Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Производства от месец ноември за установяване на нарушения: основни решения

Брюксел, 8 ноември 2018 r.

Преглед по области на политиката

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Най-важните решения, приети от Комисията, са представени по-долу и са групирани по области на политиката. Освен това Комисията прекратява производствата по 107 случая, при които проблемите със съответните държави членки са решени и не е необходимо Комисията да продължава производствата.

За повече информация относно производството на ЕС за установяване на нарушение вж. пълния текст на MEMO/12/12. За повече подробности относно всички взети решения вж. регистъра на решенията по производства за установяване на нарушение.

 

1. Бюджет и човешки ресурси

(За повече информация: Alexander Winterstein — тел.: +32 229 93265, Andreana Stankova – тел.: +32 229 57857)

 

Официално уведомително писмо

Бюджет на ЕС: Комисията призовава настоятелно БЕЛГИЯ да предостави суми по дължими мита на разположение на бюджета на ЕС

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия във връзка с непредоставянето от нейна страна на суми по дължими мита на разположение на бюджета на ЕС, както се изисква съгласно правото на ЕС. Това е вследствие на разследване на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), при което се установи, че вносители в Белгия са етикетирали неправилно определени продукти и по този начин са платили по-ниски мита, отколкото са щели да платят, ако продуктите са били етикетирани правилно. В резултат на това общо 543 000 евро (минус разходите по събирането) не са постъпили в бюджета на ЕС. Комисията започва производството за установяване на нарушение, защото смята, че действията на белгийските органи не са в съответствие с Митническия кодекс на Общността. Освен това белгийските органи не са предприели всички необходими мерки за възстановяване на загубените собствени ресурси. Ако Белгия не внесе съответната сума в бюджета на ЕС или не предостави задоволителен отговор, Комисията може да предприеме следващата стъпка от производството за установяване на нарушение и да изготви мотивирано становище.

 

2. Конкуренция

(За повече информация: Ricardo Cardoso — тел.: +32 229 80100, Maria Tsoni — тел.: +32 229-90526)

 

Прекратяване на производство

Такси за извънсъдебна юридическа работа: Комисията прекратява производството срещу КИПЪР за установяване на нарушение

Днес Европейската комисия реши да прекрати производството срещу Кипър за установяване на нарушение по отношение на тарифа за минималните такси за извършване на извънсъдебна юридическа работа, като например съставяне на завещания или договори, управление на наследствено имущество или регистрация на дружества. Законодателството на ЕС изисква от държавите членки да се въздържат да насърчават предприятията или сдруженията на предприятия да благоприятстват или насърчават антиконкурентно поведение, което е в нарушение на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз. През април 2018 г. Комисията изрази загриженост пред кипърските власти, че определени законодателни разпоредби дават правомощия на Кипърската адвокатска колегия да приема тарифа за минималните такси за извънсъдебна работа и по този начин насърчават поведение, което може да възпрепятства, ограничи или изкриви конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС. В отговор на изразените опасения Кипър измени своето законодателство. Комисията приветства новото законодателство, с което се премахва специфичната законодателна разпоредба, даваща правомощия на Кипърската адвокатска колегия да определя тези такси. Успоредно с това днес Комисията приключи и антитръстовото разследване на тарифата за минималните такси, приета от Кипърската адвокатска колегия въз основа на правомощията по силата на националното законодателство. Комисията бе изразила опасения, че тези правила не са съвместими с член 101 от Договора за функционирането на ЕС, и затова приветства решението на Кипърската адвокатска колегия да отмени тази тарифа. Намесата на Комисията означава, че адвокатите вече могат да определят свободно таксите си за предоставяне на извънсъдебни юридически услуги и че гражданите ще могат да се възползват от по-конкурентни цени в този сектор.

 

3. Цифров единен пазар

(За повече информация: Nathalie Vandystadt — тел.: +32 229 67083, Joseph Waldstein — тел.: +32 229 56184)

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Директива за универсалната услуга: Комисията предявява иск срещу ПОРТУГАЛИЯ пред Съда на ЕС

Днес Европейската комисия предявява иск срещу Португалия пред Съда на ЕС, за да се осигури правилното прилагане на Директивата за универсалната услуга по отношение на финансирането на задълженията за предоставяне на универсална услуга.За да се балансират разходите за предоставяне на универсална услуга, която не винаги е рентабилна, държавите от ЕС могат да въвеждат механизми за компенсиране на тези разходи. Португалските власти са наложили задължение на доставчиците на телекомуникационни услуги да компенсират нетните разходи за всички универсални услуги, предоставяни от 2007 г. насам от съответния доставчик. Португалия e сторила това едва през 2012 г., като е използвала възможност, предоставена от Закона за електронните съобщения (№ 5/2004), за да приеме нов закон, с който се въвежда извънредна вноска.В противоречие с правото на ЕС португалските власти изискват от операторите да направят извънредна вноска през 3 последователни години, за да се финансират нетните разходи за предоставяне на универсална услуга, извършени в миналото. Това противоречи на изискванията за прозрачност, недискриминация и минимално изкривяване на пазара, определени в Директивата за универсалната услуга (Директива 2002/22/ЕО), която е в сила в ЕС от 2002 г. насам (член 13 и приложение IV, част Б). Сега Комисията иска от Съда на ЕС да потвърди, че извънредната компенсация е в нарушение на тази директива.Комисията започна производството срещу Португалия за установяване на нарушение през февруари 2015 г. и изпрати мотивирано становище през април 2016 г. Тъй като Португалия все още не се е съобразила с правото на Съюза, Комисията реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирано становище

Електронни трансакции: Комисията изисква от СЛОВАКИЯ да осигури правилното прилагане на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище до словашкото правителство във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (Регламент eIDAS), защото установи редица проблеми със законосъобразността на двойната роля на словашкия надзорен орган. Службата за национална сигурност не може едновременно да е надзорен орган и доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. Подобна двойна роля подкопава целите на механизма, установен с Регламента eIDAS, а именно да се осигурят еднакви условия на конкуренция между доставчиците на удостоверителни услуги и да се допринесе за защитата на потребителите и функционирането на вътрешния пазар. Регламентът eIDAS позволява използването на средства за електронна идентификация и удостоверителни услуги (т.е. електронни подписи, електронни печати, електронни времеви печати, електронна препоръчана поща и удостоверяване на автентичността на уебсайтове) от гражданите, предприятията и публичните администрации, за да имат достъп до онлайн услуги или да управляват електронни трансакции в ЕС. Словакия разполага с два месеца, за да предприеме необходимите мерки за функционално разделяне на тези дейности. В противен случай Комисията може да предяви иск срещу Словакия по този въпрос пред Съда на ЕС.

 

Официални уведомителни писма

Радиочестотен спектър: Комисията призовава ХЪРВАТИЯ и НИДЕРЛАНДИЯ да спазят правилата на ЕС относно радиочестотния спектър

Днес Европейската комисия реши да започне производство срещу две държави членки поради неспазване на правилата на ЕС за радиочестотния спектър. На Хърватия и Нидерландия ще бъдат изпратени официални уведомителни писма с искане за цялостно прилагане на европейските правила относно радиочестотния спектър въз основа на Решение (ЕС) 2017/899 за използването на радиочестотната лента 700 MHz. Съгласно тези правила на ЕС държавите членки трябваше да приемат и публикуват пътни карти, включващи подробни стъпки за разрешаване на използването на радиочестотната лента 694—790 MHz („700 MHz“) за мобилна широколентова свързаност до 30 юни 2020 г. Крайният срок за приемане и публикуване на тези пътни карти бе в края на юни 2018 г. Горепосочените държави от ЕС не са приели и публикували такава пътна карта или са уведомили Комисията за документи, които не отговарят на основните изисквания за пътна карта. Чрез пътните карти се създават условия за изграждането на 5G мрежи. Тъй като пътните карти не са приети, разработването на 5G мрежи в Хърватия, Нидерландия и съседните им страни може да се забави. Свързаността посредством 5G мрежи е един от основните приоритети за Комисията, след като бе постигнато споразумение относно бъдещите правила за телекомуникациите — Кодекса за електронните съобщения. Новите правила ще гарантират осигуряването до 2020 г. на радиочестотен спектър за 5G мрежи в целия ЕС. Ако Хърватия и Нидерландия не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да им изпрати мотивирани становища по този въпрос.

 

4. Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

(За повече информация: Christian Wigand — тел.: +32 229 62253, Sara Soumillion — тел.: +32 229 67094)

 

Официално уведомително писмо

Свободно движение на работници: Комисията поставя под въпрос различното третиране на работници от ЕС по отношение на достъпа до помощи за жилищно настаняване в ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Обединеното кралство за неизпълнение на правилата на ЕС за свободно движение на работници (член 45 от ДФЕС и Регламент № 492/2011). Съгласно тези правила дискриминацията въз основа на гражданство между работниците от държавите от ЕС е забранена. Според правилата в Обединеното кралство относно достъпа до помощи за жилищно настаняване временните отсъствия от жилището се третират по-благоприятно, ако престоят е в рамките на Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс), отколкото ако е извън нея. Следователно тези правила поставят работниците от други държави от ЕС в по-неблагоприятно положение, защото при тях има по-голяма вероятност да напуснат временно Великобритания, отколкото при британските граждани. Това неблагоприятно третиране представлява непряка дискриминация въз основа на гражданството, която е забранена от правилата за свободно движение на работници, освен ако е обективно обоснована. На този етап Комисията не е установила наличието на обективно основание и затова реши да започне производство за установяване на нарушение. Обединеното кралство разполага с два месеца, за да отговори на официалното уведомително писмо. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

5. Енергетика

(За повече информация: Anna-Kaisa Itkonen — тел.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf — tel.: +32 229-74959)

 

Официални уведомителни писма

Енергийна ефективност: Комисията призовава 7 държави членки да транспонират правилно правилата на ЕС

Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Австрия, Финландия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия и Испания във връзка с това, че не са транспонирали или приложили правилно определени изисквания на Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). С директивата се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, за да се постигне целта на Съюза за 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20 % и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тази дата. Тези държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако не направят това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

6. Околна среда

(За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva — тел.: +32 229-53664)

 

Мотивирани становища

Комисията призовава ГЪРЦИЯ и ИРЛАНДИЯ да приложат изцяло правилата на ЕС за достъп до генетични ресурси и подялба на ползите от тях

Европейската комисия призовава Гърция и Ирландия да ускорят прилагането на законодателството на ЕС, което има за цел гарантиране на достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване След влизането в сила на Регламента на ЕС относно достъпа до генетични ресурси и подялбата на ползите от тях (Регламент № 511/2014) на 11 юни 2014 г., държавите от ЕС трябваше да предприемат мерки с цел осигуряване на ефективното прилагане на регламента. По-конкретно държавите трябва да определят компетентни органи, които ще отговарят за прилагането на регламента, и да информират Комисията. Също така те трябва да въведат правила относно санкциите за неспазване на законодателството. Тъй като Гърция и Ирландия не са изпратили уведомления за законодателство за определяне на такива органи или за въвеждане на санкции, Комисията реши да изпрати на двете държави мотивирани становища с двумесечен срок за отговор. Ако те не отговорят, Комисията може да реши да предяви иск срещу Гърция и Ирландия пред Съда на ЕС.

Комисията призовава ИРЛАНДИЯ да завърши процеса на определяне на защитени зони

Европейската комисия настоятелно призовава Ирландия да изпълнява задълженията съгласно Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета) за защита на естествените местообитания и видовете, включени в мрежата „Натура 2000“. Държавите членки трябва да завършат процеса на определяне на специални защитени зони. Освен това те трябва да определят приоритети, цели и мерки за запазване или възстановяване на доброто състояние на видовете и местообитанията в тези зони. Това трябва да се извърши в срок от шест години, който в случая на Ирландия изтече на 12 декември 2014 г. 255 от 423 зони все още не са определени. За 198 територии все още не са определени специфични цели за опазване, а за нито една от териториите не са определени необходимите мерки за опазване. По-специално не са определени необходимите мерки за опазване на приоритетните местообитания тип „крайбрежни лагуни“ (25 територии) и тип „обрасли тресавища“ (50 територии), както и за вида „сладководна бисерна мида“ (19 територии). Поради това Комисията изпраща допълнително мотивирано становище. Ирландия разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Ирландия пред Съда на ЕС.

Комисията призовава настоятелно ИСПАНИЯ да спази законодателството на ЕС относно управлението на отпадъците

Комисията призовава Испания да спази правните задължения относно управлението на отпадъците и необходимостта от опазване на човешкото здраве и околната среда. Съгласно Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО) държавите от ЕС са длъжни да предприемат всички необходими мерки, така че управлението на отпадъците да се извършва, без да се застрашава човешкото здраве и без да се вреди на околната среда. Въпреки че информацията, предоставена на Комисията, е непълна, съществуват много данни за наличието на голям брой незаконни сметища (поне 1513), които трябва да бъдат закрити, запечатани и регенерирани и които причиняват значителни щети на околната среда. Поради продължителното системно неспазване на задълженията по правото на ЕС Комисията реши да изпрати мотивирано становище. Испания разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС.

Комисията призовава ШВЕЦИЯ да подобри пречистването на градските отпадъчни води

Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Швеция във връзка с неспазването от нейна страна на изискванията на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО на Съвета). Непречистените отпадъчни води могат да изложат на риск човешкото здраве и да замърсят езерата, реките, почвата, крайбрежните и подземните води. В момента в Швеция има пропуски в 20 агломерации, които е трябвало да изпълнят изискванията до 31 декември 2000 г. или до 31 декември 2005 г. През април 2017 г. на Швеция беше изпратено официално уведомително писмо. Според отговора на Швеция властите работят по намирането на решение, но не се очаква в близко бъдеще изискванията да бъдат изпълнени. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище и изисква Швеция да ускори изпълнението на изискванията. Швеция разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Швеция пред Съда на ЕС.

 

Официални уведомителни писма

Комисията призовава БЕЛГИЯ да спази законодателството на ЕС относно качеството на въздуха

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия във връзка с лошото качество на въздуха. Съгласно законодателството на ЕС за качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа държавите членки трябва да оценяват качеството на атмосферния въздух на своя територия и да предприемат мерки, за да ограничат излагането на гражданите на замърсители. През май тази година Комисията предприе широк спектър от политически действия, за да подпомогне усилията на държавите от ЕС за постигане на целите на ЕС за качеството на въздуха. Действията по правоприлагане, които се предприемат, за да се помогне за осигуряването на чист въздух за всички европейци, са част от този по-широк политически подход. От влизането в сила на правилата през 2010 г. стойностите на замърсяващия газ NO2 в региона на Брюксел в Белгия трайно надвишават пределно допустимите норми. В агломерацията Антверпен нормите също се превишават въпреки по-късния срок за влизане в сила (2015 г.). Макар че са предприети някои мерки за борба със замърсяването на въздуха, например определяне на зони с ниски емисии, Комисията се опасява, че настоящите мерки не са достатъчни за постигане на съответствие във възможно най-кратък срок. Комисията също така поставя под въпрос начина, по който се наблюдава качеството на въздуха в Белгия, включително разположението на измервателните пунктове за NO2 в Брюксел. Поради тази причина Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Белгия. Белгия разполага с два месеца, за да отговори. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Комисията настоятелно призовава БЪЛГАРИЯ да изпълни решението на Съда на ЕС относно качеството на въздуха

Европейската комисия настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. (C‑488/15). Съдът установи, че България е нарушила задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха (Директива 2008/50/ЕО), като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите. Макар да отбелязва, че е постигнат известен напредък, Комисията е обезпокоена от бавния темп на промените и от липсата на координиран подход между органите за опазване на околната среда и другите органи на национално и местно равнище.През май тази година Комисията предприе широк спектър от политически действия, за да подпомогне усилията на държавите от ЕС за постигане на целите на ЕС за качеството на въздуха. Действията по правоприлагане, които се предприемат, за да се помогне за осигуряването на чист въздух за всички европейци, са част от този по-широк политически подход. България все още не е приела всички необходими мерки за подобряване на ситуацията. Страната е приела мерки, свързани с движението по пътищата, а именно изменение на разпоредбите за движение по пътищата, включително относно контрола на отпадъците от излезли от употреба превозни средства и техническите прегледи. Въпреки че това е стъпка в правилната посока, други мерки, които могат да допринесат за подобряване на качеството на въздуха, като например нови изисквания за съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, използвани за битово отопление, все още са на етап планиране. Ако България не предприеме необходимите действия и случаят отново бъде отнесен до Съда на ЕС, могат да бъдат наложени финансови санкции. България разполага с два месеца, за да отговори.

Комисията настоятелно призовава БЪЛГАРИЯ и ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА да приведат националното си законодателство в съответствие с Директивата за качеството на въздуха

Комисията призовава България и Чешката република да приведат своето законодателство за качеството на въздуха в съответствие с европейските правила (Директива 2008/50/ЕО). Тези държави имат пропуски по отношение на въвеждането на няколко разпоредби на директивата в своето законодателство, като някои важни принципни разпоредби не са отразени правилно в националното право. Съгласно законодателството на ЕС държавите членки са длъжни да предприемат подходящи мерки за свеждане до минимум на продължителността на периодите на превишаване на допустимите стойности. Комисията изразява загриженост относно формулировката в законодателство на България, която не отговаря на това изискване. Чешката република не е въвела ефективно разпоредби относно пределно допустимите норми и някои определения. Например определението на „летливи органични съединения“ не следва определението в Директивата за качеството на въздуха. Поради това на България и Чешката република се изпращат официални уведомителни писма с двумесечен срок за отговор. Ако държавите не отговорят, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Комисията настоятелно призовава ИТАЛИЯ и ИСПАНИЯ да спазят правилата на ЕС относно нитратите

Европейската комисия призовава Италия и Испания да осигурят достатъчна защита на водите от замърсяване с нитрати от селското стопанство. Законодателството на ЕС относно нитратите е един от крайъгълните камъни на европейските правила за водите. То има за цел намаляване на замърсяването на водите, предизвикано или породено от нитрати от селскостопански източници, и предотвратяване на замърсяването в бъдеще. За постигането на тази цел Директивата за нитратите (Директива 91/676/ЕО на Съвета) съдържа различни действия и мерки, които държавите членки трябва да прилагат, включително мониторинг на водите, определяне на нитратно уязвими зони и изготвяне на кодекси за добри селскостопански практики и програми за действие. Италия не е определила нитратно уязвими зони, не е извършвала мониторинг на своите води и не е предприела допълнителни мерки в редица региони, застрашени от замърсяване с нитрати. Испания не е извършвала ефективен мониторинг на своите води. Това се отразява отрицателно на способността ѝ да извършва преглед на нитратно уязвимите зони и да оценява ефективността на програмите за действие, с което се ограничава ефективността на законодателството. Затова Комисията реши да изпрати на двете държави членки официални уведомителни писма с двумесечен срок за отговор. Ако държавите не отговорят, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

7. Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

(За повече информация: Johannes Bahrke — тел.: +32 229 -58615, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

 

Спирания на производства в Съда на Европейския съюз

Директива относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II): Комисията инициира спиране на производството срещу ИСПАНИЯ пред Съда на ЕС

С оглед на неотдавнашното развитие по случая Комисията реши да инициира спиране на производството пред Съда на ЕС срещу Испания за това, че страната не прилага правилата на ЕС за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II). На 19 юли 2018 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС поради това, че страната не е приела необходимите национални мерки за пълно транспониране на преразгледаната директива за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II), както и на директивата за нейното допълване (Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията). По това време Испания беше уведомила само за частично транспониране на гореспоменатите директиви в националното законодателство. На 1 октомври 2018 г. Испания изпрати уведомление за кралски указ-закон, с който се транспонират повечето от липсващите разпоредби. Още няколко разпоредби трябва да бъдат транспонирани с кралски указ, чието приемане е планирано за края на ноември. Поради това Комисията смята, че производството следва да бъде спряно. Ако мерките не бъдат приети до края на ноември, както е планирано, спирането на производството може да бъде преразгледано. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Пруденциален надзор върху банките и инвестиционните посредници: Комисията инициира спиране на производството срещу ИСПАНИЯ пред Съда на ЕС

С оглед на неотдавнашното развитие по случая Комисията реши да инициира спиране на производството пред Съда на ЕС срещу Испания за непълно прилагане на правилата на ЕС относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници. На 19 юли 2018 г. Европейската комисия реши да предяви иск срещу Испания пред Съда на ЕС поради това, че страната не е приела необходимите национални мерки за пълно транспониране на Директивата за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС), в която са определени пруденциалните и надзорните изисквания по отношение на кредитните институции и инвестиционните посредници в ЕС, включително правила за лицензирането на кредитните институции, за началния капитал на инвестиционните посредници, за надзора върху институциите, за сътрудничеството в областта на надзора, за управлението на риска, за корпоративното управление (включително възнагражденията) и за капиталовите буфери. В периода след това испанските власти представиха на Комисията проекти на мерки за пълно транспониране на Директивата заедно с график за тяхното приемане, който ще доведе до отстраняване на пропуските преди евентуалното решение на Съда. По-конкретно, на 31 август 2018 г. испанското правителство прие кралски указ-закон относно борбата срещу изпирането на пари. Той бе последван от втори кралски указ-закон за транспониране на някои от липсващите разпоредби, приет на 28 септември. Очаква се през ноември да бъде приет друг кралски указ, и накрая, до началото на декември се очаква да бъде приет закон за изменение на Закон 10/2014 относно платежоспособността на кредитните институции и Кралски указ-закон 4/2015 относно капиталовите пазари, който да бъде публикуван преди края на годината. Поради това Европейската комисия смята, че производството следва да бъде спряно в очакване на приемането на законите за изменение. Ако липсващите мерки за транспониране не бъдат приети, както е планирано, спирането на производството може да бъде преразгледано. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

8. Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

(За повече информация: Lucia Caudet — тел.: +32 229 56182, Victoria Von Hammerstein-Gesmold t —тел.: +32 229 55040)

 

Мотивирани становища

Услуги: Комисията призовава ГЕРМАНИЯ да отвори напълно пазара на услугите за изпитване на превозни средства

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Германия във връзка с ограничаването на достъпа до някои услуги за одобрение на моторни превозни средства. Одобрението на типа и изпитванията на моторни превозни средства са хармонизирани на равнище ЕС. От това правило има няколко изключения. За индивидуалното одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и на селскостопански или горски трактори, както и за одобрението на технически промени на отделни моторни превозни средства не съществуват общи правила на ЕС. В Германия тези услуги могат да се извършват само от специалисти в центровете за технически изпитвания. Всяка германска провинция може да определи само един такъв център за конкретна географска област. В резултат на това редица независими технически центрове не могат да предлагат услуги за цялата гама от превозни средства поради специфичните правила в Германия. Комисията смята, че това представлява нарушение на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги и изпрати мотивирано становище на Германия с искане за спазване на Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО) и членове 49 и 56 от ДФЕС. Германия разполага с два месеца, за да отговори на опасенията, изразени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Германия пред Съда на ЕС.

Обществени поръчки: Комисията настоятелно призовава ПОРТУГАЛИЯ да спазва правилата на ЕС за обществените поръчки

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Португалия във връзка с прякото възлагане на концесия за управление и експлоатация на свободна зона Мадейра. Съгласно правилата на ЕС процедурите за обществени поръчки и концесии трябва да са открити, прозрачни и ефективни и да дават възможност на предприятията да подават оферти. Това дава на пазарните участници по-добър достъп до обществените поръчки, а публичните органи имат полза от по-големия избор и по-доброто качество на офертите. Дерогациите за пряко възлагане са позволени само в строго определени случаи, като например защита на права върху интелектуална собственост или липса на конкуренция по технически причини. Комисията смята, че тази обществена поръчка не отговаря на изискванията за освобождаване от правилата и че е трябвало да бъде публикувана покана за подаване на оферти. Като не е сторил това, възлагащият орган може да е извършил дискриминация срещу стопански субекти, заинтересовани от участие в състезателна процедура, в нарушение на правилата на ЕС за възлагане на договори за концесии (Директива 2014/23/ЕС). Португалия разполага с два месеца, за да отговори на въпросите, повдигнати от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да предяви иск срещу Португалия пред Съда на ЕС.

 

Официални уведомителни писма

Обществени поръчки: Комисията призовава АВСТРИЯ да спазва правилата на ЕС относно средствата за правна защита в провинция Долна Австрия

Днес Европейската комисия взе решение да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Австрия относно системата от средства за правна защита във връзка с обществени поръчки в провинция Долна Австрия. Комисията смята, че със закона на Долна Австрия относно средствата за правна защита се нарушават няколко аспекта на правилата на ЕС в тази област (Директива 89/665/ЕИО на Съвета). С Директивата относно средствата за правна защита се определят минимални национали стандарти за производствата по обжалване, за да се гарантира наличието на бързи и ефективни средства за правна защита във всички държави от ЕС в случаите, когато стопански субект с интерес по отношение на дадена процедура за обществена поръчка смята, че при провеждането на процедурата не са спазени директивите на ЕС относно обществените поръчки. Законът на Долна Австрия обаче не съдържа гаранции за автоматичното спиране на процедура, когато решението за възлагане се разглежда от първоинстанционен орган. Освен това австрийските власти не осигуряват ефективни и бързи средства за правна защита по отношение на решенията на възлагащите органи в провинция Долна Австрия. И накрая, в някои случаи прекият достъп до регионалния административен съд не е възможен, защото стопанските субекти за задължени първо да се обърнат към помирителния орган. Австрия разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати на Австрия мотивирано становище.

Свободно движение на услуги: Комисията призовава настоятелно ДАНИЯ да премахне ограничителните задължения за чуждестранните самостоятелно заети лица

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Дания във връзка с ограничителните задължения за чуждестранните самостоятелно заети лица, които предоставят услуги в страната. Съгласно датското право чуждестранните доставчици на услуги, които искат да предоставят услуги в Дания, без да наемат и командироват работници на територията на Дания, трябва да уведомяват предварително кога и къде ще предоставят услугите си. Подобно задължение ограничава свободата на предоставяне на услуги, залегнала в Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО) и член 56 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Ограниченията на свободното предоставяне на услуги могат да бъдат оправдани само при наличие на наложителни причини от общ интерес, например опазване на общественото здраве или околната среда. Дания разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Професионални квалификации: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да промени практиките си по отношение на признаването на професионалните квалификации

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на Гърция във връзка с дългите процедури за признаване на квалификациите на специалисти от други държави от ЕС. Съгласно правото на ЕС заявленията за признаване на квалификациите трябва да бъдат разглеждани в разумен срок, по-конкретно в рамките на четири месеца (Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации). В Гърция обаче тези процедури отнемат значително повече време – средно от 11 до 18 месеца. Това се отразява отрицателно на специалистите, които не могат да получат достъп до пазара на труда в Гърция и да упражняват своята професия като самостоятелно заето или наето лице. През 2016 г. Комисията вече започна едно производство срещу Гърция за установяване на нарушение. То бе прекратено през 2017 г., тъй като Гърция прие редица мерки. Комисията поддържаше връзка с националните органи, за да следи въпроса. Изглежда обаче, че тези мерки не са били достатъчни, за да се реши проблемът със закъсненията. Гърция разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Обществени поръчки: Комисията настоятелно призовава ЛАТВИЯ да спазва правилата на ЕС за обществените поръчки

Днес Европейската комисия реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Латвия във връзка с предоставянето на някои обществени поръчки в нарушение на правилата на ЕС. Тези правила помагат за оптимално оползотворяване на парите на данъкоплатците, като се гарантира, че обществените поръчки се предоставят чрез прозрачни, недискриминационни и конкурентни тръжни процедури. Комисията смята, че при възлагането на поръчки за продукти за организация на трафика (например светофари, камери или контролни устройства) не са спазени принципите за равно третиране и недскриминация в членове 28 и 56 от ДФЕС (свободно движение на стоки и свобода на предоставяне на услуги). Освен това Комисията изразява загриженост във връзка с директното предоставяне — без публичен търг — на поръчка за обслужване на система за дистанционно управление в облак, свързана с функционирането на продукти за организация на трафика (Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС). Латвия разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

 

9. Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете

(За повече информация: Christian Wigand – тел.: +32 229 62253, Melanie Voin - тел.: +32 229 58659)

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Комисията предявява иск срещу ЛЮКСЕМБУРГ пред Съда на Европейския съюз във връзка с непълно прилагане на правилата за борба с изпирането на пари

Днес Европейската комисия реши да предяви пред Съда на Европейския съюз иск срещу Люксембург заради това, че страната е транспонирала само частично в националното законодателство Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари (Директива 2015/849). Комисията предлага Съдът да наложи заплащането на еднократно платима сума и дневни имуществени санкции, докато Люксембург не предприеме необходимите действия, за да бъде Директивата изцяло транспонирана и да влезе в сила в националното законодателство. Правилата на ЕС за борба с изпирането на пари са от решаващо значение за борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. С Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари се укрепват съществувалите преди правила, като се подсилва задължението за оценка на риска за банките, адвокатите и счетоводителите и се определят ясни изисквания за прозрачност относно действителните собственици на дружествата и тръстовете. С нея също така се улесняват сътрудничеството и обменът на информация между звената за финансово разузнаване от различните държави членки, за да се установяват и проследяват подозрителни преводи на финансови средства с цел предотвратяване и разкриване на случаи на изпиране на пари или финансиране на тероризъм. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Комисията призовава ИРЛАНДИЯ, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ да прилагат Директивата на ЕС за правата на жертвите

Комисията изпраща мотивирани становища на Ирландия, Румъния и Словения, в които настоятелно ги призовава да прилагат правилно Директивата на ЕС за правата на жертвите (Директива 2012/29/ЕС). С тази Директива на жертвите на престъпления се предоставят ясни права за достъп до информация, участие в наказателните производства и получаване на подкрепа и защита съобразно техните нужди. С нея също така се гарантира идентифицирането на уязвимите жертви — например деца, жертви на изнасилване, лица с увреждания, за да могат те да получават допълнителна защита по време на наказателните производства. Правилата на ЕС се прилагат за всички жертви на престъпления в ЕС, независимо от тяхното гражданство. Директивата за правата на жертвите трябваше да бъде транспонирана в националното право до 16 ноември 2015 г. Ирландия прилага правилата, но анализът на Комисията показва, че транспонирането им е непълно. Румъния и Словения са уведомили, че прилагат правилата само частично. В резултат Комисията призовава органите в Ирландия, Румъния и Словения да вземат мерки и им изпраща мотивирани становища. Ако ирландските, румънските и словенските органи не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Комисията настоятелно призовава ИРЛАНДИЯ и ИСПАНИЯ да прилагат новите правила за пакетните туристически пътувания

Комисията изпраща мотивирани становища на Ирландия и Испания, в които настоятелно ги призовава да прилагат новите правила за пакетните туристически пътувания (Директива 2015/2302/ЕС). С правилата се модернизира защитата на потребителите във връзка с пакетните туристически пътувания, като се предоставя защита на 120 млн. потребители, които резервират комбинирани пътувания. С актуализираната рамка се изясняват правилата относно информацията за пътуващите и относно отговорността, а също така се подсилват гаранциите за връщане на парите и репатриране в случай на несъстоятелност. Държавите членки трябваше да включат правилата за пакетните туристически пътувания в националното законодателство до 1 януари 2018 г. Последва 6-месечен преходен период до 1 юли, когато в ЕС трябваше да започне прилагането на националните мерки за транспониране на Директивата. Тъй като нито Ирландия, нито Испания са приложили новите правила за пакетните туристически пътувания, днес Комисията изпраща мотивирани становища, след като на 22 март 2018 г. изпрати официални уведомителни писма. Ако ирландските и испанските органи не предприемат действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз. (За повече информация вижте съобщението за медиите относно новите правила за пакетните туристически пътувания или информационния документ).

 

Мотивирано становище и официално уведомително писмо

Борба с изпирането на пари: Комисията призовава ЕСТОНИЯ и ДАНИЯ да транспонират изцяло Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Естония и официално уведомително писмо на Дания във връзка с това, че те не са транспонирали изцяло 4та директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2015/849) в националното си право. Въпреки че тези държави членки са декларирали, че транспонирането е завършило, Комисията анализира мерките, за които е подадено уведомление, и стигна до заключение, че някои разпоредби липсват. Правилата на ЕС за борба с изпирането на пари са от решаващо значение в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. След неотдавнашните скандали във връзка с изпиране на пари в ЕС, Европейската комисия счита, че всички държави членки трябва да транспонират тази Директива възможно най-бързо. Пропуските в една държава членка могат да се отразят върху всички останали. Всички държави членки трябваше да транспонират разпоредбите на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари до 26 юни 2017 г. Тъй като повечето държави членки не транспонираха Директивата навреме, Комисията започна процедури за нарушение във връзка с неизпълнение на задължението за уведомяване за мерки за транспониране срещу 21 от тях. Досега повечето държави членки са приели национални закони. Естония и Дания разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат съответните мерки. Ако не направят това, Европейската комисия може да предприеме следващи стъпки във връзка с нарушението, включително сезиране на Съда на Европейския съюз. Комисията вече сезира Съда по този въпрос във връзка с Румъния и Ирландия, а днес взе решение да предяви иск в Съда срещу Люксембург за транспониране само на част от Директивата (вж. съобщение за медиите).

 

Официални уведомителни писма

Комисията призовава ФИНЛАНДИЯ да транспонира правилно Директивата относно правата на потребителите

Комисията изпраща официално уведомително писмо на Финландия, в което настоява страната бързо да вземе мерки за правилното транспониране на Директивата на ЕС относно правата на потребителите в националното законодателство. Благодарение на тази директива потребителите в цяла Европа се възползват от едни и същи строги правила за потребителите, независимо от това в коя държава от ЕС извършват покупки. Някои от най-важните ползи включват правото да върнат стоката и правото на пълно възстановяване на платената сума, ако потребителите променят решението си в рамките на 14 дни, забрана на скрити такси и предварително отбелязани полета при покупките по интернет.

Към момента финландското право не е напълно в съответствие с Директивата относно правата на потребителите. Финландия трябва да въведе важни правила относно правото на отказ на потребителите, например правила, които поясняват, че потребителите могат да се откажат, без да посочват причини и без да трябва да заплащат каквито и да е разходи, освен тези, които са пряко свързани с връщането на стоката. Освен това правилата трябва да поясняват правото на потребителите на преддоговорна информация, например правилото, че в случай на спор търговецът трябва да докаже, че цялата необходима информация е била предоставена. Държавите членки трябваше да приемат националните си закони до 13 декември 2013 г., за да могат мерките да се прилагат от 13 юни 2014 г. Ако Финландия не вземе мерки във връзка с оставащите проблеми в рамките на следващите два месеца, Комисията може да ѝ изпрати мотивирано становище по този въпрос. (За повече информация относно правата на потребителите в ЕС, вижте видеоклипа и права на потребителите в EUandMe). 

Комисията призовава ИРЛАНДИЯ да приложи законодателството във връзка с Европейската информационна система за съдимост

Комисията изпраща официално уведомително писмо на Ирландия, в което призовава страната да приложи законодателството във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS). Системата дава възможност за електронен обмен на регистри за съдимост между съответните органи в ЕС. Тя гарантира, че това се прави бързо и по стандартизиран начин, в кратки срокове. Системата предоставя на съдии, прокурори и административни органи лесен достъп до информация за предишни присъди на осъдени закононарушители, като по този начин не дава възможност на последните да избягат от престъпното си минало, когато се преместват от една държава от ЕС в друга. Въпреки че Ирландия използва системата от много години, тя все още не е транспонирала Рамковото решение относно ECRIS в националното си законодателство, което би гарантирало задължителното използване на системата. Ирландия е единствената държава от ЕС, която не е направила това. Ако страната не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да ѝ изпрати мотивирано становище по този въпрос.

Комисията настоятелно призовава ШВЕЦИЯ да транспонира правилно разпоредбите на ЕС относно нелоялните търговски практики

Комисията призовава Швеция да предприеме бързи действия, за да гарантира, че законодателството на ЕС относно нелоялните търговски практики (Директива 2005/29/ЕО) е правилно транспонирано в националното ѝ законодателство. Директивата за нелоялните търговски практики защитава потребителите от нелоялни търговски практики и гарантира, че те не биват подвеждани или излагани на агресивен маркетинг. Към момента шведското право не е напълно в съответствие с Директивата относно нелоялните търговски практики. Швеция трябва да въведе в националното си право правила относно основни понятия, като професионална грижа, средностатистически потребители, уязвими потребители, а също и правила за кодекс на поведение. Ако Швеция не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да ѝ изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 

10. Морско дело и рибарство

(За повече информация: Enrico Brivio – тел.: +32 229 56172, Daniela Stoycheva - тел.: +32 229 53664)

Мотивирано становище

Обща организация на пазара: Комисията призовава ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да изгради функционираща система за управление на организациите на производители

Днес Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Обединеното кралство във връзка с това, че страната не изпълнява задължението си да извършва контрол и да осигурява спазването на условията за признаване на организациите на производители на продукти от риболов. Събраната от Комисията информация показва, че системата от организации на производители — във вида, в който се е формирала в Обединеното кралство — вече не постига целта си да обединява производителите в изпълнението на целите на общата политика в областта на рибарството и на общата организация на пазарите (Регламент (ЕС) № 1379/2013). По-специално системата подкопава принципа на демократично функциониране на организациите на производителите в ЕС, а също така може да изложи на риск тяхната способност да налагат на членовете си да спазват правилата. Благодарение на политиката на обща организация на пазарите операторите от сектора на рибарството и аквакултурите могат да обединяват силите си, като създават организации на производители, за да укрепят преговорната си позиция и да насърчават колективно и устойчиво управление на дейностите в областта на риболова и стопанските дейности. Комисията започна процедура за нарушение срещу Обединеното кралство през май 2018 г., като изпрати официално уведомително писмо на съответните органи в страната. Тъй като държавата членка не е дала удовлетворителен отговор на опасенията на Комисията, Европейската комисия изпраща мотивирано становище. Обединеното кралство разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Европейската комисия може да сезира Съда на Европейския съюз.

 

11. Миграция, вътрешни работи и гражданство

(За повече информация: Natasha Bertaud – тел.: +32 229-67456, Katarzyna Kolanko - тел.: +32 229 63444)

Мотивирани становища

Облаги от престъпна дейност: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ и РУМЪНИЯ да изпратят уведомления за национални мерки за пълно транспониране на правилата на ЕС

Комисията призовава БЪЛГАРИЯ и РУМЪНИЯ да транспонират изцяло правото на ЕС относно временната забрана (замразяване) и конфискацията на средствата и облагите от престъпна дейност в ЕС (Директива 2014/42/ЕС). С настоящата директива се установяват минималните правила за обезпечаването на имущество с оглед на евентуална последваща конфискация и за конфискацията на имущество при наказателни дела. Благодарение на действащите разпоредби на ЕС това улеснява националните органи при конфискуването и възстановяването на средствата и облагите от престъпна дейност в ЕС. Съгласно законодателството на ЕС под „облаги“ се има предвид всяка икономическа изгода, придобита пряко или косвено в резултат на престъпна дейност, а под „средства“ — всяка собственост, използвана или предназначена за използване за извършване на престъпна дейност. Замразяването и конфискацията на собственост, придобита чрез престъпна дейност, лишават престъпниците от техните незаконно придобити активи. Това е много важно средство за борба с организираната престъпност. То е и начин да се прекрати изпирането на облаги от престъпна дейност и реинвестирането им в законни или незаконни бизнес дейности. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство до 4 октомври 2015 г. България и Румъния обаче не са изпратили уведомления до Комисията за национални мерки за прилагане. Затова днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирани становища на съответните национални органи. България и Румъния разполагат с два месеца за отговор; в противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.

 

Официално уведомително писмо

Миграция: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да спазва правилата на ЕС в областта на убежището

Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на България във връзка с неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на убежището. Комисията е установила, че недостатъците в българската система за предоставяне на убежище и свързаните с нея помощни услуги са в нарушение на разпоредбите на Директивата за процедурите за убежище (Директива 2013/32/ЕС), Директивата относно условията на приемане (Директива 2013/33/ЕС) и Хартата на основните права. Опасенията се отнасят по-специално до: настаняването и законното представителство на непридружени ненавършили пълнолетие лица; правилното идентифициране и подпомагане на уязвими кандидати за убежище; предоставянето на подходяща правна помощ; задържането на кандидати за убежище и защитните мерки в рамките на процедурата по задържане. Ако България не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да ѝ изпрати мотивирано становище по този въпрос.

 

12. Мобилност и транспорт

(За повече информация: Enrico Brivio – тел.: +32 229 56172, Stephan Meder - тел.: +32 229 13917)

 

Сезиране на Съда на Европейския съюз

Безопасност на железопътния транспорт: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу БЪЛГАРИЯ заради нетранспониране и неспазване на правилата на ЕС за безопасност на железопътния транспорт

Днес Комисията взе решение да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че държавата не е осигурила правилното транспониране и прилагане на законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт (Директива 2004/49/ЕС). Директивата изисква от държавите членки да създадат разследващ орган, който в своята организация, юридическа структура и при вземането на решения е независим от железопътните предприятия, управителя на инфраструктурата, органа, налагащ таксите, органа, разпределящ инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да са в противоречие със задачите, възложени на разследващия орган. В това отношение България не е осигурила пълното транспониране и прилагане на директивата на национално равнище. Българското законодателство не гарантира по-специално, че разследването на тежки железопътни произшествия и инциденти се извършва от независим разследващ орган. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

Разпределяне на слотове на летищата: Комисията призовава Съда на ЕС да наложи глоба на ПОРТУГАЛИЯ заради неизпълнение на предишно решение на Съда

Европейската комисия реши да заведе дело срещу Португалия пред Съда на Европейския съюз поради липсата на пълно изпълнение от страна на тази държава на Решението на Съда от 2016 г. Португалските власти не са предприели необходимите мерки за спазване на общите правила на ЕС във връзка с разпределянето на слотове на летищата. Португалия не е осигурила необходимите предпазни мерки относно функционалната и финансовата независимост на координатора на летищни слотове. Комисията призовава Съда на ЕС да наложи плащането на еднократна сума в размер на 1 849 000 евро. Комисията предлага и дневна парична санкция в размер на 7452 евро, ако до датата на постановяване на второто решение на Съда по силата на член 260, параграф 2 от ДФЕС държавата членка не е изпълнила напълно предходното съдебно решение. Окончателното решение за санкциите се взема от Съда на ЕС. Окончателното решение за санкциите се взема от Съда на ЕС. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Мотивирани становища

Пътна безопасност: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, КИПЪР и ДАНИЯ изцяло да транспонират правилата на ЕС за техническата изправност

Днес Комисията настоятелно призовава България и Кипър изцяло да транспонират европейските правила за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета в своето национално право (Директива 2014/45/ЕС). В Директивата са посочени елементите, подлежащи на преглед по време на проверката на техническата изправност, методите за преглед, неизправностите и тяхната оценка. Въпреки че посочените държави членки са изпратили уведомления за национални мерки за транспониране и са декларирали пълно транспониране, според Комисията транспонирането на мерките в Директивата в тези държави членки е непълно. Освен това от Дания се изисква да завърши транспонирането на актуализираните правила относно документите за регистрация на превозни средства (Директива 2014/46/ЕС), тъй като и в този случай Комисията смята транспонирането за непълно. Тази директива изисква от държавите членки да създадат електронни регистри на превозните средства с хармонизирано съдържание и определя процедурата, която трябва да се следва в случай на неуспешно преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност. Всички засегнати държави членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят. Ако не го направят, Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.

 

Официални уведомителни писма

Въздухоплаване: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да гарантира прилагането на правилата на ЕС за летищните такси

Днес Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на България заради това, че страната не е транспонирала правилно правилата на ЕС за летищните такси (Директива 2009/12/ЕО). От държавите членки се изисква да въведат национални мерки, за да се гарантира, че летищните такси за въздушните превозвачи се определят в съответствие с принципите за прозрачност, консултиране и недискриминация, както е посочено в политиките, за които е постигната договореност в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). Летищните такси представляват такси, които авиокомпаниите плащат на летищата за използването на съответните инфраструктура и услуги, и по-специално за излитане и кацане и за обработка на пътниците. Държавите членки трябва да гарантират, че летищните оператори провеждат консултации с авиокомпаниите въз основа на прозрачен обмен на информация между двете страни. Това се прави с цел да се гарантира, че летищните такси са недскриминационни и са свързани с равнището на услуги, предоставяни от летището. В случай на несъгласие всяка от двете страни може да поиска намесата на независимия надзорен орган в съответната държава членка, който ще разглежда въпроса. България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. Ако не направи това, Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Автомобилен транспорт: Комисията призовава шест държави членки да прилагат правилата относно информационните услуги за безопасни и сигурни места за паркиране

Днес Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на Австрия, Германия, Италия, Литва, Люксембург и Нидерландия във връзка с това, че не са съобщили информация относно безопасните и сигурни места за паркиране. По-конкретно, тези държави членки не са съобщили информация, свързана с местата за паркиране, регистрирани в информационната услуга, и местата за паркиране, които предоставят информация (например наличие на паркоместа или приоритетни зони). Това се изисква от Регламент (ЕС) №º 885/2013, който бе приет в рамките на Директивата за интелигентните транспортни системи. Шофьорите на товарни автомобили в Европа често се сблъскват с недостатъчно паркинги и информация за наличните паркинги, поради което често паркират в необезопасени зони или на опасни места. Съответните държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на официалното уведомително писмо, като след изтичането на този срок Комисията може да обмисли възможността за приемане на мотивирани становища.

 

13. Данъчно облагане и митнически съюз

(За повече информация: Johannes Bahrke – тел.: +32 229 -58615, Letizia Lupini — тел.: +32 229 51958)

 

Мотивирани становища и официални уведомителни писма

Досиетата от рая: Последващи действия на Комисията във връзка с незаконни данъчни облекчения за яхти и самолети

Днес Комисията ускори изпълнението на програмата си за борба с избягването на данъци в секторите на яхтите и самолетите, като започна производство за установяване на неизпълнение на задължения във връзка с данъчните облекчения, прилагани в секторите на плавателните и въздухоплавателните съдове за развлечение в Италия и на остров Ман. Тези облекчения могат да доведат до значителни нарушения на конкуренцията, както бе подчертано в изтеклите миналата година Досиета от рая. В светлината на последвалите проверки в тази връзка и на контактите със засегнатите държави членки, Комисията днес реши да изпрати официално уведомително писмо на Италия за това, че не прилага правилната ставка на ДДС по отношение на лизинга на яхти. Комисията също така реши да изпрати мотивирано становище на Италия заради нейната незаконна система за освобождаване от данъчно облагане на горивата, използвани за наети яхти във водите на ЕС. Официално уведомително писмо е изпратено и на Обединеното кралство във връзка с практиките на злоупотреби с ДДС на остров Ман по отношение на доставката и лизинга на въздухоплавателни средства. Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: Просто не е справедливо, че някои лица и дружества могат да избегнат плащането на правилната сума ДДС за продукти като яхти и самолети. Благоприятното данъчно третиране на частни яхти и самолети очевидно е в разрез с нашите данъчни правила, по които е постигнато общо съгласие, и води до сериозно нарушаване на конкуренцията в морския и въздухоплавателния сектор. Като има това предвид, Комисията предприема действия за премахване на правилата, които се опитват за заобикалят правото на ЕС в тези области. За повече информация вж. пълното съобщение за медиите.

 

Официални уведомителни писма

Данъчно облагане: Комисията изисква БЕЛГИЯ да измени законодателството си за акциза върху тютюневите изделия

Комисията днес реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия с искане страната да промени правилата си относно унищожаването на складирани тютюневи изделия при промяна на акциза. Белгийското законодателство изисква предприятията да продадат или да унищожат складовите си наличности преди края на месеца, когато се въвежда нова ставка на акциза. По-специално, като не предоставя алтернатива на предприятията, освен унищожаването на засегнатите тютюневи изделия, и като налага тази мярка дори в случаи, когато новата приложима ставка ще бъде по-ниска от предходната, белгийското законодателство влиза в противоречие с правилата на ЕС за акцизите (Директива на Съвета 2008/118/ЕО) и принципа на пропорционалност съгласно тълкуванието на Съда на Европейския съюз. Ако Белгия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на белгийските органи.

Данъчно облагане: Комисията изисква БЕЛГИЯ да изпълни решението на Съда на Европейския съюз относно оценката на доходите от отдаване под наем на недвижимо имущество

Днес Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Белгия заради неизпълнението на решение C-110/17 — Комисията срещу Белгия — от 12 април 2018 г. във връзка с оценката на доходите от отдаване под наем на недвижимо имущество. Съдът на Европейския съюз постанови, че Белгия не изпълнява задълженията си в рамките на правото на ЕС, тъй като изчислява доходите на белгийски данъкоплатци от отдаване под наем на недвижимо имущество, което се намира в чужбина, въз основа на неговата действителна стойност, докато доходите от отдаване под наем на имоти, намиращи се в Белгия, се оценяват въз основа на кадастралната им стойност, тоест по отношение на описанието и оценката на имота. Ако Белгия не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз.

Данъчно облагане: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да транспонира правилно новите правила за прозрачност при обмена на информация

Комисията реши днес да изпрати официално уведомително писмо на България заради това, че не прилага правилно правилата на ЕС, предвиждащи автоматичен обмен на информация между държавите членки за финансови приходи, включително дивиденти, капиталови печалби и салда по сметки (Директива на Съвета 2014/107/ЕС). В момента българското законодателство предвижда изключване на по-широк кръг лица, за които се предоставя информация, отколкото е позволено в правото на ЕС, а също така дава възможност на някои видове субекти, например партньорства, да избягват комплексна проверка и изключва някои анюитети от обхвата си. Ако България не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи.

Данъчно облагане: Комисията иска от ИТАЛИЯ да приведе правилата си относно цената на горивата в регион Ломбардия в съответствие с правото на ЕС

Комисията днес реши да изпрати официално уведомително писмо на Италия, тъй като нейното законодателство за цените на горивата в регион Ломбардия нарушава правото на ЕС. Италианските данъчни правила дават възможност за намаляване на ставката на ДДС, прилагана за горивата, колкото по-близо до границата с Швейцария се намира съответната бензиностанция. Това води до наличието на две различни ставки на ДДС за един и същ продукт в зависимост от това къде се купува той. Подобно законодателство поражда нарушаване на конкуренцията и противоречи на разпоредбите на общите правила на ЕС (Директивата за ДДС, Директива на Съвета 2006/112/ЕО), които забраняват на държавите членки да третират сходни стоки по различен начин за целите на ДДС. Ако Италия не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на италианските органи.

Данъчно облагане: Комисията изисква РУМЪНИЯ да сложи край на своя механизъм за разделно плащане на ДДС

Комисията днес реши да изпрати официално уведомително писмо на Румъния във връзка с прилагания от нея механизъм за разделно плащане на ДДС. От 1 януари 2018 г. Румъния прилага този алтернативен механизъм за събиране на ДДС, при който ДДС се плаща по отделна блокирана сметка. Това води до значителна административна тежест за почтените дружества, които извършват стопанска дейност в страната. Този режим е задължителен за някои дружества, от които се изисква да открият отделна блокирана банкова сметка за ДДС. Техните клиенти трябва да разделят плащането на дадена фактура, като заплатят ДДС отделно в сметката за ДДС на доставчика. Данъкоплатецът може да използва събраната сума в специалната сметка за ДДС само за да плаща ДДС на Министерството на финансите и доставчиците си. Тези мерки противоречат на правилата на ЕС за ДДС (Директива на Съвета 2006/112/ЕО) и на свободата на предоставяне на услуги (член 56 от ДФЕС). Днешното официално уведомително писмо последва съобщение, прието също днес от Комисията, с което се отхвърля искането на Румъния за дерогация от правилата на ЕС в тази област, поради опасения, свързани с принципа на пропорционалност и съвместимост с Договора. Ако Румъния не предприеме действия в рамките на следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на румънските органи.

 

Прекратяване на производство

Данъчно облагане: Комисията прекратява производства срещу КИПЪР и ЛЮКСЕМБУРГ

Комисията приветства транспонирането от Кипър и Люксембург на мерките относно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, що се отнася до достъпа на данъчни органи на държавите членки до информация в областта на борбата с изпирането на пари, известни като DAC5 (Директива на Съвета (ЕС) 2016/2258). Комисията реши днес да прекрати тези две производства за установяване на нарушение.

MEMO/18/6247

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar