Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Sąjungos padėtis 2018 m. Komisijos pasiūlymas panaikinti sezoninį laiko keitimą. Klausimai ir atsakymai

Strasbūras, 2018 m. rugsėjo 12 d.

Komisijos pasiūlymas panaikinti sezoninį laiko keitimą. Klausimai ir atsakymai

Banner

Kodėl Europos Sąjungoje vienodinama vasaros ir žiemos laiko taikymo tvarka?

Daugumoje ES valstybių narių tradicija pereiti prie vasaros laiko yra sena – daugelyje jų laikas pradėtas keisti dar I ir II pasaulinio karo metais ar per naftos krizę XX a. 8-ajame dešimtmetyje. Valstybės narės laiko keitimo tvarką įvedė siekdamos sutaupyti energijos (visų pirma, elektros energijai gaminti naudojamų anglių) ir suvienodinti savo tvarką su kaimyninėse šalyse taikoma tvarka. Tačiau laiko keitimo datos įvairiose šalyse skyrėsi. Tai sukeldavo problemų vidaus rinkoje, visų pirma transporto ir energetikos sektoriuose, nes prie naujo laiko per vienus metus būdavo pereinama skirtingomis dienomis. Laiko keitimo datai suvienodinti palaipsniui imta taikyti europines priemones ir pagaliau priimta dabar tebegaliojanti Direktyva 2000/84/EB.

Kokia padėtis kitose pasaulio šalyse?

Pasaulyje vasaros laiko tvarkos laikosi maždaug 60 šalių – tai daugiausia Šiaurės Amerikos ir Okeanijos šalys. Vis daugiau ES kaimynių ar prekybos partnerių nusprendžia netaikyti vasaros laiko tvarkos arba jos atsisakyti, pavyzdžiui, Islandija, Kinija (1991 m.), Rusija (2011 m.), Baltarusija (2011 m.) ir neseniai Turkija (2016 m.).

Kodėl Komisija teikia šį pasiūlymą?

Komisija vasaros laiko klausimą į politinę darbotvarkę įtraukė, nes J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija pažadėjo daugiausia dėmesio skirti svarbiems dalykams ir nesikišti į tas sritis, dėl kurių geriausia priimti sprendimus pačioms valstybėms narėms. Įvertinusi dabartinę sezoninio laiko keitimo tvarką, pagal kurią ES teisės aktais reikalaujama keisti laiką kas šešis mėnesius, Komisija padarė išvadą, kad valstybės narės turi geriausias galimybes nuspręsti, kurį laiką – vasaros ar žiemos – taikyti nuolatos, tačiau kartu turi būti išvengta skirtingos tvarkos taikymo.

Komisijos vertinime atsižvelgta į tam tikrus aspektus, kaip antai 2018 m. vasario mėn. Europos Parlamento priimtą rezoliuciją šiuo klausimu, kai kurių ES valstybių narių prašymus, turimų įrodymų analizę ir Komisijos 2018 m. liepos 4 d. – rugpjūčio 16 d. surengtas viešas konsultacijas. Per šias konsultacijas iš visų 28 valstybių narių gauta 4,6 mln. atsakymų – tai rekordinis skaičius, palyginti su ligšiolinėmis Komisijos viešomis konsultacijomis. Remiantis galutiniais rezultatais, 84 proc. respondentų pritarė sezoninio laiko keitimo panaikinimui. Dėl visų šių aspektų Komisija šiandien pasiūlė panaikinti sezoninį laiko keitimą, tačiau tai padaryti koordinuotai, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas.

Ką siūlo Komisija?

Komisija siūlo 2019 m. panaikinti laiko keitimo Europos Sąjungoje du kartus per metus tvarką. Tai reikštų, kad kovo mėn. nebereikėtų sukti laikrodžio rodyklės viena valanda į priekį, o spalio mėn. – viena valanda atgal. Kad vidaus rinkoje būtų išvengta skirtingos tvarkos taikymo, valstybės narės nuspręs, kurį laiką – vasaros ar žiemos – taikyti nuolatos. Apie savo sprendimą jos praneš Europos Komisijai. Tai padariusios jos nebegalės keisti laiko dėl sezonų kaitos. Valstybės narės ir toliau turės laisvę spręsti, kurią laiko juostą taikyti savo teritorijose.

Ar Komisija siūlo pereiti prie nuolatinio vasaros ar žiemos laiko visoje Europos Sąjungoje?

Ne. Europos Komisijos pasiūlymu siekiama koordinuotai panaikinti sezoninį laiko keitimą. Sprendimą taikyti nuolatinį vasaros ar žiemos laiką priims pačios valstybės narės. Pageidautina, kad valstybės narės sprendimus dėl standartinio laiko, kurį kiekviena taikys nuo 2019 m., priimtų koordinuotai.

Kodėl kai kurios valstybės narės negali ir toliau taikyti sezoninio laiko keitimo tvarkos, jei jos to nori?

Komisija siūlo panaikinti sezoninį laiko keitimą visoje Europos Sąjungoje. Kitaip tariant, valstybės narės nebetaikys nacionalinės sezoninio laiko keitimo tvarkos. Taip siekiama užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti sutrikimų, kurių galėtų atsirasti, jei valstybės narės veiktų nekoordinuotai: galėtų sutrikti transporto operacijų planavimas ir informacinių bei ryšių sistemų veikimas, galėtų padidėti tarpvalstybinės prekybos išlaidos arba sumažėti našumas prekių ir paslaugų sektoriuje. Todėl būtina ir toliau laikytis suderintos tvarkos, t. y. laiko keitimo du kartus per metus tvarką turi panaikinti visos valstybės narės.

Kaip ir kada siūlomas pakeitimas būtų įgyvendintas?

Kad būtų galima sklandžiai pereiti prie naujos tvarkos, Komisijos pasiūlyme numatyta, kad kiekviena valstybė narė iki 2019 m. balandžio mėn. praneš, kurį laiką – vasaros ar žiemos – ketina taikyti nuolatos. Tuo tikslu valstybės narės turėtų koordinuoti veiksmus, taip pat galės būti rengiamos konsultacijos ir atliekami nacionalinio bei Europos lygmens vertinimai.

Paskutinį kartą privaloma tvarka pereiti prie vasaros laiko reikėtų 2019 m. kovo 31 d. (sekmadienį). Vėliau valstybės narės, pageidaujančios grįžti prie žiemos laiko ir taikyti jį nuolatos, dar galėtų pakeisti laiką paskutinį kartą – 2019 m. spalio 27 d. (sekmadienį). Po tos datos keisti laiką keičiantis sezonams nebebūtų įmanoma.

Šis grafikas bus realus tik tuo atveju, jei Europos Parlamentas ir Taryba priims Komisijos pasiūlymą ne vėliau kaip 2019 m. kovo mėn.

Kuo naudingas dabartinės laiko keitimo tvarkos atsisakymas?

Piliečiams nebereikės vargti dėl laiko keitimo. Laiko keitimas keldavo keblumų, nes tai, kada ir kokia kryptimi sukti laikrodžio rodyklę, nėra savaime suprantamas dalykas. Viešose konsultacijose dalyvavę respondentai taip pat nurodė, kad laiko keitimo reikėtų atsisakyti dėl žalingo poveikio sveikatai, didesnio kelių eismo įvykių skaičiaus ir nepakankamo energijos taupymo. Be to, atsisakius laiko keitimo žmogaus organizmui nebereikės pratintis prie laiko pokyčių.

Įmonėms tai bus naudinga, nes nebereikės taikytis prie laiko pokyčių. Dėl naujos tvarkos bus galima lengviau planuoti veiklą energetikos bei transporto sektoriuose (pavyzdžiui, organizuoti naktinių traukinių eismą) ir lengviau taikyti laiku grindžiamas prietaikas. Nors viena iš pagrindinių dabartinės tvarkos taikymo priežasčių buvo energijos taupymas, iš turimų duomenų matyti, kad dėl laiko keitimo energijos dabar sutaupoma nedaug.

Kokios laiko juostos bus taikomos Europos Sąjungoje?

Šiuo metu Europos Sąjungoje yra trys standartinio laiko juostos: Vakarų Europos laikas (Airija, Jungtinė Karalystė ir Portugalija), Vidurio Europos laikas (17 valstybių narių) ir Rytų Europos laikas (Bulgarija, Estija, Graikija, Kipras, Latvija, Lietuva, Rumunija ir Suomija). Valstybės narės, pasirinkusios nuolatinį vasaros laiką, automatiškai pateks į kitą laiko juostą (standartinis laikas + 1 valanda). Be to, valstybėms narėms bus leidžiama keisti savo standartinį laiką dėl priežasčių, nesusijusių su sezonų kaita. Pasiūlyme numatyta, kad Komisijai apie bet kokį su laiko juosta susijusį pasikeitimą bus pranešta prieš 6 mėnesių – toks reikalavimas padės užtikrinti, kad laiku grindžiamos sistemos prie naujos tvarkos būtų pritaikytos laiku.

Kokia buvo viešų konsultacijų tema?

Dalyviai buvo pakviesti pasidalyti bendra patirtimi, susijusia su laiko keitimu, taip pat nurodyti, kuriai alternatyvai (išlaikyti galiojančią sistemą nepakeistą arba panaikinti ją visoje ES) teikia pirmenybę, o jei dabartinė laiko keitimo tvarka būtų panaikinta, kuris laikas – vasaros ar žiemos – jiems priimtinesnis.Europos piliečiai ir suinteresuotieji subjektai buvo paraginti išdėstyti savo nuomonę šiame internetiniame klausimyne (parengtame visomis ES kalbomis) nuo liepos 4 d. iki rugpjūčio 16 d.

Kur galima susipažinti su galutiniais konsultacijų rezultatais?

Per internetu surengtas konsultacijas iš visų 28 valstybių narių gauta 4,6 mln. atsakymų – tai rekordinis skaičius, palyginti su ligšiolinėmis Komisijos viešomis konsultacijomis. 84 proc. respondentų pritarė tam, kad laikas nebebūtų keičiamas du kartus per metus. Išsami apibendrinamoji ataskaita parengta ir išversta į visas ES kalbas. Ją galima rasti čia.

Daugiau informacijos

Pranešimui apie Europos Sąjungos padėtį 2018 m. skirta svetainė

Sezoniniam laiko keitimui skirtas svetainės puslapis

Pranešimas spaudai: Sąjungos padėtis 2018. Komisija siūlo atsisakyti sezoninio laiko keitimo

Galutinė viešų konsultacijų ataskaita

MEMO/18/5641

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar