Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din luna noiembrie: principalele decizii

Bruxelles, 8 noiembrie 2018

Prezentare de ansamblu pe domenii de politică

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Principalele decizii adoptate de Comisie sunt prezentate mai jos, grupate pe domenii de politică. Totodată, Comisia închide 107 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

Pentru mai multe informații privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea textul integral al MEMO/12/12. Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, consultați registrul deciziilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

 

1. Buget și resurse umane

(Pentru mai multe informații: Alexander Winterstein - tel.: +32 229 93265, Andreana Stankova – tel.: +32 229 57857)

 

O scrisoare de punere în întârziere

Bugetul UE: Comisia solicită BELGIEI să își pună taxele vamale la dispoziția bugetului UE

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Belgiei, din cauza faptului că acest stat nu a pus la dispoziția bugetului UE taxele sale vamale, în conformitate cu cerințele legislației UE. Aceasta reprezintă urmarea unei anchete a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), care a constatat că unii importatori în Belgia au etichetat greșit anumite importuri, plătind astfel taxe mai mici decât ar fi trebuit să plătească dacă ar fi etichetat produsele în mod corect. Ca urmare, bugetul UE a pierdut în total 543 000 EUR (minus costurile de colectare). Comisia inițiază procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deoarece consideră că acțiunile autorităților belgiene nu sunt conforme cu Codul vamal al Uniunii. În plus, autoritățile belgiene nu au luat măsurile necesare pentru a recupera resursele proprii pierdute. În cazul în care Belgia nu pune la dispoziția bugetului UE suma solicitată sau nu furnizează un răspuns satisfăcător, Comisia ar putea trece la etapa următoare a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, și anume emiterea unui aviz motivat.

 

2. Concurență

(Pentru mai multe informații: Ricardo Cardoso - tel.: +32 229 80100, Maria Tsoni – tel.: +32 229-90526)

 

Închiderea unei proceduri

Onorarii pentru servicii de asistență juridică extrajudiciară: Comisia închide o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ciprului

Comisia Europeană a decis astăzi să închidă procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ciprului în legătură cu grila onorariilor minimale pentru servicii de asistență juridică extrajudiciară, cum ar fi întocmirea testamentelor, a contractelor, administrarea succesiunilor și înregistrarea societăților. Legislația UE prevede obligația statelor membre de a nu încuraja întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi să favorizeze sau să încurajeze un comportament anticoncurențial care ar încălca articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În aprilie 2018, Comisia a făcut cunoscute autorităților cipriote preocupările sale cu privire la faptul că, acordând Uniunii Barourilor din Cipru competența de a adopta o grilă a onorariilor minimale pentru servicii de asistență juridică extrajudiciară, anumite dispoziții legislative au încurajat un comportament care ar putea împiedica, restricționa sau denatura concurența în cadrul pieței unice a UE. Ca răspuns la aceste preocupări, Ciprul și-a modificat legislația. Comisia salută noua legislație, care elimină dispoziția specifică prin care se acordă Uniunii Barourilor din Cipru competența de a stabili aceste onorarii. În paralel, Comisia a închis astăzi și o anchetă antitrust având ca obiect grila onorariilor minimale adoptată de Uniunea Barourilor din Cipru, pe baza abilitării prevăzute în legislația națională. Comisia salută decizia Uniunii Barourilor din Cipru de a abroga această grilă a onorariilor minimale după ce Comisia și-a exprimat îngrijorarea că aceste norme nu sunt compatibile cu articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Datorită intervenției Comisiei, avocații pot în prezent să își stabilească în mod liber onorariile pentru servicii de asistență juridică extrajudiciară, iar cetățenii vor beneficia de prețuri mai competitive în acest sector.

 

3. Piața unică digitală

(Pentru mai multe informații: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 229 67083, Joseph Waldstein – tel.: +32 229 56184)

 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Directiva privind serviciul universal: Comisia trimite PORTUGALIA în fața Curții de Justiție

Astăzi, Comisia Europeană trimite Portugalia în fața Curții de Justiție a UE pentru a asigura transpunerea corectă a Directivei privind serviciul universal în ceea ce privește finanțarea obligațiilor de serviciu universal. Pentru a echilibra costurile aferente furnizării serviciului universal, care nu sunt întotdeauna profitabile, statele membre pot introduce mecanisme de compensare a acestora. Autoritățile portugheze au impus furnizorilor de servicii de telecomunicații obligația de a compensa costurile nete ale tuturor serviciilor universale prestate începând din 2007 de către furnizorul de serviciu universal. Portugalia a făcut acest lucru abia în 2012, prevalându-se de o posibilitate prevăzută în Legea comunicațiilor electronice (nr. 5/2004), adoptând o nouă lege prin care se stabilește o contribuție extraordinară. Contrar legislației UE, autoritățile portugheze solicită operatorilor să plătească o contribuție extraordinară în 3 ani consecutivi pentru finanțarea costului net al serviciului universal suportat în trecut. Acest lucru contravine cerințelor privind transparența, nediscriminarea și minima perturbare a pieței stabilite în Directiva privind serviciul universal (Directiva 2002/22/CE), aflată în vigoare în UE din 2002 (articolul 13 și anexa IV partea B). Comisia solicită în prezent Curții de Justiție a UE să confirme faptul că această compensație extraordinară încalcă directiva menționată. Comisia a deschis procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Portugaliei în februarie 2015 si a trimis un aviz motivat în aprilie 2016. Întrucât Portugalia nu s-a conformat încă legislației UE, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Un aviz motivat

Tranzacții electronice: Comisia îndeamnă SLOVACIA să asigure aplicarea corespunzătoare a Regulamentului eIDAS

Comisia a decis astăzi să trimită guvernului slovac un aviz motivat referitor la aplicarea Regulamentului UE privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă [eIDAS; Regulamentul (UE) nr. 910/2014], deoarece a identificat o serie de probleme de conformitate juridică legate de dublul rol al organismului de supraveghere slovac. Oficiul Național de Securitate nu poate acționa în același timp ca organism de supraveghere și ca prestator calificat de servicii de încredere. Acest dublu rol subminează scopul mecanismului instituit prin Regulamentul eIDAS, și anume acela de a asigura condiții de concurență echitabile între prestatorii de servicii de încredere și de a contribui la protejarea utilizatorilor și la funcționarea pieței interne. Regulamentul eIDAS permite utilizarea mijloacelor de identificare electronică și a serviciilor de încredere (și anume semnăturile electronice, sigiliile electronice, mărcile temporale, distribuția electronică înregistrată și autentificarea site-urilor web) de către cetățeni, întreprinderi și administrațiile publice pentru a accesa servicii online sau pentru a gestiona tranzacții electronice în UE. Slovacia are la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare în vederea asigurării conformității și a separării acestor activități din punct de vedere funcțional; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Slovacia în fața Curții de Justiție a UE din cauza acestei probleme.

 

Scrisori de punere în întârziere

Spectrul de frecvențe radio: Comisia solicită CROAȚIEI și ȚĂRILOR DE JOS să respecte normele UE privind spectrul de frecvențe

Astăzi, Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri împotriva a două state membre pentru nerespectarea normelor UE privind spectrul de frecvențe. Vor fi trimise două scrisori de punere în întârziere, una Croației și cealaltă Țărilor de Jos, pentru a le solicita să transpună pe deplin normele europene privind spectrul de frecvențe radio, în temeiul Deciziei (UE) 2017/899 referitoare la banda de frecvențe de 700 MHz. În conformitate cu aceste norme, statele membre aveau obligația de a adopta și de a publica foi de parcurs, inclusiv măsuri detaliate pentru a permite utilizarea benzii de frecvențe de 694-790 MHz („700 MHz”) pentru banda largă mobilă până la 30 iunie 2020. Termenul pentru adoptarea și publicarea foilor de parcurs a fost sfârșitul lunii iunie 2018. Statele membre menționate anterior fie nu au adoptat și nu au publicat astfel de foi de parcurs, fie au notificat documente care nu îndeplineau principalele cerințe pentru foile de parcurs. Foile de parcurs au ca scop pregătirea terenului pentru introducerea tehnologiei 5G. Întrucât acestea nu au fost adoptate, dezvoltarea tehnologiei 5G ar putea fi întârziată în Croația, în Țările de Jos și în țările învecinate. Conectivitatea 5G este una dintre prioritățile absolute ale Comisiei, în urma acordului privind viitoarele norme în domeniul telecomunicațiilor - Codul european al comunicațiilor electronice. Noile norme vor asigura disponibilitatea spectrului de frecvențe radio 5G în întreaga UE până în 2020. În cazul în care Croația și Țările de Jos nu iau măsuri în următoarele două luni, Comisia le poate trimite avize motivate cu privire la această chestiune.

 

4. Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune

(Pentru mai multe informații: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

 

O scrisoare de punere în întârziere

Libera circulație a lucrătorilor: Comisia pune sub semnul întrebării tratamentul diferențiat al lucrătorilor din UE în ceea ce privește accesul la alocațiile pentru locuințe în REGATUL UNIT

Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Regatului Unit, din cauza nerespectării normelor UE privind libera circulație a lucrătorilor [articolul 45 din TFUE și Regulamentul (UE) nr. 492/2011]. Aceste norme interzic discriminarea pe motiv de cetățenie între lucrătorii statelor membre ale UE. Conform normelor din Regatul Unit privind accesul la alocațiile pentru locuințe, persoanele care își părăsesc temporar locuințele sunt tratate mai favorabil dacă rămân în Marea Britanie (Anglia, Scoția, Țara Galilor) decât dacă se află în altă parte în timpul acestei absențe temporare. Prin urmare, normele din Regatul Unit privind accesul la alocațiile pentru locuințe îi dezavantajează pe lucrătorii din alte state membre, deoarece aceștia sunt mai susceptibili de a părăsi temporar Marea Britanie decât lucrătorii cu cetățenie britanică. Acest tratament nefavorabil constituie o discriminare indirectă pe motive de cetățenie, care este interzisă de normele privind libera circulație a lucrătorilor, cu excepția cazului în care este justificată în mod obiectiv. Până în prezent, Comisia nu a găsit nicio justificare obiectivă a acestui tratament nefavorabil și a decis să inițieze procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Regatul Unit are la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

5. Energie

(Pentru mai multe informații: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf – tel.: +32 229-74959)

 

Scrisori de punere în întârziere

Eficiența energetică: Comisia solicită unui număr de 7 state membre să transpună în mod corect normele UE

Astăzi, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Austriei, Finlandei, Germaniei, Ungariei, României, Slovaciei și Spaniei din cauza faptului că aceste țări au transpus sau au pus în aplicare în mod incorect anumite cerințe ale Directivei privind eficiența energetică (Directiva 2012/27/UE). Directiva instituie un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței energetice pe teritoriul UE, cu scopul de a asigura atingerea obiectivul UE de 20 % în materie de eficiență energetică până în 2020 și de a pregăti terenul pentru viitoare creșteri ale eficienței energetice după această dată. Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

6. Mediu

(Pentru mai multe informații: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva – tel.: +32 229-53664)

 

Avize motivate

Comisia solicită GRECIEI și IRLANDEI să pună în aplicare totalitatea normelor UE privind accesul și împărțirea beneficiilor

Comisia Europeană solicită Greciei și Irlandei să accelereze punerea în aplicare a legislației UE destinate să asigure accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora. Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului UE privind accesul și împărțirea beneficiilor [Regulamentul (UE) nr. 511/2014] la 11 iunie 2014, statelor membre ale UE li s-a solicitat să ia măsuri pentru a asigura punerea în aplicare eficace a regulamentului respectiv. Statele membre au, în special, obligația de a desemna autoritățile competente responsabile cu punerea în aplicare a regulamentului și de a informa Comisia. De asemenea, ele au obligația de a introduce norme cu privire la sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea legislației. Întrucât Grecia și Irlanda nu au notificat niciun act legislativ de desemnare a autorităților respective sau de stabilire a unor sancțiuni, Comisia a decis să trimită fiecărui stat membru câte un aviz motivat, acordându-le două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Grecia și Irlanda în fața Curții de Justiție a UE.

Comisia solicită IRLANDEI să finalizeze desemnarea ariilor de conservare

Comisia Europeană îndeamnă Irlanda să respecte obligațiile care îi revin în temeiul Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE a Consiliului) privind protecția habitatelor naturale și a speciilor incluse în rețeaua Natura 2000. Statele membre trebuie să finalizeze desemnarea ariilor speciale de conservare (ASC). De asemenea, ele trebuie să stabilească, pentru aceste arii, priorități în materie de conservare, obiective și măsuri pentru a menține sau a reface starea favorabilă a speciilor și habitatelor prezente în ariile respective. Aceste etape trebuie realizate într-un termen de șase ani, care, în cazul Irlandei, a expirat la 12 decembrie 2014. Astfel, 255 de arii din 423 nu au fost încă desemnate. Nu au fost stabilite obiective de conservare specifice siturilor pentru 198 de situri și nu au fost stabilite măsurile de conservare necesare pentru niciun sit. În special, nu au fost stabilite măsurile de conservare necesare pentru tipurile de habitate prioritare „lagune de coastă” din 25 de situri și „turbării de acoperire” din 50 de situri, dar nici pentru specia „midie de apă dulce” din 19 situri. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat suplimentar. Irlanda are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Irlanda în fața Curții de Justiție a UE.

Comisia îndeamnă SPANIA să respecte normele UE privind gestionarea deșeurilor

Comisia atenționează Spania cu privire la nerespectarea obligațiilor juridice care îi revin cu privire la gestionarea deșeurilor și la necesitatea de a proteja sănătatea umană și mediul. În temeiul Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE), statele membre au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că deșeurile sunt gestionate fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului. În pofida informațiilor incomplete de care dispune Comisia, există numeroase dovezi privind existența unui număr mare de depozite ilegale de deșeuri (cel puțin 1513) care nu sunt încă închise, sigilate și regenerate, ceea ce cauzează o degradare semnificativă a mediului. Din cauza nerespectării sistemice de lungă durată a obligațiilor impuse la nivelul UE, Comisia a decis să trimită un aviz motivat. Spania are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE.

Comisia solicită SUEDIEI să îmbunătățească tratarea apelor reziduale urbane

Comisia a decis să trimită un aviz motivat Suediei din cauza nerespectării cerințelor UE din Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE a Consiliului). Apele reziduale netratate pot pune în pericol sănătatea umană și poluează lacurile, râurile, solul, apele subterane și costiere. În Suedia, există în prezent deficiențe în 20 de aglomerații urbane, care ar fi trebuit să se conformeze cerințelor respective fie până la 31 decembrie 2000, fie până la 31 decembrie 2005. În aprilie 2017 a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere. Potrivit răspunsului Suediei, autoritățile lucrează la găsirea unei soluții, însă conformitatea nu este de așteptat în viitorul apropiat. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat și solicită Suediei să accelereze procesul de punere în conformitate. Suedia are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Suedia în fața Curții de Justiție a UE.

 

Scrisori de punere în întârziere

Comisia solicită BELGIEI să respecte legislația UE privind calitatea aerului

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Belgiei o scrisoare de punere în întârziere în legătură cu calitatea scăzută a aerului. Legislația UE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa prevede obligația statelor membre de a evalua calitatea aerului pe întreg teritoriul lor și de a lua măsuri pentru a limita expunerea cetățenilor la poluanți. În luna mai a acestui an, Comisia a prezentat o gamă largă de inițiative în curs menite să sprijine eforturile statelor membre de a îndeplini obiectivele UE privind calitatea aerului; măsurile de punere în aplicare adoptate pentru a contribui la asigurarea unui aer curat pentru toți europenii fac parte din această abordare politică mai amplă. Belgia nu a respectat, în mod sistematic, valorile-limită obligatorii pentru NO2, un gaz poluant, în regiunea Bruxelles de la intrarea lor în vigoare în 2010. Și aglomerația Anvers depășește valorile permise, în pofida faptului că termenul-limită pentru intrarea în vigoare a fost prelungit până în 2015. Deși au fost instituite unele măsuri de combatere a poluării atmosferice, precum zonele cu emisii scăzute, Comisia este preocupată de faptul că măsurile actuale nu sunt suficiente pentru a asigura conformitatea cât mai curând posibil. De asemenea, Comisia pune sub semnul întrebării modul în care se monitorizează calitatea aerului în Belgia, inclusiv amplasarea punctelor de măsurare a NO2 în Bruxelles. Prin urmare, Comisia a decis să trimită Belgiei o scrisoare suplimentară de punere în întârziere. Belgia are la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Comisia îndeamnă BULGARIA să respecte hotărârea Curții de Justiție privind calitatea aerului

Comisia Europeană îndeamnă Bulgaria să pună în aplicare pe deplin hotărârea Curții de Justiție a UE din 5 aprilie 2017 (C‑488/15). Curtea a constatat că Bulgaria a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind calitatea aerului (Directiva 2008/50/CE) deoarece nu a respectat valorile-limită ale concentrației de PM10 din aerul înconjurător și nu a luat măsuri pentru ca perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință. Deși recunoaște că s-au înregistrat unele progrese, Comisia își exprimă îngrijorarea cu privire la ritmul lent al schimbărilor și la lipsa unei abordări coordonate între autoritățile de mediu și celelalte autorități implicate de la nivel național și local. În luna mai a acestui an, Comisia a prezentat o gamă largă de inițiative în curs menite să sprijine eforturile statelor membre de a îndeplini obiectivele UE privind calitatea aerului; măsurile de punere în aplicare adoptate pentru a contribui la asigurarea unui aer curat pentru toți europenii fac parte din această abordare politică mai amplă. Bulgaria nu a adoptat încă toate măsurile necesare pentru remedierea situației. Această țară a adoptat măsuri legate de traficul rutier, și anume modificarea legislației în domeniul traficului rutier, introducând controale ale deșeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz și inspecții tehnice. În timp ce acest aspect se află pe drumul cel bun, alte măsuri, care ar putea contribui la ameliorarea calității aerului, precum noi cerințe privind conținutul de sulf și de cenușă din cărbunele și brichetele folosite pentru încălzirea locuințelor, se află încă în stadiul de planificare. Dacă Bulgaria nu ia măsuri, iar cazul este trimis înapoi la Curte, ar putea fi impuse sancțiuni financiare. Bulgaria are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

Comisia îndeamnă BULGARIA și REPUBLICA CEHĂ să alinieze legislația națională la Directiva privind calitatea aerului

Comisia solicită Bulgariei și Republicii Cehe să își alinieze legislația în domeniul calității aerului la normele europene (Directiva 2008/50/CE). Aceste state membre au deficiențe în ceea ce privește transpunerea mai multor dispoziții din directiva respectivă în legislația națională, anumite prevederi importante de principiu nereflectându-se în mod corect în legislația națională. În temeiul dreptului UE, statele membre au obligația de a lua măsuri corespunzătoare pentru ca perioadele de depășire a valorilor permise să fie cât mai scurte cu putință. Comisia este preocupată de formularea din legislația Bulgariei, care nu respectă această cerință. Republica Cehă nu a transpus în mod eficace dispozițiile privind valorile limită, iar unele definiții, de exemplu, definiția „compușilor organici volatili”, nu sunt conforme cu definițiile din Directiva privind calitatea aerului. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere, acordând Bulgariei și Republicii Cehe două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Comisia îndeamnă ITALIA și SPANIA să respecte normele UE privind nitrații

Comisia Europeană atenționează Italia și Spania cu privire la nivelul insuficient al protecției apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. Legislația UE privind nitrații este una dintre pietrele de temelie ale legislației europene în domeniul apelor, având ca obiectiv reducerea poluării apelor cauzate sau induse de nitrații proveniți din surse agricole și prevenirea creșterii nivelului de poluare. Pentru a atinge acest obiectiv, Directiva privind nitrații (Directiva 91/676/CE a Consiliului) conține diferite acțiuni și măsuri care trebuie elaborate și puse în aplicare de statele membre, inclusiv monitorizarea apelor, desemnarea zonelor vulnerabile la nitrați și stabilirea unor coduri de bune practici agricole și a unor programe de acțiune. Italia nu a desemnat zonele vulnerabile la nitrați, nu și-a monitorizat apele și nu a luat măsuri suplimentare într-o serie de regiuni afectate de poluarea cu nitrați. Spania nu și-a monitorizat apele în mod eficace, ceea ce i-a afectat capacitatea de a reexamina zonele vulnerabile la nitrați și de a evalua eficacitatea programelor de acțiune, limitând astfel eficacitatea legislației. Prin urmare, Comisia a decis să trimită ambelor state membre câte o scrisoare de punere în întârziere, acordându-le două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

7. Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital

(Pentru mai multe informații: Johannes Bahrke – tel.: +32 229-58615, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

 

Suspendarea unor sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II): Comisia suspendă trimiterea Spaniei în fața Curții de Justiție

Comisia Europeană a decis să suspende trimiterea Spaniei în fața Curții de Justiție a UE pentru faptul că nu a transpus normele UE privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II), având în vedere recentele evoluții din acest caz. La 19 iulie 2018, Comisia Europeană a decis să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru neadoptarea măsurilor naționale necesare pentru transpunerea integrală a Directivei revizuite privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II), precum și a directivei de completare a acesteia (Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei). La momentul respectiv, Spania notificase doar transpunerea parțială a directivelor susmenționate în legislația națională. La 1 octombrie 2018, Spania a notificat un decret-lege regal de transpunere a celor mai multe dintre dispozițiile care lipseau. În prezent mai trebuie finalizată transpunerea câtorva dispoziții prin intermediul unui decret regal, care este planificat pentru a fi adoptat până la sfârșitul lunii noiembrie. Prin urmare, Comisia consideră că executarea trimiterii în judecată a Spaniei ar trebui suspendată. În cazul în care măsurile planificate pentru a fi adoptate până la sfârșitul lunii noiembrie nu sunt adoptate conform planului, se poate avea în vedere reluarea procedurii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Supravegherea prudențială a băncilor și a firmelor de investiții: Comisia suspendă trimiterea Spaniei în fața Curții de Justiție

Comisia Europeană a decis să suspende executarea trimiterii Spaniei în fața Curții de Justiție a UE pentru faptul că nu a transpus pe deplin normele UE privind supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, având în vedere recentele evoluții din acest caz. La 19 iulie 2018, Comisia Europeană a decis să trimită Spania în fața Curții de Justiție a UE pentru faptul că nu a adoptat măsurile naționale necesare pentru transpunerea integrală a Directivei privind cerințele de capital sau CRD IV (Directiva 2013/36/UE), care stabilește cerințele prudențiale și de supraveghere pentru instituțiile de credit și firmele de investiții din UE, inclusiv norme privind autorizarea instituțiilor de credit, capitalul inițial al firmelor de investiții, supravegherea instituțiilor, cooperarea în domeniul supravegherii, gestionarea riscurilor, guvernanța corporativă (inclusiv remunerația) și amortizoarele de capital. Între timp, autoritățile spaniole au prezentat Comisiei proiecte de măsuri care ar urma să asigure transpunerea integrală a CRD IV, împreună cu un calendar al adoptării acestora care ar permite soluționarea problemei înaintea unei eventuale hotărâri a Curții. Mai precis, la 31 august 2018, guvernul Spaniei a adoptat un prim decret-lege regal privind combaterea spălării banilor, urmat, la 28 septembrie, de un al doilea decret-lege regal de transpunere a unora dintre dispozițiile care lipseau. Un nou decret regal urmează să fie adoptat în luna noiembrie și, în fine, o lege de modificare a Legii 10/2014 privind solvabilitatea instituțiilor de credit și a Decretului-lege regal 4/2015 privind piețele titlurilor de capital urmează să fie adoptată până la începutul lunii decembrie și publicată înainte de sfârșitul anului. Prin urmare, Comisia Europeană consideră că executarea trimiterii în judecată ar trebui suspendată până la adoptarea legilor de modificare. În cazul în care măsurile de transpunere care lipsesc încă nu sunt adoptate conform planului, se poate avea în vedere reluarea procedurii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

8. Piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri

(Pentru mai multe informații: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Victoria Von Hammerstein-Gesmold tel.: +32 229 55040)

 

Avize motivate

Servicii: Comisia solicită GERMANIEI să deschidă complet piața serviciilor de testare a autovehiculelor

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Germaniei pentru restricționarea accesului la anumite servicii de omologare a autovehiculelor. Omologarea de tip și testarea autovehiculelor sunt armonizate la nivelul UE. Există unele excepții de la această regulă. Pentru omologarea individuală a autovehiculelor cu două și cu trei roți, precum și a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, dar și pentru omologarea modificărilor tehnice aduse autovehiculelor individuale, nu există norme comune la nivelul UE. În Germania, prestarea acestor servicii este rezervată experților din centrele de testare tehnică. Fiecare land german poate desemna numai un singur astfel de centru de testare tehnică pentru o anumită zonă geografică. Prin urmare, din cauza normelor specifice din Germania, mai multe service-uri tehnice independente nu pot oferi serviciile respective pentru întreaga gamă de autovehicule. În opinia Comisiei, aceasta constituie o încălcare a libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii și a trimis un aviz motivat Germaniei, solicitându-i să se conformeze Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE) și articolelor 49 și 56 din TFUE. Germania are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Germania în fața Curții de Justiție a UE.

Achiziții publice: Comisia solicită PORTUGALIEI să respecte normele UE în materie de achiziții publice

Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat Portugaliei cu privire la atribuirea directă a unui contract de concesiune de servicii pentru gestionarea și explorarea Zonei libere Madeira. Normele UE în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor prevăd proceduri deschise, transparente și competitive care să permită societăților să depună oferte pentru un contract de achiziții publice. Acest lucru le asigură operatorilor de pe piață un acces îmbunătățit la contractele de achiziții publice, în timp ce autoritățile publice beneficiază de o posibilitate mai mare de alegere și de o mai mare calitate a propunerilor. Atribuirea directă constituie o derogare, fiind permisă numai în cazuri strict definite, precum protecția drepturilor de proprietate intelectuală sau absența concurenței din motive tehnice. Comisia consideră că acest contract nu justifică acordarea unei derogări de la normele în cauză și că, prin urmare, ar fi trebuit să se organizeze o procedură de ofertare. Este posibil ca, prin nepublicarea unei astfel de invitații de participare la procedura de ofertare, autoritatea contractantă să fi discriminat operatorii economici potențial interesați să participe la această procedură competitivă, încălcând astfel normele UE privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23/UE). Portugalia are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție a UE.

 

Scrisori de punere în întârziere

Achiziții publice: Comisia solicită AUSTRIEI să respecte normele UE privind căile de atac în Landul Austria Inferioară

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Austriei o scrisoare suplimentară de punere în întârziere referitoare la sistemul căilor de atac privind contactele de achiziții publice din Landul Austria Inferioară. Comisia consideră că Legea privind căile de atac din Austria Inferioară încalcă normele UE privind căile de atac (Directiva 89/665/CEE a Consiliului) în mai multe privințe. Directiva privind căile de atac stabilește standarde naționale minime privind căile de atac pentru a asigura faptul că în toate țările din UE sunt disponibile căi de atac rapide și eficace în cazul în care un operator economic care are un interes în legătură cu o procedură de achiziții publice consideră că aceasta s-a desfășurat fără aplicarea corespunzătoare a directivelor UE privind achizițiile publice. Cu toate acestea, legea din Austria Inferioară nu garantează suspendarea automată a unui contract în perioada în care o decizie de atribuire este reexaminată de un organism de primă instanță. Mai mult decât atât, autoritățile austriece nu asigură căi de atac rapide și eficace împotriva deciziilor autorităților contractante din Landul Austria Inferioară. În sfârșit, în anumite situații, accesul direct la Tribunalul administrativ regional nu este posibil, întrucât operatorii economici sunt obligați să se adreseze mai întâi organismului de conciliere. Austria are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Austriei un aviz motivat.

Libera circulație a serviciilor: Comisia îndeamnă DANEMARCA să elimine obligațiile restrictive pentru persoanele fizice străine care desfășoară activități independente

Comisia a decis astăzi să trimită Danemarcei o scrisoare de punere în întârziere cu privire la obligațiile restrictive pentru lucrătorii străini independenți care prestează servicii în această țară. În temeiul legislației daneze, prestatorii de servicii străini care doresc să presteze servicii în Danemarca fără a angaja lucrători și fără a detașa lucrători pe teritoriul Danemarcei trebuie să anunțe în prealabil când și unde vor presta serviciul. Această obligație restrânge libertatea de a presta servicii, astfel cum este prevăzută în Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE) și la articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Restricțiile privind libertatea de a presta servicii pot fi justificate numai dacă sunt în joc motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului. Danemarca are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Calificări profesionale: Comisia solicită GRECIEI să își modifice practicile în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Greciei un aviz motivat cu privire la procesul îndelungat de recunoaștere a calificărilor profesioniștilor din alte state membre. În conformitate cu legislația UE, cererile de recunoaștere a calificărilor trebuie tratate într-un interval de timp rezonabil, mai precis în termen de patru luni (Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale). Cu toate acestea, în Grecia acest proces este mult mai îndelungat, având o durată medie de 11-18 luni. Acest lucru are un impact negativ asupra profesioniștilor, care nu pot avea acces la piața forței de muncă din Grecia și nu își pot exercita profesia ca lucrători independenți sau ca angajați. Comisia a inițiat deja o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Greciei în 2016, care a fost închisă în 2017, deoarece Grecia a adoptat o serie de măsuri. Comisia a ținut legătura cu autoritățile naționale pentru a urmări această chestiune. Cu toate acestea, se pare că aceste măsuri nu au fost suficiente pentru a absorbi întârzierile. Grecia are în prezent la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Achiziții publice: Comisia solicită LETONIEI să respecte normele UE în materie de achiziții publice

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Letoniei o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru anumite contracte de achiziții publice care încalcă normele UE privind achizițiile publice. Aceste norme contribuie la utilizarea mai eficientă a banilor contribuabililor, asigurând atribuirea contractelor de achiziții publice prin proceduri de atribuire transparente, nediscriminatorii și competitive. Comisia consideră că procedurile de ofertare pentru achiziționarea de produse de organizare a traficului (cum ar fi semafoare, camere de luat vederi și dispozitive de control) nu respectă principiile egalității de tratament și nediscriminării de la articolele 28 și 56 din TFUE (libera circulație a mărfurilor și libertatea de a presta servicii). În plus, Comisia își exprimă îngrijorarea cu privire la atribuirea directă, fără o procedură publică de ofertare, a unui contract pentru lucrări de revizie a unui sistem cloud de control la distanță legat de funcționarea produselor de organizare a traficului (Directiva 2014/24/UE și Directiva 2014/25/UE). Letonia are în prezent la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

 

9. Justiție, consumatori și egalitate de gen

(Pentru mai multe informații: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin - tel.: +32 229 58659)

 

O sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia decide să trimită LUXEMBURGUL în fața Curții de Justiție pentru netranspunerea în totalitate a normelor UE în materie de combatere a spălării banilor

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită Luxemburgul în fața Curții de Justiție a UE pentru transpunerea doar parțială a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor (Directiva 2015/849) în legislația sa națională. Comisia a propus ca Curtea să perceapă o sumă forfetară și penalități zilnice până când Luxemburgul ia măsurile necesare și directiva respectivă este pe deplin transpusă și intrată în vigoare în legislația națională. Normele UE în materie de combatere a spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor consolidează normele existente prin întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, avocați și contabili și prin stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la beneficiarii reali ai societăților comerciale și ai trusturilor. Totodată, directiva facilitează cooperarea și schimbul de informații între unitățile de informații financiare din diferite state membre pentru a identifica și a monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel încât să se prevină și să se depisteze spălarea banilor sau finanțarea activităților teroriste. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Avize motivate

Comisia solicită IRLANDEI, ROMÂNIEI și SLOVENIEI să pună în aplicare Directiva UE privind drepturile victimelor

Comisia trimite avize motivate Irlandei, României și Sloveniei pentru a le îndemna să pună în aplicare în mod corespunzător Directiva UE privind drepturile victimelor (Directiva 2012/29/UE). Directiva privind drepturile victimelor le oferă victimelor infracțiunilor drepturi clare de a avea acces la informații, de a participa la procedurile penale și de a beneficia de sprijin și de protecție adaptată nevoilor lor. Directiva garantează, de asemenea, că victimele vulnerabile - cum ar fi copiii, victimele violurilor sau cele cu handicap - sunt identificate, astfel încât să poată beneficia de protecție suplimentară în cursul procedurilor penale. Normele UE se aplică tuturor victimelor infracțiunilor din UE, indiferent de naționalitatea acestora. Directiva privind drepturile victimelor trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 16 noiembrie 2015. Irlanda a pus în aplicare dispozițiile directivei, însă analiza Comisiei arată că acestea nu sunt complete. România și Slovenia au notificat doar o punere în aplicare parțială a normelor. Prin urmare, Comisia solicită autorităților irlandeze, române și slovene să ia măsuri și le trimite avize motivate. Dacă autoritățile irlandeze, române și slovene nu iau măsuri în termen de două luni, cazurile pot fi înaintate Curții de Justiție a UE.

Comisia solicită IRLANDEI și SPANIEI să pună în aplicare noile norme privind pachetele de servicii de călătorie

Comisia trimite avize motivate Irlandei și Spaniei pentru a le îndemna să pună în aplicare noile norme privind pachetele de servicii de călătorie (Directiva 2015/2302/UE). Normele modernizează protecția consumatorilor în ceea ce privește pachetele de vacanță, oferind protecție celor 120 de milioane de consumatori care rezervă forme de călătorie combinate. Cadrul actualizat prevede norme mai clare cu privire la informarea călătorilor și la răspundere și consolidează rambursarea și repatrierea în caz de faliment. Statele membre trebuiau să transpună normele privind pachetele de servicii de călătorie în legislația națională până la 1 ianuarie 2018. A urmat o perioadă de tranziție de șase luni, până la 1 iulie, când măsurile naționale de transpunere a directivei ar fi trebuit să înceapă să se aplice în întreaga UE. Întrucât nici Irlanda, nici Spania nu au pus în aplicare noile norme privind pachetele de servicii de călătorie, Comisia trimite astăzi un aviz motivat în urma scrisorii de punere în întârziere trimise la 22 martie 2018. Dacă autoritățile irlandeze sau cele spaniole nu iau măsuri în termen de două luni, cazurile pot fi înaintate Curții de Justiție a UE. (Pentru mai multe informații, a se vedea comunicatul de presă referitor la noile norme privind pachetele de servicii de călătorie sau fișa informativă).

 

Un aviz motivat și o scrisoare de punere în întârziere

Combaterea spălării banilor: Comisia solicită ESTONIEI și DANEMARCEI să transpună integral cea de a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor

Comisia a decis astăzi să transmită un aviz motivat Estoniei și o scrisoare de punere în întârziere Danemarcei pentru netranspunerea integrală a celei de a 4-a Directive privind combaterea spălării banilor [Directiva (UE) 2015/849] în legislația lor națională. În pofida faptului că aceste state membre au declarat că transpunerea este completă, Comisia a evaluat măsurile notificate și a concluzionat că unele dispoziții lipsesc. Normele UE în materie de combatere a spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. În urma recentelor scandaluri de spălare de bani din UE, Comisia Europeană consideră că este urgent ca toate statele membre să transpună această directivă cât mai curând posibil. Lacunele dintr-un stat membru pot avea efecte în toate celelalte. Toate statele membre aveau obligația de a transpune normele cuprinse în a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 26 iunie 2017. Întrucât majoritatea statelor membre nu au transpus directiva la timp, Comisia a deschis proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru necomunicarea actelor de transpunere împotriva a 21 de state membre. Până în prezent, majoritatea statelor membre au adoptat legi naționale. Estonia și Danemarca au acum la dispoziție două luni pentru a reacționa și a lua măsurile care se impun; în caz contrar, Comisia Europeană poate trece la următoarele etape ale procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, inclusiv sesizarea Curții de Justiție. Comisia a trimis deja România și Irlanda în fața Curții de Justiție cu privire la această chestiune, iar astăzi a adoptat o decizie de a trimite Luxemburgul în fața Curții pentru transpunerea doar a unei părți din directivă (a se vedea comunicatul de presă).

 

Scrisori de punere în întârziere

Comisia solicită FINLANDEI să pună în aplicare în mod corect Directiva privind drepturile consumatorilor

Comisia transmite Finlandei o scrisoare de punere în întârziere, îndemnând-o să ia măsuri rapide pentru a se asigura că Directiva UE privind drepturile consumatorilor este transpusă în mod corect în legislația sa națională. Datorită acestor norme ale UE, consumatorii din întreaga Europă beneficiază de aceleași norme solide în materie de protecție a consumatorilor, indiferent de locul în care fac achiziții în UE. Unele dintre beneficiile majore includ dreptul de a returna un bun și dreptul la o rambursare integrală în cazul în care consumatorii își schimbă părerea în termen de 14 zile, precum și o interdicție referitoare la costurile ascunse și la opțiunile bifate în prealabil în cazul achizițiilor efectuate pe internet.

Legislația finlandeză, în forma sa actuală, nu este în deplină conformitate cu Directiva privind drepturile consumatorilor. Finlanda trebuie să introducă norme esențiale privind dreptul de retragere al consumatorului, clarificând de exemplu faptul că acesta se poate retrage fără a oferi un motiv și fără a suporta alte costuri în afara celor legate direct de returnarea bunului. De asemenea, normele trebuie să clarifice dreptul consumatorului la informații precontractuale, de exemplu regula conform căreia, în caz de litigiu, comerciantul trebuie să dovedească faptul că au fost furnizate toate informațiile necesare. Statele membre trebuiau să adopte legislația națională până la 13 decembrie 2013, pentru ca măsurile să se aplice de la 13 iunie 2014. În cazul în care Finlanda nu remediază lacunele în următoarele două luni, Comisia îi poate trimite un aviz motivat cu privire la această chestiune. (Pentru mai multe informații privind drepturile consumatorilor în UE, a se vedea materialul video și drepturile consumatorilor pe site-ul EUandMe). 

Comisia solicită IRLANDEI să pună în aplicare legislația care stă la baza Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare

Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere Irlandei pentru a-i solicita să pună în aplicare legislația care stă la baza Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS). Sistemul permite schimbul electronic de caziere judiciare între autoritățile de pe întreg teritoriul UE, într-un mod rapid și standardizat, în termene scurte. El le oferă judecătorilor și procurorilor, dar și autorităților administrative, un acces facil la informațiile privind condamnările anterioare ale infractorilor condamnați, împiedicându-i pe aceștia să își ascundă antecedentele penale atunci când se mută dintr-un stat membru al UE în altul. Deși Irlanda utilizează sistemul de mai mulți ani, aceasta nu a transpus încă Decizia-cadru privind ECRIS în legislația sa națională, ceea ce ar garanta faptul că utilizarea sistemului este obligatorie. Irlanda este singurul stat membru care nu a făcut acest lucru. În cazul în care ea nu acționează în următoarele două luni, Comisia îi poate trimite un aviz motivat cu privire la această chestiune.

Comisia îndeamnă SUEDIA să pună corect în aplicare normele UE privind practicile comerciale neloiale

Comisia solicită Suediei să ia rapid măsuri pentru a se asigura că legislația UE privind practicile comerciale neloiale (Directiva 2005/29/CE) este corect transpusă în legislația națională. Directiva privind practicile comerciale neloiale protejează consumatorii împotriva practicilor comerciale neloiale și asigură faptul că aceștia nu sunt induși în eroare sau expuși unor tehnici de marketing agresive. Legislația suedeză, în forma sa actuală, nu este în deplină conformitate cu Directiva privind practicile comerciale neloiale. Suedia trebuie să introducă norme privind concepte esențiale din legislația sa, cum ar fi diligența profesională, consumatorii medii, consumatorii vulnerabili, precum și norme privind codurile de conduită. În cazul în care Suedia nu acționează în următoarele două luni, Comisia îi poate trimite un aviz motivat cu privire la această chestiune.

 

10. Afaceri maritime și pescuit

(Pentru mai multe informații: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva - tel.: +32 229 53664)

Un aviz motivat

Organizarea comună a pieței: Comisia solicită REGATULUI UNIT să instituie un sistem funcțional de gestionare a organizațiilor de producători

Comisia a decis astăzi să trimită Regatului Unit un aviz motivat pentru nerespectarea obligației de a efectua controale și de a asigura conformitatea cu condițiile de recunoaștere a organizațiilor de producători din domeniul pescuitului. Potrivit informațiilor culese de Comisie, în Regatul Unit sistemul organizațiilor de producători a evoluat în așa fel încât nu mai servește scopului de a reuni producătorii în vederea atingerii obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului și a organizării comune a piețelor [Regulamentul (UE) nr. 1379/2013]. Mai exact, sistemul subminează principiul funcționării democratice a organizațiilor de producători din UE și poate, de asemenea, să pună în pericol capacitatea acestora de a asigura respectarea normelor de către membrii lor. Datorită organizării comune a piețelor, operatorii din sectoarele pescuitului și acvaculturii își pot uni forțele, înființând organizații de producători pentru a-și consolida puterea de negociere și pentru a promova gestionarea colectivă și sustenabilă a activităților de pescuit și acvacultură. Comisia a inițiat procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Regatului Unit în mai 2018, prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere autorităților competente din Regatul Unit. Întrucât nu a primit un răspuns satisfăcător din partea statului membru cu privire la preocupările sale, Comisia Europeană trimite așadar un aviz motivat. Regatul Unit are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

 

11. Migrație, afaceri interne și cetățenie

(Pentru mai multe informații: Natasha Bertaud – tel.: +32 229-67456, Katarzyna Kolanko - tel.: +32 229 63444)

Avize motivate

Produse provenite din săvârșirea de infracțiuni: Comisia îndeamnă BULGARIA și ROMÂNIA să notifice măsurile naționale luate pentru transpunerea integrală a normelor UE

Comisia solicită BULGARIEI și ROMÂNIEI să pună integral în aplicare legislația UE privind blocarea temporară (înghețarea) și confiscarea instrumentelor și a produselor infracțiunilor săvârșite în UE (Directiva 2014/42/UE). Directiva instituie norme minime privind înghețarea bunurilor în vederea unei posibile confiscări ulterioare și privind confiscarea bunurilor în materie penală. Datorită reglementărilor UE în vigoare, autoritățile naționale pot să confiște și să recupereze cu mai multă ușurință produsele și instrumentele provenite din săvârșirea de infracțiuni în UE. Potrivit legislației UE, „produse” înseamnă orice avantaje economice obținute direct sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni, iar „instrumentele” sunt orice bunuri utilizate sau destinate a fi utilizate pentru comiterea unei infracțiuni. Înghețarea și confiscarea bunurilor dobândite în urma comiterii unei infracțiuni îi privează pe infractori de activele dobândite ilegal. Acesta este un mijloc esențial de combatere a criminalității (organizate) și totodată o modalitate de a împiedica spălarea și reinvestirea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în activități comerciale licite sau ilicite. Statele membre trebuiau să transpună directiva în legislația lor națională până la 4 octombrie 2015. Cu toate acestea, Bulgaria și România nu au comunicat Comisiei nicio măsură națională de transpunere. Prin urmare, Comisia Europeană a decis astăzi să trimită un aviz motivat autorităților naționale ale acestor țări. Bulgaria și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la această chestiune.

 

O scrisoare de punere în întârziere

Migrație: Comisia solicită BULGARIEI să respecte normele UE în materie de azil

Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită Bulgariei o scrisoare de punere în întârziere cu privire la punerea incorectă în aplicare a legislației UE în materie de azil. Comisia a constatat că deficiențele din cadrul sistemului de azil și al serviciilor de sprijin conexe din Bulgaria încalcă dispozițiile Directivei privind procedurile de azil (Directiva 2013/32/UE), ale Directivei privind condițiile de primire (Directiva 2013/33/UE) și ale Cartei drepturilor fundamentale. Preocupările se referă îndeosebi la următoarele aspecte: cazarea și reprezentarea juridică a minorilor neînsoțiți, identificarea corectă și sprijinirea solicitanților de azil vulnerabili, furnizarea unei asistențe juridice adecvate și detenția solicitanților de azil, precum și garanțiile din cadrul procedurii de detenție. În cazul în care Bulgaria nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia îi poate trimite un aviz motivat cu privire la această chestiune.

 

12. Mobilitate și transporturi

(Pentru mai multe informații: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Stephan Meder - tel.: +32 229 13917)

 

Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene

Siguranță feroviară: Comisia trimite BULGARIA în fața Curții de Justiție pentru netranspunerea și nerespectarea normelor UE privind siguranța feroviară

Comisia a decis astăzi să trimită Bulgaria în fața Curții de Justiție a UE pentru netranspunerea și nepunerea corectă în aplicare a legislației UE privind siguranța feroviară (Directiva 2004/49/CE). Directiva impune statelor membre obligația de a înființa un organism de anchetă independent din punctul de vedere al organizării, al structurii juridice și al luării deciziilor de orice întreprindere feroviară, administrator de infrastructură, organism de tarifare, organism de repartizare și organism de evaluare a conformității, și în general de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate organismului de anchetă. Bulgaria nu a transpus și nu a pus în aplicare integral directiva la nivel național în această privință. Mai exact, legislația bulgară nu garantează că anchetarea accidentelor feroviare grave și a incidentelor feroviare este efectuată de un organism de anchetă independent. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

Alocarea sloturilor orare pe aeroporturi: Comisia solicită Curții să amendeze PORTUGALIA pentru nerespectarea hotărârii anterioare a Curții

Comisia Europeană a decis să retrimită Portugalia în fața Curții de Justiție a UE pentru faptul că nu a respectat integral hotărârea din 2016 a Curții. Autoritățile portugheze nu au luat măsurile necesare pentru a respecta normele comune ale UE privind alocarea sloturilor orare ale aeroporturilor. Portugalia nu a furnizat garanțiile necesare cu privire la independența funcțională și financiară a coordonatorului de sloturi. Comisia propune Curții de Justiție a UE să impună plata unei sume forfetare de 1849000 EUR. Comisia propune, de asemenea, o penalitate zilnică de 7452 EUR, dacă statul membru nu se conformează pe deplin până la data la care Curtea va pronunța a doua hotărâre în conformitate cu articolul 260 alineatul (2) din TFUE. Hotărârea finală privind sancțiunile va fi luată de Curtea de Justiție a UE. Hotărârea finală privind sancțiunile va fi luată de Curtea de Justiție a UE. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Avize motivate

Siguranță rutieră: Comisia solicită BULGARIEI, CIPRULUI și DANEMARCEI să transpună integral normele UE privind inspecția tehnică

Comisia solicită astăzi Bulgariei și Ciprului să transpună integral normele europene privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora în legislația națională (Directiva 2014/45/UE). Directiva definește elementele care trebuie testate în timpul inspecției tehnice auto, metodele de testare, defectele și evaluarea acestora. În pofida notificărilor statelor membre privind măsurile naționale de transpunere și a declarațiilor de transpunere completă, Comisia a constatat că transpunerea măsurilor directivei în aceste state membre este incompletă. În plus, Danemarca este invitată să finalizeze transpunerea normelor actualizate privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (Directiva 2014/46/UE), întrucât și în acest caz, Comisia a constatat că transpunerea este incompletă. Această directivă impune statelor membre obligația de a înființa registre electronice de înmatriculare a vehiculelor, cu conținut armonizat, și definește procedura care trebuie urmată în cazul în care vehiculul nu trece inspecția tehnică periodică. Toate statele membre vizate au în prezent la dispoziție două luni pentru a răspunde, după care Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la aceste cazuri.

 

Scrisori de punere în întârziere

Aviație: Comisia solicită BULGARIEI să asigure aplicarea normelor UE privind tarifele de aeroport

Comisia a decis astăzi să trimită Bulgariei o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru netranspunerea corectă a normelor UE privind tarifele de aeroport (Directiva 2009/12/CE). Statele membre au obligația de a institui măsuri naționale pentru a se asigura că taxele de aeroport pentru transportatorii aerieni sunt calculate în conformitate cu principiile transparenței, consultării și nediscriminării, astfel cum sunt stabilite în politicile convenite de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI). Tarifele de aeroport reprezintă taxe pe care companiile aeriene le plătesc aeroporturilor pentru utilizarea infrastructurii și a serviciilor legate în special de decolare și aterizare, precum și pentru prelucrarea pasagerilor. Statele membre trebuie să se asigure că organele de administrare a aeroporturilor se consultă cu companiile aeriene pe baza unui schimb transparent de informații între cele două părți. Acest lucru garantează faptul că tarifele de aeroport sunt nediscriminatorii și sunt legate de nivelul serviciilor furnizate de aeroport. În cazul unui dezacord, oricare dintre părți poate solicita intervenția autorității independente de supraveghere din statul membru respectiv, care va examina cazul. Bulgaria are la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor formulate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Transport rutier: Comisia invită 6 state membre să pună în aplicare norme privind serviciile de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Austriei, Germaniei, Italiei, Lituaniei, Luxemburgului și Țărilor de Jos pentru că nu au comunicat informații privind parcarea în condiții de siguranță și securitate. Mai exact, aceste state membre nu au comunicat informații privind locurile de parcare înregistrate în serviciile de informații și locurile de parcare care furnizează informații (de exemplu, disponibilitatea spațiilor de parcare sau zonele prioritare). Acest lucru este impus de Regulamentul (UE) nº 885/2013, care a fost adoptat în temeiul Directivei privind sistemele de transport inteligente (STI). Șoferii de camioane din Europa se confruntă adesea cu problema locurilor de parcare insuficiente și a informațiilor insuficiente cu privire la astfel de locuri și, prin urmare, parchează de multe ori în zone nesecurizate sau în locuri nesigure. Statele membre vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere, după care Comisia poate lua în considerare adoptarea unor avize motivate.

 

13. Impozitare și uniune vamală

(Pentru mai multe informații: Johannes Bahrke – tel.: +32 229-58615, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

 

Avize motivate și scrisori de punere în întârziere

Paradise Papers: Comisia monitorizează reducerile fiscale ilegale pentru iahturi și aeronave

Astăzi, Comisia și-a intensificat programul de combatere a evitării obligațiilor fiscale în sectoarele iahturilor și aeronavelor, prin implementarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru reducerile fiscale aplicate în industria ambarcațiunilor de agrement din Italia și Insula Man. Aceste dispoziții pot genera denaturări majore ale concurenței, așa cum au demonstrat-o dezvăluirile de anul trecut din cazul „Paradise Papers”. În lumina investigațiilor sale ulterioare privind aceste chestiuni și a contactelor cu statele membre în cauză, Comisia a decis astăzi să trimită o scrisoare de punere în întârziere Italiei pentru faptul că nu percepe valoarea corectă a TVA pentru leasingul iahturilor. Comisia a decis, de asemenea, să trimită un aviz motivat Italiei din cauza sistemului său ilegal de scutiri pentru combustibilul utilizat pentru iahturile închiriate în apele UE. De asemenea, a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere Regatului Unit referitoare la practicile abuzive în materie de TVA aplicate în Insula Man în ceea ce privește aprovizionarea și leasingul de aeronave. Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și uniune vamală, a declarat: „Nu este echitabil ca unele persoane fizice și unele companii să nu plătească valoarea corectă a TVA pentru produse precum iahturile și aeronavele. Un tratament fiscal favorabil pentru ambarcațiunile și aeronavele private este în mod clar în contradicție cu normele noastre fiscale convenite de comun acord și denaturează puternic concurența în sectorul maritim și în cel al aviației. De aceea, Comisia ia măsuri pentru a pune capăt regulilor care încearcă să eludeze legislația Uniunii Europene din aceste domenii”. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați textul integral al comunicatului de presă.

 

Scrisori de punere în întârziere

Fiscalitate: Comisia solicită BELGIEI să își modifice legislația privind accizele la tutun

Comisia a decis astăzi să trimită Belgiei o scrisoare de punere în întârziere, solicitându-i să își modifice normele privind distrugerea stocurilor de produse din tutun atunci când accizele sunt modificate. Legislația belgiană le impune întreprinderilor să își vândă sau să își distrugă stocurile înainte de sfârșitul lunii în care se introduce o nouă rată a accizelor. În mod concret, prin faptul că nu le oferă întreprinderilor nicio altă soluție decât distrugerea produselor din tutun în cauză și prin impunerea unei astfel de măsuri chiar și în cazurile în care noua rată aplicabilă ar fi mai mică decât cea precedentă, legislația belgiană contravine normelor UE privind accizele (Directiva 2008/118/CE a Consiliului) și principiului proporționalității, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție a UE. În cazul în care Belgia nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților belgiene.

Fiscalitate: Comisia solicită BELGIEI să pună în aplicare hotărârea Curții de Justiție privind evaluarea veniturilor obținute din închirierea bunurilor imobile

Comisia a decis astăzi să trimită Belgiei o scrisoare de punere în întârziere pentru nepunerea în aplicare a Hotărârii C-110/17 Comisia/Belgia din 12 aprilie 2018 privind evaluarea veniturilor obținute din închirierea bunurilor imobile. Curtea de Justiție a UE a declarat că Belgia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul legislației UE, calculând veniturile din chirii ale contribuabililor belgieni obținute din bunuri imobile situate în străinătate pe baza valorii reale, în timp ce veniturile din chirii pentru bunurile imobile situate în Belgia se bazează pe valoarea cadastrală, și anume valoarea calculată pe baza descrierii și a evaluării proprietății. Dacă Belgia nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE.

Fiscalitate: Comisia solicită BULGARIEI să transpună în mod corect noile norme de transparență pentru schimbul de informații

Comisia a decis astăzi să trimită Bulgariei o scrisoare de punere în întârziere pentru nepunerea în aplicare în mod corect a normelor UE care prevăd schimbul automat de informații între statele membre cu privire la veniturile financiare, inclusiv dividendele, câștigurile de capital și soldurile conturilor (Directiva 2014/107/UE a Consiliului). Legislația bulgară prevede în prezent o excepție mai largă pentru anumite persoane care fac obiectul raportării decât cea permisă de legislația UE, permite anumitor tipuri de entități, cum ar fi parteneriatele, să evite procedurile de precauție și exclude din domeniul său de aplicare anumite contracte cu rentă viageră. În cazul în care Bulgaria nu acționează în următoarele două luni, Comisia poate trimite autorităților bulgare un aviz motivat.

Fiscalitate: Comisia solicită ITALIEI să își alinieze normele privind prețul carburanților din regiunea Lombardia cu legislația UE

Comisia a decis astăzi să trimită Italiei o scrisoare de punere în întârziere, deoarece legislația sa privind prețul carburanților din regiunea Lombardia nu respectă legislația UE. Normele fiscale italiene permit reducerea cotei de TVA aplicate carburanților pentru stațiile de alimentare situate în apropierea frontierei cu Elveția. Această situație determină existența a două cote diferite de TVA pentru același produs, în funcție de locul în care este achiziționat produsul. O astfel de legislație generează denaturări ale concurenței și contravine normelor comune ale UE (Directiva privind TVA, Directiva 2006/112/CE a Consiliului), care le interzic statelor membre să trateze mărfuri similare în mod diferit în scopuri de TVA. În cazul în care Italia nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților italiene.

Fiscalitate: Comisia solicită ROMÂNIEI să pună capăt mecanismului de plată defalcată a TVA

Comisia a decis astăzi să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru aplicarea unui mecanism de plată defalcată a TVA. De la 1 ianuarie 2018, România aplică acest mecanism alternativ de colectare a TVA în care TVA-ul este plătit într-un cont blocat separat, ceea ce creează o sarcină administrativă majoră pentru întreprinderile oneste care își desfășoară activitatea în această țară. Această dispoziție este obligatorie pentru anumite întreprinderi, care trebuie să deschidă un cont bancar de TVA blocat separat. Clienții lor trebuie să împartă plata facturii, achitând TVA separat în contul de TVA al furnizorului. Contribuabilul poate utiliza suma colectată în contul special de TVA exclusiv pentru plata TVA către trezorerie și către furnizorii săi. Măsurile contravin atât normelor UE în materie de TVA (Directiva 2006/112/CE a Consiliului), cât și libertății de a presta servicii (articolul 56 din TFUE). Scrisoarea de punere în întârziere adresată astăzi urmează unei comunicări adoptate tot astăzi de către Comisie, prin care se respinge o cerere din partea României de derogare de la normele UE în acest domeniu, din cauza preocupărilor legate de principiul proporționalității și de compatibilitatea cu tratatul. În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților române.

 

Închiderea unei proceduri

Fiscalitate: Comisia închide procedura pentru CIPRU și LUXEMBURG

Comisia salută transpunerea de către Cipru și Luxemburg a măsurilor privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește accesul autorităților fiscale din statele membre la informații privind combaterea spălării banilor, cunoscut sub denumirea „DAC5” [Directiva (UE) 2016/2258 a Consiliului]. Astăzi, Comisia a decis să închidă aceste două proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

MEMO/18/6247

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar