Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Kysymyksiä ja vastauksia: EU:n neuvottelijat saavuttivat läpimurron tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamisessa

Strasbourg 13. helmikuuta 2019

*

Millainen on uusi tekijänoikeusdirektiivi?

Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen uudesta tekijänoikeusdirektiivistä, jolle molempien toimielinten on annettava lopullinen hyväksyntänsä lähiviikkoina.

Digitaaliteknologiat ovat muuttaneet tapaa, jolla luova sisältö on tuotettavissa, levitettävissä ja saatavilla. Uudella direktiivillä saatetaan tekijänoikeussäännöt ajan tasalle ottamalla huomioon kyseiset muutokset ja tapa, jolla sisältö on käyttäjien saatavilla verkossa. Tekijänoikeuksista tehdään jo poikkeuksia esim. koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuuriperinnön säilyttämisen aloilla. Vuonna 2001, jolloin voimassa olevat säännöt annettiin, ei kuitenkaan osattu ennakoida nykyisiä digitaalisia käyttöjä. Tämä rajoittaa käyttäjien (esim. oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja kirjastojen) mahdollisuuksia hyötyä uusien teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista. EU:n nykyisessä tekijänoikeusjärjestelmässä ei myöskään puututa ongelmiin, joita on viime vuosina alkanut esiintyä arvon jakautumisessa verkkoympäristössä.

Direktiivillä halutaan luoda kattava kehys, jossa tekijänoikeussuojatut aineistot, tekijänoikeuksien haltijat, julkaisijat, palveluntarjoajat ja käyttäjät voivat kaikki hyötyä selkeämmistä säännöistä, jotka on mukautettu digitaaliseen aikakauteen.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tekijänoikeusdirektiivissä keskitytään seuraaviin kolmeen päätavoitteeseen:

 • laajemmat mahdollisuudet käyttää tekijänoikeussuojattua aineistoa koulutuksessa, tutkimuksessa ja kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Tällaisen käytön sallivia poikkeuksia on nykyaikaistettu ja mukautettu teknologian kehitykseen, jotta käyttö olisi mahdollista verkossa ja rajojen yli
 • kansalaisten on helpompi saada käyttöönsä tekijänoikeussuojattua sisältöä verkossa ja yli rajojen. Direktiivillä lisätään audiovisuaalisten teosten saatavuutta tilausvideoalustoilla, helpotetaan myynnistä poistuneiden teosten digitalisointia ja levittämistä sekä varmistetaan, että kaikki käyttäjät voivat täydellä oikeusvarmuudella levittää verkossa kopioita tekijänoikeuksista vapaista taideteoksista
 • tekijänoikeusmarkkinoiden toimintasäännöistä tehdään oikeudenmukaisemmat korkealaatuisen sisällöntuotannon edistämiseksi. Lehtikustantajien uutta oikeutta sovelletaan silloin, kun verkkopalvelujen tarjoajat käyttävät niiden sisältöä. Oikeudenhaltijoilla on puolestaan paremmat mahdollisuudet neuvotella ja saada korvaus sisältönsä käyttämisestä verkossa tietyillä käyttäjien lataaman sisällön alustoilla. Lisäksi vahvistetaan tekijöiden ja esittäjien korvauksia koskevat avoimuussäännöt.

Miten uudella direktiivillä tuetaan lehdistöä ja laadukasta journalismia?

Lehtikustantajien uutta oikeutta sovelletaan silloin, kun uutissyötteiden tai mediaseurantapalvelujen kaltaiset tietoyhteiskunnan palveluntarjoajat käyttävät lehtijulkaisuja verkossa. Tavoitteena on tehdä painokustannusalan markkinoista oikeudenmukaisemmat ja luoda mahdollisimman hyvä ympäristö innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämiselle. Uusi oikeus lujittaa lehtikustantajien asemaa niiden neuvotellessa verkkopalvelujen kanssa sisältönsä käytöstä.

Toimittajat ovat lehtijulkaisujen kirjoittajina erittäin tärkeässä asemassa luotettavan ja laadukkaan journalistisen sisällön tuottamisessa. Direktiivillä helpotetaan lehtijulkaisujen hyödyntämistä verkossa ja tehostetaan oikeuksien täytäntöönpanoa, millä on myönteinen vaikutus toimittajiin. Jotta toimittajat hyötyisivät taloudellisesti uudesta lehtikustantajien oikeudesta, direktiivissä säädetään, että heidän on saatava asianmukainen osuus sen tuottamista tuloista. Lehdistöalan kestävyyden varmistavalla uudella oikeudella varmistetaan tiedotusvälineiden moniarvoisuus, riippumattomuus ja korkea taso, mikä on olennaisen tärkeää demokraattisen yhteiskuntamme sananvapauden ja tiedonsaantioikeuden kannalta.

Kattaako uusi lehtikustantajien oikeus myös lehtijulkaisujen osat (tekstikatkelmat)?

Tänään hyväksytyn tekstin mukaan yksittäisten sanojen ja lehtijulkaisujen erittäin lyhyiden otteiden käyttö ei kuulu uuden oikeuden piiriin. Tämä tarkoittaa, että tietoyhteiskunnan palveluntarjoajat saavat vapaasti käyttää tällaisia lehtijulkaisujen osia pyytämättä lupaa lehtikustantajilta. Uuden oikeuden vaikuttavuus otetaan huomioon arvioitaessa, mitä erittäin lyhyellä otteella tarkoitetaan.

Vaikuttaako uusi lehtikustantajien oikeus yksittäisiin käyttäjiin?

Direktiiviä ei sovelleta yksittäisiin käyttäjiin, vaan pelkästään lehtijulkaisujen verkkokäyttöön suurilla verkkoalustoilla ja uutissyötteiden kaltaisissa palveluissa. Internetin käyttäjät voivat entiseen tapaan jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa ja linkittäytyä verkkosivuille ja sanomalehtiin (hyperlinkitys).

Lisäksi hyperlinkitys ja yksittäisen sanojen tai erittäin lyhyiden otteiden uudelleenkäyttö verkkoalustoilla ja -palveluissa ei kuulu lehtijulkaisujen kustantajille myönnettävän uuden oikeuden piiriin.

Miten uusilla säännöillä torjutaan luovan työn tekijöiden ja verkkoalustojen välistä ”arvokuilua”?

Yksi direktiivin tavoitteista on lujittaa luovan työn tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia neuvotella ja saada korvaus sisältönsä käyttämisestä verkossa tietyillä käyttäjien lataaman sisällön alustoilla.

Tänään saavutetun poliittisen sopimuksen mukaan alustojen, jotka kuuluvat 13 artiklan soveltamisalaan, katsotaan suorittavan tekijänoikeuden piiriin kuuluvia toimia (eli viestintää tai sisällön asettamista yleisön saataville), joille niiden on saatava lupa asianomaisilta oikeudenhaltijoilta.

Jos lisensointisopimusta ei ole tehty oikeudenhaltijoiden kanssa, alustojen on toteutettava tiettyjä toimia vapautuakseen vastuustaan. Niiden on erityisesti i) pyrittävä kaikin keinon hankkimaan lupa, ii) pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, ettei saataville aseteta sellaista luvanvastaista sisältöä, josta oikeudenhaltijat ovat toimittaneet tarpeellisia ja asiaankuuluvia tietoja, ja ii) toimittava ripeästi, jotta luvanvastainen sisältö poistetaan heti, kun asiaa koskeva ilmoitus on saatu, ja pyrittävä kaikin keinoin estämään uudet lataukset.

Mitä erityisjärjestelyä sovelletaan pienempiin yrityksiin arvokuilun osalta?

Uusiin pieniin alustoihin sovelletaan yksinkertaistettua järjestelmää silloin, kun oikeudenhaltijat eivät ole myöntäneet lupaa.

Tämä koskee verkkopalvelujen tarjoajia, jotka ovat toimineet unionissa alle kolmen vuoden ajan, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa ja joilla on alle viisi miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Vapautuakseen vastuusta sellaisten teosten osalta, joille ei ole myönnetty lupaa, uusien pienten yritysten tarvitsee ainoastaan todistaa, että ne ovat pyrkineet kaikin keinoin hankkimaan luvan ja että ne ovat pikaisesti poistaneet alustaltaan asianomaiset oikeudenhaltijoiden ilmoittamat teokset.

Jos näillä pienillä yrityksillä on kuitenkin yli viisi miljoonaa eri kuukausittaista käyttäjää, niiden on lisäksi todistettava, että ne ovat pyrkineet kaikin keinoin varmistamaan, että oikeudenhaltijoiden ilmoittamat teokset eivät myöhemmin ilmesty uudelleen niiden alustalle.

 

Miten direktiivillä varmistetaan oikeudenmukainen korvaus tekijöille ja esittäjille?

Komission ehdotuksen tarkoituksena on parantaa sisältöä luovien tahojen (tekijät ja esittäjät) sekä sisällön tuottajien ja julkaisijoiden välisten sopimussuhteiden avoimuutta ja tasapainoa.

Lopullinen direktiivi sisältää seuraavat viisi toimenpidettä, joilla vahvistetaan tekijöiden ja esittäjien asemaa:

 • tekijöille ja esittäjille annettavan asianmukaisen ja oikeasuhteisen korvauksen periaate,
 • avoimuusvelvoite, joka auttaa tekijöitä ja esittäjiä saamaan enemmän tietoa teostensa ja esitystensä hyödyntämisestä,
 • sopimukseen perustuva mukautusmekanismi, jonka avulla tekijät ja esittäjät voivat saada oikeudenmukaisen osuuden silloin, kun alun perin sovittu korvaus on kohtuuttoman pieni verrattuna niiden teoksen tai esityksen menestykseen,
 • mekanismi sellaisten oikeuksien kumoamiseksi, joiden nojalla luovan työn tekijät voivat saada oikeutensa takaisin, kun heidän teoksiaan ei hyödynnetä, ja
 • tekijöiden ja esittäjien riitojenratkaisumenettely.

 

Mitä poikkeuksia direktiivissä säädetään tekijänoikeussääntöihin?

Yksinoikeutta koskevan poikkeuksen tai rajoituksen nojalla poikkeuksen saanut henkilö tai laitos voi käyttää suojattua sisältöä ilman oikeudenhaltijoiden etukäteen antamaa lupaa. Poikkeuksia ja rajoituksia on vahvistettu, jotta tekijänoikeussuojattua sisältöä olisi helpompi käyttää tietyissä olosuhteissa ja jotta erityiset julkisen politiikan tavoitteet voidaan saavuttaa esim. koulutus- ja tutkimusalalla. Uudella direktiivillä EU:n poikkeusjärjestelmä saatetaan ajan tasalle, jotta se vastaisi digitaalista käyttöä koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuuriperinnön kaltaisilla aloilla. Siinä otetaan käyttöön neljä pakollista poikkeusta seuraaville:

 • tutkimustarkoituksia varten tapahtuva tekstin- ja tiedonlouhinta
 • muita tarkoituksia varten tapahtuva yleinen tekstin- ja tiedonlouhinta
 • opetus- ja koulutustarkoitukset
 • kulttuuriperinnön suojelu.

Tavoitteena on hyödyntää ne mahdollisuudet, joita digitaaliset teknologiat tarjoavat tutkimukselle, data-analytiikalle, koulutukselle ja kulttuuriperinnön säilyttämiselle, ja ottaa samalla huomioon myös tekijänoikeussuojatun materiaalin käyttö verkossa ja rajojen yli.

 

Miten direktiivi helpottaa tekijänoikeussuojatun sisällön saatavuutta koulutus-, kulttuuri- ja tutkimustarkoituksiin?

Tekstin- ja tiedonlouhinnan tekijänoikeuksia koskeva poikkeus keventää taakkaa, jota yliopistoille ja tutkimuslaitoksille aiheutuu tekijänoikeuslupien hankkimisesta. Poikkeuksen nojalla ne voivat käyttää automatisoituja teknologioita analysoidessaan täydellä oikeusvarmuudella suuria datajoukkoja tieteellisiä tarkoituksia varten myös silloin, kun ne osallistuvat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin. Tämä kannustaa tieteellisiä hankkeita ja innovaatioita, joiden ansiosta voidaan esim. löytää uusia sairauksien hoitokeinoja tai uusia tapoja torjua ilmastonmuutosta.

Lisäksi muita tarkoituksia varten tapahtuvaa tekstin- ja tiedonlouhintaa koskeva poikkeus kattaa tekstin- ja tiedonlouhinnan muillakin aloilla kuin tutkimusalalla. Kyseinen poikkeus edistää data-analytiikan ja tekoälyn kehittämistä EU:ssa.

Uusi oppilaitoksia ja opettajia koskeva poikkeus kattaa opetuksen havainnollistamistarkoituksia varten tapahtuvan tekijänoikeussuojatun sisällön digitaalisen käytön yli rajojen myös silloin, kun opetus tapahtuu verkossa. Tällä varmistetaan mm. se, että oppilaitokset voivat täydellä oikeusvarmuudella asettaa opetussisältöä saataville muissa jäsenvaltioissa asuville etäopiskelijoille suojatun sähköisen ympäristönsä kautta, kuten yliopiston intranetissä tai koulun virtuaalisessa oppimisympäristössä

Uuden säilyttämispoikkeuksen ansiosta kirjastot ja muut kulttuuriperintölaitokset (esim. arkistot, museot) saavat kopioida kokoelmissaan olevia teoksia uusia digitaalisia säilyttämistekniikoita käyttäen. Tämä uusi sääntö mahdollistaa EU:n kulttuuriperinnön digitalisoinnin sen säilyttämiseksi. Näin kulttuuriperintömme on myös tulevien sukupolvien saatavilla.

 

Millainen on uusi tekijänoikeudesta vapautettuja taideteoksia koskeva säännös?

Kun taideteos (esim. vanha maalaus) ei enää ole tekijänoikeussuojattu, se on yleisesti käytettävissä. Tällaisesta taideteoksesta olisi voitava vapaasti tehdä, käyttää ja jakaa kopioita. Näin ei kuitenkaan aina ole käytännössä, sillä jotkin jäsenvaltiot estävät tällaisten taideteosten kopioimisen.

Uudella direktiivillä varmistetaan, ettei kukaan voi vaatia tekijänoikeussuojaa kuvataiteiden alalla taideteoksille, jotka ovat jo vapaita tekijänoikeudesta. Kyseisen säännöksen ansiosta kaikki käyttäjät saavat täydellä oikeusvarmuudella levittää verkossa kopioita tekijänoikeudesta vapaista taideteoksista. Esim. kuka tahansa saa kopioida, käyttää ja jakaa verkossa internetistä löytämiään valokuvia tekijänoikeudesta vapaista maalauksista, veistoksista ja muista taideteoksista ja käyttää niitä uudelleen myös kaupallisiin tarkoituksiin tai ladata niitä Wikipediaan.

 

Millainen on myynnistä poistuneita teoksia koskeva säännös?

Direktiivillä otetaan käyttöön uusi lisenssijärjestelmä myynnistä poistetuille teoksille eli kirjoille, elokuville ja muille teoksille, jotka ovat edelleen tekijänoikeussuojattuja mutta jotka eivät ole enää kaupallisesti saatavilla. Näin ollen arkistojen ja museoiden kaltaisten kulttuuriperintölaitosten on paljon helpompi hankkia tarvittavat lisenssit voidakseen levittää yleisölle (erityisesti verkossa ja rajojen yli) kokoelmissaan olevaa kulttuuriperintöä. Tässä järjestelmässä kulttuuriperintölaitosten on paljon helpompi hankkia lisenssejä, jotka on neuvoteltu asiaankuuluvia oikeudenhaltijoita edustavien yhteisvalvontajärjestöjen kanssa.

Uusissa säännöissä säädetään myös uudesta pakollisesta poikkeuksesta tekijänoikeuteen silloin, kun jollakin alalla ei ole oikeudenhaltijoita edustavaa yhteisvalvontajärjestöä, jonka kanssa kulttuuriperintölaitokset voisivat neuvotella lisensseistä. Tämä ns. fall back -poikkeus antaa kulttuuriperintölaitoksille mahdollisuuden asettaa myynnistä poistuneita teoksia saataville ei-kaupallisilla verkkosivuilla.

 

Millainen on laajennettua kollektiivista lisensointia koskeva uusi säännös?

Laajennettua kollektiivista lisensointia koskevan uuden säännöksen nojalla jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin antaa yhteisvalvontajärjestöille luvan tehdä lisenssisopimuksia, jotka koskevat muiden kuin jäsenten oikeuksia. Tämä mekanismi helpottaa oikeuksien hankkimista aloilla, joilla yksittäinen lisensointi voi olla liian työlästä käyttäjille. Säännös sisältää useita suojatoimia, joilla suojellaan oikeudenhaltijoiden etuja.

 

Millainen on tilausvideoalustojen neuvottelumekanismi? Miten uudet säännöt toimivat?

Vaikka tilauspalvelut (kuten Netflix, Amazon Video, Universcine, Filmin, Maxdome ja ChiliTV) ovat yhä suositumpia, EU:n audiovisuaalisia teoksia on saatavilla tilausvideoalustoilla suhteellisen vähän. Alle puolet (47 %) elokuvateattereissa vuosina 2005–2014 julkaistuista EU:n elokuvista on saatavilla ainakin yhdessä tilausvideopalvelussa. Lisäksi EU:n audiovisuaaliset teokset ovat vain harvoin saatavilla niiden kotimaan ulkopuolisilla verkkoalustoilla. Noin puolet EU:ssa tuotetuista elokuvista on saatavilla vain yhdessä maassa, ja 80 % EU:ssa tuotetuista elokuvista on saatavilla enintään kolmen eurooppalaisen maan tilausvideopalvelussa. Tämä johtuu osittain siitä, että oikeuksien hankinnassa on ollut vaikeuksia, kuten sopimusongelmia.

Direktiivissä säädetään uudesta neuvottelumekanismista, jolla tuetaan erityisesti eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten saatavuutta, näkyvyyttä ja levittämistä. Mekanismin tarkoituksena on helpottaa sopimusten tekemistä ja poistaa sellaisten oikeuksien lisensointiin liittyvät vaikeudet, jotka tarvitaan elokuvien ja sarjojen esittämiseksi tilausvideopalveluissa. Lisenssien lisääminen tarkoittaa, että yhä useammat eurooppalaiset audiovisuaaliset teokset ovat saatavilla tilausvideoalustoilla. Se vaikuttaa myönteisesti myös tilausvideoalustoilla olevien teosten kirjoon.

 

Lisätietoja

MEMO/19/1151

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar