Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Tárgyalások az Egyesült Királyság kilépéséről: Mit tartalmaz a kilépésről rendelkező megállapodás?

Brüsszel, 2018. november 14.

Kérdések és válaszok

Miről született ma megállapodás? 

Az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság tárgyalói az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének rendelkezései szerint megállapodásra jutottak a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás egészéről.

A kilépésről rendelkező megállapodás meghatározza az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének feltételeit. Biztosítja, hogy a kilépés rendezett módon történjen, és garantálja a jogbiztonságot attól fogva, amikor a Szerződések és az uniós jog már nem lesz alkalmazandó az Egyesült Királyságra.

A kilépésről rendelkező megállapodás a következő területekre terjed ki: 

 • Közös rendelkezések – a kilépésről rendelkező megállapodás megfelelő megértésére és végrehajtására vonatkozó általános rendelkezések meghatározása.
 • A polgárok jogai – az Egyesült Királyságban élő több mint 3 millió uniós polgár és az uniós tagországokban élő több mint 1 millió egyesült királyságbeli állampolgár életüket meghatározó döntéseinek védelme, megőrizve a tartózkodási jogukat, és gondoskodva arról, hogy továbbra is a közösségeik javát szolgálhassák.
 • A kilépéssel kapcsolatos kérdések – a jelenlegi eljárások zökkenőmentes lezárása és a rendezett kilépés lehetőségének megteremtése (például lehetővé téve az átmeneti időszak vége előtt forgalomba hozott áruk eljutását rendeltetési helyükre, a meglévő szellemitulajdon-jogok – ezen belül a földrajzi árujelzők –védelmét, a büntetőügyekben folytatott és egyéb bírósági és közigazgatási eljárásokat érintő, folyamatban lévő rendőrségi és igazságügyi együttműködés lezárását, az átmeneti időszak vége előtt megosztott adatok és információk felhasználását, valamint az Euratommal kapcsolatos kérdések és egyéb ügyek megoldását).
 • Átmeneti időszak, amely során az Európai Unió úgy kezeli az Egyesült Királyságot, mintha az tagállam lenne, leszámítva az uniós intézményekben és irányítási struktúrákban való részvételt. Az átmeneti időszak különösen a közigazgatás, a vállalkozások és a polgárok számára jelent majd segítséget ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az Egyesült Királyság kilépéséhez.
 • Pénzügyi elszámolás, amely biztosítja, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió teljesítse az Egyesült Királyság uniós tagságának ideje alatt tett kötelezettségvállalásaik mindegyikét.
 • A kilépésről rendelkező megállapodás általános irányítási struktúrája, amely biztosítja a megállapodás hatékony irányítását, végrehajtását és érvényesítését, beleértve a megfelelő vitarendezési mechanizmusokat is.
 • Egy jogilag működőképes tartalékmegoldás feltételei, amelyek biztosítják, hogy ne legyen ellenőrzött határ Írország és Észak-Írország között. Az Írországra/Észak-Írországra vonatkozó jegyzőkönyv tartalmazza az Egyesült Királyság kötelezettségvállalásait is arra nézve, hogy nem korlátozza az 1998-ban aláírt nagypénteki (belfasti) megállapodásban meghatározott jogokat, és megvédi az Észak–Dél együttműködést. Biztosítja az Írország és az Egyesült Királyság közötti közös utazási területre vonatkozó rendelkezések fenntartását, és fenntartja az az Ír-szigeten kialakított egységes villamosenergia-piacot.
 • A Cipruson található felségterületekre vonatkozó jegyzőkönyv, amely a felségterületeken élő és dolgozó ciprusiak érdekeit védi az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követően.
 • A Gibraltárról szóló jegyzőkönyv, amely szoros együttműködést biztosít Gibraltárral kapcsolatban Spanyolország és az Egyesült Királyság között a kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogaira vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásában, és az illetékes hatóságok között számos szakpolitikai területen fennálló közigazgatási együttműködéssel foglalkozik.

 

A mai megállapodáshoz vezető események időrendi áttekintése 

2017. március 29-én Theresa May miniszterelnök (az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően) értesítette az Európai Tanácsot az Egyesült Királyság Unióból való kilépésre irányuló szándékáról. Az Európai Tanács elnökéhez, Donald Tuskhoz intézett levelével hivatalosan kezdetét vette az a folyamat, amelynek eredményeképpen az Egyesült Királyság kilép az EU-ból.

Az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (2) bekezdése szerint az Unió tárgyalásokat folytat és megállapodást köt az Egyesült Királysággal, amelyben az Unióval való jövőbeli kapcsolataira tekintettel meghatározzák a kilépés részletes szabályait.

Az Egyesült Királyság kilépésének feltételeiről a tárgyalások 2017. június 19-én – nem sokkal az Egyesült Királyság parlamenti választásai után – kezdődtek meg. Megállapodás született arról, hogy a tárgyalások során először az Egyesült Királyság kilépésének legnagyobb bizonytalanságot okozó területeit veszik sorra. Ilyen kérdés a polgárok jogainak védelme a brexit után, a pénzügyi elszámolás, valamint az ellenőrzött határ kialakulásának elkerülése az Ír-szigeten. Ahogyan az Európai Tanács (50. cikk) 2017. április 29-i iránymutatásaiban is szerepel, „kellő előrelépés” szükséges ezekben a kilépéssel kapcsolatos kérdésekben, mielőtt az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolat kereteinek tárgyalását megkezdik.

2017. december 8-án az Európai Unió és az Egyesült Királyság közzétette közös jelentését, amely rögzítette a felsorolt három kilépési kérdéskör és a kilépéssel kapcsolatos további kérdések tekintetében azon területeket, ahol egyetértés van a két fél között. Ezt kísérte az Európai Bizottság közleménye, amelyben a Bizottság értékelte a tárgyalások állását.

2018. február 28-án az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodás tervezetét, amely jogi rendelkezésekbe ülteti át a decemberben kiadott közös jelentést. 2018. március 19-én az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság közzétette a kilépésről rendelkező megállapodás tervezetének egy módosított változatát, amelyben zöld, sárga és fehér színkóddal jelölték azokat a területeket, amelyekben egyetértés van, illetve amelyben nincs egyetértés a felek között.

Emellett Theresa May miniszterelnök 2018. március 19-én Tusk elnökhöz címzett levelében ismét hangot adott azon elkötelezettségének, hogy az Írország és Észak-Írország közötti ellenőrzött határ kialakulásának elkerülése érdekében a kilépésről rendelkező megállapodásnak meg kell határoznia egy jogilag működőképes tartalékmegoldást. Az Európai Tanács (50. cikk) márciusban egyetértésének adott hangot az Egyesült Királyság azon javaslatával kapcsolatban, hogy legyen egy átmeneti időszak, és iránymutatásokat fogadott el a jövőbeli kapcsolat keretéről.

2018. június 19-én a felek közös nyilatkozatot tettek közzé, amely körvonalazta a kilépésről rendelkező megállapodással kapcsolatos tárgyalások további előrehaladását.

2018. november 14-én az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság tárgyalói megegyezésre jutottak a kilépésről rendelkező megállapodás minden részletéről, valamint az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatára vonatkozó politikai nyilatkozat vázlatáról 

Hogyan folytak a tárgyalások? 

A megállapodásra irányuló tárgyalásokat az Európai Tanács iránymutatásai alapján és a Tanács tárgyalási irányelveivel összhangban folytatták le.

A tárgyalások során az Európai Bizottság inkluzív folyamatot biztosítva mindvégig rendszeresen különböző szintű megbeszéléseket folytatott a 27 uniós tagállammal. Az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel is szoros és rendszeres kapcsolatot tartott fenn annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament véleményeit és állásfoglalásait kellőképpen figyelembe vegyék. Az EU tanácsadó szerveitől és az érdekelt felektől kapott további információk segítségül szolgáltak az Európai Bizottság számára az arra vonatkozó adatok összegyűjtésében, hogy milyen hatást gyakorol majd Unió-szerte az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése.

A tárgyalások átláthatóbban folytak, mint valaha. Az Európai Bizottság közzétette az uniós tagállamokkal, az Európai Unió Tanácsával, az Európai Parlamenttel és az Egyesült Királysággal megosztott tárgyalási dokumentumokat, az Európai Tanács iránymutatásait, az alapelvekről szóló dokumentumokat, amelyek meghatározzák az EU tárgyalási pozícióit, valamint minden egyéb releváns dokumentumot. Az említett dokumentumok elérhetők az Európai Bizottság tárgyalásokról szóló weboldalán. 

 

I. Mit tartalmaznak a kilépésről rendelkező megállapodás közös rendelkezései? 

Ez a rész meghatározza kilépésről rendelkező megállapodás megfelelő megértéséhez, végrehajtásához és értelmezéséhez szükséges rendelkezéseket. Ezek biztosítják a megállapodás helyes alkalmazásának alapját. Az EU a tárgyalások kezdetétől fogva nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás rendelkezéseinek egyértelműen ugyanolyan joghatással kell rendelkezniük az Egyesült Királyságban, mint az EU-ban és tagállamaiban.

A megállapodás kifejezetten tartalmazza ezt a követelményt, melynek értelmében mindkét félnek gondoskodnia kell a saját jogrendjében a megállapodás elsőbbségéről és közvetlen hatályáról, valamint arról, hogy értelmezésének összhangban kell lennie az Európai Unió Bíróságának (EUB) az átmeneti időszak végéig kialakult ítélkezési gyakorlatával. A közvetlen hatály kifejezetten szerepel a kilépésről rendelkező megállapodás minden olyan rendelkezése tekintetében, amely megfelel az uniós jogban a közvetlen hatályra vonatkozóan meghatározott feltételeknek. Ez lényegében azt jelenti, hogy az érintett felek mind az Egyesült Királyság, mind az uniós tagállamok nemzeti bíróságai előtt közvetlenül hivatkozhatnak a kilépésről rendelkező megállapodásra.

Emellett a megállapodás értelmezésének az EU-ban alkalmazandó értelmezési módszerek és általános elvek alapján kell történnie. Ez például azt is magában foglalja, hogy a kilépésről rendelkező megállapodásban szereplő uniós jogi fogalmakat vagy rendelkezéseket az Alapjogi Chartával összhangban kell értelmezni.

Továbbá az Egyesült Királyság bíróságai kötelesek alkalmazni az Európai Unió Bíróságának az átmeneti időszak végéig kialakult ítélkezési gyakorlatával összhangban történő értelmezés elvét, és megfelelően figyelembe kell venniük a Bíróság átmeneti időszak utáni ítélkezési gyakorlatát.

A megállapodás kifejezetten előírja az Egyesült Királyság számára, hogy a fentieknek való megfelelést a nemzeti elsődleges jog révén kell biztosítania, kifejezetten felhatalmazva az egyesült királyságbeli igazságügyi és közigazgatási hatóságokat arra, hogy mellőzzék a következetlen vagy az uniós joggal összeegyeztethetetlen nemzeti rendelkezések alkalmazását.

Ez a rész azt is egyértelművé teszi, hogy a megállapodás uniós jogra történő hivatkozásait az átmeneti időszak utolsó napjáig elfogadott módosításokra is kiterjedő hivatkozásokként kell érteni. Kevés kivétel került meghatározásra, nevezetesen a pénzügyi elszámolásra vonatkozó egyes rendelkezések esetében, annak elkerülése érdekében, hogy az Egyesült Királyságra további kötelezettségek háruljanak, valamint az átmeneti időszak tekintetében, amely során az uniós jog továbbra is dinamikusan alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. E kivételeket úgy kell érteni, hogy azok a hivatkozott rendelkezéseket kiegészítő vagy végrehajtó jogi aktusokra történő hivatkozásokat is magukban foglalják.

Végül a megállapodás úgy rendelkezik, hogy az Egyesült Királyság az átmeneti időszak végén elveszíti az összes uniós adatbázishoz és hálózathoz való hozzáférését, amennyiben nincs kifejezett eltérő rendelkezés erről. 

 

II. Miről született megállapodás a polgárok jogait illetően? 

Az Európai Unió egyik alapköve, hogy minden uniós polgárt és családtagjaikat megilleti az a jog, hogy bármely uniós tagállamban éljenek, munkát vállaljanak vagy tanulmányokat folytassanak. Az uniós és egyesült királyságbeli polgárok közül sokan a szabad mozgás uniós jogához kapcsolódó jogok alapján hozták meg az életüket meghatározó döntésekeit. E polgárok és családtagjaik életútválasztásainak védelme a tárgyalások megkezdésétől kezdve elsődleges prioritás volt.

A kilépésről rendelkező megállapodás védi az Egyesült Királyságban élő több mint 3 millió uniós polgár és az uniós országokban élő több mint 1 millió egyesült királyságbeli állampolgár tartózkodási jogát és a jelenlegi tevékenységeik folytatásához fűződő jogát. 

Kik számára biztosít védelmet a kilépésről rendelkező megállapodás?

A kilépésről rendelkező megállapodás védelmet biztosít az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok, valamint az átmeneti időszak végén a 27 uniós tagállam valamelyikében tartózkodó egyesült királyságbeli állampolgárok számára, amennyiben tartózkodásuk megfelel a személyek szabad mozgásra vonatkozó uniós jogszabályoknak.

A kilépésről rendelkező megállapodás védi azokat az uniós jogszabályok alapján jogokat szerzett családtagokat is (jelenlegi házastársak és bejegyzett élettársak, szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák és meglévő, tartós kapcsolatban élő személyek), akik még nem élnek abban a fogadó országban, ahol az uniós polgár vagy az egyesült királyságbeli állampolgár, hogy a jövőben csatlakozhassanak hozzájuk.

A kilépésről rendelkező megállapodás védi a gyermekeket is, akár az Egyesült Királyság kilépése előtt, akár azt követően születnek, illetve attól függetlenül, hogy az uniós polgár vagy az egyesült királysági állampolgár tartózkodási helye szerinti fogadó állam területén vagy azon kívül születnek. Az előírt egyedüli kivétel azokat a gyerekeket érinti, akik az Egyesült Királyság kilépését követően születnek, és akik vonatkozásában az alkalmazandó családjogi rendelkezések értelmében a kilépési megállapodás hatálya alá nem tartozó szülő gyakorol kizárólagos felügyeleti jogot. 

Milyen jogokat véd a megállapodás?

A kilépésről rendelkező megállapodás mind az uniós polgárok és családtagjaik, mind az egyesült királyságbeli állampolgárok és családtagjaik számára életük végéig lehetővé teszi az uniós jogból eredő jogaik gyakorlását egymás országának területén, ha ezek a jogok az átmeneti időszak vége előtt meghozott életútválasztásokon alapulnak.

Az uniós polgárok és az egyesült királyságbeli állampolgárok, valamint családtagjaik lényegében az uniós jog szerintiekkel megegyező anyagi jogi feltételek mellett, az eddig megszokott módon folytathatják életüket, munkájukat vagy tanulmányaikat, teljes mértékben élvezve az állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának, valamint a fogadó ország állampolgáraival azonos bánásmódhoz fűződő jognak az előnyeit. Erre kizárólag az uniós jogból eredő vagy a megállapodásban meghatározott korlátozások alkalmazandók. A kilépésről rendelkező megállapodás nem zárja ki, hogy az Egyesült Királyság vagy a tagállamok tágabb körű jogokat nyújtsanak. 

Tartózkodási jogok

A tartózkodás anyagi jogi feltételei megegyeznek a hatályos uniós jog szerinti feltételekkel, és így is maradnak. Azokban az esetben, amikor a fogadó országok kötelező nyilvántartásba vételi rendszer mellett döntöttek, a kilépésről rendelkező megállapodás szerinti új tartózkodási jogállás megadásáról szóló határozatok objektív kritériumokon alapulnak majd (azaz nem lesz mérlegelési jogkör), és a szabad mozgásról szóló irányelvben (2004/38/EK irányelv) meghatározottakkal pontosan megegyező feltételek alapján hozzák meg őket: a 6. és a 7. cikk tartózkodási jogot biztosít legfeljebb öt évre azok számára, akik munkát végeznek vagy elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek, a 16–18. cikk pedig huzamos tartózkodáshoz való jogot biztosít azok számára, akik jogszerűen öt éve ott tartózkodnak.

Az uniós polgárok és az Egyesült Királyság állampolgárai lényegében akkor teljesítik e feltételeket, ha: munkavállalók vagy önálló vállalkozók, vagy elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkeznek, vagy e feltételeknek megfelelő más személy családtagjai, vagy már megszerezték a huzamos tartózkodáshoz való jogot, és így már semmilyen feltételt nem kell teljesíteniük.

A kilépésről rendelkező megállapodás nem követeli meg a fogadó államban való fizikai jelenlétet az átmeneti időszak végén – a tartózkodási jogot nem érintő ideiglenes távollétek, illetve a huzamos tartózkodási jogot nem érintő hosszabb távollétek elfogadottak.

A kilépésről rendelkező megállapodás által védett, ám huzamos tartózkodási joggal még nem rendelkező személyek – ha nem éltek legalább öt évet a fogadó államban – a kilépésről rendelkező megállapodás teljes védelmét élvezik, az Egyesült Királyság kilépése után is tovább tartózkodhatnak a fogadó államban, és megszerezhetik a huzamos tartózkodási jogot.

A fogadó államba az átmeneti időszak során érkező uniós polgárok és egyesült királyságbeli állampolgárok a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében pontosan ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek majd, mint azok, akik 2019. március 30. előtt érkeztek a fogadó államba. Az ő jogaikra is ugyanazok a megszorítások és korlátozások vonatkoznak majd. Ha az érintett személyek öt egymást követő évnél hosszabb ideig a fogadó államon kívül tartózkodnak, elveszítik a kilépésről rendelkező megállapodásban biztosított előnyöket. 

A munkavállalók és az önálló vállalkozók jogai és a szakképesítések elismerése

A kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó személyeket megilleti az a jog, hogy munkaviszonyt létesítsenek vagy önálló vállalkozóként gazdasági tevékenységet folytassanak. Megőrzik az uniós jogon alapuló munkavállalói jogaikat is. Például továbbra is megilleti őket az a jog, hogy állampolgárságuk alapján ne alkalmazzanak velük szemben megkülönböztetést a foglalkoztatás, a javadalmazás és más munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében, akárcsak a következő jogok: a munkavállaláshoz és munkavégzéshez való jog a fogadó állam állampolgáraira alkalmazandó szabályok szerint, munkavállalási segítségnyújtás a fogadó állam állampolgáraira irányadó feltételekkel azonos feltételek szerint, egyenlő bánásmódhoz való jog a foglalkoztatás és a munkavégzés feltételei tekintetében, a szociális és adókedvezményekhez való jog, a kollektív jogok, valamint a gyermekeik számára az oktatáshoz való hozzáférés joga.

A kilépésről rendelkező megállapodás emellett megvédi a határ menti ingázók – munkavállalók és önálló vállalkozók – jogait is a munkavégzésük helye szerinti országokban.

Továbbá, ha a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozó személy szakmai képesítését elismerték abban az országban (uniós tagországban vagy az Egyesült Királyságban), ahol tartózkodik, illetve a határ menti ingázó munkavállaló esetében ott, ahol dolgozik, az érintett továbbra is támaszkodhat az ottani elismerésről szóló határozatra az adott szakmai képesítések használatával kapcsolatos szakmai tevékenység végzése céljából. Amennyiben az érintett már az átmeneti időszak vége előtt benyújtotta a szakmai képesítésének elismerésére irányuló kérelmét, azt a kérelem benyújtásakor alkalmazandó uniós szabályoknak megfelelően dolgozzák fel az adott országban. 

Szociális biztonság

A kilépésről rendelkező megállapodás szabályokat határoz meg a szociális biztonsági koordinációra vonatkozóan, a megállapodás polgárokra vonatkozó részében említett kedvezményezettekkel, valamint más személyekkel kapcsolatban is, akik társadalombiztosítási helyzete az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságot és valamely uniós tagállamot egyaránt érinti.

Ezek a személyek megtartják az egészségügyi ellátáshoz, nyugdíjhoz és más társadalombiztosítási ellátásokhoz való jogukat, és ha egy országtól pénzbeli ellátásra jogosultak, azt adott esetben akkor is megkaphatják majd, ha úgy döntenek, hogy egy másik országban élnek.

A kilépésről rendelkező megállapodás szociális biztonságról szóló rendelkezései kitérnek azon uniós polgárok és egyesült királyságbeli állampolgárok jogaira, akik az átmeneti időszak végén a szociális biztonság tekintetében az Egyesült Királyságot vagy (legalább) egy tagállamot érintő, határokon átnyúló helyzetben vannak.

E rendelkezések kiterjeszthetők oly módon, hogy azok a szociális biztonság tekintetében egy (vagy több) tagállamot, az Egyesült Királyságot és egy EFTA-országot (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) érintő „háromoldalú” helyzetekre is alkalmazandók legyenek. Ez lehetővé teszi, hogy az adott típusú háromoldalú helyzetben lévő uniós polgárok, egyesült királyságbeli állampolgárok és EFTA-országbeli állampolgárok jogai is védelemben részesüljenek.

Ennek működéséhez három különböző megállapodás alkalmazása szükséges, melyek a következők: a kilépésről rendelkező megállapodás EFTA-országbeli állampolgárok védelméről szóló cikke, az Egyesült Királyság és az EFTA-országok közötti megfelelő megállapodások uniós polgárokat védő rendelkezései, valamint az EU és az EFTA-országok közötti megfelelő megállapodások egyesült királyságbeli állampolgárokat védő rendelkezései.

A kilépésről rendelkező megállapodás EFTA-országbeli állampolgárokat védő cikke csak azt követően lesz alkalmazandó, ha sor kerül e két utóbbi megállapodás megkötésére és azok alkalmazandók lesznek. E cikk alkalmazhatóságáról a kilépésről rendelkező megállapodás által létrehozott vegyes bizottság hoz majd határozatot.

 

--------------------------------------------------- 

Néhány konkrét helyzet, amely a kilépésről rendelkező megállapodás hatálya alá tartozik

1. eset: Munkavállalók Ön uniós állampolgár, két éve érkezett az Egyesült Királyságba, és egy helyi kórházban dolgozik. Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követően is az Egyesült Királyságban maradhat. A szabad mozgás uniós joga az átmeneti időszak végéig továbbra is alkalmazandó. Ezt követően a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében amennyiben Ön az átmeneti időszak végén az Egyesült Királyságban tartózkodott, a szabad mozgásra vonatkozó uniós jog által biztosított lényegében azonos anyagi jogi feltételek mellett továbbra is az Egyesült Királyságban maradhat: továbbra is megilletik a tartózkodási jogok, ha továbbra is dolgozik (vagy ha például a szabad mozgásról szóló irányelv 7. cikkének (3) bekezdése szerint önhibáján kívül hagyja abba a munkavégzést), önálló vállalkozó lesz vagy önfenntartóvá válik (azaz elegendő forrásokkal és egészségbiztosítással rendelkezik).

Ehhez azonban kérelmet kell benyújtania az Egyesült Királyság hatóságaihoz az új egyesült királyságbeli tartózkodási jogállás iránt. Miután legalább öt évig jogszerűen tartózkodott az Egyesült Királyságban, kérelmezheti, hogy az egyesült királyságbeli tartózkodási jogállását olyan állandó tartózkodási jogállással váltsák fel, amely több jogot és jobb védelmet nyújt.

2. eset: Szakmai képesítésekre támaszkodó határ menti ingázó munkavállalók Ön Belgiumban élő brit gyógytornász, aki Hollandiában dolgozik gyógytornászként, ahol az átmeneti időszak vége előtt elismertette brit szakmai képesítéseit. A szabad mozgás uniós joga az átmeneti időszak végéig továbbra is alkalmazandó. Amennyiben ezt követően helyzete nem változik, a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében továbbra is Belgiumban tartózkodhat, és folytathatja szakmai tevékenységét Hollandiában határ menti ingázó munkavállalóként, illetve határ menti ingázó önálló vállalkozóként. Szakmai tevékenységének végzése céljából továbbra is támaszkodhat a holland hatóságok által az Ön szakmai képesítéseinek elismeréséről hozott határozatra.

3. eset: Diákok Ön az egyik uniós tagállam állampolgára, és jelenleg az Egyesült Királyságban folytatja tanulmányait. A szabad mozgás uniós joga az átmeneti időszak végéig továbbra is alkalmazandó. Ezt követően, ha az átmeneti időszak végén még mindig az Egyesült Királyságban folytat tanulmányokat, az Egyesült Királyságban maradhat, ám kérelmet kell benyújtania az új egyesült királyságbeli tartózkodási jogállás iránt. Öt év tartózkodás után kérelmezheti az egyesült királyságbeli új állandó tartózkodási jogállástTovábbá ezt követően is változatlanul jogállást válthat: munkát vállalhat vagy egyéni vállalkozóvá válhat.

--------------------------------------------------- 

 

Az alkalmazandó eljárások

A kilépésről rendelkező megállapodás szerint a fogadó állam dönthet arról, hogy a megállapodásban biztosított jogok érvényességének feltételeként előírja-e egy kötelező kérelem benyújtását. Az Egyesült Királyság már jelezte szándékát, hogy kötelező nyilvántartásba vételi rendszert kíván alkalmazni a kilépésről rendelkező megállapodás kedvezményezettjei esetében. A feltételeket teljesítő személyek részére tartózkodási okmányt adnak majd ki (amely lehet elektronikus formátumú is).

Néhány uniós tagállam jelezte, hogy ők is kötelező nyilvántartásba vételi rendszert (úgynevezett „konstitutív rendszert”) alkalmaznak majd. Más tagállamokban azonban a megállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelő egyesült királyságbeli állampolgárok automatikusan a kilépési megállapodás kedvezményezettjeivé válnak (az úgynevezett „deklarációs rendszer”). Ez utóbbi esetben az egyesült királyságbeli állampolgárok kérhetik, hogy a fogadó állam tartózkodási okmányt adjon ki részükre, amely tanúsítja, hogy ők a kilépésről rendelkező megállapodás kedvezményezettjei.

Az EU különös jelentőséget tulajdonít annak, hogy zökkenőmentes és egyszerű közigazgatási eljárások álljanak a megállapodás hatálya alá tartozó polgárok rendelkezésére jogaik gyakorlásához. Kizárólag azt lehet megkövetelni, ami feltétlenül szükséges és arányos annak eldöntéséhez, hogy teljesülnek-e a jogszerű tartózkodás feltételei, továbbá el kell kerülni a szükségtelen adminisztratív terheket. E követelmények különösen relevánsak akkor, ha a fogadó ország a kötelező nyilvántartásba vételi rendszer mellett dönt. E kérelmek költségei nem haladhatják meg a hasonló dokumentumok kiállításáért az állampolgárok számára megszabott összeget. Azok, akik már rendelkeznek a huzamos tartózkodás jogát igazoló okmánnyal, illetékmentesen cserélhetik azt „különleges jogállást” biztosító okmányra.

Az Egyesült Királyság vagy a tagállamok által a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében kialakítandó „különleges jogállás” iránti kérelmekre vonatkozó közigazgatási eljárásoknak szintén meg kell felelniük a fenti követelményeknek. A tévedéseket, nem szándékos mulasztásokat vagy a kérelem benyújtási határidejének be nem tartását arányos megközelítés alapján kell kezelni. Az általános cél annak biztosítása, hogy az eljárás világos, egyszerű és a lehető legkevésbé bürokratikus legyen az érintett polgárok számára. 

A kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részének végrehajtása és nyomon követése

A kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részének szövege nagyon pontos, annak érdekében, hogy közvetlenül támaszkodhassanak rá az uniós polgárok a brit bíróságok előtt, illetve az egyesült királyságbeli állampolgárok a tagállami bíróságok előtt. Minden olyan nemzeti jogi rendelkezés alkalmazását mellőzni kell, amely nem egyeztethető össze a kilépésről rendelkező megállapodás rendelkezéseivel.

Az egyesült királyságbeli bíróságok az átmeneti időszak végét követő nyolc évben előzetes döntést kérhetnek az EU Bíróságától a kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogairól szóló részének értelmezésével kapcsolatban. Az egyesült királyságbeli letelepedett jogállás alkalmazásával kapcsolatos kérdések tekintetében ez a nyolcéves időszak 2019. március 30-án kezdődik.

A polgárok jogainak Európai Unión belüli érvényesülését és alkalmazását az Európai Bizottság felügyeli majd, az uniós szerződéseknek megfelelően eljárva. Az Egyesült Királyságban ezt a szerepet egy független nemzeti hatóság tölti majd be. Ez a hatóság az Európai Bizottsággal azonos jogköröket kap az uniós polgárok és családtagjaik panaszainak fogadására és kivizsgálására, saját kezdeményezésű vizsgálatok lefolytatására, továbbá keresetet indíthat az Egyesült Királyság bíróságai előtt, ha felmerül, hogy az Egyesült Királyság közigazgatási hatóságai esetlegesen megsértették a kilépési megállapodás polgárok jogairól szóló részében foglalt kötelezettségeiket.

A hatóság és a Bizottság a kilépésről rendelkező megállapodás által létrehozott közös bizottság révén évente tájékoztatja egymást a polgárok megállapodás szerinti jogainak végrehajtása és érvényesítése érdekében tett intézkedésekről. Ennek a tájékoztatásnak ki kell térnie különösen a kezelt panaszok számára és jellegére, valamint az azok alapján tett esetleges jogi lépésekre. 

A polgárok jogainak ismertetése

Az alábbi ábra tömör magyarázatot nyújt a kilépésről szóló megállapodás legfontosabb rendelkezéseiről. Az Egyesült Királyságban tartózkodó 3,2 millió uniós polgárra és az EU-ban tartózkodó 1,2 millió egyesült királyságbeli állampolgárra vonatkozó adatok az ENSZ és az Egyesült Királyság 2015. évi adatain alapuló becslések. A tényleges számok eltérhetnek.

Brexit, 1. ábra

 

III. Miről született megállapodás a kilépéssel kapcsolatos kérdéseket illetően? 

Az Európai Tanács (50. cikk) iránymutatásainak megfelelően a kilépésről rendelkező megállapodás – a szükséges mértékben – törekszik biztosítani a rendezett kilépést, és számos szakpolitikai területen meghatározza a folyamatban lévő eljárások és fennálló rendszerek leépítéséhez szükséges részletes rendelkezéseket. 

Forgalomba hozott áruk

A kilépésről rendelkező megállapodás biztosítja, hogy az átmeneti időszak vége előtt az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban jogszerűen forgalomba hozott áruk a végfelhasználóhoz történő eljutásig termékmódosítás vagy átcímkézés nélkül továbbra is szabadon mozoghassanak a két piacon és a két piac között. 

Ez azt jelenti, hogy az átmeneti időszak végén még a forgalmazási láncban lévő áruk eljuthatnak az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban lévő végfelhasználóikhoz anélkül, hogy meg kellene felelniük bármiféle további termékkövetelménynek. Az ilyen áruk használatba is vehetők (amennyiben az uniós jog alkalmazandó rendelkezései ezt előírják), valamint a tagállamok és az Egyesült Királyság piacfelügyeleti hatóságai által folytatott felügyelet alá tartoznak.

Kivételt képez ez alól az élő állatoknak és állati eredetű termékeknek az uniós és egyesült királysági piac közötti szállítása, amelyre az átmeneti időszak végétől kezdve a felek behozatalra és a határokon lefolytatott egészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó szabályai lesznek alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy az átmeneti időszak vége előtt vagy azután hozták őket forgalomba.

Erre az ilyen termékekkel kapcsolatos magas egészségügyi kockázat, valamint az érintett termékek és élő állatok uniós piacra vagy egyesült királysági piacra való belépésekor szükséges hatékony állategészségügyi ellenőrzések miatt van szükség.

 

--------------------------------------------------- 

A forgalmazási láncokat az átmeneti időszak végén érintő zavarok minimalizálása

A kilépésről rendelkező megállapodás biztosítja, hogy a már forgalomba hozott áruk az átmeneti időszak végét követően továbbra is forgalmazhatóak legyenek az Egyesült Királyság piacán és az uniós egységes piacon. Ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az áruk szabad mozgásának hatálya alá tartozó összes árura alkalmazandó, tehát például a következőkre: mezőgazdasági termékek, fogyasztási cikkek (például játékok, textiltermékek, kozmetikai termékek), egészségügyi termékek (gyógyszerek, orvostechnikai eszközök) és ipari termékek, így például gépjárművek, tengerészeti felszerelések, gépek, liftek, elektromos berendezések, építési termékek és vegyipari termékek.

Az élő állatoknak és az állati termékeknek – így az állati eredetű élelmiszereknek – azonban az átmeneti időszak végétől kezdődően meg kell felelniük az EU, illetve az Egyesült Királyság harmadik országokból származó behozatalra vonatkozó szabályainak.

A megállapodás rendelkezései értelmében például:

Ha az EU-27 területén letelepedett gyártó CE-jelöléssel ellátott röntgenkészüléket értékesít egy egyesült királyságbeli kórháznak, ám annak leszállítására vagy fizikai kézbesítésére az átmeneti időszak végéig nem kerül sor, a röntgenkészülék e dátumot követően leszállítható és kézbesíthető a kórház számára a forgalomba hozatal időpontjában érvényes követelményeknek való megfelelése alapján. Tehát nincs szükség újratanúsításra, új, egyesült királysági megfelelőségi jelölés elhelyezésére vagy az esetleges új termékkövetelmények alapján történő termékmódosításra, ideértve a termékeken elhelyezendő jelzéseket vagy a termékkel együtt nyújtandó tájékoztatást is (termékkézikönyv, használati utasítás és hasonlók).

Hasonlóképpen, az egyesült királyságbeli gyártó által az egyesült királyságbeli hatóságok típusjóváhagyása alapján gyártott, és az átmeneti időszak vége előtt az EU-27 területén letelepedett forgalmazó számára értékesített autó a forgalomba hozatal időpontjában érvényes követelményeknek való megfelelése alapján leszállítható a forgalmazó számára, továbbértékesíthető a végfelhasználónak, továbbá bármelyik tagállamban nyilvántartásba vehető és forgalomba helyezhető.

----------------------------------------------------

 

A folyamatban lévő árumozgás vámügyi vonatkozása

A vám, a héa és a jövedéki adó tekintetében a kilépésről rendelkező megállapodás garantálja, hogy az Egyesült Királyságnak az EU vámuniójából való kilépése előtt megkezdődött árumozgások az árumozgás kezdetének időpontjában érvényes uniós szabályok szerint fejeződhessenek be. Az átmeneti időszak végét követően az adóalanyok héajogosultságai és -kötelezettségei – például bejelentési/bevallási kötelezettségek, héafizetési kötelezettségek és visszaigénylési jogosultságok – vonatkozásában továbbra is az uniós szabályok alkalmazandók azokra a határokon átnyúló ügyletekre, amelyek az átmeneti időszak előtt indultak. Ugyanez a megközelítés alkalmazandó a folyamatban lévő közigazgatási együttműködésre, amelyet – a kilépést megelőzően megkezdett információcserével együtt – a vonatkozó uniós szabályok alapján kell lefolytatni. 

A szellemitulajdon-jogok védelme

A kilépésről rendelkező megállapodás szerint az Egyesült Királyság területén fennmarad a meglévő uniós egységes jellegű szellemitulajdon-jogok (védjegyek, lajstromozott formatervezésiminta-oltalmak, növényfajta-oltalmak stb.) tekintetében biztosított védelem. Az Egyesült Királyságnak minden ilyen védett jogot nemzeti szellemitulajdon-jogként kell majd védenie. Az uniós jogosultság egyesült királysági jogosultsággá alakítása az egyesült királyságbeli védelem érdekében automatikusan történik, ismételt vizsgálat nélkül, költségmentesen. Ez biztosítja a fennálló szellemitulajdon-jogok egyesült királyságbeli tiszteletben tartását, és garantálja a szükséges jogbiztonságot a felhasználók és a jogosultak számára.

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság abban is megállapodott, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás jogi védelemben részesíti a fennálló, Unió által jóváhagyott földrajzi árujelzőket addig, amíg e földrajzi árujelzőkre vonatkozóan új megállapodás nem születik a jövőbeli kapcsolatok keretében. Jelenleg az ilyen földrajzi árujelzők meglévő szellemitulajdon-jognak minősülnek az Egyesült Királyságban és az EU-ban.

Az Egyesült Királyság legalább az EU-n belül jelenleg alkalmazandóval megegyező szintű védelmet biztosít az említett földrajzi árujelzők jelenlegi körének. Ezt a védelmet az Egyesült Királyság nemzeti jogszabályai révén fogják érvényesíteni.

Nem változik az EU-n belüli helyzete azoknak az EU által jóváhagyott földrajzi árujelzőknek, amelyek neve egyesült királysági eredetet fejez ki (például: Welsh Lamb), tehát ezek továbbra is oltalmat fognak élvezni az EU-ban.

 

--------------------------------------------------- 

Több mint 3000 földrajzi árujelző esetében marad fenn az oltalom az Egyesült Királyságban

Az uniós jog ma több mint 3000 földrajzi árujelző – például a pármai sonka, a champagne-i pezsgő, a bajor sör, a tokaji bor, a Pastel de Tentúgal, a Vinagre de Jerez – számára biztosít oltalmat sui generis szellemitulajdon-jogként. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése semmilyen módon nem fogja csorbítani ezeket a szellemitulajdon-jogokat. A földrajzi árujelzőkre vonatkozó megállapodás kiterjed az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre, az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkre, a bejegyzett hagyományos különleges termékekre és a borra vonatkozó hagyományos kifejezésekre. Ez a megállapodás az egyesült királysági eredetet kifejező névvel rendelkező földrajzi árujelzők (például: „Welsh lamb”) számára is kedvező: ezeket szintén védeni fogja az Egyesült Királyság joga, és az uniós jog továbbra is oltalmat biztosít számukra az EU-ban.

A földrajzi árujelzők komoly értéket jelentenek a helyi közösségek számára mind gazdasági, mind kulturális értelemben. Az EU-ban oltalom alatt álló árujelzők mindegyike mély helyi gyökerekkel rendelkező mezőgazdasági terméket, élelmiszert vagy italt képvisel, amelynek uniós jogban rögzített védelme jelentős értéket hozott létre a termelők és a helyi közösség számára. A termékek minősége, hírneve és jellemzői földrajzi eredetüknek tulajdonítható. Oltalmuk segít megőrizni e termékek hitelességét, hozzájárul a vidékfejlesztéshez, és elősegíti a foglalkoztatási lehetőségeket a termelés, a feldolgozás vagy más kapcsolódó szolgáltatások terén.

--------------------------------------------------- 

 

Folyamatban lévő rendőrségi és igazságügyi együttműködés büntetőügyekben

A kilépésről rendelkező megállapodás szabályokat határoz meg az Egyesült Királyságot érintő, büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés befejezéséhez. Az összes ilyen eljárást továbbra is ugyanazon uniós szabályok alapján kell befejezni.

Példák: hogyan működik majd a gyakorlatban a rendőrségi és igazságügyi együttműködés?

Az Egyesült Királyság által az európai elfogatóparancs alapján letartóztatott bűnözőket át kell adni az elfogatóparancsot kibocsátó tagállamnak.

Hasonlóképpen, az Egyesült Királyság és egy másik tagállam által létrehozott közös nyomozócsoportoknak is folytatniuk kell a nyomozást.

Ha egy uniós tagállami hatóság az átmeneti időszak vége előtt a bűncselekményből származó jövedelem elkobzására irányuló megkeresést kap az Egyesült Királyságtól, ezt a vonatkozó uniós szabályok alapján kell végrehajtani. 

Folyamatban lévő igazságügyi együttműködés polgári és kereskedelmi ügyekben

A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az átmeneti időszak vége előtt indított bírósági eljárásokban továbbra is alkalmazandók a határokon átnyúló polgári jogvitákra vonatkozó nemzetközi joghatóságról szóló uniós jogszabályok, és az ezekben az eljárásokban hozott határozatok tekintetében továbbra is alkalmazandók a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló releváns uniós jogszabályok. 

Milyen módon kell majd eljárni az átmeneti időszak végét követően a vállalkozások között folyamatban lévő bírósági eljárások tekintetében?

Vegyük például azt az esetet, ha az átmeneti időszak végén egy egyesült királyságbeli bíróságon eljárás van folyamatban egy holland és egy egyesült királyságbeli vállalkozás között.

Az egyesült királyságbeli bíróság joghatóságát az ügy tárgyalására uniós jog határozza meg. A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az átmeneti időszak végét követően az egyesült királyságbeli bíróság az uniós jog alapján változatlanul illetékes eljárni az ügyben.

Nézzünk egy másik példát. Az átmeneti időszak végén egy vállalkozás bírósági eljárást folytat egy egyesült királyságbeli vállalkozással szemben egy francia bíróság előtt.

A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az átmeneti időszak végét követően a francia bíróság által hozott határozat egyesült királyságbeli elismerésére és végrehajtására továbbra is alkalmazandó a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló uniós szabályozás. 

Az átmeneti időszak végét megelőzően megosztott adatok és információk felhasználása

Az Egyesült Királyság uniós tagsága alatt az egyesült királyságbeli magán- és közjogi szervezetek személyes adatokat kaptak más tagállamokban működő vállalkozásoktól és közigazgatási szervektől.

A kilépésről rendelkező megállapodás szerint az átmeneti időszak után az Egyesült Királyságnak e személyes adatok körére vonatkozóan mindaddig az Európai Unió adatvédelmi szabályait kell alkalmaznia, amíg az Unió egy hivatalos, ún. megfelelőségi határozat formájában meg nem állapítja, hogy az Egyesült Királyság személyesadat-védelmi rendszere olyan adatvédelmi garanciákat nyújt, amelyek „lényegében egyenértékűek” az Európai Unióban alkalmazottakkal.

Az EU hivatalos megfelelőségi határozatának meghozatalát megelőzően értékelést kell végezni az Egyesült Királyság adatvédelmi rendszeréről. A megfelelőségi határozat megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése esetén a kapott adatokra közvetlenül a megállapodás alapján ugyanazon „lényegében egyenértékű” védelmi szint alkalmazandó.  

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások

A kilépésről rendelkező megállapodás jogbiztonságot garantál az átmeneti időszak vége előtt megindított, folyamatban lévő közbeszerzési eljárások tekintetében, amelyeket az uniós joggal összhangban kell befejezni, vagyis ugyanazon eljárási és anyagi jogszabályoknak megfelelően, amelyek szerint megindították azokat. 

Euratom

Az Egyesült Királyság – a kilépésről rendelkező megállapodással összhangban, valamint tekintettel az Euratom-Szerződésből és az e szerződésben garantált biztosítéki ellenőrzésekből való kilépésére – elfogadta a nukleáris biztosítéki ellenőrzések fenntartására vonatkozó kizárólagos felelősségét és azon nemzetközi kötelezettségvállalását, hogy olyan jövőbeli rendszert alakít ki, amely az Euratom által biztosítottal egyenértékű hatékonyságot és lefedettséget biztosító szabályozást alkalmaz. 

Az Euratom a biztosítéki ellenőrzésekhez kapcsolódó, az Egyesült Királyságban található berendezések és egyéb vagyontárgyak tulajdonjogát átruházza az Egyesült Királyságra, és ezért a könyv szerinti értéknek megfelelő ellentételezést kap.

Az Unió felhívja a figyelmet arra, hogy a kilépés következtében az Euratom nemzetközi szerződései az Egyesült Királyságra nem vonatkoznak többé, az Egyesült Királyságnak pedig ezzel összefüggésben fel kell vennie a kapcsolatot a nemzetközi partnerekkel.

Az Egyesült Királyság területén található, egyesült királyságbeli szervezetek használatában lévő különleges hasadóanyagok tulajdonjoga az Euratomtól az Egyesült Királysághoz kerül. Az Egyesült Királyság területén található, az EU-27 területén letelepedett vállalkozások birtokában lévő különleges hasadóanyagok vonatkozásában az Egyesült Királyság elfogadta az Euratomból eredő jogok (például ezen anyagok jövőbeli értékesítésének vagy átadásának jóváhagyására vonatkozó jog) fenntartását. Mindkét fél egyetért abban, hogy a kiégett fűtőelemekért és radioaktív hulladékért való végső felelősség, a nemzetközi egyezményekkel és az Európai Atomenergia-közösség jogával összhangban, azt az államot terheli, ahol ezek létrejöttek. 

A folyamatban lévő uniós bírósági és közigazgatási eljárások

A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az Európai Unió Bírósága (EUB) továbbra is hatáskörrel rendelkezik az Egyesült Királyságot érintő azon bírósági eljárások lefolytatására, amelyeket az átmeneti időszak vége előtt nyilvántartásba vettek az Európai Unió Bíróságán, és ezeket az eljárásokat folytatni kell mindaddig, amíg az uniós szabályok szerinti kötelező erejű, jogerős ítélet meg nem születik. Ez az eljárás valamennyi szakaszára érvényes, beleértve a jogorvoslati eljárást és a Törvényszékhez való visszautalást követő eljárást is. Mindez lehetővé teszi a folyamatban lévő ügyek rendezett módon történő lezárását.

Míg a fentiek megoldást jelentenek a folyamatban lévő ügyek esetében, arra is lehetőség lesz, hogy az Egyesült Királyságot érintő bizonyos ügyeket az átmeneti időszak végét követően is az EUB elé terjesszenek az uniós szabályok szerinti vitarendezés céljából.

A megállapodás értelmében az átmeneti időszak végétől számított négy éven belül az Európai Bizottság új kötelezettségszegési ügyeket terjeszthet az EUB elé az Egyesült Királyság ellen az uniós jog olyan megsértései kapcsán, amelyek az átmeneti időszak vége előtt történtek.

Ugyanebben az időszakban eljárás indítható az Egyesült Királysággal szemben az EUB előtt akkor is, ha az Egyesült Királyság nem felelt meg egy uniós intézmény vagy testület által az átmeneti időszak vége előtt – illetve egyes, a megállapodásban külön nevesített eljárások esetében az átmeneti időszak után – meghozott közigazgatási határozatnak.

Az EUB fenti új ügyekre vonatkozó joghatósága összhangban áll azzal az elvvel, hogy egy Szerződés megszűnése nem érintheti a felek semmiféle olyan jogát, kötelezettségét vagy jogi helyzetét, amely a megszűnés előtt jött létre. Ez biztosítja a jogbiztonságot, valamint az uniós tagállamok és az Egyesült Királyság közötti egyenlő versenyfeltételeket az azon időszakban előállt helyzetek tekintetében, amikor az Egyesült Királyságot az uniós jogból eredő kötelezettségek terhelték.

A közigazgatási eljárások tekintetében a kilépésről rendelkező megállapodás úgy rendelkezik, hogy a folyamatban lévő eljárásokat továbbra is az uniós szabályoknak megfelelően kell kezelni. Ez azokra az eljárásokra vonatkozik, amelyeket az uniós intézmények, hivatalok és ügynökségek az átmeneti időszak végét megelőzően indítottak olyan területeken, mint például a verseny vagy az állami támogatás, és amelyek az Egyesült Királyságot vagy az egyesült királyságbeli természetes vagy jogi személyeket érintik.

Az átmeneti időszak vége előtt nyújtott támogatások tekintetében az átmeneti időszak végét követő négy évig az Európai Bizottság hatáskörrel rendelkezik az Egyesült Királyságot érintő, állami támogatásokra vonatkozó új közigazgatási eljárások megindítására. A Bizottság e négy éves időszak lejárta után is hatáskörrel rendelkezik az említett időszak vége előtt megindított eljárások tekintetében.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az átmeneti időszak végét követő négy évig új vizsgálatokat kezdeményezzen az átmeneti időszak vége előtt felmerült tények és az átmeneti időszak végét követően felmerült vámtartozások tekintetében. Az ilyen új közigazgatási eljárások indításának lehetősége összhangban van azzal az eszmével, hogy az Egyesült Királyságot az átmeneti időszak végéig teljes mértékben kötelezik az uniós jogszabályok, így a teljes időszak alatt biztosítani kell a megfelelést és a többi tagállam tekintetében fennálló egyenlő versenyfeltételeket. 

Az uniós intézmények, ügynökségek és szervek működése

A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében a jelenlegi uniós kiváltságok és mentességek alkalmazását fenn kell tartani az átmeneti időszak lejárta előtt folytatott tevékenységek tekintetében. Mindkét fél továbbra is gondoskodik a szakmai titoktartási kötelezettségek teljesítéséről. Az Egyesült Királyság uniós tagságának ideje alatt szerzett minősített adatoknak és egyéb dokumentumoknak az átmeneti időszak vége előttivel megegyező szintű védelmet kell biztosítani. 

 

IV. Miről született megállapodás az átmeneti időszakot illetően? 

A kilépésről rendelkező megállapodás 2020 végéig tartó átmeneti időszakot határoz meg. Ezalatt az időszak alatt az uniós jog folyamatos alkalmazása időt biztosít a nemzeti közigazgatási szervek és a vállalkozások számára ahhoz, hogy felkészüljenek az új kapcsolatokra. Ahhoz is időt biztosít, hogy az EU és az Egyesült Királyság tárgyalásokat folytasson a jövőbeli kapcsolatokról.

Az átmeneti időszak a megállapodás értelmében 2020. december 31-én ér véget, figyelembe véve, hogy az Egyesült Királyság eredeti kérésében mintegy kétéves átmeneti időszakot kért, és oly módon határozta meg annak végét, hogy az egybeessen a jelenlegi hosszú távú uniós költségvetés (a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret) végével.

Ebben az időszakban a teljes uniós joganyag továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, úgy, mintha az még mindig tagállam lenne. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság továbbra is részt vesz az EU vámuniójában és az egységes piacban (mind a négy alapszabadság alkalmazásával), valamint az összes uniós szakpolitikában. Az uniós jogszabályok bármilyen módosítása automatikusan alkalmazandó lesz az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Az uniós jog közvetlen hatálya és elsőbbsége megmarad. Alkalmazni kell majd az összes meglévő uniós szabályozási, költségvetési, felügyeleti, igazságszolgáltatási és végrehajtási eszközt és struktúrát, ideértve az Európai Unió Bíróságának hatáskörét is. 

Ebben az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságnak meg kell felelnie az Európai Unió kereskedelempolitikájának, és az Egyesült Királyságot továbbra is köti az Unió kizárólagos hatásköre, különösen a közös kereskedelempolitika tekintetében.

Az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság továbbra is köteles lesz betartani az EU nemzetközi megállapodásaiból eredő kötelezettségeket. A kereskedelem terén ez azt jelenti, hogy harmadik országok továbbra is változatlanul hozzáférhetnek az Egyesült Királyság piacához. Ezalatt az időszak alatt az Egyesült Királyság az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken nem köthet önállóan új megállapodásokat, hacsak nem kap erre felhatalmazást az EU-tól.

A kilépés napjától kezdve (tehát az átmeneti időszakot is beleértve) az Egyesült Királyság – mivel elhagyta az EU-t – már nem vesz részt az uniós döntéshozatalban. Nem képviselteti magát az Unió intézményeiben, ügynökségeinél és testületeinél, és az Egyesült Királyság által kinevezett, kijelölt vagy az Egyesült Királyságot képviselő személyek, valamint az Egyesült Királyságban megválasztott személyek a továbbiakban nem vesznek részt az uniós intézmények, ügynökségek és testületek munkájában.

Egyes kivételektől eltekintve az Egyesült Királyság többé nem vesz részt a tagállami csoportok megbeszélésein. Az Egyesült Királyság az átmeneti időszak alatt nem vállalhat „előadói” szerepet az európai hatóságoknál (például nem végezhet kockázatelemzést az Európai Vegyianyag-ügynökség részére) vagy tagállamok tekintetében (nem vizsgálhatja például egy gyógyszer biztonságosságát és hatékonyságát).

Az átmeneti időszak egyértelműséget és kiszámíthatóságot biztosít a halászat terén is az érdekelt felek számára, beleértve a nemzetközi partnereket is, mivel így a közös halászati politika (és a releváns nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek) hatálya az átmeneti időszak teljes időtartama alatt kiterjed az Egyesült Királyságra. Az Egyesült Királyságra nézve az átmeneti időszak végéig jogilag kötelező érvényűek a halászati lehetőségekre vonatkozó döntések. Az Egyesült Királysággal halászati lehetőségei tekintetében konzultálni fognak az éves döntéshozatali eljárás különböző szakaszaiban. Annak érdekében, hogy előkészíthesse jövőbeli tagságát a megfelelő nemzetközi fórumokon, az Egyesült Királyság az Unió felkérésére és az adott fórum által lehetővé tett mértékben részt vehet a nemzetközi konzultációkon és tárgyalásokon. 

Az átmeneti időszak esetleges meghosszabbítása

A kilépésről rendelkező megállapodás tartalmazza annak lehetőségét, hogy a vegyes bizottság az átmeneti időszak meghosszabbításáról határozzon. Ezzel a lehetőséggel csak egyszer lehet élni, és a vegyes bizottságnak 2020. július 1-je előtt meg kell hoznia erre vonatkozó határozatát.

Ez a rendelkezés arra is lehetőséget kínál, hogy az Egyesült Királyság hosszabbítást kérjen annak érdekében, hogy még az átmeneti időszak vége előtt létrejöhessen egy jövőbeli megállapodás, ideértve az Írországgal közös határ ellenőrzötté válásának elkerülését szolgáló rendelkezéseket is.

Az átmeneti időszak csak az Unió és az Egyesült Királyság kölcsönös megegyezésével hosszabbítható meg. A márciusi megállapodás átmeneti időszakra vonatkozó összes további rendelkezése alkalmazandó marad. Emlékeztetőül ez lényegében azt jelenti, hogy az uniós jog teljes körűen alkalmazandó az Egyesült Királyságra, és az uniós intézmények – ezen belül a Bíróság – maradéktalanul gyakorolják hatásköreiket.

Az átmeneti időszak esetleges meghosszabbítása esetén azonban a 2021-től alkalmazandó jövőbeli többéves pénzügyi keret vonatkozásában az Egyesült Királyságot harmadik országnak kell tekinteni. E keret tekintetében az Egyesült Királyság uniós rendeletekben megállapításra kerülő, harmadik országokra vonatkozó jogalapok alapján vehet majd részt az uniós programokban.

Az átmeneti időszak meghosszabbítása esetén az Egyesült Királyságnak méltányos összegű pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania az uniós költségvetéshez, amelyről a kilépésről rendelkező megállapodás által létrehozott vegyes bizottságnak kell döntenie. 

Az Egyesült Királyság részvétele az európai kül- és biztonságpolitikában az átmeneti időszak alatt

Az Egyesült Királyság az átmeneti időszak alatt a közös kül- és biztonságpolitika hatálya alá tartozik. Közelebbről, az Egyesült Királyságnak végre kell hajtania az átmeneti időszak alatt hatályban lévő vagy annak során hozott uniós korlátozó intézkedéseket, illetve támogatnia kell az uniós álláspontokat és nyilatkozatokat harmadik országokban és nemzetközi szervezetekben.

Az Egyesült Királyságnak lehetősége lesz részt venni a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében kialakított uniós katonai műveletekben és polgári missziókban, azonban vezetői szerepet nem tölthet be. Például a kalóztevékenységgel szembeni küzdelmet folytató Atalanta uniós művelet műveleti parancsnokságát Nortwoodból a spanyolországi Rotába helyezik át.

Az Egyesült Királyságnak lehetősége lesz részt venni a közös kül- és biztonságpolitikai ügynökségek – ezen belül az Európai Védelmi Ügynökség – projektjeiben, azonban nem tölthet be semmiféle döntéshozói szerepet. 

Az Egyesült Királyság részvétele a bel- és igazságügyekben az átmeneti időszak alatt

Az átmeneti időszak alatt a bel-és igazságügyi politika valamennyi eleme alkalmazandó az Egyesült Királyságra nézve, és az Egyesült Királyságot továbbra is kötelezik azon uniós jogi aktusok, amelyek hatálya alá tartozott a kilépés időpontjában. Az ezen aktusokat módosító, felváltó, vagy azokra épülő intézkedések tekintetében gyakorolhatja azon jogát, hogy ezen aktusok tekintetében döntése szerint részt vesz vagy kívül marad.

Ugyanakkor az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságot teljesen új intézkedések esetében nem illeti meg az önkéntes részvétel joga. Az EU azonban a harmadik országokkal való együttműködésre vonatkozóan meghatározott feltételekkel összhangban felkérheti az Egyesült Királyságot az ilyen új intézkedésekben való részvételre.

Mik a következmények a nemzetközi megállapodások tekintetében?

Az uniós nemzetközi megállapodások az átmeneti időszak által lefedett uniós vívmányok részét képezik. Ám abban a tekintetben különlegesek, hogy ezen uniós vívmányok az EU nemzetközi partnereivel való tárgyalás és megállapodás révén jöttek létre. Az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság továbbra is köteles lesz betartani az EU nemzetközi megállapodásaiból eredő kötelezettségeket. A kereskedelem terén ez azt jelenti, hogy harmadik országok továbbra is ugyanolyan mértékben hozzáférhetnek az Egyesült Királyság piacához. Ez egyúttal az uniós egységes piac és a vámunió integritását és homogenitását is biztosítja.

Az EU értesíti a nemzetközi megállapodások további feleit az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével járó következményekről. Erre az értesítésre a kilépésről rendelkező megállapodás aláírása után kerül sor. Az értesítés minden nemzetközi megállapodásra kiterjed majd.

Az EU továbbá arról is értesíti nemzetközi partnereit, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás részeként elfogadott átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság a nemzetközi megállapodások tekintetében tagállamnak tekintendő, ideértve azokat a megállapodásokat is, amelyek az átmeneti időszak alatt ideiglenesen alkalmazandók vagy annak folyamán lépnek hatályba. 

 

V. Miről született megállapodás a pénzügyi elszámolást illetően? 

Az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatása az uniós költségvetésre, az Egyesült Királyságnak a szerződésekkel létrehozott intézményekben és szervekben való tagságának megszüntetésére, továbbá az Egyesült Királyságnak az uniós szakpolitikákhoz kapcsolódó konkrét alapokban és eszközökben való részvételére vonatkozó egyszeri pénzügyi elszámolást kért. A pénzügyi elszámolás mindegyik felsorolt tényezőre kiterjed, és rendezi a számlákat.

A kilépésről rendelkező megállapodás értelmében az Egyesült Királyság teljesíti az Unió tagjaként vállalt valamennyi kötelezettség finanszírozásának rá eső részét az uniós költségvetés (és különösen a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret, ezen belül a programok lezárásával kapcsolatban az átmeneti időszak vége után esedékessé váló kifizetések), az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank, a törökországi menekülteket támogató eszköz, az uniós vagyonkezelői alapok, a tanácsi ügynökségek, továbbá az Európai Fejlesztési Alap tekintetében.

A fentiek alapján a Bizottság, illetve az Egyesült Királyság főtárgyalója megállapodott az Egyesült Királyság által a kilépés keretében teljesítendő kötelezettségek kiszámítása során alkalmazandó méltányos módszertanról.

Az elfogadott módszertan az alábbi elvekre épül:

 • egyetlen tagállamnak sem szabad többet befizetnie vagy kevesebb támogatásban részesülnie az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt;
 • az Egyesült Királyságnak teljesíteni kell a rá eső részt a tagsága folyamán vállalt kötelezettségekből; valamint
 • az Egyesült Királyságnak nem kell többet vagy korábban befizetnie annál, mintha tagállam maradt volna. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságnak a költségvetés tényleges eredménye alapján, vagyis a végrehajtáshoz igazodva kell fizetnie.

 

Mennyit kell fizetnie az Egyesült Királyságnak?

A tárgyalások célja az volt, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése időpontjában fennálló minden kötelezettséget rendezzenek. A megállapodás tehát nem az Egyesült Királyság által teljesítendő pénzügyi kötelezettségek összegére vonatkozik, hanem arra, hogy azt milyen módszertannal számolják ki.

Mindkét fél elfogadta azt az objektív módszertant, amely lehetővé teszi a (2014-2020 közötti) uniós költségvetés tekintetében fennálló összes közös kötelezettségvállalás teljesítését, beleértve a 2020 végén fennálló kötelezettségeket (azaz a „Reste à liquider”) és a forrásokkal nem fedezett kötelezettségeket is.

Az Egyesült Királyság továbbra is garanciát biztosít az Unió által a kilépést megelőzően nyújtott hitelekhez, és a fel nem használt garanciák vonatkozásában és a hitelek aktiválását követő visszafizettetések tekintetében visszakapja a rá eső részt.

Emellett az Egyesült Királyság megállapodott arról, hogy teljesíti az uniós vagyonkezelői alapok és a törökországi menekülteket támogató eszköz tekintetében fennálló összes kötelezettségvállalást. Az Egyesült Királyság az Európai Fejlesztési Alap részes fele marad, és továbbra is részt vállal a jelenlegi 11. EFA szerinti, valamint a korábbi alapokból eredő összes kötelezettség teljesítéséhez szükséges kifizetésekben. 

Az Egyesült Királyság által az Európai Központi Bankba befizetett tőkét visszatérítik a Bank of England részére, és az Egyesült Királyság EKB-beli tagsága megszűnik. Az Európai Beruházási Bank tekintetében az Egyesült Királyság befizetett tőkéjét 2019 és 2030 között éves részletekben térítik vissza, azonban a tőkét (további) lehívható garancia váltja fel. Az EBB kilépés időpontjában fennálló műveletállományára vonatkozóan az Egyesült Királyság garanciát biztosít e műveletek amortizációjának időpontjáig.

Továbbá az Egyesült Királyság a kilépés időpontjában fennálló műveletállomány vonatkozásában fenntartja az EBB kiváltságait és mentességeit (a Szerződés 5. és 7. jegyzőkönyve). 

Hogyan érinti mindez az uniós projekteket és programokat?

Az összes uniós projekt és program finanszírozása a jelenlegi többéves pénzügyi keretben (2014–2020) foglaltaknak megfelelően történik. Ez biztonságot garantál az uniós programok valamennyi kedvezményezettjének, beleértve az egyesült királyságbeli kedvezményezetteket is, akik az uniós programokból azok zárásáig továbbra is részesülnek, de a kilépés után jóváhagyott pénzügyi eszközökből már nem. 

Hogyan számítják ki az Egyesült Királyságra eső részt?

Az Egyesült Királyság hozzájárul a 2019. és 2020. évi költségvetéshez, és a részesedését kifejező százalékos arány kiszámítása úgy történik majd, mintha tagállam maradt volna. A 2020 utáni kötelezettségek vonatkozásában a rá eső részt az Egyesült Királyság által a 2014–2020. években rendelkezésre bocsátott saját források és az ezen időszak alatt az összes tagállam és az Egyesült Királyság által rendelkezésre bocsátott saját források hányadosában határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságra eső rész magában foglalja a brit visszatérítést. 

Mekkora rész esik az Egyesült Királyságra az EU vagyonából (eszközök – épületek és készpénz)?

Az uniós eszközök az EU tulajdonát képezik, mivel az EU önálló jogi személyiséggel bír, és egyetlen tagállam sem rendelkezik jogokkal az uniós eszközök tekintetében. Az uniós kötelezettségek Egyesült Királyságra eső részét azonban csökkentik a megfelelő forrásokkal fedezett kötelezettségek, mivel a megfelelő forrásokkal fedezett kötelezettségeket nem kell finanszírozni, így az Egyesült Királyságnak sem kell ezekhez finanszírozást nyújtania. 

Mennyi ideig kell fizetnie az Egyesült Királyságnak?

Az Egyesült Királyság fizetési kötelezettsége az utolsó hosszú távú kötelezettség rendezéséig áll fenn. Az Egyesült Királyságnak nem kell majd korábban fizetnie annál, mintha uniós tagállam maradt volna. A tervek szerint mindkét félnek lehetősége lesz megegyezni néhány egyszerűsítés alkalmazásában. 

Fizetni fogja-e az Egyesült Királyság az uniós közszolgálat tekintetében fennálló nyugdíjkötelezettségeket?

Az Egyesült Királyság megfizeti a 2020 végéig felhalmozódó nyugdíjak és más munkavállalói juttatások finanszírozásának rá eső részét. A kifizetést a juttatások esedékességekor kell megtenni, ahogy az Unióban maradó tagállamoknak is. 

Milyen pénzügyi következményekkel járna az átmeneti időszak meghosszabbítása?

Az átmeneti időszak esetleges meghosszabbítása esetén a 2021-től alkalmazandó jövőbeli többéves pénzügyi keret vonatkozásában az Egyesült Királyságot harmadik országnak kell tekinteni. Az átmeneti időszak meghosszabbításához azonban az Egyesült Királyságnak méltányos összegű pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania az uniós költségvetéshez, amelyről a kilépésről rendelkező megállapodás által létrehozott vegyes bizottságnak kell döntenie. 

 

VI. Miről született megállapodás a kilépésről rendelkező megállapodás irányítását illetően? 

A kilépésről rendelkező megállapodás tartalmazza a megállapodás hatékony irányítását, végrehajtását és érvényesítését biztosító intézményi rendelkezéseket, beleértve a megfelelő vitarendezési mechanizmusokat is.

Az EU és az Egyesült Királyság megállapodott arról, hogy a kilépésről rendelkező megállapodás egésze közvetlen hatállyal és elsőbbséggel bír, az uniós jog szerinti megegyező feltételek mellett, és az uniós joggal vagy az uniós jogi fogalmakkal kapcsolatos kérdésekben az Európai Unió Bírósága (EUB) mondja ki a végső szót. Ez szükséges annak garantálásához, hogy az uniós jogot egységes módon alkalmazzák.

A kilépésről rendelkező megállapodás fontos részei az uniós jogon alapulnak, amelynek alkalmazása biztosítja, hogy a kilépés rendezett módon történjen. Ezért különösen fontos, hogy az uniós jogszabályokéval azonos joghatás, módszerek és értelmezési elvek legyenek alkalmazandók.

A kilépésről rendelkező megállapodás értelmezésével kapcsolatos vita esetén vegyes bizottság keretében előzetes politikai konzultációra kerül sor. Ha nem születik megoldás, akkor bármelyik fél kötelező érvényű választottbírósági eljárást kezdeményezhet a vitában. Amennyiben a vita az uniós joggal kapcsolatos kérdést is érint, a választottbírósági testület köteles a kérdést az EUB elé utalni kötelező erejű döntést meghozatala céljából. Emellett mindkét félnek kérheti, hogy a testület a kérdést döntéshozatal céljából utalja az EUB elé. Az ilyen esetekben a választottbírói testület köteles a kérdést az EUB elé terjeszteni, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy a vita valójában nem érinti az uniós jogot. Megállapítását indokolnia kell, és a felek kérhetik a megállapítása felülvizsgálatát. 

A választottbírói testület határozata az Unióra és az Egyesült Királyságra nézve egyaránt kötelező. Amennyiben a felek a határozatban foglaltakat nem teljesítik, a választottbírói testület a sértett félnek fizetendő átalányösszeget vagy kényszerítő bírságot szabhat ki.

Végül pedig, ha továbbra sem tesznek eleget a határozatban foglaltaknak, a megállapodás lehetővé teszi a felek számára, hogy arányos mértékben felfüggesszék a kilépésről rendelkező megállapodás alkalmazását, a polgárok jogaira vonatkozó rész kivételével, illetve az Unió és az Egyesült Királyság közötti egyéb megállapodások részeit. Az ilyen felfüggesztéseket a választottbírósági testület felülvizsgálhatja. 

Brexit, 2. ábra

 

VII. Jegyzőkönyv Írországról és Észak-Írországról 

Lásd a Kérdések és válaszok az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvről címen közzétett külön dokumentumot. 

 

VIII. Miről született megállapodás a ciprusi felségterületeket illetően? 

Amint az a 2018. június 19-i együttes nyilatkozatban is szerepel, az EU és az Egyesült Királyság egyaránt kötelezettséget vállalt arra, hogy – a létesítési szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek maradéktalan tiszteletben tartása mellett – megfelelő intézkedéseket hoz a felségterületek vonatkozásában, „különös tekintettel azon ciprusi polgárok érdekeinek védelmére, akik az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően a ciprusi felségterületeken élnek és dolgoznak.”

Az EU és az Egyesült Királyság megállapodott egy, a kilépésről rendelkező megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv feltételeiről.

A jegyzőkönyv célja annak biztosítása, hogy az uniós jog a felségterületeken – a Ciprus csatlakozási okmányához csatolt 3. számú jegyzőkönyvben meghatározott területeken – lakóhellyel rendelkező vagy ott munkát vállalt körülbelül 11 000 ciprusi polgár jogainak elvesztése vagy bizonytalanná válása nélkül továbbra is alkalmazandó maradjon. Ez számos szakpolitikai területre vonatkozik, például az adózásra, az áruk, a mezőgazdaság, a halászat területére, valamint az állat- és növényegészségügyi szabályokra is.

A jegyzőkönyv – a biztonsági és a katonai ügyek kivételével – a Ciprusi Köztársaságra ruházza a legtöbb érintett területen az uniós jogszabályok alkalmazásának és érvényesítésének feladatkörét. 

 

IX. Miről született megállapodás Gibraltárt illetően? 

Az Európai Tanács 2017. április 29-i iránymutatása kimondta, hogy „az Európai Unió és az Egyesült Királyság között kötött megállapodások nem alkalmazhatók Gibraltár területére anélkül, hogy megállapodás születne a Spanyol Királyság és az Egyesült Királyság között”.

Mostanra lezárultak a Spanyolország és az Egyesült Királyság közötti kétoldalú tárgyalások. Az e kétoldalú megállapodásokra hivatkozó jegyzőkönyvet csatolták a kilépési megállapodáshoz.

A jegyzőkönyv a Spanyolország és az Egyesült Királyság közötti, Gibraltárra vonatkozó kétoldalú egyetértési megállapodásokkal együtt egy csomagot alkot. A csomag tárgya a polgárok jogaival, a dohány- és egyéb termékekkel, a környezetvédelemmel, a rendőrségi és vámügyekkel kapcsolatos kétoldalú együttműködés, valamint egy, az adózásra és a pénzügyi érdekek védelmére vonatkozó kétoldalú megállapodás.

A polgárok jogai tekintetében a jegyzőkönyv rögzíti az illetékes hatóságok közötti közigazgatási együttműködés alapjait a kilépés végrehajtására vonatkozóan, a Gibraltár területén élő emberekkel kapcsolatban, különös tekintettel a határ menti ingázókra.

A légi közlekedésre vonatkozó jogszabályokat illetően a jegyzőkönyv megteremti a lehetőségét annak, hogy az átmeneti időszakban a korábban ott nem alkalmazandó uniós jog érvényes legyen Gibraltárra, ha Spanyolország és az Egyesült Királyság megegyezik a gibraltári repülőtér használatáról.

A fiskális kérdéseket és a pénzügyi érdekek védelmét illetően a jegyzőkönyv rögzíti az illetékes hatóságok közötti közigazgatási együttműködés alapját az adóügyek terén történő teljes átláthatóság megvalósítása, a csalás, a csempészet és a pénzmosás elleni küzdelem terén. Az Egyesült Királyság arra is kötelezettséget vállal, hogy Gibraltárban teljesítik az e területre vonatkozó nemzetközi standardokat. A dohánytermékekkel kapcsolatban az Egyesült Királyság kötelezettséget vállal bizonyos – Gibraltárral kapcsolatos – egyezmények megerősítésére, valamint egy cigaretta-nyomonkövetési és -biztonsági intézkedési rendszer 2020. június 30-a előtt történő felállítására. Az alkoholt és a benzint illetően az Egyesült Királyság kötelezettséget vállal egy olyan, Gibraltáron hatályos adórendszer fenntartására, amelynek célja a csalás megelőzése.

A környezetvédelem, a halászat és a rendőrségi és vámügyi együttműködés tekintetében a jegyzőkönyv rögzíti az illetékes hatóságok közötti közigazgatási együttműködés alapjait.

Egy szakbizottság is létrejön e jegyzőkönyv alkalmazásának felügyeletére.

MEMO/18/6422

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar