Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Informatieblad

Vragen en antwoorden: inwerkingtreding van de geactualiseerde blokkeringsverordening

Brussel, 6 augustus 2018

Wat is de blokkeringsverordening?

De EU stelde de blokkeringsverordening in 1996 vast (Verordening nr. 2271/96) in antwoord op de extraterritoriale sanctiewetgeving van de Verenigde Staten. Deze verordening beoogt de gevolgen tegen te gaan van sancties van de VS op ondernemingen en personen uit de EU die wettelijke activiteiten ondernemen in derde landen. De blokkeringsverordening is een belangrijke verwezenlijking van gezamenlijke EU-actie tegen extraterritoriale wetgeving van derde landen.

Hoe werkt de blokkeringsverordening?

De blokkeringsverordening is van toepassing op de extraterritoriale wetgeving die wordt genoemd in de bijlage bij die verordening ("in de lijst opgenomen extraterritoriale wetgeving").

EU-inwoners en -ondernemingen ("EU-operatoren") mogen geen gevolg geven aan de in de lijst opgenomen extraterritoriale wetgeving, tenzij zij daar uitzonderlijk toestemming voor krijgen van de Commissie. EU-operatoren krijgen het recht schade die uit dergelijke wetgeving voortvloeit, te verhalen op de personen of entiteiten die de schade veroorzaken, en op die wetgeving gebaseerde uitspraken van buitenlandse rechtbanken worden nietig verklaard wat betreft hun toepassing in de EU.

EU-operatoren moeten de Europese Commissie binnen 30 dagen vanaf het ogenblik dat zij over de informatie beschikken, in kennis stellen van elke gebeurtenis die voortvloeit uit de in de lijst opgenomen extraterritoriale wetgeving en die van invloed is op hun economische of financiële belangen.

Waarom werd de blokkeringsverordening geactualiseerd?

De actualisering werd veroorzaakt door de eenzijdige beslissing van de VS van 8 mei 2018 om de extraterritoriale sancties tegen Iran opnieuw in te stellen (na afwikkelingsperiodes van 90 dagen en van 180 dagen, dus na 6 augustus 2018 en na 4 november 2018) en zich tegelijkertijd terug te trekken uit het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA), dat in 2015 werd overeengekomen tussen Iran enerzijds en China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de VS en de Europese Unie anderzijds. Een aantal van de opnieuw de VS ingestelde extraterritoriale sancties zou een effect kunnen hebben op EU-operatoren die legitiem zaken doen met Iran.

Op welke punten wordt de blokkeringsverordening gewijzigd?

De EU heeft de bijlage bij de blokkeringsverordening gewijzigd door deze uit te breiden tot de door de VS opnieuw tegen Iran ingestelde extraterritoriale sancties.

De wijziging wordt doorgevoerd via een gedelegeerde verordening van de Commissie, die op 6 juni 2018 door de Commissie werd goedgekeurd en waartegen noch de Raad, noch het Europees Parlement bezwaar hebben gemaakt tijdens de toetsingstermijn van twee maanden. De gedelegeerde verordening zal worden gepubliceerd en treedt op 7 augustus in werking.

Wat voor soort schade kunnen EU-operatoren verhalen?

Krachtens de blokkeringsverordening hebben EU-operatoren “recht op verhaal van de schade, met inbegrip van de proceskosten, die [zij hebben] geleden ingevolge de toepassing van de in de bijlage opgenomen wetten of de daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen.”

Van wie kunnen EU-operatoren compensatie eisen voor de geleden schade?

EU-operatoren kunnen met name schade verhalen “op de natuurlijke of rechtspersoon of enig ander lichaam dat de schade heeft veroorzaakt dan wel op iedere andere persoon die in diens naam of als tussenpersoon optreedt.”

Hoe kunnen EU-operatoren compensatie eisen?

De vordering kan worden ingesteld bij de rechtbanken van de lidstaten en het verhaal kan de vorm aannemen van beslag op en verkoop van activa van de persoon, zijn vertegenwoordigers of namens hem optredende personen die de schade veroorzaken. Net als bij andere geschillen waarbij een schadevergoeding wordt gevorderd, is het aan de rechter om de zaak ten gronde of het oorzakelijk verband te beoordelen.

Wie is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de blokkeringsverordening?

De tenuitvoerlegging van de blokkeringsverordening, met inbegrip van het beslissen over doeltreffende, evenredige en preventieve sancties op mogelijke inbreuken, valt onder de bevoegdheid van de lidstaten. Het komt eveneens de lidstaten toe deze sancties af te dwingen.

Wat is de rol van de Europese Commissie?

De Europese Commissie heeft meerdere rollen: zij vergaart informatie van EU-operatoren over mogelijke gevallen van toepassing van de in de lijst opgenomen extraterritoriale wetgeving; zij onderhoudt contacten met de nationale overheden van EU-lidstaten over dergelijke gevallen binnen hun rechtsbevoegdheid; zij wordt op de hoogte gebracht door en deelt informatie met lidstaten over maatregelen die krachtens de blokkeringsverordening worden getroffen en over andere relevante aspecten.

In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie een EU-operator ook toestemming verlenen om de in de lijst opgenomen extraterritoriale wetgeving geheel of gedeeltelijk na te leven als niet-naleving de belangen van die operator of van de Europese Unie ernstig zou kunnen schaden. Daarbij wordt de Commissie bijgestaan door het Comité extraterritoriale wetgeving, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

De uitvoeringsverordening met de criteria op basis waarvan de Commissie verzoeken om toestemming zal beoordelen, wordt eveneens op 7 augustus gepubliceerd, met volledige steun van het Comité.

Meer informatie

Persbericht: Geactualiseerde blokkeringsverordening ter ondersteuning van kernakkoord met Iran

MEMO/18/4786

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar