Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Európsky zbor solidarity: Prvá výzva na predkladanie návrhov v rámci novej posilnenej štruktúry – otázky a odpovede

Brusel 10. august 2018

Európska komisia dnes uverejnila prvú výzvu na predkladanie návrhov na sériu nových projektov v rámci Európskeho zboru solidarity, ktoré budú prebiehať v roku 2018 a začiatkom roka 2019.

Čo sa skrýva za myšlienkou Európskeho zboru solidarity?

Solidarita je spoločnou hodnotou v Európskej únii – solidarita medzi jej občanmi, medzi jej členskými štátmi, ako aj v jej vnútornej i vonkajšej činnosti. 

Ako uviedol predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie za rok 2016, v ktorom oznámil zriadenie Európskeho zboru solidarity: „Solidaritu často najochotnejšie prejavujeme vtedy, keď čelíme núdzovým situáciám. Keď vypukli požiare v portugalských horách, talianske lietadlá hasili plamene. Keď záplavy spôsobili prerušenie dodávok elektrickej energie v Rumunsku, vďaka švédskym generátorom sa svetlá opäť rozsvietili. Keď na grécke pobrežia dorazili tisícky utečencov, prístrešie im poskytli slovenské stany. V rovnakom duchu dnes Komisia navrhuje zriadiť Európsky zbor solidarity.“ 

Cieľom Európskeho zboru solidarity je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do širokej škály činností v oblasti solidarity, ktoré pomáhajú riešiť problémové situácie v rámci EÚ. Účasť na takýchto činnostiach prispieva nielen k osobnému rozvoju mladých ľudí, ich aktívnej angažovanosti v spoločnosti a zamestnateľnosti, ale podporuje aj mimovládne organizácie, verejné orgány a podniky v ich úsilí vyrovnať sa so spoločenskými a inými výzvami.

 

Prečo Európsky zbor solidarity potreboval právny základ?

Európsky zbor solidarity sa od svojho založenia v decembri 2016 realizuje prostredníctvom ôsmich rôznych programov, z ktorých každý má svoj vlastný právny základ, ciele a rozpočet [program Erasmus+, program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), program LIFE, Fond pre azyl a migráciu, program EÚ v oblasti zdravia, program Európa pre občanov, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka].http://ec.europa.eu/health/programme/policy_en 

Samostatný právny základ zabezpečuje komplexný nástroj financovania s jasným súborom cieľov. Prispieva ku konsolidácii Európskeho zboru solidarity tým, že sa zvyšuje jeho súdržnosť, dosah a nákladová efektívnosť a vytvára sa ešte viac príležitostí pre mladých ľudí. 

Komisia 30. mája 2017 v nadväznosti na cielené konzultácie so zainteresovanými stranami predložila návrh, podľa ktorého má mať Európsky zbor solidarity jednotný právny základ, vlastný mechanizmus financovania a širšie spektrum činností v oblasti solidarity.

 

Kedy by malo nariadenie o Európskom zbore solidarity nadobudnúť účinnosť?

Európsky parlament a Rada v júni 2018 dosiahli politickú dohodu o návrhu Komisie, aby sa Európskemu zboru solidarity do roku 2020 poskytol vlastný rozpočet a právny rámec. Vzhľadom na kladné hlasovanie Európskeho parlamentu počas jeho plenárneho zasadnutia v septembri a formálne prijatie návrhu nariadenia v Rade možno očakávať, že sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v októbri 2018[1].

 

Aký je rozpočet Európskeho zboru solidarity do roku 2020?

Celkový rozpočet vyčlenený na realizáciu Európskeho zboru solidarity na obdobie od nadobudnutia účinnosti nariadenia do 31. decembra 2020 bude 375 600 000 EUR v bežných cenách. Vďaka tomuto rozpočtu, ktorý je zakotvený v právnom základe, bude tak iniciatíva mať stabilný objem finančných prostriedkov na zvyšok súčasného viacročného finančného rámca. 

Náklady na individuálne činnosti v oblasti solidarity sa líšia v závislosti od ich druhu a trvania, ako aj krajiny, v ktorej sa uskutočňujú.

 

Bude Európsky zbor solidarity pokračovať aj po roku 2020?

Európska komisia navrhla, aby Európsky zbor solidarity pokračoval aj v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu. Dňa 11. júna 2018 preto predložila návrh o Európskom zbore solidarity na obdobie po roku 2020, podľa ktorého sa má vyčleniť 1,26 miliardy eur, aby sa na činnostiach v oblasti solidarity mohlo zúčastniť odhadom 350 000 mladých. 

 

SPRÁVA

Ktorá organizačná štruktúra bude zodpovedná za riadenie zboru?

V súčasnej prvej fáze, ktorá prebieha od roku 2016, je Európsky zbor solidarity financovaný a riadený ôsmimi rôznymi programami EÚ. Podľa nového právneho základu bude fungovanie Európskeho zboru solidarity zabezpečovať Komisia, národné agentúry programu Erasmus+ v členských štátoch a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA)

Za realizáciu väčšiny akcií Európskeho zboru solidarity budú zodpovedné národné agentúry programu Erasmus+, ktoré sú už zodpovedné za riadenie časti programu Erasmus+ venovanej mládeži. Konkrétne budú zodpovedať za posudzovanie žiadostí väčšiny druhov organizácií týkajúcich sa udelenia značky kvality Európskeho zboru solidarity, za hodnotenie žiadostí o financovanie, ktoré budú podávať účastnícke organizácie, za poskytovanie odbornej prípravy a podpory, za organizovanie networkingu alebo za propagovanie Európskeho zboru solidarity na vnútroštátnej úrovni. 

Európska komisia s podporou EACEA bude riadiť horizontálne služby poskytované účastníkom Európskeho zboru solidarity, napr. online odbornú prípravu, online jazykovú podporu a poistenie. Agentúra bude takisto udeľovať značku kvality určitým druhom zainteresovaných strán (napr. celoeurópskym sieťam alebo platformám, vnútroštátnym subjektom a službám verejného sektora, organizáciám ponúkajúcim činnosti podporované inými programami EÚ, než je Európsky zbor solidarity, prípadne tým, ktoré ponúkajú dobrovoľníctvo, stáže alebo pracovné príležitosti). 

Novovytvorené centrum zdrojov Európskeho zboru solidarity bude podporovať vykonávacie orgány a účastnícke organizácie, najmä v prípade osvedčovania a potvrdzovania zručností, ktoré mladí ľudia získajú počas svojej činnosti.

 

Aká bude úloha služieb zamestnanosti?

Prispievať k činnosti Európskeho zboru solidarity budú môcť aj aktéri pôsobiaci na trhu práce, akými sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, ale aj obchodné komory, a to tým, že účastníkom pomôžu získať pracovnú pozíciu alebo stáž v oblasti solidarity. Ich podpora bude vychádzať z existujúcich štruktúr. 

Najmä verejné služby zamestnanosti majú bohaté informácie o trhu práce, t. j. o prístupe k voľným pracovným miestam, a to tak v danej krajine (prostredníctvom vlastnej databázy), ako aj cezhranične (prostredníctvom siete EURES). Takisto môžu byť nápomocné pri oslovovaní zamestnávateľov, aby podporovali Európsky zbor solidarity, ako aj pri oslovovaní mladých ľudí s cieľom prebudiť ich záujem o registráciu v zbore. Účastníkom Európskeho zboru solidarity môžu taktiež poskytovať podporu po absolvovaní činnosti s cieľom zabezpečiť, aby ich účasť na činnosti v oblasti solidarity predstavovala odrazový mostík pre vstup na trh práce.

Aktéri pôsobiaci na trhu práce vrátane verejných a súkromných služieb zamestnanosti sa budú môcť jednotlivo alebo spoločne uchádzať o granty prostredníctvom národných agentúr programu Erasmus+.

 

ČINNOSTI

Budú podporované činnosti aj naďalej rovnaké?

V prvej fáze realizácie (2016 – 2018) ponúkal Európsky zbor solidarity mladým ľuďom príležitosti na individuálnu dobrovoľnícku prácu, stáže alebo pracovné miesta. 

Popri podpore poskytovanej mladým ľuďom pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v trvaní najviac 12 mesiacov, stáže v trvaní 2 až 6 mesiacov, či zamestnania v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v trvaní 3 až 12 mesiacov bude Európsky zbor solidarity môcť vďaka novému právnemu základu účastníkom poskytnúť aj príležitosť vytvoriť si vlastné projekty solidarity alebo vykonávať krátkodobú dobrovoľnícku činnosť v skupinách. 

Osobitná pozornosť sa venuje mladým ľudom, ktorí majú menej príležitostí. Na uľahčenie ich účasti sa navrhuje osobitná finančná podpora a prispôsobené formáty činností. Všetkým účastníkom a účastníckym organizáciám bude k dispozícii škála podporných opatrení (napr. všeobecné a jazykové vzdelávanie, poistenie, podpora pred činnosťami v oblasti solidarity a po nich, administratívna pomoc).

 

Čo sú dobrovoľnícke tímy?

Činnosti vykonávané dobrovoľníckymi tímami sú novou črtou európskeho zboru solidarity. Sú to činnosti v oblasti solidarity, ktoré umožňujú tímom Európskeho zboru solidarity z rôznych zúčastnených krajín spolupracovať od dvoch týždňov do dvoch mesiacov. Vzhľadom na kratšie trvanie a kolektívny charakter tohto formátu sa očakáva, že uľahčí začlenenie mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami do Európskeho zboru solidarity. 

Okrem toho sa formát dobrovoľníckych tímov bude používať aj na presadzovanie osobitných priorít politiky, ako je ochrana európskeho kultúrneho dedičstva, integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín (vrátane žiadateľov o azyl a utečencov), reakcia na problémy v oblasti životného prostredia a klímy vrátane prevencie katastrof, pripravenosti a obnovy (okrem okamžitej reakcie na katastrofy), a to prostredníctvom centralizovanej akcie „dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou“.

 

Čo je projekt solidarity?

Projekty solidarity sú iniciatívy pod vedením mladých, zriadené a vykonávané skupinami aspoň piatich účastníkov Európskeho zboru solidarity počas dvoch až dvanástich mesiacov. Mladí účastníci budú zohrávať aktívnu úlohu pri navrhovaní a vykonávaní vlastných nápadov v prospech miestnych komunít v akejkoľvek oblasti súvisiacej so solidaritou. Projekt solidarity by mal riešiť osobitnú výzvu v komunite, do ktorej patria účastníci, a mal by ukázať jasnú európsku pridanú hodnotu. 

Keďže projekty solidarity spravidla prebiehajú v krajine trvalého pobytu účastníkov Európskeho zboru solidarity, tento formát je prispôsobený aj účasti mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami, ktorí môžu chcieť prispieť k fungovaniu spoločnosti, ale majú problém zapojiť sa do činností v zahraničí.

 

Čo sú networkingové činnosti?

Cieľom networkingových činností je zvýšenie kvality celkovej realizácie Európskeho zboru solidarity, podpora jeho realizácie a posilňovanie jeho efektívnosti, dosahu a viditeľnosti. Ďalším cieľom je vytvoriť pocit príslušnosti k zboru. Tieto činnosti by mohli súvisieť napr. s informovaním nových členov (mladých ľudí a potenciálnych účastníckych organizácií) o Európskom zbore solidarity, s konzultačnými fórami, výmenou osvedčených postupov alebo zriaďovaním sietí absolventov.

 

Kto sa môže zúčastniť?

O značku kvality a financovanie môžu požiadať verejné a súkromné subjekty so sídlom v členských štátoch EÚ. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí, ktorí sú registrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity, požiadať o financovanie projektov solidarity. Na dobrovoľníckych projektoch sa ako partneri môžu zúčastňovať aj organizácie z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Turecka, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a iných partnerských krajín. Viac informácií možno nájsť v príručke Európskeho zboru solidarity.

 

Kde a kedy sa môžu podávať prihlášky v rámci tejto výzvy?

Žiadosti o financovanie dobrovoľníckych tímov v oblastiach s vysokou prioritou by sa mali adresovať Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Žiadosti týkajúce sa iných činností by sa mali predkladať národnej agentúre krajiny, v ktorej sídli organizácia žiadajúca o grant. 

Oprávnené organizácie a skupiny mladých ľudí by mali podať žiadosti v týchto lehotách [pred 12.00 hod. (poludnie) bruselského času]:

 

Dobrovoľnícke partnerstvá

16. októbra 2018

Dobrovoľnícke projekty

16. októbra 2018

Stáže a pracovné miesta

16. októbra 2018

Projekty solidarity

16. októbra 2018

Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou

18. februára 2019

 

Žiadosti o značku kvality sa môžu predkladať priebežne.

Kto sa môže zaregistrovať v Európskom zbore solidarity?

V Európskom zbore solidarity sa môže zaregistrovať každá osoba vo veku 17 až 30 rokov, ktorá je štátnym príslušníkom účastníckej alebo partnerskej krajiny alebo v nej má oprávnený pobyt. Do projektu solidarity sa môžu zapojiť mladí ľudia, ktorí dosiahli vek najmenej 18 rokov. Všetky činnosti Európskeho zboru solidarity sú otvorené mladým ľuďom a organizáciám z účastníckych krajín (členské štáty EÚ) a niektoré z činností sú otvorené aj partnerským krajinám (Európske združenie voľného obchodu, kandidátske krajiny EÚ, krajiny západného Balkánu, krajiny Východného partnerstva, krajiny južného Stredozemia, Ruská federácia).

Mladí ľudia, ktorí sa zaregistrujú v Európskom zbore solidarity, budú musieť súhlasiť s poslaním Európskeho zboru solidarity a jeho zásadami. Registrácia je jednoduchá a zaregistrovať sa možno na Európskom portáli pre mládež.

 

Je registrácia na portáli Európskeho zboru solidarity zárukou toho, že mladým ľuďom bude ponúknutá činnosť v oblasti solidarity?

Všetci registrovaní mladí ľudia sa môžu zúčastniť na všeobecnej online odbornej príprave a na činnostiach v oblasti budovania komunít, ktoré sa môžu uskutočňovať v ich miestnych komunitách. Registrácia nie je zárukou, že mladým ľuďom bude ponúknutá možnosť dobrovoľníckej práce, stáže či pracovná príležitosť. To závisí od rozpočtu, dostupnosti projektov a osobitných záujmov jednotlivých uchádzačov. 

V návrhu nariadenia sa počíta aj s projektmi solidarity, ktoré zaregistrovaným mladým ľuďom umožnia, aby namiesto čakania na to, že im účastnícka organizácia ponúkne dobrovoľnícke miesto, stáž alebo pracovnú príležitosť, konali samostatne a na miestnej úrovni realizovali svoje nápady v oblasti solidarity. 

 

Aké požiadavky musia splniť organizácie?

Zavedie sa značka kvality s cieľom zabezpečiť, aby účastnícke organizácie dodržiavali zásady a požiadavky Európskeho zboru solidarity. Získanie značky kvality bude vo všeobecnosti predpokladom účasti organizácie na akýchkoľvek činnostiach podporovaných Európskym zborom solidarity (s výnimkou projektov solidarity), nevedie však automaticky k financovaniu. 

Rozsah udelenej značky kvality bude závisieť od typu činností, do ktorých si žiadajúca organizácia želá byť zapojená. Budú platiť osobitné mechanizmy uplatňovania značky kvality, hodnotenia žiadostí a udeľovania (alebo zamietnutia) značky kvality. Na organizácie, ktoré sa už zúčastňujú na iných programoch EÚ a verejné orgány sa budú uplatňovať zjednodušené postupy. Na organizácie akreditované v rámci Európskej dobrovoľníckej služby sa budú uplatňovať prechodné opatrenia. Postup podávania žiadostí budú v závislosti od typu organizácie hodnotiť buď národné agentúry, alebo Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

 

Ako prebieha proces obsadzovania voľných miest uchádzačmi?

Pri registrácii v Európskom zbore solidarity na Európskom portáli pre mládež mladí ľudia popri informáciách o svojom vzdelaní, pracovných skúsenostiach a osobných záujmoch môžu uviesť aj to, do akého typu projektov by sa chceli zapojiť, v akých krajinách by chceli vykonávať činnosť v oblasti solidarity a kedy sa môžu do projektu zapojiť. Môžu si zvoliť medzi typmi činností (dobrovoľníctvo, pracovná príležitosť, stáž) a prejaviť svoj záujem o zapojenie do konkrétnych oblastí solidarity. 

Pri registrácii môžu mladí ľudia takisto vyzdvihnúť konkrétne skúsenosti a vedomosti, ktoré by priniesli Európskemu zboru solidarity, napr. skúsenosti s prácou s utečencami, deťmi, so staršími osobami alebo s osobami so zdravotným postihnutím, skúsenosti v oblasti výučby, prvej pomoci, médií, hudby, umenia, stavebníctva, inžinierstva, riadenia projektov alebo v iných oblastiach. Mladí ľudia sa môžu alternatívne prihlásiť priamo na niektoré z voľných pracovných miest, ktoré účastnícke organizácie uverejnili na portáli Európskeho zboru solidarity. 

Účastnícke organizácie budú mať možnosť vybrať si spomedzi uchádzačov, ktorých motivácia, záujmy a zručnosti najviac zodpovedajú ich potrebám. Mladí ľudia môžu akúkoľvek ponuku predloženú organizáciou prijať alebo odmietnuť.

 

Aké sú finančné podmienky účasti na činnosti Európskeho zboru solidarity?

Každý mladý človek, ktorý sa zúčastňuje na činnosti v oblasti solidarity, dostane príspevok na cestovné náklady a poistenie. 

Dobrovoľníkom sa takisto poskytuje bezplatná strava a ubytovanie, ako aj vreckové počas celého trvania činnosti. 

Na pracovné miesta sa bude vzťahovať pracovná zmluva a odmeny budú stanovené v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami platnými v krajine výkonu práce. Odmeny vypláca organizácia, ktorá zamestnáva mladého človeka. Okrem toho zamestnanci dostanú príspevok na presťahovanie na pokrytie nákladov na usadenie sa v hostiteľskej krajine. 

Na stáže sa bude vzťahovať písomná dohoda a budú platené hostiteľskou organizáciou. Stáže ponúkané ako súčasť činnosti zboru sa musia riadiť zásadami uvedenými v Rámci kvality pre stáže. Aj stážisti dostanú príspevok na presťahovanie.

 

Môžu organizácie za prijatie účastníkov vyžadovať peniaze?

Nie. Žiadna osoba ani subjekt nemôže od účastníka žiadať nijaký finančný príspevok ani poplatok za vybratie na účasť na projekte Európskeho zboru solidarity.

 

A čo poistenie a sociálne zabezpečenie?

Účastníci cezhraničných aktivít budú zaradení do poistnej schémy Európskeho zboru solidarity. Držiteľom európskeho preukazu zdravotného poistenia sa tak poskytne doplnkové krytie, zatiaľ čo tým účastníkom, ktorí nie sú oprávnení na bezplatné získanie európskeho preukazu zdravotného poistenia, sa poskytne plné krytie.

Pokiaľ ide o pracovné miesta a stáže a súvisiace sociálne zabezpečenie, uplatňujú sa určité špecifiká v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami krajiny výkonu činností v oblasti solidarity.

 

Bude sa poskytovať jazyková podpora?

Áno. Účastníci Európskeho zboru solidarity, ktorí prijmú ponuku na cezhraničnú činnosť v oblasti solidarity, budú mať prístup k online jazykovému kurzu, čo im umožní posúdiť a zlepšiť svoje znalosti cudzieho jazyka, ktorý budú používať pri výkone príslušnej činnosti v zahraničí.

 

Aký druh osvedčenia účastníci získajú?

Každý mladý človek, ktorý sa zúčastní na činnosti Európskeho zboru solidarity, dostane osvedčenie o účasti po tom, ako dokončí svoju činnosť v oblasti solidarity. Po ukončení dobrovoľníctva, stáže alebo práce mladí ľudia majú navyše právo získať certifikát Youthpass, v ktorom sa zdokumentujú znalosti, zručnosti a schopnosti získané počas činností v oblasti solidarity.

 

[1] Výzva sa uverejní s výhradou konečného prijatia nariadenia o Európskom zbore solidarity legislatívnym orgánom bez významných zmien a prijatia príslušných rozhodnutí o financovaní.

MEMO/18/4840

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar