Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Teabeleht

Küsimused ja vastused: blokeerimisseaduse ajakohastatud versiooni jõustumine

Brüssel, 6. august 2018

Mis on blokeerimisseadus?

EL kehtestas blokeerimisseaduse 1996. aastal (määrus 96/2271) vastuseks USA eksterritoriaalsete sanktsioonide õigusaktidele. Sellega soovitakse tõrjuda USA sanktsioonide mõju ELi ettevõtjatele, kes tegelevad koos kolmandate riikidega seadusliku tegevusega. Blokeerimisseadus kujutab endast olulist saavutust – ELi üksmeelset sammu kolmandate riikide eksterritoriaalsete õigusaktide vastu.

Kuidas blokeerimisseadus toimib?

Blokeerimisseadust kohaldatakse selle lisas nimetatud eksterritoriaalsete õigusaktide suhtes (edaspidi „loetletud eksterritoriaalsed õigusaktid“).

See keelab ELi isikutel ja ettevõtetel (edaspidi „ettevõtjad“) järgida loetletud eksterritoriaalseid õigusakte, välja arvatud juhul, kui komisjon on neile selleks erandlikult loa andnud, see võimaldab ELi ettevõtjatel sellistest õigusaktidest tuleneva kahju seda põhjustanud isikutelt või üksustelt tagasi nõuda ning muudab kehtetuks nende põhjal langetatud välisriigi kohtu otsuste mõju ELis.

ELi ettevõtjad peavad teatama Euroopa Komisjonile 30 päeva jooksul pärast teabe saamist kõikidest loetletud eksterritoriaalsete õigusaktide tõttu tekkivatest olukordadest, mis mõjutavad nende majandus- või finantshuve.

Miks blokeerimisseadust ajakohastati?

Ajakohastamise tingis USA 8. mai 2018. aasta ühepoolne otsus kehtestada uuesti sanktsioonid Iraani vastu (pärast 90 ja 180 päeva pikkuseid seniste lepingute lõpetamise perioode, st pärast 6. augustit 2018 ja 4. novembrit 2018) samaaegselt taganemisega ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast, milles leppisid 2015. aastal kokku ühe osapoolena Iraan ja teiste osapooltena Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Euroopa Liit, Venemaa, Ühendkuningriik ja USA. Osal uuesti kehtestatud sanktsioonidest on eksterritoriaalne mõju ja need võivad mõjutada ELi ettevõtjate seaduslikku äritegevust Iraaniga.

Kuidas blokeerimisseadust muudetakse?

EL muutis blokeerimisseaduse lisa, lisades selle kohaldamisalasse loetelu USA eksterritoriaalsetest sanktsioonidest Iraani vastu, mille USA uuesti kehtestab.

Muudatus on tehtud komisjoni delegeeritud määruse kaudu, mille komisjon võttis vastu 6. juunil 2018 ja mille suhtes pole ei nõukogu ega Euroopa Parlament kahekuuse kontrolliperioodi jooksul vastuväiteid esitanud. Delegeeritud määrus avaldatakse ja jõustub 7. augustil.

Millise kahju hüvitamist saavad ELi ettevõtjad taotleda?

Blokeerimisseaduse kohaselt on ELi ettevõtjatel „õigus nõuda selliste kahjude, sealhulgas kohtukulude, hüvitamist, mida kõnealusele isikule on põhjustanud lisas nimetatud seaduste või neil põhinevate või neist tulenevate meetmete kohaldamine“.

Kellelt võivad ELi ettevõtjad nende kahjude eest hüvitist nõuda?

Blokeerimisseaduse kohaselt võivad ELi ettevõtjad kahjusid sisse nõuda „füüsiliselt või juriidiliselt isikult või muult kahju põhjustanud üksuselt või mis tahes isikult, kes tegutseb nende nimel või nende vahendajana“.

Kuidas saavad ELi ettevõtjad hüvitist nõuda?

Kaebuse saab esitada liikmesriikide kohtutele ning kahjude sissenõudmine võib toimuda kahju põhjustanud isiku või tema esindajate või vahendajate vara konfiskeerimise ja müümise vormis. Nagu kõigi kahju hüvitamise menetluste puhul, peab kohtunik hindama juhtumi asjaolusid ja põhjuslikku seost.

Kes vastutab blokeerimisseaduse rakendamise eest?

Blokeerimisseaduse rakendamine, sh tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste kehtestamine võimalike rikkumiste eest, on liikmesriikide pädevuses. Samuti peavad liikmesriigid tagama nende karistuste täitmise.

Milline on Euroopa Komisjoni roll selles?

Euroopa Komisjonil on mitmeid ülesandeid: ta kogub ELi ettevõtjatelt teavet loetletud eksterritoriaalsete õigusaktide võimalike rakendamisjuhtumite kohta; ta teeb koostööd ELi liikmesriikide ametiasutustega seoses nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate juhtumitega; ta saab liikmesriikidelt teateid ja jagab teavet blokeerimisseaduse alusel võetavate meetmete ja muude asjakohaste aspektide kohta.

Komisjon võib erandjuhtudel lubada ELi ettevõtjatel osaliselt või täielikult täita loetletud eksterritoriaalseid õigusakte, kui mittetäitmine kahjustaks oluliselt ettevõtja või liidu huve. Nende ülesannete täitmisel abistab komisjoni eksterritoriaalse seadusandluse komitee, mis koosneb liikmesriikide esindajatest.

7. augustil avaldatakse pärast komitee täieliku toetuse saamist ka rakendusmäärus, mis sisaldab kriteeriume, mille alusel komisjon selliseid loataotlusi hindab.

Lisateave

Pressiteade: Jõustub ajakohastatud blokeerimisseadus Iraani tuumaleppe toetuseks

MEMO/18/4786

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar