Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Brexit-neuvottelut: Mitä erosopimus sisältää

Bryssel 14. marraskuuta 2018

Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä tänään on sovittu? 

Euroopan komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijat ovat päässeet sopimukseen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetusta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä.

Erosopimuksessa vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamista koskevat ehdot. Sillä pyritään varmistamaan, että ero toteutuu hallitusti, ja antamaan oikeusvarmuutta sen jälkeen, kun Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ei enää sovelleta perussopimuksia eikä EU:n oikeutta.

Erosopimus kattaa seuraavat alat: 

 • Yhteiset määräykset, joissa vahvistetaan vakiolausekkeet, jotta erosopimusta ymmärrettäisiin oikein ja se toimisi moitteettomasti.
 • Kansalaisten oikeudet, joilla suojataan yli kolmen miljoonan Yhdistyneessä kuningaskunnassa elävän EU:n kansalaisen ja yli miljoonan EU-maissa elävän Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen elämänvalintoja. Oikeuksilla turvataan näiden kansalaisten oleskeluoikeus ja varmistetaan, että he voivat edelleen toimia yhteisöjensä hyväksi.
 • Eroon liittyvät asiat, joilla varmistetaan nykyisten järjestelyjen sujuva saattaminen loppuun ja se, että ero on hallittu (esimerkiksi ennen siirtymäkauden loppua markkinoille saatettujen tavaroiden sallitaan jatkavan määränpäähänsä, nykyisten teollis- ja tekijänoikeuksien, myös maantieteellisten merkintöjen, suoja jatkuu, meneillään oleva poliisiyhteistyö ja rikosoikeudellinen yhteistyö sekä muut hallinnolliset menettelyt ja oikeudenkäynnit lopetetaan; lisäksi määrätään ennen siirtymäkauden päättymistä vaihdettujen tietojen käytöstä, Euratomiin liittyvistä asioista ja muista kysymyksistä).
 • Siirtymäkausi, jonka aikana EU suhtautuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kuin se olisi jäsenvaltio lukuun ottamatta osallistumista EU:n toimielimiin ja hallintorakenteisiin. Siirtymäkausi auttaa erityisesti viranomaisia, yrityksiä ja kansalaisia sopeutumaan Yhdistyneen kuningaskunnan eroon.
 • Taloudellinen selvitysratkaisu, jolla varmistetaan, että Yhdistynyt kuningaskunta ja EU noudattavat kaikkia taloudellisia velvoitteitaan, joihin on sitouduttu Yhdistyneen kuningaskunnan ollessa unionin jäsen.
 • Erosopimuksen yleinen hallintorakenne, jolla varmistetaan sopimuksen tehokas hallinto, täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta, esimerkiksi asianmukaiset riitojenratkaisumekanismit.
 • Oikeudellisesti toimivan varajärjestelyn ehdot sen varmistamiseksi, ettei Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille synny nk. kovaa rajaa. Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja sisältää myös Yhdistyneen kuningaskunnan sitoumukset, joiden mukaan vuonna 1998 tehdyn pitkänperjantain (Belfastin) sopimuksen mukaisia oikeuksia ei heikennetä ja pohjoisen ja etelän välistä yhteistyötä suojellaan. Siinä vahvistetaan mahdollisuus jatkaa yhteiseen matkustusalueeseen liittyvää järjestelyä Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ja säilytetään Irlannin saarella sähkön sisämarkkinat.
 • Tukikohta-alueita Kyproksessa koskevalla pöytäkirjalla suojellaan niiden kyproslaisten etuja, jotka asuvat ja työskentelevät Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvilla tukikohta-alueilla eron jälkeen.
 • Gibraltaria koskevassa pöytäkirjassa määrätään Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisestä tiiviistä yhteistyöstä Gibraltarin suhteen pantaessa erosopimukseen sisältyviä kansalaisten oikeuksia koskevia määräyksiä täytäntöön. Pöytäkirja koskee toimivaltaisten viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä useilla politiikan aloilla.

 

Nykyiseen sopimukseen johtaneiden tapahtumien aikataulu 

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota Euroopan unionista (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla). Pääministeri Theresa Mayn kirje Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille käynnisti virallisesti Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisprosessin EU:sta.

Unioni neuvottelee ja tekee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sopimuksen eroamiseen sovellettavista järjestelyistä ottaen huomioon puitteet, jotka sääntelevät sen myöhempiä suhteita unioniin.

Neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen ehdoista aloitettiin 19. kesäkuuta 2017 pian Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttivaalien jälkeen. Osapuolet sopivat, että neuvotteluissa käsiteltäisiin ensin merkittävimpiä Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta johtuvia epävarmuustekijöitä, joita olivat kansalaisten oikeuksien suojelu brexitin jälkeen, taloudellinen selvitysratkaisu sekä kysymys tiukan rajavalvonnan välttämisestä (nk. kovasta rajasta) Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä. Eurooppa-neuvoston (50 artikla) 29. huhtikuuta 2017 antamissa suuntaviivoissa todettiin, että näissä eroon liittyvissä kysymyksissä oli ”edistyttävä riittävästi” ennen kuin voitaisiin keskustella myöhempiä suhteita sääntelevistä puitteista.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta julkaisivat 8. joulukuuta 2017 yhteisen kertomuksen aloista, joista osapuolet olivat päässeet yhteisymmärrykseen näissä kolmessa sekä joissakin muissa eroon liittyvissä kysymyksissä. Samaan aikaan Euroopan komissio antoi tiedonannon, jossa arvioitiin neuvottelujen edistymistä.

Euroopan komissio julkaisi 28. helmikuuta 2018 Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen erosopimuksen luonnoksen, jossa joulukuussa annettu yhteinen kertomus esitettiin oikeudellisessa muodossa. Euroopan komissio ja Yhdistynyt kuningaskunta julkaisivat 19. maaliskuuta 2018 muutetun erosopimuksen luonnoksen. Siinä esitettiin osa-alueet, joista oli jo päästy sopimukseen, ja osa-alueet, joista vielä neuvoteltiin, käyttäen vihreää, keltaista ja valkoista värikoodia.

Pääministeri Theresa May myös toisti 19. maaliskuuta 2018 päivätyssä kirjeessään puheenjohtaja Donald Tuskille sitoumuksensa saada aikaan oikeudellisesti toimiva varajärjestely, jotta tiukka rajavalvonta Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä voidaan välttää. Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto (50 artikla) hyväksyi Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotuksen siirtymäkaudesta ja vahvisti tulevan suhteen puitteita koskevat suuntaviivat.

Erosopimukseen liittyvissä neuvotteluissa saavutettua edistymistä kuvattiin 19. kesäkuuta 2018 annetussa yhteisessä lausumassa.

Euroopan komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijat pääsivät 14. marraskuuta 2018 sopimukseen koko erosopimuksesta ja luonnoksesta poliittiseksi julistukseksi, jossa luodaan puitteet EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevista suhteista.  

Miten neuvottelut käytiin? 

Sopimuksesta on neuvoteltu Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

Euroopan komissio on koko neuvottelujen ajan varmistanut, että prosessi on osallistava, järjestämällä säännöllisesti tapaamisia EU:n 27 jäsenvaltion kanssa eri tasoilla. Euroopan komissio on ollut tiiviisti ja säännöllisesti yhteydessä myös Euroopan parlamenttiin varmistaakseen, että parlamentin näkemykset ja kannat otetaan asianmukaisesti huomioon. EU:n neuvoa-antavien elinten ja sidosryhmien lisäpanos on auttanut Euroopan komissiota keräämään tietoa siitä, miten Yhdistyneen kuningaskunnan ero vaikuttaa koko EU:hun.

Neuvotteluja on käyty ennennäkemättömän avoimesti. Euroopan komissio on julkaissut EU:n jäsenvaltioiden, Euroopan unionin neuvoston, Euroopan parlamentin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteiset neuvotteluasiakirjat sekä Eurooppa-neuvoston suuntaviivat, keskeisiä periaatteita koskevat asiakirjat, joissa määritellään EU:n neuvottelukannat, ja kaikki muut asiaa koskevat asiakirjat. Nämä asiakirjat ovat saatavilla neuvotteluja koskevilla Euroopan komission verkkosivuilla. 

 

I. Mitä erosopimuksen yhteisiin määräyksiin sisältyy? 

Yhteisissä määräyksissä esitetään lausekkeet, joita tarvitaan erosopimuksen moitteettoman ymmärtämisen, toiminnan ja tulkinnan varmistamiseksi. Ne muodostavat perustan sopimuksen asianmukaiselle soveltamiselle. EU on neuvottelujen alusta alkaen pitänyt erittäin tärkeänä sitä, että erosopimuksen määräyksillä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa oltava selkeästi samat oikeudelliset vaikutukset kuin EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa.

Sopimus sisältää nimenomaisesti tällaisen vaatimuksen. Kummankin osapuolen olisi siis varmistettava omassa oikeusjärjestyksessään erosopimuksen ensisijaisuus ja välitön oikeusvaikutus sekä sen johdonmukainen tulkinta sellaisen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, joka on annettu ennen siirtymäkauden päättymistä. Välitön oikeusvaikutus mainitaan nimenomaisesti kaikkien niiden erosopimuksen määräysten osalta, jotka täyttävät unionin oikeuden mukaiset välittömän oikeusvaikutuksen edellytykset. Tämä tarkoittaa pääasiassa sitä, että osapuolet voivat vedota kansallisissa tuomioistuimissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että EU:n jäsenvaltioissa suoraan erosopimukseen.

Sopimuksen tulkinnassa on myös noudatettava EU:ssa sovellettavia tulkintamenetelmiä ja yleisiä tulkintaperiaatteita. Tämä koskee esimerkiksi erosopimuksessa mainittujen unionin oikeuden käsitteiden tai säännösten tulkintaa perusoikeuskirjan kanssa yhteensopivalla tavalla.

Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten on noudatettava periaatetta, jonka mukaan niiden tulkintojen on oltava yhdenmukaisia siirtymäkauden päättymiseen saakka annetun Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, ja otettava asianmukaisesti huomioon kyseisen ajankohdan jälkeen annettu Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.

Sopimuksessa edellytetään erityisesti, että Yhdistynyt kuningaskunta varmistaa edellä mainittujen periaatteiden noudattamisen antamalla kansallista primaarilainsäädäntöä ja erityisesti valtuuttamalla Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus- ja hallintoviranomaiset jättämään soveltamatta sellaista kansallista lainsäädäntöä, joka on ristiriidassa tai ei sovi yhteen kansallisen lainsäädännön kanssa.

Tässä sopimuksen osassa tehdään myös selväksi, että unionin lainsäädäntöön erosopimuksessa tehtyjen viittausten katsotaan sisältävän muutokset, jotka on tehty siirtymäkauden viimeiseen päivään mennessä. Tähän on muutamia poikkeuksia esimerkiksi taloudellista selvitysratkaisua koskevien määräysten osalta, jotta vältetään lisävelvoitteiden asettaminen Yhdistyneelle kuningaskunnalle, ja siirtymäkauden osalta, jonka aikana unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen dynaamisesti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Viittauksiin katsotaan kuuluvan myös ne säädökset, joilla täydennetään tai pannaan täytäntöön mainittuja säännöksiä.

Sopimuksessa määrätään myös, että Yhdistyneen kuningaskunnan yhteys kaikkiin EU:n tietokantoihin ja verkkoihin katkaistaan siirtymäkauden päättyessä, ellei toisin erikseen määrätä. 

 

II. Mitä kansalaisten oikeuksista on sovittu? 

Jokaisen EU-kansalaisen ja hänen perheenjäsentensä oikeus asua, työskennellä tai opiskella missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Monet EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ovat tehneet elämänvalintansa unionin lainsäädännön mukaisen vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden perusteella. Näiden kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä elämänvalintojen suojeleminen on alusta alkaen ollut neuvottelujen tärkein prioriteetti.

Erosopimuksella turvataan yli kolmen miljoonan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelevan EU:n kansalaisen ja miljoonan EU-maissa oleskelevan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen oikeus jatkaa oleskeluaan ja nykyistä toimintaansa. 

Ketä erosopimuksella suojataan?

Erosopimuksella suojellaan niitä EU:n kansalaisia, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, jotka asuvat jossakin EU:n 27 jäsenvaltiossa siirtymäkauden päättyessä, jos tällainen oleskelu on vapaata liikkuvuutta koskevan EU:n oikeuden mukaista.

Erosopimus suojaa myös perheenjäseniä, joilla on EU:n oikeuden mukaan oikeuksia (nykyisiä puolisoita, rekisteröityjä kumppaneita, vanhempia, isovanhempia, lapsia, lastenlapsia ja pysyvässä parisuhteessa eläviä kumppaneita) mutta jotka eivät vielä asu samassa vastaanottavassa valtiossa kuin unionin kansalainen tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Näille henkilöille annetaan oikeus muuttaa unionin tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen luokse tulevaisuudessa.

Lapsia suojellaan erosopimuksella riippumatta siitä, missä he ovat syntyneet ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa tai sen jälkeen, tai siitä, ovatko he syntyneet sen valtion alueella, jossa EU:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen asuu. Ainoa poikkeus tähän koskee lapsia, jotka syntyvät Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen ja joiden yksinhuoltajana on sovellettavan perhelainsäädännön nojalla vanhempi, joka ei kuulu erosopimuksen piiriin. 

Mitkä oikeudet turvataan?

Erosopimuksen ansiosta sekä EU:n että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä voivat edelleen käyttää unionin oikeuden mukaisia oikeuksiaan EU:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla loppuelämänsä ajan, jos nämä oikeudet perustuvat ennen siirtymäkauden päättymistä tehtyihin elämänvalintoihin.

Unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä voivat jatkaa asumista, työskentelyä tai opiskelua kuten ennenkin samoin aineellisin edellytyksin kuin unionin oikeuden mukaan. He voivat hyötyä täysimääräisesti kaikenlaisen kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellosta sekä oikeudesta yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten kanssa. Ainoat sovellettavat rajoitukset ovat ne, jotka on johdettu unionin lainsäädännöstä tai joista määrätään sopimuksessa. Erosopimus ei estä Yhdistynyttä kuningaskuntaa tai EU:n jäsenvaltioita päättämästä myöntää laajempia oikeuksia. 

Oleskeluoikeudet

Oleskelun aineelliset edellytykset ovat ja tulevat olemaan samat kuin nykyisessä vapaata liikkuvuutta koskevassa EU:n lainsäädännössä. Jos vastaanottava valtio soveltaa pakollista rekisteröintijärjestelmää, erosopimuksen mukaisen uuden oleskeluluvan myöntämistä koskeva päätös tehdään objektiivisin kriteerein (eli harkintavaltaa ei käytetä) ja täsmälleen samoin edellytyksin kuin ne, joista säädetään vapaata liikkuvuutta koskevassa direktiivissä (direktiivi 2004/38/EY). Sen 6 ja 7 artiklassa myönnetään oikeus enintään viideksi vuodeksi niille, jotka työskentelevät tai joilla on riittävät taloudelliset varat ja sairausvakuutusturva, ja 16–18 artiklassa annetaan pysyvä oleskeluoikeus niille, jotka ovat oleskelleet laillisesti viiden vuoden ajan.

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen täyttää yleensä nämä ehdot, jos hän on työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja hänellä on riittävät varat ja sairausvakuutus, hän on nämä ehdot täyttävän henkilön perheenjäsen tai hän on jo saanut oikeuden pysyvään oleskeluun eikä häneen näin ollen enää sovelleta lainkaan ehtoja.

Erosopimuksessa ei edellytetä, että henkilön on oltava siirtymäkauden päättyessä fyysisesti vastaanottavassa valtiossa, vaan sallittua on tilapäinen poissaolo, joka ei vaikuta oleskeluoikeuteen, ja pidempi poissaolo, joka ei vaikuta pysyvään oleskeluoikeuteen.

Erosopimuksella suojataan täysimääräisesti myös niitä sen suojaan kuuluvia henkilöitä, jotka eivät ole vielä saaneet pysyvää oleskeluoikeutta eivätkä ole asuneet vastaanottavassa valtiossa vähintään viittä vuotta. He voivat jatkaa asumista kyseisessä valtiossa ja saada pysyvän oleskeluoikeuden myös Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen.

Siirtymäkauden aikana vastaanottavaan valtioon tulevilla EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla on erosopimuksen nojalla täsmälleen samat oikeudet ja velvollisuudet kuin niillä henkilöillä, jotka ovat saapuneet vastaanottavaan valtioon ennen 30. maaliskuuta 2019. Myös heidän oikeuksiinsa sovelletaan samoja rajoituksia. Nämä henkilöt eivät enää kuulu erosopimuksen piiriin, jos he ovat poissa vastaanottavasta valtiosta yli viiden vuoden ajan. 

Työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oikeudet ja ammattipätevyyden tunnustaminen

Erosopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla henkilöillä on oikeus tehdä ansiotyötä tai harjoittaa taloudellista toimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana. He myös säilyttävät kaikki unionin oikeuteen perustuvat työntekijöiden oikeudet. Heillä on esimerkiksi edelleen oikeus olla joutumatta syrjityksi kansalaisuuden perusteella työsopimusten tekemisessä, palkkauksessa ja muissa työehdoissa; oikeus käynnistää toiminta ja harjoittaa sitä vastaanottavan valtion kansalaisiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti, oikeus saada työvoimatukea samoin edellytyksin kuin vastaanottavan valtion kansalaiset, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun työ- ja palvelussuhteen ehtojen, sosiaali- ja veroetuuksien sekä kollektiivisten oikeuksien suhteen. Heidän lapsillaan on oikeus osallistua koulutukseen.

Erosopimuksella suojellaan myös rajatyöntekijänä – palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana – toimineiden henkilöiden oikeuksia maissa, joissa he työskentelevät.

Lisäksi erosopimuksen piiriin kuuluva henkilö, jonka ammattipätevyys on tunnustettu maassa (EU:n jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa), jossa hän oleskelee (tai rajatyöntekijöiden osalta maassa, jossa hän työskentelee), voi edelleen vedota kyseiseen tunnustamista koskevaan päätökseen kyseisen ammattipätevyyden käyttöön liittyvää ammattitoimintaa harjoittaessaan. Jos hän on hakenut ammattipätevyytensä tunnustamista jo ennen siirtymäkauden päättymistä, hänen hakemuksensa käsitellään kotimaassa hakemuksen jättämisen aikaan sovellettujen EU:n sääntöjen mukaisesti. 

Sosiaaliturva

Erosopimuksessa määrätään säännöt sosiaaliturvan yhteensovittamisesta niiden edunsaajien osalta, jotka kuuluvat erosopimuksen kansalaisia koskevan osan piiriin, ja muiden henkilöiden osalta, jotka ovat siirtymäkauden lopussa Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäsenvaltion sosiaaliturva-alan yhteistyön piirissä.

Nämä henkilöt säilyttävät oikeutensa terveydenhuoltoon, eläkkeisiin ja muihin sosiaaliturvaetuuksiin. Jos he ovat oikeutettuja rahaetuuksiin yhdessä valtiossa, he saattavat saada ne, vaikka päättäisivät asua toisessa valtiossa.

Erosopimuksen sosiaaliturvaa koskevissa määräyksissä käsitellään EU:n kansalaisten ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeuksia sosiaaliturvaan liittyvissä rajatylittävissä tilanteissa, jotka koskevat Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja (vähintään) yhtä jäsenvaltiota siirtymäkauden päättyessä.

Näitä säännöksiä voidaan laajentaa kattamaan myös ”kolmitahoiset” sosiaaliturvatilanteet, joissa on mukana yksi tai useampi jäsenvaltio, Yhdistynyt kuningaskunta ja EFTA-maa (Islanti, Liechtenstein, Norja tai Sveitsi). Näin voidaan suojella tällaisessa tilanteessa olevan EU:n, Yhdistyneen kuningaskunnan ja EFTA-maan kansalaisten oikeuksia.

Jotta tämä toimisi käytännössä, on sovellettava kolmea eri sopimusta: erosopimuksen artiklaa, jolla suojataan EFTA-valtioiden kansalaisia, määräyksiä, joilla EU:n kansalaisia suojellaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja EFTA-maiden välisissä vastaavissa sopimuksissa, sekä määräykset, joilla Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia suojellaan EU:n ja EFTA-maiden välisissä vastaavissa sopimuksissa.

EFTA-valtioiden kansalaisia suojelevaa erosopimuksen artiklaa sovelletaan ainoastaan, jos kaksi viimeksi mainittua sopimusta tehdään ja niitä sovelletaan. Päätöksen kyseisen artiklan soveltamisesta tekee erosopimuksella perustettu sekakomitea.

 

--------------------------------------------------- 

Joitakin erosopimuksen piiriin kuuluvia erityistapauksia

Tapaus 1: Työntekijät. Olet EU-kansalainen, ja saavuit Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kaksi vuotta sitten. Työskentelet paikallisessa sairaalassa. Saat jäädä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sen erottua EU:sta. Vapaata liikkuvuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan siirtymäkauden loppuun. Erosopimuksessa määrätään, että jos asuinpaikkasi on Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden lopussa, voit oleskella tämän jälkeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa pitkälti samoin aineellisin edellytyksin kuin mistä säädetään vapaata liikkuvuutta koskevassa EU:n lainsäädännössä: sinulla on edelleen oleskeluoikeus, jos jatkat työntekoa (tai jos joudut lopettamaan työnteon tahtomattasi vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla), ryhdyt itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi tai olet omavarainen (sinulla on riittävät taloudelliset varat ja sairausvakuutus).

Sinun on kuitenkin tehtävä tätä varten hakemus Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille uuden Yhdistyneen kuningaskunnan oleskeluluvan saamiseksi. Kun laillinen oleskelu Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kestänyt viisi vuotta, voit hakea oleskelustatuksesi muuttamista pysyväksi, jolloin saat enemmän oikeuksia ja paremman suojan.

Tapaus 2: Ammatillinen pätevyys ja rajatyöntekijät. Olet brittiläinen fysioterapeutti. Asut Belgiassa ja työskentelet fysioterapeuttina Alankomaissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa saatu ammattipätevyytesi on tunnustettu Alankomaissa ennen siirtymäkauden päättymistä. Vapaata liikkuvuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan siirtymäkauden loppuun. Jos olet edelleen samassa tilanteessa, voit erosopimuksen mukaan jatkaa oleskelua Belgiassa ja ammatillista toimintaa Alankomaissa rajatyöntekijänä palkkatyössä tai mahdollisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana. Voit edelleen vedota Alankomaiden viranomaisten päätökseen, jossa ammattipätevyytesi on tunnustettu ammattitoiminnan harjoittamista varten.

Tapaus 3: Opiskelijat. Olet EU:n jäsenvaltion kansalainen ja opiskelet tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vapaata liikkuvuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan siirtymäkauden loppuun. Jos opiskelet Yhdistyneessä kuningaskunnassa edelleen siirtymäkauden lopussa, voit jäädä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta sinun on haettava siellä uutta oleskelustatusta. Viiden vuoden oleskelun jälkeen voit hakea uutta pysyvää oleskelustatusta. Lisäksi voit jatkossakin vaihtaa statustasi: voit aloittaa työskentelyn tai tulla itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi.

--------------------------------------------------- 

 

Sovellettavat menettelyt

Erosopimuksen mukaan vastaanottava valtio voi päättää, edellyttääkö se erosopimuksen mukaisten oikeuksien käyttämisen edellytyksenä pakollista hakemusmenettelyä. Yhdistynyt kuningaskunta on jo ilmaissut aikovansa ottaa käyttöön erosopimuksen edunsaajien rekisteröintijärjestelmän. Ehdot täyttäville myönnetään oleskeluasiakirja (joka voi olla sähköisessä muodossa).

Myös tietyt EU:n jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet soveltavansa pakollista rekisteröintijärjestelmää (ns. konstitutiivinen järjestelmä). Muissa jäsenvaltioissa sopimuksen ehdot täyttävistä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista tulee kuitenkin automaattisesti erosopimuksen edunsaajia (ns. ilmoitusjärjestelmä). Jälkimmäisessä tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla on oikeus pyytää, että vastaanottava valtio antaa heille oleskeluasiakirjan, jossa todistetaan, että he ovat erosopimuksen edunsaajia.

EU on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että sopimuksen piiriin kuuluviin kansalaisiin sovelletaan joustavia ja yksinkertaisia hallinnollisia menettelyjä, jotta he voivat käyttää oikeuksiaan. Vaatia voidaan ainoastaan sitä, mikä on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhteista laillisen oleskelun kriteerien täyttymisen arvioimiseksi. Tarpeetonta hallinnollista taakkaa vältetään. Nämä vaatimukset ovat erityisen tärkeitä, jos vastaanottava valtio päättää käyttää pakollista rekisteröintijärjestelmää. Maksut tällaisista hakemuksista eivät saa ylittää vastaavien asiakirjojen myöntämisestä kansalaisille asetettuja maksuja. Henkilöt, joilla jo on pysyvä oleskelulupa, voivat vaihtaa sen maksutta ”erityisstatukseen”.

Edellä mainittuja vaatimuksia on noudatettava hallinnollisissa menettelyissä myös silloin kun käsitellään sellaiseen erityisstatukseen liittyviä hakemuksia, josta Yhdistynyt kuningaskunta tai jäsenvaltiot tulevat säätämään erosopimuksen nojalla.. Virheiden, tahattomien laiminlyöntien tai hakemuksen jättämistä koskevan määräajan noudattamatta jättämisen käsittelyssä on noudatettava oikeasuhteista lähestymistapaa. Yleisenä tavoitteena on varmistaa, että menettely on kansalaisten kannalta mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen eikä sisällä turhaa byrokratiaa. 

Kansalaisten oikeuksia koskevan erosopimuksen osan täytäntöönpano ja seuranta

Erosopimuksen teksti kansalaisten oikeuksista on hyvin tarkka, jotta EU:n kansalaiset voivat vedota siihen suoraan Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat vedota siihen jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Kansallisia säännöksiä, jotka eivät ole erosopimuksen määräysten mukaisia, ei saa soveltaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet voivat kahdeksan vuoden ajan siirtymäkauden päättymisen jälkeen pyytää EU:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua erosopimuksen kansalaisia koskevan osan tulkinnasta. Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvää oleskelustatusta koskevien kysymysten osalta kahdeksan vuoden ajanjakso alkaa 30. maaliskuuta 2019.

Komissio valvoo kansalaisten oikeuksien täytäntöönpanoa ja soveltamista unionissa unionin perussopimuksia noudattaen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tästä vastaa riippumaton kansallinen viranomainen. Tälle viranomaiselle annetaan vastaavat valtuudet kuin Euroopan komissiolla on, jotta se voi vastaanottaa ja tutkia unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä valituksia, suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan ja saattaa Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten käsiteltäväksi kanteita, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten väitettyjä rikkomuksia erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevan osan velvoitteiden suhteen.

Viranomainen ja Euroopan komissio tiedottavat toisilleen vuosittain erosopimuksella perustetun sekakomitean välityksellä toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet sopimuksen mukaisten kansalaisten oikeuksien täytäntöön panemiseksi ja valvomiseksi. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä erityisesti käsiteltyjen valitusten määrä ja luonne sekä mahdolliset oikeudelliset jatkotoimet. 

Kansalaisten oikeuksien esittely

Alla olevassa kaaviossa selitetään lyhyesti erosopimuksen keskeiset ehdot. Siinä käytetyt luvut, joiden mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 3,2 miljoonaa EU:n kansalaista ja EU:ssa on 1,2 miljoonaa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista, ovat arvioita ja perustuvat vuotta 2015 koskeviin YK:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan lukuihin. Todelliset luvut voivat vaihdella.

Kaavio Brexit 1

 

III. Mitä eroon liittyvistä asioista on sovittu? 

Erosopimuksella pyritään varmistamaan hallittu ero Eurooppa-neuvoston (50 artikla) suuntaviivojen mukaisesti. Siinä annetaan yksityiskohtaiset määräykset, joita tarvitaan meneillään olevien prosessien ja järjestelyjen saattamiseksi loppuun useilla politiikan aloilla. 

Markkinoille saatetut tavarat

Erosopimuksessa määrätään, että tavarat, jotka on siirtymäkauden päättyessä saatettu laillisesti markkinoille unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, voivat edelleen liikkua vapaasti näillä molemmilla markkinoilla, kunnes ne päätyvät loppukäyttäjilleen, ilman että tuotteita tai tuotemerkintöjä on tarvetta muuttaa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että siirtymäkauden lopussa jakeluketjussa edelleen olevat tavarat voivat päästä loppukäyttäjilleen EU:ssa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilman, että niiden tarvitsee täyttää muita tuotevaatimuksia. Nämä tavarat voidaan myös ottaa käyttöön unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa siten kuin sovellettavassa unionin oikeudessa säädetään, ja jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan markkinavalvontaviranomaiset valvovat niitä edelleen jatkuvasti.

Poikkeus tähän on elävien eläinten ja eläintuotteiden siirrot unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoiden välillä. Niihin sovelletaan siirtymäkauden päätyttyä tuontia ja rajalla toteutettavia terveystarkastuksia koskevia sovellettavia osapuolten sääntöjä riippumatta siitä, onko ne saatettu markkinoille ennen siirtymäkauden päättymistä.

Tämä on tarpeen, sillä tällaisiin tuotteisiin ja eläviin eläimiin liittyy merkittäviä terveysriskejä ja niille on tehtävä tehokkaita eläinlääkärintarkastuksia, kun ne saapuvat unionin tai Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille.

 

--------------------------------------------------- 

Jakeluketjuissa tapahtuvien häiriöiden minimointi siirtymäkauden lopussa

Erosopimuksella varmistetaan, että jo aiemmin markkinoille saatettua tavaraa voidaan siirtymäkauden päätyttyä edelleen asettaa saataville Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla ja EU:n sisämarkkinoilla. Tämä koskee kaikkia tavaroita, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätyn tavaroiden vapaan liikkuvuuden piiriin. Näitä ovat esimerkiksi maataloustuotteet, kulutustavarat (lelut, tekstiilit, kosmetiikka), terveystuotteet (lääkkeet, lääkinnälliset laitteet) ja teolliset tuotteet, kuten moottoriajoneuvot, laivavarusteet, koneet, hissit, sähkölaitteet, rakennusalan tuotteet ja kemikaalit.

Elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden, kuten eläinperäisten elintarvikkeiden, osalta on kuitenkin siirtymäkauden päätyttyä noudatettava sellaisia EU:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan sääntöjä, jotka koskevat tuontia kolmansista maista.

Sopimuksessa määrätään esimerkiksi seuraavaa:

EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneen valmistajan Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevaan sairaalaan myymä CE-merkitty röntgenlaite, jota ei kuitenkaan ole vielä lähetetty tai fyysisesti toimitettu ennen siirtymäkauden päättymistä, voidaan lähettää ja toimittaa sairaalaan kyseisen päivän jälkeen sen perusteella, että laite on sen markkinoille saattamisen ajankohtana sovellettavien vaatimusten mukainen. Näin ollen uudelleensertifiointi tai uudet, Yhdistyneen kuningaskunnan omat vaatimustenmukaisuusmerkinnät eivät ole tarpeen. Laitetta ei myöskään ole tarpeen mukauttaa uusiin tuotevaatimuksiin, joita ovat esimerkiksi siihen kiinnitettävät merkinnät tai sen mukana toimitettavat tiedot (ohjekirja, käyttöohjeet ja vastaavat).

Vastaavasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen valmistajan tuottama auto, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten myöntämä tyyppihyväksyntä ja joka myydään EU:ssa toimivalle jakelijalle ennen siirtymäkauden päättymistä, voidaan lähettää tälle jakelijalle ja myydä edelleen loppukuluttajalle, rekisteröidä ja ottaa käyttöön missä tahansa jäsenvaltiossa sillä perusteella, että se täyttää sovellettavat vaatimukset markkinoille saattamisen ajankohtana.

----------------------------------------------------

 

Tavaroiden liikkuvuuden jatkuminen tullin näkökulmasta

Erosopimuksella varmistetaan tulli-, arvonlisä- ja valmisteverotuksen osalta, että jos tavaroiden liikkuminen alkaa ennen kuin Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:n tulliliitosta, liikkuminen olisi voitava saattaa loppuun niiden unionin sääntöjen mukaisesti, jotka ovat olleet voimassa liikkumisen alkaessa. Siirtymäkauden päätyttyä EU:n sääntöjä sovelletaan edelleen alv:tä koskeviin verovelvollisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin sellaisten rajat ylittävien liiketointen osalta, jotka ovat alkaneet ennen siirtymäkautta. Näitä velvollisuuksia ovat esimerkiksi raportointivelvollisuudet, maksut ja arvonlisäveron palautus. Samaa lähestymistapaa sovelletaan meneillään olevaan hallinnolliseen yhteistyöhön, joka – samoin kuin ennen eroa alkanut tietojenvaihto – olisi saatettava loppuun sovellettavien EU:n sääntöjen mukaisesti. 

Teollis- ja tekijänoikeuksien suoja

Erosopimuksessa säilytetään voimassa olevien EU:n yhtenäisten teollis- ja tekijänoikeuksien suoja (tavaramerkit, rekisteröidyt mallioikeudet, kasvinjalostajanoikeudet jne.) Yhdistyneen kuningaskunnan alueella. Yhdistyneen kuningaskunnan on suojeltava kaikkia tällaisia suojattuja oikeuksia kansallisten teollis- ja tekijänoikeuksien lailla. EU:ssa voimassa oleva oikeus muutetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa suojelutarkoituksessa sovellettavaksi oikeudeksi automaattisesti ilman lisätutkimuksia ja maksutta. Näin varmistetaan, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa noudatetaan voimassa olevia teollis- ja tekijänoikeuksia ja taataan tarvittava varmuus käyttäjien ja oikeudenhaltijoiden kannalta.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat myös sopineet, että erosopimuksella suojataan kaikki nyt voimassa olevat EU:n hyväksymät maantieteelliset merkinnät, paitsi jos ja siihen asti kun myöhemmin tehdään mahdollinen uusi maantieteellisiin merkintöihin sovellettava sopimus. Tällaiset maantieteelliset merkinnät katsotaan nyt olemassa oleviksi teollis- ja tekijänoikeuksiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:ssa.

Yhdistynyt kuningaskunta takaa kaikille tällaisille nyt voimassa oleville maantieteellisille merkinnöille vähintään samantasoisen suojan kuin mikä niille tällä hetkellä annetaan EU:ssa.. Tämä suoja pannaan täytäntöön Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisella lainsäädännöllä.

EU:n hyväksymät maantieteelliset merkinnät, joilla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa annettu alkuperänimitys (esim. Welsh Lamb), säilyvät ennallaan eli saavat suojan EU:ssa.

 

--------------------------------------------------- 

Yli 3 000 maantieteellistä merkintää saa Yhdistyneessä kuningaskunnassa edelleen suojan

Teollis- ja tekijänoikeuksien sui generis -suojan piirissä on EU:n oikeuden nojalla koko EU:ssa, myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tällä hetkellä yli 3,000 maantieteellistä merkintää. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi Parman kinkku, samppanja, Bayerisches Bier -olut, fetajuusto, Tokajin viini, Pastel de Tentúgal -leivonnainen ja Vinagre de Jerez -sherryetikka. Näitä teollis- ja tekijänoikeuksia ei menetetä Yhdistyneen kuningaskunnan eron vuoksi. Maantieteellisiä merkintöjä koskeva sopimus kattaa suojatun alkuperänimityksen, suojatut maantieteelliset merkinnät, aidot perinteiset tuotteet ja viinin perinteiset merkinnät. Sopimus koskee myös maantieteellisiä merkintöjä, joilla on Yhdistyneen kuningaskunnan alkuperänimitys (esim. Welsh Lamb). Ne saavat kansallisen lainsäädännön mukaisen suojan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja nykyinen EU:n oikeuden mukainen suoja säilyy voimassa EU:ssa.

Maantieteellisillä merkinnöillä on tärkeä merkitys paikallisyhteisöille sekä taloudellisesti että kulttuurisesti. Jokainen EU:ssa suojattu merkintä edustaa maataloustuotetta, elintarviketta tai juomaa, jonka suojelu EU:n oikeuden nojalla on tuottanut merkittävää lisäarvoa tuottajilleen ja paikallisyhteisölle. Tuotteiden laatu, maine ja ominaisuudet liittyvät niiden maantieteelliseen alkuperään. Suojan avulla säilytetään kyseisten tuotteiden autenttisuus, tuetaan maaseudun kehittämistä ja edistetään työmahdollisuuksia tuotannossa, jalostuksessa ja muissa palveluissa.

--------------------------------------------------- 

 

Käynnissä oleva poliisiyhteistyö ja rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö

Erosopimuksessa vahvistetaan säännöt sellaisen meneillään olevan poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön lopettamiselle, jossa Yhdistynyt kuningaskunta on mukana. Kaikki tällaiset menettelyt olisi saatettava päätökseen samojen EU:n sääntöjen mukaisesti.

Esimerkkejä: Miten poliisiyhteistyö ja rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö toimii käytännössä?

Rikollinen, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on pidättänyt eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla, olisi luovutettava kyseistä henkilöä etsineelle jäsenvaltiolle.

Myös Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden perustamien yhteisten tutkintaryhmien olisi jatkettava toimintaansa.

Jos EU:n jäsenvaltion viranomainen vastaanottaa Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnön konfiskoida rikoksen tuottama hyöty ennen siirtymäkauden päättymistä, pyyntö olisi pantava täytäntöön sovellettavien EU:n sääntöjen mukaisesti. 

Käynnissä oleva oikeudellinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Erosopimuksessa määrätään, että EU:n lainsäädäntöä rajat ylittäviä siviilioikeudellisia riitoja koskevasta kansainvälisestä toimivallasta sovelletaan edelleen oikeudenkäynteihin, jotka on pantu vireille ennen siirtymäkauden päättymistä. Myös tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan näissä oikeudenkäynneissä annettuihin tuomioihin. 

Miten yritysten väliset oikeudelliset menettelyt hoidetaan siirtymäkauden jälkeen?

Esimerkiksi alankomaalaisen yrityksen ja brittiläisen yhtiön välillä voi olla siirtymäkauden lopussa vireillä oikeudenkäynti tuomioistuimessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

EU:n oikeuden mukaan asian käsittely on Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimen vastuulla. Erosopimuksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia EU:n lainsäädännön perusteella siirtymäkauden päätyttyä.

Toisessa esimerkissä yrityksellä voi siirtymäkauden lopussa olla ranskalaisessa tuomioistuimessa meneillään oikeudenkäynti brittiläistä yhtiötä vastaan.

Erosopimuksen mukaan ranskalaisen tuomioistuimen tuomion tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon sovelletaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden jälkeenkin EU:n oikeutta. 

Ennen siirtymäkauden päättymistä vaihdettujen tietojen käyttö

Yhdistyneen kuningaskunnan EU-jäsenyyden aikana brittiläiset yksityiset ja julkiset elimet ovat saaneet henkilötietoja muiden jäsenvaltioiden yrityksiltä ja viranomaisilta.

Erosopimuksessa määrätään, että siirtymäkauden päätyttyä Yhdistyneen kuningaskunnan on sovellettava näihin henkilötietoihin EU:n tietosuojasääntöjä, kunnes EU on virallisesti tehnyt niin sanotun tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojajärjestelmä tarjoaa ”olennaisilta osiltaan” EU:n tietosuojaa vastaavat tietosuojatakeet.

Ennen kuin EU tekee virallisen tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen, sen on arvioitava Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettava tietosuojajärjestelmä. Jos tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös mitätöidään tai kumotaan, saatuihin tietoihin sovelletaan samaa ”keskeisiltä osiltaan vastaavaa” suojaa suoraan sopimuksen nojalla.  

Käynnissä olevat julkiset hankinnat

Erosopimus tarjoaa oikeusvarmuutta ennen siirtymäkauden loppua vireillä oleviin julkisten hankintojen menettelyihin, jotka olisi saatettava päätökseen EU:n lainsäädännön mukaisesti eli samojen menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen nojalla kuin minkä mukaisesti ne on aloitettu. 

Euratom

Yhdistynyt kuningaskunta on erosopimuksen mukaisesti hyväksynyt Euratomista eroamisensa ja Euratomin valvonnan päättymisen vuoksi sen, että se on yksin vastuussa ydinmateriaalivalvonnan jatkumisesta ja kansainvälisistä sitoutumisestaan tulevaan järjestelyyn, joka vastaa Euratomin nykyisiä järjestelyjä kattavuudeltaan ja teholtaan. 

Euratom siirtää Yhdistyneelle kuningaskunnalle ydinmateriaalivalvontaan liittyvien laitteiden ja muiden omaisuuserien omistusoikeuden Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja saa niistä korvauksen kirjanpitoarvon mukaisesti.

Unioni toteaa myös, että eron vuoksi Euratomin kansainvälisiä sopimuksia ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja että Yhdistyneen kuningaskunnan on tehtävä tähän liittyvää yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien yhteisöjen hallussa olevien erityisten halkeamiskelpoisten aineiden omaisuusoikeudet siirretään Euratomilta Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Yhdistynyt kuningaskunta on hyväksynyt sen, että Euratomin oikeuksia jatketaan EU-yritysten Yhdistyneessä kuningaskunnassa hallussa pitämien erityisten halkeamiskelpoisten aineiden osalta (esim. oikeus hyväksyä näiden aineiden tuleva myynti tai siirto). Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että lopullinen vastuu käytetystä polttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä on kansainvälisten yleissopimusten ja Euroopan atomienergiayhteisön lainsäädännön mukaisesti edelleen valtiolla, jossa se on tuotettu. 

Vireillä olevat unionin oikeudenkäynnit ja hallinnolliset menettelyt

Euroopan unionin tuomioistuin on erosopimuksen nojalla toimivaltainen ratkaisemaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat oikeudenkäynnit, jotka on kirjattu Euroopan unionin tuomioistuimessa ennen siirtymäkauden päättymistä. Näitä menettelyjä olisi jatkettava, kunnes niissä annetaan lopullinen sitova tuomio unionin sääntöjen mukaisesti. Tämä koskee asian käsittelyn kaikkia vaiheita, myös unionin yleiseen tuomioistuimeen tehtyjä muutoksenhakuja ja asioiden palauttamisia. Näin vireillä olevat asiat voidaan saattaa päätökseen hallitusti.

Tiettyjä Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia tapauksia voidaan kuitenkin viedä unionin tuomioistuimeen päätettäväksi unionin sääntöjen mukaisesti vielä siirtymäkauden päätyttyäkin.

Sopimuksessa määrätään, että komissio voi neljän vuoden kuluessa siirtymäkauden päättymisestä viedä Euroopan unionin tuomioistuimeen Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia uusia unionin oikeuden rikkomistapauksia, jotka ovat tapahtuneet ennen siirtymäkauden päättymistä.

Yhdistynyt kuningaskunta voidaan samoin neljän vuoden ajan viedä unionin tuomioistuimeen unionin toimielimen tai elimen ennen siirtymäkauden päättymistä (tai tiettyjen sopimuksessa erikseen määriteltyjen menettelyjen osalta siirtymäkauden päätyttyä) tekemän hallinnollisen päätöksen noudattamatta jättämisen vuoksi.

Unionin tuomioistuimen toimivalta näissä uusissa asioissa noudattaa periaatetta, jonka mukaan sopimuksen irtisanominen ei vaikuta osapuolten oikeuksiin tai velvoitteisiin tai niiden oikeudelliseen asemaan, jos oikeudet, velvollisuudet tai asemat olivat muodostuneet ennen sopimuksen irtisanomista. Näin varmistetaan oikeusvarmuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tilanteissa, joissa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vielä sovellettiin unionin oikeuden velvoitteita.

Erosopimuksen mukaan vireillä olevia hallinnollisia menettelyjä käsitellään jatkossakin unionin sääntöjen mukaisesti. Tämä koskee esimerkiksi kilpailuun ja valtiontukeen liittyviä menettelyjä, jotka unionin toimielimet, laitokset tai virastot ovat käynnistäneet ennen siirtymäkauden loppua ja jotka koskevat Yhdistynyttä kuningaskuntaa tai luonnollisia tai oikeushenkilöitä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Jos kyseessä on ennen siirtymäkauden päättymistä myönnetty tuki, Euroopan komissiolla on neljän vuoden ajan siirtymäkauden päättymisestä toimivalta panna vireille uusia hallinnollisia menettelyjä, jotka koskevat valtiontukea Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Komissiolla on neljän vuoden määräajan jälkeen toimivalta hallinnoida menettelyjä, jotka on pantu vireille ennen tämän määräajan päättymistä.

Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on toimivalta aloittaa uusia tutkimuksia neljän vuoden ajan siirtymäkauden päättymisestä ennen siirtymäkauden päättymistä tapahtuneiden tosiasioiden perusteella tai siirtymäkauden päättymisen jälkeen syntyneen tullivelan perusteella. Mahdollisuudella käynnistää tällaisia uusia hallinnollisia menettelyjä noudatetaan periaatetta, jonka mukaan unionin lainsäädäntö sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa täysimääräisesti siirtymäkauden päättymiseen asti. Tämän vuoksi koko ajanjakson ajan olisi varmistettava sääntöjen noudattaminen ja tasapuoliset toimintaedellytykset muiden jäsenvaltioiden kanssa. 

Unionin toimielinten, virastojen ja elinten toiminta

Erosopimuksen mukaan unionin nykyisiä erioikeuksia ja vapauksia olisi sovellettava ennen siirtymäkauden päättymistä toteutettuihin toimiin. Molempien osapuolten olisi edelleen varmistettava, että salassapitovelvollisuutta noudatetaan. Niiden turvallisuusluokiteltujen tietojen ja muiden asiakirjojen, jotka on hankittu Yhdistyneen kuningaskunnan ollessa jäsenvaltio, suojatason olisi oltava sama kuin ennen siirtymäkauden päättymistä. 

 

IV. Mitä siirtymäkaudesta on sovittu? 

Erosopimuksen mukaan siirtymäkausi jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. EU:n lainsäädännön soveltamisen jatkaminen tänä aikana antaa kansallisille viranomaisille ja yrityksille aikaa valmistautua uuteen suhteeseen. Se myös tarjoaa EU:lle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle aikaa neuvotella tulevista suhteista.

Siirtymäkauden on tarkoitus päättyä 31. joulukuuta 2020. Näin noudatetaan Yhdistyneen kuningaskunnan alkuperäistä pyyntöä, jonka mukaan siirtymäkausi kestää noin kaksi vuotta ja päättyy samaan aikaan kuin EU:n nykyinen pitkän aikavälin talousarvio (monivuotinen rahoituskehys 2014–2020).

Tänä aikana koko unionin säännöstöä sovelletaan edelleen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ikään kuin se olisi jäsenvaltio. Yhdistynyt kuningaskunta on siis sen aikana edelleen mukana EU:n tulliliitossa ja sisämarkkinoilla (eli sillä on kaikki neljä vapautta) ja se osallistuu kaikkiin unionin politiikkoihin. Kaikkia unionin säännöstöön tehtäviä muutoksia sovelletaan automaattisesti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Unionin oikeuden välitön oikeusvaikutus ja ensisijaisuus säilyvät. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan kaikkia unionin olemassa olevia sääntely-, talousarvio-, valvonta-, oikeuslaitos- ja täytäntöönpanovälineitä ja -rakenteita ja se kuuluu Euroopan unionin tuomioistuimen toimivallan piiriin. 

Yhdistyneen kuningaskunnan on noudatettava siirtymäkauden aikana EU:n kauppapolitiikkaa ja sitä sitoo unionin yksinomainen toimivalta erityisesti yhteisen kauppapolitiikan alalla.

Kaikkiin EU:n kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat velvoitteet sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa siirtymäkaudella. Kaupan alalla tämä tarkoittaa sitä, että kolmannet maat säilyttävät saman pääsyn Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille kuin EU:hun. Siirtymäkauden Yhdistynyt kuningaskunta ei voi sitoutua uusiin sopimuksiin omissa nimissään unionin toimivaltaan kuuluvilla aloilla, paitsi jos unioni antaa siihen luvan.

Eroamispäivästä lähtien (eli myös siirtymäkauden aikana) EU:sta eronnut Yhdistynyt kuningaskunta ei enää osallistu EU:n päätöksentekoon. Se ei enää ole edustettuna EU:n toimielimissä, virastoissa eikä elimissä. Yhdistyneen kuningaskunnan nimeämät ja nimittämät tai sitä edustavat henkilöt sekä henkilöt, jotka on valittu Yhdistyneestä kuningaskunnasta, eivät enää osallistu EU:n toimielinten, virastojen ja elinten toimintaan.

Yhdistynyt kuningaskunta ei voi enää osallistua jäsenvaltioiden ryhmien kokouksiin paitsi mahdollisissa poikkeustilanteissa. Yhdistynyt kuningaskunta ei voi siirtymäkauden aikana toimia eurooppalaisten viranomaisten esittelijänä (esimerkiksi riskinarvioinnin tekeminen EU:n kemikaalivirastolle) tai jäsenvaltioiden esittelijänä (esimerkiksi lääkkeen turvallisuuden ja tehon arviointi).

Siirtymäkausi tarjoaa myös selkeyttä ja ennustettavuutta kaikille osapuolille, esimerkiksi kalastusalan kansainvälisille kumppaneille, sillä sen aikana yhteistä kalastuspolitiikkaa (ja alan kansainvälisiä sopimuksia) sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Kalastusmahdollisuuksia koskevat päätökset sitovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa siirtymäkauden loppuun asti. Sitä kuullaan sen omia kalastusmahdollisuuksia koskevan vuotuisen päätöksentekoprosessin eri vaiheissa. Yhdistynyt kuningaskunta voi osallistua kansainvälisiin kuulemisiin ja neuvotteluihin unionin pyynnöstä ja siinä määrin kuin kyseinen foorumi sallii tämän tulevan jäsenyyden valmistelemiseksi kansainvälisissä yhteyksissä. 

Siirtymäkauden mahdollinen jatkaminen

Erosopimukseen sisältyy mahdollisuus, että sekakomitea jatkaa siirtymäkautta. Tätä mahdollisuutta voidaan käyttää vain kerran, ja sekakomitean on päätettävä siitä ennen 1. heinäkuuta 2020.

Tämä määräys tarjoaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle myös mahdollisuuden pyytää lisäaikaa sen varmistamiseksi, että tulevaan sopimukseen, johon sisältyy myös määräyksiä nk. kovan rajan välttämiseksi Irlannissa, voidaan päästä ennen siirtymäkauden päättymistä.

Siirtymäkautta voidaan jatkaa ainoastaan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella. Kaikkia muita maaliskuussa siirtymäajasta sovittuja ehtoja sovelletaan edelleen. Tämä tarkoittaa lyhyesti sitä, että unionin oikeutta sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan täysimääräisesti, ja unionin toimielimillä, myös unionin tuomioistuimella, on täysi toimivalta.

Siirtymäkauden mahdollisen jatkamisen aikana Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä kolmantena maana vuodesta 2021 alkaen. Yhdistynyt kuningaskunta voi osallistua rahoituskehyksessä EU:n ohjelmiin, jotka perustuvat kolmansia maita koskeviin oikeusperustoihin. Niistä säädetään EU:n asetuksissa.

Siirtymäkauden jatkaminen edellyttää, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu EU:n talousarvioon oikeudenmukaisella rahoitusosuudella, josta päättää erosopimuksella perustettu sekakomitea. 

Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen EU:n ulko- ja puolustuspolitiikkaan siirtymäkauden aikana

Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtymäkauden ajan. Yhdistyneen kuningaskunnan on erityisesti pantava täytäntöön unionin rajoittavat toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tai joista on tehty päätös siirtymäkauden aikana, ja tuettava EU:n lausuntoja ja kantoja kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on mahdollisuus osallistua yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) puitteissa toteutettaviin EU:n sotilasoperaatioihin ja siviilioperaatioihin, mutta se ei voi johtaa niitä. Esimerkiksi EU:n merirosvouksen torjuntaoperaation Atalantan päämaja siirretään Northwoodista Espanjan Rotaan.

Yhdistyneellä kuningaskunnalla on mahdollisuus osallistua yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevien virastojen, myös Euroopan puolustusviraston, hankkeisiin, mutta sillä ei ole päätöksentekovaltaa. 

Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen EU:n oikeus- ja sisäasioihin siirtymäkauden aikana

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan kaikkia oikeus- ja sisäasioiden politiikan osia siirtymäkauden aikana. Kaikki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan erohetkellä sovellettavat säädökset sitovat edelleen Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Sillä on oikeus valita, osallistuuko se toimenpiteisiin, joilla muutetaan tai korvataan kyseisiä säädöksiä tai joiden perustana kyseiset säädökset ovat.

Siirtymäkauden aikana Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei kuitenkaan ole oikeutta liittyä mukaan täysin uusiin toimenpiteisiin. Sen sijaan EU voi pyytää Yhdistynyttä kuningaskuntaa mukaan tällaisia uusia toimenpiteitä koskevaan yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön edellytysten mukaisesti.

Mitkä ovat seuraukset kansainvälisten sopimusten kannalta?

EU:n kansainväliset sopimukset kuuluvat siihen säännöstön osaan, joka kuuluu siirtymän piiriin. Ne ovat kuitenkin erityisiä siinä mielessä, että tämä osa säännöstöä on saatu aikaan neuvottelemalla ja sopimalla EU:n kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Yhdistynyttä kuningaskuntaa sitovat siirtymäkauden aikana velvoitteet, jotka johtuvat kaikista EU:n kansainvälisistä sopimuksista. Kaupan alalla tämä tarkoittaa sitä, että kolmansilla mailla on samanlainen pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille kuin EU:n markkinoille. Tämä takaa myös EU:n sisämarkkinoiden ja tulliliiton yhtenäisyyden ja yhdenmukaisuuden.

EU ilmoittaa muille kansainvälisten sopimusten osapuolille Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron seurauksista. Ilmoitus olisi tehtävä sen jälkeen, kun erosopimus on allekirjoitettu. Se kattaa kaikki kansainväliset sopimukset.

EU ilmoittaa myös kansainvälisille kumppaneilleen, että Yhdistynyt kuningaskunta rinnastetaan erosopimuksen osana sovitun siirtymäkauden aikana jäsenvaltioihin kansainvälisten sopimusten suhteen. Tämä koskee myös sopimuksia, joita sovelletaan siirtymäkauden aikana väliaikaisesti tai jotka tulevat voimaan siirtymäkauden aikana. 

 

V. Mitä on sovittu taloudellisesta selvitysratkaisusta? 

Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 antamissa suuntaviivoissa edellytettiin yhteistä taloudellista selvitysratkaisua, joka kattaa EU:n talousarvion, Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyyden lopettamisen kaikissa perussopimuksilla perustetuissa elimissä tai toimielimissä ja Yhdistyneen kuningaskunnan osuuden lopettamisen unionin politiikkoihin liittyvissä erityisrahastoissa ja -välineissä. Sovittu taloudellinen selvitys kattaa kaikki nämä kohdat ja tasaa tilit.

Erosopimuksen mukaan Yhdistynyt kuningaskunta täyttää osuutensa kaikkien niiden velvoitteiden rahoittamisesta, jotka on tehty sen ollessa unionin jäsen ja jotka liittyvät EU:n talousarvioon (erityisesti monivuotiseen rahoituskehykseen vuosiksi 2014–2020, mukaan lukien maksut, jotka suoritetaan siirtymäkauden päätyttyä ohjelmien päättämisen osalta), Euroopan investointipankkiin, Euroopan keskuspankkiin, Turkin-pakolaisavun koordinointivälineeseen, EU:n erityisrahastoihin, neuvoston virastoihin ja myös Euroopan kehitysrahastoon.

Tässä tilanteessa komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelijat ovat sopineet oikeudenmukaisesta menetelmästä Yhdistyneen kuningaskunnan eroon liittyvien velvoitteiden laskemiseksi.

Sovittujen menetelmien taustalla ovat seuraavat periaatteet:

 • yhdenkään jäsenvaltion ei pitäisi maksaa enempää tai saada vähemmän Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi;
 • Yhdistyneen kuningaskunnan olisi maksettava osuutensa sen jäsenyyden aikana tehdyistä sitoumuksista ja
 • Yhdistyneen kuningaskunnan ei pitäisi maksaa enempää eikä aikaisemmin kuin jos se olisi pysynyt jäsenvaltiona. Tämä merkitsee erityisesti sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi suoritettava maksu talousarvion tosiasiallisen tuloksen perusteella eli mukautettuna talousarvion toteuttamiseen.

 

Kuinka paljon Yhdistynyt kuningaskunta maksaa?

Neuvottelujen tavoitteena oli, että kaikki ne velvoitteet täytetään, jotka ovat olemassa Yhdistyneen kuningaskunnan eroamispäivänä. Sen vuoksi kyse ei ole niinkään Yhdistyneen kuningaskunnan taloudellisen velvoitteen määrästä, vaan laskentamenetelmästä.

Molemmat osapuolet sopivat objektiivisesta menetelmästä, jonka avulla voidaan täyttää kaikki unionin talousarvioon (2014–2020) liittyvät yhteiset sitoumukset. Tämä koskee myös vuoden 2020 lopussa maksattamatta olevia sitoumuksia sekä velkoja, joiden katteena ei ole vastaavaa määrää varoja.

Yhdistynyt kuningaskunta on myös edelleen mukana takaamassa lainoja, jotka unioni on myöntänyt ennen sen eroa, ja saa takaisin oman osuutensa mahdollisista käyttämättömistä takauksista ja sellaisista takaisin perityistä määristä, jotka johtuvat kyseisten lainojen takausten realisoitumisesta.

Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta on luvannut noudattaa kaikkia EU:n erityisrahastoihin ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälineeseen liittyviä maksattamatta olevia sitoumuksia. Yhdistynyt kuningaskunta pysyy Euroopan kehitysrahaston osapuolena ja osallistuu edelleen maksuihin, joita tarvitaan kaikkien 11. EKR:ään sekä edellisiin rahastoihin liittyvien sitoumusten täyttämiseksi. 

Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan keskuspankille maksama pääoma korvataan Englannin keskuspankille, ja Yhdistynyt kuningaskunta lakkaa olemasta EKP:n jäsen. Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan investointipankkiin maksama pääoma korvataan vuosina 2019–2030 vuotuisina erinä, mutta se korvataan (uudella) takauksella, joka on maksettava vaadittaessa. Yhdistynyt kuningaskunta pitää yllä jäljellä oleviin EIP:n rahoitustoimiin liittyvää takausta eropäivästä siihen asti kunnes lainat on maksettu takaisin.

Yhdistynyt kuningaskunta myös säilyttää EIP:n erioikeudet ja vapaudet (perussopimuksen pöytäkirja 5 ja 7), jotka koskevat eropäivänä voimassa olevia rahoitustoimia. 

Mitä brexit merkitsee EU-hankkeille ja -ohjelmille?

Kaikki EU:n hankkeet ja ohjelmat rahoitetaan nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020) mukaisesti. Tämä antaa varmuutta kaikille EU:n ohjelmien edunsaajille, myös sellaisille Yhdistyneen kuningaskunnan edunsaajille, jotka ovat EU:n ohjelmissa mukana niiden päättymiseen asti. Ne eivät kuitenkaan saa etua rahoitusvälineistä, jotka on hyväksytty eropäivän jälkeen. 

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan osuus lasketaan?

Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu talousarvion rahoitukseen vuosina 2019 ja 2020 prosenttiosuudella, joka lasketaan ikään kuin se olisi edelleen jäsenvaltio. Vuoden 2020 jälkeisten velvoitteiden osuus vahvistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan vuosina 2014–2020 maksamien omien varojen ja kaikkien jäsenvaltioiden (Yhdistynyt kuningaskunta mukaan luettuna) samana aikana maksamien omien varojen välisenä suhteena. Tämä tarkoittaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan hyvitys sisältyy Yhdistyneen kuningaskunnan osuuteen. 

Mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan osuus EU:n varallisuudesta (omaisuus – rakennukset ja käteinen)?

EU:n varat kuuluvat EU:lle, sillä EU on oikeushenkilö, eikä yhdelläkään jäsenvaltiolla ole oikeuksia EU:n varoihin. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus EU:n veloista vähenee kuitenkin vastaavien varojen mukaisesti, koska omaisuudella katettuja velkoja ei ole tarpeen rahoittaa eikä Yhdistyneen kuningaskunnan siis tarvitse olla niitä rahoittamassa. 

Kuinka pitkään Yhdistyneen kuningaskunnan maksut jatkuvat?

Yhdistynyt kuningaskunta suorittaa maksuja, kunnes viimeinen pitkäaikainen velka on maksettu. Sen ei tarvitse maksaa nopeammin kuin jos se olisi jäänyt EU:n jäseneksi. Osapuolilla on mahdollisuus sopia, että maksuja voidaan yksinkertaistaa jonkin verran. 

Maksaako Yhdistynyt kuningaskunta EU:n virkamiesten eläkevastuita?

Yhdistynyt kuningaskunta maksaa osuuden niiden eläkkeiden ja muiden työsuhde-etuuksien rahoituksesta, jotka kumuloituvat vuoden 2020 loppuun mennessä. Kuten muutkin jäsenvaltiot, se suorittaa tämän maksun sen erääntyessä maksettavaksi. 

Mitä taloudellisia vaikutuksia siirtymäkauden jatkamisella olisi?

Siirtymäkauden mahdollisen jatkamisen aikana Yhdistynyttä kuningaskuntaa pidetään tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä kolmantena maana vuodesta 2021 alkaen. Siirtymäkauden jatkaminen kuitenkin edellyttää, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu EU:n talousarvioon oikeudenmukaisella rahoitusosuudella, josta päättää erosopimuksen hallinnointia varten perustettu sekakomitea. 

 

VI. Mitä erosopimuksen hallinnoinnista on sovittu? 

Erosopimukseen sisältyy institutionaalisia järjestelyjä, joilla varmistetaan sopimuksen tehokas hallinto, täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta, esimerkiksi asianmukaiset riitojenratkaisumekanismit.

EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet, että koko erosopimuksella on välitön oikeusvaikutus ja se on ensisijainen samoin edellytyksin kuin unionin oikeus. Ne ovat sopineet myös, että Euroopan unionin tuomioistuin ratkaisee viime kädessä EU:n oikeuteen tai sen käsitteisiin liittyvät asiat. Tämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että unionin lainsäädäntöä sovelletaan johdonmukaisesti.

Monet erosopimuksen tärkeät osat perustuvat unionin lainsäädäntöön. Näin varmistetaan, että ero toteutuu hallitusti. Siksi on sitäkin tärkeämpää, että erosopimukseen liittyvät oikeudelliset vaikutukset, menetelmät ja tulkintaperiaatteet ovat samat kuin unionin lainsäädännössä.

Jos erosopimuksen tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, asiasta järjestetään ensin poliittinen kuuleminen sekakomiteassa. Jos ratkaisua ei löydetä, kumpikin osapuoli voi saattaa riidan ratkaistavaksi sitovassa välimiesmenettelyssä. Jos riita-asia koskee EU:n oikeutta, välimiespaneelin on saatettava asia unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi sitovaa tuomiota varten. Lisäksi molemmat osapuolet voivat pyytää, että paneeli vie asian Euroopan unionin tuomioistuimeen. Tällaisissa tapauksissa välimiespaneelin on saatettava asia Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, paitsi jos se katsoo, että asia ei tosiasiallisesti liity EU:n oikeuteen. Sen on perusteltava arvionsa, ja osapuolet voivat pyytää, että sitä tarkistetaan. 

Välimiespaneelin ratkaisu sitoo unionia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Jos kyseessä on velvoitteiden laiminlyönti, välimiespaneeli voi määrätä kiinteämääräisen hyvityksen tai uhkasakon, joka maksetaan vahinkoa kärsineelle osapuolelle.

Jos velvoitteita ei vieläkään noudateta, osapuolet voivat sopimuksen nojalla keskeyttää oikeasuhteisesti erosopimuksen soveltamisen (lukuun ottamatta kansalaisten oikeuksia) tai unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehtyjen muiden sopimusten osien soveltamisen. Keskeyttämisen edellytyksenä on välimiespaneelin tarkastelu. 

Kaavio Brexit 2

 

VII. Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja 

Ks. erillinen asiakirja Kysymyksiä ja vastauksia Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevasta pöytäkirjasta. 

 

VIII. Mitä Kyproksessa sijaitsevista tukikohta-alueista on sovittu? 

Kuten 19. kesäkuuta 2018 annetussa yhteisessä lausumassa todetaan, EU ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön tarvittavat järjestelyt erityisesti sen varmistamiseksi, että Kyproksessa olevilla tukikohta-alueilla asuvien ja työskentelevien kyproslaisten etuja voidaan suojata Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen perustamissopimuksessa vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia täysimääräisesti noudattaen.

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet erosopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa olevista määräyksistä, joilla tämä pannaan täytäntöön.

Pöytäkirjan tarkoituksena on varmistaa, että unionin oikeutta sovelletaan tukikohta-alueilla myös jatkossa Kyproksen liittymisasiakirjaan liitetyssä pöytäkirjassa N:o 3 määrätyillä aloilla siten, että näillä alueilla asuvien ja työskentelevien noin 11 000 kyproslaisen oikeuksiin ei tule katkoksia eivätkä he menetä oikeuksiaan. Tämä koskee tiettyjä politiikka-aloja, kuten verotusta, tavaroita, maataloutta ja kalastusta sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan sääntöjä.

Pöytäkirjassa annetaan Kyproksen tasavallalle vastuu unionin oikeuden täytäntöönpanosta ja sen noudattamisen valvonnasta useimmilla asianomaisista aloista, turvallisuutta ja sotilasasioita lukuun ottamatta. 

 

IX. Mitä on sovittu Gibraltarista? 

Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 antamien suuntaviivojen mukaan ”mitään EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä sopimusta ei voida soveltaa Gibraltarin alueeseen ilman Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä sopimusta”.

Kahdenväliset neuvottelut Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ovat nyt päättyneet. Erosopimukseen on liitetty pöytäkirja, jossa viitataan näihin kahdenvälisiin järjestelyihin.

Pöytäkirja muodostaa yhdessä Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehtyjen Gibraltaria koskevien kahdenvälisten yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa kokonaisuuden, jossa käsitellään kansalaisten oikeuksia, tupakkaa ja muita tuotteita, ympäristöasioita ja poliisi- ja tulliyhteistyötä koskevaa kahdenvälistä yhteistyötä sekä verotusta ja taloudellisten etujen suojaamista koskevaa kahdenvälistä sopimusta.

Pöytäkirjassa luodaan perusta erosopimuksen täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten hallinnolliselle yhteistyölle, joka koskee Gibraltarin asukkaille ja erityisesti rajatyöntekijöille kuuluvia kansalaisten oikeuksia.

Lentoliikennelainsäädännön alalla pöytäkirjassa määrätään mahdollisuudesta soveltaa Gibraltariin siirtymäkauden aikana sellaista EU:n oikeutta, jota siellä ei aiemmin ole sovellettu, jos Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat Gibraltarin lentoaseman käytöstä.

Verotukseen liittyvien kysymysten ja taloudellisten etujen suojaamisen osalta pöytäkirjassa luodaan perusta toimivaltaisten viranomaisten hallinnolliselle yhteistyölle täydellisen avoimuuden saavuttamiseksi verotusasioissa sekä petosten, salakuljetuksen ja rahanpesun torjunnassa. Yhdistynyt kuningaskunta myös sitoutuu siihen, että Gibraltarissa noudatetaan tätä alaa koskevia kansainvälisiä normeja. Tupakka-alalla Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu ratifioimaan tietyt yleissopimukset Gibraltarin osalta ja ottamaan käyttöön tupakkatuotteiden jäljitettävyyttä ja turvatoimia koskevan järjestelmän viimeistään 30. kesäkuuta 2020. Alkoholin ja bensiinin osalta Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu varmistamaan, että Gibraltarissa tulee voimaan järjestelmä, jonka avulla ehkäistään veropetoksia.

Ympäristönsuojelun ja kalastuksen sekä poliisi- ja tulliasioissa tehtävän yhteistyön osalta pöytäkirjassa luodaan perusta toimivaltaisten viranomaisten hallinnolliselle yhteistyölle.

Lisäksi perustetaan erityiskomitea, jonka tehtävänä on valvoa tämän pöytäkirjan soveltamista.

MEMO/18/6422

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar