Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Euroopan solidaarisuusjoukot: ensimmäinen uuden, vahvistetun ohjelmarakenteen mukainen ehdotuspyyntö – Kysymyksiä ja vastauksia

Bryssel 10. elokuuta 2018

Euroopan komissio julkaisi tänään ensimmäisen ehdotuspyynnön Euroopan solidaarisuusjoukkojen uusia, vuonna 2018 sekä vuoden 2019 alkupuolella toteutettavia hankkeita varten.

Mikä on Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarkoitus?

Solidaarisuus on Euroopan unionin yhteinen arvo, joka toteutuu kansalaisten kesken, jäsenvaltioiden välillä ja unionin sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa. 

Komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilaa koskeneessa puheessaan vuonna 2016 solidaarisuusjoukkojen perustamisesta, ja totesi yhteisvastuun osoittamisen olevan meille usein helpointa hätätilanteissa. ”Kun Portugalin kukkulat olivat tulessa, italialaiset lentokoneet sammuttivat liekit. Kun tulvat katkaisivat Romaniasta sähköt, valot saatiin päälle ruotsalaisilla generaattoreilla. Kun Kreikan rannoille saapui tuhansia pakolaisia, slovakialaiset teltat antoivat suojaa. Samassa hengessä komissio ehdottaa tänään Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista”. 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus osallistua erilaisiin solidaarisuustoimiin, joilla tuodaan apua vaikeisiin tilanteisiin eri puolilla EU:ta. Solidaarisuustoimiin osallistuminen edistää nuorten henkilökohtaista kehitystä ja aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja parantaa heidän työllistettävyyttään. Samalla nuorten työpanos on avuksi kansalaisjärjestöille, julkisyhteisöille ja yrityksille, jotka pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia ja muita haasteita.

 

Miksi Euroopan solidaarisuusjoukoille tarvittiin oikeusperusta?

Euroopan solidaarisuusjoukot käynnistettiin joulukuussa 2016, ja siitä lähtien niiden toimintaa on toteutettu kahdeksan eri ohjelman puitteissa, joista kullakin on oma oikeusperustansa ja omat tavoitteensa ja talousarvionsa. Kyseessä ovat Erasmus+ -ohjelma, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU:n ohjelma (EaSI), Life-ohjelma, turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, terveysalan toimintaohjelma, Kansalaisten Eurooppa -ohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto ja Maaseudun kehittämisen maaseuturahasto

Erillisen oikeusperustan myötä solidaarisuusjoukoilla on yhtenäinen, kattava rahoitusväline ja selkeät tavoitteet. Tällä tavalla lujitetaan Euroopan solidaarisuusjoukkoja, kun niiden toiminnan johdonmukaisuus, vaikutukset ja kustannustehokkuus paranevat, ja voidaan tarjota entistä enemmän mahdollisuuksia nuorille. 

Komissio julkaisi 30. toukokuuta 2017 säädösehdotuksen, jossa esitetään yhtenäisen oikeusperustan ja oman rahoitusmekanismin luomista Euroopan solidaarisuusjoukoille ja joukkojen yhteisvastuutoimien kirjon laajentamista. Ennen ehdotuksen laadintaa järjestettiin kohdennettuja kuulemisia sidosryhmille.

 

Milloin Euroopan solidaarisuusjoukoista annettavan asetuksen odotetaan tulevan voimaan?

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pääsivät kesäkuussa 2018 poliittiseen yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta, jonka mukaan Euroopan solidaarisuusjoukoille vahvistetaan oma talousarvio ja oikeudellinen kehys vuoteen 2020 ulottuvalle kaudelle. Jos Euroopan parlamentti äänestää täysistunnossaan syyskuussa aloitteen puolesta ja neuvosto hyväksyy sen virallisesti, asetusluonnoksen julkaisua Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sen voimaantuloa voidaan odottaa lokakuussa 2018[1].

 

Mikä on Euroopan solidaarisuusjoukkojen talousarvio vuoteen 2020 asti?

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan toteuttamiseen asetuksen voimaantulosta alkaen 31. joulukuuta 2020 asti osoitetaan yhteensä 375 600 000 euron määrärahat käypinä hintoina. Tämä on kirjattu oikeusperustaan ja takaa aloitteelle vakaan talousarvion meneillään olevan monivuotisen rahoituskehyksen loppuun asti. 

Yksittäisten solidaarisuustoimien kustannukset vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisiä ja kuinka pitkiä ne ovat ja missä maassa ne toteutetaan.

 

Jatkuuko Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta vuoden 2020 jälkeen?

Euroopan komissio on ehdottanut, että Euroopan solidaarisuusjoukot jatkavat toimintaansa seuraavan pitkän aikavälin budjetin puitteissa. Sitä varten komissio esitti 11. kesäkuuta 2018 ehdotuksensa Euroopan solidaarisuusjoukoista vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. Siinä esitetään ohjelmalle 1,26 miljardin euron rahoitusta, joka antaisi arviolta 350 000 nuorelle mahdollisuuden osallistua solidaarisuustoimiin. 

 

HALLINTO

Mikä organisaatiorakenne vastaa solidaarisuusjoukoista?

Ensimmäisessä vaiheessa (vuodesta 2016 alkaen) Euroopan solidaarisuusjoukkoja on rahoitettu ja hallinnoitu kahdeksan eri EU-ohjelman puitteissa. Euroopan solidaarisuusjoukkojen uuden oikeusperustan mukaan niiden täytäntöönpanosta huolehtivat Euroopan komissio, kansalliset Erasmus+ -toimistot jäsenvaltioissa ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

Kansalliset Erasmus+ -toimistot, jotka jo vastaavat Erasmus+ -ohjelman nuorisohankkeiden hallinnoinnista, ovat jatkossa vastuussa myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen useimpien toimien toteuttamisesta. Ne arvioivat useimmantyyppisten Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkkiä hakevien organisaatioiden pyynnöt, arvioivat osallistuvien organisaatioiden rahoituspyynnöt, tarjoavat koulutusta ja tukea, järjestävät verkostoitumistoimintaa ja tiedottavat Euroopan solidaarisuusjoukoista omassa maassaan. 

Euroopan komissio hallinnoi EACEA:n avustuksella Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuville tarjottavia horisontaalisia palveluja, kuten verkkokoulutusta, verkossa toimivaa kielivalmennuspalvelua ja vakuutuksia. EACEA myöntää myös laatumerkin tietyntyyppisille sidosryhmille, kuten Euroopan laajuisille verkostoille tai foorumeille, kansallisille viranomaisille ja julkispalveluille ja muiden EU:n ohjelmien kuin Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuella toteutettavia toimia (vapaaehtoistyö, harjoittelut tai työmahdollisuudet) tarjoaville organisaatioille. 

Lisäksi hiljattain perustettu Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskus tukee täytäntöönpanevia elimiä ja osallistuvia organisaatioita erityisesti, kun on kyse nuorten toimissaan hankkimien taitojen sertifioinnista ja siihen liittyvistä asiakirjoista.

 

Millainen rooli on työvoimapalveluilla?

Työmarkkinoiden toimijat, kuten julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut taikka kauppakamarit, voivat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan avustamalla osallistujia solidaarisuustyön tai harjoittelupaikan löytämisessä. Ne tarjoavat tukea olemassa olevien rakenteiden pohjalta. 

Erityisesti julkisilla työvoimapalveluilla on runsaasti tietoa työmarkkinoista, eli ne pystyvät löytämään tarjolla olevia työpaikkoja niin omassa maassaan (oman tietokantansa kautta) kuin kansainvälisesti (EURES-portaalin kautta). Lisäksi ne voisivat auttaa yhteyksien luomisessa työnantajiin, jotta niille voidaan tiedottaa Euroopan solidaarisuusjoukoista, ja nuoriin, jotta heitä voidaan kannustaa rekisteröitymään. Ne voivat myös tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuneille tukea toimen jälkeen sen varmistamiseksi, että solidaarisuustoimintaan osallistuminen toimii heille ponnahduslautana työmarkkinoille.

Työmarkkinoiden toimijat, myös julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, voivat hakea yksin tai yhteisesti avustuksia kansallisten Erasmus+ -toimistojen kautta.

 

TOIMET

Ovatko tuettavat toimet samat kuin aikaisemmin?

Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanon ensimmäisessä vaiheessa (2016–2018) on tarjottu yksittäisille nuorille mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön, harjoitteluun ja työntekoon. 

Sen lisäksi, että nuoria tuetaan enintään 12 kuukauden pituisten vapaaehtoisjaksojen, 2–6 kuukauden harjoittelujen ja 3–12 kuukauden pituisten, asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön mukaisten työjaksojen suorittamisessa, Euroopan solidaarisuusjoukkojen uusi oikeusperusta tarjoaa osallistujille mahdollisuuden perustaa omia solidaarisuushankkeitaan tai tehdä lyhytaikaista vapaaehtoistyötä ryhmänä. 

Erityistä huomiota kiinnitetään muita heikommassa asemassa oleviin nuoriin. Heidän osallistumisensa helpottamiseksi tarjotaan erityisrahoitusta ja mukautettuja toimimuotoja. Kaikille osallistujille ja osallistujaorganisaatioille on tarjolla erilaisia tukitoimenpiteitä (esim. yleisluontoista ja kielikoulutusta, vakuutuksia, ennen solidaarisuustoimea ja sen jälkeen annettavaa tukea sekä hallinnollista apua).

 

Mitä ovat vapaaehtoistiimit?

Vapaaehtoistiimien toiminta on Euroopan solidaarisuusjoukkojen uusi toimintamuoto. Kyse on solidaarisuustoimista, joissa eri osallistujamaista tulevat osanottajat voivat yhdessä tehdä vapaaehtoistyötä kahdesta viikosta kahteen kuukauteen kestävän jakson ajan. Lyhyemmän kestonsa ja kollektiivisen luonteensa ansiosta tämän toimintamuodon odotetaan helpottavan niiden nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumista Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan. 

Lisäksi vapaaehtoistiimien toimintaa hyödynnetään pyrittäessä toteuttamaan tiettyjä poliittisesti ensisijaisia tavoitteita. Sellaisia ovat esimerkiksi Euroopan kulttuuriperinnän suojelu, kolmansien maiden kansalaisten (myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten) kotouttaminen, ympäristö- ja ilmastohaasteisiin vastaaminen, mukaan lukien katastrofien ehkäisy, katastrofivalmiudet ja jälleenrakennustoimet (ei kuitenkaan välitön katastrofiapu), joita varten on keskitetty toimi ”vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla”.

 

Mikä on solidaarisuushanke?

Solidaarisuushankkeet ovat nuorisovetoisia aloitteita, joita perustavat ja toteuttavat vähintään viidestä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujasta muodostuvat ryhmät ja joiden pituus on kahdesta kahteentoista kuukautta. Osallistujanuorilla on aktiivinen rooli, sillä he kehittävät ja toteuttavat omia ideoitaan jollakin solidaarisuuteen liittyvällä alalla paikallisyhteisöjen hyödyttämiseksi. Solidaarisuushankkeessa olisi käsiteltävä jotakin tiettyä ongelmaa osallistujien paikallisyhteisössä, ja sillä olisi oltava selvää eurooppalaista lisäarvoa. 

Koska solidaarisuushankkeet toteutetaan yleensä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien asuinmaassa, tähän toimintamuotoon voivat hyvin osallistua myös ne nuoret, jolla on vähemmän mahdollisuuksia ja joiden voisi olla vaikea osallistua toimiin ulkomailla mutta jotka siitä huolimatta haluavat antaa panoksensa yhteiskunnan hyväksi.

 

Mitä ovat verkostotoimet?

Verkostotoimien tavoitteena on lisätä Euroopan solidaarisuusjoukkojen yleisen täytäntöönpanon laatua, tukea toiminnan toteuttamista sekä lisätä sen tehokkuutta, vaikutuksia ja näkyvyyttä. Niillä kehitetään myös tunnetta kuulumisesta Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Toimissa voidaan esimerkiksi tiedottaa uusille tulokkaille (sekä nuorille että mahdollisille osallistujaorganisaatioille) Euroopan solidaarisuusjoukoista tai niissä voi olla kyse erilaisista konsultointifoorumeista, hyvien käytäntöjen jakamisesta tai aiempien osallistujien verkostojen perustamisesta.

 

Kuka voi hakea?

EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneet julkiset ja yksityiset elimet voivat hakea laatumerkkiä ja rahoitusta. Lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin rekisteröityneiden nuorten ryhmät voivat hakea rahoitusta solidaarisuushankkeisiin. Organisaatiot Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, Turkista, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä muista kumppanimaista voivat osallistua vapaaehtoishankkeisiin kumppaneina. Lisätietoja saa Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevassa oppaasta.

 

Missä ja milloin tähän ehdotuspyyntöön voi vastata?

Vapaaehtoistiimejä ensisijaisilla aloilla koskevat rahoitushakemukset olisi osoitettava koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle. Muita toimia koskevat hakemukset olisi toimitettava sen maan kansalliselle toimistolle, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut. 

Rahoituskelpoisten organisaatioiden ja nuorisoryhmien olisi toimitettava hakemuksensa seuraaviin määräaikoihin mennessä [viimeistään klo 12.00 (keskipäivä) Belgian aikaa]:

 

Vapaaehtoiskumppanuudet

16. lokakuuta 2018

Vapaaehtoishankkeet

16. lokakuuta 2018

Harjoittelut ja työ

16. lokakuuta 2018

Solidaarisuushankkeet

16. lokakuuta 2018

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

18. helmikuuta 2019

 

Laatumerkkiä koskeville hakemuksille ei ole määräaikaa vaan niitä voi jättää jatkuvasti.

Kuka voi rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin?

Jokainen 17–30-vuotias osallistuja- tai kumppanimaan kansalainen tai niissä laillisesti asuva henkilö voi rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Solidaarisuusprojektiin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta. Nuoret ja organisaatiot osallistujamaista (EU:n jäsenmaista) voivat osallistua kaikkiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimiin, ja lisäksi tiettyihin toimiin voivat osallistua myös kumppanimaat (Euroopan vapaakauppaliitto, EU:n ehdokasmaat, Länsi-Balkanin maat, itäisen kumppanuuden maat, Eteläiset Välimeren maat ja Venäjän federaatio).

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröityvien nuorten on hyväksyttävä solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatus ja periaatteet. Rekisteröityminen on helppoa, ja sen voi tehdä Euroopan nuorisoportaalin asiaa koskevilla sivuilla.

 

Takaako nuoren rekisteröityminen Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa sen, että hänelle tarjotaan jotakin solidaarisuustoimea?

Kaikki rekisteröityneet nuoret voivat osallistua yleiseen verkkokoulutukseen sekä yhteisön kehittämistoimiin, joita heidän paikallisyhteisöissään mahdollisesti toteutetaan. Rekisteröityminen ei takaa sitä, että nuorelle tarjottaisiin vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua tai työtä. Se riippuu talousarviosta, tarjolla olevista hankkeista ja kunkin rekisteröityneen kiinnostuksen kohteista. 

Ehdotettuun asetukseen sisältyvät myös solidaarisuushankkeet, joissa rekisteröityneet nuoret voivat oma-aloitteisesti kehittää ja toteuttaa ideoitaan yhteisvastuun edistämiseksi paikallistasolla sen sijaan, että he jäisivät odottamaan organisaatioiden tarjoamia vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun tai työnteon mahdollisuuksia. 

 

Mitkä ovat organisaatioita koskevat vaatimukset?

Käyttöön otetaan laatumerkki, jonka avulla varmistetaan, että osallistuvat organisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteita ja vaatimuksia. Laatumerkin saaminen on yleensä ennakkoedellytys asianomaisen organisaation osallistumiselle Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemiin toimiin (solidaarisuushankkeita lukuun ottamatta), mutta se ei tarkoita automaattisesti rahoituksen myöntämistä. 

Myönnetyn laatumerkin soveltamisala riippuu siitä, minkä tyyppisissä toimissa hakijaorganisaatio haluaa olla mukana. Laatumerkin hakemista, hakemusten arviointia ja merkin myöntämistä (tai epäämistä) varten otetaan käyttöön erityiset menettelyt. Niille organisaatioille, jotka jo osallistuvat muihin EU:n ohjelmiin, ja viranomaisille tarjotaan yksinkertaistettu menettely. Euroopan vapaaehtoispalvelun puitteissa akkreditoituihin organisaatioihin sovelletaan siirtymätoimenpiteitä. Hakuprosessin arvioi organisaatiotyypistä riippuen joko kansallinen toimisto tai koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).

 

Miten hakijoiden ja paikkojen yhteensovittaminen tapahtuu?

Kun nuoret rekisteröityvät Euroopan solidaarisuusjoukkoihin Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin kautta, he voivat omaa koulutustaan, työkokemustaan ja mielenkiinnon kohteitaan koskevien tietojen lisäksi ilmoittaa myös, minkä tyyppisiin hankkeisiin he haluaisivat osallistua, missä maissa he haluaisivat osallistua solidaarisuustoimeen ja milloin heidän on mahdollista osallistua. He voivat valita eri toimityyppien (vapaaehtoistoiminta, harjoittelu tai työ) välillä ja ilmaista toiveensa jonkin tietyn alan solidaarisuustoimintaan osallistumisesta. 

Rekisteröityessään nuoret voivat myös tuoda esiin erityistä kokemustaan ja tietämystään, jota heillä on annettavanaan Euroopan solidaarisuusjoukoille. Kyseessä voi olla esimerkiksi työskentely pakolaisten, lasten, vanhusten tai vammaisten parissa, opettaminen, ensiaputaidot, media-, musiikki- tai taidealan osaaminen taikka kokemus rakennusalalta, tekniikan alalta, hankehallinnosta tai muilta aloilta. Vaihtoehtoisesti nuoret voivat hakea suoraan johonkin tarjolla olevaan paikkaan, joita osallistujaorganisaatiot ilmoittavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa. 

Osallistujaorganisaatiot voivat valita osallistujaehdokkaista ne, joiden vaikuttimet, mielenkiinnon kohteet ja taidot vastaavat parhaiten niiden tarpeita. Nuoret voivat vapaasti joko hyväksyä organisaation esittämän tarjouksen tai kieltäytyä siitä.

 

Mitkä ovat solidaarisuusjoukkojen toimiin osallistumista koskevat taloudelliset ehdot?

Jokainen solidaarisuustoimiin osallistuva nuori saa rahoitustukea matkakustannuksia ja vakuutusta varten. 

Vapaaehtoiset saavat myös ilmaisen ruoan ja majoituksen sekä taskurahaa koko toimen keston ajan. 

Työnteko perustuu työsopimukseen, ja siitä maksettava korvaus määräytyy sen maan voimassa olevien kansallisten lakien, sääntöjen ja työehtosopimusten mukaisesti, jossa työ suoritetaan. Korvauksen maksaa nuoren työllistävä organisaatio. Lisäksi työntekijät saavat muuttoavustuksen vastaanottavaan maahan asettautumisesta aiheutuvia kustannuksia varten. 

Harjoittelut perustuvat kirjalliseen sopimukseen, ja vastaanottava organisaatio suorittaa niistä korvauksen. Solidaarisuusjoukkojen kautta tarjottavissa harjoitteluissa on noudatettava harjoittelun laatupuitteissa kuvattuja periaatteita. Harjoittelijat saavat myös muuttoavustuksen.

 

Voivatko organisaatiot veloittaa osallistujia paikan saannista?

Eivät voi. Kukaan henkilö tai mikään yhteisö ei saa pyytää osallistujalta rahallista korvausta tai maksua siitä, että tämä valitaan osallistumaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeeseen.

 

Entä sosiaaliturva ja vakuutukset?

Kansainvälisiin toimiin osallistujat ovat vakuutettuja Euroopan solidaarisuusjoukkojen vakuutusjärjestelmässä. Se tarjoaa maksuttoman lisäsuojan eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoille ja täydellisen vakuutussuojan niille osallistujille, joille ei myönnetä eurooppalaista sairaanhoitokorttia.

Työhön ja harjoitteluihin sekä niitä koskevaan sosiaaliturvaan sovelletaan tiettyjä erityisedellytyksiä sen maan kansallisten lakien, sääntöjen ja työehtosopimusten mukaisesti, jossa solidaarisuustoimi toteutetaan.

 

Onko saatavissa kielitukea?

Kyllä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat, jotka ottavat vastaan tarjouksen kansainvälisestä solidaarisuustoimesta, voivat käyttää verkkopohjaista kielikurssia. Sen avulla he voivat arvioida ja parantaa osaamistaan siinä vieraassa kielessä, jota he käyttävät ulkomailla suoritettavassa toimessa.

 

Millaisen todistuksen osallistujat saavat?

Jokainen Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimiin osallistuva nuori saa solidaarisuustoimen loppuun suoritettuaan osallistumistodistuksen. Vapaaehtoistoiminnan, harjoittelun tai työn päättyessä nuorilla on myös oikeus saada Youthpass-todistus, johon kirjataan heidän solidaarisuustoimien aikana hankkimansa tiedot, taidot ja osaaminen.

 

[1] Ehdotuspyyntö julkaistaan, jos lainsäätäjä hyväksyy Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan asetuksen ilman merkittäviä muutoksia ja jos asiaankuuluvat rahoituspäätökset hyväksytään.

MEMO/18/4840

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar