Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Klausimai ir atsakymai. Naujoji AKR ir ES partnerystė po 2020 m.

Briuselis, 2019 m. gegužės 3 d.

Kas yra ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių Kotonu partnerystės susitarimas?

Kotonu partnerystės susitarimas yra teisinis pagrindas, kuriuo reglamentuojami ES ir 79 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių (AKR) santykiai. Tai yra vienas seniausių ir visapusiškiausių ES bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis pagrindų. Prie 2000 m. pasirašyto ir 20 metų galiojančio susitarimo yra prisijungusios daugiau kaip šimtas valstybių (ES valstybės narės ir 79 AKR šalys), kurių bendras gyventojų skaičius viršija 1,5 mlrd.

ES ir AKR partnerystės susitarimu daugiausia dėmesio skiriama skurdo panaikinimui ir AKR bei ES integraciniam tvariam vystymuisi. Susitarime nustatytos trys pagrindinės veiksmų sritys: vystomasis bendradarbiavimas, politinis dialogas ir prekyba.

Kotonu susitarimas (visomis 24 ES kalbomis)

Kodėl susitarimą reikia atnaujinti ir kodėl tai svarbu?

Per beveik du dešimtmečius, praėjusius nuo Kotonu susitarimo priėmimo, pasaulyje įvyko didelių pokyčių. Gerokai pasikeitė padėtis pasaulyje ir regionuose (Europoje, Afrikoje, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalyse), tas pats pasakytina apie bendrus visuotinius uždavinius, kuriuos reikia spręsti, ir galimybes, kuriomis reikia pasinaudoti. Todėl pagrindiniai partnerystės tikslai turi būti peržiūrėti siekiant juos pritaikyti prie naujos realybės. Dėl šios priežasties ES siekia visapusiško politinio susitarimo, kuriuo būtų nustatyta šiuolaikinė darbotvarkė, pagrįsta tarptautiniu mastu sutartomis galiojančiomis darnaus vystymosi veiksmų gairėmis (JT darbotvarke iki 2030 m. ir susijusiais darnaus vystymosi tikslais, Paryžiaus susitarimu dėl klimato, naujuoju ES konsensusu dėl vystymosi, Visuotine ES užsienio ir saugumo politikos strategija ir t. t.). Ateinantys mėnesiai bus labai svarbūs, nes netrukus prasidės naujas mūsų santykių su AKR šalimis etapas. Per derybas bus sudarytos sąlygos naujai dinamikai ir bendradarbiavimui ne tik įprastiniais vystymosi klausimais.

Kokia galima nauda? Kokius pokyčius žmonėms lems nauja ES ir AKR santykių era?

Būsimas susitarimas gali duoti precedento neturinčios naudos, nes juo bus atsižvelgiama į per 44 bendradarbiavimo metus įgytą patirtį ir naujas atsiveriančias galimybes. Sukurdamos galingą politinį aljansą, ES ir jos partnerės galės rengti kiekvienam regionui kylančių uždavinių sprendimų būdus. Tokie uždaviniai yra augimas ir darbo vietų kūrimas, žmogaus socialinė raida ir taika, migracija ir saugumo klausimai. Kad pasiektume apčiuopiamų rezultatų spręsdami daugumą nūdienos visuotinių uždavinių, būtina laikytis suderinto daugiašalio požiūrio. 2015 m. sukūrėme sėkmingą koaliciją, pasiekusią, kad būtų sudarytas Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos. Tai rodo, kad ES ir AKR partnerystė gali būti naudinga sprendžiant visuotinius uždavinius. Jeigu sutelksime jėgas, galime užsitikrinti daugumos paramą, nes ES ir AKR šalys sudaro daugiau kaip pusę JT narių. Veikdami išvien galime įgyvendinti savo siekius ir nustatyti visuotinę darbotvarkę tarptautiniuose forumuose. Kaip nustatyta derybiniuose nurodymuose, ES strateginiai prioritetai yra šie:

- siekti spartesnės pažangos įgyvendinant JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir panaikinti skurdą visais jo aspektais;

- skatinti integracinį, darnų ir ekonominį vystymąsi;

- kurti stipresnes valstybes ir visuomenes (skatinant taiką, saugumą, teisingumą ir kovojant su terorizmu);

- remti privačiojo sektoriaus plėtrą ir stiprinti regioninę integraciją;

- skatinti ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, laikytis demokratijos, teisinės valstybės ir gero valdymo principų;

- valdyti judumą ir spręsti migracijos klausimus;

- remti perėjimą prie mažesnio šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekio ir kurti klimato kaitos poveikiui atsparią ekonomiką;

- užtikrinti aplinkos apsaugos tvarumą ir tausų gamtos išteklių valdymą.

Kaip ES ir AKR šalys ketina įgyvendinti šiuos tikslus?

Bus nustatyta nauja, prie kiekvieno regiono poreikių tinkamiau priderinta struktūra. Mūsų naujoji partnerystė gali būti veiksminga mūsų santykių su visa šalių grupe ir kiekvienu regionu atskirai (būtent Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno) stiprinimo priemonė, padėsianti telkti dėmesį į svarbiausius atskirai nustatytus prioritetus. Tai taip pat padės toliau plėtoti Europos ir Afrikos žemynų tarpusavio santykius.

Siūlomą naują struktūrą sudaro:

- ES ir AKR lygmens bendras pagrindinis susitarimas (kuriame nustatomos ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių bendros vertybės ir principai, taip pat svarbiausi tikslai);

- trys tvirtesnės regioninės partnerystės susitarimai (ES ir Afrikos, ES ir Karibų šalių bei ES ir Ramiojo vandenyno regiono šalių) specialių protokolų pavidalu. Šie trys tvirti į veiksmus orientuoti ramsčiai sudarys sąlygas atitinkamiems veikėjams dalyvauti derantis dėl būsimos partnerystės, ją valdant ir įgyvendinant, drauge laikantis subsidiarumo principo.

Šie trys regionai lanksčias regionines partnerystes valdys patys: turėtų būti stiprinamas atitinkamų regioninių organizacijų vaidmuo kuriant ir valdant būsimąsias regionines partnerystes.

Kokie yra konkretūs Afrikos regionui siūlomi prioritetai?

Europos Sąjungos siūlomi ES ir Afrikos partnerystės prioritetai yra taikos ir stabilumo užtikrinimas, migracijos ir judumo valdymas, demokratijos ir gero valdymo konsolidavimas, ekonominių galimybių išnaudojimas, žmogaus socialinės raidos standartų užtikrinimas ir kova su klimato kaita. Pasiūlymas visiškai atitinka Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimo, vykusio 2017 m. lapkričio mėn. Abidžane, išvadas.

Koks būsimos ES ir AKR partnerystės ir naujojo Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų aljanso, apie kurį pranešė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris, ryšys?

Naujojo Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljanso tikslas – suartinti mūsų žemynus skatinant gerokai padidinti tiek Europos, tiek Afrikos privačiojo sektoriaus investicijas, padėti gerinti verslo aplinką, skatinti prekybą ir darbo vietų kūrimą, drauge remiant švietimą ir įgūdžius. Tai bus naudinga ir Europos, ir Afrikos piliečiams.

Taigi aljansas prisidės prie būsimos AKR ir ES partnerystės Afrikos regioninio ramsčio ekonominės darbotvarkės.

Vienas svarbiausių ES prioritetų – didinti atsakingas investicijas Afrikoje, visų pirma sektoriuose, kuriuose Europos Sąjunga teikia papildomos naudos. Naujasis Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljansas nėra atskira iniciatyva. Ji yra platesnio strateginių programų rinkinio dalis. Be to, ji labai svarbi siekiant įgyvendinti Afrikos Sąjungos ir ES Abidžano aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją.

Kokie yra konkretūs Karibų jūros regionui siūlomi prioritetai?

Pagrindinės bendradarbiavimo pagal regioninę partnerystę su Karibų jūros regionu sritys, be kita ko, yra kova su klimato kaita, pažeidžiamumo mažinimas, piliečių saugumas, geras valdymas, žmogaus teisės, žmogaus socialinė raida ir socialinė sanglauda. Be to, darbotvarkėje daug dėmesio skiriama integracinio augimo didinimui, regioninės integracijos bei vandenynų valdymo stiprinimui, taip pat gaivalinių nelaimių poveikio mažinimui.

Kokie yra konkretūs Ramiojo vandenyno regionui siūlomi prioritetai?

Ramiojo vandenyno šalys, kurių daug yra salų valstybės, turinčios dideles jūrų teritorijas, yra svarbios ES partnerės sprendžiant visuotinius uždavinius, visų pirma atsižvelgiant į jų pažeidžiamumą gaivalinių nelaimių ir klimato kaitos atžvilgiu. Kiti prioritetai turėtų būti jūrų saugumas, tvarus gamtos išteklių valdymas, geras valdymas, žmogaus teisės, ypač lyčių lygybė, ir integracinis tvarus augimas.

Koks vaidmuo palaikant partnerystę po 2020 m. teks regioninėms organizacijoms?

Nuo paskutinio XX a. dešimtmečio pastebima ryški regioninių organizacijų augimo tendencija. AKR šalyse atsirado daug regioninių organizacijų. Kai kurios iš jų tapo svarbiomis tarptautinių santykių dalyvėmis. Itin sustiprėjo Afrikos Sąjunga, Ramiojo vandenyno salų forumas ir AKR valstybių Karibų grupės forumas, taip pat Afrikos subregioninės organizacijos, įskaitant Vakarų Afrikos valstybių ekonominę bendriją ir Pietų Afrikos vystymosi bendriją. ES ir AKR šalys toliau naudosis įvairių lygmenų valdymo sistema, kuri leidžia imtis veiksmų tinkamiausiu lygmeniu (šalies, regiono, žemyno ar AKR šalių), laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų.

Ar į susitarimą bus įtraukta nevalstybinių subjektų?

ES vertina struktūrinį dialogą ir įvairių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant nevalstybinius veikėjus – privatųjį sektorių, pilietinę visuomenę ir vietos valdžios institucijas – dalyvavimą. Šie partneriai turėtų turėti galimybę veikti palankioje aplinkoje ir reikšmingai prisidėti priimant sprendimus šalies, regiono ar pasaulio lygmeniu.

Stebėtojo statusas

Į susitarimą turėtų būti įtraukta nuostata, kad trečiosioms šalims, kurios laikosi tų pačių vertybių ir principų, kurie yra susitarimo pagrindas, ir kurių dalyvavimas siekiant konkrečių partnerystės tikslų ir prioritetų turėtų pridėtinės vertės, gali būti suteiktas stebėtojo statusas.

Kas yra ES vyriausiasis derybininkas?

ES vyriausiasis derybininkas yra už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica. Derybos vyksta glaudžiai bendradarbiaujant su Sąjungos vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini.

Kas derasi AKR valstybių grupės vardu?

Centrinę derybų grupę sudaro trijų regionų (Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno) atstovai, jai vadovauja Togo užsienio reikalų, bendradarbiavimo ir Afrikos integracijos ministras Robertas Dussey.

Kur vyksta derybos?

ES ir AKR šalyse.

Kiek laiko truks derybos?

Kotonu susitarimas nustoja galioti 2020 m. vasario 29 d. Todėl naujasis susitarimas turi būti galutinai parengtas ir patvirtintas iki tos datos.

Kiek laiko galios naujasis susitarimas?

Bus siūloma, kad būsima ES ir AKR šalių partnerystė būtų sudaryta pradiniam 20 metų laikotarpiui. Likus trejiems metams iki jos galiojimo pabaigos turėtų būti pradėta peržiūra, siekiant nustatyti, kaip ateityje turėtų būti reglamentuojami santykiai. Jeigu Šalys nepriims sprendimo nutraukti arba pratęsti susitarimo, susitarimas bus savaime atnaujintas ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, kol visos Šalys bus susitarusios dėl naujų nuostatų ar patikslinimų. Į susitarimą taip pat turėtų būti įtraukta peržiūros sąlyga dėl visapusiškos strateginių prioritetų peržiūros pasibaigus Darbotvarkės iki 2030 m. galiojimo laikui.

Ar derybiniai nurodymai paskelbti viešai?

Taip. ES derybiniai nurodymai paskelbti čia.

 

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai. Naujoji AKR ir ES partnerystė. Vyriausieji derybininkai Afrikos vadovų susitikime užbaigia sėkmingas regionines konsultacijas

Pranešimas spaudai. Naujoji AKR ir ES partnerystė. ES diskutuoja apie būsimus ES ir Karibų šalių santykius

Pranešimas spaudai. Naujoji AKR ir ES partnerystė. ES ir AKR šalių lyderiai intensyvina regionines derybas Samoa

MEMO/18/5903

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar