Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Tillståndet i unionen 2018: Frågor och svar om kommissionens förslag om att avskaffa omställningarna till sommar- och vintertid

Strasbourg den 12 september 2018

Frågor och svar om kommissionens förslag om att avskaffa omställningarna till sommar- och vintertid.

Banner

Varför ska samma regler för sommar- och vintertid gälla överallt i EU?

De flesta medlemsländerna har en lång tradition av sommartid, som ibland går så långt tillbaka som till första och andra världskriget, eller till oljekrisen på 1970-talet. Ursprungligen var syftet att spara energi (oftast kol för alstring av el) och se till att man hade samma tid som sina grannländer. Men dagen för tidsomställningen skilde sig från land till land. Detta orsakade problem på den inre marknaden, bl.a. i transport- och energisektorerna, eftersom dagen för omställningen i olika länder inte var samordnad. EU införde stegvis bestämmelser för att harmonisera dagen för omställningen, vilket ledde fram till direktiv 2000/84/EG, som gäller i dag.

Hur ser det ut i resten av världen?

Internationellt är det cirka 60 länder som ställer om till sommartid, de flesta i Nordamerika och Oceanien. Allt fler av EU:s grannländer eller handelspartner har valt att antingen inte tillämpa eller att avskaffa tidsomställningarna: Det gäller exempelvis Island, Kina (1991-), Ryssland (2011-), Vitryssland (2011-) och Turkiet (2016-).

Varför lägger kommissionen fram förslaget?

Kommissionen har satt frågan om sommartid på den politiska dagordningen eftersom Junckerkommissionen lovat att vara ”stor i de stora frågorna”, men låta EU-länderna själva fatta beslut i de frågor där de är bäst lämpade. Efter en bedömning av dagens situation, med EU-regler som kräver en omställning av klockan varje halvår, var kommissionens slutsats att medlemsländerna själva bäst är lämpade att besluta om de vill permanenta antingen sommartid eller vintertid, samtidigt som en uppsplittring av den inre markanden ska undvikas.

Flera faktorer togs med i bedömningen, t.ex. Europaparlamentets resolution i ämnet i februari 2018, önskemål från vissa EU-länder, en analys av tillgängliga rön och det offentliga samråd som kommissionen höll 4 juli-16 augusti 2018. 4,6 miljoner svar kom in under samrådet från alla 28 EU-länder, vilket är det högsta antalet svar någonsin vid ett offentligt samråd. Av de svarande ville 84 % avskaffa tidsomställningarna. Alla dessa faktorer gör att kommissionen i dag föreslår att uppdelningen i sommar- och vintertid ska avskaffas, men att det ska ske på ett samordnat sätt så att den inre marknadens funktion skyddas.

Vad föreslår kommissionen?

Kommissionen föreslår att omställningen av klockan som görs i EU två gånger per år ska avskaffas 2019. Det skulle innebära slutet på bruket att ställa fram klockan en timme i mars och tillbaka en timme i oktober. För att undvika en uppsplittring av den inre marknaden ska medlemsländerna bestämma om de vill bibehålla permanent sommar- eller vintertid, och underrätta Europeiska kommissionen om sitt beslut. Därefter kan inget land längre tillämpa egna tidsomställningar. Medlemsländerna kommer även i fortsättningen fritt kunna bestämma vilken tidszon som de vill tillhöra.

Föreslår kommissionen permanent sommar-/vintertid i hela EU?

Nej. Enligt kommissionens förslag ska omställningarna till sommar- och vintertid avskaffas på ett samordnat sätt. Beslutet att permanent tillämpa sommar- eller vintertid ska fattas av varje medlemsland för sig, men det är önskvärt att medlemsländerna fattar samordnade beslut om vilken standardtid de tänker tillämpa från 2019.

Varför kan inte de medlemsländer som vill fortsätta med tidomställningarna?

Kommissionen föreslår att tidomställningarna avskaffas i hela EU. Medlemsländerna kommer alltså inte längre att behålla sina egna bestämmelser om sommar- och vintertid. På så sätt kan den inre marknadens fungera smidigt, samtidigt som man undviker störningar som uppstår om Därefter kan inget land längre tillämpa egna tidsomställningar vidtar osamordnade åtgärder. Exempel på sådana möjliga störningar är planeringen av transporter och driften av informations- och kommunikationssystem, högre kostnader för handel över gränserna eller lägre produktivitet för varor och tjänster. Ett fortsatt synkroniserat system – där alla medlemsländer avskaffar tidsomställningarna - är därför mycket viktigt.

Hur och när kommer den föreslagna ändringen att genomföras?

För att övergången ska bli smidig ska varje medlemsland senast i april 2019 meddela om det permanent tänker tillämpa sommar- eller vintertid. Beslutet bör byggas på samordning medlemsländerna emellan och på eventuella remissrundor och utredningar på nationell och europeisk nivå.

Den sista obligatoriska omställningen till sommartid skulle äga rum söndagen den 31 mars 2019. De medlemsländer som permanent vill byta tillbaka till vintertiden skulle sedan kunna göra en sista tidsomställning söndagen den 27 oktober 2019. Efter det datumet ska inga klockor längre ställas om.

Tidsplanen bygger på att Europaparlamentet och rådet antar kommissionens förslag senast i mars 2019.

Vilka är fördelarna med att avskaffa den nuvarande indelningen i sommar- och vintertid?

Allmänheten skulle inte längre behöva ställa om sina klockor. Tidsomställningarna skapar förvirring, eftersom det inte är självklart när de ska göras och om klockan ska ställas fram eller tillbaka. Deltagarna i det offentliga samrådet pekade också på negativa hälsoeffekter, fler trafikolyckor och de obetydliga energibesparingarna som motiv att avskaffa tidsomställningarna. Våra kroppar skulle heller inte längre behöva anpassa sig till tidsomställningarna.

Företagen gynnas av att inte behöva anpassa sig till tidsomställningarna. Den nya ordningen skulle underlätta planeringen inom energi- och transportsektorerna (nattågen t.ex.) och förenkla för tidsbaserade applikationer. Beläggen tyder på att energibesparingarna – som var ett av de viktigaste skälen till sommartid – totalt sett i dag är begränsade.

Vilka tidszoner kommer att finnas inom EU?

I dag finns det tre standardtidszoner i EU. Västeuropeisk tid (Irland, Portugal, Storbritannien), centraleuropeisk tid (17 medlemsländer) och östeuropeisk tid (Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grekland, Lettland, Litauen och Rumänien). EU-länder som väljer att permanenta sommartiden kommer automatiskt att till flyttas till nästa tidszon (standardtid + 1 timme). Medlemsländerna kommer dessutom fortfarande fritt kunna göra ändringar av sin standardtid som inte är kopplade till årstidsväxlingar. Enligt förslaget ska kommissionen 6 månader i förväg underrättas om en eventuella ändring av tidszonen - så att justeringar av tidsbaserade system kan göras i tid.

Vad handlade samrådet om?

Deltagarna fick dela med sig av sina erfarenheter av tidsomställningarna, vilket av de båda alternativ som de föredrog (att behålla systemet oförändrat eller att avskaffa det i hela EU). Och, om det nuvarande systemet skulle avskaffas, om de helst behåller sommartid eller vintertid.Allmänheten och berörda parter kunde dela med sig av sina åsikter genom att fylla i detta elektroniska frågeformulär (som finns på alla EU-språk) mellan den 4 juli och den 16 augusti.

Var kan man se slutresultaten från samrådet?

4,6 miljoner svar från alla 28 EU-länder kom in till det nätbaserade samrådet, vilket är det högsta antalet svar någonsin vid ett offentligt samråd. 84 % av de som svarade var positiva till att avskaffa tidsomställningarna. En mer ingående översiktsrapport finns och har översatts till alla EU-språk. Den finns tillgänglig här:

Mer information

Webbplats om tillståndet i Europeiska unionen 2018

Nätsida om tidsomställningar

Pressmeddelande: Tillståndet i Europeiska unionen 2018: Kommissionen föreslår omställningarna till sommar- respektive vintertid ska avskaffas

Slutrapport om det offentliga samrådet

MEMO/18/5641

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar