Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Det Europæiske Solidaritetskorps: Første indkaldelse af forslag under den nye styrkede struktur - Spørgsmål og Svar

Bruxelles, den 10. august 2018

I dag offentliggjorde Europa-Kommissionen den første indkaldelse af forslag for en række nye projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps, der vil blive iværksat i 2018 og begyndelsen af 2019.

Hvad er tanken med Det Europæiske Solidaritetskorps?

Solidaritet er en fælles værdi i EU – mellem borgerne og mellem medlemsstaterne, samt i EU's indsats i og uden for Unionen. 

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker annoncerede oprettelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps i sin tale om Unionens tilstand 2016, hvor han bl.a. bemærkede: "Vi er ofte mest villige til at udvise solidaritet, når vi står over for nødsituationer. Da brande hærgede i Portugal, slukkede italienske fly ilden. Da oversvømmelser forårsagede strømafbrydelser i Rumænien, fik svenske generatorer gang i strømmen igen. Da tusindvis af flygtninge ankom til Grækenlands kyster, fandt de husly i slovakiske telte. I samme ånd foreslår Kommissionen i dag at etablere et europæisk solidaritetskorps." 

Formålet med Det Europæiske Solidaritetskorps er at give unge mulighed for at deltage i en række forskellige solidaritetsaktiviteter, som omhandler udfordrende situationer i hele EU. Det er ikke kun de unge, der får glæde af at deltage i aktiviteterne, hvor de får mulighed for at udvikle sig personligt, engagere sig aktivt i samfundet og blive mere attraktive for arbejdsgiverne. Deres deltagelse er også en hjælp for NGO'er, offentlige organer og virksomheder i deres bestræbelser på at håndtere samfundsmæssige og andre udfordringer.

 

Hvorfor skulle Det Europæiske Solidaritetskorps have et retsgrundlag?

Siden oprettelsen i december 2016 er Det Europæiske Solidaritetskorps blevet gennemført under otte forskellige programmer med hver sit retsgrundlag, sine mål og sit budget (programmet Erasmus+, EU-programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), LIFE-programmet, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, sundhedsprogrammet, programmet "Europa for Borgerne", Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Et selvstændigt retsgrundlag skaber ét omfattende finansieringsinstrument med et sæt klare mål. Det vil medvirke til at gøre Det Europæiske Solidaritetskorps stærkere ved at forbedre sammenhængen i dets aktiviteter, øge dets virkning og omkostningseffektivitet samt skabe endnu flere muligheder for unge. 

Den 30. maj 2017 fremsatte Kommissionen efter målrettede høringer af interessenterne et forslag om at give Det Europæiske Solidaritetskorps ét samlet retsgrundlag, sin egen finansieringsmekanisme og en bredere vifte af solidaritetsaktiviteter.

 

Hvornår forventes forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps at træde i kraft?

I juni 2018 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til politisk enighed om Kommissionens forslag om at give Det Europæiske Solidaritetskorps sit eget budget og retsgrundlag frem til 2020. Hvis Europa-Parlamentets godkender forslaget på plenarmødet i september og Rådet formelt vedtager det, forventes udkastet til forordningen at blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft i oktober 2018[1].

 

Hvor stort er budgettet for Det Europæiske Solidaritetskorps indtil 2020?

Det samlede budget for gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps i perioden fra forordningens ikrafttræden og til d. 31. december 2020 vil være 375 600 000 EUR i løbende priser. Beløbet er fastsat i retsgrundlaget og vil garantere et stabilt budget for initiativet i resten af den nuværende flerårige finansielle ramme. 

Omkostningerne for de enkelte solidaritetsaktiviteter varierer alt efter deres art, deres varighed og det land, de skal gennemføres i.

 

Fortsætter Det Europæiske Solidaritetskorps efter 2020?

Europa-Kommissionen har foreslået at Det Europæiske Solidaritetskorps fortsætter under det næste langsigtede budget. Den 11. juni 2018 fremsatte Kommissionen derfor sit forslag til Det Europæiske Solidaritetskorps efter 2020, hvor der afsættes 1,26 mia. EUR for at give omkring 350 000 unge mulighed for at deltage i en solidaritetsaktivitet. 

 

LEDELSE OG FORVALTNING

Hvilken organisatorisk struktur får ansvaret for korpset?

I sin første fase (siden 2016) er Det Europæiske Solidaritetskorps blevet finansieret og forvaltet af otte forskellige EU-programmer. Med det nye retsgrundlag vil Det Europæiske Solidaritetskorps blive gennemført af Europa-Kommissionen, de nationale kontorer for Erasmus+ i medlemsstaterne og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

De nationale kontorer for Erasmus+ er allerede ansvarlige for forvaltningen af ungdomsaktiviteterne under Erasmus+ og vil også få ansvaret for gennemførelsen af de fleste aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps: vurdering af anmodninger fra organisationer, der anmoder om et kvalitetsmærke fra Det Europæiske Solidaritetskorps, vurdering af ansøgninger om EU-tilskud fra deltagende organisationer, uddannelse og støtte, tilrettelæggelse af netværksaktiviteter eller promovering af Det Europæiske Solidaritetskorps på nationalt plan. 

Europa-Kommissionen vil med støtte fra EACEA stå for leveringen af horisontale tjenester til Det Europæiske Solidaritetskorps' deltagere, f.eks. onlinekurser, sproglig onlinesupport og forsikring. EACEA vil også stå for tildelingen af kvalitetsmærker til visse typer interessenter (f.eks. europæiske netværk eller platforme, nationale offentlige myndigheder og tjenester, organisationer, der tilbyder aktiviteter, som afholdes med støtte fra andre EU-programmer end Det Europæiske Solidaritetskorps, og som skaber muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job). 

Derudover vil et nyoprettet ressourcecenter for Det Europæiske Solidaritetskorps bistå gennemførelsesorganerne og de deltagende organisationer, især i forbindelse med certificering og dokumentation af de færdigheder, som de unge tilegner sig under udførelsen af deres aktiviteter.

 

Hvilken rolle vil arbejdsformidlingerne spille?

Arbejdsmarkedets aktører, som f.eks. offentlige og private arbejdsformidlinger, men også handelskamre, vil kunne bidrage til Det Europæiske Solidaritetskorps ved at hjælpe deltagerne med at få et job eller et praktikophold inden for solidaritetsrelaterede områder. Deres støtte vil være baseret på eksisterende strukturer. 

Særligt de offentlige arbejdsformidlinger har omfattende oplysninger om arbejdsmarkedet, dvs. adgang til ledige stillinger, både internt i landet (via deres egen database) og på tværs af grænserne (via Eures). De kan endvidere hjælpe med at skabe kontakt til arbejdsgiverne for at promovere Det Europæiske Solidaritetskorps og til unge for at opfordre dem til at tilmelde sig. De kan også yde støtte til deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps efter deres aktivitet for at sikre, at deres deltagelse i solidaritetsaktiviteter fungerer som et springbræt til arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedets aktører, herunder offentlige og private arbejdsformidlinger, vil enten alene eller i fællesskab kunne ansøge om tilskud via de nationale kontorer for Erasmus+.

 

AKTIVITETER

Vil der blive ydet tilskud til de samme aktiviteter?

I den første fase af gennemførelsen (2016-2018) gav Det Europæiske Solidaritetskorps unge mulighed for individuel deltagelse i frivilligt arbejde, praktikophold eller jobs. 

Med det nye retsgrundlag vil Det Europæiske Solidaritetskorps, ud over at støtte unge i at udføre frivillige aktiviteter i op til 12 måneder, gennemføre praktikophold i 2-6 måneder og bestride job i overensstemmelse med relevant national lovgivning i 3-12 måneder, også give deltagerne mulighed for at iværksætte deres egne solidaritetsprojekter eller udføre frivilligt arbejde i grupper i en kortvarig periode. 

Der tages navnlig hensyn til unge med færre muligheder. Med henblik på at fremme deres deltagelse tilbydes der særlig økonomisk støtte og aktiviteter, der er tilpasset disse unge. En række støtteforanstaltninger (generel uddannelse og sprogkurser, forsikring, støtte før og efter solidaritetsaktiviteter, administrativ støtte) vil være tilgængelige for alle deltagere og deltagende organisationer.

 

Hvad er frivilliggrupper?

Aktiviteter i frivilliggrupper er et nyt tiltag i Det Europæiske Solidaritetskorps. Det er solidaritetsaktiviteter, der giver grupper bestående af deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps fra forskellige deltagerlande mulighed for at udføre frivilligt arbejde sammen i en periode på mellem to uger og to måneder. På grund af den korte varighed og den kollektive karakter forventes denne form for frivilligt arbejde at gøre det lettere for unge med færre muligheder at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps. 

Desuden vil friviliggrupperne forfølge specifikke politiske mål som f.eks. beskyttelse af den europæiske kulturarv, integration af statsborgere fra tredjelande (herunder asylansøgere og flygtninge) og reaktion på miljø- og klimaforandringer, herunder katastrofeforebyggelse, -beredskab og -genopretning (undtagen øjeblikkelig indgriben i forbindelse med katastrofer) gennem den centrale handlingsplan "ophold for frivilliggrupper i højt prioriterede områder".

 

Hvad er et solidaritetsprojekt?

Solidaritetsprojekter er ungdomsledede initiativer, der oprettes og gennemføres af grupper på mindst fem deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps, og som varer mellem 2 og 12 måneder. De unge deltagere spiller en aktiv rolle i udformningen og gennemførelsen af deres egne idéer til gavn for deres lokalsamfund inden for alle solidaritetsrelaterede områder. Et solidaritetsprojekt bør være rettet mod en særlig udfordring i deltagernes samfund og give mulighed for en reel europæisk merværdi. 

Da solidaritetsprojekter typisk finder sted i det land, hvor deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps bor, er frivilliggrupperne også egnede for unge med færre muligheder, der kan have svært ved at deltage i aktiviteter i udlandet, men som stadig ønsker at yde et bidrag til samfundet.

 

Hvad er netværksaktiviteter?

Netværksaktiviteter skal øge kvaliteten af den overordnede gennemførelse af Det Europæiske Solidaritetskorps, ledsage dets gennemførelse og gøre det mere effektivt og synligt. De skal også skabe en følelse af at høre til i korpset. Aktiviteterne kan f.eks. vedrøre oplysning af nyankomne (både unge og potentielt deltagende organisationer) om Det Europæiske Solidaritetskorps, høringsfora, udveksling af god praksis eller oprettelse af alumninetværk.

 

Hvem kan ansøge?

Offentlige og private organer i EU's medlemslande kan ansøge om kvalitetsmærke og tilskud. Ydermere kan grupper af unge, der har tilmeldt sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal, ansøge om finansiering til solidaritetsprojekter. Organisationer fra Island, Liechtenstein, Norge, Tyrkiet, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og andre partnerlande kan deltage som partnere i projekter for frivillige. Yderligere oplysninger kan findes i programguiden for Det Europæiske Solidaritetskorps.

 

Hvordan og hvornår kan der indsendes ansøgninger under denne indkaldelse?

Ansøgninger om støtte til projekter for frivilliggrupper i højt prioriterede områder indsendes til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA). Ansøgninger vedrørende andre projekter sendes til det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret. 

Tilskudsberettigede organisationer og grupper af unge skal indsende deres ansøgning inden følgende frister [inden kl. 12 (middag) belgisk tid]:

 

Partnerskaber inden for frivilligt arbejde

16. oktober 2018

Projekter for frivillige

16. oktober 2018

Praktikophold og job

16. oktober 2018

Solidaritetsprojekter

16. oktober 2018

Frivilliggrupper i højt prioriterede områder

18. februar 2019

 

Ansøgninger om kvalitetsmærke kan indgives løbende.

Hvem kan tilmelde sig Det Europæiske Solidaritetskorps?

Alle mellem 17 og 30 år, der er statsborgere i en medlemsstat eller opholder sig lovligt i et deltagerland eller et partnerland, kan tilmelde sig Det Europæiske Solidaritetskorps. Minimumsalderen for at deltage i et solidaritetsprojekt er 18 år. Alle aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps er åbne for unge og organisationer fra deltagerlandene (EU-medlemslande), og nogle aktiviteter er også åbne for partnerlande (EFTA-landene, EU-kandidatlandene, landene på det vestlige Balkan, landene i det østlige partnerskab, landene i det sydlige Middelhavsområde og Den Russiske Føderation).

Unge, der tilmelder sig Det Europæiske Solidaritetskorps, vil skulle tilslutte sig Det Europæiske Solidaritetskorps' formålserklæring og principper. Det er nemt at tilmelde sig online gennem Den Europæiske Ungdomsportal.

 

Garanterer tilmeldingen til Det Europæiske Solidaritetskorps, at den unge vil blive tilbudt en solidaritetsaktivitet?

Alle tilmeldte unge kan deltage i generelle onlinekurser og i de fællesskabsstyrkende aktiviteter, der finder sted i deres lokalsamfund. Tilmeldingen giver ingen garanti for, at de unge vil blive tilbudt et frivilligt arbejde, et praktikophold eller et job. Det afhænger af budgettet, de tilgængelige projekter og de enkelte kandidaters særlige interesser. 

Udkastet til forordningen giver også mulighed for solidaritetsprojekter, hvor unge, der har tilmeldt sig, kan udføre deres egen idé til et lokalt solidaritetsprojekt i stedet for at vente på, at en deltagende organisation tilbyder dem et frivilligt arbejde, et praktikophold eller et job. 

 

Hvilke krav er der til organisationer?

Der vil blive indført et kvalitetsmærke for at sikre, at de deltagende organisationer overholder principperne og kravene for Det Europæiske Solidaritetskorps. Tildelingen af et kvalitetsmærke er en forudsætning for, at en organisation kan deltage i aktiviteter støttet af Det Europæiske Solidaritetskorps (undtagen solidaritetsprojekter), men det giver ikke automatisk ret til finansiering. 

Anvendelsesområdet for det tildelte kvalitetsmærke afhænger af den type aktiviteter, som organisationen ønsker at deltage i. Der er iværksat særlige mekanismer i forbindelse med ansøgningen om kvalitetsmærke, vurderingen af ansøgningen og tildelingen (eller afvisningen) af kvalitetsmærke. Organisationer, der allerede deltager i andre EU-programmer, og offentlige myndigheder vil få adgang til forenklede procedurer. Der vil blive oprettet overgangsforanstaltninger for de organisationer, der er godkendt af den europæiske volontørtjeneste. Ansøgningsprocessen, der afhænger af organisationstypen, vurderes af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).

 

Hvordan fungerer matchningsprocessen?

Når unge tilmelder sig Det Europæiske Solidaritetskorps via Den Europæiske Solidaritetskorps' portal, vil de ud over at give oplysninger om deres uddannelse og erhvervserfaring og personlige interesser også kunne angive, hvilken type projekter de ønsker at blive involveret i, hvilke lande de ønsker at gennemføre en solidaritetsaktivitet i, og hvornår de kan deltage. De kan vælge mellem de forskellige typer aktiviteter (frivilligt arbejde, praktikophold, job) og kan tilkendegive deres interesse for specifikke solidaritetsområder. 

Når de tilmelder sig, kan de også fremhæve den specifikke erfaring og viden, de vil tilføre Det Europæiske Solidaritetskorps, f.eks. erfaring fra arbejde med flygtninge, børn, ældre eller personer med handicap, erfaring med undervisning, førstehjælp, medier, musik, kunst, byggeri, ingeniørarbejde, projektledelse eller andre områder. De kan også ansøge direkte om deltagelse i en af de aktiviteter, som de deltagende organisationer har offentliggjort på Det Europæiske Solidaritetskorps' portal. 

Deltagende organisationer vil have mulighed for at udvælge kandidater, hvis motivation, interesser og færdigheder bedst svarer til deres behov. De unge kan frit vælge at acceptere eller afslå ethvert tilbud fra en organisation.

 

Hvilke økonomiske betingelser er der for at deltage i en solidaritetsaktivitet?

Alle unge, der deltager i en solidaritetsaktivitet, får et bidrag til deres rejseudgifter og forsikringer. 

Frivillige får også fri kost og logi samt lommepenge under hele aktivitetens varighed. 

Ansættelsesforholdene ved udførelse af job bliver fastsat i en kontrakt, og lønnen vil være i overensstemmelse med de love, bestemmelser og kollektive overenskomster, der gælder i det land, hvor jobbet udføres. Lønnen betales af den organisation, der beskæftiger den unge. Ydermere får de ansatte en flyttegodtgørelse som hjælp til omkostninger i forbindelse med deres flytning til værtslandet. 

Praktikophold vil være baseret på en skriftlig aftale og aflønnet af værtsorganisationen. Praktikophold, der tilbydes under korpset, skal tage hensyn til principperne i kvalitetsrammen for praktikophold. Praktikanter får også en flyttegodtgørelse.

 

Kan organisationerne opkræve penge fra deltagerne?

Nej. Ingen personer eller enheder kan opkræve et finansielt bidrag eller gebyr fra en deltager for deltagelse i et projekt under Det Europæiske Solidaritetskorps.

 

Hvad med forsikring og socialsikringsdækning?

Deltagere i tværnationale aktiviteter vil være forsikret under Det Europæiske Solidaritetskorps' forsikringsordning. Det vil give supplerende dækning for indehavere af et europæisk sygesikringskort og fuld dækning for de deltagere, der ikke er berettiget til et gratis europæisk sygesikringskort.

Med hensyn til job og praktikophold og den dertil knyttede socialsikring gælder visse særlige bestemmelser i overensstemmelse med de nationale love, bestemmelser og kollektive overenskomster i det land, hvor solidaritetsaktiviteterne gennemføres.

 

Vil der være sproglig støtte?

Ja. Deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps, der accepterer et tilbud om en tværnational solidaritetsaktivitet, vil få adgang til et onlinesprogkursus, så de kan vurdere og forbedre deres kompetencer i det fremmedsprog, de skal bruge under deres aktivitet i udlandet.

 

Hvilken form for certifikat modtager deltagerne?

Alle unge, der deltager i en aktivitet under Det Europæiske Solidaritetskorps modtager et deltagercertifikat, når de har afsluttet deres solidaritetsaktivitet. Ved afslutningen af deres frivillige arbejde, praktikophold eller job kan de unge også få et ungdomspas, der dokumenterer den viden og de færdigheder og kompetencer, der har opnået under solidaritetsaktiviteterne.

 

[1] Indkaldelsen offentliggøres under forudsætning af lovgivningsmyndighedens endelige vedtagelse uden væsentlige ændringer af forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps og vedtagelsen af de relevante finansieringsafgørelser.

MEMO/18/4840

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar