни за техните задължения за докладване по отношение на подаването на информация на Европейската комисия относно втория им доклад за оптималността по отношение на разходите. Съгласно правилата на ЕС за енергийните характеристики на сградите (Директива 2010/31/ЕС) държавите членки трябва да определят минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите с цел постигане на най-добра комбинация между инвестиции и икономии, известни още като „равнища на оптимални разходи“. Изчисляването на равнищата на оптимални разходи е от основно значение за това държавите членки да могат да оползотворят потенциала на националния сграден фонд за енергийна ефективност и за използване на енергия от възобновяеми източници и за да се избегне това гражданите да харчат повече пари, отколкото е необходимо, за подобряване на ефикасността на техните жилища и офиси. Понастоящем засегнатите държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят. В противен случай Комисията може да изпрати мотивирано становище.

Вътрешен енергиен пазар: Комисията призовава РУМЪНИЯ да транспонира правилно правилата на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Румъния поради това,че страната не е транспонирала правилно някои изисквания на Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО) и Регламента за сигурността на доставките на газ (Регламент (ЕС) 2017/1938). Тези инструменти имат за цел гарантиране на конкурентоспособността на пазарите на газ в ЕС, като в същото време се гарантира сигурността на доставките за домакинствата и за други клиенти, за които е необходима специална закрила. След като анализира законодателните мерки, приети от Румъния през декември 2018 г., Комисията установи, че нововъведената на румънския пазар на газ система от регулирани цени на едро е в противоречие с правните изисквания на ЕС. Комисията също така счита, че тези мерки не са подходящи за устойчивото постигане на целта битовите клиенти да бъдат защитени от прекомерни увеличения на цените.

 

3. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: + 32 229 56172, Даниела Стойчева — тел.: + 32 229 53664)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу КИПЪР заради липсата на подходящо пречистване на градските отпадъчни води

Европейската комисия предявява днес иск пред Съда на ЕС срещу Кипър поради неизпълнение на задължението на страната да гарантира, че всички агломерации с население от над 2 000 души разполагат с подходящи системи за събиране и пречистване на градските отпадъчни води, както се изисква съгласно правилата на ЕС (Директива 91/271/ЕИО на Съвета). Кипър не е осигурил канализационна система за редица агломерации и също така страната не е изпълнила задължението си да гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, подлежат на подходяща обработка. Въпреки че е отбелязан известен напредък, Кипър продължава да не гарантира в 31 агломерации, че всички отпадъчни води се събират или че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходяща обработка, преди да бъдат заустени. Тъй като в някои случаи кипърските органи не очакват да се постигне пълно спазване на правилата по-рано от 2027 г., Комисията реши да сезира Съда на ЕС. Комисията започна производството за установяване на нарушение посредством официално уведомително писмо, което бе изпратено на кипърските органи през юли 2017 г., и мотивирано становище, изпратено през юни 2018 г. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Нитрати: Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу ГЪРЦИЯ и също така иска на страната да се наложат финансови санкции

През април 2015 г. Съдът на ЕС постанови, че Гърция нарушава законодателството на ЕС, като не опазва водите си от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (C-149/14). Четири години по-късно този проблем все още не е напълно решен. Поради това Комисията иска от Съда на Европейския съюз да наложи финансови санкции под формата на еднократно платима сума, изчислена в размер на 2 639,25 EUR на ден, и дневна имуществена санкция в размер на 23 753,25 EUR на ден, от датата на постановяване на съдебното решение до постигането на пълно изпълнение на задълженията. През 2011 г. Гърция все още не е посочила редица уязвими на замърсяване с нитрати зони и не е изготвила програми за действие за тези зони. В резултат на това с изпращането на официално уведомително писмо до гръцките органи Комисията започна производство за установяване на нарушение през октомври 2011 г. Досега от решението на Съда срещу Гърция през април 2015 г. страната е създала 12 нови уязвими на замърсяване с нитрати зони. Гръцките органи обаче не са изготвили програми за действие за тези нови зони. Поради това Комисията продължи производствата, като изпрати официално уведомително писмо съгласно член 260, параграф 2 от ДФЕС през октомври 2017 г. Освен че не е изпълнила задължението си за изготвяне на такива програми за действие, Гърция не е представила график за изпълнение и целева дата. Като не приема тези програми за действие, Гърция продължава да не изпълнява решението на Съда на ЕС от 24 април 2015 г. (по дело C-149/14, Комисията срещу Гърция). Следователно процедурата за изготвяне на програми продължава да бъде на първоначален етап. Поради това Комисията реши да сезира отново Съда и да поиска налагането на финансови санкции. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Комисията предявява иск пред Съда срещу ИТАЛИЯ заради замърсяване на въздуха и липса на подходящо пречистване на градските отпадъчни води

Европейската комисия реши днес да предявява иск пред Съда на ЕС срещу Италия по два отделни случая във връзка със законодателството в областта на околната среда. Първият случай се отнася до замърсяване на въздуха и до неизпълнение на задължението за защита на гражданите от въздействието на азотния диоксид (NO2). Европейската комисия призовава Италия да спазва пределно допустимите стойности за качество на въздуха и да предприеме подходящи мерки за намаляване на нивото на замърсяване в десет агломерации, обхващащи около 7 милиона души. Граничните стойности за NO2 , определени в законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух (Директива 2008/50/ЕО) трябваше да бъдат достигнати през 2010 г. Второ дело срещу Италия се отнася до замърсяването на водите. Италия не изпълнява задължението си да гарантира, че всички агломерации с население от над 2 000 души са оборудвани с канализационни системи за градски отпадъчни води и че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се преработват по подходящ начин, преди да бъдат заустени, както се изисква съгласно Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО на Съвета). Комисията счита, че в 620 агломерации, разположени в 16 региона (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta и Veneto), е налице нарушение на правилата на ЕС относно събирането или пречистването на градските отпадъчни води. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Мотивирано становище:

Биологично разнообразие: Комисията призовава БЕЛГИЯ да транспонира правилата на ЕС относно достъпа до генетични ресурси

Комисията призовава Белгия да засили усилията си за транспониране на правилата на ЕС (т.нар. Регламент (ЕС) № 511/2014 относно достъпа и подялбата на ползите), които имат за цел да се гарантира, че полученият в други държави достъп до генетични ресурси, които се използват в ЕС, е бил осъществен в съответствие с изискванията, въведени от тези държави в съответствие с Протокола от Нагоя. Под генетични ресурси се разбира генетичен материал от растителен, животински или микроорганизмов произход, като медицински растения, земеделски култури и породи животни, който има реална или потенциална стойност. С Протокола от Нагоя се установява правно обвързваща рамка, с която да се гарантира, че ползите, произтичащи от използването на този генетичен материал, се поделят справедливо и равноправно, включително възможността държавите да създадат условия за регулиране на достъпа до техните генетични материали. По този начин Протокола от Нагоя се допринася също така за опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие. През 2014 г. държавите от ЕС се споразумяха да определят компетентни органи, отговарящи за прилагането на Регламента, и да информират Комисията за това. Те се споразумяха също така да въведат правила относно санкциите за неспазване на законодателството. Към днешна дата Белгия не е уведомила Комисията за всички необходими законодателни мерки. Понастоящем Белгия разполага с два месеца, за да отстрани нарушението. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Белгия.

Комисията настоятелно призовава БЪЛГАРИЯ да приеме надлежно закони във връзка с правилата на ЕС относно отпадъците от миннодобивните индустрии

Комисията настоятелно призовава България да транспонира правилно в националното си право правилата на ЕС относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии. Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии (Директива 2006/21/ЕО) има за цел да се предотвратят или намалят неблагоприятните последици от отпадъците от миннодобивните индустрии върху околната среда и по-специално върху водата, въздуха, почвата, фауната и флората и ландшафта, както и да се намалят рисковете за здравето на човека, произтичащи от управлението на тези отпадъци. През март 2006 г. държавите членки се споразумяха да гарантират преразглеждане и актуализиране на всеки 3 години на информацията за мерките за безопасност и на действията, изискващи се в случай на авария във връзка с отпадъците от миннодобивните индустрии, и предоставяне на обществеността на информация относно разрешенията за съоръжения за отпадъци и тяхното прилагане, когато те станат налични. Българското законодателство понастоящем не отговаря на тези разпоредби. Тъй като от април 2017 г. насам не е постигнат достатъчен напредък, днес Комисията реши да изпрати допълнително мотивирано становище. Ако България не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Въздействие върху околната среда: Комисията настоятелно призовава ПОЛША да спази изцяло разпоредбите на ЕС относно контрола върху решения в областта на околната среда

Комисията приканва Полша да предприеме действия във връзка с нарушението на законодателството на ЕС относно оценката на въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти (Директива 2011/92/ЕС). В Директивата се предвижда публичен достъп до процедура за преразглеждане на решенията в областта на околната среда, по отношение на които също са се прилагали правилата за участие на обществеността. Правото да се иска издаване на съдебна заповед се смята за особено важно за ефективния достъп до правосъдие. За някои проекти Полша не позволява на екологичните организации да искат от съда да постанови обезпечителни мерки — временно спиране на изпълнението на спорния проект — или да оспорят окончателното разрешение, що се отнася до несъответствието му с разпоредбите на ЕС. Освен това за някои инфраструктурни проекти, като проектите за строителство на пътища или летища, последиците от съдебния контрол са ограничени. Съдилищата в Полша могат да установят, че решението е в нарушение на закона, но съдебните решения не засягат разрешението и няма да имат последици върху изпълнението на проекта, поради което процедурата за контрол е неефективна. Комисията вече изпрати официални уведомителни писма на Полша през април 2016 г. и януари 2018 г. и сега издава мотивирано становище. Ако Полша не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Вода: Комисията настоятелно призовава СЛОВЕНИЯ да гарантира, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин

Комисията призовава Словения да предприеме действия във връзка с неизпълнението от нейна страна на задължението да гарантира наличието на подходящи системи за събиране и пречистване на градските отпадъчни води във всички агломерации с над 10 000 жители, както се изисква от правилата на ЕС (Директива за пречистването на градските отпадъчни води, Директива 91/271/ЕИО на Съвета). Директивата има за цел да защитава здравето и околната среда от вредните последици, причинявани от градските отпадъчни води. Комисията смята, че в 11 агломерации в Словения (Celje, Domžale, Kamnik, Kočevje, Ljubljana, Loka, Maribor, Postojna, Ptuj, Škofja Loka и Trbovlje) има нарушения на няколко разпоредби от Директивата. Словения трябва също така да определи изисквания за канализационните системи, заустванията от пречиствателните станции, промишлените отпадни води и референтните методи за контрол и оценка на резултатите. Комисията започна производството за установяване на нарушение посредством официално уведомително писмо, което бе изпратено на словенските органи през февруари 2017 г. Тъй като не е постигнат достатъчен напредък за подобряване на положението, днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище. Словения разполага с два месеца, за да отстрани нарушението. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Отпадъци: Комисията приканва ШВЕЦИЯ да осигури ефективно прилагане на законодателството на ЕС относно отпадъците

Комисията отправя настойчив призив към Швеция да гарантира правилно управление на отпадъците в съответствие с правилата на ЕС относно отпадъците (Рамкова директива за отпадъците, Директива 2008/98/ЕО). Директивата определя мерките за защита на околната среда и човешкото здраве посредством предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъци, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване на ефикасността на това използване. Наред с това Директивата е в основата на широкообхватното усилие за превръщане на Европа в кръгова икономика, в която отпадъците се събират систематично, използват се повторно или се рециклират. Комисията започна производството за установяване на нарушение посредством официално уведомително писмо, което бе изпратено на шведските органи през декември 2016 г. Макар да е постигнат известен напредък, шведското законодателство все още не е достатъчно прецизно по отношение на съдържанието на разрешителните за съоръженията за третиране на отпадъци, отговорността на притежателя на отпадъци и оценката на опасните свойства на отпадъците. В резултат на това днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище. Ако Швеция не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Мотивирано становище и официално уведомително писмо:

Отпадъци: Комисията призовава ПОЛША и СЛОВАКИЯ да спазят правилата на ЕС относно депата за отпадъци

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо до Полша и мотивирано становище до Словакия във връзка с нарушения на законодателството на ЕС относно депата за отпадъци (Директива относно депонирането на отпадъци, Директива 1999/31/ЕО на Съвета). Директивата има за цел да предотврати или ограничи произтичащото от депонирането на отпадъци замърсяване на повърхностните води, подпочвените води, почвата и въздуха, както и отрицателните последици за околната среда като цяло, включително парниковия ефект и всеки произтичащ от това риск за здравето на човека. Съгласно тези разпоредби на ЕС държавите членки трябваше да закрият до 16 юли 2009 г. депата, които не отговарят на изискванията на Директивата, освен ако същите не представят подходящи „планове за подобряване на условията в депото“, които биха им позволили да продължат да приемат отпадъци за депониране. Полша не е изпълнила задължението си за окончателно закриване и рехабилитация на 6 общински депа, които не отговарят на посочените изисквания и които е трябвало да бъдат окончателно закрити до 2012 г. В Словакия има 21 съществуващи депа, които са все още в експлоатация, но за тях няма достатъчни планове за подобрение. Наред с това има 14 депа, които са извън експлоатация, но все още не са закрити, както се изисква от Директивата. Комисията започна производство за установяване на нарушение посредством официално уведомително писмо, което бе изпратено на словашките органи през април 2017 г. Тъй като не е постигнат достатъчен напредък за промяна на положението, днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище. Понастоящем двете държави от ЕС разполагат с два месеца, за да отстранят нарушенията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати на полските органи мотивирано становище или да предяви иск срещу Словакия пред Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма:

Морска среда: Комисията призовава 9 държави членки да защитят своите морски води

Европейската комисия настоятелно призовава България, Хърватия, Кипър, Дания, Литва, Малта, Словения, Испания и Обединеното кралство да спазят задълженията си за докладване за състоянието на околната среда в морските води, предвидени в Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО). Директивата предвижда цялостна рамка за защита на моретата и океаните на ЕС и гарантира, че техните ресурси се управляват по устойчив начин. През юни 2008 г. държавите членки постигнаха съгласие да преразгледат и актуализират до 15 октомври 2018 г. своята оценка на състоянието на околната среда в съответните води, въздействието на човешката дейност върху околната среда, своето определяне на добро състояние на околната среда и своите екологични цели. Засегнатите държави не представиха доклади на Комисията в определения срок. В резултат на това днес Комисията реши да започне производство за установяване на нарушение като изпрати на тези държави членки официално уведомително писмо. Понастоящем те разполагат с два месеца, за да отговорят. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Оценка на въздействието върху околната среда: Комисията приканва 5 държави от ЕС да подобрят националните си разпоредби

Комисията приканва България, Хърватия, Франция, Нидерландия и Полша да приведат законодателството си относно оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) в съответствие с новите европейски стандарти (Директивата за ОВОС, Директива 2011/92/ЕС). С Директивата се гарантира, че преди да получат разрешение публичните и частните проекти подлежат на извършване на оценка за въздействието им върху околната среда. През 2014 г. държавите членки актуализираха законодателството на ЕС като намалиха административната тежест и повишиха степента на защита на околната среда, а същевременно направиха бизнес решенията за публични и частни инвестиции по-добре обосновани, по-предсказуеми и по-устойчиви. Комисията откри редица недостатъци в актуализациите, представени от засегнатите държави членки. В България някои елементи, отнасящи се до решенията за скрининг, докладите за оценка на въздействието върху околната среда и информацията за обществеността, не отразяват достатъчно стандартите на ЕС, а наблюдението на проектите, които имат значителни неблагоприятни последици, не отговаря на изискванията. В Хърватия липсват някои изисквания относно участието на обществеността, има ограничения за съдебното преразглеждане на разрешението за осъществяване и не са предвидени санкции в случай на нарушения. Във Франция националното законодателство изглежда изключва някои видове проекти от процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, определя неподходящи прагове за освобождаване на проекти и не предвижда достатъчно разпоредби относно вземането под внимание на други релевантни оценки на въздействието. В Нидерландия изглежда липсват някои изисквания във връзка с осигуряване на качеството, като същевременно предмет на нидерландското законодателство са само проектите, които биха оказали значително отрицателно въздействие, докато изискването е да се обхванат всички значителни въздействия на даден проект. В Полша националното законодателство изглежда изключва някои видове проекти от необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и от скрининг за оценка на въздействието върху околната среда, не включва въздействието на проекта по време на етапа на изграждане и пропуска консултирането с някои органи по време на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда. Поради това Комисията изпраща официални уведомителни писма до всички въпросни държави членки, като им дава два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Докладване в областта на околната среда: Комисията настоятелно призовава 4 държави от ЕС да обменят пространствена информация

Комисията отправя искане към България, Латвия, Литва и Полша да обменят информация за околната си среда съгласно европейските изисквания, предвидени в Директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE, Директива 2007/2/ЕО). С Директивата се цели да се създаде масив от пространствени данни на европейско равнище, чрез който да се улесняват провеждането на политиката на ЕС в областта на околната среда и дейностите, които оказват въздействие върху околната среда, така че те да могат да бъдат споделяни с гражданите и организациите от публичния сектор. Директивата обхваща също така 34 теми за пространствените данни — от географски характеристики и транспортни мрежи до уязвими природни зони, и географското разпространение на различни болести. Тези правила на ЕС влязоха в сила през 2007 г. и пълното им транспониране трябва да стане до 2021 г. Посочените 4 държави членки не са предоставили никакви масиви от пространствени данни и не са изпълнили задълженията си във връзка с метаданните и услугите за изтегляне на данни, лишавайки по този начин гражданите от информация, която следва да е свободно достъпна. Поради това Комисията изпраща официални уведомителни писма на четирите държави, като им дава два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Вода: Комисията призовава ХЪРВАТИЯ да актуализира законодателството си относно питейната вода и подземните води

Комисията реши да изпрати две официални уведомителни писма до Хърватия поради неспазване в законодателството на тази държава на правилата на ЕС в областта на питейната вода (Директива за питейната вода, Директива 98/83/ЕО на Съвета) и подземните води (Директива за подземните води, Директива 2006/118/ЕО). Съгласно първата директивата за питейната вода тази вода трябва да не съдържа микроорганизми, паразити и различни вещества, представляващи потенциална опасност за човешкото здраве. Хърватското законодателство изглежда по-малко строго, отколкото изискват нормите на ЕС, като липсва упоменаване на „потенциална“ опасност за здравето на хората и не се предвиждат строги гаранции за качеството на водата в училищата, болниците и ресторантите. Липсват също така разпоредби относно информирането на обществеността в случай на потенциални опасности за здравето на хората. Наред с това бяха установени недостатъци и в хърватското законодателство относно подземните води. Съгласно Директивата за подземните води държавите членки трябва да предприемат широкообхватни мерки за защита на този ресурс от влошаване на състоянието му и химическо замърсяване. Хърватското законодателство изглежда изключва геотермалните и минералните води от тези изисквания, а националните стандарти за оценка на химичното състояние на подземните води не са в пълно съответствие с европейските стандарти. Поради това Комисията изпраща официални уведомителни писма, с които дава на хърватските органи два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирани становища.

Отпадъци: Комисията настоятелно призовава ГЪРЦИЯ да реши проблемите с отпадъците на остров Корфу

Комисията приканва Гърция да гарантира, че законодателството на ЕС в областта на отпадъците се прилага на територията на остров Корфу. През юли 2018 г. Комисията започна да получава оплаквания, че отпадъците повече не се събират или третират на острова и стоят изоставени на улицата или се изпращат на неизвестни места. Единственото функциониращо депо на Корфу е достигнало точката на насищане, а предложението за замяната му с депо в град Левкими среща силна съпротива от страна на местното население. През ноември 2008 г. държавите членки постигнаха споразумение да защитават човешкото здраве и околната среда от всякакви вредни последици от отпадъците, като с приемането на Рамковата директива на ЕС за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО) взеха подходящи мерки за управление и третиране на отпадъците си. С Директивата се насърчава също така преминаването от депониране към рециклиране и повторна употреба. Тъй като липсата на мерки за справяне с положението, свързано с отпадъците на остров Корфу в Гърция, представлява явно нарушение на правото на ЕС, днес Комисията реши да започне производство за установяване на нарушение като изпрати официално уведомително писмо до гръцките органи. Гърция разполага с два месеца, за да отговори. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване: Комисията призовава ИРЛАНДИЯ и ШВЕЦИЯ да подобрят управлението на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Ирландия и Швеция във връзка с недостатъци в транспонирането от тяхна страна на правилата на ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (отпадъци от електрическо и електронно оборудване,ОЕЕО; Директива 2012/19/ЕС). Отпадъците от електрическо и електронно оборудване, като например компютри, мобилни телефони, хладилници и телевизори, представляват един от най-бързо растящите потоци от отпадъци в ЕС и количеството им се очаква да нарасне до повече от 12 милиона тона до 2020 г. Неправилното им управление може да доведе до сериозни проблеми за околната среда и за здравето поради опасното им съдържание. В ирландското законодателство бяха установени редица проблеми, като то не съдържа задължение за събиране на цялата специфична информация във връзка с нивото на събираемост на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, съдържа неточности в изискванията за транспортиране и няма разпоредби относно целевите нива на оползотворяване на тези продукти. Установени бяха редица проблеми и в шведското законодателство, което също съдържа неточности във връзка с изискванията за транспортиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, изискванията за регистрация на производителите и начина за изчисляване на постигането на целевите нива. Понастоящем двете държави членки разполагат с два месеца, за да отстранят нарушенията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирани становища.

 

4. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Johannes Bahrke — тел.: +32 229 58615, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

Мотивирани становища:

Финансови услуги: Комисията иска от КИПЪР, ЛАТВИЯ и ИСПАНИЯ да прилагат новите правила на ЕС относно разпространението на застрахователни продукти

Комисията поиска от Кипър, Латвия и Испания да изпълнят задължението си за транспониране на разпоредбите на ЕС относно разпространението на застрахователни продукти (Директива относно разпространението на застрахователни продукти, Директива (ЕС) 2016/97). С Директивата се установяват правила относно начина за продажба на застрахователни продукти в ЕС, включително изисквания за информацията, която трябва да се предоставя на потребителите преди да подпишат застрахователните договори, стандарти за извършването на дейността от дистрибуторите и правила за трансграничното разпространение на застрахователни продукти. Държавите членки поеха ангажимент да транспонират разпоредбите на ЕС в националното законодателство до 1 юли 2018 г. и да започнат да прилагат новите национални разпоредби най-късно от 1 октомври 2018 г. Посочените 3 държави членки обаче все още не са привели в сила необходимите национални мерки. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако мерките за транспониране на тази директива не бъдат съобщени в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу тези държави членки пред Съда на ЕС.

Финансови услуги: Комисията настоятелно призовава РУМЪНИЯ да започне да прилага разпоредбите за платежните услуги

Днес Комисията реши да изпрати официално искане до Румъния да транспонира напълно разпоредбите на втората Директива за платежните услуги (Директива (ЕС) 2015/2366). Директивата модернизира законодателната уредба за плащанията в ЕС, например чрез въвеждането на строги изисквания за сигурност за електронните плащания и за защитата на финансовите данни на потребителите и чрез отваряне на пазара на плащанията в ЕС за дружествата, предлагащи платежни услуги. Освен това Директивата забранява начисляването на допълнителни такси, начислявани за плащания с потребителски кредитни или дебитни карти в магазините или онлайн. До този момент Румъния не е транспонирала Директивата в националното си право, въпреки че държавите членки се договориха да направят това до 13 януари 2018 г. В резултат на това Комисията отправя мотивирано становище до Румъния, като иска от нея да приведе законодателството си в съответствие с правото на ЕС. Ако Румъния не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма:

Финансови услуги: Комисията иска от ГЪРЦИЯ, ЛАТВИЯ и ПОЛША да транспонират правилно правилата на ЕЗПЕ за платежните услуги

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Гърция, Латвия и Полша във връзка с прилагането на правилата относно единната зона за плащания в евро (Регламент относно ЕЗПЕ, Регламент (ЕС) № 260/2012). Комисията иска от засегнатите държави членки да създадат компетентен орган, способен да противодейства на нарушения на този регламент от страна на ползвателите на платежни услуги. В Регламента се установяват технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро, които са в основата на функционирането на единния пазар за обработка на платежни операции в евро. Ако Гърция, Латвия и Полша не предприемат действия през следващите два месеца, Комисията може да им изпрати мотивирани становища по този въпрос.

 

5. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: + 32 229 56182, Mirna Talko — тел.: + 32 229 87278)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Обществени поръчки: Комисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу АВСТРИЯ за неспазване на правилата на ЕС

Днес Комисията реши да предяви иск срещу Австрия пред Съда на ЕС във връзка с договор, сключен от община Виена за строежа на нова офис сграда. Комисията счита, че като е възложила този договор на висока стойност пряко, а не чрез покана за подаване на оферти, общината е нарушила правилата на ЕС за обществените поръчки (Директива 2004/18/ЕО). Тези правила помагат за оптимално оползотворяване на парите на данъкоплатците, като се гарантира, че обществените поръчки се възлагат чрез конкурентни, открити, прозрачни и добре уредени процедури за възлагане на обществени поръчки. Комисията счита, че въпросният договор е смесен договор за строителство и наем, който се квалифицира като обществена поръчка за строителство, чиято основна цел е построяването на сградата, поради което е било необходимо провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка, даваща възможност на други потенциално заинтересовани икономически оператори да представят конкурентни оферти. Комисията също така счита, че договорът не може да се счита за обикновен договор за наем, като се има предвид, че решението да се наеме сградата е взето преди тя да е построена и че общината е имала решаващо влияние върху изискванията за строежа. Комисията започна производство срещу Австрия за установяване на нарушение, като през юли 2016 г. изпрати официално уведомително писмо. Писмото бе последвано от мотивирано становище, изпратено през май 2018 г., в което Комисията настоятелно призова Австрия да се съобрази с правилата на ЕС за обществените поръчки. Тъй като австрийските органи не са предприели никакви мерки за отстраняване на нарушението и продължават понастоящем да са наематели на сградата, сега Комисията реши да сезира Съда на ЕС. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Мотивирани становища:

Лекарства, отпускани по лекарско предписание: Комисията настоятелно призовава ГЕРМАНИЯ да се съобрази с правилата на ЕС относно свободното движение на стоки

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Германия във връзка с нейните правила за единни цени за отпусканите по лекарско предписание лекарства, които влияят отрицателно върху продажбата на продукти от аптеки, установени в други държави — членки на ЕС. Определянето на единни цени съгласно германското законодателство (Закон за лекарствените продукти) ограничава възможностите на аптеките да предлагат отстъпки и следователно ограничава търговията между държавите от ЕС. Поради това Комисията счита, че тази национална правна уредба нарушава принципа на свободното движение на стоки (член 34—36 от ДФЕС). През ноември 2013 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на германските органи. Междувременно с решението, постановено от Съда на ЕС по делото Deutsche Parkinson Vereinigung (C-148/15 от 19 октомври 2016 г.), бе потвърдена преценката на Комисията и Германия бе призована да измени своевременно законодателството си, за да го приведе в съответствие с правилата на ЕС. Тъй като Германия не предприе мерки, Комисията реши да изпрати мотивирано становище. Понастоящем Германия разполага с два месеца, за да отстрани нарушението. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу нея.

Мотивирани становища и официални уведомителни писма

Строителни продукти: Комисията призовава ГЕРМАНИЯ и ЧЕХИЯ да се съобразят с правилата на ЕС относно свободното движение на стоки

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Германия и допълнително официално уведомително писмо на Чехия, с които иска от тях да се съобразят с правилата на ЕС относно предлагането на пазара на строителни продукти (Регламент относно строителните продукти, Регламент (ЕС) № 305/2011). Както Германия, така и Чехия налагат допълнителни изисквания по отношение на бариерите за пътна безопасност, които вече са били оценени съгласно Регламента и съответно са получили маркировка „CE“. Комисията счита, че като налагат допълнителни изисквания по отношение на продукти, които вече носят маркировка „СЕ“, двете държави създават пречка пред търговията в рамките на вътрешния пазар и следователно нарушават правото на ЕС. Понастоящем Германия и Чехия разполагат с два месеца, за да отговорят на опасенията, изразени от Комисията. Ако не получи задоволителен отговори, Комисията може да реши да предяви иск срещу Германия пред Съда на ЕС и съответно да изпрати мотивирано становище на Чехия.

Комисията предприема допълнителни действия, за да гарантира, че специалистите могат да се възползват изцяло от единния пазар

Днес Комисията предприе последващи действия в рамките на производствата срещу 26 държави членки за установяване на нарушение, като с това цели да осигури пълно транспониране на правилата на ЕС за признаване на професионалните квалификации. Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на 24 държави членки (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство) и допълнителни официални уведомителни писма на 2 държави членки (Естония и Латвия) във връзка с несъобразяването на тяхното национално законодателство и тяхната правна практика с правилата на ЕС за професионалните квалификации (Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС). Понастоящем всички засегнати държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако не получи задоволителен отговор, Комисията може да вземе решение да изпрати мотивирано становище на Естония и Латвия, както и да предяви иск срещу другите 24 държави членки пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Официални уведомителни писма

Концесии за водноелектрическа енергия: Комисията призовава 8 държави членки да се съобразят с правото на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на 7 държави членки (Австрия, Франция, Германия, Полша, Португалия, Швеция и Обединеното кралство) и второ допълнително официално уведомително писмо на Италия с цел да се гарантира, че обществените поръчки в сектора на производството на водноелектрическа енергия се възлагат и подновяват в съответствие с правото на ЕС. Комисията счита, че правните рамки и практики в държавите членки, които са предмет на тези производства за установяване на нарушение, не са съобразени изцяло с Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО), правилата на ЕС за обществените поръчки (Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия) или свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги (член 49 и член 56 от ДФЕС). Производства за установяване на нарушение се образуват срещу Австрия, Германия, Полша, Швеция и Обединеното кралство.Комисията изпраща официални уведомителни писма на тези държави членки, тъй като те са предоставили нови разрешения за изграждането и експлоатацията на водноелектрически инсталации, без да проведат прозрачни и обективни процедури за подбор. Комисията изпраща допълнително официално уведомително писмо на Италия, тъй като счита, че италианските органи не са организирали прозрачни и обективни процедури за подбор във връзка с вече изтекли разрешения за водноелектрическа енергия. Комисията изпраща официални уведомителни писма на Франция и Португалия, тъй като счита, че законодателството на тези две страни и практиката на френските и португалските органи са в противоречие с правото на ЕС. Френското и португалското законодателство позволяват някои концесии за водноелектрическа енергия да бъдат подновявани или удължавани, без да се използват процедури за възлагане на обществени поръчки. Понастоящем осемте засегнати държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да им изпрати мотивирани становища. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Единен пазар: Комисията започва производства срещу 15 държави членки за установяване на нарушение във връзка с неспазване на хармонизираните правилата на ЕС в областта на продуктите

Днес Комисията реши да започне срещу 15 държави членки (Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Малта, Полша, Португалия, Словения, Испания и Обединеното кралство) производства за установяване на нарушение във връзка с това, че те не са изпълнили своите задължения съгласно хармонизираните правила на ЕС за въжените линии, личните предпазни средства и уредите, захранвани с газово гориво. Съгласно Регламента за въжените линии (член 45 от Регламент (ЕС) 2016/424), Регламента за личните предпазни средства (член 45 от Регламент (ЕС) 2016/425) и Регламента за уредите, захранвани с газово гориво, (член 43 от Регламент (ЕС) 2016/426) държавите членки трябваше да са въвели санкции за възпиране на икономическите оператори от нарушаване на хармонизираните правила и да са уведомили Комисията за правилата за санкциите до 21 март 2018 г. Сега Комисията изпраща официални уведомителни писма на 15 държави членки за неизпълнение на задължението да установяват правила относно санкциите и да уведомят Комисията за тези правила. Комисията изпраща официални уведомителни писма на Хърватия, Малта и Португалия във връзка с нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/424, Регламент (ЕС) 2016/425 и Регламент (ЕС) 2016/426; Кипър, Естония, Ирландия, Полша, Испания, и Обединеното кралство във връзка с нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/424; Дания във връзка с нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/426; Финландия във връзка с нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/424 и Регламент (ЕС) 2016/425; Франция и Италия във връзка с нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/425; Унгария и Словения във връзка с нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/424 и Регламент (ЕС) 2016/426. Понастоящем държавите членки разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Услуги: Комисията призовава ФРАНЦИЯ да се съобрази с правото на ЕС в областта на услугите

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Франция във връзка с нейните национални правила за предоставяне на някои услуги, свързани с енергийната ефективност. Във Франция доставчиците на такива услуги, като например монтаж на отоплителни или изолационни материали, трябва да получат специален сертификат (Reconnu Garant de l'Environnement), за да имат право на национални субсидии. Комисията счита, че със схемата за сертифициране се налагат твърде ограничителни условия за доставчиците на услуги, като същевременно се засягат диспропорционално доставчиците на услуги, идващи от други държави членки. В схемата не е отчетен фактът, че доставчици на услуги от други държави членки може да желаят да предоставят временно тези услуги във Франция, като същевременно те вече са преминали през проверките или са спазили изискванията в други държави членки. Освен това Комисията счита също така, че условията за сертифицирането, като например предходен опит в тази област, както и ограниченият срок на действие на сертификата нарушават правилата на ЕС относно услугите. Поради това Комисията смята, че тази схема за сертифициране, не е в съответствие с Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО). Освен това Комисията счита, че Франция не е уведомила Комисията за тази схема, както се изисква съгласно посочената директива. Понастоящем Франция разполага с два месеца, за да отговори на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Прекратени производства

Обществени поръчки в областта на отбраната: Комисията прекратява производства срещу ПОЛША и ПОРТУГАЛИЯ

Днес Комисията реши да прекрати производства срещу Полша и Португалия за установяване на нарушение във връзка с прилагането от тяхна страна на правилата на ЕС за обществените поръчки в областта на отбраната (Директива 2009/81/ЕО). Комисията започна през януари 2018 г. производство срещу Полша и Португалия за установяване на нарушение. В официалните уведомителни писма, изпратени до Полша и Португалия, Комисията изрази своето безпокойство по отношение на прякото възлагане на редица поръчки в областта на отбраната, което Комисията счита, че е в нарушение на разпоредбите на посочената директива. След провеждането на конструктивен диалог между Комисията и тези две държави членки и с оглед на получената допълнителната информация и поетите допълнителни ангажименти, Комисията реши да прекрати производствата.


6. Миграция, вътрешни работи и гражданство

(За повече информация: Natasha Bertaud — тел.: +32 229 67456, Markus Lammert — тел.: +32 229 80423)

Мотивирани становища

Съюз на сигурност: Комисията настоятелно призовава ФИНЛАНДИЯ и НИДЕРЛАНДИЯ да транспонират изцяло новите правила относно резервационните данни на пътниците (PNR данни)

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на Финландия и Нидерландия поради това, че не са уведомили за никакви национални мерки, предприети за транспониране на новите правила на ЕС относно използването на резервационните данни на пътниците (PNR данни) (Директива (ЕС) 2016/681). Директивата на ЕС относно PNR данните, която държавите членки трябваше да транспонират до 25 май 2018 г., е ключов елемент от Европейската програма за сигурност и важен градивен елемент в изграждането на ефективен и истински Съюз на сигурност. Освен това с тази директива се определят правилата относно предаването на PNR данни (т.е. информация, която пътниците са предоставили на въздушните превозвачи при резервирането и регистрирането за полети) от въздушните преводачи на органите на държавите членки и обработването на тези данни за целите на правоприлагането при пълно зачитане на гаранциите за защита на данните. Обработването на резервационните данни на пътниците е ключов инструмент в борбата с тероризма и тежките престъпления, тъй като спомага за проследяването на подозрителни модели на пътуване и за идентифицирането на потенциални престъпници и терористи, включително такива, които преди това не са били известни на правоприлагащите органи. За да може обаче правната уредба за използването на PNR данните да достигне пълния си потенциал, е от основно значение системите на всички държави членки да започнат да действат възможно най-скоро. Днешните мотивирани становища следват официалните уведомителни писма, изпратени на тези държави членки през юли 2018 г. Понастоящем засегнатите държави членки разполагат с два месеца, за да уведомят Комисията за всички мерки, които са предприели, за да осигурят пълното транспониране на Директивата. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Законна миграция: Комисията призовава ПОЛША да транспонира и приложи изцяло правилата на ЕС относно студентите и научните работници от държави извън ЕС

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Полша, тъй като страната не е уведомила за никакви национални мерки, предприети за транспониране на правилата на ЕС относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (Директива (ЕС) 2016/801). Държавите членки трябваше да приведат националното си законодателство в съответствие с тази директива до 23 май 2018 г. и съответно да уведомят Комисията за това. Комисията изпрати официално уведомително писмо на Полша през юли 2018 г. и сега изпраща мотивирано становище като следваща стъпка. Понастоящем Полша разполага с два месеца, за да осигури пълното транспониране на Директивата. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Мотивирано становище и прекратяване на производство

Съюз на сигурност: Комисията иска от ЛЮКСЕМБУРГ да осигури пълното транспониране на правилата за обезпечаване и конфискация на активи от престъпна дейност и прекратява производството срещу ПОЛША

Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Люксембург поради това, че не е уведомил за предприетите национални мерки за транспониране на правилата на ЕС за обезпечаване и конфискация на активи от престъпна дейност (Директива 2014/42/ЕС). С Директивата се улеснява конфискуването и събирането от националните органи на печалбите, които престъпниците реализират в резултат на трансграничната тежка и организирана престъпна дейност. Целта ѝ е за престъпниците да бъдат пресечени финансовите стимули, които са двигател на престъпността, икономиката да бъде защитена срещу проникване на престъпни елементи и корупция и печалбите от престъпна дейност да бъдат върнати на публичните органи, предоставящи услуги на гражданите. С Директивата също така се въвеждат специални гаранции и правни средства за защита, за да се гарантират основните права на засегнатите лица. През април 2014 г. държавите членки се споразумяха да транспонират правилата в националното си законодателство до 4 октомври 2016 г. Мотивираното становище на Комисията следва официалното уведомително писмо, изпратено на Люксембург през ноември 2016 г. Люксембург все още не е уведомил Комисията за мерките, предприети за осигуряване на пълното транспониране на Директивата. Понастоящем Люксембург разполага с два месеца, за да уведоми Комисията. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС. Освен това Комисията също реши да прекрати производството за установяване на нарушение срещу Полша по същия въпрос.

 

7. Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Melanie Voin — тел.: +32 229 58659)

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Защита на туристите: Комисията предявява пред Съда иск срещу ИРЛАНДИЯ поради нетранспониране на правилата на ЕС относно пакетните туристически пътувания

Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Ирландия поради нетранспониране от нейна страна на правилата на ЕС относно пакетните туристически пътувания в националното право. Днес Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Ирландия поради нетранспониране на правилата на ЕС относно пакетните туристически пътувания (Директива (ЕС) 2015/2302). Комисията ще поиска от Съда да наложи плащането на еднократна сума, изчислена в размер на 3 808,80 EUR на ден, като минималният размер на еднократно платимата сума възлиза на 1 181 000 EUR, и дневна парична санкция в размер на 15 996,96 EUR.Размерът на санкциите се изчислява, като се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и платежоспособността на държавата членка и нейната институционална тежест. Осъвременените правилата за пакетните туристически пътувания предвиждат по-ясна информация за пътуващите, включително задължение да се посочват цената и всички допълнителни разходи при резервирането на пакетни туристически ваканции. Правилата на ЕС осигуряват също така по-широки права на отмяна, по-ясни правила относно отговорността, възстановяванията на суми и репатрирането в случай на несъстоятелност на организаторите. Въведени са също така по-ясни и по-лесни правила за предприятията при извършването на трансгранични дейности. През ноември 2015 г. държавите членки се споразумяха да транспонират правилата на ЕС в националното си законодателство до 1 януари 2018 г., като те следва да влязат в сила на 1 юли 2018 г. През март 2018 г. Комисията започна производство за установяване на нарушение, като изпрати на Ирландия официално уведомително писмо, последвано през ноември 2018 г. от мотивирано становище. Към днешна дата Ирландия все още не е уведомила за пълното транспониране на Директивата в националното си законодателство. Поради това Комисията реши да сезира Съда на ЕС. За повече информация вж. пълния текст на съобщението за медиите.

Мотивирани становища

Права: Комисията призовава 13 държави членки да транспонират правата на жертвите, предвидени от ЕС

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия и Словакия, за да ги призове настоятелно да транспонират изцяло правилата на ЕС относно правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директива на ЕС за правата на жертвите, Директива 2012/29/ЕС). Директивата се прилага за жертвите на всички престъпления, независимо от гражданството им и независимо от това къде в ЕС е извършено престъплението. Правилата дават на жертвите ясни права на достъп до информация, на участие в наказателното производство и на подкрепа и защита, адаптирани спрямо техните нужди. Директивата също така гарантира, че уязвимите жертви могат да получат допълнителна защита по време на наказателното производство. През октомври 2012 г. държавите членки се споразумяха да транспонират тези правила в националното си законодателство до 16 ноември 2015 г. Оценката на Комисията показва, че 13 държави членки не са транспонирали изцяло правилата на ЕС. Понастоящем засегнатите държави членки разполагат с два месеца, за да предприемат подходящи действия. Ако не го направят, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Мотивирани становища и официални уведомителни писма

Комисията призовава 8 държави членки да транспонират изцяло правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Австрия и Нидерландия и официално уведомително писмо на Чехия, Унгария, Италия, Словения, Швеция и Обединеното кралство поради непълно транспониране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (Четвърта директива относно борбата с изпирането на пари, Директива (ЕС) 2015/849) в националното им законодателство. Въпреки че тези държави членки са декларирали, че са направили пълно транспониране, след оценяване на мерките, за които е изпратено уведомление, Комисията стигна до заключението, че някои разпоредби липсват. Навременното и правилно транспониране на правилата е от решаващо значение за ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Пропуските в една държава членка могат да се отразят върху всички останали. През май 2015 г. държавите членки се споразумяха да транспонират тези правила на ЕС в националното си законодателство до 26 юни 2017 г. Понастоящем засегнатите държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат подходящи действия. В противен случай Комисията може да предприеме следващите стъпки във връзка с нарушението.

Мотивирани становища и прекратяване на производство

Консулска закрила: Комисията настоятелно призовава АВСТРИЯ и РУМЪНИЯ да транспонират законодателството на ЕС в областта на консулската закрила и прекратява производството срещу ГЪРЦИЯ

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища на Австрия и Румъния поради нетранспониране на правилата на ЕС относно консулската закрила (Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета). Гражданите на ЕС имат право да потърсят помощ от посолството или консулството на друга държава от ЕС, ако се окажат в положение, в което се нуждаят от съвет или помощ извън ЕС, но няма посолство или консулство на тяхната държава. В Директивата се предвиждат правила относно това кога и как гражданите на ЕС, намиращи се в държава извън ЕС, имат право да потърсят помощ от посолствата или консулствата на други държави — членки на ЕС, как държавите — членки на ЕС, следва да координират помощта си и кой следва да плати за всички възникнали разходи. През април 2015 г. държавите членки се споразумяха да транспонират Директивата в националното си законодателство до 1 май 2018 г. Тъй като Австрия и Румъния не са транспонирали правилата на ЕС в националното си законодателство, през юли 2018 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до съответните органи. Понастоящем двете държави разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат подходящи действия. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС. Същевременно Комисията прекратява производството срещу Гърция.

 

8. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Stephan Meder — тел.: +32 229 13917)

Мотивирани становища

Въздухоплаване: Комисията призовава БЕЛГИЯ да спазва правилата за гъвкавото използване на въздушното пространство

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Белгия за неизпълнение на задълженията ѝ съгласно правилата на ЕС за гъвкавото използване на въздушното пространство (Регламент (ЕС) № 2150/2005). В този регламент се предвиждат правила на ЕС за осигуряване на по-добро сътрудничество между гражданските и военните образувания, отговорни за управлението на въздушното движение във въздушното пространство, което се намира под отговорността на държавите членки. Съгласно този регламент координацията между гражданските и военните органи трябва да бъде организирана на стратегическо, предтактическо и тактическо ниво чрез установяване на споразумения и процедури с цел увеличаване безопасността и капацитета на въздушното пространство, както и подобряване на ефикасността и гъвкавостта на операциите на въздухоплавателните средства. Държавите членки също така трябва да определят или да създадат клетка за управление на въздушното пространство, която да разпределя стратегическото въздушно пространство в съответствие с определените условия и процедури. До момента Белгия не е създала клетка за управление на въздушното пространство, която да изпълнява тези задачи. Белгия разполага с два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, предприети за отстраняване на нарушението, след което Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Техническа изправност: Комисията настоятелно призовава БЪЛГАРИЯ и КИПЪР да транспонират разпоредбите за проверка на превозните средства за повишаване на безопасността по пътищата

Днес Комисията поиска от България и Кипър да транспонират изцяло правилата на ЕС относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства (Директива 2014/47/ЕС, която е част от. „Пакета за техническа изправност“, приет през 2014 г.). Целта на тези правила е да се подобри проверката на превозните средства в ЕС, с което и безопасността по пътищата. През 2014 г. държавите членки се споразумяха да транспонират тези правила в националното си законодателство до 20 май 2017 г. Към днешна дата обаче България и Кипър са извършили само частично транспониране. Комисията смята, че и двете държави членки не са съобщили на Комисията националните мерки, с които се осигурява пълното транспониране на актуализирания режим за крайпътна техническа проверка на изправността на търговски превозни средства. Тази директива съдържа общи правила за крайпътната техническа проверка на камиони, автобуси, тежкотоварни ремаркета и бързи трактори. Понастоящем двете държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят. Ако не направят това, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тях. 

Алтернативни горива: Комисията настоятелно призовава ГЕРМАНИЯ да транспонира изцяло правилата на ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

Днес Комисията настоятелно призова Германия да транспонира изцяло европейските правила относно инфраструктурата за алтернативни горива (Директива 2014/94/ЕС). Тези правила, включващи, наред с другото, хармонизираните стандарти за инфраструктурата за алтернативни горива и основните разпоредби, които дават възможност за електрическа мобилност, играят важна роля за функционирането на вътрешния пазар на ЕС. Те имат също така за цел да се намали зависимостта на транспорта от нефта и да се смекчи въздействието на транспорта върху околната среда. През 2014 г. държавите членки се споразумяха да съобщят за мерките си за транспониране до 18 ноември 2016 г. Понастоящем Германия разполагат с два месеца, за да отговори. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма

Автомобилен транспорт: Комисията призовава ГЪРЦИЯ да извършва повече проверки на спазването на социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Гърция поради неспазването на задължението за извършване на определен минимален брой проверки на социалното законодателство в сектора на автомобилния транспорт (Директива 2006/22/ЕО). С Директивата от държавите членки се изисква да извършват определен минимален брой проверки на пътя и в помещенията на предприятията за автомобилни превози с цел да се провери дали водачите и операторите спазват правилата относно часовете на шофиране и на почивка (предвидени в Регламент (ЕО) № 561/2006) и разпоредбите относно използването на тахографи (предвидени в Регламент (ЕС) № 165/2014). Най-малко 3 % от изработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на регламентите, следва да бъдат проверени. Въз основа на информацията, подадена от гръцките органи през последните години, Гърция систематично не изпълнява това задължение за контрол. Контролът на спазването на социалните норми в областта на автомобилния транспорт е от първостепенно значение за осигуряване на справедливи условия на труд за водачите, предотвратяване на тяхната умора и допринасяне за безопасността по пътищата за всички участници в движението по пътищата. С изпращането на официално уведомително писмо на Гърция Комисията официално започна производство за установяване на нарушение. Понастоящем Гърция разполага с два месеца, за да разсее опасенията на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Безопасност по пътищата: Комисията настоятелно призовава ИТАЛИЯ да внедри изцяло инфраструктурата за центровете за спешни повиквания от системата eCall

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Италия поради това, че не е внедрила изцяло инфраструктурата за центровете за спешни повиквания, необходима за приемането и обработването на повикванията на телефонен номер 112 от системата eCall, както се изисква съгласно правилата на ЕС (Директива 2010/40/ЕС). Системата eCall автоматично набира единния европейски номер 112 за спешни повиквания в случай на тежко пътнотранспортно произшествие и съобщава на аварийно-спасителните служби местоположението на превозното средство, използвайки европейската сателитна навигационна система „Галилео“. Прогнозира се, че системата eCall ще намали времето за реагиране с до 40—50 %, като по този начин ще бъдат спасени стотици човешки животи всяка година. Понастоящем италианските органи разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

9. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: + 32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32 229 87183)

Мотивирано становище:

Данъчно облагане: Комисията иска от ГЕРМАНИЯ да прекрати дискриминацията на трансграничните работници по отношение на премията за жилищно настаняване

Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на Германия поради отказа ѝ да предоставя премия за жилищно настаняване („Wohnungsbau-Prämie“) на трансграничните работници. Данъчнозадължените лица, които работят в Германия и подлежат на германско подоходно данъчно облагане на физическите лица, но пребивават в друга държава членка или държава от ЕИП, са третирани по-неблагоприятно от местните данъчнозадължени лица по отношение на тази премия. По-конкретно, годишната премия за жилищно настаняване върху спестяванията по принцип се дава само на пребиваващи в Германия лица и може да се използва само за придобиване или строеж на намиращо се в Германия жилище, което ще бъде обитавано от собствениците. Следователно тези правила биха могли да възпрат данъчнозадължените лица да упражняват правата си съгласно Договора във връзка със свободното движение на работници и свободата на установяване (член 49 от ДФЕС и член 31 от Споразумението за ЕИП). Ако Германия не предприеме действия през следващите два месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Официални уведомителни писма:

Данъчно облагане: Комисията призовава ФИНЛАНДИЯ да приведе в съответствие с правото на ЕС своите правила относно данъчното приспадане на трансфери в рамките на група

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Финландия, като поиска от нея да измени законодателството си относно данъчното приспадане на трансферите в рамките на групата между свързани местни дружества. Действащото финландско законодателство не позволява извършването на данъчно приспадане на трансфери, правени към свързани дружества в други държави от ЕС/ЕИП, доколкото те обхващат окончателни загуби (както са определени от Съда на ЕС), понесени от последните. Това различно третиране на дружествата, установени във Финландия и в други държави от ЕС/ЕИП, противоречи на свободата на установяване (член 49 от ДФЕС и член 31 от Споразумението за ЕИП). Ако Финландия не предприеме действия през следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на финландските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от УНГАРИЯ да приведе в съответствие с правилата на ЕС данъка си при прехвърляне, налаган при придобиване на имот

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Унгария, в което иска тя да промени своите правила за данъка върху придобиване на собственост от фондации. Понастоящем унгарското законодателство освобождава от плащането на данък наследствата, даренията и замяната на имоти, извършени от местни фондации, докато сходни фондации, регистрирани в други държави от ЕС/ЕИП и трети държави, се облагат с данък. Различното третиране на унгарските и неунгарските фондации води до по-голяма данъчна тежест за сходните фондации, регистрирани в други държави от ЕС/ЕИП или държави извън ЕС, и противоречи на свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС). Ако Унгария не предприеме действия през следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на унгарските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ИСПАНИЯ да прекрати дискриминацията на чуждестранните физически лица по отношение на данъчното облагане на доходите от отдаване под наем на жилища

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Испания, като поиска от нея да прекрати дискриминационното данъчно третиране на чуждестранните физически лица по отношение на доходите от отдаване под наем на жилища. За целите на подоходното данъчно облагане местните физически лица се ползват с намаление от 60 % на нетните доходи, получени от отдаване под наем на имот, използван от наемателя като жилище. Това намаление обаче не се прилага за чуждестранните физически лица. По този начин инвеститорите от други държави от ЕС или ЕИП са подложени на различно третиране, което неоснователно ограничава свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС). Ако Испания не предприеме действия през следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на испанските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ИСПАНИЯ да прекрати дискриминацията по отношение на данъчното облагане на капиталовите печалби

Комисията реши да изпрати на Испания официално уведомително писмо, в което иска от нея да осигури равно третиране на капиталовите печалби от акции за данъчнозадължените лица, пребиваващи в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. При определени условия испанското законодателство освобождава данъчнозадължените лица, пребиваващи в Испания и в други държави — членки на ЕС, от данъчно облагане на капиталовите печалби, получени от прехвърлянето на акции. Данъчнозадължените лица, пребиваващи в държави от ЕАСТ, които са част от ЕИП, не могат да се ползват от това освобождаване от данък. Комисията смята, че испанското законодателство ограничава свободата на установяване и свободното движение на капитали (член 63 от ДФЕС и член 40 от Споразумението за ЕИП). Ако Испания не предприеме действия през следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на испанските органи.

 

MEMO/19/1472

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar