Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Klausimai ir atsakymai. Atnaujinto Blokavimo statuto įsigaliojimas

Briuselis, 2018 m. rugpjūčio 6 d.

Kas yra Blokavimo statutas?

ES priėmė Blokavimo statutą 1996 m. (Reglamentas 96/2271) reaguodama į JAV teisės aktus dėl eksteritorinių sankcijų. Juo siekiama sušvelninti JAV sankcijų padarinius ES ekonominės veiklos vykdytojams, vykdantiems su trečiosiomis šalimis susijusią teisėtą veiklą. Blokavimo statutas – svarbus laimėjimas, kurį ES pasiekė imdamasi vieningų veiksmų dėl trečiųjų šalių eksteritorinių teisės aktų.

Kaip Blokavimo statutas veikia?

Blokavimo statutas taikomas jo priede išvardytiems eksteritoriniams teisės aktams (toliau – išvardyti eksteritoriniai teisės aktai).

Juo ES gyventojams ir bendrovėms (toliau – veiklos vykdytojai) draudžiama laikytis išvardytų eksteritorinių teisės aktų, nebent Komisija išimties tvarka jiems leistų tai daryti. ES veiklos vykdytojams suteikiama galimybė gauti žalos, padarytos dėl tokių teisės aktų taikymo, atlyginimą iš ją sukėlusių asmenų ar subjektų. Dėl jo bet kurio užsienio šalies teismo sprendimai, priimti pagal tuos teisės aktus, ES neturi teisinės galios.

ES veiklos vykdytojai turėtų informuoti Europos Komisiją apie bet kokius įvykius, kurie susiję su išvardytais eksteritoriniais teisės aktais ir turi įtakos jų ekonominiams ar finansiniams interesams. Informaciją jie turėtų pateikti per 30 dienų nuo jos gavimo.

Kodėl Blokavimo statutas buvo atnaujintas?

Statutą atnaujinti paskatino 2018 m. gegužės 8 d. vienašalis JAV sprendimas atnaujinti sankcijas Iranui (po pereinamųjų 90 ir 180 dienų laikotarpių, t. y. po 2018 m. rugpjūčio 6 d. ir 2018 m. lapkričio 4 d.) ir kartu pasitraukti iš Bendro visapusiško veiksmų plano (BVVP), dėl kurio 2015 m. su Iranu sutarė Europos Sąjunga, JAV, Jungtinė Karalystė, Kinija, Prancūzija, Rusija ir Vokietija. Kai kurių iš atnaujintų sankcijų poveikis yra eksteritorinis ir jos gali pakenkti ES veiklos vykdytojams, vykdantiems teisėtą verslo veiklą su Iranu.

Kaip Blokavimo statutas iš dalies pakeistas?

ES iš dalies pakeitė Blokavimo statuto priedą – į jo taikymo sritį įtraukė JAV eksteritorinių sankcijų, kurias Jungtinės Amerikos Valstijos atnaujina Iranui, sąrašą.

Pakeitimas atliktas Komisijos deleguotuoju reglamentu, kurį Komisija priėmė 2018 m. birželio 6 d. ir kuriam per tuo tikslu numatytą 2 mėnesių tikrinimo laikotarpį nepaprieštaravo nei Taryba, nei Europos Parlamentas. Deleguotasis reglamentas bus paskelbtas ir įsigalios rugpjūčio 7 d.

Kokios rūšies žalą gali prašyti kompensuoti ES veiklos vykdytojai?

Pagal Blokavimo statutą ES veiklos vykdytojai gali gauti „žalos atlyginimą, įskaitant teisines išlaidas, kurią [...] padarė priede nurodytų įstatymų taikymas arba jais grindžiami ar iš jų kylantys veiksmai“.

Iš ko ES veiklos vykdytojai gali reikalauti kompensacijos už padarytą žalą?

Pagal Blokavimo statutą ES veiklos vykdytojai gali gauti žalos atlyginimą „iš fizinio ar juridinio asmens ar bet kokio kito tokią žalą sukėlusio subjekto, arba bet kokio jo vardu veikusio asmens ar tarpininko“.

Kaip ES veiklos vykdytojai gali reikalauti kompensacijos?

Galima pateikti ieškinį valstybių narių teismams, o žala gali būti atlyginama konfiskavus ją sukėlusio asmens, jo atstovų arba tarpininkų turtą ir jį pardavus. Kaip ir bet kokio teisminio ginčo dėl žalos atlyginimo atveju, bylos esmę arba priežastinį ryšį turės įvertinti teisėjas.

Kas atsako už Blokavimo statuto įgyvendinimą?

Įgyvendinti Blokavimo statutą, įskaitant sprendimą dėl veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų sankcijų už galimus pažeidimus, yra valstybių narių kompetencija. Valstybės narės užtikrina ir už tų sankcijų vykdymą.

Kokios yra Europos Komisijos užduotys?

Europos Komisijos atlieka kelias užduotis. Ji renka ES veiklos vykdytojų pateikiamą informaciją apie galimus išvardytų eksteritorinių teisės aktų taikymo atvejus. Komisija palaiko ryšius su ES valstybių narių nacionalinėmis valdžios institucijomis dėl tokių jų jurisdikcijai priklausančių atvejų. Ji gauna pranešimus iš valstybių narių ir su jomis dalijasi informacija apie priemones, kurių imamasi pagal Blokavimo statutą, ir apie kitus susijusius aspektus.

Komisija taip pat gali išimtiniais atvejais leisti ES veiklos vykdytojui visiškai arba iš dalies laikytis išvardytų eksteritorinių teisės aktų, jei jų nesilaikant smarkiai nukentėtų veiklos vykdytojo arba Europos Sąjungos interesai. Tai daryti Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas Eksteritorinių teisės aktų komitetas.

Įgyvendinimo reglamentas, kurį komitetas visapusiškai parėmė ir į kurį įtraukti kriterijai, kuriais remdamasi Komisija vertins tokius prašymus suteikti leidimą, taip pat bus paskelbtas rugpjūčio 7 d.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai „Atnaujintas Blokavimo statutas remiant susitarimą su Iranu dėl branduolinės programos“

MEMO/18/4786

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar