Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Европейски корпус за солидарност: Първа покана за представяне на предложения в рамките на новата подсилена структура — въпроси и отговори

Брюксел, 10 август 2018 r.

Днес Европейската комисия публикува първата покана за представяне на предложения за редица нови проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност, които ще се проведат през 2018 г. и началото на 2019 г.

Каква е идеята в основата на Eвропейския корпус за солидарност?

Солидарността е споделена ценност в Европейския съюз. Тя намира израз в отношенията между неговите граждани, между държавите членки, а също и във вътрешните и външните действия на Съюза. 

Както заяви председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза от 2016 г., обявявайки създаването на Европейския корпус за солидарност: Ние проявяваме готовност за солидарност най-вече тогава, когато сме изправени пред извънредни ситуации. Когато горяха хълмовете в Португалия, италиански самолети гасяха пламъците. Когато поради наводненията спря електричеството в Румъния, осветлението се включи отново благодарение на шведски генератори. Когато хиляди бежанци пристигнаха на гръцките брегове, те бяха подслонени в словашки палатки. В същия дух Комисията предлага днес да се създаде европейски корпус за солидарност. 

Целта на Европейския корпус за солидарност е да се даде възможност на младите хора да участват в широк спектър от дейности за солидарност в отговор на трудни ситуации в ЕС. От една страна, участието в дейности за солидарност е от полза за личностното развитие на младите хора, за активната им ангажираност в обществото и за увеличаването на пригодността им за заетост, а от друга, то подпомага неправителствените организации, публичните органи и предприятията в усилията им за справяне с обществените и други предизвикателства.

 

Защо Европейският корпус за солидарност се нуждае от правно основание?

От създаването си през декември 2016 г. Европейският корпус за солидарност се изпълнява в рамките на осем различни програми, всяка от които има отделно правно основание, цели и бюджет (програма „Еразъм +“, програмата на ЕС за заетост и социални иновации, програма LIFE, фонд „Убежище, миграция и интеграция“, програма „Здраве“, програма „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони). 

Наличието на самостоятелно правно основание осигурява единен всеобхватен финансов инструмент с ясен набор от цели. Това ще спомогне за консолидирането на Европейския корпус за солидарност чрез повишаване на неговата съгласуваност, въздействие и икономическа ефективност и за създаването на още повече възможности за младите хора. 

На 30 май 2017 г., след провеждането на целеви консултации със заинтересованите страни, Комисията представи предложение, съгласно което на Европейския корпус за солидарност се предоставят единно правно основание, собствен механизъм за финансиране и по-широк набор от дейности за солидарност.

 

Кога се очаква да влезе в сила Регламентът относно Европейския корпус за солидарност?

През юни 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение относно предложението на Комисията за предоставяне на Европейския корпус за солидарност на собствен бюджет и собствена правна уредба до 2020 г. Ако по време на своето пленарно заседание през септември Европейският парламент гласува и Съветът съответно приеме официално предложението, се очаква регламентът да бъде публикуван в Официален вестник и да влезе в сила през октомври 2018 г.[1].

 

Какъв е бюджетът на Eвропейския корпус за солидарност до 2020 г.?

Общият бюджет, предвиден за изпълнението на на Европейския корпус за солидарност за периода от влизането в сила на регламента до 31 декември 2020 г., ще бъде 375 600 000 EUR по текущи цени. Той е включен в правното основание и ще гарантира стабилен бюджет за тази инициатива за остатъка от текущата многогодишна финансова рамка. 

Разходите за отделните дейности за солидарност варират в зависимост от вида им, тяхната продължителност и от държавата, в която се осъществяват.

 

Европейският корпус за солидарност ще продължи ли да функционира след 2020 г.?

Европейската комисия предложи Европейският корпус за солидарност да продължи дейността си в рамките на следващия дългосрочен бюджет. За тази цел на 11 юни 2018 г. Комисията представи предложението си за Европейския корпус за солидарност след 2020 г., като задели 1,26 милиарда евро за участието на приблизително 350 000 млади хора в дейности за солидарност. 

 

УПРАВЛЕНИЕ

Коя организационна структура ще отговаря за дейностите на корпуса?

През първия си етап (от 2016 г. до наши дни) Европейският корпус за солидарност беше финансиран и управляван по линия на осем различни програми на ЕС. Съгласно неговото ново правно основание дейностите на Европейския корпус за солидарност ще се изпълняват от Европейската комисия, националните агенции по програма „Еразъм +“ в държавите членки и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

Националните агенции по програма „Еразъм +“, които вече отговарят за управлението на компонента от програмата, посветен на младежта, ще отговарят и за изпълнението на повечето действия на Европейския корпус за солидарност: оценяване на молбите на по-голямата част от организациите, кандидатстващи за знака за качество на Европейския корпус за солидарност, оценяване на молбите на участващи организации за финансиране , предоставяне на обучение и подкрепа, организиране на дейности за изграждане на мрежи или популяризиране на Европейския корпус за солидарност на национално равнище. 

Европейската комисия ще управлява, с помощта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, хоризонталните услуги, осигурявани на участниците в Европейския корпус за солидарност, напр. онлайн обучение, езикова помощ онлайн и застраховане. Агенцията ще присъжда също и знака за качество на някои видове заинтересовани страни (напр. европейски мрежи или платформи, национални публични органи и служби, организации, които предлагат дейности, изпълнявани с помощта на програми на ЕС, различни от Европейския корпус за солидарност, предоставящи възможности за доброволческа дейност, стаж или работа). 

Освен това новосъздаденият Ресурсен център на Европейския корпус за солидарност ще оказва подкрепа на изпълнителните органи и участващите организации, по-специално във връзка със сертифицирането и документирането на уменията, придобити от младите хора в хода на техните дейности.

 

Каква ще бъде ролята на службите по заетостта?

Участниците на пазара на труда, например публичните и частните служби по заетостта, но също и търговските камари, ще могат да допринасят за дейностите на Европейския корпус за солидарност, като помагат на участниците да намерят работа или стаж по дейности за солидарност. Подкрепата ще се осъществява посредством вече съществуващите структури. 

В частност публичните служби по заетостта разполагат със значителна информация относно пазара на труда, тъй като те имат достъп до свободните работни места както в своята страна (чрез собствените си бази данни), така и в чужбина (чрез EURES). Освен това те могат да спомогнат да се популяризира Европейският корпус за солидарност сред работодателите както и сред младите хора, които да бъдат насърчени да се регистрират. Службите могат също така да оказват помощ на участниците в Европейския корпус за солидарност след приключване на тяхната дейност, за да гарантират, че участието им в дейност за солидарност ще послужи за трамплин към пазара на труда.

Участниците на пазара на труда, в това число публичните и частните служби по заетостта, ще могат да кандидатстват за безвъзмездни средства поотделно или заедно посредством националните агенции по програма „Еразъм +“.

 

ДЕЙНОСТИ

Ще останат ли непроменени дейностите, за които се предоставя подкрепа?

През първия етап от функционирането си (2016—2018 г.) Европейският корпус за солидарност предложи на младите хора възможности за индивидуална доброволческa дейност, стаж или работа. 

Съгласно новото правно основание, освен че ще помага на младите хора да извършват доброволческа дейност за период до 12 месеца, да участват в стажове за период от 2—6 месеца или да бъдат наемани на работа в съответствие с приложимото национално законодателство за период от 3—12 месеца, Европейският корпус за солидарност ще предоставя на участниците и възможността да стартират свои собствени проекти за солидарност или да извършват краткосрочна доброволческа дейност като група. 

Специално внимание ще бъде отделено на младите хора с по-малко възможности. За да се улесни тяхното участие, се предлагат конкретна финансова подкрепа и адаптирани формати на дейности. Всички участници и участващи организации ще могат да се ползват от набор от мерки за подкрепа (напр. общо и езиково обучение, застраховка, подпомагане преди и след дейностите за солидарност, административна помощ).

 

Какво представляват доброволческите екипи?

Дейностите чрез доброволчески екипи са нов елемент на Европейския корпус за солидарност. Това са дейности за солидарност, даващи възможност екипи от участници в Европейския корпус за солидарност от различни участващи държави да извършват заедно доброволческа дейност за период от две седмици до два месеца. Поради по-краткия срок и колективния характер този формат се очаква да улесни участието в Европейския корпус за солидарност на млади хора с по-малко възможности. 

Освен това форматът на доброволчески екипи ще се използва също за преследване на конкретни приоритети на политиката, например защита на европейското културно наследство; интеграция на граждани на трети държави (включително лицата, търсещи убежище, и бежанците); отговор на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата, включително предотвратяване на бедствия, готовност и възстановяване (с изключение на незабавен отговор при бедствия), чрез централизираното действие „доброволчески екипи във високоприоритетни области“.

 

Какво представляват проектите за солидарност?

Проектите за солидарност са инициативи, ръководени от млади хора, с продължителност между два и дванадесет месеца, които се организират и изпълняват от групи от поне пет участника в Европейския корпус за солидарност. Младите участници ще играят активна роля при разработването и изпълнението на собствените си идеи в полза на своите местни общности във всички области, свързани със солидарността. Всеки проект за солидарност следва да се насочи към специфично предизвикателство в рамките на общността на участниците и да показва ясна европейска добавена стойност. 

Тъй като проектите за солидарност обикновено биват изпълнявани в страната на пребиваване на участниците в Европейския корпус за солидарност, този формат е подходящ също така за участието на млади хора с по-малко възможности, които биха срещнали трудности при участие в дейности в чужбина, но при все това желаят да дадат своя принос за обществото.

 

Какво представляват дейностите за изграждане на мрежи?

Дейностите за изграждане на мрежи целят да се подобри качеството на цялостното изпълнение на дейностите на Европейския корпус за солидарност. Те съпътстват осъществяването на дейността му и спомагат за по-голямата му ефективност, въздействие и видимост. Те също така целят да създадат чувство за принадлежност към корпуса. Тези дейности могат да бъдат свързани например с предоставянето на информация на новопостъпилите (както отделни младежи, така и потенциални участващи организации) относно Европейския корпус за солидарност, с форуми за консултация, с обмен на добри практики или със създаването на мрежи на бившите участници.

 

Кой може да кандидатства?

Публични и частни организации, установени в държавите — членки на ЕС, могат да кандидатстват за знак за качество и финансиране. Освен това, групи от млади хора, регистрирани в портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност. Организации от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата югославска република Македония, както и други партньорски държави могат да участват като партньори в проекти за доброволческа дейност. Повече информация е достъпна в ръководството за Европейския корпус за солидарност.

 

Къде и кога може да се кандидатства по настоящата покана?

Заявленията за финансиране на доброволчески екипи във високоприоритетни области следва да се подават до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Заявленията по отношение на другите действия следва да се подават до националната агенция на държавата, в която е установена кандидатстващата организация. 

Допустимите организации и групи от млади хора следва да представят своите заявления в следните срокове [преди 12.00 ч. на обяд брюкселско време]:

 

Доброволчески партньорства

16 октомври 2018 г.

Доброволчески проекти

16 октомври 2018 г.

Стажове и работни места

16 октомври 2018 г.

Проекти за солидарност

16 октомври 2018 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

18 февруари 2019 г.

 

Заявленията за знака за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

Кой може да се регистрира в Европейския корпус за солидарност?

Всеки, който е на възраст между 17 и 30 години и е гражданин на участваща или партньорска държава или законно пребивава в такава държава, може да се регистрира за участие в Европейския корпус за солидарност. Минималната възраст за участие в проект за солидарност е 18 години. Всички дейности на Европейския корпус за солидарност са отворени за участие за млади хора и организации от участващите държави (държавите — членки на ЕС), като някои дейности са отворени и за държави партньори (Европейската асоциация за свободна търговия, държавите кандидатки за членство в ЕС, държавите от Западните Балкани, държавите от Източното партньорство, държавите от Южното Средиземноморие, Руската федерация).

Младите хора, които се регистрират за участие, трябва да споделят мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност. Регистрацията е лесна и може да бъде направена на специалната уебстраница на Европейския младежки портал.

 

Регистрацията на портала на Европейския корпус за солидарност гарантира ли, че на младия човек ще бъде предложена дейност за солидарност?

Всички регистрирали се млади хора могат да участват в общо онлайн обучение и в дейностите за изграждане на общност, които може да се провеждат в техните местни общности. Регистрацията не е гаранция, че на младия човек ще бъде предложена доброволческа дейност, стаж или работа. Това зависи от наличните средства и проекти, както и от конкретните интереси на всеки кандидат. 

В проекта за регламент също така се предвижда възможност за създаване на проекти за солидарност, които позволяват на регистрираните млади хора да предприемат действия по своя инициатива и да осъществяват идеите си за солидарност на местно равнище, вместо да чакат участваща организация да им предложи доброволческа дейност, стаж или работа. 

 

Какви са изискванията за организациите?

Ще бъде въведен знак за качество, за да се гарантира, че участващите организации спазват принципите и изискванията на Европейския корпус за солидарност. По принцип получаването на знак за качество ще бъде необходимо условие за участието на дадена организация в дейности, подпомагани от Европейския корпус за солидарност (с изключение на проектите за солидарност), но то не води автоматично до финансиране. 

Обхватът на предоставения знак за качество ще зависи от вида на дейностите, в които иска да участва кандидатстващата организация. Въвеждат се специални механизми за кандидатстване за знака за качество, за оценка на заявленията и за предоставяне (или отказ) на знака за качество. За организациите, които вече участват в други програми на ЕС, както и за публичните органи, се предвиждат опростени процедури. По отношение на организациите, акредитирани от Европейската доброволческа служба, ще се прилагат преходни мерки. В зависимост от вида на организацията процесът на кандидатстване ще бъде оценяван от националните агенции или от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

 

Как се осъществява свързването на кандидатите и организациите?

При регистрацията си в Европейския корпус за солидарност чрез портала на Европейския корпус за солидарност, наред с предоставянето на информация относно своето образование, трудов опит и лични интереси, младите хора могат да посочват и в какви видове проекти биха искали да участват, в кои държави биха искали да провеждат дейност за солидарност и кога могат да участват. Те могат да избират между различните видове дейности (доброволческа дейност, работа, стаж) и да изразят интереса си за участие в конкретни области, свързани със солидарността. 

Когато се регистрират, младите хора могат също да изтъкнат конкретния опит и познания, с които биха допринесли за Европейския корпус за солидарност, напр. работа с бежанци, деца, възрастни хора или хора с увреждания, преподаване, първа помощ, медии, музика, изкуство, строителство, инженерни дейности, управление на проекти и т.н. Като алтернатива, младите хора могат да кандидатстват директно за свободните работни места, публикувани на портала на Европейския корпус за солидарност от участващите организации. 

Участващите организации ще имат възможност да избират измежду кандидатите, чиято мотивация, интереси и умения съответстват в най-голяма степен на техните нужди. Младежите са свободни да приемат или откажат всяко предложение, отправено от дадена организация.

 

Какви са финансовите условия за участие в дейност на Корпуса за солидарност?

Всеки млад човек, който участва в дейност за солидарност, получава финансова подкрепа за своите пътни разноски и осигуровки. 

За периода на дейността си доброволците получават също безплатна храна и подслон, както и джобни пари. 

Наемането на работа ще става въз основа на трудов договор и възнаграждението ще се определя в съответствие с националните закони, подзаконови актове и колективни споразумения, които са в сила в държавата, в която се извършва трудовата дейност. Това възнаграждение ще се изплаща от организацията, която е наела младия човек. Освен това работещите ще получат помощи за преместване, които ще им помогнат за покриване на разходите по тяхното установяване в приемащата държава. 

Стажовете ще се провеждат въз основа на писмено споразумение и възнаграждението ще се плаща от приемащата организация. Стажовете, предлагани в рамките на корпуса, трябва да бъдат съобразени с принципите, заложени в рамката за качество на стажовете. Стажантите също ще получават помощи за преместване.

 

Могат ли организациите да искат заплащане от участниците за включването им в проект?

Не. Нито физически лица, нито организации могат да искат финансова вноска или такса от участниците за това, че са избрани за участие в проект на Европейския корпус за солидарност.

 

Как стои въпросът със застраховките и социалните осигуровки?

Участниците в трансгранични дейности ще бъдат включени в застрахователната схема на Европейския корпус за солидарност. Тя ще осигурява допълнително безплатно покритие за притежателите на европейска здравноосигурителна карта и пълно застрахователно покритие за участниците, които нямат право на европейска здравноосигурителна карта.

Що се отнася до работните места и стажовете и свързаните с тях социални осигуровки, биха могли да се прилагат някои специални правила в зависимост от националните закони, подзаконовите актове и колективните споразумения, които са в сила в държавата, в която ще се извършват дейностите за солидарност.

 

Ще се предоставя ли езикова подкрепа?

Да. Участниците в Европейския корпус за солидарност, които приемат предложение за участие в дейност за солидарност в чужбина, ще имат достъп до онлайн езикови курсове, които ще им дават възможност да оценят и подобрят уменията си по чуждия език, който ще използват при изпълнението на дейността си в чужбина.

 

Какви удостоверения ще бъдат издавани на участниците?

Всеки млад човек, който участва в дейност на Европейския корпус за солидарност, ще получи удостоверение за участие, след като завърши дейността си за солидарност. В края на своята доброволческа дейност, стаж или работа младите хора имат също така право да получат сертификат „Youthpass“, с който се удостоверяват знанията, уменията и компетентностите, придобити по време на дейностите за солидарност.

 

[1] Поканата за представяне на предложения се публикува при условие на окончателното приемане на Регламента за Европейския корпус за солидарност от законодателния орган без значителни изменения и приемането на съответните решения за финансиране.

MEMO/18/4840

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar