Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Přehled údajů

Otázky a odpovědi: vstup aktualizovaného blokovacího nařízení v platnost

Brusel 6. srpna 2018

Co je blokovací nařízení?

EU zavedla blokovací nařízení v roce 1996 (nařízení č. 96/2271) v reakci na americkou legislativu upravující extrateritoriální sankce. Jeho cílem je bránit se proti účinkům amerických sankcí uvalených na hospodářské subjekty EU, které provozují legální činnost s třetími zeměmi. Blokovací nařízení je důležitým úspěchem jednotných opatření EU proti extrateritoriálním právním předpisům třetích zemí.

Jak blokovací nařízení funguje?

Blokovací nařízení se uplatňuje na extrateritoriální právní předpisy uvedené v jeho příloze („stanovené extrateritoriální právní předpisy“).

Zakazuje rezidentům a podnikům („hospodářským subjektům“) EU dodržovat stanovené extrateritoriální právní předpisy, pokud jim to Komise výjimečně nepovolí, umožňuje hospodářským subjektům EU získat náhradu škody, jež z těchto předpisů plyne, od osob nebo subjektů, které ji způsobily, a ruší v EU účinek rozhodnutí soudů třetích zemí, která z nich vycházejí.

Hospodářské subjekty EU by měly Evropskou komisi informovat – do 30 dnů poté, co takovou informaci získají – o veškerých událostech, které ze stanovených extrateritoriálních právních předpisů vyplývají a které by mohly mít dopad na jejich hospodářské nebo finanční zájmy.

Proč bylo blokovací nařízení aktualizováno?

Proces aktualizace byl dne 8. května 2018 odstartován jednostranným rozhodnutím Spojených států amerických opětovně uvalit sankce na Írán (po ukončení likvidačních lhůt v délce 90 a 180 dnů, tj. po 6. srpnu 2018 a 4. listopadu 2018) a současně odstoupit od společného komplexního akčního plánu (JCPOA), na němž se v roce 2015 dohodly Írán na jedné straně a Čína, Francie, Německo, Evropská unie, Rusko, Spojené království a Spojené státy na straně druhé. Některé z opětovně uvalených sankcí mají extrateritoriální účinky a mohly by mít neblahý dopad na hospodářské subjekty EU, které s Íránem udržují legitimní obchodní styky.

V čem se blokovací nařízení mění?

EU změnila přílohu blokovacího nařízení tím, že do jeho oblasti působnosti zahrnula seznam amerických extrateritoriálních sankcí, které Spojené státy opětovně uvalují na Írán.

Změna se provádí nařízením Komise v přenesené pravomoci, které Komise přijala dne 6. června 2018 a k němuž ani Rada, ani Evropský parlament nevyslovily během dvouměsíční lhůty pro přezkum, jež byla pro tento účel stanovena, žádné námitky. Nařízení v přenesené pravomoci bude zveřejněno a vstoupí v platnost dne 7. srpna.

Za jakou škodu mohou hospodářské subjekty EU požadovat náhradu?

Podle blokovacího nařízení mají hospodářské subjekty EU právo na náhradu „škody včetně soudních nákladů, která [jim] vznikla v důsledku uplatnění zákonů uvedených v [jeho] příloze nebo opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících“.

Po kom mohou hospodářské subjekty EU požadovat náhradu této škody?

Podle blokovacího nařízení mohou hospodářské subjekty EU náhradu škody získat konkrétně od „fyzické nebo právnické osoby nebo jakéhokoli jiného subjektu, který způsobil škodu, nebo od jakékoli osoby jednající jeho jménem nebo jako jeho zprostředkovatel“.

Jak mohou hospodářské subjekty EU o náhradu požádat?

Příslušnou žalobu lze podat u soudů členských států. Náhrada může mít podobu exekuce a prodeje majetku osoby, která škodu způsobila, nebo jejích zástupců či zprostředkovatelů. Stejně jako u jiných soudních sporů o náhradu škody bude na soudci, aby posoudil skutkovou podstatu nebo příčinnou souvislost.

Kdo je odpovědný za provádění blokovacího nařízení?

Provádění blokovacího nařízení, včetně rozhodování o účinných, přiměřených a odrazujících sankcích za jeho případné porušení, je v pravomoci členských států. Členské státy tyto sankce zároveň vymáhají.

Jakou úlohu plní Evropské komise?

Evropská komise zastává hned několik rolí: shromažďuje od hospodářských subjektů EU informace o možných případech použití stanovených extrateritoriálních právních předpisů; je v kontaktu s vnitrostátními orgány z členských států EU, do jejichž jurisdikce tyto případy spadají; přijímá oznámení od členských států a sdílí s nimi informace, pokud jde o opatření přijatá v rámci blokovacího nařízení a další významné aspekty.

Komise rovněž může ve výjimečných případech hospodářskému subjektu EU povolit, aby stanoveným extrateritoriálním právním předpisům částečně nebo zcela vyhověl, pokud by jejich nedodržení vážně ohrozilo zájmy tohoto subjektu nebo Evropské unie. Za tímto účelem je Komisi nápomocen Výbor pro extrateritoriální právní předpisy složený ze zástupců členských států.

V návaznosti na plnou podporu, již tento výbor vyjádřil, bude 7. srpna rovněž zveřejněno prováděcí nařízení obsahující kritéria, na jejichž základě bude Komise tyto žádosti o povolení posuzovat.

Další informace

Tisková zpráva: Začíná platit aktualizované blokovací nařízení na podporu dohody s Íránem o jaderném programu

MEMO/18/4786

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar