Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Vprašanja in odgovori: začetek veljavnosti posodobljenega akta o blokiranju

Bruselj, 6. avgusta 2018

Kaj je akt o blokiranju?

EU je akt o blokiranju uvedla leta 1996 (Uredba št. 2271/96). Z njim se je odzvala na ekstrateritorialno zakonodajo ZDA, ki nalaga sankcije. Namenjen je preprečevanju učinkov sankcij ZDA za gospodarske subjekte iz EU, ki opravljajo zakonito dejavnost s tretjimi državami. Akt o blokiranju je pomemben dosežek enotnega ukrepanja EU zoper ekstrateritorialno zakonodajo tretjih držav.

Kako deluje akt o blokiranju?

Akt o blokiranju se uporablja v zvezi z ekstrateritorialno zakonodajo, ki je navedena v njegovi prilogi (v nadaljnjem besedilu: navedena ekstrateritorialna zakonodaja).

Prebivalcem EU in družbam iz EU (v nadaljnjem besedilu: subjekti) prepoveduje, da bi upoštevali navedeno ekstrateritorialno zakonodajo, razen če nimajo posebnega dovoljenja Komisije, subjektom EU daje pravico do povrnitve škode, ki je nastala zaradi uporabe take zakonodaje, od oseb ali subjektov, ki so jo povzročili, ter izničuje učinek, ki bi ga v EU imela katera koli tuja sodna odločba, sprejeta na podlagi navedene zakonodaje.

Subjekti EU morajo Evropsko komisijo v 30 dneh od prejema informacij obvestiti o dogodkih, ki nastanejo na podlagi navedene ekstrateritorialne zakonodaje ter bi lahko vplivali na njihove ekonomske ali finančne interese.

Zakaj je bil akt o blokiranju posodobljen?

Posodobitev je spodbudila enostranska odločitev ZDA z dne 8. maja 2018, da ponovno uvede sankcije zoper Iran (po 90- in 180-dnevnem prehodnem obdobju, tj. po 6. avgustu 2018 in 4. novembru 2018) ter obenem odstopi od skupnega celovitega načrta ukrepanja, ki je bil leta 2015 sklenjen med Iranom na eni strani ter Kitajsko, Francijo, Nemčijo, Evropsko unijo, Rusijo, Združenim kraljestvom in ZDA na drugi strani. Nekatere ponovno uvedene sankcije imajo ekstrateritorialne učinke in bi lahko prizadele subjekte EU, ki zakonito poslujejo z Iranom.

Kako se spreminja akt o blokiranju?

EU je spremenila prilogo k aktu o blokiranju tako, da je njeno področje uporabe razširila s seznamom ekstrateritorialnih sankcij zoper Iran, ki jih ponovno uvajajo Združene države.

Akt se spreminja z delegirano uredbo Komisije, ki jo je Komisija sprejela 6. junija 2018 in ki ji v dvomesečnem obdobju pregleda, predvidenem za ta namen, ni nasprotoval ne Svet ne Evropski parlament. Delegirana uredba bo objavljena in bo začela veljati 7. avgusta.

Za katere vrste škode lahko subjekti EU zahtevajo odškodnino?

V skladu z aktom o blokiranju imajo subjekti EU pravico do povrnitve škode, skupaj s sodnimi stroški, ki jim je bila povzročena z uporabo zakonov, navedenih v prilogi, ali z dejanji, ki na njih temeljijo ali iz njih izhajajo.

Od koga lahko subjekti EU zahtevajo odškodnino za navedeno škodo?

V skladu z aktom o blokiranju lahko subjekti EU povrnitev škode zahtevajo od fizičnih ali pravnih oseb ali drugih subjektov, ki so jo povzročili, od oseb, ki delujejo v njihovem imenu, ali posrednikov.

Kako lahko subjekti EU zahtevajo odškodnino?

Tožbo je mogoče vložiti pred sodišči držav članic, povrnitev škode pa se lahko izvede z zasegom ali prodajo premoženja osebe, ki je povzročila škodo, njenih predstavnikov ali posrednikov. Kot pri vseh odškodninskih tožbah bo sodnik ocenil vsebino zadeve ali vzročno zvezo.

Kdo je odgovoren za izvajanje akta o blokiranju?

Za izvajanje akta o blokiranju, vključno z določitvijo učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni za morebitne kršitve, so pristojne države članice. Te kazni prav tako izvršujejo države članice.

Kakšna je vloga Evropske komisije?

Evropska komisija ima več vlog: zbira informacije od subjektov EU o morebitnih primerih uporabe navedene ekstrateritorialne zakonodaje, z nacionalnimi organi iz držav članic EU se povezuje v zvezi s primeri, ki so v njihovi pristojnosti, prejema obvestila držav članic in deli informacije z državami članicami v zvezi z ukrepi na podlagi akta o blokiranju in drugimi pomembnimi vidiki.

Komisija lahko subjektom EU v izjemnih primerih izda dovoljenje za popolno ali delno upoštevanje navedene ekstrateritorialne zakonodaje, če bi njeno neupoštevanje resno ogrozilo interese subjekta ali Evropske unije. Pri tem ji pomaga Odbor za ekstrateritorialno zakonodajo, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic.

Dne 7. avgusta se bo ob neomejeni podpori Odbora objavila tudi izvedbena uredba, ki zajema merila, na podlagi katerih bo Komisija ocenila te vloge za dovoljenje.

Več informacij

Sporočilo za medije: Veljati začel posodobljeni akt o blokiranju v podporo jedrskemu dogovoru z Iranom

MEMO/18/4786

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar