Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Реч за състоянието на Съюза, 2018 г.: Въпроси и отговори във връзка с предложението на Комисията да се премахне сезонната смяна на часовото време

Страсбург, 12 септември 2018 r.

Въпроси и отговори във връзка с предложението на Комисията да се премахне сезонната смяна на часовото време

Banner

Защо лятното/зимното часово време се съгласува на равнището на ЕС?

Повечето държави — членки на ЕС, имат дълги традиции по отношение на законовата уредба на лятното часово време, която в много случаи датира от Първата и Втората световна война или от петролната криза през 70-те години. В миналото държавите членки въвеждаха смяна на часовото време, за да пестят енергия (предимно въглища за производството на електроенергия) и да се синхронизират с околните държави. В отделните държави обаче часовниците се преместваха на различни дати. Некоординираната смяна на часовото време предизвикваше проблеми на вътрешния пазар, и по-специално в секторите на енергетиката и транспорта. Постепенно бяха въведени европейски мерки за съгласуване на преминаването от зимно към лятно часово време и обратно, плод на които е действащата в момента Директива 2000/84/ЕО.

Какво е положението в останалия свят?

Разпоредби за лятно часово време има в около 60 държави в света, предимно в Северна Америка и Океания. Расте обаче броят на съседите или търговските партньори на ЕС, които решиха да не прилагат или да отменят лятното часово време: тези примери включват Исландия, Китай (1991 г.), Русия (2011 г.), Беларус (2011 г.) и от неотдавна — Турция (2016 г.).

Защо Комисията представя това предложение?

Комисията включи разпоредбите за лятното часово време в политическата програма, тъй като под председателството на Жан-Клод Юнкер тя се ангажира да действа мащабно по важните въпроси, като същевременно оставя на държавите членки възможността да вземат решенията в области, където това е най-уместно. След като подложи на оценка сегашните разпоредби на ЕС относно сезонната смяна на часовото време, по силата на които тя се извършва на всеки шест месеца, Комисията стигна до заключението, че е най-уместно държавите членки да вземат решение дали да запазят като постоянно лятното, или зимното часово време, като при това избягват евентуална фрагментация.

При своята оценка Комисията взе предвид редица елементи, като гласуваната от Европейския парламент през февруари 2018 г. резолюция по този въпрос, постъпилите искания от някои държави — членки на ЕС, анализа на наличните доказателства, както и обществената консултация, която Комисията проведе от 4 юли до 16 август 2018 г. По време на консултацията бяха получени 4,6 милиона отговора от всичките 28 държави членки — това е най-големият брой отговори, получаван някога при обществена консултация на Комисията. Според окончателните резултати 84 % от отговорилите предпочитат смяната на часовото време да се премахне. Имайки предвид всички тези елементи, днес Комисията предлага сезонната смяна на часовото време да се прекрати, като при това се запази съгласуван подход, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар.

Какво предлага Комисията?

Комисията предлага смяната на часовото време, която понастоящем се извършва два пъти годишно, да се прекрати в ЕС през 2019 г. Така ще се сложи край на практиката часовниците да се преместват с един час напред през март и с един час назад през октомври. За да се избегне евентуална фрагментация на вътрешния пазар, държавите членки ще трябва да решат кое часово време желаят да запазят като постоянно — лятното или зимното, и да уведомят Европейската комисия за решението си. След това те няма повече да могат да прилагат сезонна смяна на часовото време. Държавите членки запазват правото си да решат коя часова зона да важи за техните територии.

Комисията предлага ли постоянно лятно/зимно часово време за целия Европейския съюз?

Не. Европейската комисия предлага да се премахне сезонната смяна на часовото време по координиран начин. Решението за прилагане на постоянно лятно часово време или постоянно зимно часово време ще бъде взето от всяка отделна държава членка. Желателно е държавите членки да вземат решенията относно стандартното часово време, което всяка от тях желае да прилага от 2019 г. насетне, по съгласуван начин.

Защо някои държави членки няма да могат да продължат да прилагат сезонната смяна на часовото време, дори да желаят?

Комисията предлага сезонната смяна на часовото време да се премахне в целия Европейски съюз. С други думи, държавите членки няма да запазят националните си разпоредби във връзка със сезонната смяна на часовото време. С това се цели да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат евентуални смущения, породени от некоординирани действия на държавите членки. Тези смущения може да засягат разписанията на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи и да предизвикат по-високи разходи при трансграничната търговия или по-ниска производителност при стоките и услугите. Поради това е много важно да се приложи съгласуван режим, при който всички държави членки да премахнат извършваната понастоящем два пъти годишно смяна на часовото време.

Как и кога ще се въведе предложената промяна?

За да се осигури плавен преход, съгласно предложението на Комисията всяка държава членка ще трябва до април 2019 г. да съобщи кое часово време възнамерява да прилага като постоянно — лятното или зимното. Решенията следва да се основават на координация между държавите членки, както и на евентуални консултации и оценки на национално и европейско равнище.

Предвижда се последното задължително преминаване към лятно часово време да бъде в неделя, 31 март 2019 г. След това държавите членки, които желаят да преминат постоянно към зимно часово време, ще имат възможност за последна сезонна смяна на часовото време в неделя, 27 октомври 2019 г. След тази дата сезонните смени на часовото време вече няма да са възможни.

Посоченият график зависи от това Европейският парламент и Съветът да приемат предложението на Комисията най-късно до март 2019 г.

Какви ползи ще донесе премахването на сегашните разпоредби относно смяната на часовото време?

Гражданите няма повече да се тревожат за преместването на часовниците си. Смяната на часовото време предизвикваше объркване, тъй като невинаги е очевидно кога и в коя посока трябва да се преместят часовниците. Като основания за нейното премахване отговорилите в обществената консултация посочват също така, че тя влияе отрицателно върху здравето, води до повишаване на пътнотранспортните произшествия и не пести енергия. Ако тази система бъде отменена, няма повече да се налага човешкият организъм да се приспособява към смяната на часовото време.

Ползата за предприятията ще се изразява в това, че няма повече да е необходимо да се адаптират към преместването на часовниците. Благодарение на новите разпоредби ще се улесни планирането в секторите на енергетиката и транспорта (например при нощните влакове) и ще се опростят програмните продукти, основаващи се на времето. Въпреки че една от основните причини за въвеждането на сегашните разпоредби относно смяната на часовото време са икономиите на енергия, доказателствата сочат, че понастоящем тези икономии са ограничени.

Кои часови зони ще се прилагат в ЕС?

Понастоящем в ЕС има три стандартни часови зони: западноевропейско време (Ирландия, Обединеното кралство, Португалия), централноевропейско време (17 държави членки) и източноевропейско време (България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Румъния и Финландия). Държавите членки, които решат да запазят като постоянно лятното часово време, ще преминат автоматично към следващата часова зона (стандартно време + 1 час). Освен това държавите членки ще имат правото да правят промени в своето стандартно часово време, които не са свързани със сезонна смяна. В предложението се предвижда държавите членки да уведомят Комисията за евентуалната промяна на часовата зона 6 месеца предварително, за да се осигури възможност за своевременното адаптиране на основаващите се на времето системи.

Какво обхващаше обществената консултация?

Участниците бяха приканени да споделят цялостния си опит във връзка със смяната на часовото време, предпочитанията си към една от две алтернативи (системата да се запази без промяна или да се отмени в целия ЕС), както и — ако смятат, че е по-добре сегашната система да се отмени — дали предпочитат да се запази лятното, или зимното часово време. Европейските граждани и заинтересовани страни имаха възможност да изразят мнението си, като от 4 юли до 16 август попълнят онлайн следния въпросник (публикуван на всички езици на ЕС).

Къде може да се видят окончателните резултати от консултацията?

По време на консултацията онлайн бяха получени 4,6 милиона отговора от всичките 28 държави членки — това е най-големият брой отговори, получаван някога при обществена консултация на Комисията. 84 % от отговорилите предпочитат смяната на часовото време, която се извършва два пъти годишно, да се премахне. Изготвеният подробен обзорен доклад е преведен на всички езици на ЕС и е на разположение тук.

За повече информация:

Уебсайт за Речта за състоянието на Европейския съюз, 2018 г.

Подстраница за сезонната смяна на часовото време

Съобщение за медиите: Реч за състоянието на Европейския съюз, 2018 г.: Комисията предлага да се премахне сезонната смяна на часовото време

Окончателен доклад за обществената консултация

MEMO/18/5641

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar