Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Otázky a odpovede: nadobudnutie účinnosti aktualizovaného nariadenia o blokovaní

Brusel 6. august 2018

Čo je nariadenie o blokovaní?

EÚ zaviedla nariadenie o blokovaní v roku 1996 (nariadenie č. 96/2271) v reakcii na americké právne predpisy upravujúce extrateritoriálne sankcie. Má za cieľ odvrátiť účinky sankcií USA voči hospodárskym subjektom EÚ, ktoré sa zapájajú do zákonnej činnosti s tretími krajinami. Nariadenie o blokovaní predstavuje významný krok zjednotenej EÚ proti extrateritoriálnym právnym predpisom tretích krajín.

Ako nariadenie o blokovaní funguje?

Nariadenie o blokovaní sa uplatňuje vzhľadom na právne predpisy s extrateritoriálnym účinkom, ktoré sú uvedené v jeho prílohe („zoznam právnych predpisov s extrateritoriálnym účinkom“).

Zakazuje rezidentom a spoločnostiam („hospodárskym subjektom“) EÚ, aby dodržiavali extrateritoriálne právne predpisy uvedené v zozname okrem prípadov, keď im to Komisia výnimočne povolí; umožňuje hospodárskym subjektom EÚ vymáhať náhradu škody vyplývajúcej z takýchto právnych predpisov od osôb alebo subjektov, ktoré im škodu spôsobujú a ruší v EÚ účinok všetkých rozhodnutí cudzokrajných súdov, ktoré sú na takýchto predpisoch založené.

Hospodárske subjekty EÚ by mali do 30 dní od získania informácií informovať Európsku komisiu o všetkých udalostiach vzniknutých v dôsledku extrateritoriálnych právnych predpisov uvedených v zozname, ktoré by mohli mať vplyv na ich hospodárske alebo finančné záujmy.

Prečo sa nariadenie o blokovaní zaktualizovalo?

Postup aktualizácie odštartovalo 8. mája 2018 jednostranné rozhodnutie USA opätovne uložiť sankcie voči Iránu (po ukončení likvidačných lehôt v dĺžke 90 a 180 dní, t. j. po 6. auguste 2018 a 4. novembri 2018) a súčasne odstúpiť od spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA), na ktorom sa v roku 2015 dohodli Irán na jednej strane a Čína, Francúzsko, Nemecko, Európska únia, Rusko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty na strane druhej. Niektoré z opätovne uložených sankcií majú extrateritoriálne účinky a mohli by potenciálne ovplyvniť hospodárske subjekty EÚ pri legitímnom obchodovaní s Iránom.

Ako sa nariadenie o blokovaní mení?

EÚ zmenila prílohu nariadenia o blokovaní tým, že do jej rozsahu pôsobnosti zahrnula zoznam amerických extrateritoriálnych sankcií, ktoré Spojené štáty opätovne uvalili na Irán.

Zmena sa uskutočňuje delegovaným nariadením Komisie, ktoré Komisia prijala 6. júna 2018 a voči ktorému Rada ani Európsky parlament nevzniesli námietku počas dvojmesačného kontrolného obdobia, ktoré bolo na tento účel stanovené. Delegované nariadenie sa uverejňuje a účinnosť nadobúda 7. augusta.

Za aké druhy škody si môžu hospodárske subjekty EÚ nárokovať náhradu?

Podľa nariadenia o blokovaní si hospodárske subjekty EÚ môžu nahrádzať akúkoľvek „škodu vrátane právnych nákladov spôsobených tejto osobe uplatňovaním právnych predpisov špecifikovaných v prílohe alebo opatreniami na nich založenými alebo z nich vyplývajúcimi“.

Od koho si hospodárske subjekty EÚ môžu nárokovať náhradu takejto škody?

Podľa nariadenia o blokovaní si hospodárske subjekty EÚ môžu nárokovať odškodnenie konkrétne „od fyzickej alebo právnickej osoby, alebo akejkoľvek inej právnickej osoby, ktorá spôsobila škodu, alebo ktorejkoľvek osoby, ktorá konala v jej mene alebo ako sprostredkovateľ“.

Ako si môžu hospodárske subjekty EÚ nárokovať náhradu škody?

Žalobu možno podať na súdoch členských štátov a náhrada môže mať formu zaistenia a predaja majetku osoby, ktorá škodu spôsobila, prípadne majetku jej zástupcov alebo sprostredkovateľov. Rovnako ako v akomkoľvek inom súdnom spore o náhradu škody je úlohou sudcu posúdiť vec samú či príčinnú súvislosť.

Kto je zodpovedný za vykonávanie nariadenia o blokovaní?

Vykonávanie nariadenia o blokovaní vrátane rozhodovania o účinných, primeraných a odradzujúcich sankciách za jeho prípadné porušenie je v právomoci členských štátov. Členské štáty zároveň vymáhajú tieto sankcie.

Akú úlohu má Európska komisia?

Európska komisia má niekoľko úloh: zbiera informácie od hospodárskych subjektov EÚ o možných prípadoch uplatňovania zoznamu právnych predpisov s extrateritoriálnym účinkom, udržiava kontakty s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ v súvislosti s takýmito prípadmi, ktoré patria do ich jurisdikcie, prijíma oznámenia od členských štátov a vymieňa si s nimi informácie o opatreniach prijatých podľa nariadenia o blokovaní a o iných významných aspektoch.

Komisia môže takisto vo výnimočných prípadoch hospodárskemu subjektu EÚ povoliť, aby úplne alebo čiastočne vyhovel stanoveným extrateritoriálnym právnym predpisom, pokiaľ by ich nedodržanie vážne ohrozilo záujmy tohto subjektu alebo Európskej únie. V tomto Komisii pomáha výbor pre právne predpisy s extrateritoriálnym účinkom zložený zo zástupcov členských štátov.

V nadväznosti na plnú podporu tohto výboru sa 7. augusta uverejňuje aj vykonávacie nariadenie obsahujúce kritériá, na základe ktorých Komisia posúdi takéto žiadosti o oprávnenie.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Aktualizované nariadenie o blokovaní nadobúda účinnosť na podporu dohody o iránskom jadrovom programe

MEMO/18/4786

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar