Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Kysymyksiä ja vastauksia: ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävän säädöksen päivitys tulee voimaan

Bryssel 6. elokuuta 2018

Mistä ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävässä säädöksessä on kyse?

EU hyväksyi vuonna 1996 ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävän säädöksen (asetus (EY) N:o 2271/96) vastauksena Yhdysvaltojen lainsäädännölle, jossa asetettiin ekstraterritoriaalisia pakotteita. Säädöksen tavoitteena on torjua Yhdysvaltojen pakotteiden vaikutukset EU:n talouden toimijoihin, jotka harjoittavat laillista toimintaa kolmansien maiden kanssa. Säädös on tärkeä EU:n yhdenmukainen toimi, jolla torjutaan kolmansien maiden ekstraterritoriaalisen lainsäädännön vaikutuksia.

Miten ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävä säädös toimii?

Säädöstä sovelletaan suhteessa sen liitteessä mainittuun ekstraterritoriaaliseen lainsäädäntöön.

Siinä kielletään EU:n asukkaita ja yrityksiä (yhdessä 'toimijat') noudattamasta säädöksen liitteessä lueteltua ekstraterritoriaalista lainsäädäntöä, jollei komissio ole poikkeuksellisesti antanut niille siihen lupaa. Lisäksi siinä annetaan EU:n toimijoille mahdollisuus hakea korvausta tällaisesta lainsäädännöstä johtuvista vahingoista vahingon aiheuttaneilta henkilöiltä tai yhteisöiltä. Säädöksellä mitätöidään näin kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien ulkomaisten tuomioistuinten päätösten vaikutukset EU:ssa.

EU:n toimijoiden olisi ilmoitettava Euroopan komissiolle kaikista tapahtumista, jotka johtuvat säädöksen liitteessä luetellusta ekstraterritoriaalisesta lainsäädännöstä ja vaikuttavat niiden taloudellisiin tai rahoitusta koskeviin etuihin. Ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun toimijat ovat saaneet asiasta tiedon.

Miksi säädöstä päivitettiin?

Säädöksen päivitys käynnistyi, kun Yhdysvallat päätti 8. toukokuuta 2018 yksipuolisesti ottaa uudelleen käyttöön Iraniin kohdistuvat pakotteet (osa pakotteista tuli voimaan 90 päivän siirtymäajan päätyttyä 6. elokuuta 2018 ja osa 180 päivän siirtymäajan päätyttyä 4. marraskuuta 2018). Samalla Yhdysvallat päätti vetäytyä Iranin sekä Kiinan, Ranskan, Saksan, Euroopan unionin, Venäjän, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen välillä vuonna 2015 sovitusta yhteisestä kattavasta toimintasuunnitelmasta. Eräillä Yhdysvaltojen uudelleen käyttöön ottamilla pakotteilla on ekstraterritoriaalisia vaikutuksia, jotka saattavat ulottua EU:n toimijoihin, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa Iranin kanssa.

Miten ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävää säädöstä on muutettu?

EU on muuttanut säädöksen liitettä sisällyttämällä sen soveltamisalaan Irania koskevat ekstraterritoriaaliset pakotteet, jotka Yhdysvallat ottaa uudelleen käyttöön.

Muutos tehdään 6. kesäkuuta 2018 annetulla komission delegoidulla asetuksella, jota neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät ole vastustaneet kahden kuukauden tarkastelujakson aikana. Delegoitu asetus julkaistaan ja se tulee voimaan 7. elokuuta.

Millaisista vahingoista EU:n toimijat voivat hakea korvausta?

Säädöksen mukaan EU:n toimijalla on oikeus saada korvausta ”liitteessä lueteltujen lakien soveltamisesta tai niihin perustuvien tai niistä aiheutuvien toimien hänelle aiheuttamasta vahingosta ja menetyksestä, oikeudenkäyntikulut mukaan lukien”.

Keneltä EU:n toimijat voivat hakea korvausta vahingoista?

Säädöksen mukaan EU:n toimijat voivat vaatia vahingonkorvausta ”luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai muulta vahingon aiheuttaneelta tai keneltä tahansa, joka toimii tämän puolesta tai välikätenä”.

Miten EU:n toimijat voivat hakea korvausta?

Vahingonkorvauskanne voidaan nostaa jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Vahingonkorvaus voi olla muodoltaan vahingon aiheuttaneiden henkilöiden, näiden edustajien tai välikätenä toimivien tahojen varojen takavarikointia tai myyntiä. Kuten muissakin vahingonkorvauskanteissa tuomarin tehtävänä on arvioida tapaukseen liittyvät tosiseikat tai syy-yhteys.

Kuka on vastuussa ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävän säädöksen täytäntöönpanosta?

Säädöksen täytäntöönpano sekä säädöksen rikkomisesta määrättävien tehokkaiden, oikeasuhteisten ja ennalta ehkäisevien seuraamusten vahvistaminen kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Jäsenvaltioiden on myös pantava seuraamukset täytäntöön.

Mikä on Euroopan komission rooli?

Euroopan komissiolla on useita tehtäviä: se kerää EU:n toimijoilta tietoa liitteessä luetellun ekstraterritoriaalisen lainsäädännön mahdollisista soveltamistapauksista; se on yhteydessä EU-maiden kansallisiin viranomaisiin tällaisissa tapauksissa, silloin kun ne kuuluvat kansalliseen toimivaltaan; se saa jäsenvaltioilta ilmoituksia ja jakaa niiden kanssa tietoja toimenpiteistä, joita on toteutettu säädöksen puitteissa, sekä muista asiaan liittyvistä näkökohdista.

Komissio voi myös poikkeustapauksissa antaa EU:n toimijalle luvan noudattaa säädöksen liitteessä mainittua ekstraterritoriaalista lainsäädäntöä kokonaan tai osittain, jos noudattamatta jättäminen vaarantaisi vakavasti joko toimijan tai EU:n edut. Komissiota avustaa tässä tehtävässä ekstraterritoriaalista lainsäädäntöä käsittelevä komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista.

Myös ne perusteet sisältävä täytäntöönpanoasetus, joiden mukaisesti komissio arvioi tällaiset lupahakemukset, julkaistaan 7. elokuuta. Komitea on antanut täytäntöönpanoasetukselle täyden tukensa.

Lisätietoa

Lehdistötiedote: Iranin ydinsopimusta tukevan EU:n säädöksen päivitys tulee voimaan

MEMO/18/4786

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar