Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Corpul european de solidaritate: Prima cerere de propuneri în cadrul noii structuri consolidate – Întrebări și răspunsuri

Bruxelles, 10 august 2018

Astăzi, Comisia Europeană a publicat prima cerere de propuneri pentru o serie de noi proiecte în cadrul Corpului european de solidaritate, care se vor desfășura în 2018 și la începutul anului 2019.

Care este ideea de bază a Corpului european de solidaritate?

Solidaritatea este una dintre valorile comune ale Uniunii Europene, fiind împărtășită de cetățeni și de statele membre și promovată în contextul acțiunilor interne și externe ale Uniunii. 

După cum a afirmat președintele Juncker în discursul său din 2016 privind starea Uniunii, prin care a anunțat crearea Corpului european de solidaritate: „Deseori, dăm mai repede dovadă de solidaritate în situații de urgență. Atunci când dealurile din Portugalia au luat foc, flăcările au fost stinse de avioane trimise de Italia. Atunci când România a rămas fără curent electric din cauza inundațiilor, generatoarele trimise de Suedia au readus lumina în casele oamenilor. Atunci când mii de refugiați au debarcat pe țărmurile Greciei, li s-a oferit adăpost în corturile trimise de Slovacia. În același spirit, Comisia propune astăzi instituirea unui Corp european de solidaritate.” 

Obiectivul Corpului european de solidaritate este acela de a le oferi tinerilor șansa de a participa la o serie de activități de solidaritate ca răspuns la apariția unor situații dificile oriunde în UE. Participarea la aceste activități nu numai că este benefică pentru dezvoltarea personală a tinerilor, pentru implicarea lor activă în societate și pentru capacitatea lor de inserție profesională, ci ajută și organizațiile neguvernamentale, organismele publice și întreprinderile în eforturile lor de a face față provocărilor societale și de altă natură.

 

De ce avea nevoie Corpul european de solidaritate de un temei juridic?

De la lansarea sa în decembrie 2016, Corpul european de solidaritate a fost implementat în cadrul a opt programe diferite, fiecare având propriul temei juridic, propriile obiective și propriul buget [Programul Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), programul LIFE, Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Sănătate”, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul european de dezvoltare regională , Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală]. 

Un temei juridic de sine stătător oferă un singur instrument de finanțare cuprinzător, cu un set clar de obiective. Acesta va contribui la consolidarea Corpului european de solidaritate, prin creșterea coerenței, a impactului și a eficacității sale din punctul de vedere al costurilor, precum și la crearea a și mai multor oportunități pentru tineri. 

La 30 mai 2017, în urma unor consultări specifice cu părțile interesate, Comisia a prezentat o propunere care prevedea dotarea Corpului european de solidaritate cu un temei juridic unic, cu un mecanism de finanțare propriu și cu o gamă mai amplă de activități de solidaritate.

 

Când se preconizează că va intra în vigoare Regulamentul privind Corpul european de solidaritate?

În iunie 2018, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la propunerea Comisiei de a dota Corpul european de solidaritate, până în 2020, cu un buget și cu un cadru juridic propriu. Proiectul de regulament ar trebui să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și să intre în vigoare în octombrie 2018[1], cu condiția să fie votat de Parlamentul European în sesiunea sa plenară din septembrie și adoptat formal în cadrul Consiliului.

 

Care este bugetul Corpului european de solidaritate până în 2020?

Bugetul global disponibil pentru implementarea Corpului european de solidaritate în perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a regulamentului și 31 decembrie 2020 va fi de 375 600 000 EUR în prețuri curente. Prevăzut în temeiul juridic, această sumă va garanta un buget stabil pentru această inițiativă de-a lungul actualului cadru financiar multianual. 

Costurile fiecărei activități de solidaritate în parte variază în funcție de natura lor, de durata lor și de țara în care se desfășoară.

 

Va continua Corpul european de solidaritate să existe după 2020?

Comisia Europeană a propus continuarea activităților Corpului european de solidaritate în cadrul următorului buget pe termen lung. În acest scop, la 11 iunie 2018, Comisia și-a prezentat propunerea privind viitorul Corpului european de solidaritate după 2020, alocând 1,26 miliarde EUR pentru a permite unui număr de aproximativ 350 000 de tineri să participe la activități de solidaritate. 

 

GUVERNANȚA

Ce structură organizatorică va fi responsabilă pentru Corpul de solidaritate?

În prima sa fază (începând din 2016), Corpul european de solidaritate a fost finanțat și gestionat de opt programe diferite ale UE. Conform noului temei juridic, Corpul european de solidaritate va fi implementat de Comisia Europeană, de agențiile naționale Erasmus+ din statele membre și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

Agențiile naționale Erasmus+, care sunt deja responsabile pentru gestionarea componentei pentru tineret a programului Erasmus+, vor fi însărcinate cu implementarea celor mai multe dintre acțiunile Corpului european de solidaritate: evaluarea cererilor primite de la majoritatea tipurilor de organizații care solicită eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate, evaluarea cererilor de finanțare din partea organizațiilor participante, asigurarea formării profesionale și a sprijinului, organizarea activităților de colaborare în rețea sau promovarea Corpului european de solidaritate la nivel național. 

Comisia Europeană, cu sprijinul EACEA, va gestiona serviciile orizontale destinate participanților la Corpul european de solidaritate, de exemplu, formarea profesională online, sprijinul lingvistic online și asigurările. De asemenea, agenția va atribui eticheta de calitate anumitor tipuri de părți interesate (de exemplu, rețele sau platforme la scară europeană, autorități și servicii publice naționale, organizații care oferă activități desfășurate cu sprijinul unor programe ale UE, altele decât Corpul european de solidaritate, care pun la dispoziție oportunități de voluntariat, de stagii sau de angajare). 

În plus, un Centru de resurse al Corpului european de solidaritate, nou creat, va sprijini organismele de implementare și organizațiile participante, în special în ceea ce privește certificarea și atestarea aptitudinilor dobândite de tineri în cursul activităților la care participă.

 

Care va fi rolul serviciilor de ocupare a forței de muncă?

Actorii de pe piața muncii, cum sunt serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, dar și camerele de comerț, vor putea contribui la Corpul european de solidaritate ajutându-i pe participanți să găsească un loc de muncă sau un stagiu legat de activități de solidaritate. Sprijinul lor se va baza pe structurile existente. 

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă, în special, au acces extins la informații de pe piața forței de muncă, privind de exemplu posturile vacante atât din țara lor (prin intermediul propriei baze de date), cat și de peste hotare (prin EURES). În plus, aceste servicii ar putea să sprijine implicarea angajatorilor în promovarea Corpului european de solidaritate, precum și să încurajeze tinerii să se înscrie. Ele pot, de asemenea, să ofere sprijin participanților la Corpul european de solidaritate după încheierea activității, pentru a se asigura că participarea lor la o activitate de solidaritate devine un punct de lansare pe piața muncii.

Actorii de pe piața muncii, inclusiv serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, vor putea să solicite granturi, în mod individual sau colectiv, prin intermediul agențiilor naționale Erasmus+.

 

ACTIVITĂȚI

Activitățile sprijinite vor rămâne aceleași?

În prima fază a implementării sale (2016-2018), Corpul european de solidaritate a oferit tinerilor oportunități de voluntariat, de stagii sau de locuri de muncă individuale. 

Pe baza noului temei juridic, Corpul european de solidaritate nu numai că va sprijini tinerii să se implice în activități de voluntariat cu durata de până la 12 luni, în stagii cu durata între 2 și 6 luni și, în conformitate cu legislația națională relevantă, în locuri de muncă cu durata între 3 și 12 luni, ci le va oferi participanților și ocazia de a-și elabora propriile proiecte de solidaritate sau de a efectua activități de voluntariat de scurtă durată în cadrul unui grup. 

Se acordă o atenție deosebită tinerilor cu mai puține oportunități. Pentru a facilita participarea acestora, sunt propuse un sprijin financiar specific și formate adaptate ale activităților. O serie de măsuri de sprijin (de exemplu, sesiuni de formare generală și lingvistică, asigurări, sprijin înainte și după activitățile de solidaritate, asistență administrativă) vor fi puse la dispoziția tuturor participanților și a organizațiilor participante.

 

Ce sunt echipele de voluntariat?

Activitățile desfășurate de echipele de voluntariat reprezintă o nouă caracteristică a Corpului european de solidaritate. Este vorba de activități de solidaritate care permit echipelor de participanți la Corpul european de solidaritate din diferite țări participante să desfășoare împreună activități de voluntariat pentru perioade cuprinse între două săptămâni și două luni. Datorită duratei mai scurte și caracterului colectiv, acest format ar trebui să faciliteze incluziunea tinerilor cu mai puține oportunități în Corpul european de solidaritate. 

În plus, formatul echipelor de voluntariat va fi utilizat de asemenea pentru urmărirea priorităților politice specifice, de exemplu protejarea patrimoniului cultural european; integrarea resortisanților țărilor terțe (inclusiv a solicitanților de azil și a refugiaților); reacția la provocările legate de mediu și de schimbările climatice, inclusiv prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și redresarea în caz de dezastru (cu excepția răspunsului imediat în caz de dezastre), prin intermediul unei acțiuni centralizate „Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată”.

 

Ce este un proiect de solidaritate?

Proiectele de solidaritate sunt inițiative conduse de tineri, lansate și realizate de grupuri de cel puțin cinci participanți la Corpul european de solidaritate, cu o durată cuprinsă între două și douăsprezece luni. Tinerii participanți vor juca un rol activ în proiectarea și punerea în practică a propriilor lor idei destinate să aducă beneficii comunităților lor locale, în orice domeniu legat de solidaritate. Un proiect de solidaritate ar trebui să vizeze o provocare specifică în cadrul comunității participanților și să reflecte o valoare adăugată europeană clară. 

Întrucât proiectele de solidaritate se desfășoară de obicei în țara de reședință a participanților la Corpul european de solidaritate, acest format este adaptat și pentru participarea tinerilor cu mai puține oportunități, pentru care poate fi dificil să se implice în activități în străinătate, dar care doresc totuși să contribuie la viața societății.

 

Ce sunt activitățile de colaborare în rețea?

Activitățile de colaborare în rețea urmăresc creșterea calității implementării globale a Corpului european de solidaritate, însoțind implementarea acestuia și sporindu-i eficacitatea, impactul și vizibilitatea. Ele vizează, de asemenea, crearea unui sentiment de apartenență la Corpul de solidaritate. Ar putea fi vorba, de exemplu, de informarea nou-veniților (atât a tinerilor, cât și a organizațiilor potențial participante) cu privire la Corpul european de solidaritate, de participarea la forumuri consultative, de schimburi de bune practici sau de creare a unor rețele de foști participanți.

 

Cine își poate depune candidatura?

Organismele publice și private stabilite în statele membre ale UE pot solicita eticheta de calitate și finanțare. În plus, grupurile de tineri înregistrați pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate. Organizații din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și alte țări partenere pot participa în calitate de parteneri la proiecte de voluntariat. Mai multe informații sunt disponibile în Ghidul Corpului european de solidaritate.

 

Unde și când se poate depune candidatura pentru prezenta cerere de propuneri?

Cererile de finanțare pentru echipele de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată trebuie adresate Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură. Cererile privind alte acțiuni trebuie depuse la agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă. 

Organizațiile eligibile și grupurile de tineri trebuie să își depună candidaturile până la următoarele termene (înainte de ora 12.00, ora Bruxelles-ului):

 

Parteneriate de voluntariat

16 octombrie 2018

Proiecte de voluntariat

16 octombrie 2018

Stagii și locuri de muncă

16 octombrie 2018

Proiecte de solidaritate

16 octombrie 2018

Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată

18 februarie 2019

 

Cererile pentru eticheta de calitate pot fi depuse în orice moment.

Cine se poate înscrie în Corpul european de solidaritate?

Orice persoană cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani care este resortisant al unei țări participante sau care locuiește legal într-o țară participantă sau parteneră poate să se înscrie în Corpul european de solidaritate. Vârsta minimă pentru participarea la un proiect de solidaritate este de 18 ani. Toate activitățile Corpului european de solidaritate sunt deschise tinerilor și organizațiilor de tineri din țările participante (statele membre ale UE), iar unele activități sunt deschise, de asemenea, țărilor partenere (Asociația Europeană a Liberului Schimb, țările candidate la aderare, țările din Balcanii de Vest, țările Parteneriatului estic, țările sud-mediteraneene, Federația Rusă).

Tinerii care se înscriu în Corpul european de solidaritate vor trebui să adere la declarația de misiune și la principiile Corpului european de solidaritate. Înscrierea se poate efectua cu ușurință pe o pagină de internet specială, prin intermediul Portalului european pentru tineret.

 

Înscrierea pe portalul Corpului european de solidaritate le va garanta tinerilor obținerea unei oferte de activitate de solidaritate?

Toți tinerii înscriși pot lua parte la o formare generală online și la eventualele activități de consolidare a comunității desfășurate în cadrul comunităților lor locale. Înscrierea nu garantează că tânărului respectiv i se va oferi o oportunitate de voluntariat, de stagiu sau de loc de muncă. Acest lucru depinde de buget, de disponibilitatea proiectelor și de interesele specifice ale fiecărui candidat. 

Propunerea de regulament prevede de asemenea proiecte de solidaritate, care le vor permite tinerilor care s-au înscris să acționeze din proprie inițiativă și să își pună în practică ideile de solidaritate la nivel local, în loc să aștepte să li se ofere o oportunitate de voluntariat, de stagiu sau de loc de muncă de către o organizație participantă. 

 

Care sunt cerințele pentru organizații?

Va fi instituită o etichetă de calitate, pentru a asigura respectarea de către organizațiile participante a principiilor și a cerințelor Corpului european de solidaritate. În general, obținerea unei etichete de calitate va reprezenta o condiție prealabilă pentru participarea unei organizații la activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate (cu excepția proiectelor de solidaritate), însă nu va presupune în mod automat finanțare. 

Sfera de aplicare a etichetei de calitate acordate va depinde de tipul de activități la care dorește să participe organizația solicitantă. Se prevede implementarea unor mecanisme specifice pentru procedura de depunere a cererii de etichetă de calitate, pentru evaluarea cererilor și acordarea (sau refuzul) etichetei de calitate. Vor fi puse la dispoziție proceduri simplificate pentru organizațiile care participă deja la alte programe ale UE și pentru autoritățile publice. Vor fi prevăzute măsuri tranzitorii destinate organizațiilor acreditate în cadrul Serviciului european de voluntariat. Procesul de depunere a cererii, în funcție de tipul organizației, va fi evaluat de agențiile naționale sau de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

 

Cum funcționează procesul de corelare?

În momentul înscrierii în Corpul european de solidaritate prin intermediul portalului Corpului european de solidaritate, tinerii vor putea preciza, pe lângă informațiile privind studiile și experiența lor profesională și interesele lor personale, și tipul de proiecte la care ar dori să participe, țările în care ar dori să desfășoare o activitate de solidaritate și perioada în care sunt disponibili pentru a participa. Ei pot alege între tipurile de activități (voluntariat, loc de muncă, stagiu) și își pot exprima interesul pentru implicarea în anumite domenii de solidaritate. 

În momentul înscrierii, tinerii pot, de asemenea, să își pună în evidență experiența și cunoștințele specifice cu care ar putea contribui în cadrul Corpului european de solidaritate, de exemplu cele din domeniul muncii cu refugiații, cu copiii, cu vârstnicii sau cu persoanele cu handicap, cele din domeniul educației, al primului ajutor, al mijloacelor de comunicare în masă, al muzicii, al artelor, al construcțiilor, al ingineriei, al managementului de proiecte sau din alte domenii. În mod alternativ, tinerii pot solicita în mod direct unul dintre posturile vacante publicate pe portalul Corpului european de solidaritate de către organizațiile participante. 

Organizațiile participante vor avea posibilitatea de a alege dintre candidații a căror motivație și ale căror interese și aptitudini corespund cel mai bine necesităților lor. Tinerii sunt liberi să accepte sau să refuze orice ofertă pe care o primesc din partea unei organizații.

 

Care sunt condițiile financiare de participare la o activitate a Corpului european de solidaritate?

Fiecare tânăr care participă la o activitate de solidaritate primește o contribuție la costurile aferente călătoriei și asigurărilor sale. 

De asemenea, voluntarilor li se oferă masă și cazare gratuită, precum și bani de buzunar pe întreaga durată a activității pe care o desfășoară. 

Locurile de muncă se vor baza pe un contract de muncă, iar remunerațiile vor fi stabilite în conformitate cu legile și reglementările naționale și cu convențiile colective în vigoare în țara în care se efectuează munca respectivă. Remunerația va fi plătită de organizația care a angajat tânărul respectiv. În plus, angajații vor primi o indemnizație de mutare drept contribuție la costurile legate de instalarea lor în țara gazdă. 

Stagiile se vor baza pe un acord scris și vor fi remunerate de către organizația gazdă. Stagiile oferite în cadrul Corpului de solidaritate trebuie să respecte principiile evidențiate în cadrul de calitate pentru stagii. Stagiarii vor primi, de asemenea, o indemnizație de mutare.

 

Organizațiile le pot cere bani participanților pentru cooptarea lor?

Nu. Nicio persoană fizică sau entitate nu le poate cere participanților niciun fel de contribuție financiară sau taxă pentru selecția în vederea participării la un proiect al Corpului european de solidaritate.

 

Care este situația asigurărilor sociale și de sănătate?

Participanții la activități transfrontaliere vor fi înscriși în sistemul de asigurare al Corpului european de solidaritate. Acest sistem va asigura o acoperire suplimentară titularilor unui card european de asigurări sociale de sănătate și acoperirea completă a participanților care nu sunt eligibili pentru obținerea cu titlu gratuit a cardului european de asigurări sociale de sănătate.

În ceea ce privește locurile de muncă și stagiile și asigurările sociale aferente, se aplică anumite specificități, în conformitate cu legile și reglementările naționale și cu convențiile colective de muncă din țara în care se vor desfășura activitățile de solidaritate.

 

Se va asigura sprijin lingvistic?

Da. Participanții la Corpul european de solidaritate care acceptă o ofertă de activitate de solidaritate într-o altă țară vor avea acces la un curs de limbă online care să le permită să își evalueze și să își îmbunătățească competențele în limba străină pe care o vor utiliza pentru a-și desfășura activitatea în străinătate.

 

Ce fel de certificat vor primi participanții?

Toți tinerii care participă la o activitate a Corpului european de solidaritate vor primi un certificat de participare la încheierea activității de solidaritate. La sfârșitul activității de voluntariat, de stagiu sau de muncă, tinerii au, de asemenea, dreptul să primească un certificat Youthpass care le atestă cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în cursul activităților de solidaritate.

 

[1] Cererea de propuneri este publicată sub rezerva adoptării finale a Regulamentului privind Corpul european de solidaritate de către autoritatea legislativă, fără modificări semnificative, precum și sub rezerva adoptării deciziilor de finanțare.

MEMO/18/4840

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar