Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Paket o povredama propisa za studeni: ključne odluke

Bruxelles, 8. studenoga 2018.

Pregled prema područjima politika

U mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija („Komisija”) pokreće pravne postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

U nastavku su prikazane ključne odluke Komisije razvrstane prema području politike. Komisija je usto zaključila 107 predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za daljnjim postupanjem Komisije.

Više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Više pojedinosti o donesenim odlukama dostupno je u registru odluka o povredama.

 

1. Proračun i ljudski resursi

(Više informacija: Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265, Andreana Stankova – tel.: +32 229 57857)

 

Službena opomena

Proračun EU-a: Komisija poziva BELGIJU da osigura sredstva od naplate carine za proračun EU-a

Europska komisija danas je odlučila uputiti službenu opomenu Belgiji jer je ona propustila osigurati sredstva od naplate carine za proračun EU-a, što je njezina obveza prema pravu EU-a. Odluka je uslijedila nakon istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) u kojoj je otkriveno da su uvoznici u Belgiju neispravno označivali određenu uvezenu robu, te su stoga platili manju carinu nego što bi platili da su te proizvode označili ispravno. To je za proračun EU-a prouzročilo gubitke u iznosu od 543 000 eura (umanjeno za troškove naplate). Komisija pokreće postupak zbog povrede jer smatra da djelovanje belgijskih tijela nije u skladu s Carinskim zakonikom Unije. Osim toga, belgijska tijela nisu poduzela sve potrebne mjere za povrat izgubljenih vlastitih sredstava. Ako Belgija ne osigura traženi iznos za proračun EU-a ili ne pruži zadovoljavajući odgovor, Komisija bi mogla poduzeti sljedeći korak u postupku zbog povrede i uputiti obrazloženo mišljenje.

 

2. Tržišno natjecanje

(Više informacija: Ricardo Cardoso – tel.: +32 229 80100, Maria Tsoni – tel.: +32 229-90526)

 

Zaključenje

Naknade za izvansudske pravne usluge: Komisija zaključuje postupak zbog povrede protiv Cipra

Europska komisija danas je odlučila zaključiti postupak zbog povrede protiv Cipra koji se odnosio na određivanje minimalnih tarifa za izvansudske pravne usluge, primjerice sastavljanje oporuka i ugovora, upravljanje ostavinom i registracija trgovačkih društava. Pravo EU-a nalaže državama članicama da se suzdrže od poticanja poduzetnika ili udruženja poduzetnika da pogoduju protutržišnom postupanju ili ga potiču, što bi značilo povredu članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Komisija je u travnju 2018. iznijela ciparskim tijelima primjedbe da se određenim zakonskim odredbama kojima je ciparska odvjetnička komora ovlaštena za određivanje minimalnih tarifa za izvansudske pravne usluge potaklo ponašanje koje bi moglo sprečavati, ograničavati ili narušavati tržišno natjecanje unutar jedinstvenog tržišta EU-a. Nakon tih primjedbi Cipar je izmijenio svoje zakonodavstvo. Komisija je zadovoljna novim zakonodavstvom, kojim se ukida ta posebna odredba kojom se ciparska odvjetnička komora ovlašćuje za određivanje tih tarifa. Usporedo s tim Komisija je danas zaključila i protumonopolski istražni postupak zbog minimalnih tarifa koje je ciparska odvjetnička komora odredila na temelju ovlasti dodijeljene nacionalnim zakonodavstvom. Komisija je zadovoljna odlukom ciparske odvjetničke komore o ukidanju tih minimalnih tarifa nakon što je Komisija iznijela primjedbe da ta pravila nisu u skladu s člankom 101. Ugovora o funkcioniranju EU-a. Intervencija Komisije omogućila je odvjetnicima da sada slobodno određuju svoje tarife za izvansudske pravne usluge i da građani ubuduće uživaju pogodnost konkurentnijih cijena u tom području.

 

3. Jedinstveno digitalno tržište

(Više informacija: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Joseph Waldstein – tel.: +32 229 56184)

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Direktiva o univerzalnoj usluzi: Komisija upućuje Sudu predmet protiv PORTUGALA

Komisija danas upućuje predmet protiv Portugala Sudu Europske unije kako bi se osigurala pravilna provedba Direktive o univerzalnoj usluzi u pogledu financiranja obveze pružanja univerzalne usluge. Kako bi se izravnali troškovi pružanja univerzalne usluge, koji nisu uvijek isplativi, države članice mogu uvesti mehanizme nadoknade tih troškova. Portugalska tijela uvela su pružateljima telekomunikacijskih usluga obvezu da nadoknade neto troškove svih univerzalnih usluga koje je od 2007. nadalje pružio pružatelj univerzalne usluge. Portugal je to učinio tek 2012., koristeći se mogućnošću predviđenom Zakonom o elektroničkim komunikacijama (br. 5/2004), donošenjem novog zakona kojim se uvodi izvanredni doprinos. Protivno pravu EU-a portugalska tijela traže od operatora izvanredni doprinos kroz tri uzastopne godine za financiranje neto troška univerzalne usluge koji je nastao u prošlosti. To nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima Direktivom o univerzalnoj usluzi (Direktiva 2002/22/EZ), koja je na snazi u EU-u od 2002. (članak 13. i Prilog IV. dio B). Komisija sada poziva Sud EU-a da potvrdi da izvanredna nadoknada čini povredu te direktive. Komisija je pokrenula postupak zbog povrede protiv Portugala u veljači 2015., a u travnju 2016. uputila je obrazloženo mišljenje. Budući da se Portugal još nije uskladio s pravom EU-a, Komisija je odlučila uputiti taj predmet Sudu Europske unije. Više o tome možete doznati u cjelovitom priopćenju za medije.

 

Obrazloženo mišljenje

Elektroničke transakcije: Komisija poziva SLOVAČKU da osigura pravilnu primjenu Uredbe o elektroničkoj identifikaciji

Komisija je danas odlučila poslati obrazloženo mišljenje slovačkoj vladi u pogledu primjene Uredbe EU-a o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (eIDAS; Uredba (EU) br. 910/2014) jer je utvrdila da postoji više pravnih problema u pogledu dvostruke uloge slovačkog nadzornog tijela. Ured za nacionalnu sigurnost ne može istodobno biti i nadzorno tijelo i pružatelj kvalificiranih usluga povjerenja. Takva dvostruka uloga ugrožava osiguravanje jednakih uvjeta za sve pružatelje usluga povjerenja i olakšavanje zaštite korisnika i funkcioniranja unutarnjeg tržišta, što je svrha mehanizma uspostavljenog Uredbom eIDAS. Uredba eIDAS omogućuje upotrebu sredstava elektroničke identifikacije i usluga povjerenja (tj. elektroničkih potpisa, elektroničkih pečata, elektroničkih vremenskih žigova, elektroničke preporučene dostave i autentikacije mrežnih stranica) kako bi građani, poduzeća i javne uprave mogli pristupati uslugama na internetu ili upravljati elektroničkim transakcijama u EU-u. Slovačka sada ima rok od dva mjeseca da poduzme mjere potrebne za usklađivanje i korake za funkcionalno razdvajanje tih aktivnosti, u protivnom Komisija može Sudu EU-a uputiti predmet protiv Slovačke o tom pitanju.

 

Službene opomene

Radiofrekvencijski spektar: Komisija poziva HRVATSKU i NIZOZEMSKU da se pridržavaju propisa EU-a o radiofrekvencijskom spektru

Europska komisija odlučila je danas pokrenuti postupak protiv dvije države članice jer se ne pridržavaju propisa EU-a o radiofrekvencijskom spektru. Hrvatskoj i Nizozemskoj bit će poslane dvije službene opomene u kojima će se zahtijevati potpuna provedba europskih propisa o radiofrekvencijskom spektru na temelju Odluke (EU) 2017/899 o pojasu 700 MHz. U skladu s tim propisima EU-a države članice bile su dužne donijeti i objaviti svoje planove djelovanja, uključujući detaljne korake za omogućivanje uporabe radiofrekvencijskog pojasa 694 – 790 MHz („700 MHz”) za mobilne širokopojasne mreže do 30. lipnja 2020. Rok za donošenje i objavu tih planova istekao je krajem lipnja 2018. Navedene države članice ili nisu donijele i objavile takav plan djelovanja ili su dostavile dokumente koji ne ispunjavaju ključne pretpostavke da bi bili planovi djelovanja. Planovi djelovanja omogućuju napredak prema mrežama 5G. Budući da planovi djelovanja nisu doneseni, razvoj mreže 5G u Hrvatskoj, Nizozemskoj i okolnim zemljama mogao bi kasniti. Povezivost mrežom 5G jedan je od najvažnijih prioriteta Komisije, nakon sporazuma o budućim propisima o telekomunikacijama – Zakonika o elektroničkim komunikacijama. Novim će se pravilima osigurati da radiofrekvencijski spektar za mreže 5G bude dostupan u cijelom EU-u do 2020. Ako Hrvatska i Nizozemska u sljedeća dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija im može poslati obrazložena mišljenja.

 

4. Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje

(Više informacija: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Sara Soumillion – tel.: +32 229 67094)

 

Službena opomena

Slobodno kretanje radnika: Komisija smatra da je različito postupanje u UJEDINJENOJ KRALJEVINI prema radnicima iz EU-a u pogledu potpore za stanovanje upitno

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Ujedinjenoj Kraljevini jer se potonja ne pridržava pravila EU-a o slobodnom kretanju radnika (članak 45. UFEU-a i Uredba (EU) br. 492/2011). Tim se pravilima zabranjuje diskriminacija radnika iz država članica EU-a na temelju državljanstva. Propisi Ujedinjene Kraljevine za dobivanje potpore za stanovanje povoljniji su u slučajevima privremene odsutnosti iz stambene kuće ako se pritom ostane unutar Velike Britanije (Engleska, Škotska, Wales) nego ako se privremeno ode izvan tih područja. Stoga pravila Ujedinjene Kraljevine za dobivanje potpore za stanovanje stavljaju radnike iz drugih država članica u nepovoljniji položaj jer je vjerojatnost da će oni privremeno napustiti Veliku Britaniju veća. Takvo nepovoljno postupanje neizravna je diskriminacija na temelju državljanstva koja je zabranjena pravilima o slobodnom kretanju radnika, osim ako je to postupanje objektivno opravdano. U ovoj fazi Komisija ne nalazi objektivno opravdanje za to nepovoljno postupanje, pa je odlučila pokrenuti postupak zbog povrede. Ujedinjena Kraljevina ima rok od dva mjeseca da odgovori na službenu opomenu, u protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

5. Energija

(Više informacija: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf – tel.: +32 229-74959)

 

Službene opomene

Energetska učinkovitost: Komisija poziva sedam država članica da pravilno prenesu pravila EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službene opomene Austriji, Finskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Španjolskoj jer nisu pravilno prenijele ili provele određene zahtjeve iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). Tom se direktivom uspostavlja zajednički okvir mjera za promicanje energetske učinkovitosti u EU-u kako bi se ostvario cilj povećanja energetske učinkovitosti EU-a za 20 % do 2020., a nakon toga otvorio put daljnjim poboljšanjima. Dotične države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

6. Okoliš

(Više informacija: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva – tel.: +32 229-53664)

 

Obrazložena mišljenja

Komisija poziva GRČKU i IRSKU da u potpunosti provedu pravila EU-a o pristupu i podjeli dobiti

Europska komisija poziva Grčku i Irsku da ubrzaju provedbu prava EU-a kojim se nastoje osigurati pristup genetskim resursima te poštena i pravična podjela dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja. Nakon stupanja na snagu Uredbe EU-a o pristupu i podjeli dobiti (Uredba br. 511/2014) 11. lipnja 2014., države članice EU-a morale su poduzeti mjere za osiguravanje učinkovite provedbe Uredbe. Države članice posebice moraju odrediti nadležna tijela odgovorna za primjenu Uredbe i o tome obavijestiti Komisiju. Moraju uvesti i pravila o kaznama u slučaju nepoštovanja zakonodavstva. Budući da Grčka i Irska nisu obavijestile o zakonodavstvu kojim se određuju takva tijela ili uvode kazne, Komisija je odlučila objema državama članicama uputiti obrazloženo mišljenje i dati im rok od dva mjeseca za odgovor. U protivnom, Komisija može uputiti predmete protiv Grčke i Irske Sudu Europske unije.

Komisija poziva IRSKU da dovrši određivanje područja očuvanja

Europska komisija poziva Irsku da poštuje obveze iz Direktive o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) u vezi sa zaštitom prirodnih staništa i vrsta koje su dio mreže Natura 2000. Države članice moraju dovršiti određivanje posebnih područja očuvanja. Za ta područja moraju odrediti prioritete i ciljeve očuvanja te poduzeti mjere očuvanja kako bi održale ili obnovile vrste i staništa koji se ondje nalaze. Navedene je korake potrebno provesti u roku od šest godina, što je u slučaju Irske isteklo 12. prosinca 2014. No 255 od 423 područja još nije određeno. Ciljevi očuvanja područja nisu utvrđeni za 198 područja, a potrebne mjere očuvanja nisu utvrđene ni za jedno područje. Potrebne mjere očuvanja posebice nisu utvrđene za prioritetne vrste staništa „obalne lagune” na 25 područja i „kompleksne cretove” na 50 područja te vrstu „riječna bisernica” na 19 područja. Komisija stoga upućuje dodatno obrazloženo mišljenje. Irska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom, Komisija može uputiti predmet protiv Irske Sudu Europske unije.

Komisija poziva ŠPANJOLSKU da poštuje zakonodavstvo EU-a o gospodarenju otpadom

Komisija poziva Španjolsku na djelovanje zbog nepoštovanja pravnih obveza u pogledu gospodarenja otpadom i potrebe da se zaštite zdravlje ljudi i okoliš. U skladu s Okvirnom direktivom o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) države članice obvezne su poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da se gospodarenje otpadom obavlja na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i ne šteti okolišu. Unatoč nepotpunosti informacija dostavljenih Komisiji, postoje brojni dokazi o velikom broju nezakonitih odlagališta otpada (najmanje 1513) koja je potrebno zatvoriti i sanirati jer dovode do znatnog propadanja okoliša. Zbog dugotrajnog sustavnog nepoštovanja obveza EU-a Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Španjolska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom, Komisija može uputiti predmet protiv Španjolske Sudu Europske unije.

Komisija poziva ŠVEDSKU da poboljša pročišćavanje komunalnih otpadnih voda

Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Švedskoj zbog nepoštovanja zahtjeva EU-a iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ). Nepročišćene otpadne vode mogu ugroziti ljudsko zdravlje te onečistiti jezera, rijeke, tlo, priobalne i podzemne vode. U Švedskoj trenutačno postoje nedostaci u 20 aglomeracija koje su se trebale uskladiti sa zahtjevima EU-a do 31. prosinca 2000. odnosno do 31. prosinca 2005. Službena opomena poslana je u travnju 2017. U odgovoru Švedske navedeno je da nadležna tijela rade na rješavanju pitanja, ali da se usklađivanje sa zahtjevima ne očekuje u bliskoj budućnosti. Komisija stoga upućuje obrazloženo mišljenje i traži od Švedske da ubrza usklađivanje. Švedska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom, Komisija može uputiti predmet protiv Švedske Sudu Europske unije.

 

Službene opomene

Komisija poziva BELGIJU da poštuje zakonodavstvo EU-a o kvaliteti zraka

Europska komisija danas je odlučila uputiti službenu opomenu Belgiji zbog loše kvalitete zraka. Zakonodavstvom EU-a o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu zahtijeva se od država članica da na svojem državnom području ocjenjuju kvalitetu zraka i poduzmu mjere za ograničavanje izloženosti građana onečišćujućim tvarima. Komisija je u svibnju ove godine utvrdila širok raspon političkih mjera koje se provode kako bi se državama članicama pružila potpora u ostvarivanju ciljeva EU-a u pogledu kvalitete zraka, a mjere za osiguravanje provedbe koje se poduzimaju kako bi se osigurao čisti zrak za sve Europljane dio su tog šireg političkog pristupa. Belgija se cijelo vrijeme od njihova stupanja na snagu 2010. ne uspijeva pridržavati obvezujućih graničnih vrijednosti u regiji Bruxellesa za NO2, onečišćujući plin. Dopuštene vrijednosti premašuju se i na širem području Antwerpena, iako je dulji rok za njihovo stupanje na snagu istekao krajem 2015. Iako su na snazi određene mjere za sprečavanje onečišćenja zraka kao što su zone s niskim emisijama, Komisija smatra da trenutačne mjere nisu dovoljne za postizanje usklađenosti u najkraćem mogućem roku. Usto, Komisija dovodi u pitanje način na koji se kvaliteta zraka prati u Belgiji, uključujući i lokacije mjernih mjesta za NO2 u Bruxellesu. Komisija je stoga odlučila uputiti dodatnu službenu opomenu Belgiji. Belgija ima dva mjeseca za odgovor. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Komisija poziva BUGARSKU da poštuje presudu Suda Europske unije o kvaliteti zraka

Europska komisija poziva Bugarsku da u potpunosti provede presudu Suda Europske unije od 5. travnja 2017. (predmet C‑488/15). Sud je utvrdio da je Bugarska prekršila svoje obveze u skladu s Direktivom o kvaliteti zraka (Direktiva 2008/50/EZ) jer nije poštovala granične vrijednosti za koncentraciju PM10 u zraku niti je razdoblje prekoračenja nastojala učiniti što kraćim. Iako je uvažila da je postignut određeni napredak, Komisiju brinu spore promjene i nedostatak koordiniranog pristupa nadležnih tijela za zaštitu okoliša i drugih relevantnih tijela na nacionalnoj i lokalnoj razini. Komisija je u svibnju ove godine utvrdila širok raspon političkih mjera koje se provode kako bi se državama članicama pružila potpora u ostvarivanju ciljeva EU-a u pogledu kvalitete zraka, a mjere za osiguravanje provedbe koje se poduzimaju kako bi se osigurao čisti zrak za sve Europljane dio su tog šireg političkog pristupa. Bugarska još nije donijela sve mjere potrebne za rješavanje tog pitanja. Donijela je mjere koje se odnose na cestovni promet, odnosno izmjene zakonodavstva o cestovnom prometu, što obuhvaća i kontrole otpadnih vozila i tehničke inspekcije. Iako je to korak u pravom smjeru, ostale mjere za poboljšanje kvalitete zraka, kao što su novi zahtjevi u pogledu sumpora i pepela u ugljenu i briketima koji se koriste za grijanje kućanstava, još su u fazi planiranja. Ako Bugarska ne postupi u skladu sa zahtjevima i predmet se vrati Sudu, mogle bi se izreći financijske sankcije. Bugarska ima dva mjeseca za odgovor.

Komisija poziva BUGARSKU i ČEŠKU da usklade nacionalno zakonodavstvo s Direktivom o kvaliteti zraka

Komisija poziva Bugarsku i Češku da usklade svoje zakonodavstvo o kvaliteti zraka s europskim pravilima (Direktiva 2008/50/EZ). U nacionalnom zakonodavstvu tih dviju država članica postoje nedostaci u provedbi nekoliko odredbi te direktive, a neke važne odredbe o načelima nisu pravilno prenesene u nacionalno pravo. U skladu s pravom EU-a države članice obvezne su poduzeti odgovarajuće mjere kako bi razdoblja prekoračenja dopuštenih vrijednosti bila što kraća. Komisija je zabrinuta zbog formulacije u zakonodavstvu Bugarske kojom se taj zahtjev ne ispunjava. Češka nije djelotvorno donijela odredbe o graničnim vrijednostima, a neke definicije, npr. definicija „hlapivih organskih spojeva”, nisu u skladu s definicijama iz Direktive o kvaliteti zraka. Stoga su Bugarskoj i Češkoj upućene službene opomene te one imaju dva mjeseca za odgovor. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Komisija poziva ITALIJU I ŠPANJOLSKU da poštuju pravila EU-a o nitratima

Europska komisija poziva Italiju i Španjolsku na djelovanje zbog nedovoljne zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora. Zakonodavstvo EU-a o nitratima jedan je od temelja europskog zakonodavstva o vodama, a cilj su mu smanjenje onečišćenja voda uzrokovanog ili izazvanog nitratima iz poljoprivrednih izvora te sprečavanje daljnjeg onečišćenja. Kako bi se taj cilj ostvario, Direktiva o nitratima (Direktiva Vijeća 91/676/EZ) sadržava različita djelovanja i mjere koje države članice trebaju razraditi i provesti, uključujući praćenje voda, određivanje zona ranjivih na nitrate i utvrđivanje kodeksa dobre poljoprivredne prakse i programa djelovanja. Italija nije odredila zone ranjive na nitrate, nije pratila vode na svojem državnom području niti je poduzela dodatne mjere u regijama u kojima je došlo do onečišćenja uzrokovanog nitratima. Španjolska nije djelotvorno pratila vode na svojem državnom području, što je utjecalo na sposobnost da se preispitaju zone ranjive na nitrate i procijeni djelotvornost programa djelovanja, čime je ograničena djelotvornost zakonodavstva. Komisija je stoga odlučila uputiti službenu opomenu objema državama članicama te one imaju rok od dva mjeseca za odgovor. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

7. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

(Više informacija: Johannes Bahrke – tel.: +32 229-58615, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

 

Privremeno obustavljena upućivanja predmeta Sudu Europske unije

Direktiva o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II): Komisija privremeno obustavlja upućivanje predmeta protiv ŠPANJOLSKE Sudu

S obzirom na nedavni razvoj događaja, Europska komisija odlučila je odgoditi upućivanje predmeta protiv Španjolske Sudu Europske unije zbog neprenošenja pravila EU-a o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II). Europska komisija odlučila je 19. srpnja 2018. uputiti predmet protiv Španjolske Sudu Europske unije zbog nedonošenja nacionalnih mjera potrebnih za potpuno prenošenje revidirane Direktive o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II) i direktive kojom se ona dopunjuje (Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593). Španjolska je tada obavijestila samo o djelomičnom prenošenju navedenih direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Španjolska je 1. listopada 2018. dostavila obavijest o Kraljevskoj uredbi kojom se prenosi većina odredbi koje nedostaju. Prenošenje nekoliko odredbi potrebno je dovršiti Kraljevskom uredbom čije se donošenje planira krajem studenoga. Komisija stoga smatra da upućivanje predmeta protiv Španjolske treba privremeno obustaviti, a obustava postupka može se ponovno razmotriti ako se mjere čije se donošenje planira do kraja studenoga ne donesu kako je planirano. Više o tome možete doznati u cjelovitom priopćenju za medije.

Bonitetni nadzor za banke i investicijskadruštva: Komisija privremeno obustavlja upućivanje predmeta protiv ŠPANJOLSKE Sudu

S obzirom na nedavni razvoj događaja, Europska komisija odlučila je odgoditi upućivanje predmeta protiv Španjolske Sudu Europske unije zbog nepotpunog provođenja pravila EU-a o bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima. Europska komisija odlučila je 19. srpnja 2018. uputiti predmet protiv Španjolske Sudu EU-a zbog nedonošenja nacionalnih mjera potrebnih za prenošenje u potpunosti Direktive o kapitalnim zahtjevima ili CRD IV (Direktiva 2013/36/EU) kojom se utvrđuju bonitetni i nadzorni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva u EU-u, uključujući pravila o izdavanju licencija kreditnim institucijama, inicijalnom kapitalu investicijskih društava, nadzoru institucija, nadzornoj suradnji, upravljanju rizicima, korporativnom upravljanju (uključujući primitke) i o zaštitnim slojevima kapitala. Od tada, španjolska su tijela Komisiji dostavila nacrt mjera kojima bi se omogućilo potpuno prenošenje Direktive o kapitalnim zahtjevima i vremenski okvir za njihovo donošenje, čime bi se omogućilo postizanje rješenja prije moguće presude Suda. Španjolska vlada donijela je 31. kolovoza 2018. prvu Kraljevsku uredbu o sprečavanju pranja novca, a 28. rujna i drugu Kraljevsku uredbu kojom se prenosi dio odredbi koje nedostaju. U studenome se očekuje donošenje još jedne Kraljevske uredbe, a nacrt Zakona o izmjeni Zakona 10/2014 o solventnosti kreditnih institucija i Kraljevska uredba 4/2015 o tržištu dionica trebali bi biti naposljetku doneseni do početka prosinca i objavljeni do kraja godine. Europska komisija stoga smatra da upućivanje predmeta Sudu treba odgoditi do donošenja zakona o izmjenama. Ako se mjere za prenošenje koje nedostaju ne donesu kako je planirano, obustava postupka može se ponovno razmotriti. Više o tome možete doznati u cjelovitom priopćenju za medije.

 

8. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

(Više informacija: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Victoria Von Hammerstein-Gesmold tel.: +32 229 55040)

 

Obrazložena mišljenja

Usluge: Komisija poziva NJEMAČKU da u potpunosti otvori tržište za usluge ispitivanja vozila

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Njemačkoj zbog ograničavanja pristupa određenim uslugama homologacije motornih vozila. Homologacija tipa i ispitivanja motornih vozila usklađeni su na razini EU-a. Postoje određene iznimke od tog pravila. Za pojedinačnu homologaciju motornih vozila na dva i tri kotača te traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo, kao i za homologaciju tehničkih izmjena pojedinačnih motornih vozila ne postoje zajednička pravila EU-a. U Njemačkoj te usluge mogu obavljati stručnjaci u stanicama za tehnički pregled. Svaka savezna zemlja u Njemačkoj može imenovati samo jednu takvu stanicu na određenom geografskom području. Stoga mnoge neovisne tehničke službe ne mogu pružati usluge za sve vrste vozila zbog posebnih pravila u Njemačkoj. Komisija smatra da se time krše sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga te je Njemačkoj uputila obrazloženo mišljenje u kojem od nje zahtijeva da se uskladi s Direktivom o uslugama (Direktiva 2006/123/EZ) i člancima 49. i 56. UFEU-a. Njemačka ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom, Komisija može uputiti predmet protiv Njemačke Sudu Europske unije.

Javna nabava: Komisija poziva PORTUGAL da poštuje pravila EU-a o javnoj nabavi

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Portugalu u vezi s izravnom dodjelom ugovora o koncesiji za pružanje usluge u pogledu upravljanja i istraživanja slobodne zone Madeire. Pravilima EU-a o javnoj nabavi i koncesijama predviđaju se otvoreni, transparentni i stručni postupci u okviru kojih društva mogu sudjelovati u javnom nadmetanju. Na taj način sudionici na tržištu imaju bolji pristup javnim ugovorima, a javna tijela imaju koristi od većeg izbora i kvalitete prijedloga. Odstupanja kojima se omogućuju izravne dodjele dopuštena su samo u strogo definiranim slučajevima kao što su zaštita prava intelektualnog vlasništva ili nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga. Komisija smatra da se taj ugovor ne može smatrati izuzećem od tih pravila te da je trebalo organizirati poziv na nadmetanje. Neobjavljivanjem poziva na nadmetanje javni naručitelj stavio je u potencijalno nepovoljan položaj gospodarske subjekte koji su mogli biti zainteresirani za sudjelovanje u nadmetanju, što je u suprotnosti s pravilima EU-a o dodjeli ugovora o koncesiji (Direktiva 2014/23/EU). Portugal ima rok od dva mjeseca da riješi pitanje na koje je upozorila Komisija. U protivnom, Komisija može predmet protiv Portugala uputiti Sudu Europske unije.

 

Službene opomene

Javna nabava: Komisija poziva AUSTRIJU da poštuje pravila EU-a o pravnim sredstvima u Donjoj Austriji

Komisija je danas odlučila uputiti dodatnu službenu opomenu Austriji zbog sustava pravnih lijekova u ugovorima o javnoj nabavi u Donjoj Austriji. Komisija smatra da su Zakonom Donje Austrije o pravnim lijekovima na više načina povrijeđena pravila EU-a o pravnim lijekovima (Direktiva Vijeća 89/665/EEZ). Direktivom o pravnim lijekovima utvrđuju se minimalni nacionalni standardi pravne zaštite kako bi se osiguralo da su u svim zemljama EU-a dostupna brza i djelotvorna pravna sredstva u slučaju da gospodarski subjekt zainteresiran za neki postupak javne nabave smatra da je taj postupak proveden bez pravilne primjene direktiva EU-a o javnoj nabavi. Međutim, Zakonom Donje Austrije ne jamči se automatska obustava ugovora za vrijeme dok prvostupanjsko tijelo preispituje odluku o dodjeli ugovora. Nadalje, austrijska tijela ne osiguravaju djelotvorne i brze pravne lijekove protiv odluka javnih naručitelja u Donjoj Austriji. Naposljetku, u određenim slučajevima nije moguć izravan pristup regionalnom upravnom sudu jer se gospodarski subjekti moraju prvo obratiti tijelu za mirenje. Austrija ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Slobodno kretanje usluga: Komisija zahtijeva od DANSKE da ukine restriktivne obveze nametnute samozaposlenim strancima

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Danskoj zbog restriktivnih obveza nametnutih samozaposlenim strancima koji pružaju usluge u toj zemlji. U skladu s danskim pravom, strani pružatelji usluga koji žele pružati usluge u Danskoj bez zapošljavanja radnika i bez upućivanja radnika u Dansku moraju unaprijed dostaviti obavijest o tome gdje i kada namjeravaju pružati usluge. Ta obveza ograničava slobodu pružanja usluga, kako je utvrđena u Direktivi o uslugama (Direktiva 2006/123/EZ) i u članku 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Ograničenja slobode pružanja usluga mogu se opravdati samo ako su ugroženi prevladavajući razlozi od općeg interesa, kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša. Danska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Stručne kvalifikacije: Komisija zahtijeva od GRČKE da promijeni praksu priznavanja stručnih kvalifikacija

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Grčkoj zbog njezina dugotrajnog postupka priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih u drugim državama članicama. U skladu s pravom EU-a, zahtjevi za priznavanje stručnih kvalifikacija moraju se obraditi u razumnom roku, tj. u roku od četiri mjeseca (Direktiva 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija). Međutim, u Grčkoj taj postupak traje znatno dulje, u prosjeku od 11 do 18 mjeseci. To negativno utječe na stručnjake, koji nemaju pristup tržištu rada u Grčkoj i ne mogu obavljati svoju profesiju kao samozaposlena osoba ni kao zaposlenik. Komisija je 2016. već pokrenula postupak zbog povrede protiv Grčke koji je zaključen 2017. jer je Grčka donijela niz mjera. Komisija je ostala u kontaktu s nacionalnim tijelima kako bi pratila to pitanje. Međutim, čini se da mjere koje je donijela Grčka nisu bile dovoljne da se postupak priznavanja stručnih kvalifikacija ubrza. Grčka ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Javna nabava: Komisija zahtijeva od LATVIJE da postupa u skladu s pravilima EU-a o javnoj nabavi

Komisija je danas odlučila uputiti dodatnu službenu opomenu Latviji zbog toga što je sklopila određene ugovore o javnoj nabavi kojima se krše pravila EU-a o javnoj nabavi. Pravila su osmišljena kako bi se novac poreznih obveznika utrošio na što bolji način, a za to je potrebno osigurati da se ugovori o javnoj nabavi dodjeljuju na temelju transparentnih, nediskriminirajućih i konkurentskih postupaka javne nabave. Komisija smatra da su natječaji za nabavu proizvoda za organizaciju prometa (poput semafora, kamera i kontrolnih uređaja) provedeni suprotno načelima jednakog postupanja i nediskriminacije iz članaka 28. i 56. UFEU-a (slobodno kretanje robe i sloboda pružanja usluga). Komisiju zabrinjava i izravna dodjela ugovora (bez javnog nadmetanja) o održavanju sustava daljinskog upravljanja u oblaku povezanog s radom navedenih proizvoda (Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU). Latvija ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

9. Pravosuđe, zaštita potrošača i ravnopravnost spolova

(Više informacija: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Komisija upućuje Sudu predmet protiv LUKSEMBURGA zbog nepotpune provedbe propisa EU-a o sprečavanju pranja novca

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Luksemburga zbog nepotpunog prenošenja Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca (Direktiva 2015/849) u nacionalno zakonodavstvo. Komisija predlaže da Sud odredi naplatu paušalnog iznosa i dnevnih kazni sve dok Luksemburg ne poduzme potrebne mjere i u potpunosti prenese i provede tu direktivu. Pravila za sprečavanje pranja novca ključna su u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Četvrtom direktivom o sprečavanju pranja novca postrožuju se postojeća pravila uvođenjem strože obveze procjene rizika za banke, pravnike i računovođe te uspostavljanjem jasnih uvjeta transparentnosti u pogledu stvarnog vlasništva nad poduzećima i zakladama. Usto se olakšavaju suradnja i razmjena informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama iz različitih država članica kako bi se otkrili i pratili sumnjivi novčani transferi i time spriječilo i otkrilo pranje novca ili financiranje terorizma. Više o tome možete doznati u cjelovitom priopćenju za medije.

 

Obrazložena mišljenja

Komisija poziva IRSKU, RUMUNJSKU i SLOVENIJU da provedu Direktivu EU-a o pravima žrtava

Komisija upućuje obrazložena mišljenja Irskoj, Rumunjskoj i Sloveniji kako bi pravilno provele Direktivu EU-a o pravima žrtava (Direktiva 2012/29/EU). Tom se direktivom žrtvama kaznenih djela daju jasna prava na pristup informacijama, sudjelovanje u kaznenom postupku te potporu i zaštitu prilagođenu njihovim potrebama. Direktivom se isto tako osigurava da se identificiraju ranjive žrtve, kao što su djeca, žrtve silovanja ili osobe s invaliditetom, kako bi mogle dobiti dodatnu zaštitu tijekom kaznenog postupka. Pravila EU-a primjenjuju se na sve žrtve kaznenih djela u EU-u bez obzira na njihovo državljanstvo. Direktivu o pravima žrtava trebalo je prenijeti u nacionalno pravo do 16. studenoga 2015. Irska je pravila provela, no ne u potpunosti, kako je pokazala analiza Komisije. Rumunjska i Slovenija izvijestile su tek o djelomičnoj provedbi pravila. Stoga Komisija poziva irska, rumunjska i slovenska tijela da poduzmu mjere te im upućuje obrazložena mišljenja. Ako irska, rumunjska i slovenska tijela ne poduzmu potrebne mjere u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

Komisija zahtijeva od IRSKE i ŠPANJOLSKE da provedu nova pravila o putovanjima u paket aranžmanima

Komisija upućuje obrazložena mišljenja Irskoj i Španjolskoj kako bi ih potaknula na provedbu novih pravila o putovanjima u paket aranžmanima (Direktiva 2015/2302/EU). Tom je direktivom modernizirana zaštita potrošača koji svoj odmor rezerviraju u paket aranžmanima te zaštićeno 120 milijuna potrošača koji rezerviraju kombinirana putovanja. Ažurirani okvir donosi jasnija pravila o tome koje informacije trebaju biti na raspolaganju putnicima i o tome tko snosi odgovornost te stroža pravila o povratu novca i povratku u domovinu u slučaju stečaja. Države članice morale su do 1. siječnja 2018. prenijeti pravila o putovanjima u paket aranžmanima u nacionalno zakonodavstvo. Nakon tog datuma uslijedilo je šestomjesečno prijelazno razdoblje do 1. srpnja, kada su se nacionalne mjere za prenošenje Direktive trebale početi primjenjivati diljem EU-a. Budući da ni Irska ni Španjolska nisu provele nova pravila o putovanjima u paket aranžmanima, Komisija im danas upućuje obrazložena mišljenja nakon što im je 22. ožujka 2018. uputila službene opomene. Ako ni irska ni španjolska tijela ne poduzmu potrebne mjere u roku od dva mjeseca, predmeti protiv njih mogu se uputiti Sudu Europske unije. (Više je informacija dostupno u povezanom priopćenju za medije ili u informativnom članku).

 

Obrazloženo mišljenje i službena opomena

Sprečavanje pranja novca: Komisija poziva ESTONIJU i DANSKU da u potpunosti prenesu Četvrtu direktivu o sprečavanju pranja novca

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Estoniji i službenu opomenu Danskoj zbog nepotpunog prenošenja Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca (Direktiva (EU) 2015/849) u nacionalno zakonodavstvo. Iako su te države članice izjavile da su u potpunosti prenijele direktivu, Komisija je ocijenila priopćene mjere i zaključila da neke odredbe i dalje nisu prenesene. Pravila za sprečavanje pranja novca ključna su u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. S obzirom na nedavne skandalozne slučajeve pranja novca u EU-u, Europska komisija smatra da sve države članice trebaju hitno prenijeti tu direktivu. Nedostaci u jednoj državi članici mogu utjecati na sve ostale države članice. Sve države članice morale su do 26. lipnja 2017. prenijeti pravila iz Četvrte direktive o sprečavanju pranja novca. Budući da većina država članica to nije učinila na vrijeme, Komisija je pokrenula postupak zbog povrede obveze obavješćivanja protiv 21 države članice. Većina je država članica već donijela nacionalne propise. Ako Estonija i Danska ne odgovore u roku od dva mjeseca niti poduzmu odgovarajuće mjere, Europska komisija može poduzeti sljedeće korake u postupku zbog povrede, uključujući upućivanje predmeta Sudu Europske unije. Komisija je već uputila Sudu predmet o tome protiv Rumunjske i Irske, a danas je odlučila Sudu uputiti i predmet protiv Luksemburga jer je prenio tek dio te direktive (više o tome možete doznati u priopćenju za medije).

 

Službene opomene

Komisija poziva FINSKU da pravilno provede Direktivu o pravima potrošača

Komisija upućuje službenu opomenu Finskoj u kojoj od nje zahtijeva da brzo djeluje kako bi osigurala pravilnu provedbu Direktive EU-a o pravima potrošača u nacionalnom pravu. Zahvaljujući tim pravilima EU-a potrošači u EU-u mogu se osloniti na iste stroge propise o zaštiti potrošača pri svakoj kupnji u EU-u. Neke od većih prednosti uključuju pravo potrošača na povrat robe i pravo na puni povrat novca ako se predomisle u roku od 14 dana te zabranu skrivenih naknada i unaprijed označenih polja pri internetskoj kupnji.

Važeće finsko zakonodavstvo nije u potpunosti usklađeno s Direktivom o pravima potrošača. Finska mora uvesti temeljna pravila o pravu potrošača na odustajanje, odnosno pojasniti da potrošač može odustati od kupnje bez navođenja razloga i ne snositi druge troškove osim troškova izravno povezanih s povratom robe. Finska mora pojasniti i pravo potrošača na predugovorne informacije, odnosno pravilo da u slučaju spora trgovac mora dokazati da je pružio sve potrebne informacije. Države članice morale su donijeti nacionalne propise do 13. prosinca 2013. kako bi se mjere počele primjenjivati od 13. lipnja 2014. Ako Finska u sljedeća dva mjeseca ne riješi preostala pitanja, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje. (Za više informacija o pravima potrošača u EU-u pogledajte videozapis te stranice o pravima potrošača na portalu EUandMe). 

Komisija poziva IRSKU da provede zakonodavstvo na kojem se temelji Europski informacijski sustav kaznene evidencije

Komisija upućuje službenu opomenu Irskoj kako bi je potaknula na provedbu zakonodavstva na kojem se temelji Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS). Sustav omogućuje elektroničku razmjenu podataka iz kaznene evidencije među tijelima iz cijelog EU-a. Taj sustav omogućuje brzu i standardiziranu razmjenu podataka. Zahvaljujući tom sustavu suci i tužitelji, ali i upravna tijela imaju jednostavan pristup podacima o prethodnim osuđujućim presudama protiv počinitelja kaznenih djela, a sami počinitelji koji se presele u novu državu članicu ne mogu za sobom ostaviti svoju kriminalnu prošlost. Iako se Irska tim sustavom koristi već dugi niz godina, još uvijek nije prenijela Okvirnu odluku o ECRIS-u u nacionalno zakonodavstvo, čime bi se osigurala njegova obvezna upotreba. Irska je jedina država članica EU-a koja to nije učinila. Ako u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može poslati obrazloženo mišljenje.

Komisija zahtijeva od ŠVEDSKE da pravilno provede propise EU-a o nepoštenoj poslovnoj praksi

Komisija poziva Švedsku na brzo djelovanje kako bi osigurala pravilnu provedbu zakonodavstva EU-a o nepoštenoj poslovnoj praksi (Direktiva 2005/29/EZ) u nacionalnom pravu. Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi štiti se potrošače od nepoštene poslovne prakse i osigurava da nisu dovedeni u zabludu ili izloženi agresivnom marketingu. Važeće švedsko zakonodavstvo nije u potpunosti usklađeno s tom direktivom. Švedska mora u svoje pravo uvesti osnovne pojmove poput profesionalne pažnje, prosječnih potrošača i ranjivih potrošača, kao i pravila o kodeksima ponašanja. Ako Švedska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

10. Pomorstvo i ribarstvo

(Više informacija: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva – tel.: +32 229 53664)

Obrazloženo mišljenje

Zajednička organizacija tržišta: Komisija zahtijeva od UJEDINJENE KRALJEVINE da uspostavi djelotvoran sustav upravljanja organizacijama proizvođača

Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Ujedinjenoj Kraljevini zbog neobavljanja provjera te neosiguravanja usklađenosti s uvjetima za priznavanje organizacija proizvođača u sektoru ribarstva. Informacije koje je Komisija prikupila pokazuju da sustav organizacija proizvođača u Ujedinjenoj Kraljevini više ne služi cilju da se povežu proizvođači kako bi se ispunili ciljevi zajedničke ribarstvene politike i zajedničke organizacije tržišta (Uredba (EU) br. 1379/2013). Sustavom se posebno dovodi u pitanje načelo demokratskog funkcioniranja organizacija proizvođača diljem EU-a, a može se ugroziti i njihova sposobnost da od svojih članova zahtijevaju poštovanje pravila. Zahvaljujući politici o zajedničkoj organizaciji tržišta subjekti u sektorima ribarstva i akvakulture mogu se udruživati osnivanjem organizacija proizvođača kako bi ojačali svoju pregovaračku moć te promicali kolektivno i održivo upravljanje aktivnostima ribarstva i uzgoja. Komisija je u svibnju 2018. pokrenula postupak zbog povrede prava EU-a protiv Ujedinjene Kraljevine upućivanjem službene opomene odgovarajućim tijelima u Ujedinjenoj Kraljevini. Budući da nije primila zadovoljavajući odgovor te države članice, Europska komisija odlučila je poslati obrazloženo mišljenje. Ujedinjena Kraljevina ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

11. Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo

(Više informacija: Natasha Bertaud – tel.: +32 229-67456, Katarzyna Kolanko – tel.: +32 229 63444)

Obrazložena mišljenja

Korist ostvarena kaznenim djelima: Komisija poziva BUGARSKU i RUMUNJSKU da prijave nacionalne mjere o potpunom prenošenju propisa EU-a

Komisija poziva BUGARSKU i RUMUNJSKU da u potpunosti provedu pravo EU-a o privremenoj zabrani (zamrzavanju) i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarenih kaznenim djelima u EU-u (Direktiva 2014/42/EU). Tom se direktivom utvrđuju minimalna pravila o zamrzavanju imovine s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja te o oduzimanju imovine u kaznenim stvarima. Postojeći propisi EU-a olakšavaju nacionalnim tijelima oduzimanje i povrat predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u EU-u. Prema zakonodavstvu EU-a, imovinskom koristi smatra se svaka neizravna ili izravna ekonomska korist od kaznenih djela, a predmeti su bilo koja imovina koja je upotrijebljena ili se namjeravala upotrijebiti kako bi se počinilo kazneno djelo. Zamrzavanjem i oduzimanjem imovine stečene kaznenim djelima počiniteljima se oduzima nezakonito stečena imovina. Radi se o ključnom sredstvu u borbi protiv (organiziranog) kriminala. Naime, na taj se način sprečava i pranje prihoda od kriminalnih aktivnosti i njihovo ponovno ulaganje u zakonite ili nezakonite poslovne aktivnosti. Države članice morale su tu direktivu prenijeti u nacionalne propise do 4. listopada 2015., no Bugarska i Rumunjska Komisiji nisu prijavile nacionalne provedbene mjere. Stoga je Europska komisija danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje njihovim nacionalnim tijelima. Bugarska i Rumunjska moraju odgovoriti u roku od dva mjeseca. U protivnom Komisija može odlučiti o tom pitanju uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

Službena opomena

Migracije: Komisija poziva BUGARSKU da se pridržava propisa EU-a o azilu

Europska komisija danas je Bugarskoj odlučila poslati službenu opomenu zbog nepravilne provedbe zakonodavstva EU-a u području azila. Komisija, naime, smatra da nedostaci u bugarskom sustavu azila i povezane usluge potpore nisu u skladu s odredbama Direktive o postupcima azila (Direktiva 2013/32/EU), Direktive o uvjetima prihvata (Direktiva 2013/33/EU) i Povelje o temeljnim pravima. Konkretnije, nedostaci su prisutni u sljedećim područjima: smještaj i zastupanje maloljetnika bez pratnje, ispravna identifikacija ranjivih tražitelja azila i pružanje potpore tim osobama, pružanje odgovarajuće pravne pomoći te zadržavanje tražitelja azila i zaštitne mjere u okviru postupka zadržavanja. Ako Bugarska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

12. Mobilnost i promet

(Više informacija: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Stephan Meder – tel.: +32 229 13917)

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Sigurnost željeznica: Komisija upućuje Sudu predmet protiv BUGARSKE zbog neprenošenja pravila EU-a o sigurnosti željeznica i neusklađivanja s njima

Komisija je Sudu Europske unije odlučila uputiti predmet protiv Bugarske jer nije pravilno prenijela i provela zakonodavstvo EU-a o sigurnosti željeznica (Direktiva 2004/49/EZ). Direktivom se sve države članice obvezuju osnovati nepristrano i stalno istražno tijelo koje je neovisno u pogledu organizacije, pravne strukture i donošenja odluka od bilo kojeg željezničkog prijevoznika, upravitelja infrastrukture, tijela za ubiranje pristojbi, tijela za dodjelu kapaciteta i prijavljenog tijela i općenitije od bilo koje stranke čiji bi interesi mogli biti u sukobu sa zadaćama povjerenima istražnom tijelu, a Bugarska je u pogledu toga nije u potpunosti prenijela i provela na nacionalnoj razini. Preciznije, bugarsko zakonodavstvo ne jamči da istrage teških željezničkih nesreća i poremećaja provodi neovisno istražno tijelo. Više o tome možete doznati u cjelovitom priopćenju za medije.

Dodjeljivanje slotova u zračnim lukama: Komisija poziva Sud da PORTUGALU izrekne novčanu kaznu za nepoštovanje prethodne presude Suda

Europska komisija odlučila je ponovno uputiti predmet protiv Portugala Sudu EU-a zbog nepotpune provedbe presude Suda iz 2016. Portugalska tijela nisu poduzela potrebne mjere za provedbu zajedničkih pravila EU-a za dodjelu slotova u zračnim lukama, odnosno, Portugal nije osigurao potrebne zaštitne mehanizme u pogledu funkcionalne i financijske neovisnosti koordinatora slotova. Komisija poziva Sud EU-a da izrekne paušalnu kaznu u iznosu od 1 849 000 eura. Komisija predlaže i izricanje dnevne kazne u iznosu od 7452 eura ako država članica ne postupi u skladu s presudom do datuma kad Sud objavi drugu presudu u skladu s člankom 260. stavkom 2. UFEU-a. Konačnu odluku o kaznama donosi Sud EU-a. Konačnu odluku o kaznama donosi Sud EU-a. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

 

Obrazložena mišljenja

Sigurnost na cestama: Komisija poziva BUGARSKU, CIPAR i DANSKU da u potpunosti prenesu pravila EU-a o tehničkoj ispravnosti vozila

Komisija danas poziva Bugarsku i Cipar da u nacionalno pravo u cijelosti prenesu europska pravila o periodičnom tehničkom pregledu motornih vozila i njihovih priključnih vozila (Direktiva 2014/45/EU). U toj se direktivi definiraju stavke koje treba ispitati na tehničkom pregledu, metode pregleda te manjkavosti i način njihove procjene. Usprkos tome što su države članice prijavile nacionalne mjere za prenošenje i izvijestile o njihovu potpunom prenošenju, Komisija je utvrdila da su mjere Direktive u tim državama nepotpuno prenesene u njihovo zakonodavstvo. Uz to, od Danske se zahtijeva da u potpunosti prenese ažurirana pravila o dokumentima o registraciji vozila (Direktiva 2014/46/EU) jer je i u ovom slučaju Komisija zaključila da je prenošenje bilo nepotpuno. Tom se direktivom, naime, od država članica zahtijeva da uspostave elektroničke registre vozila s usklađenim sadržajem te se utvrđuje postupak koji treba slijediti u slučaju neuspješnog periodičnog tehničkog pregleda. Sve predmetne države članice imaju rok od dva mjeseca za odgovor, nakon čega Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.

 

Službene opomene

Zrakoplovstvo: Komisija poziva BUGARSKU da osigura uspostavu pravila EU-a o naknadama zračnih luka

Komisija je danas odlučila uputiti još jednu službenu opomenu Bugarskoj zbog nepravilnog prenošenja pravila EU-a o naknadama zračnih luka (Direktiva 2009/12/EZ). Države članice moraju uvesti nacionalne mjere kojima se osigurava da se pristojbe zračnih luka za zračne prijevoznike izračunavaju u skladu s načelima transparentnosti, savjetovanja i nediskriminacije, u skladu s politikama koje je dogovorila Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO). Naknade zračnih luka naknade su koje zračni prijevoznici plaćaju zračnim lukama za korištenje infrastrukture i povezanih usluga, konkretno za uzlijetanje i slijetanje te skrb o putnicima. Države članice moraju osigurati da upravna tijela zračne luke održavaju savjetovanja sa zračnim prijevoznicima na temelju transparentne razmjene informacija jer se na taj način jamči da su naknade zračne luke nediskriminirajuće i da odgovaraju razini usluga koje pruža zračna luka. U slučaju neslaganja, strane mogu zatražiti posredovanje neovisnog nadzornog tijela u predmetnoj državi članici, koje u tom slučaju ispituje predmet. Bugarska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija, a u protivnom Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Cestovni promet: Komisija poziva šest država članica da provedu pravila o uslugama informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima

Komisija je danas odlučila uputiti službene opomene Austriji, Italiji, Litvi, Luksemburgu, Nizozemskoj i Njemačkoj jer nisu dostavile informacije o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima. Konkretno, te države članice nisu dostavile informacije o parkirališnim mjestima prijavljenima u usluzi informiranja i parkiralištima koja pružaju informacije (primjerice o dostupnosti parkirališnih mjesta i zonama prioriteta), što je propisano Uredbom (EU) br. 885/2013 donesenom u okviru Direktive o inteligentnim prometnim sustavima (ITS). Naime, vozači kamiona u Europi često se suočavaju s nedovoljnim brojem parkirališta i nedostatnim informacijama o njima, zbog čega često parkiraju u nezaštićenim zonama ili na nesigurnim lokacijama. Predmetne države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na službenu opomenu, nakon čega Komisija može razmotriti donošenje obrazloženih mišljenja.

 

13. Oporezivanje i carinska unija

(Više informacija: Johannes Bahrke – tel.: +32 229-58615, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

 

Obrazložena mišljenja i službene opomene

Rajski papiri: Komisija nastavlja raditi na pitanju nezakonitih poreznih olakšica za jahte i zrakoplove

Komisija je danas pojačala svoj program borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza na jahte i zrakoplove pokrenuvši postupak zbog povrede u pogledu poreznih olakšica na plovila za rekreaciju u Italiji i na otoku Man. Takvim se olakšicama može dovesti do značajnog narušavanja tržišnog natjecanja, kao što je istaknuto u prošlogodišnjem izvješćivanju o „Rajskim papirima”. U kontekstu naknadnih istraga i komunikacije s predmetnim državama članicama Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Italiji jer pri zakupu jahti ne naplaćuje točan iznos PDV-a. Komisija je također odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Italiji zbog njezina nezakonita sustava izuzeća za pogonsko gorivo za jahte u vodama EU-a. Službena opomena poslana je i Ujedinjenoj Kraljevini zbog zlouporaba povezanih s PDV-om na otoku Man u pogledu opreme i zakupa zrakoplova. Pierre Moscovici, povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: Jednostavno nije pošteno da neke osobe i poduzeća mogu izbjeći plaćanje odgovarajućeg iznosa PDV-a na proizvode kao što su jahte i zrakoplovi. Jasno je da je povlašteni porezni tretman za privatne brodove i zrakoplove u suprotnosti sa zajednički dogovorenim poreznim pravilima te da izrazito narušava tržišno natjecanje u pomorskom i zrakoplovnom sektoru. Stoga Komisija poduzima korake za ukidanje propisa kojima se nastoji zaobići pravo EU-a u tim područjima. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

 

Službene opomene

Oporezivanje: Komisija zahtijeva da BELGIJA izmijeni svoje zakonodavstvo o trošarinama na duhan

Komisija je danas odlučila Belgiji uputiti službenu opomenu u kojoj od nje traži izmjenu pravila o uništavanju zaliha duhanskih proizvoda pri mijenjanju trošarina. Prema belgijskom zakonodavstvu poduzeća svoje zalihe moraju prodati ili uništiti prije kraja mjeseca u kojemu se uvodi nova stopa trošarina. Konkretno, zbog toga što im se ne ostavlja druga mogućnost osim uništavanja predmetnih duhanskih proizvoda i namećući tu mjeru čak i u slučajevima kada bi nova primjenjiva stopa trošarina bila niža od prijašnje, belgijsko zakonodavstvo u suprotnosti je s pravilima EU-a o trošarinama (Direktiva Vijeća 2008/118/EZ) i s načelom proporcionalnosti, prema tumačenju Suda EU-a. Ako Belgija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može belgijskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od BELGIJE da provede presudu Suda o utvrđivanju dohotka od najma nekretnina

Komisija je danas odlučila Belgiji uputiti službenu opomenu zbog neprovođenja presude C-110/17 (Europska komisija protiv Belgije) od 12. travnja 2018. o utvrđivanju dohotka od najma nekretnina. Sud EU-a presudio je da Belgija nije ispunila svoje obveze u skladu s pravom EU-a zbog toga što se dohodak od najma nekretnina belgijskih poreznih obveznika koje se nalaze u inozemstvu utvrđuje na temelju stvarne vrijednosti, dok se dohodak od najma nekretnina koje se nalaze u Belgiji utvrđuje na temelju katastarske vrijednosti, odnosno vrijednosti izračunane na temelju opisa i procjene nekretnine. Ne poduzme li Belgija potrebne mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

Oporezivanje: Komisija poziva BUGARSKU da ispravno prenese nova pravila o transparentnosti za razmjenu informacija

Komisija je danas odlučila Bugarskoj uputiti službenu opomenu zbog neispravne provedbe pravila EU-a kojima se zahtijeva automatska razmjena informacija među državama članicama o financijskim prihodima, uključujući dividende, kapitalne dobitke i salda računa (Direktiva Vijeća 2014/107/EU). Bugarski zakon koji je trenutačno na snazi za neke osobe o kojima se izvješćuje omogućuje više iznimaka nego zakonodavstvo EU-a, što znači, primjerice, da partnerstva mogu izbjeći dubinsku analizu te su iz nje isključeni neki ugovori o rentnom osiguranju. Ne poduzme li Bugarska mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može bugarskim tijelima poslati obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva da ITALIJA uskladi svoja pravila o cijeni goriva u regiji Lombardiji s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila Italiji uputiti službenu opomenu jer njezino zakonodavstvo u pogledu cijene goriva u regiji Lombardiji nije u skladu s pravom EU-a. Talijanska porezna pravila omogućuju smanjenje stope PDV-a na gorivo na benzinskim postajama u blizini granice sa Švicarskom, čime nastaju dvije različite stope PDV-a na isti proizvod, ovisno o mjestu na kojem je proizvod kupljen. Takvo zakonodavstvo dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja i nije u skladu sa zajedničkim pravilima EU-a (Direktiva o PDV-u, Direktiva Vijeća 2006/112/EZ), kojima se državama članicama zabranjuje da u svrhu PDV-a sličnu robu tretiraju različito. Ako Italija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može talijanskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od RUMUNJSKE da ukine mehanizam razdvojenog plaćanja u pogledu PDV-a

Komisija je danas odlučila Rumunjskoj uputiti službenu opomenu zbog primjene mehanizma razdvojenog plaćanja u pogledu PDV-a. Rumunjska od 1. siječnja 2018. primjenjuje alternativni mehanizam naplate PDV-a prema kojem se PDV plaća na poseban blokirani račun, što stvara veliko administrativno opterećenje za poštena poduzeća koja posluju u toj zemlji. Naime, takav način plaćanja obavezan je za neka poduzeća koja za PDV moraju otvoriti zaseban blokirani bankovni račun, a njihovi klijenti račun moraju platiti u dva dijela, i to tako da PDV uplate zasebno na dobavljačev račun za PDV. Porezni obveznik za plaćanje PDV-a u proračun i dobavljačima može upotrijebiti samo iznos uplaćen na taj posebni račun. Te su mjere u suprotnosti s pravilima EU-a o PDV-u (Direktiva Vijeća 2006/112/EZ) i slobodom pružanja usluga (članak 56. UFEU-a). Današnja službena opomena prati danas donesenu Komunikaciju Komisije u kojoj Komisija odbacuje zahtjev Rumunjske da odstupi od pravila EU-a u tom području zbog problema koji proizlaze iz načela proporcionalnosti i usklađenosti s Ugovorom. Ako Rumunjska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može rumunjskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

 

Zaključenje

Oporezivanje: Komisija zaključuje predmet za CIPAR i LUKSEMBURG

Komisija je zadovoljna koracima koje su Cipar i Luksemburg poduzeli u vezi s prenošenjem mjera za obveznu automatsku razmjenu informacija u području oporezivanja u pogledu pristupa poreznih tijela država članica informacijama o sprečavanju pranja novca (Direktiva Vijeća (EU) 2016/2258, poznata kao DAC5). Komisija je danas odlučila zaključiti ta dva postupka zbog povrede.

MEMO/18/6247

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar