Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Faktablad

Frågor och svar: uppdaterade blockeringsregler träder i kraft

Bryssel den 6 augusti 2018

Vad är blockeringsreglerna?

EU införde blockeringsreglerna 1996 (förordning (EG) nr 2271/96) som svar på USA:s lagstiftning om extraterritoriella sanktioner. De syftar till att motverka effekterna av USA:s sanktioner på EU:s ekonomiska aktörer som bedriver laglig verksamhet med tredjeländer. Blockeringsreglerna är ett viktigt resultat av gemensamma EU-åtgärder mot tredjeländers extraterritoriell lagstiftning.

Hur fungerar blockeringsreglerna?

Blockeringsreglerna tillämpas på den extraterritoriella lagstiftning som nämns i förordningens bilaga (nedan kallad förtecknad extraterritoriell lagstiftning).

Reglerna förbjuder medborgare och företag i EU (nedan kallade aktörer) att följa den förtecknade extraterritoriella lagstiftningen om inte kommissionen genom undantag gett dem tillstånd att göra det. De gör det möjligt för EU-aktörer att få ersättning för skador som uppstår till följd av lagstiftningen från de personer eller enheter som vållar dem, och upphäver effekterna i EU av utländska rättsliga avgöranden som grundar sig på lagstiftningen.

EU-aktörer bör informera EU-kommissionen inom 30 dagar efter det att de fått informationen om alla händelser som uppstår till följd av förtecknad extraterritoriell lagstiftning som påverkar deras ekonomiska eller finansiella intressen.

Varför uppdateras blockeringsreglerna?

Uppdateringen blev aktuell på grund av att USA den 8 maj 2018 ensidigt beslöt att återinföra sanktioner mot Iran (efter övergångsperioder på 90 och 180 dagar, dvs. efter den 6 augusti och den 4 november 2018). Samtidigt drog sig landet ur den gemensamma övergripande handlingsplan som Iran, å ena sidan, och Kina, Frankrike, Tyskland, EU, Ryssland, Storbritannien och USA å andra sidan kommit överens om 2015. Vissa av de återinförda sanktionerna har extraterritoriella effekter och kan potentiellt påverka EU-aktörer som bedriver legitim affärsverksamhet med Iran.

Hur ändras blockeringsreglerna?

EU har ändrat bilagan till blockeringsreglerna genom att lägga till förteckningen över de extraterritoriella sanktioner mot Iran som USA återinför.

Ändringen görs genom en delegerad förordning som kommissionen antog den 6 juni 2018. Varken rådet eller Europaparlamentet invände mot förordningen under den två månader långa granskningsperioden. Den delegerade förordningen publiceras och träder i kraft den 7 augusti.

Vilken typ av skada kan EU-aktörer begära ersättning för?

Enligt blockeringsreglerna kan EU-aktörer få ersättning för all slags skada, inklusive kostnader av rättslig natur, som vållats genom tillämpning av de lagar som anges i bilagan eller av åtgärder som grundar sig på eller följer av dem.

Vem kan EU-aktörer avkräva ersättning för dessa skador?

Enligt blockeringsreglerna kan EU-aktörer erhålla skadestånd från fysiska eller juridiska personer eller andra enheter som vållar skadan eller från någon person som företräder dessa eller är mellanhand.

Hur kan EU-aktörer begära ersättning?

Fallet kan tas upp i en domstol i ett medlemsland och ersättning kan ges i form av beslag eller försäljning av de tillgångar som innehas av den person som vållar skadan eller någon som företräder den eller är mellanhand. Liksom i alla skadeståndstvister är det domarens sak att bedöma sakförhållandena i målet eller orsakssambandet.

Vem är ansvarig för genomförandet av blockeringsreglerna?

Det är medlemsländerna som är behöriga att genomföra blockeringsreglerna, vilket även omfattar att fastställa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för eventuella överträdelser. Det är också medlemsländernas uppgift att genomdriva dessa påföljder.

Vad är EU-kommissionens roll?

Kommissionen har flera roller: Den inhämtar information från EU-aktörer om möjliga fall av tillämpning av förtecknad extraterritoriell lagstiftning. Den samarbetar med nationella myndigheter i medlemsländerna angående sådana fall i deras jurisdiktion. Den får meddelanden från och delar information med medlemsländerna om åtgärder som vidtagits enligt blockeringsreglerna och andra relevanta aspekter.

Kommissionen kan också, i undantagsfall, ge en EU-aktör tillstånd att helt eller delvis följa den förtecknade extraterritoriella lagstiftningen om en aktörs eller EU:s intressen annars skulle lida allvarlig skada. I det arbetet bistås kommissionen av en kommitté för extraterritoriell lagstiftning som består av företrädare för medlemsländerna.

Den genomförandeförordning som innehåller de kriterier som kommissionen utgår ifrån när den bedömer ansökningar om tillstånd publiceras också den 7 augusti, med kommitténs fulla stöd.

Läs mer

Pressmeddelande: Uppdaterade blockeringsregler till stöd för Irans kärnteknikavtal träder i kraft

MEMO/18/4786

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar