Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

První výzva k předkládání návrhů v rámci nové posílené struktury Evropského sboru solidarity – otázky a odpovědi

Brusel 10. srpna 2018

Evropská komise dnes vyhlásila první výzvu k předkládání návrhů na nové projekty v rámci Evropského sboru solidarity. Návrhy bude možné předkládat do října 2018, případně února 2019.

Co je smyslem Evropského sboru solidarity?

Solidarita je společnou hodnotou celé Evropské unie. Jde o solidaritu mezi občany, solidaritu mezi členskými státy a také o solidaritu při vnitřní i vnější činnosti Unie. 

Předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2016, v němž zřízení Evropského sboru solidarity oznámil, uvedl: „Nejochotněji solidaritu ukazujeme ve stavu nouze. Když hořely portugalské hory, hasila plameny italská letadla. Když záplavy v Rumunsku přerušily dodávky elektřiny, rozsvítily světla švédské generátory. Když do Řecka připluly tisíce uprchlíků, našly přístřeší pod slovenskými stany. Ve stejném duchu dnes Komise navrhuje zřídit evropské sbory solidarity.“ 

Cílem Evropského sboru solidarity je poskytnout mladým lidem příležitost zapojit se do řady solidárních činností, jež mají řešit náročné situace v celé EU. Účast na těchto aktivitách je přínosná nejen pro osobní rozvoj, aktivní zapojení do společnosti a zaměstnatelnost těchto mladých lidí, ale pomůže také nevládním organizacím, veřejným orgánům a podnikům při řešení společenských i dalších problémů.

 

Proč Evropský sbor solidarity potřeboval právní základ?

Od svého zřízení v prosinci 2016 je Evropský sbor solidarity zatím prováděn v rámci osmi různých programů, z nichž každý má svůj právní základ, cíle a rozpočet (program Erasmus+, program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), program LIFE, Azylový a migrační fond, program v oblasti zdraví, program Evropa pro občany, Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova). 

Samostatný právní základ umožňuje fungování jediného komplexního nástroje financování s jasně stanovenými cíli, což jednak – díky silnější soudržnosti, většímu dopadu a vyšší nákladové efektivnosti Evropského sboru solidarity – přispěje k jeho konsolidaci, jednak povede k vytvoření dalších příležitostí pro mladé lidi. 

Po cílených konzultacích se zúčastněnými stranami předložila Komise dne 30. května 2017 návrh, podle kterého má Evropský sbor solidarity mít jeden právní základ, vlastní mechanismus financování a širší škálu solidárních činností.

 

Kdy vstoupí nařízení o Evropském sboru solidarity v platnost?

V červnu 2018 dosáhly Evropský parlament a Rada politické dohody o návrhu Komise, aby měl Evropský sbor solidarity do roku 2020 vlastní rozpočet a právní rámec. Pokud navržené nařízení odsouhlasí Evropský parlament během zářijového plenárního zasedání a formálně jej přijme Rada, mělo by vstoupit v platnost v říjnu 2018, kdy bude také vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie [1].

 

Jaký bude rozpočet Evropského sboru solidarity do roku 2020?

Celkový rozpočet, který je k dispozici pro provádění Evropského sboru solidarity na období od vstupu nařízení v platnost do 31. prosince 2020, bude činit 375 600 000 eur v běžných cenách. Bude to zakotveno v právním základu, což této iniciativě zaručí stabilní rozpočet po zbývající část současného víceletého finančního rámce. 

Náklady na jednotlivé solidární činnosti závisí na jejich typu, době trvání a zemi, ve které jsou vykonávány.

 

Bude Evropský sbor solidarity pokračovat i po roce 2020?

Evropská komise navrhla, aby Evropský sbor solidarity dále fungoval i v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu. Dne 11. června 2018 Komise za tímto účelem předložila návrh týkající se Evropského sboru solidarity v období po roce 2020, který počítá s částkou 1,26 miliardy eur, jež umožní zapojit se do solidárních činností odhadem 350 000 mladých lidí. 

 

ŘÍZENÍ

Která organizační jednotka bude sbor řídit?

V první fázi (od roku 2016) byl Evropský sbor solidarity financován a řízen v rámci osmi různých programů EU. Podle nového právního základu bude jeho provádění v gesci Evropské komise, národních agentur programu Erasmus+ v členských státech a Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Většinu opatření pod hlavičkou Evropského sboru solidarity budou řídit národní agentury programu Erasmus+, které již odpovídají za část programu Erasmus+ týkající se mládeže. Patří sem např. posuzování žádostí většiny organizací, které se ucházejí o značku kvality Evropského sboru solidarity, hodnocení žádostí zúčastněných organizací o financování, zajišťování školení a podpory, organizace networkingu nebo propagace Evropského sboru solidarity na národní úrovni. 

Evropská komise bude za podpory agentury EACEA řídit horizontální služby poskytované účastníkům Evropského sboru solidarity, např. online školení, online jazykovou podporu a pojištění. Tato agentura bude rovněž udělovat značku kvality určitým typům subjektů (např. celoevropským sítím nebo platformám, vnitrostátním veřejným službám a orgánům a organizacím nabízejícím činnosti podporované z jiných programů EU, než je Evropský sbor solidarity, které zajišťují dobrovolnickou činnost, stáže a pracovní příležitosti). 

Subjekty odpovědné za provádění a zúčastněné organizace bude navíc podporovat nově vytvořené centrum zdrojů Evropského sboru solidarity, a to hlavně pokud jde o certifikaci a dokumentaci dovedností, které mladí lidé během své činnosti ve sboru získali.

 

Jakou úlohu budou plnit pracovní úřady a agentury?

Subjekty na trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti (např. úřady práce nebo pracovní agentury), ale také obchodní komory, budou moci k činnosti Evropského sboru solidarity přispět tak, že pomohou účastníkům při hledání pracovního místa či stáže v oblasti solidarity. Jejich podpora bude realizována prostřednictvím stávajících struktur. 

Zejména veřejné služby zaměstnanosti mají rozsáhlé informace o trhu práce, např. přístup k volným pracovním místům, a to jak na domácím trhu (prostřednictvím vlastních databází), tak v zahraničí (prostřednictvím sítě EURES). Navíc by mohly Evropský sbor solidarity propagovat mezi zaměstnavateli a vybízet mladé lidi, aby se do sboru registrovali. Dále mohou účastníkům Evropského sboru solidarity poskytovat podporu i po ukončení jejich působení ve sboru, aby tak mohlo jejich zapojení do solidární činnosti plnit funkci odrazového můstku na trhu práce.

Subjekty na pracovním trhu, včetně veřejných i soukromých služeb zaměstnanosti, budou moci samostatně či společně žádat o granty prostřednictvím národních agentur programu Erasmus+.

 

ČINNOSTI

Změní se podporované činnosti?

V první fázi (2016–2018) nabízel Evropský sbor solidarity mladým lidem příležitosti k individuální dobrovolnické činnosti či možnosti stáží nebo pracovních míst. 

Díky novému právnímu základu nyní sbor kromě podpory mladých lidí při dobrovolnické činnosti po dobu až 12 měsíců, absolvování stáží o délce 2–6 měsíců a výkonu práce po dobu 3–12 měsíců (v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy) nabídne zájemcům příležitost vytvořit vlastní solidární projekty nebo vykonávat krátkodobou dobrovolnickou činnost jako skupina. 

Zvláštní pozornost je věnována těm mladým lidem, kteří mají méně příležitostí. V zájmu usnadnění jejich účasti jsou navrženy uzpůsobené formáty činností a konkrétní finanční podpora. Pro všechny účastníky a zúčastněné organizace bude k dispozici řada podpůrných opatření (např. všeobecná a jazyková příprava, pojištění, podpora před solidární činností a po jejím ukončení, administrativní pomoc).

 

Co jsou dobrovolnické týmy?

Novým prvkem Evropského sboru solidarity jsou činnosti dobrovolnických týmů. Jedná se o solidární činnosti umožňující týmům účastníků Evropského sboru solidarity z různých účastnických zemí přihlásit se společně k dobrovolnické činnosti na období od dvou týdnů do dvou měsíců. Očekává se, že díky tomuto formátu – vzhledem k jeho kratšímu trvání a kolektivní povaze – bude snazší zapojit do Evropského sboru solidarity mladé lidi s omezenými příležitostmi. 

Kromě toho bude formát dobrovolnických týmů využit také k prosazování specifických politických priorit, jako je například ochrana evropského kulturního dědictví, integrace státních příslušníků třetích zemí (včetně žadatelů o azyl a uprchlíků) či řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu včetně předcházení katastrofám, připravenosti a obnovy (s výjimkou okamžité reakce na katastrofy), a to prostřednictvím centralizované akce „dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou“.

 

Co je to solidární projekt?

Solidární projekty jsou iniciativy vedené mladými lidmi, které připravují a realizují skupiny nejméně pěti účastníků Evropského sboru solidarity a jež trvají od dvou měsíců do jednoho roku. Mladí účastníci se aktivně zapojují tím, že přinášejí a uskutečňují své vlastní nápady, které jsou prospěšné pro jejich místní komunity, a to v libovolné oblasti související se solidaritou. Solidární projekt by měl řešit specifické problémy v rámci komunity účastníků a jasně prokazovat evropskou přidanou hodnotu. 

Jelikož se solidární projekty obvykle uskutečňují v zemi bydliště účastníků Evropského sboru solidarity, je tento formát uzpůsoben tak, aby se do něj mohli zapojit mladí lidé s omezenými příležitostmi, kteří se mohou při účasti na aktivitách v zahraničí setkávat s obtížemi, a přesto chtějí přispět svým dílem.

 

Co je to networking?

Networking má za cíl zkvalitnit celkovou realizaci Evropského sboru solidarity, doplnit jeho provádění a posílit jeho účinnost, dopad a viditelnost. Jeho cílem je i vytvořit pocit přináležitosti ke sboru. Networking může spočívat například v poskytování informací o Evropském sboru solidarity novým účastníkům (jak mladým lidem, tak potenciálním zúčastněným organizacím), pořádání konzultačních fór, výměně osvědčených postupů nebo zakládání sítí absolventů.

 

Komu je výzva určena?

Veřejné a soukromé subjekty usazené v členských státech EU mohou požádat o značku kvality a finanční prostředky. Kromě toho mohou o finanční prostředky na projekty v oblasti solidarity požádat skupiny mladých lidí, jež se zaregistrují na portálu Evropského sboru solidarity. Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Turecka, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a dalších partnerských zemí se mohou účastnit dobrovolnických projektů jako partneři. Více informací je k dispozici v příručce Evropského sboru solidarity.

 

Kde a dokdy je možné předkládat návrhy v rámci této výzvy?

Žádosti o financování pro dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou by měly být adresovány Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Žádosti týkající se dalších akcí je třeba podat u národní agentury v zemi, v níž je žadatelská organizace usazena. 

Způsobilé organizace a skupiny mladých lidí by měly podat svou žádost v těchto lhůtách [před 12.00 hod. (poledne) bruselského času]:

 

Dobrovolnická partnerství

16. října 2018

Dobrovolnické projekty

16. října 2018

Stáže a pracovní místa

16. října 2018

Solidární projekty

16. října 2018

Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou

18. února 2019

 

Žádosti o značku kvality je možné předkládat průběžně.

Kdo se může do Evropského sboru solidarity registrovat?

K účasti v Evropském sboru solidarity se může zaregistrovat každý, komu je mezi 17 a 30 lety a kdo je státním příslušníkem účastnické nebo partnerské země nebo legálně pobývá na jejím území. Minimální věk, odkdy lze začít v solidárním projektu působit, je 18 let. Mladí lidé a organizace z účastnických zemí (členské státy EU) se mohou účastnit všech aktivit Evropského sboru solidarity. Do části aktivit se mohou zapojit rovněž partnerské země (Evropské sdružení volného obchodu, kandidátské země, země západního Balkánu, země Východního partnerství, země jižního Středomoří, Ruská federace).

Mladí lidé, kteří se zaregistrují do Evropského sboru solidarity, budou muset podepsat programové prohlášení Evropského sboru solidarity a jeho zásady. Registrovat se lze jednoduše na zvláštní internetové stránce prostřednictvím Evropského portálu pro mládež.

 

Je registrace na portále Evropského sboru solidarity zárukou, že bude uchazeči nabídnuta možnost vykonávat solidární činnost?

Všichni zaregistrovaní mladí lidé se mohou zúčastnit všeobecného online školení a zapojit se do komunitních činností, které se případně konají v jejich místní komunitě. Registrace však nezaručuje, že uchazeči bude nabídnuta dobrovolnická činnost, stáž či pracovní místo. To záleží na rozpočtu, dostupnosti projektů a konkrétních zájmech jednotlivých uchazečů. 

Návrh nařízení rovněž počítá se solidárními projekty, jež registrovaným mladým lidem umožní jednat samostatně a realizovat své nápady v oblasti solidarity na místní úrovni. Nemusí tak čekat na to, až jim dobrovolnickou činnost, stáž či pracovní místo nabídne zúčastněná organizace. 

 

Jaké jsou požadavky na organizace?

Bude zavedena značka kvality, která bude zárukou, že zúčastněné organizace splňují zásady a požadavky Evropského sboru solidarity. Obecně platí, že získání značky kvality bude nezbytným předpokladem pro účast organizace v jakékoli činnosti podporované Evropským sborem solidarity (kromě solidárních projektů), ale nepovede automaticky k financování. 

Působnost udělené značky kvality se bude odvíjet od typu činností, do nichž se chce zainteresovaná organizace zapojit. Pro žádosti o značku kvality, jejich vyhodnocování či pro udělování značky (nebo zamítnutí žádosti) byly zavedeny příslušné mechanismy. V případě subjektů veřejného sektoru a organizací, jež se již účastní jiných programů EU, budou zavedeny zjednodušené postupy. Pro organizace akreditované v rámci Evropské dobrovolné služby budou platit přechodná opatření. Žádosti budou v závislosti na typu organizace posuzovat národní agentury nebo Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

 

Jak probíhá postup obsazování míst vhodnými uchazeči?

Když se mladí lidé registrují do Evropského sboru solidarity prostřednictvím jeho portálu, mohou vedle informací o svém vzdělání, pracovních zkušenostech a osobních zájmech rovněž uvést, o jaké typy projektů mají zájem, ve kterých zemích by chtěli vykonávat solidární činnost a kdy jsou k dispozici. Mohou si vybrat z různých druhů aktivit (dobrovolnická činnost, pracovní místa, stáže) a uvést, ve kterých konkrétních oblastech solidarity by chtěli působit. 

Při registraci mohou mladí lidé dále uvést konkrétní zkušenosti a vědomosti, které by mohly být pro Evropský sbor solidarity přínosné, např. práce s uprchlíky, dětmi, staršími osobami nebo lidmi s postižením, výuka, první pomoc, zkušenosti v oblasti médií, hudby, umění, stavebnictví, technických oborů, projektového managementu či v jiných oborech. Případně se mohou ucházet přímo o volná pracovní místa, která na portálu Evropského sboru solidarity zveřejňují zúčastněné organizace. 

Zúčastněné organizace si budou moci vybrat takového uchazeče, jehož motivace, zájmy a dovednosti nejlépe odpovídají jejich potřebám. Záleží pak na něm, zda nabídku organizace přijme či odmítne.

 

Jaké jsou finanční podmínky účasti v rámci činnosti Evropského sboru solidarity?

Mladí lidé, kteří se účastní solidární činnosti, obdrží příspěvek na své cestovní výdaje a pojištění. 

Po celou dobu trvání vykonávané činnosti mají dobrovolníci nárok na bezplatnou stravu a ubytování a dostávají kapesné. 

Pracovní místa se budou zakládat na pracovní smlouvě a odměna bude stanovena v souladu s příslušnými zákony, předpisy a kolektivními smlouvami platnými v zemi, v níž je práce vykonávána. Tuto odměnu bude vyplácet organizace, která mladé lidi zaměstnává. Kromě toho zaměstnanci obdrží příspěvek na přestěhování, který jim pomůže pokrýt náklady na počátku výkonu práce v hostitelské zemi. 

Stáže budou založeny na písemné dohodě a odměnu bude vyplácet hostitelská organizace. Stáže nabízené v rámci sboru se musí řídit zásadami rámce pro kvalitu stáží. Rovněž stážisté obdrží příspěvek na přestěhování.

 

Mohou organizace za přijetí účastníků vyžadovat peníze?

Ne. Žádný jednotlivec ani subjekt nemůže od účastníků požadovat v souvislosti s výběrem k účasti v projektu Evropského sboru solidarity žádný finanční příspěvek ani poplatek.

 

Jak je to s pojištěním a sociálním zabezpečením?

Účastníci přeshraničních činností budou zahrnuti do systému pojištění Evropského sboru solidarity, který poskytne doplňkové pojištění držitelům evropského průkazu zdravotního pojištění a plné pojištění těm účastníkům, kteří tento průkaz nemohou zdarma získat.

Pokud jde o pracovní pobyty a stáže a související sociální zabezpečení, platí určitá specifika v souladu s příslušnými zákony, předpisy a kolektivními smlouvami platnými v zemi, v níž bude solidární činnost vykonávána.

 

Bude k dispozici jazyková podpora?

Ano. Účastníci Evropského sboru solidarity, kteří přijmou nabídku přeshraniční solidární činnosti, budou mít přístup k online jazykovému kurzu, jenž jim umožní vyhodnotit a zlepšit jejich jazykové kompetence v cizím jazyce, který budou používat při výkonu své činnosti v zahraničí.

 

Jaké osvědčení účastníci obdrží?

Po dokončení své solidární činnosti obdrží mladí lidé zapojení do Evropského sboru solidarity osvědčení o účasti. Na konci své dobrovolnické činnosti, stáže nebo pracovního místa mají mladí lidé nárok na certifikát Youthpass, který dokumentuje znalosti, dovednosti a kompetence získané během solidárních činností.

 

[1] Vyhlášená výzva platí za předpokladu konečného přijetí nařízení o Evropském sboru solidarity legislativním orgánem bez významných změn a přijetí příslušných rozhodnutí o financování.

MEMO/18/4840

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar