Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Stav Unie v roce 2018: Otázky a odpovědi k návrhu Komise ukončit sezónní změny času

Štrasburk 12. září 2018

Otázky a odpovědi k návrhu Komise ukončit sezónní změny času.

Banner

Proč je letní čas / zimní čas harmonizován na úrovni EU?

Většina členských států EU má dlouhou tradici úprav letního času, přičemž tato tradice často sahá až k první a druhé světové válce či k ropné krizi v sedmdesátých letech minulého století. Historicky členské státy zavedly posouvání času kvůli úsporám energie (především uhlí pro výrobu elektřiny) a sjednocení se sousedními zeměmi. Datum, kdy se čas posouval, bylo ale v jednotlivých zemích odlišné. Toto nekoordinované uplatňování časových změn (v různé dny) během roku způsobovalo problémy na vnitřním trhu, zejména v odvětví dopravy a energetiky. Postupně se zavedla evropská opatření, aby se datum přechodu harmonizovalo, což ve výsledku přineslo směrnici 2000/84/ES, která se v současné době uplatňuje.

Jaká je situace ve zbytku světa?

V mezinárodním měřítku lze úpravy letního času zaznamenat v 60 zemích, hlavně v Severní Americe a Oceánii. Narůstá počet sousedů či obchodních partnerů EU, kteří se rozhodli buď úpravu letního času nepoužívat nebo ji zrušit: tyto příklady zahrnují Island, Čína (1991-), Rusko (2011-), Bělorusko (2011-) a nedávno též Turecko (2016-).

Proč Komise předkládá tento návrh?

Komise zařadila otázku střídání letního a zimního času na svůj program, neboť Junckerova Komise se zavázala, že bude přednostně řešit důležité věci, zatímco členským státům ponechá možnost rozhodovat v oblastech, kde jsou k tomu nejpovolanější. Po posouzení stávajícího systému sezónních změn času, kdy právní předpisy EU ukládají posun času každých šest měsíců, dospěla Komise k rozhodnutí, že, ač je zapotřebí zabránit roztříštěnosti, jsou členské státy nejpovolanější rozhodnout, zda chtějí zachovat trvalý letní či zimní čas.

Komise ve svém posouzení zohlednila celou řadu prvků, jako např. hlasování Evropského parlamentu o usnesení k tomuto tématu v únoru 2018, žádosti ze strany některých členských států EU, analýzy dostupných podkladů, jakož i veřejnou konzultaci, kterou Komise uspořádala ve dnech 4. července až 16. srpna 2018. V rámci této konzultace Komise obdržela 4,6 milionu odpovědí ze všech 28 členských států, což je historicky vůbec nejvyšší počet odpovědí získaný v rámci veřejné konzultace pořádané Komisí. Podle konečných výsledků se 84 % respondentů vyslovilo pro zrušení změny času. Všechny tyto skutečnosti vedly Komisi k tomu, aby dnes navrhla ukončit sezónní změny času za současného zachování koordinovaného přístupu, který zaručí fungování vnitřního trhu.

Co Komise navrhuje?

Komise navrhuje ukončit v EU v roce 2019 režim změn času dvakrát ročně. Tím by se ukončila praxe posouvání hodin o hodinu dopředu v březnu a o hodinu dozadu v říjnu. Aby se zamezilo jakékoli roztříštěnosti vnitřního trhu, rozhodnou členské státy, zda chtějí zachovat trvalý letní nebo zimní čas. O svém rozhodnutí uvědomí Komisi. Poté již nebudou moci uplatňovat režim sezónních změn času. Členské státy budou i nadále moci rozhodovat o tom, které časové pásmo na svém území uplatní.

Navrhuje Komise trvalý letní / zimní čas v celé Evropské unii?

Ne. Návrh Komise se týká koordinovaného ukončení sezónních změn času. Rozhodnutí o použití trvalého letního či zimního času přijmou jednotlivé členské státy. Je záhodno, aby členské státy přijaly rozhodnutí o standardním čase, který bude každý z nich od roku 2019 používat ve vzájemné shodě.

Proč nemohou některé členské státy i nadále uplatňovat sezónní změny času, pokud si to přejí?

Komise navrhuje ukončit sezónní změny času v celé Evropské unii. Jinými slovy, členské státy již nebudou zachovávat vnitrostátní režimy sezónních změn času. Je tomu tak proto, aby se zaručilo řádné fungování vnitřního trhu a aby se zamezilo narušením v důsledku nekoordinované činnosti ze strany členských států. V tom případě by hrozilo potenciální narušení v oblasti plánování a fungování dopravy i fungování informačních a komunikačních systému, vysoké náklady na přeshraniční obchod či nízká produktivita v oblasti zboží a služeb. Pokračování harmonizovaného režimu, kdy všechny členské státy zruší režimy změn času dvakrát ročně, má proto zásadní význam.

Jak a kdy by se navrhovaná změna provedla?

Podle návrhu Komise by v zájmu hladkého přechodu na nový režim každý stát do dubna 2019 Komisi oznámil, zda hodlá použít trvalý letní nebo zimní čas. Toto rozhodnutí by mělo vycházet z koordinace mezi členskými státy a případných konzultací a posouzení na vnitrostátní a evropské úrovni.

Poslední povinná změna na letní čas by proběhla v neděli 31. března 2019. Poté by členské státy, které budou chtít trvale přejít na zimní čas, mohly ještě učinit jednu poslední sezónní změnu v neděli 27. října 2019. Po tomto datu by již sezónní změny nebyly možné.

Tento časový rámec je podmíněn tím, že Evropský parlament a Rada nejpozději do března 2019 návrh Komise přijmou.

Jaké jsou výhody přerušení stávajícího režimu časových změn?

Občané se již nebudou muset starat o posouvání hodin. Změny byly zdrojem nejasností, neboť nebylo zcela zřejmé, kdy a jakým směrem hodiny posunout. Respondenti v rámci veřejné konzultace jako důvody pro zrušení přechodu na letní čas rovněž uváděli negativní dopady na zdraví, zvýšený počet dopravních nehod a nedostatečné úspory energie. Ukončením tohoto režimu se také již lidské tělo nebude muset nadále adaptovat na časové změny.

Zrušení povinnosti přizpůsobovat se časovým změnám bude výhodné i pro podniky. Nový režim usnadní plánování v odvětví energetiky a dopravy (např. v případě nočních vlaků) a zjednoduší aplikace závislé na čase. Z důkazů vyplývá, že úspory energie v důsledku změny času, které byly jedním z hlavních důvodů pro zachování stávajícího režimu, jsou dnes omezené.

Jaká časová pásma se budou v EU používat?

V současné době existují v EU tři základní časová pásma: západoevropský čas (Irsko, Portugalsko, Spojené království), středoevropský čas (17 členských států) a východoevropský čas (Bulharsko, Estonsko, Finsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Řecko). Členské státy, které si zvolí trvalý letní čas, automaticky přejdou na další časové pásmo (standardní čas + 1 hodina). Členské státy budou mít navíc možnost provádět změny svého standardního času, které nebudou spojené se změnami sezónními. Návrh předpokládá, že se Komisi jakákoli změna časového pásma oznámí 6 měsíců předem – aby mohly být včas provedeny úpravy časových systémů.

Čeho se týkala veřejná konzultace?

Účastníci se měli podělit o své zkušenosti se změnou času, vyjádřit své preference ohledně dvou alternativ (zachování systému beze změn nebo jeho zrušení v celé EU) a vyjádřit se k tomu, zda by v případě zrušení současných posunů preferovali zachování letního nebo zimního času. Evropští občané a zúčastněné strany byli vyzváni k tomu, aby v období od 4. července do 16. srpna vyplnili tento online dotazník (k dispozici ve všech jazycích EU) .

Kde jsou k nahlédnutí konečné výsledky konzultace?

V rámci této online konzultace Komise obdržela 4,6 milionu odpovědí ze všech 28 členských států, což je historicky vůbec nejvyšší počet odpovědí získaný v rámci veřejné konzultace pořádané Komisí. Celkem 84 % respondentů se vyslovilo ve prospěch ukončení režimu změn času dvakrát ročně. Vznikla i podrobnější souhrnná zpráva, jež byla přeložena do všech jazyků EU. Je k dispozici zde.

Další informace

Internetové stránky – Stav Evropské unie v roce 2018

Podstránka věnovaná sezónním změnám času

Tisková zpráva; Stav Evropské unie v roce 2018: Komise navrhuje ukončit ukončit střídání letního a zimního času

Konečná zpráva o veřejné konzultaci.

MEMO/18/5641

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar