Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Správa o stave Únie v roku 2018: Otázky a odpovede týkajúce sa návrhu Komisie ukončiť sezónne zmeny času

Strasburg 12. september 2018

Otázky a odpovede týkajúce sa návrhu Komisie ukončiť sezónne zmeny času.

Banner

Prečo je letný/zimný čas harmonizovaný na úrovni EÚ?

Vo väčšine členských štátov EÚ je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia prvej a druhej svetovej vojny, resp. ropnej krízy sedemdesiatych rokov 20. storočia. Členské štáty v minulosti zaviedli zmenu času, aby ušetrili energiu (predovšetkým uhlie na výrobu elektrickej energie) a zosúladili sa so svojimi susednými krajinami. Dátum, keď sa čas menil, nebol však v jednotlivých krajinách rovnaký, čo bolo na vnútornom trhu, predovšetkým v doprave a energetike, zdrojom problémov, ktoré sa objavovali z dôvodu nekoordinovaných zmien času (teda dní, keď sa čas menil) v priebehu roka. Európske opatrenia sa zaviedli postupne a harmonizoval sa tak dátum zmeny času, výsledkom čoho bola v súčasnosti platná smernica 2000/84/ES.

Aká je situácia vo zvyšku sveta?

Na medzinárodnej úrovni sa úprava letného času uplatňuje približne v 60 krajinách, hlavne krajinách Severnej Ameriky a Oceánie. Čoraz väčší počet krajín susediacich s EÚ alebo jej obchodných partnerov sa rozhodlo prestať uplatňovať úpravu letného času alebo ju zrušiť. Príkladmi sú Island, Čína (od roku 1991), Rusko (od roku 2011), Bielorusko (od roku 2011) a od nedávna aj Turecko (od roku 2016).

Prečo Komisia predostiera tento návrh?

Komisia zaradila úpravu letného času do svojej politickej agendy, pretože sa pod Junckerovým vedením zaviazala intenzívne sa angažovať vo veľkých otázkach a na členské štáty ponechať rozhodnutia vo sférach, kde môžu zasiahnuť najúčinnejšie. Po posúdení aktuálnej úpravy sezónnej zmeny času, v rámci ktorej právne predpisy EÚ ukladajú povinnosti meniť čas každých šesť mesiacov, dospela k záveru, že hoci je potrebné zabrániť odlišným systémom, členské štáty najlepšie vedia určiť, či si chcú trvalo ponechať letný alebo zimný čas.

Komisia pri posudzovaní situácie zvážila celý rad prvkov, napríklad uznesenie o tejto téme z februára 2018, ktoré odhlasoval Európsky parlament, žiadosti niektorých členských štátov EÚ, analýzu dostupných dôkazov, ako aj verejnú konzultáciu, ktorá prebiehala od 4. júla do 16. augusta 2018. Odpovede v nej poskytlo 4,6 milióna respondentov zo všetkých 28 členských štátov, čo je najvyšší počet odpovedí, aký sa kedy vo verejnej konzultácii Komisie zaznamenal. Podľa konečného výsledku je 84 % respondentov za zrušenie sezónnej zmeny času. Všetky tieto prvky viedli Komisiu k tomu, aby dnes predložila návrh ukončiť sezónne zmeny času pri súčasnom zachovaní koordinovaného postupu ako záruky fungovania vnútorného trhu.

Čo Komisia navrhuje?

Komisia navrhuje, aby sa v EÚ v roku 2019 zrušila zmena času dvakrát ročne. Znamená to, že by sa už viac hodiny neposúvali o hodinu vpred v marci a o hodinu naspäť v októbri. Aby sa zabránilo odlišným systémom na jednotnom trhu, členské štáty sa budú musieť rozhodnúť trvalo zachovať letný alebo zimný čas. O svojom rozhodnutí informujú Európsku komisiu. Po tom už nebudú môcť uplatňovať sezónnu zmenu času. Členské štáty sa naďalej budú môcť slobodne rozhodnúť, do ktorého časového pásma chcú zaradiť svoje územia.

Navrhuje Komisia trvalo zaviesť letný/zimný čas na celom území Európskej únie?

Nie. Návrh Európskej komisie sa týka ukončenia sezónnej zmeny času koordinovaným spôsobom. Rozhodnutie, či na svojom území trvalo zaviesť letný alebo zimný čas, prináleží členským štátom. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2019, a to koordinovane.

Prečo jednotlivé členské štáty nemôžu naďalej sezónne meniť čas, ak by v tejto praxi chceli pokračovať?

Komisia navrhuje ukončiť sezónne zmeny času na celom území Európskej únie. Inými slovami, členské štáty si nezachovajú vnútroštátnu úpravu sezónnej zmeny času. Dôvodom je potreba zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť narušeniam, ktoré by vznikli pri neekordinovanom postupe členských štátov. Ide o potenciálne narušenia pri zostavovaní harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyššie náklady v cezhraničnom obchode či nižšiu produktivitu pri tovare a službách. Preto je naďalej nevyhnutný harmonizovaný režim, v ktorom všetky členské štáty zrušia zmenu času dvakrát do roka.

Ako a kedy by sa navrhovaná zmena systému zaviedla?

Aby sa zaručil bezproblémový prechod na nový systém, členské štáty by podľa návrhu Komisie boli povinné do apríla 2019 oznámiť, či plánujú trvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Ich rozhodnutia by mali byť založené na vzájomnej koordinácii, možných konzultáciách a posúdeniach na vnútroštátnej i európskej úrovni.

Posledná povinná zmena na letný čas by prebehla v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 2019. Potom by už sezónna zmena času viac nebola možná.

Tento harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019.

Aké výhody sú spojené s ukončením súčasnej úpravy zmeny času?

Občania by sa už viac nemuseli zaoberať posúvaním svojich hodín a hodiniek. Zmena času vždy znamená určitý zmätok, keďže nie je samozrejmé, kedy a akým smerom hodiny treba posunúť. Respondenti vo verejnej konzultácii ako dôvody v prospech ukončenia sezónnej zmeny času uvádzali aj negatívne vplyvy na zdravie, zvýšený počet dopravných nehôd a nedostatočné úspory energie. Ak sa systém ukončí, ani ľudský organizmus sa nebude viac musieť prispôsobovať zmene času.

Aj podniky získajú prospech z ukončenia povinnosti posúvať hodiny. Nová úprava uľahčí plánovanie v doprave a energetike (napríklad pri nočných vlakoch) a zjednoduší aplikácie založené na čase. Hoci išlo o jeden z hlavných dôvodov zavedenia letného času, dostupné dôkazy naznačujú, že v súčasnosti je celková úspora energie vyplývajúca zo zmeny času obmedzená.

Ktoré časové pásma pokrývajú EÚ?

V súčasnosti EÚ spadá do troch štandardných časových pásiem: západoeurópsky čas (Írsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo), stredoeurópsky čas (17 členských štátov) a východoeurópsky čas (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Grécko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko). Členské štáty, ktoré si ako trvalý čas zvolia letný čas, automaticky prejdú do nasledujúceho časového pásma (štandardný čas + 1 hodina). Navyše členské štáty môžu naďalej vykonávať zmeny svojho štandardného času, ktoré nesúvisia so sezónnou zmenou času. V návrhu sa stanovuje povinnosť oznámiť Komisii akúkoľvek zmenu časového pásma 6 mesiacov vopred, aby sa umožnilo včasné prispôsobenie systémov založených na čase.

Čo bolo predmetom verejnej konzultácie?

Otázky boli zamerané na celkové skúsenosti respondentov so zmenou času, na to, ktorú z dvoch možností (zachovanie systému alebo jeho zrušenie v celej EÚ) uprednostňujú, a ak by sa zmena času mala zrušiť, či by uprednostnili trvalé zavedenie letného alebo zimného času. Európski občania a zainteresované strany mali možnosť svoj názor vyjadriť prostredníctvom tohto online dotazníka (dostupného vo všetkých jazykoch EÚ) od 4. júla do 16. augusta.

Kde nájdem konečné výsledky konzultácie?

Odpovede v online konzultácii poskytlo 4,6 milióna respondentov zo všetkých 28 členských štátov, čo je najvyšší počet odpovedí, aký sa kedy vo verejnej konzultácii Komisie zaznamenal. 84 % respondentov sa vyjadrilo v prospech zrušenia zmeny času dvakrát do roka. Vypracovala sa podrobnejšia súhrnná správa, ktorá bola preložená do všetkých jazykov EÚ. Dostupná je tu.

Ďalšie informácie

Webová stránka o stave Európskej únie v roku 2018

Podstránka o sezónnej zmene času

Tlačová správa: Správa o stave únie v roku 2018: Komisia navrhuje ukončiť sezónne zmeny času

Záverečná správa o verejnej konzultácii

MEMO/18/5641

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar