Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Europejski Korpus Solidarności: Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach nowej, wzmocnionej struktury – pytania i odpowiedzi

Bruksela, 10 sierpnia 2018 r.

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczące serii nowych projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, które będą realizowane w 2018 r. i na początku 2019 r.

Jaka idea przyświeca Europejskiemu Korpusowi Solidarności?

Solidarność jest wspólną wartością Unii Europejskiej – solidarność między obywatelami, między państwami członkowskimi oraz w obrębie działań wewnętrznych i zewnętrznych Unii. 

Jak powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r., zapowiadając utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności: Często najchętniej okazujemy solidarność w obliczu sytuacji wyjątkowych. Gdy w Portugalii płonęły wzgórza, płomienie gasiły włoskie samoloty . Gdy powodzie spowodowały przerwy w dostawach prądu w Rumunii, dzięki szwedzkim generatorom prądu zapalono ponownie światła. Gdy na wybrzeża Grecji docierały tysiące uchodźców, za schronienie posłużyły im słowackie namioty. W tym samym duchu Komisja proponuje dziś utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest danie młodym ludziom możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju działaniach solidarnościowych, które prowadzone są w całej UE podczas trudnych sytuacji. Uczestnictwo w działaniach solidarnościowych jest korzystne nie tylko z punktu widzenia rozwoju osobistego młodzieży, aktywnego zaangażowania w życie społeczne i zwiększenia szans na zatrudnienie, ale również wspiera organizacje pozarządowe, organy krajowe i przedsiębiorstwa w ich staraniach mających na celu sprostanie wyzwaniom o charakterze społecznym i innym.

 

Dlaczego potrzebna była podstawa prawna dla Europejskiego Korpusu Solidarności?

Od momentu jego uruchomienia w grudniu 2016 r. Europejski Korpus Solidarności był dotychczas realizowany z wykorzystaniem ośmiu różnych programów, z których każdy posiada własną podstawę prawną, cele i budżet (program ERASMUS +, program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), program LIFE, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Zdrowie”, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). 

Oddzielna podstawa prawna umożliwia stworzenie jednego kompleksowego instrumentu finansowania obejmującego jasno sprecyzowane cele. Pomoże to skonsolidować Europejski Korpus Solidarności przez zwiększenie jego spójności, oddziaływania i efektywności pod względem kosztów oraz stworzy jeszcze więcej możliwości dla młodzieży. 

W dniu 30 maja 2017 r., po konsultacjach z zainteresowanymi stronami, Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyposażenia Europejskiego Korpusu Solidarności w jednolitą podstawę prawną, własny mechanizm finansowania i szerszy zestaw działań solidarnościowych.

 

Kiedy przewidziane jest wejście w życie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności?

W czerwcu 2018 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie wniosku Komisji dotyczącego zapewnienia Europejskiemu Korpusowi Solidarności własnego budżetu i ram prawnych do 2020 r. Oczekuje się, że projekt rozporządzenia zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie w październiku 2018 r., pod warunkiem pozytywnego wyniku głosowania podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim we wrześniu oraz formalnego przyjęcia przez Radę[1].

 

Jaki jest budżet Europejskiego Korpusu Solidarności do 2020 r.?

Ogólny budżet dostępny na wdrożenie Europejskiego Korpusu Solidarności w okresie od wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r. wyniesie 375 600 000 euro według cen bieżących. Jest to zapisane w podstawie prawnej i będzie gwarantowało stabilny budżet tej inicjatywy przez pozostały okres aktualnych wieloletnich ram finansowych. 

Koszty poszczególnych działań solidarnościowych różnią się w zależności od ich rodzaju, czasu trwania oraz kraju, w jakim mają miejsce.

 

Czy Europejski Korpus Solidarności będzie kontynuować swoją działalność po 2020 r.?

Komisja Europejska zaproponowała, aby Europejski Korpus Solidarności kontynuował swoją działalność w ramach kolejnego długoterminowego budżetu. W tym celu w dniu 11 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła swój wniosek w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020 r., przeznaczając kwotę 1,26 mld euro w celu umożliwienia 350 tys. młodych osób odbycie stażu solidarnościowego. 

 

ZARZĄDZANIE

Jaka struktura organizacyjna będzie odpowiedzialna za zarządzanie korpusem?

W pierwszym okresie (od 2016 r.) Europejski Korpus Solidarności jest finansowany i zarządzany w ramach ośmiu różnych programów UE. W oparciu o nową podstawę prawną Europejski Korpus Solidarności będzie wdrażany przez Komisję Europejską, agencje narodowe programu Erasmus+ w państwach członkowskich oraz Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Agencje narodowe programu Erasmus+, które już zarządzają działaniami tego programu dotyczącymi młodzieży, będą odpowiedzialne za wdrażanie większości działań Europejskiego Korpusu Solidarności: ocenianie wniosków od większości organizacji ubiegających się o znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, ocenianie wniosków o finansowanie składanych przez uczestniczące organizacje, organizowanie szkoleń i zapewnianie wsparcia, organizowanie działań służących tworzeniu sieci kontaktów, promowanie Europejskiego Korpusu Solidarności na szczeblu krajowym. 

Komisja Europejska, przy wsparciu EACEA, będzie odpowiedzialna za usługi horyzontalne na rzecz uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności, tj. szkolenia online, wsparcie językowe online i ubezpieczenie. Agencja będzie przyznawać znak jakości określonym uczestnikom (np. sieciom lub platformom o zasięgu ogólnoeuropejskim, krajowym organom i podmiotom świadczącym usługi publiczne, organizacjom oferującym działania realizowane przy wsparciu programów UE innych niż Europejski Korpus Solidarności, zapewniającym wolontariat, staże lub pracę). 

Poza tym nowo utworzone centrum zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności będzie wspierać organy wdrażające i organizacje uczestniczące, szczególnie w odniesieniu do certyfikacji i dokumentowania umiejętności nabytych przez młode osoby w trakcie wykonywanych działań.

 

Jaka będzie rola służb zatrudnienia?

Podmioty działające na rynku pracy, takie jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia, lecz również izby handlowe, będą mogły wnieść swój wkład do Europejskiego Korpusu Solidarności, wspierając jego uczestników w poszukiwaniu zatrudnienia lub stażu. Wsparcie to będzie się opierać na istniejących strukturach. 

Szczególnie publiczne służby zatrudnienia mają obszerne informacje o rynku pracy, tj. dostęp do ogłoszeń o miejscach pracy zarówno w kraju (za pośrednictwem własnych baz danych), jak i za granicą (poprzez EURES). Mogą one ponadto pomóc dotrzeć do pracodawców w celu promowania Europejskiego Korpusu Solidarności, jak również do osób młodych, aby zachęcić je do rejestrowania się. Służby te mogą również zapewniać uczestnikom Europejskiego Korpusu Solidarności wsparcie po zakończeniu przez nich ich działalności, aby ich uczestnictwo w działaniu solidarnościowym mogło ułatwić im wejście na rynek pracy.

Podmioty działające na rynku pracy, w tym publiczne i prywatne służby zatrudnienia, będą mogły – indywidualnie lub wspólnie – ubiegać się o dotacje za pośrednictwem agencji narodowych programu Erasmus+.

 

DZIAŁANIA

Czy zmienią się działania objęte wsparciem?

W pierwszej fazie realizacji (w latach 2016-2018) Europejski Korpus Solidarności oferuje młodym ludziom możliwości w zakresie indywidualnego wolontariatu, stażu lub zatrudnienia. 

Oprócz wspierania działań wolontariackich młodzieży przez okres do 12 miesięcy, staży w formie praktyk zawodowych przez okres 2–6 miesięcy oraz zatrudnienia zgodnie z właściwym ustawodawstwem krajowym przez okres 3–12 miesięcy, dzięki nowej podstawie prawnej Europejski Korpus Solidarności zapewni uczestnikom możliwość tworzenia własnych projektów solidarnościowych lub zgłaszania się w ramach wolontariatu jako grupa – w krótkoterminowej perspektywie. 

Szczególną uwagę zwraca się na mniej uprzywilejowaną młodzież. Aby ułatwić uczestnictwo tej młodzieży, proponuje się specjalne wsparcie finansowe i dostosowany format działań. Do dyspozycji wszystkich uczestników i organizacji uczestniczących oddanych zostanie szereg środków wsparcia (np. szkolenia ogólne i językowe, ubezpieczenie, wsparcie przed działaniami solidarnościowymi i po ich zakończeniu, pomoc administracyjna).

 

Czym jest zespół wolontariuszy?

Nowym elementem Europejskiego Korpusu Solidarności są działania podejmowane przez zespoły wolontariuszy. Są to działania solidarnościowe pozwalające zespołom uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności z różnych uczestniczących krajów na wspólny udział w wolontariacie przez okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Ze względu na krótszy czas trwania i zbiorowy charakter, oczekuje się, że format ten ułatwi włączenie do działalności Europejskiego Korpusu Solidarności młodych ludzi o bardziej ograniczonych możliwościach. 

Ponadto idea zespołów wolontariuszy będzie wykorzystywana do realizowania konkretnych priorytetów politycznych, np. ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego; integracji obywateli państw trzecich (w tym osób ubiegających się o azyl i uchodźców); reagowania na wyzwania w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym zapobiegania klęskom żywiołowym, gotowości na wypadek ich wystąpienia i odbudowy (z wyłączeniem udziału w natychmiastowym reagowaniu na klęski żywiołowe); będzie to możliwe za pośrednictwem scentralizowanego działania „zespoły wolontariuszy w obszarach o wysokim priorytecie”.

 

Czym jest projekt solidarnościowy?

Projekty solidarnościowe to inicjatywy kierowane przez młodych ludzi, organizowane i realizowane przez grupy liczące co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności, trwające od dwóch do dwunastu miesięcy. Młodzi uczestnicy będą odgrywać aktywną rolę w projektowaniu i we wdrażaniu swoich własnych pomysłów na rzecz społeczności lokalnych, na obszarach związanych z ideą solidarności. Projekt solidarnościowy powinien być odpowiedzią na konkretne wyzwania w obrębie społeczności uczestnika i wykazywać wyraźną europejską wartość dodaną. 

Projekty solidarnościowe są zazwyczaj realizowane w państwie, w którym zamieszkują uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności, format ten jest zatem odpowiedni dla młodych ludzi o mniejszych możliwościach, którzy mogą napotykać trudności w podejmowaniu działań za granicą, lecz mimo to pragną wnieść swój wkład w rozwój społeczeństwa.

 

Czym są działania służące tworzeniu sieci kontaktów?

Działania służące tworzeniu sieci kontaktów mają na celu zwiększenie jakości ogólnego wdrażania Europejskiego Korpusu Solidarności podczas realizacji jego zadań, zwiększając jego skuteczność, wpływ i widoczność. Ich celem jest również stworzenie poczucia przynależności do korpusu. Działania te mogą być związane np. z informowaniem nowych uczestników (zarówno młodych osób, jak i potencjalnych organizacji uczestniczących) o Europejskim Korpusie Solidarności, z forami konsultacyjnymi, wymianą dobrych praktyk lub tworzeniem sieci absolwentów.

 

Kto może składać wnioski?

O znak jakości i o finansowanie mogą ubiegać się organy publiczne i prywatne z siedzibą w państwach członkowskich UE. Ponadto o finansowanie projektów solidarnościowych mogą ubiegać się grupy młodych osób, które zarejestrowały się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. W programach wolontariatu uczestniczyć mogą – na zasadach partnerskich – organizacje z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii i innych krajów partnerskich. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Gdzie i kiedy można składać wniosek w odpowiedzi na zaproszenie?

Wnioski o finansowanie zespołów wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie należy kierować do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Wnioski dotyczące innych działań należy składać do agencji narodowej państwa, w którym zarejestrowana jest organizacja wnioskodawcy. 

Kwalifikujące się organizacje i grupy młodych ludzi powinny składać swoje wnioski w następujących terminach [przed godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli]:

 

Partnerstwa na rzecz wolontariatu

16 października 2018 r.

Projekty wolontariatu

16 października 2018 r.

Praktyki zawodowe i miejsca pracy

16 października 2018 r.

Projekty solidarnościowe

16 października 2018 r.

Zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie

18 lutego 2019 r.

 

Wnioski o przyznanie znaku jakości mogą być składane w sposób ciągły.

Kto może zarejestrować się w Europejskim Korpusie Solidarności?

W Europejskim Korpusie Solidarności może zarejestrować się każda osoba w wieku od 17 do 30 lat, będąca obywatelem kraju uczestniczącego lub kraju partnerskiego bądź legalnie w nich przebywająca. Osoby biorące udział w projektach solidarnościowych muszą mieć co najmniej 18 lat. Wszystkie działania Europejskiego Korpusu Solidarności są otwarte dla młodych ludzi i dla organizacji z krajów uczestniczących (państwa członkowskie UE), natomiast niektóre działania są otwarte również dla krajów partnerskich (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, państwa kandydujące do UE, państwa regionu Bałkanów Zachodnich, państwa Partnerstwa Wschodniego, państwa południowego regionu Morza Śródziemnego, Federacja Rosyjska).

Osoby pragnące przyłączyć się do Europejskiego Korpusu Solidarności muszą zaakceptować jego deklarację misji oraz przestrzegać jego zasad. Rejestracja jest prosta i można jej dokonać na specjalnej stronie internetowej, za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego.

 

Czy rejestracja na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności jest dla młodej osoby gwarancją otrzymania oferty uczestnictwa w działaniu solidarnościowym?

Wszystkie zarejestrowane młode osoby mogą wziąć udział w ogólnych szkoleniach online oraz w działaniach na rzecz budowania społeczności, jakie mogą mieć miejsce w ich lokalnych społecznościach. Zarejestrowanie nie gwarantuje młodej osobie oferty wolontariatu, stażu czy zatrudnienia. Zależy to od budżetu, dostępności projektów i konkretnych zainteresowań poszczególnych kandydatów. 

W projekcie rozporządzenia przewidziano również projekty solidarnościowe, umożliwiające zarejestrowanym osobom samodzielne podejmowanie działań i wdrażanie pomysłów na rzecz solidarności na szczeblu lokalnym; osoby te nie muszą więc czekać na złożenie przez uczestniczącą organizację oferty wolontariatu, stażu lub zatrudnienia. 

 

Jakie są wymagania dotyczące organizacji?

Wprowadzony zostanie znak jakości, który zapewni przestrzeganie przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Europejskiego Korpusu Solidarności. Ogólnie rzecz biorąc, warunkiem wstępnym uczestnictwa danej organizacji w jakichkolwiek działaniach wspieranych przez Europejski Korpus Solidarności (z wyjątkiem projektów solidarnościowych) będzie uzyskanie znaku jakości. Nie prowadzi to jednak automatycznie do finansowania. 

Zakres przyznawanego znaku jakości będzie zależał od rodzaju działań, w jakie zaangażowana chciałaby być organizacja wnioskodawcy. Wprowadzono konkretne mechanizmy stosowania znaku jakości, oceny wniosków i przyznawania (lub odmowy) znaku jakości. Organizacjom już uczestniczącym w innych programach UE oraz organom publicznym udostępnione zostaną procedury uproszczone. W przypadku organizacji akredytowanych w ramach europejskiego wolontariatu zastosowane zostaną środki przejściowe. Proces składania wniosków będzie, w zależności od rodzaju organizacji, oceniany przez agencje narodowe lub Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

 

Jak działa proces kojarzenia chętnych?

Kiedy osoba młoda rejestruje się w Europejskim Korpusie Solidarności za pośrednictwem Europejskiego Portalu Korpusu Solidarności, oprócz informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zainteresowań może ona również wskazać, w jakich projektach chciałaby wziąć udział, w których krajach chciałaby realizować działanie solidarnościowe oraz kiedy może w nim uczestniczyć. Może ona wybrać rodzaj działań (wolontariat, zatrudnienie, staż) oraz wyrazić zainteresowanie konkretnymi obszarami działań solidarnościowych. 

Podczas rejestracji można również podkreślić swoje szczególne doświadczenie i wiedzę, które uczestnik wniesie do Europejskiego Korpusu Solidarności, jak np. praca z uchodźcami, dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, nauczanie, pierwsza pomoc, media, muzyka, sztuka, budownictwo, inżynieria, zarządzanie projektami lub w innych dziedzinach. Młodzi ludzie mogą ubiegać się również bezpośrednio o jedno ze stanowisk opublikowanych na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności przez organizacje uczestniczące. 

Organizacje uczestniczące będą mogły wybierać spośród kandydatów, których motywacja, zainteresowania i umiejętności najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Młodzi ludzie będą mogli swobodnie odrzucać lub przyjmować oferty składane przez organizacje.

 

Jakie są warunki finansowe uczestnictwa w działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Każda młoda osoba uczestnicząca w działaniach solidarnościowych otrzymuje częściowy zwrot kosztów podróży i ubezpieczenia. 

Wolontariusze otrzymują również bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, a także kieszonkowe przez cały okres swojej działalności. 

Zatrudnienie będzie oparte na umowach o pracę, a wynagrodzenie będzie ustalane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz układami zbiorowymi obowiązującymi w kraju, w którym ma być wykonywana praca. Takie wynagrodzenie będzie wypłacane przez organizację zatrudniającą młodą osobę. Ponadto zatrudnione osoby otrzymają dodatek z tytułu relokacji, który pomoże im pokryć koszty zagospodarowania w kraju przyjmującym. 

Staże będą oparte na pisemnej umowie i opłacane przez organizację przyjmującą. Staże oferowane w ramach korpusu muszą uwzględniać zasady określone w ramach jakości staży. Osoby odbywające staż będą otrzymywać również dodatek z tytułu relokacji.

 

Czy organizacje mogą pobierać od uczestników pieniądze?

Nie. Żadna osoba prywatna ani podmiot nie mogą domagać się od uczestnika jakiegokolwiek wkładu finansowego ani opłat w związku z ich wyborem jako uczestników projektu Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Zabezpieczenie społeczne i ubezpieczenie

Uczestnicy działań transgranicznych będą objęci systemem ubezpieczeń Europejskiego Korpusu Solidarności. Zapewnia ono uzupełniające ubezpieczenie osób posiadających europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełne ubezpieczenie osób, które nie kwalifikują się do bezpłatnego korzystania z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli chodzi o pracę i praktyki zawodowe oraz związane z nimi ubezpieczenie społeczne, zastosowanie mają szczególne postanowienia wynikające z przepisów ustawowych i wykonawczych oraz układów zbiorowych obowiązujących w kraju, w którym będzie się odbywało działanie solidarnościowe.

 

Czy przewiduje się wsparcie językowe?

Tak. Uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy przyjmą ofertę udziału w transgranicznym działaniu solidarnościowym, otrzymają dostęp do kursu językowego online. W ten sposób będą mogli ocenić i podnieść swoje kwalifikacje w języku obcym, którym będą się posługiwać podczas działania za granicą.

 

Jakiego rodzaju świadectwa otrzymają uczestnicy?

Każda młoda osoba, która uczestniczy w działaniu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, otrzyma na koniec zaświadczenie uczestnictwa. Po zakończeniu swojego wolontariatu, stażu czy zatrudnienia młoda osoba jest ponadto uprawniona do otrzymania świadectwa Youthpass, poświadczającego wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte w ramach działań solidarnościowych.

 

[1] Wezwanie jest publikowane z zastrzeżeniem ostatecznego przyjęcia rozporządzenia w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności przez organ prawodawczy bez istotnych zmian, a także przyjęcia odpowiednich decyzji finansowych.

MEMO/18/4840

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar