Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Az Európai Unió Indiához fűződő partnersége

Brüsszel, 2018. november 20.

Kérdések és válaszok

Melyek a közös közlemény legfontosabb célkitűzései?

A közös közlemény a fenntartható modernizációra, valamint a globális és regionális kérdésekre adandó közös válaszokra fókuszálva megerősíti az EU és India stratégiai partnerségét. A közlemény rendeltetése, hogy koherens platformként szolgáljon a következő évtizedben a legfontosabb uniós érdekek előreviteléhez, és javítsa az EU közeledési módját Indiához. A közös közlemény arra törekszik, hogy maximalizálja a kereskedelmi, beruházási, emberek közötti cserékre vonatkozó, kül- és biztonságpolitikai, valamint globális kormányzással kapcsolatos lehetőségeket, különösen az EU és a tagállamok fellépéseinek szinergiái és koherenciája útján.

  • Az EU és India közötti stratégiai partnerség teljes potenciáljának kiaknázása.
  • Erős partnerség kialakítása a fenntartható modernizáció érdekében, mindkét fél javát szolgálva.
  • Erőink egyesítése Indiával a szabályokon alapuló nemzetközi rend konszolidálása céljából, a multilateralizmusra építve, amelynek középpontjában az ENSZ és a WTO áll.
  • Közös megközelítés kialakítása multilaterális szinten a globális kihívások kezelése és a koordináció javítása érdekében.
  • Közös válaszok keresése a biztonsági fenyegetésekre és a regionális kérdésekre.

 

Miért most készült ez a közös közlemény?

Az EU és India között régóta fennálló kapcsolat az 1994. évi együttműködési megállapodáson alapul. Az Indiáról szóló legutóbbi bizottsági közlemény 2004-ben, a stratégiai partnerség létrejöttekor készült. A partnerség folyamatosan fejlődött, és az elmúlt két évben mindkét fél részéről erősebb elköteleződés volt tapasztalható. A 2016. évi EU–India csúcstalálkozón együttesen elfogadták az ambiciózus 2020-as cselekvési programot, a 2017. októberi EU–India csúcstalálkozón pedig a két fél kialakította a globális kormányzásra, valamint a közös értékekre és elvekre vonatkozó közös elképzelését. Ezért most kedvezőek a körülmények ahhoz, hogy az EU újra kifejezze az India iránti elkötelezettségét.

 

Mi az EU célja azzal, hogy fejleszti a külpolitikai együttműködést Indiával?

Az EU számos partnere között India máris fontos szerepet játszik, mindenekelőtt az EU ázsiai szerepvállalásának megszilárdításában. India nemzetközi befolyása és szerepvállalása, és ezzel együtt a fontossága az EU számára tovább fog nőni gazdaságának, valamint diplomáciai és védelmi képességeinek fejlődésével párhuzamosan. Jóllehet az elmúlt években jelentősen szélesedett és elmélyült az EU és India közötti politikai konzultáció, többet lehetne tenni együtt a regionális stabilitás biztosítása és a világszintű válságkezelés érdekében.

Számos globális, nemzetközi és regionális kérdésben egyértelműen azonos irányba mutatnak az EU és India nézetei és célkitűzései. Példaként említhető, hogy mind az EU, mind India továbbra is elkötelezett az iráni nukleáris megállapodás folyamatos, teljes és hatékony végrehajtása mellett, továbbá szorosan együttműködünk Afganisztán békéje és fejlődése érdekében, és hasonlósan tettük azt a Maldív Köztársaságban a közelmúltban lezajlott válság kezelése során is. Az EU ki kívánja terjeszteni ezt a pozitív szerepvállalást, valamint meg kívánja erősíteni az együttműködést az Afrikával és a Közel-Kelettel kapcsolatos más kérdésekben is, közös érdekeinkre, elveinkre és értékeinkre támaszkodva. Az EU strukturáltabb és rendszeresebb konzultációk kialakítására fog törekedni a multilaterális fórumokon és találkozókon az Ázsiában alakulóban lévő regionális struktúrákról.

 

Hogyan fogja javítani az EU az Indiával folytatott biztonsági együttműködést?

A biztonság területén az EU és India között folyó együttműködés polgáraink biztonságának és jóllétének fokozására irányul. Az EU és India területén végrehajtott terrorista merényletek nem szabad, hogy megrendítsék a tolerancia és a sokszínűség melletti elkötelezettségünket. Épp ellenkezőleg, ennek az egyre növekvő fenyegetésnek a kezelése érdekében az EU és India jelenleg azon dolgozik, hogy hatékony radikalizálódásellenes programokat alakítson ki, felszámolja az online elérhető terrorista és szélsőséges tartalmakat, elmélyítse az együttműködést a terroristák azonosítása terén, valamint javítsa a korlátozó intézkedések hatékonyságát és véget vessen a terrorizmus finanszírozásának.

Az információs technológiáknak az élet valamennyi területére való kiterjedésével a kiberbiztonsági kihívások gyorsan a nemzeti és globális biztonság legfontosabb fenyegetésévé válnak, és rövid és középtávon ez a fenyegetés várhatóan csak nőni fog. Az EU és India sokat tanulhatnak egymástól a kritikus infrastruktúra védelme és a kibertérre alkalmazható nemzetközi szabályok meghatározása tekintetében. Ezenkívül bűnüldöző hatóságainknak el kell kezdeniük szorosabban együttműködni az olyan kiberbűnözők tevékenységeivel szemben, amelyek az EU-ban és Indiában egyaránt tevékenyek.

Az India és az EU egyaránt szilárdan hisznek abban, hogy a nonproliferáció és a leszerelés szükségesek a világ biztonságának megőrzése érdekében, és támogatják a rakétatechnológia és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének ellenőrzését célzó nemzetközi rendszereket.

A kölcsönös érdekek másik területének a tengeri védelem számít. Az együttműködési lehetőségek köre – különösen az Indiai-óceánon – rendkívül nagy. Az EU és India együttműködött az Indiai-óceánon kifejtett kalózellenes erőfeszítésekben, és az EU szeretné, ha India részt venne az Élelmezési Világprogram szállítmányainak biztosításában Szomália partjainál. Az EU-nak és Indiának egyesítenie kell erejét az ENSZ tengerjogi egyezményének megerősítése érdekében, hogy az egyezmény valóban az óceánpolitikai irányítás alapját képezhesse, valamint szorosabb együttműködést kell folytatnia a tengerfelügyelet területén.

Figyelembe véve, hogy az EU a közelmúltban jelentős lépéseket tett a biztonsági szereplőként rendelkezésére álló műveleti képességeinek javítása érdekében, az EU célja, hogy elmélyítse az együttműködést ázsiai partnereivel általában, és különösen Indiával. E célból az EU törekedni fog arra, hogy kapcsolatokat alakítson ki a katonaságok között indiai partnereivel a konkrét együttműködési lehetőségek feltárása érdekében.

 

Mennyire fejlettek az EU és India közötti kereskedelmi és beruházási kapcsolatok?

India az EU fontos kereskedelmi partnere és feltörekvő globális gazdasági hatalom. India a leggyorsabban növekedő nagy gazdaság, 7% körüli növekedési rátával. 2017-ben az EU volt India első számú kereskedelmi partnere, míg India a kilencedik legnagyobb kereskedelmi partner volt az EU számára; a két fél közötti árukereskedelem összértéke 86 milliárd EUR volt, a szolgáltatáskereskedelem pedig 29 milliárd EUR-ra rúgott.

Az EU az egyik legnagyobb beruházó Indiában, összesen több mint 72 milliárd EUR értékű beruházási állománnyal. Indiai is felemelkedőben van proaktív beruházóként az EU-ban, és 2016-ban 4,9 milliárd EUR beruházást eszközölt.

Közel 6000 uniós vállalkozás van jelen Indiában, melyek együtt 1,2 millió munkavállalónak biztosítanak közvetlen munkahelyet, és közvetetten 5 millió munkahely fenntartásához járulnak hozzá.

Ugyanakkor az EU–India kereskedelmi és beruházási kapcsolatokban még rejlenek kiaknázható lehetőségek. Ebből a szempontból az EU célja, hogy átfogó és kiegyensúlyozott kereskedelmi és beruházási megállapodásokat alakítson ki Indiával, valamint támogassa a kereskedelem liberalizációját, továbbá méltányos piacra jutást és kiszámítható beruházási feltételeket biztosítson.

 

Miért akarja növelni az EU az India fenntartható modernizációjába irányuló beruházást?

Az EU jelentős lehetőségeket kínál a technológia- és know-how-megosztás terén, magas szintű szinergiákat biztosítva olyan ágazatokban, amelyekben az uniós vállalkozások világvezetők: idetartozik az infrastruktúra, a közlekedés, a távközlés és az alapanyagipar. Ez a felhalmozott tapasztalat és tudás azt jelenti, hogy az EU sok mindent kínálhat India számára a növekedésre és a modernizációra való törekvés terén, és hozzájárulhat az új üzleti lehetőségek kialakításához.

Ezenkívül az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a zöld energia és az urbanizáció területén folytatott együttműködés segíti az EU-t és Indiát abban, hogy megvalósítsák belső célkitűzéseiket, és eleget tegyenek nemzetközi kötelezettségvállalásaiknak is. Az EU jobban együtt kíván működni Indiával az inkluzivitás és az egyenlőség megteremtésén, többek között a digitális transzformáció útján.

Az EU ösztönzi az Európai Beruházási Bank (EBB) szerepének növekedését India fenntartható modernizációra irányuló kezdeményezéseinek finanszírozásában. Az EBB eddig 2,5 milliárd EUR beruházást eszközölt Indiában az infrastruktúra, a megújuló energiák és az éghajlathoz kapcsolódó projektek terén.

 

Miért buzdít a közös közlemény partnerség kialakítására Indiával a hálózati összekapcsoltság terén?

Az EU 2018 októberében indította el az Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre vonatkozó stratégiáját. A stratégia nagyobb szerepvállalásra ösztönöz partnereinkkel – Európa szomszédságában, Ázsiában és azon túl – a hálózati összekapcsoltság javítása, valamint az egymást kiegészítő és közös megoldások megtalálása terén. Az EU hálózati összekapcsoltsággal kapcsolatos megközelítése egyértelmű: a hálózati összekapcsoltság pénzügyi, környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt fenntartható kell, hogy legyen; ágazatok és pénzügyi keretek tekintetében átfogónak kell lennie; valamint szabályokon kell alapulnia.

Az EU és India a 2017. évi csúcstalálkozón megállapodtak egy közös elképzelésben a hálózati összekapcsoltság tekintetében, elismerve, hogy „a hálózati összekapcsoltsággal kapcsolatos kezdeményezések alapját az általánosan elismert nemzetközi normáknak, a jó kormányzásnak, a jogállamiságnak, a nyitottságnak, az átláthatóságnak és az egyenlőségnek kell képezniük, továbbá e kezdeményezéseknek tiszteletben kell tartaniuk a pénzügyi felelősség, az elszámoltatható adósságfinanszírozási gyakorlat, a kiegyensúlyozott ökológiai és környezetvédelem, a megőrzési standardok és a társadalmi fenntarthatóság elveit.”

Az elképzelések egybevágóságára való tekintettel India prioritási országnak számít a hálózati összekapcsoltsági partnerség kialakítását illetően.

 

Miért fontos partner India a kutatás és innováció terén?

Az EU és India egyaránt hasonló nézeteket vall a kutatás és innováció szerepéről: ezek a gazdaságfejlesztés támogatása, a munkahelyteremtés és a globális társadalmi változások kezelésére vonatkozó kapacitás, nevezetesen IKT, az egészségügy, az éghajlatváltozás és energia, az élelmezésbiztonság vagy az intelligens városok.

India fontos kiválósági központokkal rendelkezik és figyelemre méltó tehetségközpont, így jelentős potenciállal rendelkezik arra, hogy az EU-val együttesen hozzájáruljon a globális kihívások kezeléséhez. Az EU a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram keretében működik együtt Indiával. Az indiai kutatók támogatást kapnak az Európai Kutatási Tanácstól és a Marie Skłodowska-Curie ösztöndíjból. Társfinanszírozási mechanizmust alakítottak ki a Horizont 2020 projektek sikeres indiai résztvevőinek támogatására.

A közös kezdeményezések célja a közös társadalmi kihívásokra adandó konkrét válaszok kialakításának ösztönzése. A közös együttműködésre példa a 30 millió EUR értékű sikeres kiemelt kezdeményezés a vízügy területén.

India emellett lenyűgöző ökoszisztémával rendelkezik az induló innovatív vállalkozások terén. Az EU ösztönzi az innovátorok, az induló innovatív vállalkozások és az üzleti inkubátorházak közötti hálózatok kialakítását, többek között közös online és offline platformok útján.

 

Hogyan működik együtt az EU Indiával a tiszta energiák és az éghajlatváltozás terén?

Az EU és India egyaránt megerősítették a Párizsi Megállapodást, és kötelezettséget vállaltak annak végrehajtása mellett. A változó nemzetközi helyzet tükrében India és az EU képes lehet vezető szerepet játszani a folyamatban, és fenntartani a párizsi vállalásokat.

Az EU és India 2016-ban a tiszta energiával és az éghajlattal foglalkozó partnerséget hoztak létre annak érdekében, hogy együttműködjenek India tiszta energián alapuló jövője, valamint az éghajlatváltozással foglalkozó Párizsi Megállapodás végrehajtása érdekében. A partnerség a helyszínen folytatott konkrét tevékenységeket eredményez, többek között a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és az intelligens energiahálózatok terén. Például: az indiai kormány technikai segítséget kap India első tengeri szélerőművének kialakításához és a napenergia-parkok programjának végrehajtásához. Az EU az energiatakarékos építkezési előírások végrehajtásához nyújtott technikai segítséget is finanszíroz.

Vegyesfinanszírozás útján a zöld beruházásokat is ösztönzi az EU. Az Ázsiai Beruházási Keretből finanszírozott projektek a fenntartható városi lakhatást és mobilitást támogatják. A villamosításfinanszírozási kezdeményezés a fenntartható energiákba irányuló magánberuházásokat ösztönzi kockázatmentesítés és visszatérítési programok útján.

 

Hogyan működik majd együtt az EU Indiával multilaterális szinten?

Az EU és India egyaránt erős támogatói a szabályokon alapuló nemzetközi rendnek, melynek alapja a multilateralizmus, középpontban az ENSZ-szel és a WTO-val. A jelenlegi nemzetközi környezetben az EU építeni fog erre az Indiával közös, fontos alapra a multilaterális szinten megvalósítandó koordináció kialakítása érdekében, különösen az ENSZ-ben, a G20-csoportban és a WTO-ban. A legfőbb cél a multilaterális megoldások kialakítása, valamint a nemzetközi biztonság, a globális gazdasági stabilitás és növekedés előtt álló kihívások kezelése.

 

Mit akar az EU elérni az adatvédelmi együttműködés terén?

A rendszereink közötti konvergencia fokozása jelentős előnyöket biztosítana gazdaságaink számára. Ez különösen megkönnyítené a kereskedelmi forgalmat, amelyhez egyre inkább szükséges a személyes adatok továbbítása, miközben biztosítani kell az India és az EU között cserélt adatok magas szintű védelmét.

Az EU támogatja az indiai adatvédelmi reform haladását, amely ki fog terjedni a külföldi gazdasági szereplőkre is.Amint életbe lép az új törvény, India is csatlakozni fog a területen végbemenő globális közelítés egyre jelentősebbé váló trendjéhez. A világ vezető gazdaságaként és a világ legnagyobb demokráciájaként India magas szintű adatvédelem iránti elköteleződése fontos példát statuálna egy olyan pillanatban, amikor egyre nagyobb igény jelentkezik a nemzetközi normák iránt a magánélet védelme terén.

Fontos kiemelni, hogy elfogadása esetén a törvény bizonyosan hozzájárulna az EU és India közötti adatáramlás megkönnyítéséhez, és megnyithatná az utat a megfelelőségről szóló esetleges párbeszéd előtt.

 

További információk

Közös közlemény: Az Indiára vonatkozó uniós stratégia elemei

Sajtóközlemény: Az EU ambiciózus stratégiát alakít ki Indiára vonatkozóan

Tájékoztató: Indiára vonatkozó új uniós stratégia

Internetes cím: Az Unió küldöttsége Indiában

MEMO/18/6483

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar