Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Europske snage solidarnosti: Prvi poziv na podnošenje prijedloga u okviru nove snažnije strukture – Pitanja i odgovori

Bruxelles, 10. kolovoza 2018.

Europska komisija danas je objavila prvi poziv na podnošenje prijedloga za niz novih projekata u okviru Europskih snaga solidarnosti koji će se provoditi 2018. i početkom 2019.

Što je ideja vodilja Europskih snaga solidarnosti?

Solidarnost je zajednička vrijednost koju dijele građani i države članice Europske unije te odlika njezina unutarnjeg i vanjskog djelovanja. 

Kao što je u govoru o stanju Unije iz 2016. rekao predsjednik Juncker kad je najavio osnivanje Europskih snaga solidarnosti: Često najspremnije iskazujemo solidarnost kad smo suočeni s krizama. Kad su gorjela portugalska brda, talijanski su ih zrakoplovi gasili. Kad je zbog poplava Rumunjska ostala bez struje, švedski su je generatori ponovno osvijetlili. Kad su tisuće izbjeglica stigle na grčku obalu, zaklon su našli u slovačkim šatorima. U istome duhu Komisija danas predlaže osnivanje Europskih snaga solidarnosti. 

Cilj je Europskih snaga solidarnosti mladima omogućiti sudjelovanje u nizu aktivnosti solidarnosti usmjerenih na pomoć u složenim situacijama diljem EU-a. Sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti neće koristiti samo osobnom razvoju mladih i njihovu aktivnom uključivanju u društvo i na tržište rada, nego će pridonijeti i nastojanjima nevladinih organizacija, javnih tijela i poduzeća da se nose s društvenim i drugim problemima.

 

Zašto su Europske snage solidarnosti trebale pravnu osnovu?

Projekt Europskih snaga solidarnosti od svojeg se pokretanja u prosincu 2016. provodio u okviru osam različitih programa, od kojih svaki ima svoju pravnu osnovu, ciljeve i proračun (program Erasmus+, Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), program „LIFE”, Fond za azil i migracije, Zdravstveni program, program „Europa za građane”, Europski fond za regionalni razvoj, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Samostalna pravna osnova omogućuje uspostavu sveobuhvatnog instrumenta financiranja s jasno utvrđenim skupom ciljeva. To će pomoći učvrstiti Europske snage solidarnosti povećanjem njihove usklađenosti, utjecaja i isplativosti te kreirati dodatne mogućnosti za mlade. 

Nakon savjetovanja s dionicima, Komisija je 30. svibnja 2017. iznijela prijedlog o uspostavi jedinstvene pravne osnove Europskih snaga solidarnosti, njihova vlastitog mehanizma financiranja, kao i šireg skupa aktivnosti u području solidarnosti.

 

Kada se očekuje stupanje na snagu Uredbe o Europskim snagama solidarnosti?

U lipnju 2018. Europski parlament i Vijeće postigli su politički dogovor o prijedlogu Komisije kojim se Europskim snagama solidarnosti do 2020. želi omogućiti vlastiti proračun i zaseban pravni okvir. Uz uvjet pozitivnog ishoda glasovanja u Europskom parlamentu tijekom plenarne sjednice u rujnu i službenog donošenja u Vijeću, objava nacrta Uredbe u Službenom listu Europske unije i njezino stupanje na snagu mogu se očekivati u listopadu 2018.[1]

 

Koliki je proračun Europskih snaga solidarnosti do 2020.?

Ukupna raspoloživa proračunska sredstva za provedbu Europskih snaga solidarnosti za razdoblje od stupanja Uredbe na snagu do 31. prosinca 2020. iznosit će 375 600 000 eura u tekućim cijenama. Iznos je utvrđen u pravnoj osnovi, što jamči stabilan proračun za inicijativu do kraja aktualnoga višegodišnjeg financijskog okvira. 

Troškovi za pojedinačne aktivnosti solidarnosti razlikuju se ovisno o njihovoj vrsti, trajanju i zemlji u kojoj se odvijaju.

 

Hoće li se Europske snage solidarnosti nastaviti nakon 2020.?

Europska komisija predložila je nastavak Europskih snaga solidarnosti u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna. S tim je ciljem Komisija 11. lipnja 2018. iznijela prijedlog za Europske snage solidarnosti nakon 2020. uz proračun od 1,26 milijardi eura, što će omogućiti da otprilike 350 000 mladih sudjeluje u aktivnostima solidarnosti. 

 

UPRAVLJANJE

Koja će organizacijska struktura biti nadležna za Europske snage solidarnosti?

U prvoj fazi (od 2016.) upravljanje Europskim snagama solidarnosti i njihovo financiranje odvijalo se u okviru osam različitih programa EU-a. Na temelju nove pravne osnove Europske snage solidarnosti provodit će Europska komisija, nacionalne agencije nadležne za program Erasmus+ u državama članicama i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

Nacionalne agencije za Erasmus+, koje su već nadležne za upravljanje dijelom programa Erasmus+ koji se odnosi na mlade, bit će zadužene za provedbu većine aktivnosti Europskih snaga solidarnosti, kao što su ocjenjivanje zahtjeva većine organizacija koje se prijavljuju za dodjelu oznake kvalitete Europskih snaga solidarnosti, evaluacija zahtjeva organizacija sudionica za financiranje, pružanje stručnog usavršavanja i potpore, organizacija aktivnosti umrežavanja ili promicanje Europskih snaga solidarnosti na nacionalnoj razini. 

Europska komisija, uz potporu EACEA-e, upravljat će horizontalnim službama za sudionike Europskih snaga solidarnosti, kao što su obuka i jezična podrška putem interneta te osiguranje. EACEA će usto dodjeljivati oznaku kvalitete nekim vrstama dionika (npr. mrežama ili platformama na razini Europe, nacionalnim javnim tijelima i službama te organizacijama koje provode aktivnosti uz potporu drugih programa EU-a osim Europskih snaga solidarnosti, a koje pružaju mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zaposlenja). 

Novoosnovani Dokumentacijski centar Europskih snaga solidarnosti pružat će podršku provedbenim tijelima i organizacijama sudionicama, posebno u certificiranju i dokumentiranju vještina koje mladi stječu svojim aktivnostima.

 

Koju će ulogu imati službe za zapošljavanje?

Akteri na tržištu rada, kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje, ali i gospodarske komore, moći će pridonijeti Europskim snagama solidarnosti tako što će sudionicima pomagati u pronalasku zaposlenja ili pripravništva povezanih sa solidarnošću. Njihova će se potpora temeljiti na postojećim strukturama. 

Javne službe za zapošljavanje raspolažu opsežnim podacima o tržištu rada, odnosno o dostupnim slobodnim radnim mjestima u zemlji (preko vlastitih baza podataka) i inozemstvu (preko EURES-a). Osim toga, one mogu promicati Europske snage solidarnosti kod poslodavaca, ali i potaknuti mlade na registraciju. Sudionicima Europskih snaga solidarnosti mogu pružiti potporu i nakon završetka aktivnosti solidarnosti kako bi se zahvaljujući tom angažmanu lakše uključili na tržište rada.

Akteri na tržištu rada, uključujući javne i privatne službe za zapošljavanje, moći će se pojedinačno ili zajednički prijaviti za bespovratna sredstva preko nacionalnih agencija nadležnih za Erasmus+.

 

AKTIVNOSTI

Hoće li se podržavati iste aktivnosti?

U prvoj fazi provedbe (2016. – 2018.) Europske snage solidarnosti mladim su ljudima pružale mogućnosti individualnog volontiranja, pripravništva i zaposlenja. 

Osim potpore mladima u obavljanju volonterskih aktivnosti u trajanju do 12 mjeseci, pripravništva u trajanju od 2 – 6 mjeseci te zapošljavanja u skladu s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom u trajanju od 3 – 12 mjeseci, na temelju nove pravne osnove sudionicima Europskih snaga solidarnosti pružit će se prilika da pokrenu vlastite projekte solidarnosti ili kratkoročno volontiraju u skupini. 

Posebna se pozornost posvećuje mladima s manje mogućnosti. Kako bi im se olakšalo sudjelovanje, predlažu se posebna financijska potpora i prilagođeni formati aktivnosti. Za sve sudionike i organizacije sudionice bit će dostupan niz popratnih mjera (npr. opće i jezično usavršavanje, potpora prije i nakon aktivnosti solidarnosti, administrativna pomoć).

 

Što su volonterski timovi?

Aktivnosti volonterskih timova nova su dimenzija Europskih snaga solidarnosti. Riječ je o aktivnostima solidarnosti koje timovima sudionika Europskih snaga solidarnosti iz različitih zemalja sudionica omogućuju zajedničko volontiranje u razdoblju od dva tjedna do dva mjeseca. Taj format aktivnosti, koji obilježava kraće trajanje i rad u skupini, trebao bi pomoći da u Europskim snagama solidarnosti sudjeluju mlade osobe s manje mogućnosti. 

Rad volonterskih timova usto će biti usmjeren na posebne političke prioritete, kao što su zaštita europske kulturne baštine, integracija državljana trećih zemalja (uključujući tražitelje azila i izbjeglice), odgovor na izazove povezane s okolišem i klimom, uključujući sprečavanje katastrofa, pripravnost na katastrofe i povezani oporavak (izuzevši hitan odgovor na katastrofe), a sve će se odvijati u okviru centralizirane aktivnosti „volonterski timovi u područjima visokog prioriteta”.

 

Što je projekt solidarnosti?

Projekti solidarnosti inicijative su mladih koje pokreću i provode skupine od najmanje pet sudionika Europskih snaga solidarnosti, a traju od dva mjeseca do dvanaest mjeseci. Mladi sudionici imat će aktivnu ulogu u oblikovanju i ostvarivanju vlastitih ideja u korist lokalnih zajednica, u bilo kojem području povezanom sa solidarnosti. Projekt solidarnosti trebao bi se baviti konkretnim problemom u zajednici sudionika i pokazivati jasnu europsku dodanu vrijednost. 

Takvi se projekti uglavnom provode u zemlji boravišta sudionika Europskih snaga solidarnosti pa je format prilagođen kako bi u njemu mogli sudjelovati mladi s manje mogućnosti, koji bi mogli imati poteškoće pri obavljanju tih aktivnosti u inozemstvu, no ipak žele doprinijeti društvu.

 

Što su aktivnosti umrežavanja?

Cilj je aktivnosti umrežavanja povećati kvalitetu cjelokupnog djelovanja Europskih snaga solidarnosti, podržati njihovu provedbu te poboljšati njihovu djelotvornost, utjecaj i vidljivost. Osim toga, cilj je stvoriti osjećaj pripadnosti Snagama solidarnosti. Navedene bi aktivnosti mogle biti povezane npr. s informiranjem novih sudionika (mladih osoba i potencijalnih organizacija sudionica) o Europskim snagama solidarnosti, s forumima za savjetovanje, razmjenom dobre prakse ili uspostavom mreža bivših sudionika.

 

Tko se može prijaviti?

Javna i privatna tijela s poslovnim nastanom u državama članicama EU-a mogu se prijaviti za dobivanje oznake kvalitete i financiranje. Za financiranje projekata solidarnosti mogu se prijaviti skupine mladih koje su registrirane na portalu Europskih snaga solidarnosti. Organizacije iz Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Turske, bivše jugoslavenske republike Makedonije i drugih partnerskih zemalja mogu sudjelovati kao partneri u volonterskim projektima. Više informacija dostupno je u Vodiču za Europske snage solidarnosti.

 

Gdje i kada se prijaviti na ovaj poziv?

Prijave za financiranje za volonterske timove u područjima visokog prioriteta treba poslati Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu. Prijave koje se odnose na druge aktivnosti treba dostaviti nacionalnoj agenciji u zemlji u kojoj organizacija koja se prijavljuje ima poslovni nastan. 

Organizacije i skupine mladih koje ispunjavaju uvjete prijave bi trebale predati do sljedećih rokova [prije 12.00 (podne) po srednjoeuropskom vremenu]:

 

Volonterska partnerstva

16. listopada 2018.

Volonterski projekti

16. listopada 2018.

Pripravništvo i zaposlenje

16. listopada 2018.

Projekti solidarnosti

16. listopada 2018.

Volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

18. veljače 2019.

 

Prijave za oznaku kvalitete mogu se dostaviti bilo kada.

Tko se može prijaviti u Europske snage solidarnosti?

U Europske snage solidarnosti mogu se prijaviti sve osobe u dobi od 17 do 30 godina koje su državljani zemlje sudionice ili partnerske zemlje ili u njoj zakonito borave. U projektu solidarnosti mogu sudjelovati samo osobe starije od 18 godina. Sve aktivnosti Europskih snaga solidarnosti otvorene su za mlade osobe i organizacije iz zemalja sudionica (države članice EU-a), a neke aktivnosti otvorene su i za partnerske zemlje (Europsko udruženje slobodne trgovine, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u, zemlje zapadnog Balkana, zemlje Istočnog partnerstva, zemlje južnog Mediterana, Ruska Federacija).

Mladi koji se prijave u Europske snage solidarnosti morat će prihvatiti izjavu o misiji i načela Europskih snaga solidarnosti. Prijava je jednostavna i obavlja se na internetskim stranicama Europskog portala za mlade.

 

Hoće li registracija na portalu Europskih snaga solidarnosti mladoj osobi zajamčiti sudjelovanje u aktivnosti solidarnosti?

Svi registrirani mladi ljudi mogu sudjelovati u općoj obuci putem interneta te u aktivnostima za jačanje zajedništva koje se mogu održavati u njihovim lokalnim zajednicama. Registracija ne jamči da će mladoj osobi biti ponuđena mogućnost volontiranja, pripravništva ili zaposlenja. To ovisi o proračunu, raspoloživosti projekata i posebnim interesima svakoga kandidata. 

Nacrtom Uredbe predviđeni su projekti solidarnosti, koji mladima koji su se registrirali omogućuju da preuzmu inicijativu i provedu u djelo svoje ideje solidarnosti na lokalnoj razini umjesto da čekaju da im organizacija sudionica ponudi mogućnost volontiranja, pripravništva ili zaposlenja. 

 

Što se zahtijeva od organizacija?

Uspostavit će se oznaka kvalitete koja će jamčiti da organizacije sudionice poštuju načela i zahtjeve Europskih snaga solidarnosti. U načelu, dobivanje oznake kvalitete bit će preduvjet za sudjelovanje organizacije u aktivnostima koje primaju potporu u okviru Europskih snaga solidarnosti (izuzevši projekte solidarnosti), ali neće podrazumijevati automatsko financiranje. 

Opseg dodijeljene oznake kvalitete ovisit će o vrsti aktivnosti u kojoj organizacija koja podnosi prijavu želi sudjelovati. Uspostavljeni su posebni mehanizmi za podnošenje prijave za dobivanje oznake kvalitete, evaluaciju prijave i dodjelu (ili odbijanje) oznake kvalitete. Predviđeni su pojednostavnjeni postupci za organizacije koje već sudjeluju u drugim programima EU-a te za javna tijela. Prijelazne mjere primijenit će se na organizacije koje su akreditirane u okviru Europskih snaga solidarnosti. Postupak prijave, ovisno o vrsti organizacije, evaluirat će nacionalne agencije odnosno Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

 

Kako funkcionira postupak uparivanja?

Kada se mladi registriraju na portalu Europskih snaga solidarnosti, osim informacija o svojem obrazovanju, radnom iskustvu i osobnim interesima mogu navesti i vrstu projekata u koje bi željeli biti uključeni, zemlje u kojima bi željeli obavljati aktivnost solidarnosti te razdoblje u kojem su dostupni za sudjelovanje. Mogu birati vrstu aktivnosti (volontiranje, zaposlenje, pripravništvo) i izraziti interes za uključivanje u konkretna područja solidarnosti. 

Prilikom registracije mladi mogu navesti i imaju li specifično iskustvo i znanje kojim mogu pridonijeti Europskim snagama solidarnosti, kao što su npr. rad s izbjeglicama, djecom, starijim osobama i osobama s invaliditetom, iskustvo u poučavanju, prvoj pomoći, medijima, glazbi, umjetnosti, građevinarstvu, inženjerstvu, vođenju projekata te drugim područjima. Isto tako, mladi se mogu izravno prijaviti za jedno od slobodnih mjesta koje organizacije sudionice objavljuju na portalu Europskih snaga solidarnosti. 

Organizacije sudionice moći će birati kandidate čija motiviranost, interesi i vještine najbolje odgovaraju njihovim potrebama. Mladi mogu prihvatiti ili odbiti svaku ponudu organizacija.

 

Koji su financijski uvjeti sudjelovanja u aktivnosti Europskih snaga solidarnosti?

Svaka mlada osoba koja sudjeluje u aktivnosti solidarnosti primit će doprinos za putne troškove i osiguranje. 

Volonteri usto dobivaju hranu, smještaj i džeparac tijekom trajanja aktivnosti. 

Zapošljavanje će se temeljiti na ugovoru o radu, a naknada će se odrediti u skladu s nacionalnim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima koji su na snazi u zemlji u kojoj će osoba raditi. Naknadu će isplaćivati organizacija koja zapošljava mladu osobu. Zaposlene mlade osobe usto će primiti naknadu za preseljenje, koja će im pomoći s troškovima nastanjenja u zemlji domaćinu. 

Pripravništvo će se temeljiti na pisanom sporazumu, a plaća ga organizacija domaćin. Ako se pripravništvo nudi u sklopu Snaga solidarnosti, moraju se uzeti u obzir načela utvrđena u Kvalitativnom okviru za pripravništvo. Pripravnici će primiti i naknadu za preseljenje.

 

Smiju li organizacije sudionicima naplatiti angažman?

Ne. Ni pojedinci ni subjekti ne smiju od sudionika zahtijevati financijski doprinos ili naknadu za odabir za sudjelovanje u projektu Europskih snaga solidarnosti.

 

Kako su riješena pitanja osiguranja i socijalne sigurnosti?

Sudionici u prekograničnim aktivnostima bit će prijavljeni u sustav osiguranja Europskih snaga solidarnosti. Na taj će način nositelji europske kartice zdravstvenog osiguranja imati besplatno dopunsko osiguranje, a sudionici koji ne ispunjavaju uvjete za tu karticu imat će besplatno puno osiguranje.

Kad je riječ o zaposlenju i pripravništvu te s njima povezanom socijalnom sigurnosti, određene posebnosti primjenjuju se u skladu s nacionalnim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima zemlje u kojoj se obavlja aktivnost.

 

Hoće li biti pružena jezična podrška?

Da. Sudionici Europskih snaga solidarnosti koji prihvate ponudu za prekograničnu aktivnost solidarnosti dobit će pristup jezičnom tečaju na internetu koji će im omogućiti da procijene i poboljšaju svoje kompetencije na stranom jeziku na kojem će obavljati aktivnost u inozemstvu.

 

Kakva će se potvrda izdavati sudionicima?

Svaka mlada osoba koja sudjeluje u aktivnosti Europskih snaga solidarnosti po njezinu će završetku primiti potvrdu o sudjelovanju. Usto, po završetku volontiranja, pripravništva ili zaposlenja mlade osobe imaju pravo i na potvrdu Youthpass, u kojoj se navode znanja, vještine i kompetencije koje su stekli tijekom aktivnosti solidarnosti.

 

[1] Ovaj se poziv objavljuje pod uvjetom da zakonodavno tijelo donese konačnu Uredbu o Europskim snagama solidarnosti bez većih izmjena te pod uvjetom da se donesu relevantne odluke o financiranju.

MEMO/18/4840

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar