Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Novembrski sveženj kršitev: ključne odločitve

Bruselj, 8. novembra 2018

Pregled po področjih

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo prava EU v dobro državljanov in podjetij.

Ključne odločitve Komisije so v nadaljevanju zbirno predstavljene po področjih. Komisija poleg tega zaključuje 107 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila vprašanja, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem sporočilu za medije MEMO/12/12, več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa v registru odločitev o kršitvah.

 

1. Proračun in človeški viri

(Več informacij: Alexander Winterstein – telefon: +32 22993265, Andreana Stankova – telefon: +32 22957857)

 

Uradni opomin

Proračun EU: Komisija poziva BELGIJO, naj da carine na voljo proračunu EU

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradni opomin Belgiji, ker ni dala carin na voljo proračunu EU, kot zahteva pravo EU. Odločitev temelji na preiskavi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), v kateri je bilo ugotovljeno, da so uvozniki v Belgijo napačno označevali določene uvoze in tako plačevali nižje dajatve, kot bi jih, če bi bili proizvodi pravilno označeni. Posledično je bilo za proračun EU skupno izgubljenih 543 000 evrov (z odbitkom stroškov pobiranja). Komisija začenja postopek za ugotavljanje kršitev, ker meni, da ukrepi belgijskih organov niso v skladu s carinskim zakonikom Skupnosti. Poleg tega belgijski organi niso sprejeli vseh potrebnih ukrepov za izterjavo izgubljenih lastnih sredstev. Če Belgija zahtevanega zneska ne bo dala na voljo proračunu EU oziroma ne bo zagotovila zadovoljivega odgovora, bi Komisija lahko storila naslednji korak v postopku za ugotavljanje kršitev in poslala obrazloženo mnenje.

 

2. Konkurenca

(Več informacij: Ricardo Cardoso – telefon: +32 22980100, Maria Tsoni – telefon: +32 22990526)

 

Zaključek zadeve

Tarife za zunajsodno pravno delo: Komisija zaključila postopek za ugotavljanje kršitev proti CIPRU

Komisija se je danes odločila, da zaključi postopek za ugotavljanje kršitev proti Cipru glede lestvice minimalnih tarif za opravljanje zunajsodnega pravnega dela, kot so pripravljanje oporok ali pogodb, upravljanje zapuščine in registracija podjetij. Pravo EU od držav članic zahteva, da podjetij ali združenj podjetij ne spodbujajo k podpiranju ali spodbujanju protikonkurenčnega ravnanja, ki bi kršilo člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija je aprila 2018 ciprske organe obvestila o pomislekih, da nekatere zakonodajne določbe s tem, da ciprski odvetniški zbornici omogočajo sprejetje lestvice minimalnih tarif za zunajsodno delo, spodbujajo delovanje, ki bi lahko preprečilo, omejilo ali izkrivilo konkurenco na enotnem trgu EU. Ciper je zaradi izraženih pomislekov spremenil svojo zakonodajo. Komisija pozdravlja novo zakonodajo, ki odpravlja posebno določbo, v skladu s katero je bila ciprska odvetniška zbornica pooblaščena za določanje navedenih tarif. Vzporedno z omenjenim postopkom za ugotavljanje kršitev je Komisija danes zaključila tudi protimonopolno preiskavo glede lestvice minimalnih tarif, ki jo je na podlagi pooblastila iz nacionalne zakonodaje sprejela ciprska odvetniška zbornica. Komisija pozdravlja odločitev ciprske odvetniške zbornice o razveljavitvi lestvice minimalnih tarif, potem ko je Komisija izrazila pomisleke, da ta pravila niso v skladu s členom 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zaradi posredovanja Komisije lahko odvetniki zdaj prosto določajo tarife za opravljanje zunajsodnega pravnega dela, državljani pa bodo imeli koristi od konkurenčnejših cen na tem področju.

 

3. Enotni digitalni trg

(Več informacij: Nathalie Vandystadt – telefon: +32 22967083, Joseph Waldstein – telefon: +32 22956184)

 

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Direktiva o univerzalnih storitvah: Komisija začela postopek pred Sodiščem proti PORTUGALSKI

Komisija je danes začela postopek pred Sodiščem EU proti Portugalski, da bi zagotovila pravilno izvajanje direktive o univerzalnih storitvah, kar zadeva financiranje obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve. Države članice lahko uvedejo kompenzacijske mehanizme za povračilo stroškov zagotavljanja univerzalne storitve, ki ni vedno donosna. Portugalski organi so ponudnikom telekomunikacijskih storitev naložili obveznost, da povrnejo neto stroške vseh univerzalnih storitev, ki jih je izvajalec univerzalne storitve zagotovil od leta 2007. Portugalska je to storila šele leta 2012, pri čemer je uporabila možnost iz zakona o elektronskih komunikacijah (št. 5/2004) ter sprejela nov zakon, ki določa izredni prispevek. Portugalski organi od ponudnikov zahtevajo, da tri zaporedna leta plačujejo izredni prispevek, s katerim bi se financirali neto stroški preteklega izvajanja univerzalne storitve, kar je v nasprotju s pravom EU. To je v nasprotju z zahtevami glede transparentnosti, nediskriminacije in čim manjšega izkrivljanja trga iz direktive o univerzalnih storitvah (Direktiva 2002/22/ES), ki je v EU začela veljati leta 2002 (člen 13 in del A Priloge IV). Komisija zdaj poziva Sodišče EU, naj potrdi, da izredni kompenzacijski prispevek krši navedeno direktivo. Komisija je postopek za ugotavljanje kršitev proti Portugalski začela februarja 2015, obrazloženo mnenje pa poslala aprila 2016. Ker Portugalska še ni zagotovila skladnosti z zakonodajo EU, se je Komisija odločila, da v zvezi s to zadevo začne postopek pred Sodiščem EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Obrazloženo mnenje

Elektronske transakcije: Komisija poziva SLOVAŠKO k zagotovitvi ustreznega izvajanja uredbe eIDAS

Komisija se je danes odločila, da slovaški vladi pošlje obrazloženo mnenje o uporabi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (uredba eIDAS; Uredba (EU) št. 910/2014), ker je odkrila več težav v zvezi s pravno skladnostjo dvojne vloge slovaškega nadzornega organa. Nacionalna varnostna služba ne more delovati kot nadzorni organ in ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja hkrati. Takšna dvojna vloga spodkopava namen mehanizma, vzpostavljenega z uredbo eIDAS, ki je zagotoviti enake konkurenčne pogoje za vse ponudnike storitev zaupanja ter prispevati k zaščiti uporabnikov in delovanju notranjega trga. Uredba eIDAS omogoča, da državljani, podjetja in javne uprave uporabljajo sredstva elektronske identifikacije in storitve zaupanja (tj. elektronske podpise, elektronske žige, časovne žige, priporočeno elektronsko dostavo in avtentikacijo spletišč) za dostop do spletnih storitev ali vodenje elektronskih transakcij v EU. Slovaška ima zdaj na voljo dva meseca, da sprejme potrebne ukrepe za uskladitev z zahtevami navedene uredbe in funkcionalno ločitev navedenih dejavnosti. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njej zaradi te zadeve začne postopek pred Sodiščem EU.

 

Uradna opomina

Radiofrekvenčni spekter: Komisija poziva HRVAŠKO in NIZOZEMSKO k upoštevanju pravil EU o spektru

Komisija se je danes odločila, da začne postopek proti dvema državama članicama, ker ne delujeta v skladu s predpisi EU o spektru. Hrvaški in Nizozemski bo poslan uradni opomin, ki bo zahteval popolno izvajanje evropskih pravil o radiofrekvenčnem spektru na podlagi Sklepa (EU) 2017/899 o frekvenčnem pasu 700 MHz. V skladu z navedenimi pravili EU naj bi države članice sprejele in objavile svoje časovne načrte, vključno s podrobnimi ukrepi, da se do 30. junija 2020 omogoči uporaba frekvenčnega pasu 694–790 MHz za mobilne širokopasovne storitve. Rok za sprejetje in objavo časovnih načrtov je bil konec junija 2018. Navedeni državi članici bodisi nista sprejeli in objavili tovrstnega časovnega načrta bodisi sta priglasili dokumentacijo, ki ne izpolnjuje ključnih zahtev za časovni načrt. Časovni načrti so podlaga za uvedbo 5G. Ker časovna načrta nista bila sprejeta, bi lahko prišlo do zamude pri razvoju 5G na Hrvaškem in Nizozemskem ter v sosednjih državah. Povezljivost 5G je od dogovora o prihodnjih telekomunikacijskih pravilih v zakoniku o elektronskih komunikacijah ena od najpomembnejših prednostnih nalog Komisije. Nova pravila bodo zagotovila, da bo radiofrekvenčni spekter 5G do leta 2020 na voljo v celotni EU. Če Hrvaška in Nizozemska v naslednjih dveh mesecih ne bosta ukrepali, jima lahko Komisija pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

 

4. Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

(Več informacij: Christian Wigand – telefon: +32 22962253, Sara Soumillion – telefon: +32 22967094)

 

Uradni opomin

Prosto gibanje delavcev: Komisija izraža pomisleke o različni obravnavi delavcev EU pri dostopu do stanovanjskih subvencij v ZDRUŽENEM KRALJESTVU

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradni opomin Združenemu kraljestvu, ker ne deluje v skladu s pravili EU o prostem gibanju delavcev (člen 45 PDEU in Uredba (EU) št. 492/2011). Ta pravila prepovedujejo diskriminacijo delavcev držav članic EU na podlagi državljanstva. Pravila Združenega kraljestva o dostopu do stanovanjskih subvencij začasno odsotnost iz bivališča obravnavajo ugodneje, če oseba ostane v Veliki Britaniji (v Angliji, na Škotskem ali v Walesu), kot če začasno odide drugam. Pravila Združenega kraljestva o dostopu do stanovanjskih subvencij torej manj ugodno obravnavajo delavce iz drugih držav članic, saj pri njih obstaja večja verjetnost, da začasno zapustijo Veliko Britanijo, kot pri delavcih, ki so državljani Združenega kraljestva. Ta manj ugodna obravnava pomeni posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva, ki je v skladu s pravili o prostem gibanju delavcev prepovedana, razen če je objektivno utemeljena. Komisija doslej ni našla nobene objektivne utemeljitve za to manj ugodno obravnavo in se je odločila, da začne postopek za ugotavljanje kršitev. Združeno kraljestvo ima na voljo dva meseca za odgovor na uradni opomin, sicer se Komisija lahko odloči, da mu pošlje obrazloženo mnenje.

 

5. Energija

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Lynn Rietdorf – telefon: +32 22974959)

 

Uradni opomini

Energijska učinkovitost: Komisija poziva sedem držav članic k pravilnemu prenosu pravil EU

Komisija se je danes odločila poslati uradne opomine Avstriji, Finski, Nemčiji, Madžarski, Romuniji, Slovaški in Španiji zaradi nepravilnega prenosa ali izvajanja nekaterih zahtev iz direktive o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). Direktiva določa skupni okvir ukrepov za spodbujanje energijske učinkovitosti v EU, da se zagotovi izpolnitev cilja EU glede 20-odstotnega povečanja energijske učinkovitosti do leta 2020 in zasnuje možnost dodatnega izboljšanja energijske učinkovitosti po tem letu. Navedene države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da odgovorijo na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

 

6. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Daniela Stoycheva – telefon: +32 22953664)

 

Obrazložena mnenja

Komisija poziva GRČIJO in IRSKO k celovitemu izvajanju predpisov EU za dostop in delitev koristi

Komisija poziva Grčijo in Irsko k okrepljenemu izvajanju prava EU, namenjenega zagotavljanju dostopa do genskih virov ter poštene in pravične delitve koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe. Po začetku veljavnosti uredbe EU o dostopu in delitvi koristi (Uredba (EU) št. 511/2014) dne 11. junija 2014 so morale države članice EU sprejeti ukrepe za zagotovitev njenega učinkovitega izvajanja. Države članice morajo imenovati pristojne organe, ki so odgovorni za uporabo navedene uredbe, in obvestiti Komisijo. Prav tako morajo sprejeti določbe o kaznih za nespoštovanje zakonodaje. Ker Grčija in Irska nista priglasili nobene zakonodaje, ki bi imenovala tovrstne organe ali določala kazni, se je Komisija odločila, da obema državama članicama pošlje obrazloženo mnenje in jima da na voljo dva meseca za odgovor. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti Grčiji in Irski začne postopek pred Sodiščem EU.

Komisija poziva IRSKO k dokončni določitvi ohranitvenih območij

Komisija poziva Irsko, naj spoštuje obveznosti v skladu z direktivo o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) za zaščito naravnih habitatov in vrst, vključenih v omrežje Natura 2000. Države članice morajo dokončno določiti posebna ohranitvena območja. Poleg tega morajo za ta območja določiti prednostne naloge, cilje in ukrepe ohranjanja za vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja vrst in habitatov na teh območjih. Navedene ukrepe je treba izvesti v šestih letih, pri čemer se je za Irsko ta rok iztekel 12. decembra 2014. Tako še ni bilo določenih 255 od 423 območij. Za 198 območij niso bili določeni prilagojeni cilji ohranjanja, prav tako pa za nobeno območje niso bili določeni potrebni ukrepi ohranjanja. Ti potrebni ukrepi ohranjanja med drugim niso bili določeni na 25 območjih za prednostne habitatne tipe „obalne lagune“ in na 50 območjih za prednostna območja „barja na velikih ravnih površinah“ ter na 19 območjih za vrsto „potočna bisernica“. Komisija zato pošilja dodatno obrazloženo mnenje. Irska ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

Komisija poziva ŠPANIJO k upoštevanju zakonodaje EU o ravnanju z odpadki

Komisija opozarja Španijo, ker ne upošteva pravnih obveznosti glede ravnanja z odpadki ter potrebe po varstvu okolja in zdravja ljudi. V skladu z okvirno direktivo o odpadkih (Direktiva 2008/98/ES) morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se ravnanje z odpadki izvaja na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne škodi okolju. Informacije, ki so bile dane na voljo Komisiji, so sicer nepopolne, kljub temu pa obstajajo številni dokazi, da še vedno obstaja veliko (vsaj 1 513) nezakonitih odlagališč, ki jih je treba zapreti, zapečatiti in regenerirati, kar povzroča znatno propadanje okolja. Ker Španija že dolgo sistematično ne izpolnjuje obveznosti EU, se je Komisija odločila, da ji pošlje obrazloženo mnenje. Španija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

Komisija poziva ŠVEDSKO k izboljšanju čiščenja komunalne odpadne vode

Komisija se je odločila, da Švedski pošlje obrazloženo mnenje, ker ne izpolnjuje zahtev EU iz direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva Sveta 91/271/EGS). Neočiščena odpadna voda lahko ogrozi zdravje ljudi ter onesnaži jezera, reke, tla, obalne vode in podtalnico. Na Švedskem zahtev iz navedene direktive trenutno ne izpolnjuje 20 aglomeracij, ki bi morale zagotoviti skladnost do 31. decembra 2000 ali 31. decembra 2005. Uradni opomin je bil poslan aprila 2017. Švedska je v svojem odgovoru zatrdila, da si njeni organi prizadevajo za rešitev vprašanja, vendar skladnosti ni mogoče pričakovati v bližnji prihodnosti. Komisija ji zato pošilja obrazloženo mnenje in od nje zahteva, da pospeši zagotavljanje skladnosti. Švedska ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

 

Uradni opomini

Komisija poziva BELGIJO k upoštevanju zakonodaje EU o kakovosti zraka

Komisija se je danes odločila, da pošlje uradni opomin Belgiji zaradi slabe kakovosti zraka. Zakonodaja EU o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo od držav članic zahteva, da ocenijo kakovost zraka na svojih ozemljih in sprejmejo ukrepe za omejitev človeške izpostavljenosti onesnaževalom. Maja letos je Komisija določila vrsto še vedno aktualnih prizadevanj politike, ki naj bi podpirala države članice pri njihovih prizadevanjih za dosego ciljev EU glede kakovosti zraka. Izvršilni ukrepi, ki se sprejemajo, da bi pomagali zagotavljati čist zrak za vse Evropejce, so del tega širšega pristopa politike. Belgija v bruseljski regiji ni zagotovila skladnosti z zavezujočimi mejnimi vrednosti za plinasto onesnaževalo NO2 vse od leta 2010, ko so začele veljati. Dovoljene vrednosti so kljub poznejšemu roku začetka veljavnosti, in sicer leta 2015, presežene tudi v aglomeraciji Antwerpen. Kljub izvajanju določenih ukrepov za boj proti onesnaženosti zraka, kot so območja z nizkimi emisijami, je Komisija zaskrbljena, da trenutni ukrepi ne zadoščajo za čim hitrejšo dosego skladnosti. Poleg tega ima Komisija pomisleke glede načina spremljanja kakovosti zraka v Belgiji, vključno z lokacijo merilnih mest za NO2 v Bruslju. Komisija se je zato odločila, da Belgiji pošlje dodaten uradni opomin. Belgija ima na voljo dva meseca za odgovor, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Komisija poziva BOLGARIJO k upoštevanju sodbe Sodišča o kakovosti zraka

Komisija poziva Bolgarijo, naj v celoti izvrši sodbo Sodišča EU z dne 5. aprila 2017 (C‑488/15). Sodišče je ugotovilo, da je Bolgarija kršila svoje obveznosti v skladu z direktivo o kakovosti zraka (Direktiva 2008/50/ES), ker ni zagotovila skladnosti z mejnimi vrednostmi za koncentracijo PM10 v zunanjem zraku in čim krajšega obdobja preseganja. Komisija sicer priznava, da je bil dosežen napredek, vendar je zaskrbljena zaradi počasnosti sprememb ter pomanjkanja usklajenega pristopa okoljskih in drugih zadevnih organov na nacionalni in lokalni ravni. Maja letos je Komisija določila vrsto še vedno aktualnih prizadevanj politike, ki naj bi podpirala države članice pri njihovih prizadevanjih za dosego ciljev EU glede kakovosti zraka. Izvršilni ukrepi, ki se sprejemajo, da bi pomagali zagotavljati čist zrak za vse Evropejce, so del tega širšega pristopa politike. Bolgarija še ni sprejela vseh ukrepov, ki so potrebni za izboljšanje stanja. Sprejela je ukrepe v zvezi s cestnim prometom, pri čemer je spremenila zakonodajo o cestnem prometu, tudi kar zadeva spremljanje odpadnih izrabljenih vozil in tehnične preglede. Ti ukrepi so sicer korak v pravo smer, drugi, ki bi lahko pomagali izboljšati kakovost zraka, kot so nove zahteve glede žvepla in pepela v premogu in briketih za ogrevanje gospodinjstev, pa so še vedno v fazi načrtovanja. Če Bolgarija ne bo ukrepala in bo o zadevi ponovno sprožen postopek na Sodišču, bi bile lahko uvedene finančne sankcije. Bolgarija ima na voljo dva meseca za odgovor.

Komisija poziva BOLGARIJO in ČEŠKO k uskladitvi nacionalne zakonodaje z direktivo o kakovosti zraka

Komisija poziva Bolgarijo in Češko, naj uskladita svojo zakonodajo o kakovosti zraka z evropskimi pravili (Direktiva 2008/50/ES). V navedenih državah članicah so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri prenosu več določb navedene direktive v nacionalno zakonodajo, pri čemer se v nacionalni zakonodaji ne upoštevajo nekatere pomembne načelne določbe. V skladu s pravom EU morajo države članice sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje čim krajših obdobij preseganja dovoljenih vrednosti. Komisija je zaskrbljena zaradi ubeseditve v zakonodaji Bolgarije, ki ne izpolnjuje te zahteve. Češka ni učinkovito prenesla določb glede mejnih vrednosti, poleg tega pa nekatere opredelitve, npr. opredelitev hlapnih organskih spojin, ne upoštevajo opredelitve iz direktive o kakovosti zraka. Bolgariji in Češki se zato pošilja uradni opomin, državi pa imata na voljo dva meseca za odgovor. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jima pošlje obrazloženo mnenje.

Komisija poziva ITALIJO in ŠPANIJO k upoštevanju pravil EU o nitratih

Komisija Italijo in Španijo opozarja na nezadostno varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Zakonodaja EU o nitratih je eden od temeljev evropske zakonodaje o vodah, katere cilj je zmanjšati onesnaževanje voda, ki ga povzročajo ali izzovejo nitrati iz kmetijskih virov, in preprečiti nadaljnje onesnaževanje. Za dosego tega cilja direktiva o nitratih (Direktiva Sveta 91/676/ES) vsebuje različne ukrepe, ki naj bi jih pripravile in izvedle države članice, vključno s spremljanjem stanja voda, določitvijo območij, ki so ranljiva za onesnaževanje z nitrati, ter izdelavo kodeksov dobre kmetijske prakse in delovnih programov. Italija ni določila območij, ki so ranljiva za onesnaževanje z nitrati, ne spremlja stanja voda in ni sprejela dodatnih ukrepov v več regijah, ki jih zadeva onesnaževanje z nitrati. Španija ni učinkovita pri spremljanju stanja svojih voda, kar ogroža njeno zmožnost za pregled območij, ki so ranljiva za onesnaževanje z nitrati, in oceno učinkovitosti delovnih programov ter tako zmanjšuje učinkovitost zakonodaje. Komisija se je zato odločila, da obema državama članicama pošlje uradni opomin in jima da na voljo dva meseca za odgovor. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jima pošlje obrazloženo mnenje.

 

7. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov

(Več informacij: Johannes Bahrke – telefon: +32 22958615, Letizia Lupini – telefon: +32 22951958)

 

Odložitev predložitve zadev Sodišču Evropske unije

Direktiva o trgih finančnih instrumentov (MiFID II): Komisija odložila začetek postopka pred Sodiščem proti ŠPANIJI

Komisija se je odločila začasno ustaviti začetek postopka pred Sodiščem EU proti Španiji, ki ni prenesla pravil EU o trgih finančnih instrumentov (MiFID II), saj je bil v zvezi z zadevo nedavno dosežen napredek. Komisija se je 19. julija 2018 odločila, da proti Španiji začne postopek pred Sodiščem EU, ker ni sprejela nacionalnih ukrepov za popoln prenos revidirane direktive o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) in direktive, ki to direktivo dopolnjuje (Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593). Komisija je bila do takrat obveščena le o delnem prenosu navedenih direktiv v špansko zakonodajo. Španija je 1. oktobra 2018 Komisijo obvestila o kraljevem zakonskem odloku za prenos večine manjkajočih določb. Kraljevi odlok, ki je potreben za prenos še nekaterih določb, naj bi bil sprejet do konca novembra. Komisija zato meni, da bi bilo treba vložitev tožbe proti Španiji odložiti. Če ukrepi ne bodo sprejeti do konca novembra, kot je načrtovano, se Komisija lahko odloči za nadaljevanje postopka pred Sodiščem. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Bonitetni nadzor za banke in investicijska podjetja: Komisija odložila začetek postopka pred Sodiščem proti ŠPANIJI

Komisija se je odločila začasno ustaviti začetek postopka pred Sodiščem EU proti Španiji, ki ni v celoti prenesla pravil EU o bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, saj je bil v zvezi z zadevo nedavno dosežen napredek. Komisija se je 19. julija 2018 odločila, da proti Španiji začne postopek pred Sodiščem EU, ker ni sprejela nacionalnih ukrepov za popoln prenos direktive o kapitalskih zahtevah ali direktive CRD IV (Direktiva 2013/36/EU). Direktiva določa bonitetne in nadzorniške zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja v EU. Med drugim določa pravila o izdajanju dovoljenj kreditnim institucijam, ustanovnem kapitalu investicijskih podjetij, nadzoru institucij, sodelovanju pri nadzoru, upravljanju tveganja, korporativnem upravljanju (vključno s prejemki) in kapitalskih blažilnikih. Španski organi so Komisiji od takrat predložili osnutek ukrepov, s katerimi naj bi zagotovili popoln prenos direktive CRD IV, ter časovnico za njihovo sprejetje, v skladu s katero naj bi se zadeva razrešila pred morebitno sodbo Sodišča. Konkretno je španska vlada 31. avgusta 2018 sprejela kraljevi zakonski odlok o preprečevanju pranja denarja, 28. septembra pa kraljevi zakonski odlok za prenos nekaterih manjkajočih določb. V novembru naj bi bil sprejet še en kraljevi odlok, do začetka decembra pa naj bi bil sprejet zakon o spremembi zakona 10/2014 o solventnosti kreditnih institucij in kraljevega zakonskega odloka 4/2015 o trgih vrednostnih papirjev, ki naj bi bil objavljen pred koncem leta. Komisija zato meni, da bi bilo treba do sprejetja novih zakonov o spremembi vložitev tožbe na Sodišče odložiti. Če manjkajoči ukrepi za prenos direktive ne bodo sprejeti v skladu z načrti, se Komisija lahko odloči za nadaljevanje postopka pred Sodiščem. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

8. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

(Več informacij: Lucia Caudet – telefon: +32 22956182, Victoria Von Hammerstein-Gesmold – telefon: +32 22955040)

 

Obrazloženi mnenji

Storitve: Komisija pozvala NEMČIJO, naj v celoti odpre trg storitev za preskušanje vozil

Komisija se je danes odločila, da Nemčiji pošlje obrazloženo mnenje zaradi omejevanja dostopa do nekaterih storitev homologacije motornih vozil. Homologacija in preskušanje motornih vozil sta usklajena na ravni EU razen nekaterih izjem. Za posamično odobritev dvo- in trikolesnih motornih vozil, kmetijskih in gozdarskih traktorjev na kolesih ter odobritev tehničnih sprememb posameznih motornih vozil ni skupnih pravil EU. V Nemčiji lahko te storitve opravljajo le strokovnjaki iz centrov za tehnične preglede. Vsaka nemška zvezna dežela lahko za določeno geografsko območje imenuje samo en tak center. Zaradi posebnih pravil v Nemčiji številne neodvisne tehnične službe ne morejo ponujati storitev za vsa vozila. Komisija meni, da Nemčija s tem krši svobodo ustanavljanja in opravljanja storitev, zato ji je poslala obrazloženo mnenje, v katerem jo poziva k uskladitvi z direktivo o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) ter členoma 49 in 56 PDEU. Nemčija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

Javno naročanje: Komisija pozvala PORTUGALSKO k uskladitvi s pravili EU o javnem naročanju

Komisija se je danes odločila, da Portugalski pošlje obrazloženo mnenje v zvezi z neposredno podelitvijo koncesijske pogodbe za storitve za upravljanje in raziskovanje proste cone na Madeiri. Pravila EU o javnem naročanju in koncesijah določajo odprte, pregledne in ustrezne postopke, ki podjetjem omogočajo, da se potegujejo za javna naročila. Udeleženci na trgu imajo tako boljši dostop do javnih naročil, javni organi pa korist zaradi večje izbire in kakovosti predlogov. Odstopanja za neposredno oddajo javnih naročil so dovoljena samo v natančno opredeljenih primerih, kot sta varstvo pravic intelektualne lastnine ali neobstoječa konkurenca zaradi tehničnih razlogov. Komisija meni, da zadevna pogodba ne izpolnjuje pogojev za izvzetje iz teh pravil in da bi bilo treba zato organizirati razpis za zbiranje ponudb. Javni naročnik, ki takega razpisa ni objavil, je lahko diskriminiral potencialno zainteresirane gospodarske subjekte, ki bi sodelovali v tem konkurenčnem razpisnem postopku, s čimer je kršil pravila EU o podeljevanju koncesijskih pogodb (Direktiva 2014/23/EU). Portugalska ima zdaj na voljo dva meseca, da obravnava vprašanja, na katera je opozorila Komisija, sicer se ta lahko odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

 

Uradni opomini

Javno naročanje: Komisija pozvala AVSTRIJO k upoštevanju pravil EU o pravnih sredstvih v deželi Spodnja Avstrija

Komisija se je danes odločila, da Avstriji pošlje dodaten uradni opomin zaradi sistema pravnih sredstev za javna naročila v zvezni deželi Spodnja Avstrija. Komisija meni, da akt Spodnje Avstrije o pravnih sredstvih z več vidikov krši pravila EU o pravnih sredstvih (Direktiva Sveta 89/665/EGS). Direktiva o pravnih sredstvih določa minimalne nacionalne revizijske standarde, ki zagotavljajo, da so v vseh državah EU na voljo hitra in učinkovita pravna sredstva, kadar gospodarski subjekt, zainteresiran za postopek oddaje javnega naročila, meni, da se pri izvedbi postopka pravila direktiv EU o javnem naročanju ne uporabljajo pravilno. Akt Spodnje Avstrije pa ne jamči, da se naročilo samodejno začasno prekine, kadar prvostopenjski organ opravlja revizijo odločitve o oddaji naročila. Avstrijski organi poleg tega ne zagotavljajo učinkovitih in hitrih pravnih sredstev zoper odločitve javnih naročnikov v deželi Spodnja Avstrija. Do regionalnega upravnega sodišča v nekaterih primerih ni mogoče neposredno dostopati, saj se morajo gospodarski subjekti najprej obrniti na spravni organ. Avstrija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Prosti pretok storitev: Komisija pozvala DANSKO k odpravi omejevalnih obveznosti za tuje samozaposlene osebe

Komisija se je danes odločila Danski poslati uradni opomin glede omejevalnih obveznosti za tuje samozaposlene osebe, ki opravljajo storitve v tej državi. V skladu z dansko zakonodajo morajo tuji ponudniki storitev, ki želijo opravljati storitve na Danskem, pri čemer ne zaposlujejo delavcev in ne napotujejo delavcev na dansko ozemlje, vnaprej sporočiti, kdaj in kje bodo opravljali svoje storitve. Taka obveznost omejuje svobodo opravljanja storitev, kot je določena v direktivi o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in členu 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Omejevanje svobode opravljanja storitev je lahko upravičeno le, kadar gre za nujne razloge v splošnem interesu, kot sta javno zdravje ali varstvo okolja. Danska ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Poklicne kvalifikacije: Komisija pozvala GRČIJO, naj spremeni svoje prakse glede priznavanja poklicnih kvalifikacij

Komisija se je danes odločila, da Grčiji pošlje uradni opomin glede njenega dolgotrajnega postopka za priznanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v drugih državah članicah. V skladu z zakonodajo EU je treba prošnje za priznanje kvalifikacij obravnavati v razumnem roku, natančneje v štirih mesecih (Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij). V Grčiji pa je ta postopek precej daljši, saj v povprečju traja med 11 in 18 mesecev. To ima negativne posledice za strokovnjake, ki ne morejo dostopati do grškega trga dela in svojega poklica ne morejo opravljati niti kot samozaposlene osebe niti kot zaposleni. Komisija je proti Grčiji začela postopek za ugotavljanje kršitev že leta 2016. Postopek se je leta 2017 zaključil, saj je Grčija sprejela več ukrepov. Komisija je v zvezi z zadevo ostala v stiku z nacionalnimi organi. Videti je, da s sprejetimi ukrepi vendarle ni mogoče nadomestiti zamud. Grčija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Javno naročanje: Komisija pozvala LATVIJO k upoštevanju pravil EU o javnem naročanju

Komisija se je danes odločila, da Latviji pošlje dodaten uradni opomin zaradi kršenja pravil EU o javnem naročanju pri nekaterih javnih naročilih. Pravila EU prispevajo k učinkovitejši porabi davkoplačevalskega denarja, saj zagotavljajo, da se javna naročila oddajajo po preglednih, nediskriminatornih in konkurenčnih razpisnih postopkih. Komisija meni, da razpisi za javna naročila proizvodov za organizacijo prometa (kot so semaforji, kamere in naprave za nadzor prometa) ne spoštujejo načel enake obravnave in nediskriminacije iz členov 28 in 56 PDEU (prosti pretok blaga in svoboda opravljanja storitev). Komisija ima poleg tega pomisleke glede neposredne oddaje naročila za vzdrževanje sistema daljinskega upravljanja v oblaku, povezanega z delovanjem proizvodov za organizacijo prometa (Direktiva 2014/24/EU in Direktiva 2014/25/EU), ki se je opravilo brez javnega razpisa. Latvija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

 

9. Pravosodje, potrošniki in enakost spolov

(Več informacij: Christian Wigand – telefon: +32 22962253, Melanie Voin – telefon: +32 22958659)

 

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Komisija se je odločila začeti postopek pred Sodiščem proti LUKSEMBURGU zaradi nepopolnega izvajanja pravil EU o preprečevanju pranja denarja

Komisija se je danes odločila začeti postopek pred Sodiščem EU proti Luksemburgu zaradi zgolj delnega prenosa četrte direktive o preprečevanju pranja denarja (Direktiva 2015/849) v svojo nacionalno zakonodajo. Komisija je predlagala, naj Sodišče zaračuna pavšalni znesek in dnevne kazni, dokler Luksemburg ne sprejme potrebnih ukrepov in dokler ta direktiva ni v celoti uveljavljena in veljavna v nacionalni zakonodaji. Pravila EU o preprečevanju pranja denarja so ključnega pomena v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja že obstoječa pravila krepi z okrepitvijo obveznosti bank, odvetnikov in računovodij, da opravijo oceno tveganja, ter določitvijo jasnih zahtev glede preglednosti o dejanskem lastništvu podjetij in skladov. Prav tako olajšuje sodelovanje in izmenjavo informacij med finančnoobveščevalnimi enotami različnih držav članic z namenom opredeliti in spremljati sumljiva denarna nakazila, da se prepreči in odkrije pranje denarja ali financiranje terorizma. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Obrazložena mnenja

Komisija pozvala IRSKO, ROMUNIJO in SLOVENIJO k izvajanju direktive EU o pravicah žrtev

Komisija pošilja obrazložena mnenja Irski, Romuniji in Sloveniji, da bi jih pozvala k ustreznemu izvajanju direktive EU o pravicah žrtev (Direktiva 2012/29/EU). Ta direktiva zagotavlja žrtvam kaznivih dejanj jasne pravice do dostopa do informacij, sodelovanja v kazenskem postopku ter prejemanja podpore in zaščite, prilagojene njihovim potrebam. Direktiva prav tako zagotavlja opredelitev ranljivih žrtev, kot so otroci, žrtve posilstva ali invalidi, tako da lahko med kazenskimi postopki prejmejo dodatno zaščito. Pravila EU veljajo za vse žrtve kaznivih dejanj v EU, ne glede na njihovo državljanstvo. Direktiva o pravicah žrtev bi morala biti prenesena v nacionalno zakonodajo do 16. novembra 2015. Irska je pravila sicer prenesla, toda analiza Komisije kaže, da jih ni prenesla v celoti. Romunija in Slovenija sta priglasili samo delno izvajanje teh pravil. Komisija zato poziva irske, romunske in slovenske organe k sprejetju ukrepov in jim pošilja obrazložena mnenja. Če irski, romunski in slovenski organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU.

Komisija pozvala IRSKO in ŠPANIJO k izvajanju novih pravil o paketnih potovanjih

Komisija pošilja obrazloženi mnenji Irski in Španiji, da bi ju pozvala k izvajanju novih pravil o paketnih potovanjih (Direktiva 2015/2302/EU). Ta pravila posodabljajo varstvo potrošnikov pri paketnih potovanjih z zagotavljanjem zaščite 120 milijonom potrošnikov, ki rezervirajo kombinirane potovalne storitve. Posodobljeni okvir prinaša jasnejša pravila o obveščanju potnikov in odgovornosti ter krepi obveznost povračila plačil in povratka potnikov v primeru insolventnosti. Države članice so morale pravila o paketnih potovanjih v nacionalno zakonodajo prenesti do 1. januarja 2018. Temu je sledilo šestmesečno prehodno obdobje, tj. do 1. julija, ko bi se nacionalni ukrepi za prenos direktive morali začeti uporabljati po vsej EU. Ker niti Irska niti Španija nista prenesli novih pravil o paketnih potovanjih, jima je Komisija danes poslala obrazloženo mnenje, ki sledi uradnemu opominu, poslanemu 22. marca 2018. Če irski ali španski organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko Komisija zadevi predloži Sodišču EU. Več informacij je na voljo v sporočilu za medije o novih pravilih o paketnih potovanjih ali informativnem pregledu).

 

Obrazloženo mnenje in uradni opomin

Preprečevanje pranja denarja: Komisija pozvala ESTONIJO in DANSKO k popolnemu prenosu četrte direktive o preprečevanju pranja denarja

Komisija se je danes odločila poslati obrazloženo mnenje Estoniji in uradni opomin Danski, ker nista v celoti prenesli četrte direktive o preprečevanju pranja denarja (Direktiva (EU) 2015/849) v nacionalno zakonodajo. Čeprav sta navedeni državi članici izjavili, da je prenos v celoti končan, je Komisija ocenila priglašene ukrepe in ugotovila, da manjkajo nekatere določbe. Pravila EU o preprečevanju pranja denarja so ključnega pomena v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Po nedavnih škandalih v zvezi s pranjem denarja v EU Komisija meni, da je nujno, da vse države članice to direktivo prenesejo v nacionalno zakonodajo takoj, ko je to mogoče. Vrzeli v eni državi članici imajo lahko posledice za vse druge države. Vse države članice so morale četrto direktivo o preprečevanju pranja denarja v nacionalno zakonodajo prenesti do 26. junija 2017. Ker večina držav članic direktive ni prenesla pravočasno, je Komisija proti 21 državam članicam začela postopke za ugotavljanje kršitev zaradi neobveščanja. Večina držav članic je do zdaj že sprejela nacionalno zakonodajo. Estonija in Danska imata zdaj na voljo dva meseca, da se odzoveta in sprejmeta ustrezne ukrepe, sicer lahko Komisija nadaljuje z naslednjimi koraki v postopku za ugotavljanje kršitev, vključno s predložitvijo zadev Sodišču EU. Komisija je v zvezi s to zadevo že začela postopek pred Sodiščem EU proti Romuniji in Irski, danes pa je sprejela odločitev, da začne postopek tudi proti Luksemburgu, ker je direktivo prenesel samo delno (glej sporočilo za medije).

 

Uradni opomini

Komisija pozvala FINSKO k pravilnemu izvajanju direktive o pravicah potrošnikov

Komisija Finski pošilja uradni opomin, s katerim jo poziva k takojšnjemu ukrepanju, da zagotovi pravilno izvajanje direktive EU o pravicah potrošnikov v svoji nacionalni zakonodaji. Zahvaljujoč tem pravilom EU so se potrošnikom zagotovila enako stroga pravila o varstvu potrošnikov, kjer koli v EU opravijo nakup. Nekatere glavne prednosti vključujejo pravico do vračila blaga, pravico do popolnega vračila plačila, če si potrošnik premisli v 14 dneh, prepoved skritih stroškov ter vnaprej izbrana polja pri spletnih nakupih.

Obstoječa finska zakonodaja ni povsem v skladu z direktivo o pravicah potrošnikov. Finska mora uvesti bistvena pravila v zvezi s pravico potrošnika do odstopa od pogodbe, na primer pojasniti, da lahko potrošnik odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in brez kakršnih koli stroškov, razen stroškov, ki so neposredno povezani z vračilom blaga. Prav tako mora pojasniti pravico potrošnika do predpogodbenih informacij, na primer pravilo, da mora v primeru spora trgovec dokazati, da je zagotovil vse potrebne informacije. Države članice so morale do 13. decembra 2013 sprejeti nacionalno zakonodajo za ukrepe, ki bi se naj začeli uporabljati 13. junija 2014. Če Finska v naslednjih dveh mesecih ne bo obravnavala navedenih odprtih vprašanj, ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi. (Za več informacij o pravicah potrošnikov v EU glej video in pravice potrošnikov na portalu EUandMe). 

Komisija pozvala IRSKO k izvajanju zakonodaje v zvezi z evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc

Komisija je Irski poslala uradni opomin, da bi jo pozvala k izvajanju zakonodaje v zvezi z evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS). Ta sistem omogoča elektronsko izmenjavo kazenskih evidenc med organi v celotni EU. To zagotovi na hiter in standardiziran način ter v kratkih rokih. Sodnikom in tožilcem, pa tudi upravnim organom zagotavlja enostaven dostop do informacij o prejšnjih obsodbah obsojenih storilcev kaznivih dejanj, s čimer prestopnikom onemogoča, da bi se lahko selili iz ene države članice EU v drugo, ne da bi jih pri tem spremljala tudi njihova kartoteka zagrešenih kaznivih dejanj. Čeprav Irska ta sistem uporablja že več let, v svojo nacionalno zakonodajo še ni prenesla okvirnega sklepa Sveta o ECRIS, s čimer bi zagotovila obvezno uporabo tega sistema. Irska je edina država članica EU, ki tega še ni storila. Če Irska v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

Komisija pozvala ŠVEDSKO k pravilnemu izvajanju pravil EU o nepoštenih poslovnih praksah

Komisija je pozvala Švedsko, naj hitro ukrepa in zagotovi pravilen prenos pravil EU o nepoštenih poslovnih praksah (Direktiva 2005/29/ES) v nacionalno zakonodajo. Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah potrošnike varuje pred nepoštenimi poslovnimi praksami in agresivnim trženjem. Obstoječa švedska zakonodaja ni povsem v skladu z navedeno direktivo. Švedska mora v svojo zakonodajo uvesti pravila v zvezi z bistvenimi koncepti, kot so poklicna skrbnost, povprečni potrošniki, ranljivi potrošniki in pravila v zvezi s kodeksi ravnanja. Če Švedska v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

 

10. Pomorske zadeve in ribištvo

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Daniela Stoycheva – telefon: +32 22953664)

Obrazloženo mnenje

Skupna ureditevtrgov: Komisija pozvala ZDRUŽENO KRALJESTVO k vzpostavitvi delujočega sistema upravljanja organizacij proizvajalcev

Komisija se je danes odločila Združenemu kraljestvu poslati obrazloženo mnenje, ker ni izvedlo preverjanj in zagotovilo skladnosti s pogoji za priznavanje organizacij proizvajalcev ribiških proizvodov. Po informacijah, ki jih je zbrala Komisija, sistem organizacij proizvajalcev, kot se je razvil v Združenem kraljestvu, ne služi več združevanju proizvajalcev za doseganje ciljev skupne ribiške politike in skupne ureditve trgov (Uredba (EU) št. 1379/2013). Ta sistem zlasti spodkopava načelo demokratičnega delovanja organizacij proizvajalcev v EU in lahko ogrozi tudi njihovo sposobnost uveljavljanja pravil med svojimi člani. Zahvaljujoč politiki skupne ureditve trgov lahko gospodarski subjekti v ribiškem sektorju in sektorju akvakulture združijo moči in ustanovijo organizacije proizvajalcev, da bi okrepili svojo pogajalsko moč ter spodbujali kolektivno in trajnostno upravljanje ribolovnih in kmetijskih dejavnosti. Komisija je maja 2018 začela postopek EU za ugotavljanje kršitev proti Združenemu kraljestvu s tem, ko je zadevnim organom v Združenem kraljestvu poslala uradni opomin. Ker Komisija od zadevne države članice ni prejela zadovoljivega odgovora v zvezi s svojimi pomisleki, ji zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Združeno kraljestvo ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

 

11. Migracije, notranje zadeve in državljanstvo

(Več informacij: Natasha Bertaud – telefon: +32 22967456, Katarzyna Kolanko – telefon: +32 22963444)

Obrazloženi mnenji

Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem: Komisija pozvala BOLGARIJO in ROMUNIJO k priglasitvi nacionalnih ukrepov za popoln prenos pravil EU v nacionalno zakonodajo

Komisija je pozvala BOLGARIJO in ROMUNIJO k popolnemu izvajanju zakonodaje EU o začasni prepovedi (začasnem zavarovanju) ter odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v EU (Direktiva 2014/42/EU). Ta direktiva določa minimalna pravila o začasnem zavarovanju premoženja zaradi morebitnega poznejšega odvzema in o odvzemu premoženja v kazenskih zadevah. S pomočjo veljavnih pravil EU nacionalni organi lažje odvzamejo in izterjajo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in predmete, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, v EU. V skladu z zakonodajo EU „premoženjska korist“ pomeni vsako gospodarsko korist, neposredno ali posredno pridobljeno s kaznivim dejanjem, pojem „predmeti, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja“ pa pomeni katero koli premoženje, ki se uporablja ali je namenjeno storitvi kaznivega dejanja. Začasno zavarovanje in odvzem premoženja, ki je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, storilce kaznivih dejanj prikrajša za njihova nezakonito pridobljena sredstva. To je ključno sredstvo za boj proti (organiziranemu) kriminalu. Prav tako je način za ustavitev pranja premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, in preprečevanje vlaganja takšnega premoženja v zakonite ali nezakonite poslovne dejavnosti. Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 4. oktobra 2015. Vendar Bolgarija in Romunija Komisiji nista sporočili nikakršnih nacionalnih izvedbenih ukrepov. Zato se je Komisija danes odločila njunim nacionalnim organom poslati obrazloženo mnenje. Bolgarija in Romunija imata za odgovor na voljo dva meseca, v nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njima zaradi te zadeve sproži postopek pred Sodiščem EU.

 

Uradni opomin

Migracije: Komisija pozvala BOLGARIJO k uskladitvi zakonodaje s pravili EU o azilu

Komisija se je danes odločila, da Bolgariji pošlje uradni opomin v zvezi z nepravilnim izvajanjem zakonodaje EU o azilu. Komisija je ugotovila, da pomanjkljivosti bolgarskega azilnega sistema in povezanih podpornih storitev kršijo določbe direktive o azilnih postopkih (Direktiva 2013/32/EU), direktive o pogojih za sprejem (Direktiva 2013/33/EU) in Listine EU o temeljnih pravicah. Pomisleki se nanašajo zlasti na: nastanitev in pravno zastopanje mladoletnikov brez spremstva; pravilno identifikacijo in podporo ranljivih prosilcev za azil; zagotavljanje ustrezne pravne pomoči in pridržanje prosilcev za azil ter zaščitne ukrepe v okviru postopka pridržanja. Če Bolgarija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

 

12. Mobilnost in promet

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Stephan Meder – telefon: +32 22913917)

 

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Varnost na železnici: Komisija proti BOLGARIJI začela postopek pred Sodiščem, ker ta ni prenesla pravil Evropske unije o varnosti na železnici

Komisija se je danes odločila, da proti Bolgariji začne postopek pred Sodiščem EU zaradi nepravilnega prenosa in izvajanja zakonodaje EU o varnosti na železnici (Direktiva 2004/49/ES). Direktiva od držav članic zahteva ustanovitev preiskovalnega organa, ki bi moral biti organizacijsko, pravno in pri odločanju neodvisen od prevoznikov v železniškem prometu, upravljavcev železniške infrastrukture, organov za določanje uporabnine, organov za dodeljevanje infrastrukturnih zmogljivosti in priglašenih organov ter splošneje od vseh strani, katerih interesi bi lahko bili v navzkrižju z nalogami, ki so zaupane preiskovalnemu organu. Bolgarija glede tega ni v celoti prenesla in izvedla direktive na nacionalni ravni. Konkretno, bolgarska zakonodaja ne zagotavlja, da preiskave resnih železniških nesreč in incidentov opravlja neodvisen preiskovalni organ. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Dodeljevanje letaliških slotov: Komisija pozvala Sodišče, naj PORTUGALSKI naloži denarno kazen, ker ni ravnala v skladu s predhodno sodbo Sodišča

Komisija je sklenila, da proti Portugalski ponovno začne postopek pred Sodiščem EU, ker ni v celoti in popolnoma zagotovila skladnosti s sodbo Sodišča iz leta 2016. Portugalski organi niso sprejeli potrebnih ukrepov za uskladitev s skupnimi pravili EU o dodeljevanju letaliških slotov. Portugalska ni poskrbela za potrebne zaščitne ukrepe glede funkcionalne in finančne neodvisnosti koordinatorja slotov. Komisija Sodišču EU predlaga naložitev plačila pavšalnega zneska v višini 1 849 000 evrov. Komisija predlaga tudi dnevno denarno kazen v višini 7 452 evrov, če država članica ne bo dosegla skladnosti do dne, ko bo Sodišče izdalo drugo sodbo na podlagi člena 260(2) PDEU. Končno odločitev o kaznih bo sprejelo Sodišče EU. Končno odločitev o kaznih bo sprejelo Sodišče EU. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Obrazložena mnenja

Varnost v cestnem prometu: Komisija poziva BOLGARIJO, CIPER in DANSKO, naj v celoti prenesejo pravila EU o tehničnih pregledih

Komisija danes poziva Bolgarijo in Ciper, naj v nacionalno zakonodajo v celoti preneseta evropska pravila o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (Direktiva 2014/45/EU). V Direktivi so opredeljene postavke, ki jih je treba preveriti med tehničnim pregledom, metode pregledov, napake in njihova ocena. Kljub uradnim obvestilom držav članic o nacionalnih ukrepih za prenos in izjavah o popolnem prenosu je Komisija ugotovila, da je prenos ukrepov Direktive v teh državah članicah nepopoln. Poleg tega je Danska pozvana, naj dokonča prenos posodobljenih pravil v zvezi z dokumenti za registracijo vozil (Direktiva 2014/46/EU), saj je Komisija tudi v tem primeru ugotovila, da je prenos nepopoln. Ta direktiva od držav članic zahteva, da vzpostavijo elektronske registre vozil s poenoteno vsebino, in določa postopek, ki se uporablja v primeru neuspešno opravljenih rednih tehničnih pregledov. Vse zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor, nato pa se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

 

Uradni opomini

Letalstvo: Komisija poziva BOLGARIJO, naj zagotovi vzpostavitev pravil EU o letaliških pristojbinah

Komisija je danes sklenila, da Bolgariji pošlje dodaten uradni opomin, ker ni pravilno prenesla pravil EU o letaliških pristojbinah (Direktiva 2009/12/ES). Države članice morajo uvesti nacionalne ukrepe za zagotovitev, da se letališke pristojbine za letalske prevoznike izračunavajo v skladu z načeli preglednosti, posvetovanja in nediskriminacije, kot je določeno v politikah, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO). Letališke pristojbine so pristojbine, ki jih letalske družbe plačajo letališčem za uporabo infrastrukture in storitev, povezanih zlasti z vzletom in pristankom ter sprejemom in odpremo potnikov. Države članice morajo poskrbeti, da se upravni organi letališča posvetujejo z letalskimi družbami na osnovi pregledne izmenjave informacij med obema stranema. Tako se zagotavlja, da so letališke pristojbine nediskriminatorne in povezane z ravnijo storitev, ki jih opravlja letališče. V primeru nesoglasja lahko vsaka stran prosi neodvisni nadzorni organ v zadevni državi članici, ki zadevo preuči. Bolgarija ima za odgovor na argumente Komisije na voljo dva meseca, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Cestni promet: Komisija pozvala 6 držav članic k izvajanju pravil o storitvah obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč

Komisija je danes sklenila, da Avstriji, Italiji, Litvi, Luksemburgu, Nemčiji in Nizozemski pošlje uradne opomine, ker niso sporočili podatkov o varnem in varovanem parkiranju. Natančneje, te države članice niso sporočile podatkov o parkiriščih, registriranih v informacijskih storitvah in o parkiriščih, ki zagotavljajo informacije (npr. razpoložljivost parkirnih mest ali prednostnih območij). To se zahteva z Delegirano uredbo (EU) št. 885/2013, ki je bila sprejeta v skladu z direktivo o inteligentnih prometnih sistemih. Vozniki tovornjakov v Evropi se pogosto soočajo z nezadostnimi parkirnimi zmogljivostmi in informacijami o takih zmogljivostih, zato pogosto parkirajo na nevarovanih območjih ali nevarnih mestih. Zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor na uradni opomin, nato pa se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

 

13. Obdavčenje in carinska unija

(Več informacij: Johannes Bahrke – telefon: +32 22958615, Letizia Lupini – telefon: +32 22951958)

 

Obrazloženo mnenje in uradna opomina

Rajski dokumenti: Komisija spremlja nezakonite davčne olajšave za jahte in zrakoplove

Komisija je danes okrepila svoj program za boj proti izogibanju davkom v sektorju jaht in zrakoplovov z izvajanjem postopkov za ugotavljanje kršitev v zvezi z davčnimi olajšavami, ki se uporabljajo v sektorju rekreacijskih plovil v Italiji in na Otoku Man. Kot je bilo poudarjeno v lanskoletnem razkritju „rajskih dokumentov“, lahko te določbe povzročijo veliko izkrivljanje konkurence. Glede na poznejše preiskave teh vprašanj in stike z zadevnimi državami članicami se je Komisija danes odločila, da Italiji pošlje uradni opomin zaradi obračunavanja nepravilnega zneska DDV na zakup jaht. Komisija se je prav tako odločila, da Italiji pošlje obrazloženo mnenje zaradi njenega nezakonitega sistema oprostitev za gorivo, ki se uporablja za napajanje zakupljenih jaht v vodah EU. Tudi Združenemu kraljestvu je bil poslan uradni opomin v zvezi z zlorabo na področju DDV na Otoku Man glede dobave in zakupa zrakoplovov. Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je povedal: „Preprosto ni pravično, da se lahko nekateri posamezniki in podjetja izognejo plačilu ustreznega zneska DDV na izdelke, kot so jahte in zrakoplovi. Ugodna davčna obravnava zasebnih čolnov in zrakoplovov je v očitnem nasprotju z našimi skupno dogovorjenimi davčnimi pravili in močno izkrivlja konkurenco v pomorskem in letalskem sektorju. Zato Komisija ukrepa, da bi dosegla spremembo pravil, s katerimi se poskuša izogniti pravu EU na teh področjih.“ Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Uradni opomini

Obdavčenje: Komisija pozvala BELGIJO, naj spremeni svojo zakonodajo o trošarinah za tobačne izdelke

Komisija se je danes odločila, da Belgiji pošlje uradni opomin, v katerem jo poziva, naj spremeni pravila o uničenju zalog tobačnih izdelkov, kadar se spremenijo trošarine. Belgijska zakonodaja od podjetij zahteva, da prodajo ali uničijo svoje zaloge pred koncem meseca, v katerem se uvede nova trošarinska stopnja. Takšna zakonodaja je v nasprotju s pravili EU o trošarini (Direktiva Sveta 2008/118/ES) in načelom sorazmernosti, kot ga razlaga Sodišče EU, saj podjetjem poleg uničenja zadevnih tobačnih izdelkov ne omogoča alternativnih rešitev in tak ukrep nalaga tudi, kadar je nova stopnja nižja od prejšnje. Če Belgija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija belgijskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija pozvala BELGIJO, naj izvede sodbo Sodišča o oceni dohodkov od najemnin za nepremičnine

Komisija je danes sklenila, da Belgiji pošlje uradni opomin, ker ta ne izvaja sodbe v zadevi C-110/17 Komisija proti Belgiji z dne 12. aprila 2018 o oceni dohodkov od najemnin za nepremičnine. Sodišče EU je izjavilo, da Belgija ni izpolnila svojih obveznosti v skladu z zakonodajo EU, saj je izračunala prihodke belgijskih davkoplačevalcev od najemnin za nepremičnine v tujini na podlagi dejanske vrednosti, medtem ko dohodek od najemnin za nepremičnine v Belgiji temelji na katastrski vrednosti, tj. izračunani s sklicevanjem na opis in vrednotenje nepremičnine. Če Belgija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija začne postopek proti tej državi pred Sodiščem EU.

Obdavčenje: Komisija pozvala BOLGARIJO, naj pravilno prenese nove predpise o preglednosti, namenjene izmenjavi podatkov

Komisija se je danes odločila, da Bolgariji pošlje uradni opomin, ker nepravilno izvaja pravila EU, ki določajo avtomatično izmenjavo informacij med državami članicami o finančnih dohodkih, vključno z dividendami, kapitalskimi dobički in stanji na računu (Direktiva Sveta 2014/107/EU). Bolgarsko pravo trenutno določa širšo izjemo za nekatere osebe, o katerih se poroča, kot jih dovoljuje zakonodaja EU, saj nekaterim subjektom, kot so partnerstva, omogoča, da se izognejo skrbnemu preverjanju, nekatere pogodbe rentnega zavarovanja pa izključijo iz njegovega področja uporabe. Če Bolgarija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija bolgarskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija pozvala ITALIJO, naj svojo zakonodajo o ceni goriva v deželi Lombardija uskladi s pravom EU

Komisija se je danes odločila, da Italiji pošlje uradni opomin, saj njena zakonodaja o ceni goriva v deželi Lombardija ne spoštuje prava EU. Italijanska davčna pravila omogočajo znižanje stopnje DDV, ki se uporablja za gorivo na bencinskih črpalkah v bližini meje s Švico. Posledica tega sta dve različni stopnji DDV za isti izdelek, odvisno od tega, kje se izdelek kupi. Takšna zakonodaja povzroča izkrivljanje konkurence in je v nasprotju z določbami skupnih pravil EU (direktiva o DDV, Direktiva Sveta 2006/112/ES), ki državam članicam prepovedujejo različno obravnavanje podobnega blaga za namene DDV. Če Italija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija italijanskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija pozvala ROMUNIJO, naj preneha uporabljati svoj mehanizem deljenega plačila DDV

Komisija se je danes odločila, da Romuniji pošlje uradni opomin zaradi uporabe mehanizma deljenega plačila DDV. Romunija od 1. januarja 2018 uporablja ta alternativni mehanizem za pobiranje DDV, pri katerem se DDV plačuje na ločen blokiran račun, kar pomeni veliko upravno breme za poštena podjetja, ki tam poslujejo. Ta ureditev je obvezna za nekatera podjetja, ki morajo odpreti ločen blokiran bančni račun za DDV. Njihove stranke morajo razdeliti plačilo računa in plačati DDV ločeno na dobaviteljev račun za DDV. Davčni zavezanec lahko znesek, zbran na namenskem računu za DDV, uporabi samo za plačilo DDV ministrstvu za finance in svojim dobaviteljem. Ukrepi so v nasprotju s pravili EU o DDV (Direktiva Sveta 2006/112/ES) in svobodo opravljanja storitev (člen 56 PDEU). Današnji uradni opomin sledi prav tako danes sprejetemu sporočilu Komisije, s katerim se zavrne zahteva Romunije za odstopanje od pravil EU na tem področju zaradi pomislekov, ki izhajajo iz načela sorazmernosti in združljivosti s Pogodbo. Če Romunija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija romunskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

 

Zaključek zadeve

Obdavčenje: Komisija zaključila postopek za CIPER in LUKSEMBURG

Komisija pozdravlja, da sta Ciper in Luksemburg prenesla ukrepe za obvezno avtomatično izmenjavo podatkov na področju obdavčenja v zvezi z dostopom davčnih organov držav članic do informacij o preprečevanju pranja denarja, imenovanim „DAC5“ (Direktiva Sveta (EU) 2016/2258). Komisija se je danes odločila, da bo zaključila ta dva postopka za ugotavljanje kršitev.

MEMO/18/6247

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar