Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Novembrový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Brusel 8. november 2018

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov nesplnenia povinnosti Európska komisia (ďalej aj „Komisia“) podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

V tomto dokumente sa predstavujú kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou, ktoré sú zoskupené podľa oblasti politiky. Komisia okrem toho uzatvára 107 prípadov, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby musela v postupe pokračovať.

Viac informácií o postupe EÚ o nesplnení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

 

1. Rozpočet a ľudské zdroje

(Ďalšie informácie: Alexander Winterstein – tel. +32 2 299 3265, Andreana Stankova – tel. +32 2 295 7857)

 

Formálna výzva

Rozpočet EÚ: Komisia naliehavo vyzýva na BELGICKO, aby sprístupnilo clá v prospech rozpočtu EÚ

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Belgicku formálnu výzvu, pretože nedokázalo sprístupniť clá v prospech rozpočtu EÚ, ako sa vyžaduje v práve EÚ. Nadväzuje sa tým na vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), v rámci ktorého sa zistilo, že dovozcovia do Belgicka nesprávne označili určité dovozy, v dôsledku čoho zaplatili nižšie clá, aké by platili v prípade správneho označenia výrobku. Dôsledkom sú straty v rozpočte EÚ v celkovej výške 543 000 EUR (po odpočítaní nákladov na výber). Komisia začína postup v prípade nesplnenia povinnosti, pretože sa domnieva, že opatrenia belgických orgánov nie sú v súlade s Colným kódexom Spoločenstva. Belgické orgány navyše neprijali všetky potrebné opatrenia na vymáhanie vlastných stratených zdrojov. Ak Belgicko nesprístupni požadovanú sumu v prospech rozpočtu EÚ alebo neposkytne uspokojivú odpoveď, Komisia môže urobiť ďalší krok v postupe v prípade nesplnenia povinnosti a vydať odôvodnené stanovisko.

 

2. Hospodárska súťaž

(Ďalšie informácie: Ricardo Cardoso - tel. +32 2 298 0100, Maria Tsoni – tel. +32 2 299 0526)

 

Ukončenie postupu

Poplatky za mimosúdne právne úkony: Komisia ukončila postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Cypru

Európska komisia sa dnes rozhodla ukončiť konanie o nesplnení povinnosti proti Cypru v súvislosti so sadzobníkom minimálnych poplatkov za poskytnutie mimosúdnych právnych úkonov, akými sú vypracovanie závetov, zmlúv, správa majetku a registrácia spoločností. Podľa právnych predpisov EÚ sa od členských štátov vyžaduje, aby sa vyhýbali podporovaniu podnikov alebo združení podnikov v uprednostňovaní alebo zapájaní sa do praktík narúšajúcich hospodársku súťaž, ktoré by predstavovalo porušenie článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia v apríli 2018 vyjadrila obavy smerované cyperským orgánom, že niektorými právnymi predpismi, ktoré umožňuju cyperskej advokátskej komore, aby stanovila sadzobník minimálnych poplatkov za mimosúdne právne úkony, sa podporujú praktiky, ktoré môžu zabrániť hospodárskej súťaži v rámci jednotného trhu EÚ alebo ju môžu obmedziť či narušiť. Cyprus na vznesené obavy reagoval a svoje právne predpisy zmenil. Komisia víta nové právne predpisy, ktorými sa zrušuje osobitné ustanovenie splnomocňujúce cyperskú advokátsku komoru na stanovenie týchto poplatkov. Komisia dnes zároveň uzavrela antitrustové vyšetrovanie týkajúce sa sadzobníka minimálnych poplatkov, ktorý cyperská advokátska komora prijala na základe splnomocnenia stanoveného vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Komisia víta rozhodnutie cyperskej advokátskej komory zrušiť uvedený sadzobník minimálnych poplatkov po tom, čo Komisia vyjadrila obavy, že tieto pravidlá nie sú v súlade s článkom 101 Zmluvy o fungovaní EÚ. Intervencia Komisie znamená, že právnici majú teraz možnosť slobodne určovať svoje poplatky za poskytovanie mimosúdnych právnych úkonov a občania budú profitovať z konkurencieschopnejších cien v tomto sektore.

 

3. Jednotný digitálny trh

(Ďalšie informácie: Nathalie Vandystadt - tel. +32 2 296 7083, Joseph Waldstein – tel. +32 2 295 6184)

 

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Smernica o univerzálnej službe: Komisia postúpila na Súdny dvor prípad PORTUGALSKA

Európska komisia dnes rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Portugalska, s cieľom zabezpečiť správne vykonávanie smernice univerzálnej služby, pokiaľ ide o financovanie záväzkov univerzálnej služby. S cieľom vyrovnať náklady na nie vždy ziskové poskytovanie univerzálnej služby, môžu členské štáty zaviesť kompenzačné mechanizmy. Portugalské orgány uložili poskytovateľom telekomunikačných služieb povinnosť kompenzovať čisté náklady vynaložené na všetky univerzálne služby, ktoré poskytovatelia univerzálnej služby poskytli od roku 2007. Portugalsko tak urobilo až v roku 2012 na základe zákona o elektronickej komunikácií (č. 5/2004) a prijalo nový zákon, ktorým sa zavádza mimoriadny príspevok. V rozpore s právom Únie portugalské orgány žiadajú od prevádzkovateľov, aby v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov zaplatili mimoriadny príspevok určený na financovanie čistých nákladov, ktoré v minulosti vznikli v súvislosti s poskytovaním univerzálnej služby. Taký postup nie je v súlade s požiadavkami transparentnosti, nediskriminácie a čo možno najmenšej deformácie trhu stanovenými v smernici univerzálnej služby (smernica 2002/22/ES) platnej v EÚ od roku 2002 (článok 13 a príloha IV, časť B). Komisia teraz žiada Súdny dvor EÚ, aby potvrdil, že uvedený mimoriadny príspevok predstavuje porušenie smernice. Komisia vo februári 2015 začala postup v prípade nesplnenia povinnosti voči Portugalsku a v apríli 2016 zaslala odôvodnené stanovisko. Keďže Portugalsko doteraz nedosiahlo súlad s právnymi predpismi EÚ, Komisia sa rozhodla postúpiť tento prípad na Súdny dvor EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanovisko

Elektronické transakcie: Komisia naliehavo vyzýva SLOVENSKO, aby zabezpečilo riadne uplatňovanie nariadenia eIDAS

Komisia sa dnes rozhodla zaslať slovenskej vláde odôvodnené stanovisko v súvislosti s uplatňovaním nariadenia EÚ o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu [eIDAS; nariadenie (EÚ) č. 910/2014], pretože identifikovala niekoľko otázok súvisiacich s dodržiavaním právnych predpisov, ktoré sa týkajú dvojakej úlohy slovenského dozorného orgánu. Národný bezpečnostný úrad nemôže konať súčasne ako dozorný orgán a ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. Takáto dvojaká funkcia oslabuje účel mechanizmu stanoveného v nariadení eIDAS, ktorým je zabezpečiť rovnaké podmienky pre poskytovateľov dôveryhodných služieb a prispieť k ochrane používateľov a fungovaniu vnútorného trhu. Nariadenie eIDAS umožňuje používanie prostriedkov elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb (t. j. elektronické podpisy, elektronické pečate, časové pečiatky, elektronické doručovanie a autentifikácia webových lokalít) občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy pri prístupe k online službám alebo pri elektronických transakciách v EÚ. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby prijalo potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s nariadením eIDAS a aby uvedené činnosti funkčne oddelilo. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení tohto prípadu SLOVENSKA na Súdny dvor EÚ.

 

Formálne výzvy

Rádiové frekvenčné spektrum: Komisia vyzýva CHORVÁTSKO a HOLANDSKO, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa frekvenčného spektra

Európska komisia sa dnes rozhodla začať postup proti dvom členským štátom za nedodržanie pravidiel EÚ týkajúcich sa frekvenčného spektra. Chorvátsku a Holandsku budú zaslané dve formálne výzvy so žiadosťou o úplné vykonávanie pravidiel európskeho rádiového frekvenčného spektra na základe smernice (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii. V súlade s týmito pravidlami EÚ mali členské štáty prijať a zverejniť svoj plán vrátane podrobných krokov, ktoré umožnia využívanie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (ďalej ako „pásmo 700 MHz“) pre mobilné širokopásmové pripojenie od 30. júna 2020. Termín na prijatie a zverejnenie uvedených plánov bol stanovený na koniec júna 2018. Uvedené členské štáty plán buď neprijali a nezverejnili, alebo predložili dokumenty, ktoré nespĺňajú zásadné požiadavky stanovené na takýto plán. Tieto plány pripravujú pôdu pre 5G. Keďže uvedené plány neboli prijaté, vývoj 5G v Chorvátsku, Holandsku a v okolitých krajinách by v dôsledku toho mohol byť oneskorený. Pripojenie 5G je jednou z hlavných priorít Komisie v nadväznosti na dohodu o budúcich telekomunikačných pravidlách – európsky kódex elektronickej komunikácie. Vďaka novým pravidlám sa zabezpečí, že rádiové frekvenčné spektrum pre 5G bude do roku 2020 prístupné v celej EÚ. Ak Chorvátsko a Holandsko nebudú do dvoch mesiacov konať, Komisia im môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanoviská.

 

4. Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

(Ďalšie informácie: Christian Wigand – tel. +32 2 296 2253, Sara Soumillion – tel. +32 2 296 7094)

 

Formálna výzva

Voľný pohyb pracovníkov: Komisia má pochybnosti v súvislosti s rozdielnym zaobchádzaním s pracovníkmi pochádzajúcimi z EÚ, pokiaľ ide o prístup k príspevkom na bývanie v SPOJENOM KRÁĽOVSTVE.

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Spojenému kráľovstvu formálnu výzvu za nedodržanie pravidiel EÚ týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov (článok 45 ZFEÚ a nariadenie č. 492/2011). Tieto pravidlá zakazujú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti medzi pracovníkmi členských štátov EÚ. Pravidlá Spojeného kráľovstva o prístupe k príspevkom na bývanie zvýhodňujú dočasnú neprítomnosť v mieste bydliska, ak sa daná osoba zdržiava vo Veľkej Británii (Anglicko, Škótsko, Wales) a nepresúva sa dočasne do iných krajín. Pravidlá Spojeného kráľovstva o prístupe k príspevkom na bývanie preto znevýhodňujú pracovníkov z iných členských štátov, pretože u nich je pravdepodobnosť, že dočasne opustia Veľkú Britániu, väčšia ako u pracovníkov so štátnou príslušnosťou Spojeného kráľovstva. Toto nepriaznivé zaobchádzanie predstavuje nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorá je v pravidlách o voľnom pohybe pracovníkov zakázaná, pokiaľ na to neexistujú objektívne dôvody. Komisia doteraz nenašla žiadne objektívne odôvodnenie tohto nepriaznivého zaobchádzania a rozhodla sa začať postup v prípade nesplnenia povinnosti. Spojené kráľovstvo má dva mesiace, aby na túto formálnu výzvu odpovedalo. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

5. Energetika

(Ďalšie informácie: Anna-Kaisa Itkonen - tel. +32 2 295 6186, Lynn Rietdorf – tel. +32 2 297 4959)

 

Formálne výzvy

Energetická efektívnosť: Komisia vyzýva 7 členských štátov, aby správne transponovali pravidlá EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Rakúsku, Fínsku, Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a Španielsku za to, že nesprávne transponovali alebo vykonali určité požiadavky smernice o energetickej efektívnosti (smernica 2012/27/EÚ). Touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec opatrení na podporu energetickej účinnosti v Únii s cieľom zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahol cieľ EÚ, ktorým je energetická efektívnosť na úrovni 20 %, a aby sa vytvorili podmienky na ďalšie zlepšenie energetickej efektívnosti po tomto roku. Uvedené členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na argumenty Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

6. Životné prostredie

(Ďalšie informácie: Enrico Brivio – tel. +32 2 295 6172, Daniela Stoycheva – tel. +32 2 295 3664)

 

Odôvodnené stanoviská

Komisia vyzýva GRÉCKO a ÍRSKO, aby v plnej miere vykonávali pravidlá EÚ týkajúce sa prístupu a spoločného využívania prínosov

Európska komisia vyzýva Grécko a Írsko, aby zintenzívnili vykonávanie právnych predpisov EÚ, ktorými sa má zabezpečiť prístup ku genetickým zdrojom, ako aj spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z ich používania. Po nadobudnutí účinnosti nariadenia EÚ o prístupe a spoločnom využívaní prínosov (nariadenie č. 511/2014) z 11. júna 2014 sú členské štáty EÚ povinné prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie nariadenia. Členské štáty sú predovšetkým povinné určiť príslušné orgány zodpovedné za uplatňovanie nariadenia a informovať Komisiu. Sú tiež povinné zaviesť pravidlá týkajúce sa sankcií za nedodržiavanie právnych predpisov. Keďže Grécko a Írsko neoznámili žiadne právne predpisy, ktorými by sa takéto orgány určili ani nestanovili žiadne sankcie, Komisia sa rozhodla zaslať každému členskému štátu odôvodnené stanovisko, v ktorom im poskytne dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že prípady Grécka a Írska postúpi na Súdny dvor EÚ.

Komisia vyzýva ÍRSKO, aby dokončilo označenie chránených území

Európska komisia naliehavo vyzýva Írsko, aby dodržiavalo povinnosti vyplývajúce zo smernice o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS) na ochranu prírodných biotopov a druhov zahrnutých do sústavy Natura 2000. Členské štáty sú povinné dokončiť označenie osobitných chránených území (SAC). Ďalej sú povinné pre tieto oblasti určiť priority ochrany a vytýčiť ciele a opatrenia na udržanie priaznivého stavu druhov a biotopov, ktoré sa vyskytujú v týchto oblastiach, alebo ich obnovu. Uvedené kroky sa musia realizovať v rámci šesťročnej lehoty, ktorá v prípade Írska uplynula 12. decembra 2014. Z celkového počtu 423 oblastí teda ešte nebolo určených 255. V prípade 198 oblastí neboli stanovené ciele ochrany špecifické pre danú lokalitu a potrebné ochranné opatrenia neboli zavedené pre žiadnu oblasť. Potrebné ochranné opatrenia neboli stanovené predovšetkým pre prioritné typy biotopov typu „pobrežné lagúny“ v 25 lokalitách a typu „kobercové rašeliniská“ v 50 lokalitách, ako aj v prípade druhu „perlorodka riečna“ v 19 lokalitách. Komisia preto zasiela dodatočné odôvodnené stanovisko. Írsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy Komisie. V opačnom prípade Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu Írska na Súdny dvor EÚ.

Komisia naliehavo vyzýva ŠPANIELSKO, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ o nakladaní s odpadom

Komisia vyzýva Španielsko, aby dodržiavalo právne záväzky v oblasti nakladania s odpadom a zabezpečilo potrebnú ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Podľa rámcovej smernice o odpade (smernica 2008/98/ES) sú členské štáty povinné prijať všetky opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa s odpadom nakladalo spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie a nepoškodzuje životné prostredie. Napriek tomu, že Komisia má k dispozícii len neúplné informácie, existujú rozsiahle dôkazy o veľkom počte nelegálnych skládok (najmenej 1513), ktoré treba uzavrieť, zapečatiť a ktoré si vyžadujú regeneráciu, čo značné zhoršuje stav životného prostredia. Vzhľadom na dlhodobé systémové zlyhanie Španielska pri dodržiavaní záväzkov EÚ sa Komisia rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko. Španielsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy Komisie. V opačnom prípade Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu Španielska na Súdny dvor EÚ.

Komisia vyzýva ŠVÉDSKO, aby zlepšilo čistenie komunálnych odpadových vôd

Komisia sa rozhodla zaslať Švédsku odôvodnené stanovisko v súvislosti s nedodržiavaním požiadaviek EÚ stanovených v smernici o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271/EHS). Nevyčistené odpadové vody môžu ohroziť ľudské zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu, pobrežné a podzemné vody. V súčasnosti sa vo Švédsku evidujú prípady nedodržiavania v 20 aglomeráciách. Termín na zosúladenie týchto prípadov s požiadavkami EÚ bol stanovený buď na 31. decembra 2000, alebo na 31. decembra 2005. Formálna výzva bola zaslaná v apríli 2017. Švédsko vo svojej odpovedi uvádza, že orgány na riešení pracujú, súlad s požiadavkami EÚ sa však v blízkej budúcnosti neočakáva. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko a žiada Švédsko, aby proces dodržiavania predpisov urýchlilo. Švédsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy Komisie. V opačnom prípade Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu Švédska na Súdny dvor EÚ.

 

Formálne výzvy

Komisia vyzýva BELGICKO, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Belgicku v súvislosti s nepriaznivou kvalitou ovzdušia. V právnych predpisoch EÚ o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe sa od členských štátov vyžaduje, aby posúdili kvalitu ovzdušia na celom svojom území a prijali opatrenia s cieľom obmedziť vystavenie občanov znečisťujúcim látkam. V máji tohto roku Komisia stanovila širokú škálu politických činností, ktorými v súčasnosti podporuje členské štáty pri plnení cieľov EÚ v oblasti kvality ovzdušia. Jednotlivé opatrenia na presadzovanie práva, ktoré sa prijímajú s cieľom zabezpečiť čistý vzduch pre všetkých Európanov, sú súčasťou tohto širšieho politického prístupu. Odkedy nadobudli účinnosť hraničné hodnoty pre znečisťujúci plyn NO2 (2010), Belgicko ich v bruselskom regióne neustále prekračuje. Povolené hodnoty rovnako prekračuje aj antverpská aglomerácia, a to aj napriek tomu, že tieto hodnoty začali platiť až neskôr, v roku 2015. Hoci sa v rámci boja proti znečisťovaniu ovzdušia zaviedli niektoré opatrenia ako napríklad oblasti s nízkymi emisiami, Komisia sa obáva, že súčasné opatrenia nepostačia na to, aby sa dosiahol súlad čo najskôr. Komisia tiež spochybňuje spôsob, akým sa v Belgicku monitoruje kvalita ovzdušia vrátane bodov na meranie NO2 v Bruseli. Komisia sa preto rozhodla zaslať Belgicku dodatočnú formálnu výzvu. Belgicko má dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Komisia naliehavo vyzýva BULHARSKO, aby postupovalo v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora o kvalite ovzdušia

Európska komisia naliehavo vyzýva Bulharsko, aby v plnej miere vykonalo rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. apríla 2017 (C-488/15). Dvor audítorov zistil, že Bulharsko porušilo svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice o kvalite ovzdušia (smernica 2008/50/ES) tým, že nedodržalo hraničné hodnoty koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší a neskrátilo obdobie prekročenia uvedených hodnôt na minimum. Hoci Komisia uznáva, že sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok, je znepokojená pomalým tempom zmien a chýbajúcim koordinovaným postupom na vnútroštátnej a miestnej úrovni medzi orgánmi pre ochranu životného prostredia a ďalšími dotknutými orgánmi. V máji tohto roku Komisia stanovila širokú škálu politických činností, ktorými v súčasnosti podporuje členské štáty pri plnení cieľov EÚ v oblasti kvality ovzdušia. Jednotlivé opatrenia na presadzovanie práva, ktoré sa prijímajú s cieľom zabezpečiť čistý vzduch pre všetkých Európanov, sú súčasťou tohto širšieho politického prístupu. Bulharsko zatiaľ neprijalo všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na nápravu situácie. Krajina prijala opatrenia v oblasti cestnej dopravy, konkrétne ide o zmeny právnych predpisov o cestnej premávke vrátane kontrol odpadu z vozidiel po dobe životnosti a technických kontrol. Je to krok správnym smerom, avšak ďalšie opatrenia, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia ako napríklad nové požiadavky týkajúce sa obsahu síry a popola v uhlí a briketách používaných na vykurovanie domácností, sú stále vo fáze plánovania. Ak Bulharsko nebude konať a vec sa vráti späť na Súdny dvor, mohli by sa uložiť finančné sankcie. Bulharsko má dva mesiace na odpoveď.

Komisia naliehavo vyzýva BULHARSKO a ČESKÚ REPUBLIKU, aby zosúladili vnútroštátne právne predpisy so smernicou o kvalite ovzdušia

Komisia vyzýva Bulharsko a Českú republiku, aby svoje právne predpisy v oblasti kvality ovzdušia uviedli do súladu s európskymi predpismi (smernica 2008/50/ES). V prípade uvedených členských štátov boli zistené nedostatky, pokiaľ ide o prijatie viacerých ustanovení tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov, pričom určité dôležité zásadné ustanovenia boli nesprávne premietnuté do týchto vnútroštátnych právnych predpisov. Podľa práva EÚ sú členské štáty povinné prijať primerané opatrenia na to, aby obdobia prekročenia povolených hodnôt boli čo možno najkratšie. Komisia je znepokojená formuláciou v právnych predpisoch Bulharska, ktorá túto požiadavku nespĺňa. Česká republika účinne neprijala ustanovenia týkajúce sa hraničných hodnôt ani niektoré vymedzenia pojmov, napr. vymedzenie pojmu „prchavé organické zlúčeniny“ nie je v súlade s vymedzením v smernici o kvalite ovzdušia. Bulharsku a Českej republike sa preto zasielajú formálne výzvy, pričom uvedené štáty majú dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Komisia naliehavo vyzýva TALIANSKO a ŠPANIELSKO, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa dusičnanov

Európska komisia sa obracia na Taliansko a Španielsko vo veci nedostatočnej ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárskych zdrojov. Právne predpisy EÚ o dusičnanoch sú jedným zo základných pilierov európskych právnych predpisov týkajúcich sa vody. Ich cieľom je znížiť znečistenie vody spôsobené alebo vyvolané dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov a predchádzať ďalšiemu znečisteniu. Aby bolo možné tento cieľ dosiahnuť obsahuje smernica o dusičnanoch (smernica Rady 91/676/ES) rôzne postupy a opatrenia, ktoré majú členské štáty vypracovať a vykonať vrátane monitorovania vody, určenia pásem, ktorým hrozí znečistenie dusičnanmi, stanovenia kódexov osvedčených postupov v poľnohospodárstve a akčných programov. Taliansko neurčilo pásma, ktorým hrozí znečistenie dusičnanmi, nemonitoruje svoje vody a vo viacerých regiónoch, ktorých sa týka znečistenie dusičnanmi, neprijalo dodatočné opatrenia. Španielsko nemonitoruje svoje vody účinným spôsobom, nedostatočne preskúmava pásma, ktorým hrozí znečistenie dusičnanmi, a rovnako nedostatočne posudzuje účinnosti akčných programov, čím sa obmedzuje účinnosť právnych predpisov. Komisia sa preto rozhodla zaslať obom členským štátom formálne výzvy, pričom im na odpoveď dáva dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

7. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

(Ďalšie informácie: Johannes Bahrke – tel. +32 2 295 8615, Letizia Lupini - tel. +32 2 295 1958)

 

Pozastavené postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II): Komisia pozastavuje postúpenie prípadu ŠPANIELSKA na Súdny dvor

Vzhľadom na nedávny vývoj v tejto veci sa Komisia sa rozhodla pozastaviť postúpenie prípadu Španielska na Súdny dvor EÚ za to, že nevykonalo pravidlá EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II). Európska komisia sa 19. júla 2018 rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípad Španielska z dôvodu neprijatia vnútroštátnych opatrení potrebných na úplnú transpozíciu revidovanej smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II) vrátane jej doplňujúcej smernice (delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593). K uvedenému dátumu Španielsko oznámilo len čiastočnú transpozíciu uvedených smerníc do vnútroštátneho práva. Španielsko však 1. októbra 2018 oznámilo kráľovský zákonný dekrét, ktorým sa transponuje väčšina chýbajúcich ustanovení. Ďalej treba prijať kráľovský dekrét, ktorým by sa dokončila transpozícia niekoľkých ustanovení a ktorého prijatie sa očakáva do konca novembra. Komisia sa preto domnieva, že postúpenie prípadu Španielska by sa malo pozastaviť. Ak sa opatrenia, ktorých prijatie je naplánované do konca novembra, neprijmú podľa plánu, stav konania sa môže prehodnotiť. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Prudenciálny dohľad nad bankami a investičnými spoločnosťami: Komisia pozastavuje postúpenie prípadu ŠPANIELSKA na Súdny dvor

Vzhľadom na nedávny vývoj v tejto veci sa Európska komisia rozhodla pozastaviť postúpenie prípadu Španielska na Súdny dvor EÚ pre neúplné vykonanie pravidiel EÚ týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad bankami a investičnými spoločnosťami. Európska komisia sa 19. júla 2018 rozhodla postúpiť prípad Španielska na Súdny dvor EÚ pre neprijatie vnútroštátnych opatrení potrebných na úplnú transpozíciu smernice o kapitálových požiadavkách alebo CRD IV (smernica 2013/36/EÚ), v ktorej sa stanovujú prudenciálne požiadavky a požiadavky týkajúce sa dohľadu nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami v EÚ vrátane pravidiel týkajúcich sa udeľovania licencií úverovým inštitúciám, počiatočného kapitálu investičných spoločností, dohľadu nad inštitúciami, spolupráce v oblasti dohľadu, riadenia rizík, správy a riadenia spoločností (vrátane odmeňovania) a kapitálových vankúšov. Odvtedy španielske orgány predložili Komisii návrhy opatrení, ktorými by sa zabezpečila úplná transpozícia smernice CRD IV, spolu s časovým harmonogramom ich prijatia, čo by umožnilo riešenie pred vynesením možného rozsudku Súdneho dvora. Španielska vláda konkrétne 31. augusta 2018 prijala kráľovský zákonný dekrét týkajúci sa boja proti praniu špinavých peňazí a 28. septembra 2018 druhý kráľovský dekrét, ktorým sa transponujú niektoré chýbajúce ustanovenia. V novembri by sa mal prijať ďalší kráľovský dekrét a ďalej sa do začiatku decembra očakáva prijatie zákona, ktorým sa mení zákon č. 10/2014 o platobnej schopnosti úverových inštitúcií a kráľovský zákonný dekrét 4/2015 týkajúci sa akciových trhov, ktorý sa má uverejniť do konca tohto roka. Európska komisia sa preto domnieva, že toto postúpenie by sa malo pozastaviť až do prijatia pozmeňujúcich návrhov. Ak chýbajúce transpozičné opatrenia nebudú prijaté podľa plánu, stav konania sa môže prehodnotiť. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

8. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(Ďalšie informácie: Lucia Caudet – tel. +32 2 295 6182, Victoria Von Hammerstein-Gesmold – tel. +32 2 295 5040)

 

Odôvodnené stanoviská

Služby: Komisia vyzýva NEMECKO, aby úplne otvorilo trh so službami testovania vozidiel

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Nemecku odôvodnené stanovisko, pretože obmedzuje prístup k určitým službám schvaľovania motorových vozidiel. Typové schvaľovanie a skúšky motorových vozidiel sú harmonizované na úrovni EÚ. Existuje niekoľko výnimiek z tohto pravidla. Spoločné pravidlá EÚ sa netýkajú individuálneho schválenia dvojkolesových a trojkolesových motorových vozidiel a kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov, ani schvaľovania technických zmien jednotlivých motorových vozidiel. V Nemecku je poskytovanie týchto služieb vyhradené pre odborníkov zo staníc technickej kontroly. Každá nemecká spolková krajina môže určiť iba jednu takúto stanicu technickej kontroly pre konkrétnu geografickú oblasť. V dôsledku týchto špecifických pravidiel platných v Nemecku tak určitý počet nezávislých staníc technickej kontroly nemôže poskytovať služby pre celú škálu vozidiel. Komisia sa domnieva, že ide o porušenie slobody usadiť sa, ako aj slobodného poskytovania služieb a Nemecku zaslala odôvodnené stanovisko, v ktorom ho žiada, aby dodržiavalo smernicu o službách (smernica 2006/123/ES) a články 49 a 56 ZFEÚ. Nemecko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na obavy Komisie. V opačnom prípade Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu Nemecka na Súdny dvor EÚ.

Verejné obstarávanie: Komisia naliehavo vyzýva PORTUGALSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa verejného obstarávania

Komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Portugalsku v súvislosti s priamym uzavretím koncesnej zmluvy na služby v oblasti riadenia a preskúmania slobodného pásma Madeiry. Pravidlá EÚ o verejnom obstarávaní a koncesiách stanovujú otvorené, transparentné a kvalifikované postupy, ktoré umožňujú spoločnostiam uchádzať sa o verejnú zákazku. To poskytuje účastníkom trhu lepší prístup k verejným zákazkám, zatiaľ čo verejné orgány majú prospech z väčšieho výberu a kvality návrhov. Výnimky na priame zadávanie zákaziek sú povolené len vo veľmi presne vymedzených prípadoch, akými sú napríklad ochrana práv duševného vlastníctva alebo neexistencia hospodárskej súťaže z technických dôvodov. Komisia sa domnieva, že na uvedenú zmluvu sa výnimka z týchto pravidiel nevzťahuje, a preto by mala byť vyhlásená výzva na predkladanie ponúk. Skutočnosť, že verejný obstarávateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk, mohla mať za následok diskrimináciu potenciálne zainteresovaných hospodárskych subjektov, ktoré sa tak nemohli zúčastniť výberového konania. To je v rozpore s pravidlami EÚ o udeľovaní koncesií (smernica 2014/23/EÚ). Portugalsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť postúpiť prípad Portugalska na Súdny dvor EÚ.

 

Formálne výzvy

Verejné obstarávanie: Komisia vyzýva RAKÚSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa opravných prostriedkov v spolkovej krajine Dolné Rakúsko

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať doplňujúcu formálnu výzvu Rakúsku v súvislosti so systémom opravných prostriedkov pre zmluvy o verejnom obstarávaní v Dolnom Rakúsku. Komisia sa domnieva, že zákon Dolného Rakúska o opravných prostriedkoch vo viacerých ohľadoch porušuje pravidlá EÚ o opravných prostriedkoch (smernica Rady 89/665/EHS). V smernici o opravných prostriedkoch sa stanovujú minimálne vnútroštátne normy preskúmania, ktorými sa má zabezpečiť, aby vo všetkých krajinách EÚ boli k dispozícii rýchle a účinné prostriedky nápravy, ak sa hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa verejného obstarávania, domnieva, že v predmetnom obstarávaní sa riadne neuplatnili smernice EÚ o verejnom obstarávaní. Zákon Dolného Rakúska však nezaručuje, že zmluva bude automaticky pozastavená, keď prvostupňový orgán skúma rozhodnutie o udelení zákazky. Rakúske orgány okrem toho nezabezpečujú účinné a rýchle opravné prostriedky proti rozhodnutiam verejných obstarávateľov v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Napokon, v určitých situáciách nie je možný priamy prístup k regionálnemu správnemu súdu, keďže hospodárske subjekty sa musia najskôr obrátiť na zmierovací orgán. Rakúsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na argumenty Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že Rakúsku zašle odôvodnené stanovisko.

Voľný pohyb služieb: Komisia naliehavo vyzýva DÁNSKO, aby odstránilo reštriktívne povinnosti pre zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Dánsku formálnu výzvu v súvislosti s reštriktívnymi povinnosťami pre zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v krajine poskytujú služby. Zahraniční poskytovatelia služieb, ktorí chcú poskytovať svoje služby v Dánsku bez toho, aby zamestnávali pracovníkov a vysielali pracovníkov na územie Dánska, sú podľa dánskych právnych predpisov povinní vopred oznámiť, kedy a kde budú svoje služby poskytovať. Takáto povinnosť obmedzuje slobodu poskytovania služieb zakotvenú v smernici o službách (smernica 2006/123/ES) a v článku 56 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). Obmedzenia slobody poskytovať služby je možné zdôvodniť len vtedy, ak ide o závažné dôvody všeobecného záujmu, ako napríklad verejné zdravie alebo ochrana životného prostredia. Dánsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Odborné kvalifikácie: Komisia žiada GRÉCKO, aby zmenilo svoje postupy týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Grécku formálnu výzvu týkajúcu sa zdĺhavého postupu uznávania kvalifikácií odborníkov z iných členských štátov. V súlade s právom EÚ sa musia žiadosti o uznanie kvalifikácií vybavovať v primeranej lehote, a to do štyroch mesiacov (smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií). Tento postup však v Grécku trvá výrazne dlhšie – v priemere od 11 do 18 mesiacov. To negatívne ovplyvňuje odborníkov, ktorí nemajú prístup na trh práce v Grécku a nemôžu vykonávať svoje povolanie ani ako samostatne zárobkovo činná osoba, ani ako zamestnanec. Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti v Grécku ešte v roku 2016, ktorý sa skončil v roku 2017, keďže Grécko prijalo niekoľko opatrení. Komisia v snahe sledovať túto záležitosť komunikovala s vnútroštátnymi orgánmi. Zdá sa však, že tieto opatrenia neboli dostatočné na spracovanie omeškaných prípadov. Grécko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo na argumenty, ktoré predložila Komisia. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Verejné obstarávanie: Komisia naliehavo vyzýva LOTYŠSKO na dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Lotyšsku doplňujúcu formálnu výzvu z dôvodu obstarania určitých verejných zákaziek v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti verejného obstarávania. Tieto pravidlá pomáhajú získať väčšiu hodnotu za peniaze daňových poplatníkov tým, že zabezpečujú udeľovanie verejných zákaziek na základe transparentných, nediskriminačných a konkurenčných súťažných postupov. Komisia sa domnieva, že tendre na obstaranie výrobkov na organizáciu dopravy (napríklad semafórov, kamier a kontrolných zariadení) nie sú v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uvedenými v článkoch 28 a 56 ZFEÚ (voľný pohyb tovaru a sloboda poskytovať služby). Komisia okrem toho vyjadruje obavy v súvislosti s priamym udelením zákazky, teda bez verejnej súťaže, na údržbu cloudového diaľkového ovládacieho systému spojeného s prevádzkou výrobkov na organizáciu dopravy (smernica 2014/24/EÚsmernica 2014/25/EÚ). Lotyšsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo na argumenty, ktoré predložila Komisia. V opačnom prípade sa môže Komisia rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

9. Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

(Ďalšie informácie: Christian Wigand – tel. +32 2 296 2253, Melanie Voin – tel. +32 2 295 8659)

 

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Komisia sa rozhodla postúpiť na Súdny dvor prípad LUXEMBURSKA za to, že netransponovalo v plnej miere pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Luxemburska, ktoré do svojho vnútroštátneho práva transponovalo len časť štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (smernica 2015/849). Komisia navrhla súdu účtovať jednorazovú platbu a penále za každý deň, kým Luxembursko neprijme nevyhnutné kroky a kým sa táto smernica plne nezavedie a nebude účinná vo vnútroštátnom práve. Pravidlá EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí majú zásadný význam pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Štvrtou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí sa sprísňujú predchádzajúce pravidlá posilnením povinnosti bánk, právnikov a účtovníkov posudzovať riziká a stanovením jasných požiadaviek na transparentnosť týkajúcich sa skutočného vlastníctva spoločností a trustov. Takisto uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami z rôznych členských štátov s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí, a tým predchádzať praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu a odhaľovať ich. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Komisia vyzýva ÍRSKO, RUMUNSKO a SLOVINSKO, aby transponovali smernicu EÚ o právach obetí

Komisia zasiela odôvodnené stanoviská Írsku, RumunskuSlovinsku, aby ich posúrila s riadnou transpozíciou smernice EÚ o právach obetí (smernica 2012/29/EÚ). Smernica o právach obetí poskytuje obetiam trestných činov jednoznačné práva na prístup k informáciám, právo zúčastňovať sa na trestnom konaní a získať podporu a ochranu, ktoré sú prispôsobené ich potrebám. Touto smernicou sa zabezpečuje aj identifikácia zraniteľných obetí, ako sú deti, obete znásilnenia alebo obete so zdravotným postihnutím, s cieľom poskytnúť im dodatočnú ochranu počas trestného konania. Pravidlá EÚ sa vzťahujú na všetky obete trestných činov v EÚ bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Smernica o právach obetí sa mala do vnútroštátnych právnych predpisov transponovať do 16. novembra 2015. Hoci Írsko tieto pravidlá vykonáva, z analýzy Komisie vyplýva, že nie sú úplné. Rumunsko a Slovinsko oznámili len čiastočné vykonávanie týchto pravidiel. V dôsledku toho Komisia vyzýva írske, rumunské a slovinské orgány, aby prijali opatrenia, a posiela im odôvodnené stanoviská. Ak írske, rumunské a slovinské orgány nebudú do dvoch mesiacov konať, prípady sa môžu postúpiť na Súdny dvor EÚ.

Komisia naliehavo vyzýva ÍRSKO a ŠPANIELSKO, aby transponovali nové pravidlá o balíkoch cestovných služieb

Komisia zasiela odôvodnené stanoviská ÍrskuŠpanielsku, aby ich posúrila s transpozíciou nových pravidiel o balíkoch cestovných služieb (smernica 2015/2302/EÚ). Tieto pravidlá modernizujú ochranu spotrebiteľa v oblasti balíkov dovolenkových služieb zabezpečením ochrany pre 120 miliónov spotrebiteľov, ktorí si objednávajú kombinované formy cestovania. Aktualizovaný rámec prináša jasnejšie pravidlá o informáciách pre cestujúcich a zodpovednosti, ktoré posilňujú povinnosť vrátiť peniaze a repatriáciu v prípade bankrotu. Členské štáty mali povinnosť preniesť pravidlá o balíkoch cestovných služieb do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 2018. Po tomto termíne nasledovalo prechodné obdobie šiestich mesiacov (do 1. júla), po ktorom sa mali začať v celej EÚ uplatňovať vnútroštátne opatrenia, ktorými sa transponuje uvedená smernica. Keďže Írsko ani Španielsko netransponovali nové pravidlá o balíkoch cestovných služieb, Komisia im dnes v nadväznosti na formálnu výzvu z 22. marca 2018 zasiela odôvodnené stanovisko. Ak írske alebo španielske orgány nebudú do dvoch mesiacov konať, prípady sa môžu postúpiť na Súdny dvor EÚ. (Ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe o nových pravidlách o balíkoch cestovných služieb alebo v prehľade).

 

Odôvodnené stanovisko a formálna výzva

Boj proti praniu špinavých peňazí: Komisia vyzýva ESTÓNSKO a MALTU, aby plne transponovali štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí

Komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Estónsku a formálnej výzvy Dánsku preto, že do vnútroštátneho práva v plnej miere netransponovali štvrtú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí [smernica (EÚ) 2015/849]. Tieto členské štáty síce vyhlásili, že transpozícia je dokončená, Komisia však oznámené opatrenia posúdila a dospela k záveru, že chýbajú niektoré ustanovenia. Pravidlá EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí majú zásadný význam pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V nadväznosti na nedávne škandály v súvislosti s praním špinavých peňazí v EÚ považuje Komisia za naliehavé, aby všetky členské štáty transponovali túto smernicu čo najskôr. Nedostatky v jednom členskom štáte môžu mať vplyv na všetky ostatné štáty. Všetky členské štáty boli povinné transponovať pravidlá štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí do 26. júna 2017. Keďže väčšina členských štátov netransponovala smernicu včas, Komisia začala proti 21 členským štátom postup v prípade nesplnenia povinnosti z dôvodu neoznámenia. Väčšina členských štátov už prijala vnútroštátne právne predpisy. Estónsko a Dánsko majú teraz dva mesiace na to, aby zaslali odpoveď a prijali príslušné opatrenia. V opačnom prípade môže Európska komisia pristúpiť k následným krokom v rámci postupu v prípade nesplnenia povinnosti vrátane postúpenia na Súdny dvor. Komisia už v tejto veci postúpila na Súdny dvor prípady Rumunska a Írska a dnes sa rozhodla postúpiť na Súdny dvor prípad Luxemburska z dôvodu neúplnej transpozície uvedenej smernice (pozri tlačovú správu).

 

Formálne výzvy

Komisia vyzýva FÍNSKO, aby správne transponovalo smernicu o právach spotrebiteľov

Komisia zasiela Fínsku formálnu výzvu s cieľom posúriť ho, aby urýchlene prijalo opatrenia na zaistenie správnej transpozície smernice EÚ o právach spotrebiteľov do vnútroštátnych právnych predpisov. Vďaka týmto pravidlám EÚ spotrebitelia v celej Európe profitujú z rovnako silných pravidiel ochrany spotrebiteľa pri nákupe kdekoľvek v EÚ. Medzi hlavné prínosy patrí právo vrátiť tovar a právo na úplnú náhradu, ak si to spotrebitelia do 14 dní rozmyslia, či zákaz skrytých poplatkov a vopred zaškrtnutých políčok pri internetových nákupoch.

Fínske právo vo svojej súčasnej podobe nie je v úplnom súlade so smernicou o právach spotrebiteľov. Fínsko musí zaviesť základné pravidlá, pokiaľ ide o právo odstúpiť od zmluvy, napríklad objasnením, že spotrebiteľ má možnosť odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek ďalších nákladov okrem nákladov priamo spojených s vrátením tovaru. Takisto musí objasniť právo spotrebiteľa na predzmluvné informácie, ako napríklad pravidlo, že v prípade sporu musí obchodník dokázať, že všetky potrebné informácie boli poskytnuté. Členské štáty museli prijať vnútroštátne zákony do 13. decembra 2013, aby sa opatrenia začali uplatňovať od 13. júna 2014. Ak Fínsko nevyrieši zostávajúce otázky do dvoch mesiacov, Komisia mu môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko. (O právach spotrebiteľov v EÚ sa dozviete viac v tomto videu a na stránke EUandMe o právach spotrebiteľov). 

Komisia vyzýva ÍRSKO, aby transponovalo právne predpisy, ktoré sú základom Európskeho informačného systému registrov trestov

Komisia zasiela Írsku formálnu výzvu s cieľom posúriť ho, aby transponovalo právne predpisy, ktoré sú základom Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS). Tento systém umožňuje elektronickú výmenu záznamov v registroch trestov medzi orgánmi v celej EÚ. Zabezpečuje, aby sa výmena uskutočňovala rýchlo, štandardizovane a v rámci krátkych lehôt. Sudcom, prokurátorom, ale aj správnym orgánom poskytuje rýchly prístup k informáciám o predchádzajúcich usvedčeniach odsúdených páchateľov trestných činov, a tým umožňuje predchádzať tomu, aby páchatelia unikli pred svojou trestnou minulosťou presunom z jedného členského štátu EÚ do iného. Hoci Írsko používa tento systém už mnoho rokov, do svojich vnútroštátnych právnych predpisov ešte netransponovalo rámcové rozhodnutie o systéme ECRIS, čím by sa zaistilo povinné používanie tohto systému. Írsko je jediný členský štát EÚ, ktorý ho ešte netransponoval. Ak Írsko do dvoch mesiacov nepodnikne žiadne kroky, Komisia mu môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

Komisia nalieha na ŠVÉDSKO, aby správne transponovalo pravidlá EÚ o nekalých obchodných praktikách

Komisia vyzýva Švédsko, aby urýchlene prijalo opatrenia na zabezpečenie správnej transpozície právnych predpisov EÚ o nekalých obchodných praktikách (smernica 2005/29/ES) do vnútroštátnych právnych predpisov. Smernica o nekalých obchodných praktikách chráni spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami a zabezpečuje, aby neboli zavádzaní alebo vystavovaní agresívnemu marketingu. Švédske právo nie je vo svojej súčasnej podobe v plnom súlade so smernicou o nekalých obchodných praktikách. Švédsko musí do svojho práva zaviesť pravidlá týkajúce sa základných pojmov, ako je odborná starostlivosť, priemerní spotrebitelia, zraniteľní spotrebitelia, ako aj pravidlá o kódexoch správania. Ak Švédsko do dvoch mesiacov nepodnikne žiadne kroky, Komisia mu môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

 

10. Námorné záležitosti a rybárstvo

(Ďalšie informácie: Enrico Brivio – tel. +32 2 295 6172, Daniela Stoycheva - tel. +32 2 295 3664)

Odôvodnené stanovisko

Spoločná organizácia trhu: Komisia naliehavo vyzýva SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby vytvorilo fungujúci systém riadenia organizácií výrobcov

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Spojenému kráľovstvu odôvodnené stanovisko pre nevykonávanie kontrol a nesplnenie podmienok týkajúcich sa uznania organizácií výrobcov v odvetví rybárstva. Z informácií, ktoré Komisia získala, vyplýva, že systém organizácií výrobcov v podobe, do akej sa v Spojenom kráľovstve vyvinul, už neplní svoj účel združovať výrobcov na dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie trhov [nariadenie (EÚ) č. 1379/2013]. Tento systém predovšetkým oslabuje zásadu demokratického fungovania organizácií výrobcov v celej EÚ a takisto môže ohroziť schopnosť organizácií presadzovať vykonávanie pravidiel ich členmi. Vďaka politike spoločnej organizácie trhov môžu prevádzkovatelia rybolovu a akvakultúry spojiť sily vytvorením organizácií výrobcov, a tým posilniť svoju vyjednávaciu pozíciu a presadzovať kolektívne a udržateľné riadenie rybolovných a chovných aktivít. Komisia začala konanie EÚ o nesplnení povinnosti proti Spojenému kráľovstvu v máji 2018, keď príslušným orgánom Spojeného kráľovstva zaslala formálnu výzvu. Keďže danému členskému štátu sa nepodarilo uspokojivo reagovať na obavy Komisie, Európska komisia mu zasiela odôvodnené stanovisko. Spojené kráľovstvo má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na argumenty Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť postúpiť vec na Súdny dvor EÚ.

 

11. Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

(Ďalšie informácie: Natasha Bertaud – tel. +32 2 296 7456, Katarzyna Kolanko – tel. +32 2 296 3444)

Odôvodnené stanoviská

Príjmy z trestnej činnosti Komisia naliehavo vyzýva BULHARSKO a RUMUNSKO, aby oznámili vnútroštátne opatrenia, ktorými sa v plnej miere transponujú pravidlá EÚ

Komisia vyzýva BULHARSKORUMUNSKO, aby v plnej miere transponovali právne predpisy EÚ o dočasnom zákaze (zaistení) a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti EÚ (smernica 2014/42/EÚ). Touto smernicou sa zavádzajú minimálne pravidlá pre zaisťovanie majetku na účely prípadnej následnej konfiškácie a pre konfiškáciu majetku v trestných veciach. Vďaka zavedeným predpisom EÚ môžu vnútroštátne orgány ľahšie konfiškovať a vymáhať príjmy a prostriedky z trestnej činnosti v EÚ. Podľa právnych predpisov EÚ sú „príjmy“ akýkoľvek hospodársky prospech pochádzajúci priamo alebo nepriamo z trestnej činnosti, zatiaľ čo „prostriedky“ sú akýkoľvek majetok, ktorý bol použitý alebo určený na spáchanie trestného činu. Zaistením a konfiškáciou majetku, ktorý bol nadobudnutý prostredníctvom trestnej činnosti, prichádzajú páchatelia o svoj nezákonne nadobudnutý majetok. Ide o veľmi dôležitý nástroj boja proti (organizovanej) trestnej činnosti. Takisto je to spôsob, ako zastaviť pranie a opätovné investovanie príjmov do zákonných alebo nezákonných ekonomických činností. Členské štáty mali transponovať smernicu do svojich vnútroštátnych predpisov do 4. októbra 2015. Bulharsko a Rumunsko však Komisii neoznámili žiadne vnútroštátne vykonávacie opatrenia. Európska komisia sa preto dnes rozhodla zaslať vnútroštátnym orgánom týchto krajín odôvodnené stanoviská. Bulharsko a Rumunsko majú dva mesiace na zaslanie odpovede. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť predložiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie.

 

Formálna výzva

Migrácia: Komisia vyzýva BULHARSKO na dodržiavanie pravidiel EÚ v oblasti azylu

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Bulharsku formálnu výzvu v súvislosti s nesprávnym vykonávaním právnych predpisov EÚ v oblasti azylu. Komisia zistila, že nedostatky bulharského azylového systému a súvisiacich podporných služieb sú v rozpore s ustanoveniami smernice o konaní o azyle (smernica 2013/32/EÚ), smernice o podmienkach prijímania (smernica 2013/33/EÚ) a Chartou základných práv. Pochybnosti sa týkajú najmä: ubytovania pre maloletých bez sprievodu a ich právneho zastupovania, správnej identifikácie a podpory zraniteľných žiadateľov o azyl, poskytovania primeranej právnej pomoci a zadržiavania žiadateľov o azyl, ako aj záruk v rámci postupu zadržania. Ak Bulharsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia mu môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

 

12. Mobilita a doprava

(Ďalšie informácie: Enrico Brivio – tel. +32 2 295 6172, Stephan Meder – tel. +32 2 291 3917)

 

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Bezpečnosť železníc: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad BULHARSKA, pretože netransponovalo a nedodržiava pravidlá EÚ v oblasti bezpečnosti železníc

Komisia sa dnes rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípad Bulharska z dôvodu nesprávnej transpozície a nesprávneho vykonávania právnych predpisov EÚ o bezpečnosti železníc (smernica 2004/49/ES). V smernici sa od členských štátov požaduje, aby zriadili vyšetrovací orgán, ktorý je z hľadiska organizácie, právnej štruktúry a prijímania rozhodnutí nezávislý od železničných podnikov, manažérov infraštruktúry, orgánov vyberajúcich poplatky, prideľovacích orgánov a notifikovaných orgánov, ako aj všeobecne od všetkých strán, ktorých záujmy by mohli byť v rozpore s úlohami vyšetrovacieho orgánu. Bulharsko v tejto súvislosti úplne netransponovalo ani nevykonáva túto smernicu na vnútroštátnej úrovni. Konkrétne, bulharské právne predpisy nezaručujú, že vyšetrovanie vážnych železničných nehôd a incidentov vykonáva nezávislý vyšetrovací orgán. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Prideľovanie letiskových prevádzkových intervalov: Komisia vyzýva Súdny dvor, aby uložil pokutu PORTUGALSKU pre nevykonanie predchádzajúceho rozsudku Súdneho dvora

Európska komisia sa rozhodla opätovne postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Portugalska pre neúplné vykonanie rozsudku Súdneho dvora z roku 2016. Portugalské orgány neprijali potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu so spoločnými pravidlami EÚ týkajúcimi sa prideľovania letiskových prevádzkových intervalov. Portugalsko neposkytlo potrebné záruky, pokiaľ ide o funkčnú a finančnú nezávislosť koordinátora prevádzkových intervalov. Komisia vyzýva Súdny dvor EÚ, aby uložil jednorazovú platbu vo výške 1 849 000 EUR. Komisia takisto navrhuje úhradu denného penále vo výške 7 452 EUR, ak členský štát nezabezpečí úplný súlad do dňa, keď Súdny dvor vydá druhý rozsudok podľa článku 260 ods. 2 ZFEÚ. Konečné rozhodnutie o sankciách prináleží Súdnemu dvoru EÚ. Konečné rozhodnutie o sankciách prináleží Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Bezpečnosť na cestách: Komisia vyzýva BULHARSKO, CYPRUS a DÁNSKO na úplnú transpozíciu pravidiel EÚ o technickej kontrole vozidiel

Komisia dnes naliehavo vyzýva BulharskoCyprus, aby úplne transponovali do vnútroštátneho práva európske pravidlá o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (smernica 2014/45/EÚ). V smernici sa vymedzujú položky, ktoré sa majú testovať počas kontroly technického stavu, skúšobné metódy, poruchy a ich posudzovanie. Hoci členské štáty oznámili vnútroštátne transpozičné opatrenia a ohlásili úplnú transpozíciu, Komisia zistila, že transpozícia opatrení smernice v týchto členských štátoch je neúplná. Okrem toho sa od Dánska požaduje, aby dokončilo transpozíciu aktualizovaných pravidiel o registračných dokumentoch pre vozidlá (smernica 2014/46/EÚ), keďže aj v tomto prípade Komisia konštatovala neúplnú transpozíciu. Táto smernica členským štátom ukladá povinnosť zriadiť elektronické registre vozidiel s harmonizovaným obsahom a vymedzuje postup, ktorý treba dodržať v prípade neúspešného pokusu o pravidelnú kontrolu technického stavu vozidla. Všetky dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na odpoveď. Po uplynutí tejto lehoty sa Komisia môže rozhodnúť, že ich vec postúpi na Súdny dvor EÚ.

 

Formálne výzvy

Letectvo: Komisia vyzýva BULHARSKO, aby zaistilo zavedenie pravidiel EÚ o letiskových poplatkoch

Komisia sa dnes rozhodla zaslať dodatočnú formálnu výzvu Bulharsku pre nesprávnu transpozíciu pravidiel EÚ o letiskových poplatkoch (smernica 2009/12/ES). Členské štáty sú povinné zaviesť vnútroštátne opatrenia na zaistenie toho, aby sa výška letiskových poplatkov pre leteckých dopravcov počítala podľa zásad transparentnosti, konzultácie a nediskriminácie stanovených v politikách, ktoré schválila Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO). Letiskové poplatky platia leteckí dopravcovia letiskám za používanie infraštruktúry a služby spojené najmä s odletom a príletom lietadla, ako aj za vybavenie cestujúcich. Členské štáty musia zabezpečiť, aby riadiace orgány letiska viedli s leteckými dopravcami konzultácie na základe transparentnej výmeny informácií medzi oboma stranami. Účelom je zaručiť, aby boli letiskové poplatky nediskriminačné a súviseli s úrovňou služieb poskytovaných letiskom. V prípade nezhody môže ktorákoľvek strana požadovať účasť nezávislého dozorného orgánu v príslušnom členskom štáte, ktorý záležitosť preskúma. Bulharsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na argumenty Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Cestná doprava: Komisia vyzýva 6 členských štátov, aby zaviedli pravidlá o informačných službách pre bezpečné a chránené parkovacie miesta

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálne výzvy Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Litve, LuxemburskuHolandsku pre neposkytnutie informácií o bezpečnom a chránenom parkovaní. Tieto členské štáty neposkytli informácie súvisiace s parkovacími miestami zaregistrovanými v informačných službách a poskytovaním informácií o parkovacích miestach (napr. dostupnosť parkovacích miest alebo prioritné zóny). Vyžaduje sa to v nariadení (EÚ) č.º 885/2013, ktoré bolo prijaté v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch. Vodiči kamiónov v Európe sa často stretávajú s nedostatkom parkovacích zariadení a informácií o takýchto zariadeniach, a preto často parkujú v nechránených zónach a na nebezpečných miestach. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na zaslanie odpovede na formálnu výzvu. Po ich uplynutí môže Komisia pristúpiť k zaslaniu odôvodnených stanovísk.

 

13. Dane a colná únia

(Ďalšie informácie: Johannes Bahrke – tel. +32 2 295 8615, Letizia Lupini – tel. +32 2 295 1958)

 

Odôvodnené stanoviská a formálne výzvy

Paradise Papers: Komisia koná v súvislosti s nezákonnými daňovými úľavami v prípade jácht a lietadiel

Komisia dnes zintenzívnila svoj program v oblasti boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v sektore jácht a lietadiel zavedením konaní o nesplnení povinnosti, pokiaľ ide o daňové úľavy v odvetviach športových plavidiel v Taliansku a na Ostrove Man. Tieto ustanovenia môžu vyvolať významné narušenia hospodárskej súťaže, na čo poukázali minuloročné odhalenia tzv. Paradise Papers. Vzhľadom na nasledujúce vyšetrovanie týchto záležitostí a kontakty s dotknutými členskými štátmi sa Komisia dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Taliansku pre nevyberanie správnej výšky DPH z prenájmu jácht. Komisia sa rozhodla poslať odôvodnené stanovisko Taliansku aj pre jeho nezákonný systém výnimiek na palivá používané na pohon prenajatých jácht vo vodách EÚ. Formálna výzva bola adresovaná aj Spojenému kráľovstvu v súvislosti s nekalými praktikami na Ostrove Man týkajúcimi sa DPH pri dodávkach a prenájme lietadiel. Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a colnú úniu Pierre Moscovici uviedol: „Je jednoducho nespravodlivé, aby niektorí jednotlivci a spoločnosti mohli bez následkov platiť nesprávnu výšku DPH na výrobky ako jachty a lietadlá. Výhodné zdaňovanie súkromných člnov a lietadiel je jednoznačne v rozpore s našimi daňovými pravidlami, na ktorých sme sa spoločne dohodli, a zásadne narúša hospodársku súťaž v odvetví námorníctva a letectva. So zreteľom na uvedené skutočnosti podniká Komisia kroky v snahe ostro zakročiť proti pravidlám, ktoré sa snažia obísť právo EÚ v týchto oblastiach.“ Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálne výzvy

Zdaňovanie: Komisia žiada BELGICKO, aby zmenilo svoje právne predpisy týkajúce sa spotrebnej dane z tabaku

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Belgicku formálnu výzvu, v ktorej ho žiada, aby zmenilo svoje pravidlá týkajúce sa ničenia zásob tabakových výrobkov pri zmene spotrebnej dane. Podľa belgických právnych predpisov majú podniky povinnosť predať alebo zničiť svoje zásoby do konca mesiaca, v ktorom sa zavádza nová sadzba spotrebnej dane. Rozpor medzi belgickými právnymi predpismi a pravidlami EÚ v oblasti spotrebnej dane (smernica Rady 2008/118/ES) a zásadou proporcionality, ako ju vykladá Súdny dvor EÚ, spočíva najmä v tom, že podnikom neposkytujú žiadnu inú alternatívu než zničenie predmetných tabakových výrobkov a takéto opatrenie ukladajú aj v prípade, ak by bola nová uplatniteľná sadzba nižšia než pôvodná sadzba. Ak Belgicko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada, aby BELGICKO vykonalo rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci stanovenia príjmu z prenájmu nehnuteľností

Komisia sa dnes rozhodla poslať Belgicku formálnu výzvu, pretože nevykonáva rozsudok C-110/17 vo veci Komisia/Belgicko z 12. apríla 2018 o stanovení príjmu z prenájmu nehnuteľností. Súdny dvor EÚ vyhlásil, že Belgicko si nesplnilo povinnosti podľa práva EÚ tým, že počítalo príjem belgických daňovníkov z prenájmu nehnuteľností nachádzajúcich sa v zahraničí na základe skutočnej hodnoty, zatiaľ čo príjem z prenájmu majetku nachádzajúceho sa v Belgicku vychádza z katastrálnej hodnoty t. j. hodnoty vypočítanej podľa opisu a ocenenia majetku. Ak Belgicko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia sa môže rozhodnúť, že prípad postúpi na Súdny dvor EÚ.

Zdaňovanie: Komisia vyzýva BULHARSKO, aby správne transponovalo nové pravidlá transparentnosti pri výmene informácií

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Bulharsku pre nesprávne vykonávanie pravidiel EÚ, ktoré stanovujú automatickú výmenu informácií medzi členskými štátmi o finančných príjmoch vrátane dividend, kapitálových ziskov a zostatkov na účtoch (smernica Rady 2014/107/EÚ). V bulharskom práve v súčasnosti existuje pre určité osoby podliehajúce oznamovaniu rozsiahlejšia výnimka, než je výnimka, ktorú povoľujú právne predpisy EÚ, niektorým typom subjektov, ako sú partnerstvá, umožňuje vyhýbať sa postupom náležitej starostlivosti a zo svojho rozsahu pôsobnosti vylučujú niektoré anuitné zmluvy. Ak Bulharsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže bulharským orgánom v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada TALIANSKO, aby zosúladilo svoje pravidlá týkajúce sa ceny pohonných látok v Lombardsku s právom EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Taliansku formálnu výzvu, keďže talianske právne predpisy týkajúce sa ceny pohonných látok v Lombardsku nerešpektujú právo EÚ. Talianske daňové pravidlá umožňujú znížiť sadzbu DPH na pohonné látky v závislosti od toho, čím bližšie k hranici so Švajčiarskom sa čerpacia stanica nachádza. Výsledkom sú dve odlišné sadzby DPH vzťahujúce sa na ten istý produkt, ktoré závisia od miesta nákupu produktu. Takéto právne predpisy narúšajú hospodársku súťaž a sú v rozpore s ustanoveniami spoločných pravidiel EÚ (smernica o DPH, smernica Rady 2006/112/ES), ktoré zakazujú členským štátom zaobchádzať na účely DPH s podobnými výrobkami rozdielne. Ak Taliansko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada RUMUNSKO, aby prestalo uplatňovať mechanizmus rozdelenej platby DPH

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Rumunsku formálnu výzvu pre uplatňovanie mechanizmu rozdelenej platby v prípade DPH. Od 1. januára 2018 Rumunsko uplatňuje tento alternatívny mechanizmus výberu DPH, pri ktorom sa DPH platí na osobitný zablokovaný účet, čo spôsobuje čestným podnikom pôsobiacim v tejto krajine veľkú administratívnu záťaž. Tento postup je povinný pre určité podniky, od ktorých sa požaduje, aby si na účely DPH otvorili samostatný zablokovaný bankový účet. Ich zákazníci musia rozdeliť platbu faktúry tak, že DPH zaplatia oddelene na účet DPH dodávateľa. Daňovník môže použiť prostriedky zhromaždené na osobitnom DPH účte len na platbu DPH do štátneho rozpočtu alebo svojim dodávateľom. Tieto opatrenia sú v rozpore tak s pravidlami EÚ v oblasti DPH (smernica Rady 2006/112/ES), ako aj so slobodou poskytovať služby (článok 56 ZFEÚ). Dnešná formálna výzva nasleduje po oznámení Komisie, ktoré tiež bolo prijaté dnes a v ktorom sa zamieta žiadosť Rumunska o uplatnenie výnimky z pravidiel EÚ v tejto oblasti pre obavy vyplývajúce zo zásady proporcionality a zlučiteľnosti so zmluvou. Ak Rumunsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže rumunským orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

 

Ukončenie konania

Zdaňovanie: Komisia uzatvára prípad CYPRU a LUXEMBURSKA

Komisia víta skutočnosť, že CyprusLuxembursko transponovali opatrenia týkajúce sa povinnej automatickej výmeny informácií v oblasti zdaňovania, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov členských štátov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, tzv. DAC5 [smernica Rady (EÚ) 2016/2258]. Komisia sa dnes rozhodla ukončiť tieto dva postupy v prípade nesplnenia povinnosti.

MEMO/18/6247

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar