Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Spørgsmål og svar: ikrafttræden for den ajourført statut om spærring

Bruxelles, den 6. august 2018

Hvad er statutten om spærring?

EU indførte i 1996 statutten om spærring (forordning nr. 96/2271) som svar på USA's eksterritoriale sanktionslovgivning. Statutten imødegår virkningerne af USA's sanktioner mod EU's økonomiske aktører, som deltager i lovlige aktiviteter med tredjelande. Statutten er et vigtigt resultat af en fælles EU-indsats mod tredjelandes eksterritoriale lovgivning.

Hvordan fungerer statutten om spærring?

Statutten finder anvendelse på den eksterritoriale lovgivning, der er nævnt i bilaget ("den eksterritoriale lovgivning opført på listen").

Ifølge statutten må EU-borgere og -virksomheder ("aktører") ikke efterleve den eksterritoriale lovgivning opført på listen, med mindre de har særlig bemyndigelse fra Kommissionen til at gøre dette. Samtidigt giver statutten EU-aktører mulighed for at kræve erstatning i henhold til denne lovgivning hos personer eller enheder, der var årsag til skaderne og nulstiller virkningen af enhver udenlandsk domstolsafgørelse i EU baseret herpå.

EU-aktører bør underrette Europa-Kommissionen inden for 30 dage, fra de modtager oplysningerne, om eventuelle hændelser, der opstår i forbindelse med den eksterritoriale lovgivning opført på listen, som vil indvirke på deres økonomiske og finansielle interesser.

Hvorfor blev statutten om spærring opdateret?

Opdateringen blev udløst af USA's ensidige beslutning om den 8. maj 2018 at genindføre sanktioner mod Iran (efter neddroslingsperioder på 90 og 180 dage efter den 6. august 2018 og den 4. november 2018), samtidigt med at denne udtrådte af den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA), der blev undertegnet i 2015 mellem Iran på den ene side og Kina, Frankrig, Tyskland, Den Europæiske Union, Rusland, Det Forenede Kongerige og USA på den anden side. Nogle af de genindførte sanktioner har eksterritoriale virkninger og ville potentielt kunne påvirke de af EU-aktørerne, som handler lovligt med Iran.

Hvordan ændres statutten om spærring?

EU har ændret bilaget til statutten om spærring ved inden for rammerne af denne at tilføje listen over USA's eksterritoriale sanktioner mod Iran, som USA vil genindføre.

Ændringen foretages gennem Kommissionens delegerede forordning, som blev vedtaget af Kommissionen den 6. juni 2018, og til hvilken hverken Rådet eller Europa-Parlamentet har gjort indsigelse i den 2 måneder lange kontrolperiode, der var afsat til dette. Den delegerede forordning offentliggøres og træder i kraft den 7. august.

Hvilken slags erstatning kan EU-aktører opnå?

I henhold til statutten om spærring kan EU-aktører kræve "erstatninger, herunder sagsomkostninger, som er pålagt denne person ved anvendelsen af de love, der er omhandlet i bilaget eller af foranstaltninger, der er baseret herpå eller et resultat heraf".

Af hvem kan EU-aktører kræve erstatning for disse skader?

I henhold til statutten kan EU-aktører kræve erstatning, navnlig fra den "fysiske eller juridiske person eller enhver anden enhed, som var årsag til erstatningen, eller hos enhver befuldmægtiget eller mellemmand".

Hvordan kan EU-aktører kræve erstatning?

Denne foranstaltning kan indbringes for medlemsstaternes domstole, og erstatningen kan ske form af beslaglæggelse og salg af aktiver hos den person, som var årsag til skaden, dennes repræsentant eller mellemmand. Som ved enhver tvist vedrørende skader skal dommeren bedømme sagens realitet eller sammenhæng.

Hvem er ansvarlig for gennemførelsen af statutten for spærring?

Gennemførelsen af statutten, herunder fastsættelse af effektive, proportionale og afskrækkende sanktioner i tilfælde af eventuelle overtrædelser, hører under medlemsstaternes kompetenceområde. Det er også medlemsstatens opgave at håndhæve disse sanktioner.

Hvilke opgaver har Europa-Kommissionen?

Europa-Kommissionen har flere opgaver. Den indsamler informationer fra EU-aktører om mulige tilfælde af anvendelse af den eksterritoriale lovgivning opført på listen, arbejder tæt sammen med de nationale myndigheder i EU-medlemsstaterne vedrørende disse sager inden for deres jurisdiktion og modtager meddelelser fra og deler informationer med medlemsstaterne om foranstaltninger, der er truffet i henhold til statutten om spærring og andre relevante aspekter.

Kommissionen kan også i særlige tilfælde bemyndige en EU-aktør til helt eller delvist at efterleve den eksterritoriale lovgivning opført på listen, hvis manglende efterlevelse ville bringe aktørens eller Den Europæiske Unions interesser i alvorlig fare. I denne forbindelse bistås Kommissionen af et udvalg for eksterritorial lovgivning, der består af repræsentanter fra medlemsstaterne.

Gennemførelsesforordningen, der indeholder de kriterier, som Kommissionen vil tage i betragtning ved vurderingen af anmodningerne om bemyndigelse, offentliggøres også i dag den 7. august med fuld opbakning fra udvalget.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Den ajourførte statut om spærring til støttte for atomaftalen med Iran træder i kraft

MEMO/18/4786

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar