Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Faktu lapa

Jautājumi un atbildes: atjauninātā Bloķēšanas statūta stāšanās spēkā

Briselē, 2018. gada 6. augustā

Kas ir Bloķēšanas statūts?

Eiropas Savienība Bloķēšanas statūtu ieviesa 1996. gadā (Regula Nr. (EK) 2271/96), reaģējot uz ASV pieņemtajiem tiesību aktiem par eksteritoriālajām sankcijām. Tā mērķis ir apkarot ASV sankciju sekas, kas rodas ES uzņēmumiem, kuri iesaistās likumīgā darbībā ar trešām valstīm. Bloķēšanas statūts ir nozīmīgs sasniegums saistībā ar vienotu ES rīcību pret trešo valstu pieņemtiem eksteritoriāliem tiesību aktiem.

Kā Bloķēšanas statūts darbojas?

Bloķēšanas statūts tiek piemērots attiecībā uz tā pielikumā minētajiem eksteritoriālajiem tiesību aktiem (“uzskaitītie eksteritoriālie tiesību akti”).

Tas aizliedz ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem (“operatori”) pakļauties uzskaitītajiem eksteritoriālajiem tiesību aktiem, ja vien Komisija tiem izņēmuma kārtā nav atļāvusi to darīt, ļauj ES operatoriem saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kas izriet no šādiem tiesību aktiem, no personām vai vienībām, kuras tos izraisa, un anulē jebkādu uz šiem tiesību aktiem balstītu ārvalstu tiesu nolēmumu darbību ES.

ES operatoriem 30 dienu laikā kopš informācijas saņemšanas jāinformē Eiropas Komisiju par visiem notikumiem, kas izriet no uzskaitītajiem eksteritoriālajiem tiesību aktiem un kas ietekmētu viņu ekonomiskās vai finansiālās intereses.

Kāpēc Bloķēšanas statūts tika atjaunināts?

Nepieciešamību pēc atjaunināšanas izraisīja ASV 2018. gada 8. maija vienpusējais lēmums atkārtoti piemērot sankcijas pret Irānu (pēc 90 un 180 dienu ilgiem “pārejas” periodiem, t. i., pēc 2018. gada 6. augusta un 2018. gada 4. novembra), vienlaicīgi atsaucot savu līdzdalību Kopīgajā visaptverošajā rīcības plānā (JCPOA), par kuru 2015. gadā vienojās Irāna, no vienas puses, un Apvienotā Karaliste, ASV, Eiropas Savienība, Francija, Krievija, Ķīna un Vācija, no otras puses. Dažas no atkārtoti noteiktajām sankcijām rada eksteritoriālas sekas un varētu potenciāli ietekmēt ES operatorus, kuri ar Irānu veic likumīgu uzņēmējdarbību.

Kā Bloķēšanas statūts tiek grozīts?

ES ir grozījusi Bloķēšanas statūta pielikumu, pievienojot tā darbības jomā sarakstu ar ASV eksteritoriālajām sankcijām pret Irānu, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro atkārtoti.

Grozījums tiek veikts, izmantojot Komisijas deleģēto regulu, ko Komisija pieņēma 2018. gada 6. jūnijā un pret kuru ne Padome, ne Eiropas Parlaments nav cēluši iebildumus šim nolūkam paredzētajā divu mēnešu ilgajā pārbaudes periodā. Deleģētā regula tiks publicēta un stāsies spēkā 7. augustā.

Par kāda veida zaudējumiem ES operatori var pieprasīt kompensāciju?

Saskaņā ar Bloķēšanas statūtu ES operatori var saņemt “atlīdzību par jebkādiem zaudējumiem, tostarp tiesas izdevumus, ko šai personai radījusi pielikumā precizēto tiesību aktu piemērošana vai ar tiem pamatotas vai no tiem izrietošas darbības.”

No kā ES operatori var pieprasīt kompensāciju par šiem zaudējumiem?

Saskaņā ar Bloķēšanas statūtu ES operatori var iegūt atlīdzību, proti, no “fiziskas vai juridiskas personas vai jebkuras citas juridiskas vienības, kas radījusi zaudējumus, vai no jebkuras personas, kura darbojas tās interesēs vai kā starpnieks.”

Kā ES operatori var pieprasīt kompensāciju?

Dalībvalstu tiesās var iesniegt prasību, un atlīdzību var iegūt, apķīlājot un pārdodot īpašumu, kas pieder personai, kura ir radījusi zaudējumus, vai tās pārstāvjiem vai starpniekiem. Kā jebkurā tiesvedībā par zaudējumiem, tiesneša ziņā būs izvērtēt lietas būtību vai cēloņsakarību.

Kurš ir atbildīgs par Bloķēšanas statūta īstenošanu?

Bloķēšanas statūta īstenošana, tai skaitā lēmumu pieņemšana par efektīvām, samērīgām un preventīvām sankcijām par iespējamiem pārkāpumiem, ir dalībvalstu kompetencē. Dalībvalstu ziņā ir arī nodrošināt šo sankciju piemērošanu.

Kādi ir Eiropas Komisijas pienākumi?

Eiropas Komisijai ir vairākas lomas: tā vāc informāciju no ES operatoriem par iespējamiem uzskaitīto eksteritoriālo tiesību aktu piemērošanas gadījumiem; tā sadarbojas ar ES dalībvalstu iestādēm saistībā ar šādām lietām to jurisdikcijā; tā saņem paziņojumu no dalībvalstīm un dalās informācijā ar tām par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Bloķēšanas statūtu, un par citiem būtiskiem aspektiem.

Komisija izņēmuma gadījumos var arī atļaut ES operatoram pilnībā vai daļēji pakļauties uzskaitītajiem eksteritoriālajiem tiesību aktiem, ja nepakļaušanās nopietni apdraudētu operatora vai Eiropas Savienības intereses. Šajā uzdevumā Komisijai palīdz Eksteritoriālo tiesību komiteja, ko veido dalībvalstu pārstāvji.

7. augustā ar komitejas pilnīgu atbalstu tiks publicēta arī īstenošanas regula, kurā ietverti kritēriji, uz kuru pamata Komisija izvērtēs šādus atļaujas pieprasījumus.

Plašāka informācija

Paziņojums presei: Stājas spēkā atjaunināts Bloķēšanas statūts, lai atbalstītu vienošanos par Irānas kodolprogrammu

MEMO/18/4786

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar