Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri: Noul parteneriat ACP-UE după 2020

Bruxelles, 3 mai 2019

Ce este Acordul de parteneriat de la Cotonou dintre UE și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific?

Acordul de parteneriat de la Cotonou reprezintă cadrul juridic care reglementează relațiile dintre UE și 79 de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP). Acesta este unul dintre cele mai vechi și mai cuprinzătoare cadre de cooperare între UE și țări terțe. Semnat în 2000 pentru o perioadă de 20 ani, Acordul reunește peste o sută de țări (statele membre ale UE + 79 de țări ACP) și reprezintă peste 1,5 miliarde de persoane.

Parteneriatul UE-ACP se axează pe eradicarea sărăciei și pe dezvoltarea durabilă și incluzivă a țărilor ACP și UE. Acesta este împărțit în trei domenii principale de acțiune: cooperarea pentru dezvoltare, dialogul politic și schimburile comerciale.

Acordul de la Cotonou (disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE)

De ce este necesară modernizarea acordului și de ce este aceasta importantă?

Lumea a trecut prin schimbări importante de la adoptarea Acordului de la Cotonou, acum aproape două decenii. Contextul mondial și regional (în Europa, Africa, zona Caraibilor și Pacific) a evoluat considerabil, la fel cum au evoluat și provocările mondiale care ar trebui soluționate și oportunitățile care ar trebui valorificate. Prin urmare, este necesar ca obiectivele principale ale parteneriatului să fie revizuite în vederea adaptării la noile realități. UE urmărește, așadar, elaborarea unui acord politic cuprinzător, care să stabilească o agendă modernă, bazată pe foile de parcurs în materie de dezvoltare durabilă convenite la nivel internațional (Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, Agenda de acțiune de la Addis Abeba, Acordul de la Paris, Noul consens privind dezvoltarea, Strategia globală pentru politica externă și de securitate a UE etc.). Următoarele luni vor fi cruciale, deoarece relațiile noastre cu țările ACP sunt pe cale să intre într-o nouă eră. Negocierile vor deschide calea pentru o nouă dinamică și cooperare, dincolo de dimensiunea tradițională de dezvoltare.

Care sunt avantajele potențiale? Ce schimbări vor aduce noile relații UE-ACP pentru cetățeni?

Bazându-se pe învățămintele desprinse în cursul celor 44 de ani de cooperare și profitând la maximum de noul context, viitorul acord poate oferi oportunități fără precedent. Prin crearea unei alianțe politice puternice, UE și partenerii săi vor fi în măsură să găsească soluții la provocările specifice fiecărei regiuni. Printre acestea se numără creșterea economică și crearea de locuri de muncă, dezvoltarea umană și pacea, migrația și problemele de securitate. Multe dintre provocările cu care ne confruntăm în prezent la nivel mondial necesită o abordare concertată și multilaterală, astfel încât să se obțină rezultate tangibile. În 2015 am instituit o coaliție care, în cele din urmă, a dus la încheierea Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Aceasta demonstrează că Parteneriatul UE-ACP are capacitatea de a oferi răspunsuri utile la provocările mondiale. Dacă ne unim forțele, putem forma o majoritate la nivel mondial, având în vedere că UE și țările ACP reprezintă peste jumătate din numărul membrilor ONU. Împreună, putem fi factorii unei schimbări reale și putem fi cei care stabilesc agenda de acțiune în cadrul forurilor internaționale. După cum se menționează în directivele de negociere, printre prioritățile strategice ale UE se numără:

-       accelerarea progreselor în vederea atingerii obiectivelor Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și a eradicării sărăciei în toate formele sale;

-       realizarea de progrese în materie de dezvoltare economică, durabilă și incluzivă;

-       întărirea statelor și a societăților (prin consolidarea păcii, a securității, a justiției și a luptei împotriva terorismului);

-       sprijinirea dezvoltării sectorului privat și consolidarea integrării regionale;

-       promovarea și asigurarea respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a democrației, a statului de drept și a bunei guvernări;

-       gestionarea chestiunilor legate de mobilitate și de migrație;

-       sprijinirea tranziției către un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și dezvoltarea unor economii reziliente la schimbările climatice;

-       garantarea durabilității mediului și a gestionării viabile a resurselor naturale.

Cum intenționează UE și țările ACP să atingă aceste obiective?

Prin intermediul unei noi structuri mai bine adaptate la nevoile fiecărei regiuni. Noul nostru parteneriat poate fi un instrument puternic pentru consolidarea relațiilor cu toate aceste țări, ca grup, dar și cu fiecare „regiune” în parte (Africa, zona Caraibilor și Pacific) și ar urma să se concentreze asupra unor priorități-cheie specifice. De asemenea, va permite dezvoltarea în continuare a relației noastre „de la continent la continent” cu Africa.

Noua structură propusă combină:

- un acord de bază comun la nivelul UE-ACP (care conține valori și principii valabile și pentru UE, și pentru Africa, zona Caraibilor și Pacific și prezintă obiectivele generale);

- trei parteneriate regionale consolidate (UE-Africa, UE-zona Caraibilor, UE-Pacific), sub forma unor protocoale specifice. Acești trei piloni solizi, axați pe acțiune, le vor permite actorilor relevanți să participe la negocierea, la guvernanța și la punerea în aplicare a viitorului parteneriat, respectând principiul subsidiarității.

Aceste trei regiuni vor gestiona ele însele parteneriatele regionale flexibile, într-un proces în care organizațiile regionale relevante să fie implicate cât mai mult în stabilirea și gestionarea viitoarelor parteneriate regionale.

Care sunt prioritățile specifice propuse pentru regiunea africană?

Prioritățile propuse de Uniunea Europeană pentru parteneriatul UE-Africa sunt: eforturile susținute de asigurare a păcii și a stabilității, gestionarea migrației și a mobilității, consolidarea democrației și a bunei guvernări, deblocarea oportunităților economice, atingerea anumitor standarde ale dezvoltării umane și abordarea schimbărilor climatice. Propunerea este pe deplin conformă cu rezultatul summitului Uniunea Africană - Uniunea Europeană desfășurat în noiembrie 2017 la Abidjan.

Care este legătura dintre viitorul parteneriat ACP-UE și noua Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile, anunțată de președintele Juncker?

Noua Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile își propune să apropie continentele noastre prin promovarea unei creșteri substanțiale a investițiilor private atât din partea Europei, cât și a Africii, prin sprijinirea îmbunătățirii mediului de afaceri, prin consolidarea schimburilor comerciale și a creării de locuri de muncă și prin sprijinirea educației și a competențelor de care vor beneficia, în egală măsură, cetățenii europeni și africani.

Prin urmare, va contribui la agenda economică a pilonului regional african al viitorului parteneriat UE-ACP.

Creșterea investițiilor responsabile în Africa, în special în sectoarele în care Uniunea Europeană oferă valoare adăugată, se numără printre principalele priorități ale UE. Noua alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile nu este o inițiativă de sine stătătoare. Ea face parte din setul mai larg de cadre strategice și este un element esențial pentru punerea în aplicare a Declarației summitului UA-UE de la Abidjan.

Care sunt prioritățile specifice propuse pentru regiunea Caraibilor?

Domeniile-cheie de cooperare pentru parteneriatul regional cu țările din zona Caraibilor se referă la schimbări climatice, vulnerabilitate, securitatea cetățenilor, buna guvernanță, drepturile omului, dezvoltarea umană și coeziunea socială. Pe agendă se află, de asemenea, consolidarea creșterii favorabile incluziunii, aprofundarea integrării regionale și a guvernării oceanelor, precum și reducerea efectelor dezastrelor naturale.

Care sunt prioritățile specifice propuse pentru regiunea Pacificului?

Datorită numărului mare de țări insulare și imenselor teritorii maritime ale acestora, țările din Pacific sunt un actor important pentru UE în abordarea provocărilor mondiale, având în vedere în special vulnerabilitatea lor la dezastrele naturale și la schimbările climatice. Alte priorități ar trebui să se concentreze pe securitatea maritimă, gestionarea durabilă a resurselor naturale, buna guvernanță, drepturile omului, în special egalitatea de gen, precum și pe o creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii.

Organizațiile regionale vor avea un rol în parteneriatul de după 2020?

Dezvoltarea organismelor regionale constituie o tendință marcantă începând din anii 1990. În țările ACP au apărut numeroase organizații regionale. Unele dintre acestea au devenit actori esențiali în relațiile internaționale. Astfel, în special Uniunea Africană, Forumul insulelor din Pacific și CARIFORUM și-au consolidat rolurile, la fel ca și organizațiile subregionale din Africa, printre care se numără ECOWAS și SADC. UE și țările ACP vor continua să se bazeze pe un sistem de guvernanță pe mai multe niveluri, care să permită luarea de măsuri la nivelul cel mai adecvat (național, regional, continental sau al ACP), în conformitate cu principiile subsidiarității și complementarității.

Actorii nestatali vor avea un rol în cadrul acordului?

UE apreciază dialogul structurat și se pronunță în favoarea unei abordări care prevede implicarea diverselor părți interesate, inclusiv a actorilor nestatali – sectorul privat, societatea civilă și autoritățile locale. Acești parteneri ar trebui să fie capabili să lucreze într-un mediu propice și să aibă posibilitatea de a contribui în mod semnificativ la procesul decizional de la nivel național, regional și mondial.

Statutul de observator

Acordul ar trebui să includă o dispoziție care să prevadă că părților terțe care subscriu la valorile și principiile care stau la baza acordului și pentru care promovarea obiectivelor și a priorităților specifice ale parteneriatului reprezintă o valoare adăugată li se poate acorda statutul de observator.

Cine este negociatorul-șef din partea UE?

Negociatorul-șef este comisarul european pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica. Negocierile se desfășoară în strânsă colaborare cu Înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini.

Cine negociază în numele grupului de state ACP?

Grupul central de negociere este format din reprezentanți ai celor trei regiuni (Africa, zona Caraibilor și Pacific) și este condus de domnul Robert Dussey, ministrul togolez pentru afaceri externe, cooperare și integrare africană.

Unde au loc negocierile?

În UE și în țările ACP.

Cât timp vor dura aceste negocieri?

Acordul de la Cotonou urmează să expire la 29 februarie 2020. Prin urmare, noul acord trebuie să fie finalizat și aprobat înainte de această dată.

Cât timp va fi valabil noul acord?

Se va propune ca viitorul parteneriat UE-ACP să fie încheiat pe o perioadă inițială de 20 ani. Cu trei ani înainte de expirarea sa, ar trebui să se inițieze un proces de reexaminare, care să stabilească ce dispoziții ar trebui să reglementeze relațiile viitoare. Dacă părțile nu iau o decizie privind denunțarea sau prelungirea acordului, acesta va fi reînnoit în mod tacit pentru o perioadă de maximum cinci ani, până în momentul în care toate părțile vor conveni cu privire la noi dispoziții sau adaptări. Acordul ar trebui să includă și o clauză de „rendez-vous” în vederea unei revizuiri cuprinzătoare a priorităților strategice, după expirarea Agendei 2030 a ONU.

Directivele de negociere sunt publice?

Da. Directivele de negociere ale UE sunt disponibile aici.

 

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă – Noul parteneriat ACP-UE: Negociatorii șefi încheie cu succes o serie de consultări regionale, culminând cu reuniunea liderilor africani

Comunicat de presă – Noul parteneriat ACP-UE: UE discută pe marginea viitoarelor relații UE-zona Caraibilor

Comunicat de presă – Noul parteneriat ACP-UE: Liderii din UE și țările ACP își intensifică discuțiile regionale în Samoa

MEMO/18/5903

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar