Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Eiropas Solidaritātes korpuss: pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus jaunās, nostiprinātās struktūras ietvaros. Jautājumi un atbildes

Briselē, 2018. gada 10. augustā

Eiropas Komisija šodien publicēja pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par vairākiem jauniem Eiropas Solidaritātes korpusa projektiem, kurus plānots īstenot 2018. gadā un 2019. gada sākumā.

Kāda ir Eiropas Solidaritātes korpusa pamatideja?

Solidaritāte ir viena no Eiropas Savienības vispārējām vērtībām — tā valda starp iedzīvotājiem, dalībvalstīm un nosaka Savienības rīcību gan Savienības iekšienē, gan aiz tās robežām. 

Par Eiropas Solidaritātes korpusa izveidi Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja 2016. gadā uzrunā par stāvokli Savienībā: “Mēs bieži vislabprātāk izrādām solidaritāti, saskaroties ar ārkārtas situācijām. Tad, kad dega Portugāles pakalni, Itālijas lidmašīnas dzēsa liesmas. Kad plūdu dēļ Rumānijā pazuda elektrība, Zviedrijas ģeneratori atjaunoja apgaismojumu. Tad, kad Grieķijas krastos ieradās tūkstošiem bēgļu, Slovākijas teltis sniedza patvērumu. Līdzīgā garā Komisija šodien ierosina izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu.” 

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir dot jauniešiem iespēju piedalīties dažādās solidaritātes darbībās, risinot problēmsituācijas visā Eiropas Savienībā. Piedaloties jaunieši ne tikai ieguldīs savā personiskajā attīstībā, būs aktīvi sabiedrības locekļi un iekļūs darba tirgū, bet arī palīdzēs nevalstiskām organizācijām, publiskām iestādēm un uzņēmumiem risināt sabiedrības un citas problēmas.

 

Kāpēc Eiropas Solidaritātes korpusam ir vajadzīgs juridisks pamats?

Kopš tā izveides 2016. gada decembrī Eiropas Solidaritātes korpuss ir darbojies saskaņā ar astoņām dažādām programmām, kurām katrai ir savs juridiskais pamats, uzdevumi un budžets (programma Erasmus+, ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI), programma LIFE, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, Veselības programma, programma “Eiropa pilsoņiem”, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Atsevišķs juridiskais pamats nodrošina vienu visaptverošu finanšu instrumentu ar skaidru mērķu kopumu. Tas palīdzēs konsolidēt Eiropas Solidaritātes korpusu, padarīt to saskaņotāku, ar lielāku ietekmi un iedarbību un radīt vēl vairāk iespēju jauniešiem. 

Pēc vairākkārtējas mērķorientētas apspriešanas ar ieinteresētajām personām 2017. gada 30. maijā Komisija iesniedza priekšlikumu, kas paredz iedibināt vienotu Eiropas Solidaritātes korpusa juridisko pamatu, noteikt tam individuālu finansēšanas mehānismu un plašāku solidaritātes pasākumu klāstu.

 

Kad gaidāma regulas par Eiropas Solidaritātes korpusu stāšanās spēkā?

2018. gada jūnijā Eiropas Parlaments un Padome panāca politisku vienošanos par Komisijas priekšlikumu nodrošināt, ka Eiropas Solidaritātes korpusam tiek piešķirts savs budžets un izveidots tiesiskais regulējums līdz 2020. gadam. Ja Eiropas Parlamenta septembra plenārsēdes balsojums par šo priekšlikumu būs pozitīvs un Padome to oficiāli pieņems, gaidāms, ka regulas projektu publicēs "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un tas stāsies spēkā 2018. gada oktobrī[1].

 

Cik liels ir Eiropas Solidaritātes korpusa budžets līdz 2020. gadam?

Kopējais budžets Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas īstenošanai no regulas spēkā stāšanās dienas līdz 2020. gada 31. decembrim būs EUR 375 600 000 pašreizējās cenās. Tas ir iestrādāts juridiskajā pamatā un šai iniciatīvai garantēs stabilu budžetu pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas atlikušajā periodā. 

Konkrētu solidaritātes darbību izmaksas ir atkarīgas no darbību veida, ilguma un īstenošanas valsts.

 

Vai Eiropas Solidaritātes korpuss turpinās darbību pēc 2020. gada?

Eiropas Komisija ierosināja turpināt Eiropas Solidaritātes korpusa darbību visā nākamajā ilgtermiņa budžeta periodā. Šajā nolūkā 2018. gada 11. jūnijā Komisija publiskoja priekšlikumu par Eiropas Solidaritātes korpusu pēc 2020. gada. Priekšlikums paredz piešķirt 1,26 miljardus eiro solidaritātes darbībām, kurās tiks iesaistīti aptuveni 350 000 jauniešu. 

 

PĀRVALDĪBA

Kura organizatoriskā struktūra atbildēs par Solidaritātes korpusu?

Pirmajā posmā (kopš 2016. gada) Eiropas Solidaritātes korpusu finansēja un vadīja saskaņā ar astoņām dažādām ES programmām. Saskaņā ar jauno juridisko pamatu Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu īstenos Eiropas Komisija, dalībvalstu Erasmus+ aģentūras un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Valstu Erasmus+ aģentūras, kuras jau vada programmas Erasmus+ jaunatnes daļu, atbildēs par lielāko daļu Eiropas Solidaritātes korpusa pasākumu īstenošanu: no organizācijām saņemto Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmes pieprasījumu izvērtēšana, dalīborganizāciju iesniegto finansējuma pieprasījumu izvērtēšana, mācību un atbalsta nodrošināšana, kontaktu veidošanas pasākumu rīkošana vai Eiropas Solidaritātes korpusa popularizēšana valstu līmenī. 

Ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras atbalstu Eiropas Komisija pārvaldīs horizontālos pakalpojumus Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem, piemēram, tiešsaistes mācības, tiešsaistes valodas atbalsts un apdrošināšana. Aģentūra arī piešķirs kvalitātes zīmes dažu veidu ieinteresētajām personām (piemēram, Eiropas mēroga tīkli vai platformas, valstu publiskās iestādes un dienesti, organizācijas, kas piedāvā brīvprātīgā darba, stažēšanās un nodarbinātības iespējas, ko īsteno ar citu ES programmu (ne Eiropas Solidaritātes korpusa) atbalstu). 

Turklāt nesen izveidotais Eiropas Solidaritātes korpusa Resursu centrs atbalstīs īstenošanas struktūras un dalīborganizācijas, proti, sertificējot un dokumentējot prasmes, ko jaunieši ieguvuši pasākumu laikā.

 

Ko darīs nodarbinātības dienesti?

Darba tirgus dalībnieki, piemēram, valsts un privātie nodarbinātības dienesti, kā arī tirdzniecības palātas varēs palīdzēt Eiropas Solidaritātes korpusam, palīdzot atrast kandidātiem piemērotas darba un prakses vietas. To atbalstam tiks izmantotas esošās struktūras. 

Valstu nodarbinātības dienestu rīcībā ir plaša tirgus informācija, proti, gan par vietējām (sava datubāze), gan pārrobežu (EURES datubāze) darba vakancēm. Piedevām tās Eiropas Solidaritātes korpusu varētu popularizēt darba devēju vidū un mudināt jauniešus reģistrēties. Tās arī var Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem sniegt atbalstu pēc norīkojuma beigām, lai dalība solidaritātes korpusā viņiem palīdzētu iekļūt darba tirgū.

Darba tirgus dalībnieki, to vidū valsts un privātie nodarbinātības dienesti, varēs individuāli vai kopīgi pieprasīt dotācijas caur valstu Erasmus+ aģentūrām.

 

PASĀKUMI

Vai tiks atbalstīti tādi paši pasākumi?

Pirmajā īstenošanas posmā (no 2016. līdz 2018. gadam) Eiropas Solidaritātes korpuss jauniešiem piedāvāja individuālas iespējas iesaistīties brīvprātīgajā darbā, stažēties un strādāt algotu darbu. 

Pateicoties jaunajam juridiskajam pamatam, papildus jauniešu iekārtošanai līdz 12 mēnešu ilgā brīvprātīgajā darbā, 2–6 mēnešu praksē un saskaņā ar attiecīgajiem valstu tiesību aktiem 3–12 mēnešu algotā darbā Eiropas Solidaritātes korpuss piedāvās dalībniekiem iespēju izveidot pašiem savus solidaritātes projektus vai īstermiņā veikt brīvprātīgo darbu grupā. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Lai atvieglotu šo jauniešu piedalīšanos, tiek piedāvāts īpašs finansiālais atbalsts un pielāgoti darbību veidi. Visiem dalībniekiem un dalīborganizācijām būs pieejams plašs atbalsta pasākumu klāsts (piemēram, vispārējā un valodu apmācība, apdrošināšana, atbalsts pirms un pēc solidaritātes darbībām, administratīvā palīdzība).

 

Kas ir brīvprātīgo grupas?

Brīvprātīgo grupu darbības ir jauna iespēja, ko piedāvā Eiropas Solidaritātes korpuss. Tās ir solidaritātes darbības, kas ļauj Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem no dažādām iesaistītajām valstīm apvienoties grupā, lai no divām nedēļām līdz diviem mēnešiem piedalītos sabiedriskā darba projektos. Ņemot vērā šādu darbību īsāku darbības laiku un kolektīvo raksturu, gaidāms, ka šis formāts atvieglos jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu Eiropas Solidaritātes korpusā. 

Turklāt brīvprātīgo grupas tiks izmantotas arī īpašu politikas prioritāšu īstenošanai, piemēram, Eiropas kultūras mantojuma aizsardzībai, trešo valstu valstspiederīgo (arī patvēruma meklētāju un bēgļu) integrācijai, reaģēšanai uz vides un klimata problēmām, ieskaitot katastrofu novēršanu, sagatavotību tām un to seku novēršanu (izņemot tūlītēju reaģēšanu uz katastrofām), izmantojot centralizētu darbību “brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās”.

 

Kas ir solidaritātes projekts?

Solidaritātes projekti ir jauniešu vadītas iniciatīvas, kuras izveido un realizē Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku grupas, ko veido vismaz 5 dalībnieki, un kuras ilgst no diviem līdz divpadsmit mēnešiem. Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki aktīvi iesaistās savu ieceru plānošanā un realizēšanā vietējās sabiedrības interesēs jebkurā ar solidaritāti saistītā jomā. Solidaritātes projektam būtu jārisina konkrēta problēma dalībnieku kopienā un jābūt ar Eiropas pievienoto vērtību. 

Tā kā solidaritātes projekti parasti notiek Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku dzīvesvietas valstī, šis formāts ir pielāgots arī tādu jauniešu dalībai, kuriem ir mazāk iespēju un kuriem var būt grūtības iesaistīties darbībās ārvalstīs, bet kuri tomēr vēlas darboties sabiedrības labā.

 

Kas ir kontaktu veidošanas pasākumi?

Kontaktu veidošanas pasākumu mērķis ir uzlabot Eiropas Solidaritātes korpusa īstenošanas vispārējo kvalitāti, papildinot tā darbību un pastiprinot tā efektivitāti, ietekmi un pamanāmību. To mērķis ir arī radīt piederības sajūtu Eiropas Solidaritātes korpusam. Šie pasākumi varētu būt saistīti, piemēram, ar jaunpienācēju (gan jauniešu, gan potenciālo dalīborganizāciju) informēšanu par Eiropas Solidaritātes korpusu, apspriežu forumiem, labas prakses apmaiņu vai absolventu tīklu izveidi.

 

Kas var pieteikties?

Publiskas un privātas struktūras no ES dalībvalstīm var pieprasīt kvalitātes zīmi un pieteikties uz finansējumu. Turklāt jauniešu grupas, kas reģistrējušās Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, var pieteikties solidaritātes projektu finansējumam. Organizācijas no Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Turcijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un citām partnervalstīm var piedalīties brīvprātīgā darba projektos kā partneri. Vairāk informācijas var atrast Eiropas Solidaritātes korpusa rokasgrāmatā.

 

Kur un kad varēs atsaukties uz šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus?

Brīvprātīgo grupām augstas prioritātes jomās pieteikumi uz finansējumu jāiesniedz Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai. Pieteikumi par citām darbībām jāiesniedz tās valsts aģentūrai, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzēja organizācija. 

Atbilstīgajām organizācijām un jauniešu grupām pieteikumi jāiesniedz šādos termiņos [pirms plkst. 12.00 (pusdienlaiks) pēc Briseles laika]:

 

Brīvprātīgas partnerības

2018. gada 16. oktobris

Brīvprātīgi projekti

2018. gada 16. oktobris

Stažēšanās un darbs

2018. gada 16. oktobris

Projekti solidaritātes darbībās

2018. gada 16. oktobris

Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās

2019. gada 18. februāris

 

Kvalitātes zīmes pieteikumus var iesniegt visu laiku.

Kurš var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā?

Eiropas Solidaritātes korpusā var reģistrēties jebkurš vecumā no 17 līdz 30 gadiem, kurš ir iesaistītās valsts vai partnervalsts pilsonis vai likumīgi dzīvo attiecīgajā valstī. Minimālais vecums dalībai solidaritātes projektā ir 18 gadu. Visas Eiropas Solidaritātes korpusa darbības ir pieejamas jauniešiem un organizācijām no iesaistītajām valstīm (ES dalībvalstīm), bet dažas darbības ir pieejamas arī partnervalstīm (Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija, ES kandidātvalstis, Rietumbalkānu valstis, Austrumu partnerības valstis, Vidusjūras dienvidu reģiona valstis, Krievijas Federācija).

Jauniešiem, kuri reģistrēsies Eiropas Solidaritātes korpusā, būs jāpiekrīt Eiropas Solidaritātes korpusa uzdevumiem un principiem. Reģistrēšanās ir vienkārša, un to var izdarīt Eiropas Jaunatnes portālā.

 

Vai reģistrācija Eiropas Solidaritātes korpusa portālā garantēs, ka jaunietim tiks piedāvāta solidaritātes darbība?

Visi reģistrētie jaunieši var piedalīties vispārējās tiešsaistes mācībās un sabiedrības kopības pasākumos, kādi notiek viņu vietējās pašvaldībās. Reģistrācija negarantē, ka jaunietim tiks piedāvāts brīvprātīgais darbs, stažēšanās vai iespēja strādāt algotu darbu. Tas ir atkarīgs no budžeta, projektu pieejamības un katra kandidāta interesēm. 

Regulas priekšlikums arī paredz solidaritātes projektus, kuros jaunieši, kas ir reģistrējušies, var rīkoties paši un realizēt savus iecerētos solidaritātes pasākumus vietējā līmenī, nevis gaidīt brīvprātīgā darba, stažēšanās vai darba piedāvājumu no dalīborganizācijas. 

 

Kādas ir prasības organizācijām?

Lai nodrošinātu dalīborganizāciju atbilstību Eiropas Solidaritātes korpusa principiem un prasībām, tiks ieviesta kvalitātes zīme. Kvalitātes zīme būs priekšnosacījums organizācijas dalībai jebkurā darbībā, ko atbalsta Eiropas Solidaritātes korpuss (izņemot solidaritātes projektus), bet tas automātiski nenozīmē, ka tiks piešķirts finansējums. 

Piešķirtās kvalitātes zīmes darbības joma būs atkarīga no to darbību veida, kurās pieteikuma iesniedzēja organizācija vēlas iesaistīties. Ir ieviesti īpaši mehānismi, kā pieteikties uz kvalitātes zīmi, pieteikumus izvērtēt un kvalitātes zīmi piešķirt (vai atteikt). Organizācijām, kuras jau piedalās citās ES programmās, un publiskajām iestādēm tiks nodrošinātas vienkāršotas procedūras. Organizācijām, kuras akreditētas Eiropas brīvprātīgo dienesta ietvaros, piemēros pārejas pasākumus. Atkarībā no organizācijas profila pieteikšanās procesu izvērtēs vai nu Erasmus+ valsts aģentūras, vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

 

Kā notiek norīkojuma piemeklēšana?

Kad jaunieši Eiropas Solidaritātes korpusa portālā reģistrēsies Eiropas Solidaritātes korpusā, papildus informācijai par izglītību, darba pieredzi un personiskajām interesēm viņi varēs arī norādīt, kādos projektos, kurās valstīs un kad viņi vēlas un var piedalīties. Viņi var izvēlēties darbību veidus (brīvprātīgais darbs, algots darbs, stažēšanās) un paust interesi par konkrētām solidaritātes jomām. 

Reģistrējoties jaunieši var arī akcentēt, kāda viņu pieredze un zināšanas noderētu Eiropas Solidaritātes korpusam, piemēram, darbā ar bēgļiem, bērniem, veciem cilvēkiem vai invalīdiem, izglītošanā, pirmās palīdzības sniegšanā, plašsaziņas līdzekļos, mūzikā, mākslā, celtniecībā, inženierzinībā, projektu vadībā vai citās jomās. Jaunieši var arī tieši pieteikties uz kādu no brīvajām darba vietām, ko dalīborganizācijas publicējušas Eiropas Solidaritātes korpusa portālā. 

Dalīborganizācijām būs iespēja izvēlēties kandidātus ar visatbilstošāko motivāciju, interesēm un prasmēm. Dalībnieki varēs paši izlemt, vai pieņemt vai noraidīt kādas organizācijas izteikto piedāvājumu.

 

Kādi ir finansiālie apstākļi Solidaritātes korpusa darbībās?

Katrs jaunietis, kas piedalās solidaritātes darbībās, saņem iemaksu ceļa un apdrošināšanas izmaksu segšanai. 

Brīvprātīgie visā darbības laikā saņem bezmaksas pārtiku un izmitināšanu, kā arī kabatas naudu. 

Norīkojums darbā tiks noformēts ar darba līgumu, un alga tiks noteikta atbilstoši norīkojuma valstī (kur darbs tiks veikts) spēkā esošajiem tiesību aktiem, noteikumiem un koplīgumiem. Šo algu maksās organizācija, kas nodarbina jaunieti. Turklāt darba ņēmējiem izmaksās pārcelšanas pabalstu, lai palīdzētu viņiem segt izmaksas, kas saistītas ar iekārtošanos uzņēmējā valstī. 

Prakse tiks noformēta ar rakstisku līgumu, un algu maksās uzņemošā organizācija. Solidaritātes korpusā piedāvātās stažēšanās pamatā ir stažēšanās kvalitātes sistēmas principi. Stažieri saņems arī pārcelšanās pabalstu.

 

Vai organizācijas drīkst no dalībniekiem prasīt naudu par uzņemšanu?

Nē. Nedz fiziskas, nedz juridiskas personas no dalībnieka nedrīkst prasīt nekādu samaksu par to, ka viņš ir izraudzīts dalībai Eiropas Solidaritātes korpusa projektā.

 

Kā ir ar apdrošināšanu un sociālo nodrošinājumu?

Dalībnieki, kuri piedalīsies pārrobežu norīkojumā, saņems Eiropas Solidaritātes korpusa apdrošināšanu. Tas nodrošinās papildu segumu Eiropas veselības apdrošināšanas kartes turētājiem un pilnu apdrošināšanas segumu tiem dalībniekiem, kuri nav tiesīgi bez maksas saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti.

Attiecībā uz darbu un stažēšanos un ar to saistīto sociālo nodrošinājumu tiek piemērotas tās tiesību aktu, noteikumu un koplīgumu prasības, kas ir spēkā valstī, kurā tiks veiktas solidaritātes darbības.

 

Vai būs arī valodas atbalsts?

Jā. Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem, kuri pieņems piedāvāto pārrobežu solidaritātes darbības norīkojumu, būs iespēja piedalīties tiešsaistes valodas kursos, kuros viņi varēs novērtēt un uzlabot savas svešvalodas zināšanas, kas viņiem būs nepieciešamas darbībā ārzemēs.

 

Kādu apliecību dalībnieki saņems?

Ikviens jaunietis, kas piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa darbībā, pēc solidaritātes darbības pabeigšanas saņems dalības sertifikātu. Pabeidzot brīvprātīgo darbu, stažēšanos vai algoto darbu, jaunieši varēs saņemt arī “Youthpass” sertifikātu, kurā dokumentētas solidaritātes darbībās iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

 

[1] Uzaicinājums ir publicēts ar nosacījumu, ka likumdevējs Eiropas Solidaritātes korpusa regulu galīgajā redakcijā pieņems bez būtiskām izmaiņām un ka tiks pieņemti attiecīgie lēmumi par finansēšanu.

MEMO/18/4840

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar