Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT EL

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza sześć mechanizmów zdolności wytwórczych zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce – nota informacyjna.

Bruksela, 7 lutego 2018 r.

Na mocy unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy zdolności wytwórczych w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce. Komisja stwierdziła, że środki te przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii przy jednoczesnej ochronie konkurencji na jednolitym rynku.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym.

Komisja zatwierdziła dziś:

 • dwie rezerwy strategiczne: w Belgii i w Niemczech,
 • dwa ogólnorynkowe mechanizmy zdolności wytwórczych: we Włoszech i w Polsce, oraz
 • przetargi na usługi w dziedzinie regulacji zapotrzebowania we Francji oraz system przerywalności w Grecji.

Mechanizmy zdolności wytwórczych to środki, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Mechanizmy takie oferują zazwyczaj dodatkowe wynagrodzenie dla dostawców zdolności wytwórczych energii elektrycznej ponad dochody uzyskane ze sprzedaży energii na rynku w zamian za utrzymywanie istniejących zdolności wytwórczych lub inwestowanie w nowe zdolności. To dodatkowe wynagrodzenie może mieć wpływ na konkurencję na wewnętrznym rynku energii elektrycznej i musi zostać ocenione pod kątem unijnych zasad pomocy państwa.

Zatwierdzone dziś mechanizmy zdolności wytwórczych zostały ocenione na podstawie wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią, w których określono kryteria, jakie mechanizmy takie muszą spełniać, by zachować zgodność z unijnymi zasadami pomocy państwa. W tym kontekście Komisja wzięła pod uwagę wnioski z przeprowadzonego w kontekście pomocy państwa badania sektorowego dotyczącego mechanizmów zdolności wytwórczych zakończonego w 2016 r., które objęło 11 państw członkowskich, w tym Belgię, Francję, Niemcy, Włochy i Polskę. W sprawozdaniu końcowym z tego badania podkreślono, że mechanizmy zdolności wytwórczych muszą być ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby w zakresie bezpieczeństwa dostaw, muszą mieć taką formę, by nie doprowadzić do zakłóceń konkurencji, i muszą zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii przy jak najniższych kosztach dla konsumentów. Ponadto w sprawozdaniu podkreślono również, że mechanizmy zdolności wytwórczych powinny być otwarte dla dostawców z innych państw członkowskich. Stanowi to uzupełnienie strategii UE na rzecz unii energetycznej, która ma zagwarantować bezpieczną, zrównoważoną energię po konkurencyjnych cenach w Europie oraz realizację zobowiązań porozumienia paryskiego.

 

1) Rezerwa strategiczna – Belgia

Komisja zatwierdziła przedstawione przez Belgię plany utworzenia rezerwy strategicznej, która polega na utrzymywaniu określonych zdolności wytwórczych poza rynkiem energii elektrycznej do wykorzystania jedynie w sytuacjach wyjątkowych. W ramach tego środka przyznawane będzie wsparcie finansowe dostawcom zdolności wytwórczych (zarówno elektrowniom, jak i podmiotom zapewniającym regulację zapotrzebowania), by mogli oni oferować zdolności wytwórcze, kiedy zapotrzebowanie jest największe, np. w okresie zimowym. Belgia wnioskowała o zatwierdzenie tego środka na pięć kolejnych zim, począwszy od sezonu zimowego 2017–2018. Rezerwa będzie kontraktowana w procesie konkurencyjnym, a jej wielkość będzie określana na podstawie wnikliwej oceny przeprowadzanej przez belgijskiego operatora systemu przesyłowego (OSP). Zapewni to kontraktowanie rezerwy po możliwie najniższych kosztach oraz uniknięcie nadmiernej rekompensaty dla uczestniczących dostawców zdolności wytwórczych.

Wsparcie będzie udzielane elektrowniom, które powiadomiły o zamiarze zamknięcia działalności, a także podmiotom zapewniającym regulację zapotrzebowania, które zgadzają się na odłączenie od sieci energetycznej, w przypadku gdy dostawy są niewystarczające do zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Belgia wykazała konieczność zastosowania takiego środka i w ścisłej współpracy z Komisją zmodyfikowała swoje plany w celu zapewnienia jego zgodności z wytycznymi z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią.

W szczególności:

 • wsparcie udzielane jest w celu wyeliminowania wyraźnie określonych i skwantyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw energii:

o   Belgia wykazała, że belgijski rynek energii elektrycznej nie jest w stanie zapewnić odpowiednich dostaw energii elektrycznej w przypadku wystąpienia pewnych zdarzeń, które są mało prawdopodobne, ale mogą mieć olbrzymie skutki. Na przykład w okresie zimowym 2016/2017 niespodziewane wyłączenie się jednej z belgijskich elektrowni jądrowych zbiegło się w czasie z przerwą w dostawie prądu z dziewięciu reaktorów jądrowych we Francji, co doprowadziło do bardzo napiętej sytuacji na rynku energii elektrycznej;

o   ilość kontraktowana każdego roku jest określana na podstawie rocznej oceny przeprowadzanej przez belgijskiego operatora systemu przesyłowego. Oznacza to, że w odniesieniu do ilości zamawianych każdej zimy zostaną wzięte pod uwagę zmiany na rynku. Przykładowo wielkość rezerwy na sezon zimowy 2017/2018 została w stosunku do pierwotnych planów Belgii obniżona, aby odzwierciedlić decyzję niektórych elektrowni o powrocie na rynek;

 • mechanizm zdolności wytwórczych jest otwarty dla wszystkich rodzajów potencjalnych dostawców zdolności wytwórczych w celu zapewnienia konkurencji, tj. zarówno dla elektrowni, jak i podmiotów zapewniających regulację zapotrzebowania;
 • koszty konsumentów energii elektrycznej są utrzymywane na niskim poziomie poprzez regularne, konkurencyjne aukcje. W szczególności energia będzie zamawiana przez operatora systemu przesyłowego w drodze konkurencyjnego przetargu po udzieleniu mu upoważnienia przez rząd belgijski;
 • potencjalne zakłócenia konkurencji są ograniczone: kontrakty w ramach rezerwy strategicznej będą zawierane na okres jednego roku i będą tym samym dostosowane do częstotliwości przeprowadzania ocen bezpieczeństwa dostaw, przeprowadzanych przez operatora systemu przesyłowego (OSP) w ujęciu rocznym;
 • rezerwa strategiczna będzie wykorzystywana dopiero po całkowitym wyczerpaniu wszystkich rynkowych rozwiązań problemu niedoborów. Ponadto wobec elektrowni, które uczestniczyły w rezerwie, będą stosowane ograniczenia dotyczące możliwości powrotu na rynek. Zagwarantuje to, że rezerwa nie zakłóci funkcjonowania rynku.

Z powyższych powodów Komisja stwierdziła, że mechanizm zdolności wytwórczych jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Jawna wersja decyzji zostanie opublikowana pod numerem sprawy SA.48648 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji dotyczącej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

 

2) Rezerwa zdolności wytwórczych – Niemcy

Komisja zatwierdziła przedstawione przez Niemcy plany wprowadzenia środka dotyczącego rezerwy zdolności wytwórczych („Kapazitätsreserve”), nakładającego na niemieckich operatorów sieci obowiązek zamawiania do 2 gigawatów (GW) mocy, które będą utrzymywane w rezerwie poza rynkiem. Rezerwa ma zostać utworzona w październiku 2019 r. i będzie obejmować trzy kolejne dwuletnie okresy, trwające do roku 2025.

W kwietniu 2017 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające. W toku tego postępowania Niemcy wykazały konieczność ustanowienia takiego środka i zobowiązały się do zmodyfikowania formy rezerwy w celu zapewnienia jej zgodności z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z wytycznymi z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią:

 • wsparcie udzielane jest w celu wyeliminowania wyraźnie określonych i skwantyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw energii:

o   Niemcy nie spodziewają się strukturalnych niedoborów zdolności wytwórczych w przyszłości, ale rezerwa ma stanowić zabezpieczenie na wypadek skrajnych i nieprzewidzianych wydarzeń w trakcie bieżącej reformy niemieckiego rynku energii elektrycznej („Energiewende”) i ma umożliwić pomyślne wycofywanie się z produkcji energii jądrowej;

o   ilość kontraktowana co dwa lata jest określana na podstawie oceny przeprowadzanej przez niemieckich operatorów systemu przesyłowego (także co dwa lata). Oznacza to, że w odniesieniu do zamawianej ilości zostaną wzięte pod uwagę zmiany na rynku. Podczas szczegółowego postępowania wyjaśniającego Niemcy zobowiązały się do zmiany sposobu obliczania zapotrzebowania i wielkości rezerwy zdolności w celu lepszego odzwierciedlenia realiów rynkowych. Maksymalna wielkość rezerwy jest w każdym wypadku ograniczona do 2 gigawatów;

 • mechanizm zdolności wytwórczych jest otwarty dla różnych potencjalnych dostawców zdolności wytwórczych w celu zapewnienia konkurencji, tj. zarówno dla elektrowni, jak i podmiotów zapewniających regulację zapotrzebowania. W trakcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego Komisji Niemcy zgodziły się zmienić warunki, na których podmioty zapewniające regulację zapotrzebowania mogą uczestniczyć w rezerwie zdolności wytwórczych, aby umożliwić im konkurowanie na równych warunkach z jednostkami wytwórczymi;
 • koszty dla konsumentów energii elektrycznej są utrzymywane na niskim poziomie dzięki regularnym, konkurencyjnym przetargom: operatorzy sieci będą zamawiali niezbędne zdolności w ramach konkurencyjnych procedur przetargowych, które będą miały miejsce co dwa lata. Następnie będą oni mieli prawo do odzyskiwania wynagrodzenia przyznawanego beneficjentom rezerwy za pośrednictwem taryf sieciowych;
 • potencjalne zakłócenia konkurencji są ograniczone: rezerwa strategiczna będzie wykorzystywana dopiero po całkowitym wyczerpaniu wszystkich rynkowych rozwiązań problemu niedoborów. Ponadto elektrownie nie będą mogły powrócić na rynek po zakończeniu uczestnictwa w rezerwie. Zagwarantuje to, że rezerwa nie zakłóci funkcjonowania rynku.

Dzisiejsza decyzja jest kolejną w ślad za niedawnymi decyzjami Komisji dotyczącymi innych środków planowanych przez Niemcy w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W szczególności Komisja zatwierdziła w październiku 2016 r. system regulacji zapotrzebowania, a w grudniu 2016 r. rezerwę sieciową dla południowych Niemiec.

Jawna wersja decyzji zostanie opublikowana pod numerem sprawy SA.45852 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji dotyczącej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

 

3) Ogólnorynkowy mechanizm zdolności wytwórczych – Włochy

Komisja zatwierdziła przedstawione przez Włochy plany wprowadzenia ogólnorynkowego mechanizmu zdolności wytwórczych, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej we Włoszech. Mechanizm zdolności wytwórczych został zatwierdzony na okres dziesięciu lat, podczas którego Włochy wdrożą również reformy rynkowe w celu wyeliminowania strukturalnych zagrożeń dla dostaw energii.

W ramach tego środka dostawcy zdolności wytwórczych mogą uzyskać finansową rekompensatę za gotowość do wytwarzania energii elektrycznej, a podmioty zapewniające regulację zapotrzebowania – za gotowość do zmniejszenia zużycia energii.

Włochy wykazały konieczność zastosowania środka i w ścisłej współpracy z Komisją wprowadziły szereg modyfikacji w celu zapewnienia jego zgodności z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z wytycznymi z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią. W szczególności:

 • wsparcie udzielane jest w celu wyeliminowania wyraźnie określonych i skwantyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw energii:

o   Włochy wykazały, że jest mało prawdopodobne, by oczekiwane przychody ze sprzedaży energii elektrycznej pokryły koszty dostatecznie dużych zdolności wytwarzania energii elektrycznej. W związku z tym istnieje ryzyko, że coraz więcej zdolności wytwórczych będzie wycofywanych z rynku, a nowe inwestycje są mało prawdopodobne. Na przykład w 2017 r. właściciele elektrowni ogłosili zamiar wycofania się z eksploatacji bloków o mocy cieplnej rzędu 6 gigawatów;

 • mechanizmowi zdolności wytwórczych będą towarzyszyły reformy rynku:

o   Włochy zamierzają zmodernizować krajową sieć przesyłową, zainwestować w transgraniczne zdolności przesyłowe i przeprowadzić szereg reform rynku, które umożliwią rynkom energii elektrycznej wysłanie jaśniejszych sygnałów dotyczących inwestycji. Reformy te nie wydają się jednak wystarczające dla zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii w perspektywie krótkoterminowej, co oznacza, że mechanizm zdolności wytwórczych jest w chwili obecnej niezbędny;

 • mechanizm zdolności wytwórczych jest otwarty dla wszystkich potencjalnych dostawców zdolności wytwórczych, a koszty dla konsumentów energii elektrycznej będą ograniczone dzięki regularnym, konkurencyjnym aukcjom:

o   dostawcy zdolności wytwórczych będą wybierani w oparciu o regularne aukcje otwarte dla nowych i istniejących wytwórców (w tym producentów energii ze źródeł odnawialnych, podmiotów zapewniających regulację zapotrzebowania i podmiotów magazynujących). Wzięto również pod uwagę import energii elektrycznej poprzez umożliwienie dostawcom zdolności wytwórczych z sąsiadujących państw członkowskich UE oferowania określonej wielkości zdolności wytwórczych, co przyczyni się do integracji wewnętrznego rynku energii;

o   fakt, że udział w mechanizmie jest otwarty dla różnych podmiotów, zapewni konkurencję między różnymi technologiami. Zagwarantuje to, że zdolności wytwórcze będą zamawiane po najniższych kosztach dla konsumentów, oraz pomoże uniknąć zakłóceń na rynku energii elektrycznej.

Włoski mechanizm posiada również pewną cechę szczególną, która ma zapewnić jego skuteczność: gdy ceny energii elektrycznej osiągają określony poziom, elektrownie wybrane w ramach aukcji mają obowiązek zwrotu pewnej części pomocy państwa. Mogą one sfinansować ten obowiązek zwrotu środków z przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Mechanizm zdolności wytwórczych zapewnia zatem nie tylko dostępność takich zdolności, lecz także stanowi zachętę dla elektrowni do korzystania z tych zdolności w celu oferowania energii elektrycznej na rynku, kiedy występuje jej niedobór.

Z powyższych powodów Komisja stwierdziła, że mechanizm zdolności wytwórczych jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Podobne mechanizmy zostały zatwierdzone wcześniej dla Wielkiej Brytanii, Francji i rynku Irlandii obejmującego całą wyspę, a dla Polski w dniu dzisiejszym.

Jawna wersja decyzji zostanie opublikowana pod numerem sprawy SA.42011 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji dotyczącej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

 

4) Ogólnorynkowy mechanizm zdolności wytwórczych – Polska

Polska planuje wprowadzenie ogólnorynkowego mechanizmu zdolności wytwórczych, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w tym kraju. Mechanizm zdolności wytwórczych został zatwierdzony na okres dziesięciu lat, podczas którego Polska wdroży również reformy rynkowe w celu wyeliminowania strukturalnych zagrożeń dla dostaw energii.

W ramach tego środka dostawcy zdolności wytwórczych mogą uzyskać płatność za gotowość do wytwarzania energii elektrycznej, a podmioty zapewniające regulację zapotrzebowania – za gotowość do zmniejszenia zużycia energii.

Polska wykazała konieczność zastosowania środka i w ścisłej współpracy z Komisją podjęła szereg zobowiązań w celu zapewnienia jego zgodności z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z wytycznymi z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią. W szczególności:

 • wsparcie udzielane jest w celu wyeliminowania wyraźnie określonych i skwantyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw energii:

o   Polska wprowadziła środek w celu złagodzenia problemów dotyczących bezpieczeństwa dostaw, jakie przewiduje się na nadchodzące lata, w szczególności w okresie po roku 2020. Są one spowodowane niedoskonałościami rynku energii elektrycznej, które sprawiają, że ceny nie zapewniają dostatecznych zachęt do utrzymania istniejących zdolności wytwórczych na rynku lub do inwestowania w nowe zdolności. Władze polskie wykazały, że bez interwencji państwa tendencja ta mogłaby w najbliższej przyszłości stwarzać ryzyko przerw w dostawach;

 • mechanizmowi zdolności wytwórczych będą towarzyszyły reformy rynku, w szczególności zwiększenie limitów cenowych, przegląd przepisów dotyczących zamawiania rezerw i energii bilansującej, a także wprowadzenie administracyjnego mechanizmu ustalania cen, by wzmocnić sygnały cenowe w okresach niedoboru;
 • mechanizm zdolności wytwórczych jest otwarty dla wszystkich potencjalnych dostawców zdolności wytwórczych, a koszty dla konsumentów energii elektrycznej będą ograniczone dzięki regularnym, konkurencyjnym aukcjom:

o   dostawcy zdolności wytwórczych będą wybierani w oparciu o organizowane regularnie konkurencyjne aukcje, otwarte dla nowych i istniejących wytwórców, w tym producentów energii ze źródeł odnawialnych, podmiotów zapewniających regulację zapotrzebowania i podmiotów magazynujących. Wzięto również pod uwagę import energii elektrycznej poprzez umożliwienie dostawcom zdolności wytwórczych z sąsiadujących państw członkowskich UE oferowania określonej wielkości zdolności wytwórczych, co przyczyni się do integracji wewnętrznego rynku energii;

o   w ramach mechanizmu przewidziane są dodatkowe zachęty dla regulacji zapotrzebowania i technologii niskoemisyjnych jako sposoby zachęcania do stopniowego przechodzenia na bardziej przyjazny dla środowiska koszyk energetyczny;

o   fakt, że udział w mechanizmie jest otwarty dla różnych podmiotów, zapewni konkurencję między różnymi technologiami. Zagwarantuje to, że zdolności wytwórcze będą zamawiane po najniższych kosztach dla konsumentów, oraz pomoże uniknąć zakłóceń na rynku energii elektrycznej.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że mechanizm zdolności wytwórczych jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Podobne mechanizmy zostały zatwierdzone wcześniej dla Wielkiej Brytanii, Francji i rynku Irlandii obejmującego całą wyspę, a dla Włoch w dniu dzisiejszym.

Jawna wersja decyzji zostanie opublikowana pod numerem sprawy SA.46100 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji dotyczącej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

 

5) System regulacji zapotrzebowania – Francja

Komisja zatwierdziła przedstawione przez Francję plany dotyczące wprowadzenia systemu mającego na celu wspieranie rozwoju regulacji zapotrzebowania we Francji w drodze corocznych przetargów. Regulacja zapotrzebowania oznacza, że konsumenci tymczasowo zmniejszają część lub całość swojego zużycia energii elektrycznej. Może ona przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zwłaszcza w okresach szczytowego zużycia w zimie, a jednocześnie jest bardziej przyjazna dla środowiska niż budowa nowych elektrowni konwencjonalnych. W ramach francuskiego środka do udziału w przetargach kwalifikują się podmioty zapewniające regulację zapotrzebowania zarówno konsumentów indywidualnych, jak i przemysłowych.

Środek będzie obowiązywał w okresie od 2018 r. do 2023 r. Obejmuje on wsparcie rozwoju francuskiego sektora regulacji zapotrzebowania poprzez przyznawanie konsumentom energii elektrycznej tymczasowego wsparcia finansowego w zamian za uczestnictwo w rynku energii elektrycznej. Środek ten stanowi uzupełnienie ogólnorynkowego mechanizmu zdolności wytwórczych we Francji zatwierdzonego przez Komisję w listopadzie 2016 r.

Francja wykazała, że środek ten jest niezbędny dla wzmocnienia sektora usług regulacji zapotrzebowania, zważywszy że w kraju tym w okresach niskich temperatur może dochodzić do skrajnego wzrostu zapotrzebowania na energię. Sektor regulacji zapotrzebowania we Francji wciąż wymaga nakładów na udoskonalenie jego funkcjonowania, co może uniemożliwić jego rozwój pomimo korzyści gospodarczych i środowiskowych, jakie może on przynieść.

Szereg elementów przedmiotowego środka, takich jak określone z góry limity wynagrodzeń oraz wyłączanie najdroższej oferty, jeżeli dana aukcja nie jest wystarczająco konkurencyjna, zapewnia jego proporcjonalność i ogranicza koszty energii elektrycznej. Władze francuskie zobowiązały się również do ograniczenia wsparcia dla najbardziej zanieczyszczających rodzajów podmiotów zapewniających regulację zapotrzebowania, takich jak te, które używają generatorów dieslowych „poza licznikiem”.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że mechanizm zdolności wytwórczych jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z wytycznymi z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią.

Jawna wersja decyzji zostanie opublikowana pod numerem sprawy SA. 48490 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji dotyczącej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

 

6) System przerywalności – Grecja

Komisja zatwierdziła zmiany i przedłużenie o dwa lata istniejącego systemu przerywalności w Grecji, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W ramach tego programu konsumenci energii elektrycznej zgadzają się na zmniejszenie swojego zużycia energii z krótkim wyprzedzeniem w zamian za ustaloną opłatę. Może to być konieczne przykładowo w okresach trudnych warunków pogodowych, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną może przewyższać jej podaż.

Komisja zatwierdziła pierwotny program w 2014 r. na okres trzech lat. System sprawdził się w okresach ograniczonej podaży w grudniu 2016 r. i w styczniu 2017 r., kiedy to przerw w dostawie energii elektrycznej uniknięto dzięki zmniejszeniu zużycia energii przez uczestników systemu. Grecja zobowiązała się również do jednoczesnego wdrożenia reform na rynku energii elektrycznej, których celem jest zaradzenie niedoskonałościom regulacyjnym.

Grecki operator sieci, ADMIE, będzie organizował co trzy miesiące przetargi w celu zamówienia maksymalnie 1.600 megawatów zdolności przerywanej. W porównaniu z pierwotnym programem Grecja wprowadziła pewne zmiany, które doprowadzą do bardziej ukierunkowanych i bardziej konkurencyjnych zamówień na zdolności wytwórcze, co obniży koszty ponoszone przez konsumentów. W szczególności Grecja zmniejszyła wielkość całego programu oraz obniżyła minimalną wysokość poszczególnych ofert i maksymalną dopuszczalną ofertę cenową. Ponadto Grecja ograniczyła czas reakcji dla wszystkich uczestników do 5 minut, co daje operatorowi sieci możliwość jeszcze szybszego reagowania na nieoczekiwane sytuacje niedoboru.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że system jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z wytycznymi z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią.

Jawna wersja decyzji zostanie opublikowana pod numerem sprawy SA.48780 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji dotyczącej konkurencji po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

MEMO/18/681

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar