Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της νέας ενισχυμένης δομής – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2018

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μια σειρά νέων έργων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, τα οποία θα υλοποιηθούν το 2018 και στις αρχές του 2019.

Ποια είναι η ιδέα στην οποία βασίζεται το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Η αλληλεγγύη αποτελεί κοινή αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της και αλληλεγγύη στην εσωτερική και εξωτερική δράση της Ένωσης. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του το 2016 για την κατάσταση της Ένωσης, κατά την οποία ανήγγειλε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: «Συχνά δείχνουμε αλληλεγγύη με μεγαλύτερη προθυμία όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν καίγονταν τα δάση της Πορτογαλίας, ιταλικά αεροπλάνα έσβησαν τις φλόγες. Όταν οι πλημμύρες έκοψαν το ρεύμα στη Ρουμανία, σουηδικές γεννήτριες το επανέφεραν. Όταν χιλιάδες πρόσφυγες έφταναν στις ελληνικές ακτές, σλοβακικές σκηνές τούς πρόσφεραν κατάλυμα. Με το ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης». 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι να παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων ανά την ΕΕ. Βεβαίως, τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης δεν θα περιοριστούν στην προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική συμμετοχή και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων, αλλά θα ωφελήσουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν κοινωνικές και άλλες προκλήσεις.

 

Γιατί χρειαζόταν νομική βάση το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, από τη δημιουργία του τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι σήμερα, δραστηριοποιείται βάσει οκτώ διαφορετικών προγραμμάτων, το καθένα από τα οποία έχει τη δική του νομική βάση, τους δικούς του στόχους και τον δικό του προϋπολογισμό [το πρόγραμμα «Erasmus+», το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»), το πρόγραμμα «LIFE», το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το πρόγραμμα για την υγεία, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης]. 

Μια αυτόνομη νομική βάση προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό μέσο με σαφείς στόχους. Αυτό θα συμβάλει στην εδραίωση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, μέσα από την ενίσχυση της συνεκτικότητας, του αντικτύπου και της οικονομικής αποδοτικότητας της δράσης του, και θα οδηγήσει στη δημιουργία ακόμη περισσότερων ευκαιριών για νέους. 

Στις 30 Μαΐου 2017, ύστερα από στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ενιαία νομική βάση, αυτόνομος χρηματοδοτικός μηχανισμός και ευρύτερο σύνολο δραστηριοτήτων αλληλεγγύης.

 

Πότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Τον Ιούνιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προϋπολογισμού και του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020. Εφόσον υπάρξει θετική ψήφος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου και επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο, το σχέδιο κανονισμού αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2018 [1].

 

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020;

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την περίοδο μεταξύ της έναρξης ισχύος του κανονισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 375 600 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Το γεγονός ότι το στοιχείο αυτό κατοχυρώνεται στην προτεινόμενη νομική βάση εγγυάται έναν σταθερό προϋπολογισμό για την πρωτοβουλία αυτή για το υπόλοιπο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. 

Οι δαπάνες για μεμονωμένες δραστηριότητες αλληλεγγύης διαφέρουν ανάλογα με το είδος τους, τη διάρκεια και τη χώρα στην οποία πραγματοποιούνται.

 

Θα συνεχιστεί μετά το 2020 το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να συνεχίσει τη δραστηριότητά του στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, στις 11 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο μετά το 2020, όπου προτείνει τη διάθεση ποσού 1,26 δισ. ευρώ, που θα επιτρέψει σε περίπου 350 000 νέους να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ποια οργανωτική δομή θα αναλάβει τη διαχείριση του Σώματος;

Κατά την πρώτη φάση (από το 2016), το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης χρηματοδοτούσαν και διαχειρίζονταν φορείς οκτώ διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ. Στο πλαίσιο της νέας νομικής του βάσης, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα τεθεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών οργανισμών Erasmus+ στα κράτη μέλη και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)

Οι εθνικοί οργανισμοί Erasmus+, που είναι ήδη αρμόδιοι για τη διαχείριση του άξονα του προγράμματος Erasmus+ που αφορά τη νεολαία, θα αναλάβουν τη διαχείριση των περισσότερων από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: την αξιολόγηση των αιτήσεων από τους περισσότερους τύπους οργανισμών για το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, την αξιολόγηση των αιτήσεων για χρηματοδότηση από τους συμμετέχοντες οργανισμούς, την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης και την προώθηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε εθνικό επίπεδο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του EACEA, θα αναλάβει τη διαχείριση των οριζόντιων υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, για παράδειγμα, την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής κατάρτισης, ηλεκτρονικής γλωσσικής υποστήριξης και ασφάλισης. Ο Οργανισμός θα χορηγεί επίσης το σήμα ποιότητας σε ορισμένα είδη ενδιαφερόμενων φορέων (π.χ. πανευρωπαϊκά δίκτυα ή πλατφόρμες, εθνικές δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, οργανισμούς που προσφέρουν δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη προγραμμάτων της ΕΕ πέραν του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και που παρέχουν δυνατότητες εθελοντικής εργασίας, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης). 

Επιπροσθέτως, ένα νέο Κέντρο Πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα υποστηρίζει τους εκτελεστικούς φορείς και τους συμμετέχοντες οργανισμούς, ιδίως όσον αφορά την πιστοποίηση και την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων που θα αποκτούν οι νέοι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

 

Ποιος θα είναι ο ρόλος των γραφείων εύρεσης εργασίας;

Οι φορείς της αγοράς εργασίας, όπως τα δημόσια και τα ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, αλλά και τα εμπορικά επιμελητήρια, θα μπορούν να συνδράμουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βοηθώντας στους συμμετέχοντες για την εύρεση θέσης εργασίας ή πρακτικής άσκησης στον τομέα της αλληλεγγύης. Η υποστήριξή τους θα βασιστεί σε υπάρχουσες δομές. 

Τα δημόσια, ιδίως, γραφεία εύρεσης εργασίας διαθέτουν εκτενή πληροφόρηση για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, δηλαδή πρόσβαση στις προσφορές θέσεων εργασίας, τόσο στο εσωτερικό (μέσω των δικών τους βάσεων δεδομένων) όσο και διασυνοριακά (μέσω του EURES). Επιπλέον, οι φορείς αυτοί θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τους εργοδότες για να προωθήσουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, καθώς και τους νέους για να τους ενθαρρύνουν να εγγραφούν. Επίσης, μπορούν να παρέχουν στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστήριξη μετά τη δραστηριότητά τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι η συμμετοχή τους σε δραστηριότητα αλληλεγγύης θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Οι φορείς της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας, θα μπορούν να υποβάλλουν ατομικές ή κοινές αιτήσεις επιχορήγησης μέσω των εθνικών οργανισμών Erasmus+.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες θα παραμείνουν οι ίδιες;

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, κατά την πρώτη φάση υλοποίησής του (2016-2018), πρόσφερε στους νέους ευκαιρίες για εθελοντισμό, πρακτική άσκηση ή απασχόληση σε ατομική βάση. 

Με τη νέα νομική βάση, πέραν της υποστήριξης νέων για την παροχή εθελοντικού έργου για διάστημα έως 12 μηνών, θέσεων πρακτικής άσκησης για διάστημα 2 έως 6 μηνών και θέσεων εργασίας βάσει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για διάστημα 3 έως 12 μηνών, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα προσφέρει επιπλέον στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δικά τους έργα αλληλεγγύης ή να εργαστούν εθελοντικά ως ομάδα σε βραχυπρόθεσμη βάση. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Προτείνονται ειδικές χρηματοδοτικές ενισχύσεις και προσαρμοσμένες μορφές δραστηριοτήτων με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους. Μια σειρά μέτρων στήριξης (π.χ. γενική και γλωσσική κατάρτιση, ασφαλιστική κάλυψη, υποστήριξη πριν και μετά τις δραστηριότητες αλληλεγγύης, διοικητική βοήθεια) θα διατίθενται για όλους τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες οργανισμούς.

 

Τι είναι οι ομάδες εθελοντισμού;

Οι δραστηριότητες των ομάδων εθελοντισμού αποτελούν ένα νέο χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Πρόκειται για δραστηριότητες αλληλεγγύης που δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες να παράσχουν από κοινού εθελοντική εργασία για περίοδο μεταξύ δύο εβδομάδων και δύο μηνών. Λόγω της μικρότερης διάρκειας και του συλλογικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, η μορφή αυτή αναμένεται να διευκολύνει την ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

Επιπλέον, η μορφή των εθελοντικών ομάδων θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την επιδίωξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων πολιτικής, π.χ. την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων), και την ανταπόκριση σε περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις, η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών (εξαιρουμένης της άμεσης αντιμετώπισης των καταστροφών), μέσω μιας κεντρικής δράσης με την ονομασία «ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας».

 

Τι σημαίνει «έργο αλληλεγγύης»;

Ως «έργα αλληλεγγύης» νοούνται πρωτοβουλίες με επικεφαλής νέους οι οποίες διοργανώνονται και εκτελούνται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και οι οποίες έχουν διάρκεια από δύο έως δώδεκα μήνες. Οι νέοι που συμμετέχουν θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ιδεών τους προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους, σε οποιονδήποτε τομέα που συνδέεται με την αλληλεγγύη. Κάθε έργο αλληλεγγύης θα πρέπει να αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη πρόκληση στο πλαίσιο της κοινότητας των συμμετεχόντων και να καταδεικνύει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. 

Δεδομένου ότι τα έργα αλληλεγγύης πραγματοποιούνται συνήθως στη χώρα όπου κατοικούν οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αυτή η μορφή είναι επίσης προσαρμοσμένη ώστε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, οι οποίοι δυσκολεύονται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο εξωτερικό, αλλά εξακολουθούν να θέλουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

 

Τι σημαίνει «δραστηριότητες δικτύωσης»;

Οι δραστηριότητες δικτύωσης έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την ποιότητα της συνολικής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, να πλαισιώσουν τη λειτουργία του και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, τον αντίκτυπο και την προβολή του. Επίσης, στόχος τους είναι να δημιουργήσουν στους συμμετέχοντες το αίσθημα ότι ανήκουν στο Σώμα. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν ως αντικείμενο την ενημέρωση των νέων μελών (τόσο νεαρών ατόμων όσο και ενδεχόμενων συμμετεχόντων οργανισμών) σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, τη διοργάνωση φόρουμ διαβούλευσης, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών ή τη δημιουργία δικτύων πρώην μελών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το σήμα ποιότητας και για χρηματοδότηση. Επιπλέον, ομάδες νέων που έχουν καταχωριστεί στη δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση για έργα αλληλεγγύης. Οργανισμοί από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Τουρκία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, καθώς και άλλες χώρες εταίρους μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι σε σχέδια εθελοντισμού. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον οδηγό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Πού και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για την τρέχουσα πρόσκληση;

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση των ομάδων εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας θα πρέπει να υποβάλλονται στον Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. Οι αιτήσεις σε σχέση με άλλες δράσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός. 

Οι επιλέξιμοι οργανισμοί και ομάδες νέων θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός των ακόλουθων προθεσμιών [πριν από τις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών]:

 

Συμπράξεις εθελοντισμού

16 Οκτωβρίου 2018

Έργα εθελοντισμού

16 Οκτωβρίου 2018

Θέσεις πρακτικής άσκησης και απασχόλησης

16 Οκτωβρίου 2018

Έργα αλληλεγγύης

16 Οκτωβρίου 2018

Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

18 Φεβρουαρίου 2019

 

Οι αιτήσεις για το σήμα ποιότητας μπορούν να υποβάλλονται σε συνεχή βάση.

Ποιος μπορεί να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι είναι μεταξύ 17 και 30 ετών και είναι πολίτες συμμετέχουσας χώρας ή χώρας εταίρου ή διαμένουν νόμιμα σε συμμετέχουσα χώρα ή χώρα εταίρο. Η ελάχιστη ηλικία συμμετοχής σε έργο αλληλεγγύης είναι τα 18 έτη. Όλες οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ανοικτές σε νέους και οργανισμούς από τις συμμετέχουσες χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ), ενώ ορισμένες από τις δραστηριότητες είναι εξίσου ανοικτές σε χώρες εταίρους (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, χώρες των δυτικών Βαλκανίων, χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, χώρες της νότιας Μεσογείου, Ρωσική Ομοσπονδία).

Οι νέοι που εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχονται την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η εγγραφή είναι εύκολη και μπορεί να γίνει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.

 

Υπάρχει κάποια διασφάλιση ότι με την εγγραφή στη δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα προσφερθεί στον νέο η συμμετοχή σε δραστηριότητα αλληλεγγύης;

Όλοι οι εγγεγραμμένοι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν σ' ένα ηλεκτρονικό σεμινάριο γενικής κατάρτισης και στις δραστηριότητες οικοδόμησης δεσμών με την κοινότητα που τυχόν θα διοργανωθούν στην τοπική τους κοινότητα. Με την εγγραφή δεν εξασφαλίζεται ότι θα προσφερθεί στον νέο κάποια ευκαιρία εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης. Η προσφορά αυτή εξαρτάται από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, τη διαθεσιμότητα έργων και το ειδικότερο ενδιαφέρον κάθε υποψηφίου. 

Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει επίσης έργα αλληλεγγύης, τα οποία θα παρέχουν στους εγγεγραμμένους νέους τη δυνατότητα να αναλάβουν δράση μόνοι τους και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους για την επίδειξη αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο, αντί να περιμένουν να τους προσφερθεί κάποια ευκαιρία εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης από κάποιον συμμετέχοντα οργανισμό. 

 

Ποιες προϋποθέσεις τίθενται για τους οργανισμούς;

Θα τεθεί σε εφαρμογή σήμα ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων οργανισμών προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Σε γενικές γραμμές, η απόκτηση σήματος ποιότητας θα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός οργανισμού σε δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (εκτός από τα έργα αλληλεγγύης), αλλά δεν θα συνεπάγεται αυτομάτως τη χορήγηση χρηματοδότησης. 

Το πεδίο εφαρμογής του χορηγούμενου σήματος ποιότητας θα εξαρτάται από το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει ο αιτών οργανισμός. Τίθενται σε εφαρμογή συγκεκριμένοι μηχανισμοί όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για το σήμα ποιότητας, την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη χορήγηση (ή μη) του σήματος ποιότητας. Θα παρέχεται η δυνατότητα απλουστευμένων διαδικασιών τόσο για οργανισμούς που συμμετέχουν ήδη σε άλλα προγράμματα της ΕΕ όσο και για τις δημόσιες αρχές. Θα εφαρμοστούν μεταβατικά μέτρα για τους οργανισμούς που είναι διαπιστευμένοι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ανάλογα με το είδος του οργανισμού, θα αξιολογηθεί από τους εθνικούς οργανισμούς ή από τον Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).

 

Πώς λειτουργεί η διαδικασία αντιστοίχισης;

Όταν ένας νέος εγγράφεται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μέσω της δικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, πέραν της παροχής πληροφοριών για την εκπαίδευση, την εργασιακή εμπειρία και τα προσωπικά ενδιαφέροντά του, θα μπορεί επίσης να δηλώνει σε τι είδους έργα επιθυμεί να εργαστεί, σε ποιες χώρες επιθυμεί να πραγματοποιήσει κάποια δραστηριότητα αλληλεγγύης και ποιο χρονικό διάστημα είναι διαθέσιμος για να συμμετάσχει. Θα μπορεί επιπλέον να επιλέγει μεταξύ των διαθέσιμων ειδών δραστηριοτήτων (εθελοντισμός, θέση απασχόλησης, πρακτική άσκηση) και να εκδηλώνει ενδιαφέρον να εργαστεί σε συγκεκριμένα προγράμματα αλληλεγγύης. 

Κατά την εγγραφή τους, οι νέοι θα μπορούν επίσης να δηλώσουν την εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση που μπορούν να συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, για παράδειγμα, στον τομέα της εργασίας με πρόσφυγες, παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία, της διδασκαλίας, της παροχής πρώτων βοηθειών, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, της μουσικής, των καλών τεχνών, των κατασκευών/δομικών έργων, της μηχανικής, της διαχείρισης έργων ή άλλους τομείς. Εναλλακτικά, οι νέοι μπορούν να υποβάλουν άμεσα αίτηση για μία από τις θέσεις που δημοσιεύουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί στη δικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των υποψηφίων των οποίων τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και οι δεξιότητες θα αντιστοιχούν καλύτερα στις ανάγκες τους. Οι νέοι είναι ελεύθεροι να αποδεχθούν ή να απορρίψουν οποιαδήποτε προσφορά από οργανισμό.

 

Ποιοι είναι οι οικονομικοί όροι για τη συμμετοχή σε δραστηριότητα του Σώματος Αλληλεγγύης;

Κάθε νέος που συμμετέχει σε δραστηριότητα αλληλεγγύης λαμβάνει συνεισφορά για τα έξοδα ταξιδίου του, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη. 

Οι εθελοντές λαμβάνουν επίσης δωρεάν τροφή και κατάλυμα, καθώς και συμβολική αμοιβή καθ' όλη τη διάρκεια της·δραστηριότητάς τους. 

Οι θέσεις απασχόλησης θα στηρίζονται σε σύμβαση εργασίας και οι σχετικές αποδοχές θα καθορίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν στη χώρα παροχής της απασχόλησης. Οι αποδοχές αυτές καταβάλλονται από τον οργανισμό που προσλαμβάνει τον νέο. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν επίδομα μετεγκατάστασης ως βοήθεια για το κόστος της εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής. 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης θα στηρίζονται σε έγγραφη συμφωνία και οι ασκούμενοι θα αμείβονται από τον οργανισμό υποδοχής. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στο πλαίσιο του Σώματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του πλαισίου ποιότητας για την πρακτική άσκηση. Οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν επίδομα μετεγκατάστασης.

 

Μπορούν οι οργανισμοί να χρεώνουν χρηματικά ποσά στους συμμετέχοντες προκειμένου να τους εντάξουν σε θέση απασχόλησης;

Όχι. Κανένα πρόσωπο ή οργανισμός δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε οικονομική συνεισφορά ή αμοιβή από συμμετέχοντα προκειμένου να τον επιλέξει για να συμμετάσχει σε έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

 

Τι ισχύει για την ασφαλιστική και κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων;

Οι συμμετέχοντες σε διασυνοριακές δραστηριότητες θα εγγράφονται στο ασφαλιστικό σύστημα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το σύστημα αυτό θα προσφέρει συμπληρωματική κάλυψη για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στους συμμετέχοντες εκείνους οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για τη δωρεάν χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης και τη συναφή κοινωνική ασφάλιση, υπάρχουν ιδιαιτερότητες αναλόγως των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν στη χώρα της εκάστοτε δραστηριότητας αλληλεγγύης.

 

Θα παρέχεται γλωσσική υποστήριξη;

Ναι. Στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που θα αποδέχονται προσφορά για διασυνοριακή δραστηριότητα αλληλεγγύης θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών μαθημάτων γλώσσας, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τη γνώση τους της ξένης γλώσσας που θα χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό.

 

Τι είδους πιστοποιητικό θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες;

Οι νέοι που συμμετέχουν σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής όταν ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα αλληλεγγύης τους. Στο τέλος της περιόδου εθελοντικής εργασίας, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης, οι νέοι δικαιούνται επίσης να λάβουν πιστοποιητικό Youthpass, στο οποίο θα τεκμηριώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης.

 

[1] Η πρόσκληση δημοσιεύεται με την επιφύλαξη της τελικής έγκρισης του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από τη νομοθετική αρχή χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις και της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων χρηματοδότησης.

MEMO/18/4840

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar