Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Informativni pregled

Julijski sveženj kršitev: glavne odločitve

Bruselj, 19. julija 2018

Pregled po področjih politik

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz zakonodaje EU. Namen teh odločitev, ki se nanašajo na različne sektorje in področja politik EU, je zagotoviti ustrezno uporabo zakonodaje EU v dobro državljank in državljanov ter podjetij.

Ključne odločitve Komisije so v nadaljevanju zbirno predstavljene po področjih. Komisija poleg tega zaključuje 80 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila vprašanja, tako da postopka ni treba nadaljevati.

Več informacij o postopku EU za ugotavljanje kršitev je na voljo v celotnem sporočilu za medije MEMO/12/12, več informacij o vseh sprejetih odločitvah pa v registru odločitev o kršitvah.

1. Enotni digitalni trg

(Več informacij: Nathalie Vandystadt – telefon: +32 22967083, Inga Höglund – telefon: +32 22950698)

 

Uradni opomini

Radiofrekvenčni spekter: Komisija poziva BELGIJO k uskladitvi zakonodaje s pravili EU o spektru

Komisija se je danes odločila, da Belgiji pošlje uradni opomin, v katerem zahteva popolno izvajanje evropskih pravil o radiofrekvenčnem spektru na podlagi Sklepa (EU) 2017/899 o frekvenčnem pasu 700 MHz. V skladu s tem sklepom morajo države članice do 30. junija 2020 omogočiti uporabo frekvenčnega pasu 694–790 MHz (v nadaljnjem besedilu: 700 MHz) za mobilne širokopasovne povezave. Belgija s svojimi sosedami, zlasti Nemčijo in Združenim kraljestvom, ni sklenila čezmejnih sporazumov o koordinaciji frekvenc ter tako ne izpolnjuje obveznosti iz sklepa o frekvenčnem pasu 700 MHz. Rok za sprejetje teh sporazumov je bil konec leta 2017. Zaradi tega bi lahko prišlo do zamude pri razvoju 5G v Belgiji in njenih sosednjih državah. Povezljivost 5G je od dogovora o prihodnjih telekomunikacijskih pravilih v zakoniku o elektronskih komunikacijah ena od najpomembnejših prednostnih nalog Komisije. Nova pravila bodo zagotovila, da bo do leta 2020 v celotni EU na voljo radiofrekvenčni spekter 5G. Če Belgija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

Komisija države članice poziva k prenosu vseevropske zakonodaje o kibernetski varnosti v nacionalno zakonodajo

Komisija se je danes odločila, da 17 državam članicam pošlje uradni opomin, da bi v nacionalno zakonodajo v celoti prenesle prvi del vseevropske zakonodaje o kibernetski varnosti. Ta odločitev zadeva naslednje države članice: Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Dansko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo in Španijo. Cilj direktive o varnosti omrežij in informacijskih sistemov (direktiva o kibernetski varnosti; Direktiva 2016/1148/EU) je zagotoviti enakomerno visoko raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov po vsej EU z razvojem nacionalnih zmogljivosti za kibernetsko varnost, okrepitvijo sodelovanja na ravni EU in obveznostjo poročanja o incidentih za izvajalce bistvenih storitev in ponudnike digitalnih storitev. Države članice bi morale direktivo o kibernetski varnosti v nacionalno zakonodajo prenesti do 9. maja 2018, saj je začela veljati avgusta 2016. Do zdaj je 11 držav članic Komisijo obvestilo o popolnem prenosu Direktive v nacionalno zakonodajo. Trenutno se v zvezi s tem izvaja postopek preverjanja, s katerim se bo potrdilo, da je Direktiva dejansko v celoti prenesena. Druge države članice imajo na voljo dva meseca, da se odzovejo na uradni opomin, ki jim ga je poslala Komisija. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

 

2. Ekonomske in finančne zadeve

(Več informacij: Christian Spahr – telefon: +32 22956194, Annikky Lamp – telefon: +32 22956151, Enda McNamara – telefon: +32 22964976)

 

Obrazloženo mnenje:

Komisija poziva SLOVENIJO, naj spoštuje nedotakljivost arhivov ECB in lojalno sodeluje v okviru zasega podatkov v centralni banki Slovenije

Komisija se je odločila, da Sloveniji pošlje obrazloženo mnenje zaradi kršitve nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke (ECB) (Protokol št. 7 k Pogodbi o delovanju EU, PDEU) in dolžnosti lojalnega sodelovanja (člen 4(3) Pogodbe o EU, PEU) v okviru zasega dokumentov ECB v centralni banki Slovenije. Slovenski organi so 6. julija 2016 v okviru nacionalne preiskave proti uradnikom centralne banke v Banki Slovenije zasegli podatke, ki so vsebovali dokumente ECB in računalniško strojno opremo. ECB ni dala predhodnega dovoljenja za zaseg teh dokumentov. Komisija ni zadovoljna z odgovori slovenskih organov na njen poskus razjasnitve dejstev in okoliščin z dopisom prek sistema EU Pilot, poslanim decembra 2016, in uradnim opominom, izdanim maja 2017. Obrazloženo mnenje ne izraža dvomov glede pristojnosti nacionalnih organov v okviru nacionalnih postopkov. Slovenski organi morajo na obrazloženo mnenje odgovoriti v roku dveh mesecev. Komisija v zvezi s to zadevo tudi še naprej tesno sodeluje z ECB.

 

3. Energetika

(Več informacij: Anna-Kaisa Itkonen – telefon: +32 22956186, Nicole Bockstaller – telefon: +32 22952589)

 

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Notranji energijski trg: Komisija proti NEMČIJI in MADŽARSKI začenja postopek pred Sodiščem EU, ker nista v celoti upoštevali tretjega energetskega svežnja

Nemčija pred Sodišče zaradi tretjega energetskega svežnja: Komisija proti Nemčiji začenja postopek pred Sodiščem EU, da se zagotovi pravilno izvajanje direktive o električni energiji (Direktiva 2009/72/ES) in direktive o zemeljskem plinu (Direktiva 2009/73/ES). Direktivi sta del tretjega energetskega svežnja in vsebujeta ključne določbe za pravilno delovanje energijskih trgov. Nemčija ni zagotovila popolnega upoštevanja pravil v zvezi s pooblastili in neodvisnostjo nacionalnega regulativnega organa. Regulativni organ zlasti nima polne pristojnosti pri določanju omrežnih tarif ter drugih pogojev za dostop do omrežij in storitev za izravnavo, saj so številni elementi za določanje teh tarif in pogojev v veliki meri določeni s podrobnimi predpisi, ki jih je sprejela zvezna vlada. Poleg tega Nemčija v nacionalno zakonodajo ni pravilno prenesla več zahtev v zvezi z modelom ločevanja neodvisnega operaterja prenosnega sistema. Pravila o neodvisnosti osebja in upravljanju neodvisnega operaterja prenosnega sistema na primer ne spoštujejo v celoti navedenih direktiv, opredelitev vertikalno integriranega podjetja pa nepravilno izključuje dejavnosti zunaj EU. Nemčiji je bil februarja 2015 poslan uradni opomin, aprila 2016 pa obrazloženo mnenje. Ker država svoje zakonodaje še ni uskladila s pravom EU, mora Komisija zadevo predložiti Sodišču. Komisija proti Madžarski začenja postopek pred Sodiščem zaradi njene zakonodaje o omrežnih tarifah za energijo. Komisija proti Madžarski začenja postopek pred Sodiščem EU, da bi zagotovila pravilno izvajanje zahtev tretjega energetskega svežnja glede omrežnih tarif. Tretji energetski sveženj zahteva, da so tarife, ki jih omrežni operaterji zaračunavajo za uporabo elektroenergetskih in plinskih omrežij, regulirane, da se prepreči protikonkurenčno ravnanje, ter nacionalne regulativne organe pooblašča za določanja teh tarif ali ustreznih metodologij. Po oceni zakonodajnih ukrepov, ki jih je Madžarska sprejela na področju energije, je Komisija ugotovila, da madžarsko pravo nekatere vrste stroškov izključuje iz izračuna omrežnih tarif za električno energijo in plin, s čimer krši načelo povračila stroškov za določene tarife iz predpisov o električni energiji in plinu. Poleg tega je Komisija ugotovila, da je Madžarska sprejela spremembe svoje energetske zakonodaje, ki ogrožajo pravico upravljavcev trga do popolnega sodnega nadzora nad odločitvami nacionalnega regulativnega organa glede omrežnih tarif. Komisija je februarja 2015 na Madžarsko naslovila uradni opomin v zvezi s to zadevo, decembra 2016 in aprila 2017 pa še obrazloženi mnenji. Ker država svoje zakonodaje še ni uskladila s pravom EU, se je Komisija odločila zadevo predložiti Sodišču. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Uradni opomini

Energijska učinkovitost: Komisija poziva sedem držav članic k pravilnemu prenosu pravil EU

Komisija se je danes odločila poslati uradne opomine Cipru, Irski, Malti, Nizozemski, Sloveniji, Švedski in Združenemu kraljestvu, ker niso pravilno prenesli ali izvajali nekaterih zahtev iz direktive o energijski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). Direktiva določa skupni okvir ukrepov za spodbujanje energijske učinkovitosti v Uniji, da se zagotovi izpolnitev cilja 20-odstotnega povečanja energijske učinkovitosti EU do leta 2020 in zasnuje možnost dodatnega izboljšanja energijske učinkovitosti po tem letu. Navedene države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da odgovorijo na argumente Komisije. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

4. Okolje

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Iris Petsa – telefon: +32 22993321)

 

Obrazložena mnenja

Hrup: Komisija poziva PORTUGALSKO in ŠPANIJO k sprejetju kart hrupa in akcijskih načrtov o okoljskem hrupu

Komisija poziva Portugalsko in Španijo, naj izpolnita ključne določbe zakonodaje EU o hrupu (Direktiva 2002/49/ES). V skladu z direktivo o hrupu morajo države članice sprejeti karte hrupa, ki kažejo izpostavljenost hrupu znotraj večjih strnjenih naselij ter ob glavnih železniških progah, cestah in letališčih. Na podlagi teh kart se nato opredelijo ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom. Španija po prejemu prvega obvestila septembra 2016 še ni predložila strateških kart hrupa in akcijskih načrtov za številna strnjena naselja, glavne ceste in železniške proge na svojem ozemlju. Poleg tega Španija ni pregledala in/ali revidirala obstoječih akcijskih načrtov za glavna letališča. Portugalska prav tako ni dosegla napredka od prvega opozorila, ki ga je Komisija poslala maja 2017. Poročila, ki so jih predložili portugalski organi, potrjujejo, da strateške karte hrupa niso bile sprejete za dve večji strnjeni naselji in 123 glavnih cest, medtem ko za tri strnjena naselja, 60 glavnih železniških odsekov in 466 glavnih cestnih odsekov še niso bili pripravljeni akcijski načrti. Španija in Portugalska imata zdaj na voljo dva meseca za odgovor. Če tega ne storita, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Zrak: Komisija poziva ROMUNIJO k prenosu pravil EU o industrijskih emisijah

Komisija Romunijo poziva, naj v svojo nacionalno zakonodajo v celoti prenese predpise EU o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak (Direktiva (EU) 2015/2193). Direktiva ureja emisije SO2, NOx in prahu v zrak, da bi se omejile navedene emisije ter zmanjšalo tveganje za zdravje ljudi in okolje, ki bi ga lahko povzročile. Določa tudi predpise za spremljanje emisij ogljikovega monoksida. Države članice so morale nacionalne ukrepe, ki so jih sprejele za prenos te direktive v nacionalno zakonodajo, sporočiti do 19. decembra 2017. Ker je Romunija zamudila rok, ji je Komisija januarja 2018 poslala uradni opomin. Ker Romunija ukrepov še vedno ni sporočila, ji Komisija zdaj pošilja obrazloženo mnenje. Romunija se mora odzvati v dveh mesecih. Če odziv ne bo zadovoljiv, lahko Komisija proti tej državi začne postopek pred Sodiščem EU.

Voda: Komisija poziva ŠPANIJO k uskladitvi svoje zakonodaje s pravili EU o preprečevanju poplav

Komisija Španijo poziva, naj izpolni zahteve iz direktive o poplavah (Direktiva 2007/60/ES). Cilj Direktive je zmanjšati in obvladovati tveganja, ki jih poplave predstavljajo za zdravje, gospodarske dejavnosti in okolje. Na podlagi prava EU bi morale države članice do 22. marca 2016 dokončati in objaviti načrte za obvladovanje poplavne ogroženosti ter o njih obvestiti Komisijo. Komisija je marca 2018 španskim organom poslala uradni opomin, ker niso zaključili, objavili in sporočili načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti za vseh sedem vodnih območij na Kanarskih otokih. Ker Španija še vedno ni poslala uradnega obvestila o teh načrtih, ji Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Španija ima na voljo dva meseca za odgovor. Če Španija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

 

Uradni opomini

Narava: Komisija poziva BOLGARIJO k izboljšanju izvajanja naravovarstvene zakonodaje EU

Komisija je Bolgariji poslala dodatni uradni opomin zaradi sistemskih pomanjkljivosti pri izvajanju naravovarstvene zakonodaje EU. Direktiva EU o pticah (Direktiva 2009/147/ES) in direktiva o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) določata omrežje zaščitenih območij Natura 2000 v EU. Gospodarske dejavnosti se na območjih Natura 2000 lahko izvajajo, če ne vplivajo negativno na celovitost območja. V Bolgariji se kumulativni vplivi obstoječih in odobrenih načrtov ter projektov na območja Natura 2000 ne upoštevajo sistematično in veliko razvojnih projektov je bilo odobrenih, čeprav resno ogrožajo cilje ohranjanja. Ta težava je bila prvič ugotovljena pred desetletjem in čeprav je Bolgarija od takrat sprejela nekatere ukrepe za njeno rešitev, se ta strukturna težava nadaljuje in Komisija redno prejema pritožbe glede načrtov in projektov, ki so bili odobreni na podlagi nezadostnih ocen ali celo brez ustreznih ocen. Komisija se je zato odločila, da pošlje dodatni uradni opomin, Bolgarija pa ima na voljo dva meseca za odgovor. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Pitna voda: Komisija poziva IRSKO, naj svojim državljanom zagotovi varno pitno vodo

Komisija se je odločila, da Irski pošlje uradni opomin, ker ni izpolnila svojih obveznosti iz direktive o pitni vodi (Direktiva Sveta 98/83/ES) in je dovolila, da je bila presežena vrednost parametra za trihalometan (THM). Cilj Direktive je varovanje zdravja pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista. Pitna voda, ki se dobavlja več kot 500 000 ljudem na Irskem, že dlje časa vsebuje previsoke količine trihalometana. Ta kemikalija, ki nastane predvsem kot stranski proizvod pri uporabi klora za razkuževanje vode, s čimer ta postane pitna, predstavlja tveganje za zdravje. Irski organi niso sprejeli ustreznih ukrepov za znižanje vrednosti THM in obveščanje potrošnikov o zdravstvenih posledicah. Irska ima na voljo dva meseca za odgovor na uradni opomin. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Odpadna voda: Komisija poziva ITALIJO k izpolnjevanju zahtev EU za čiščenje komunalne odpadne vode

Komisija Italijo poziva, naj upošteva zakonodajo EU o čiščenju komunalne odpadne vode ter zagotovi, da se komunalna odpadna voda iz vseh strnjenih naselij, ki imajo več kot 2 000 prebivalcev, zbira in čisti. V skladu z zakonodajo EU (Direktiva Sveta 91/271/EGS) morajo mesta vzpostaviti potrebno infrastrukturo za zbiranje in čiščenje komunalne odpadne vode. Neočiščena odpadna voda lahko ogrozi zdravje ter onesnaži jezera, reke, tla, obalne vode in podtalnico. V zvezi z Italijo že potekajo trije ločeni postopki za ugotavljanje kršitev zaradi različnih kršitev zahtev Direktive. Iz ocene najnovejših podatkov, ki jih je predložila Italija, pa je razvidno, da tudi precejšnje število manjših strnjenih naselij (276) krši temeljne obveznosti glede zbiranja, čiščenja in spremljanja. Glede na obseg teh pomanjkljivosti Komisija Italiji pošilja uradni opomin. Italijanski organi imajo za odgovor na voljo dva meseca. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

Narava: Komisija poziva POLJSKO k upoštevanju naravovarstvenih predpisov

Komisija Poljsko poziva, naj zagotovi vzpostavitev ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščitene gozdove, kot to zahteva naravovarstvena zakonodaja EU. Z zakonodajo EU o pticah (Direktiva 2009/147/ES) in o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) je vzpostavljeno omrežje Natura 2000, tj. vseevropsko omrežje zaščitenih območij, ki je zavarovano pred potencialno škodljivimi posegi. V skladu s to zakonodajo je treba pred odobritvijo načrtov za gospodarjenje z gozdovi in dejavnosti, kot je sečnja na zaščitenih območjih, opraviti presojo njihovih vplivov. Z nedavnimi spremembami poljske zakonodaje so bile uvedene izjeme za dejavnosti gospodarjenja z gozdovi, ki ogrožajo ureditev potrebne zaščite. Poleg tega poljska zakonodaja ne zagotavlja dostopa do sodnega varstva v zvezi z načrti za gospodarjenje z gozdovi. Ker lahko ti načrti pomembno vplivajo na območja Natura 2000, je tako javnost prikrajšana za učinkovito sodno varstvo na podlagi direktive o habitatih. Zato se je Komisija odločila, da Poljski pošlje uradni opomin ter ji da na voljo dva meseca za odgovor. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Odpadki: Komisija poziva POLJSKO k zagotovitvi učinkovite uporabe zakonodaje EU o izrabljenih vozilih

Komisija Poljski pošilja uradni opomin, ker ji ni uspelo zagotoviti, da so vozila ob koncu svoje življenjske dobe razstavljena in reciklirana na okolju prijazen način. Direktiva o izrabljenih vozilih (Direktiva 2000/53/ES) je del obsežnih prizadevanj, da bi Evropa postala krožno gospodarstvo, v katerem se odpadki sistematično predelajo, ponovno uporabijo ali reciklirajo. Poljska zakonodaja trenutno ne predvideva sankcij za neregistracijo uvoženih vozil oziroma za neobveščanje pristojnih organov o pridobitvi ali odstranitvi takih vozil. Posledično pomanjkanje točnih informacij ovira prizadevanja za zagotavljanje obravnave vozil v skladu z Direktivo. Neustrezna obravnava izrabljenih vozil lahko povzroči resno nevarnost za okolje, saj lahko nevarno ravnanje s tekočinami iz klimatske naprave, kislinami akumulatorja, plastičnimi deli in pnevmatikami predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. Poljska se mora odzvati v dveh mesecih.

Dobrobit živali: Komisija poziva šest držav članic k pravilnemu prenosu ukrepov za zaščito laboratorijskih živali

Komisija se je odločila, da šestim državam članicam (Estoniji, Nemčiji, Portugalski, Romuniji, Slovaški in Španiji) pošlje uradni opomin zaradi pomanjkljivosti pri prenosu pravil EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (Direktiva 2010/63/EU), v nacionalno zakonodajo. Namen Direktive, ki bi v nacionalno zakonodajo morala biti prenesena do 10. novembra 2012, je ob zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga doseči visoko raven dobrobiti živali. Direktiva naj bi poleg tega čim bolj zmanjšala število živali, uporabljenih v poskusih, in zahteva uporabo alternativnih možnosti, kadar je to mogoče. V nacionalni zakonodaji vseh šestih držav članic obstajajo številne pomanjkljivosti.

Več kot dvajset členov in tri priloge k Direktivi so bili neustrezno preneseni v estonsko zakonodajo; nemška zakonodaja je pomanjkljiva na področjih, kot so inšpekcijski pregledi, usposobljenost osebja in prisotnost veterinarjev; portugalska zakonodaja na primer ne vključuje določb o inšpekcijskih pregledih in ne zagotavlja, da so postopki, ki povzročajo hude bolečine, lahko le začasni; romunska zakonodaja ne predvideva kazni in obvezne prisotnosti veterinarskega osebja na kraju samem; v slovaški zakonodaji ne obstajajo obveznost glede anestezije ter učinkovite in odvračilne kazni; španski organi pa se zavedajo pomanjkljivosti v svoji zakonodaji, vendar jih še niso odpravili na področjih, kot sta vodenje evidence in zaščitna klavzula za uporabo primatov razen človeka. Države članice imajo za odgovor na voljo dva meseca. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

Zrak: Komisija poziva ROMUNIJO k izvajanju pravil EU o industrijskih emisijah

Komisija Romuniji pošilja uradni opomin, ker ne zagotavlja nadzora nad emisijami žveplovega dioksida iz dveh velikih kurilnih naprav. V skladu z direktivo o industrijskih emisijah (Direktiva 2010/75/EU), ki varuje državljane pred nevarnimi emisijami iz industrijskih obratov, morajo države članice upoštevati nacionalno zgornjo mejo emisij prahu in žveplovega dioksida. Naprave, navedene v prehodnem nacionalnem načrtu, lahko do leta 2020 odstopajo od strogih mejnih vrednosti emisij, če se še vedno upoštevajo nacionalne mejne vrednosti. Zaradi dveh velikih kurilnih naprav, tj. Govora 2 in Deva 2, so emisije v Romuniji občutno presegle nacionalne zgornje meje za žveplov dioksid in prah, kar pomembno vpliva na okolje in javno zdravje. Ker Romunija ni sprejela potrebnih ukrepov za preprečitev teh prekoračitev, se je Komisija odločila, da proti tej državi začne postopek za ugotavljanje kršitev in ji pošlje uradni opomin. Romunija se mora odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Varstvo narave: Komisija poziva SLOVAŠKO k upoštevanju naravovarstvenih predpisov

Komisija Slovaški pošilja uradni opomin, ker ni zagotovila ustrezne zaščite narave, kar povzroča znatno zmanjšanje števila ptic. Z zakonodajo EU o pticah (Direktiva 2009/147/ES) in o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) je vzpostavljeno omrežje Natura 2000, tj. vseevropsko omrežje zaščitenih območij, ki je zavarovano pred potencialno škodljivimi posegi. V skladu s to zakonodajo je treba pred odobritvijo načrtov za gospodarjenje z gozdovi in dejavnosti, kot je sečnja na zaščitenih območjih, opraviti presojo njihovih vplivov. V slovaški zakonodaji teh določb ni. Zato se je populacija divjega petelina (Tetrao Urogallus) od pridružitve Slovaške EU leta 2004 zmanjšala za polovico. Poleg tega Slovaška ni sprejela posebnih ukrepov za ohranitev, ki se zahtevajo za to vrsto v skladu z direktivo o pticah, saj načrti upravljanja za zadevna območja niso bili odobreni. Slovaška se mora odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

 

Odgovornost za okoljsko škodo: Komisija poziva ŠVEDSKO, naj v celoti prenese direktivo o okoljski odgovornosti

Komisija Švedsko poziva, naj pravilno prenese pravila o okoljski odgovornosti v nacionalno zakonodajo, da se zagotovi zadostna zaščita državljanov. Direktiva o okoljski odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES) vzpostavlja pravni okvir za okoljsko odgovornosti, ki temelji na načelu „onesnaževalec plača“, z namenom preprečevanja in saniranja okoljske škode. Med to škodo spada škoda, povzročena vodnim telesom, zavarovanim vrstam in habitatom ter tlom. V skladu z Direktivo imajo fizične ali pravne osebe, vključno z okoljskimi nevladnimi organizacijami, ki jih okoljska škoda negativno prizadene ali bi jih lahko negativno prizadela, pravico od pristojnega organa zahtevati, da sprejme sanacijske ukrepe. Težave z opredelitvijo škode na vodah v švedski zakonodaji pomenijo, da za okoljsko škodo, do katere pride v morskih vodah, trenutno ne veljajo pravila EU o okoljski odgovornosti. Komisija se je zato odločila, da Švedski pošlje uradni opomin. Švedska se mora odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

 

Zaključek zadeve

Nitrati: Komisija je zaključila postopek za ugotavljanje kršitev proti POLJSKI

Komisija se je danes odločila zaključiti postopek za ugotavljanje kršitev proti Poljski, ker ni zagotovila učinkovite obravnave onesnaževanja vode z nitrati. Sodišče EU je 20. novembra 2014 razglasilo, da Poljska ni ustrezno opredelila ranljivih območij in v akcijske programe ni vključila ustreznih ukrepov, kot zahteva direktiva o nitratih (Direktiva Sveta 91/676/EGS). Skladnost Poljske z direktivo o nitratih je zlasti pomembna za reševanje resnega problema onesnaženja v Baltskem morju, kjer so ravni nitratov previsoke. Skoraj vse poljske vode se iztekajo v Baltsko morje. Julija 2017 je Poljska sprejela nov zakon o vodah, s katerim se je uporaba akcijskega programa razširila z manjšega dela države na celotno ozemlje. Poljska je v novem akcijskem programu opredelila tudi ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih težav.

 

5. Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Letizia Lupini – telefon: +32 22951958)

 

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Komisija prekinja postopek pred Sodiščem proti HRVAŠKI zaradi nespremembe zakona o privatizaciji energetskega podjetja INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

Komisija se je odločila prekiniti postopek pred Sodiščem EU proti Hrvaški, saj je bil v zvezi z zadevo nedavno dosežen napredek. Ker Hrvaška zakona o privatizaciji podjetja Industrija Nafte d.d. iz leta 2002 ni uskladila s predpisi EU o prostem pretoku kapitala in svobodi ustanavljanja, se je Komisija 13. julija 2017 odločila proti njej začeti postopek pred Sodiščem. Hrvaški organi so od takrat s Komisijo razpravljali o spremembah, potrebnih za uskladitev zadevnega zakona s predpisi EU. Nedavno so predložili osnutek spremembe navedenega zakona, ki naj bi ob nekaterih dodatnih prilagoditvah odpravil glavne pomisleke Komisije. Hrvaški organi so predložili tudi časovni načrt za njegovo sprejetje, po katerem bi se zadeva lahko uredila pred morebitno sodbo Sodišča. Komisija zato meni, da bi bilo treba do sprejetja novega zakona postopek pred Sodiščem ustaviti. Če v naslednjih mesecih ne bo nadaljnjega napredka pri odpravljanju nepravilnosti, se Komisija lahko odloči za nadaljevanje postopka prek Sodiščem. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Trgi vrednostnih papirjev: Komisija je proti SLOVENIJI in ŠPANIJI začela postopek pred Sodiščem, ker nista v celoti prenesli predpisov EU o trgih finančnih instrumentov

Komisija se je danes odločila, da bo proti Sloveniji in Španiji začela postopek pred Sodiščem EU, ker nista v celoti prenesli evropskih predpisov o trgih finančnih instrumentov (direktiva MiFID II) in direktive o njihovi dopolnitvi (Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593). Ti predpisi so ključni gradniki za pravilno delovanje trgov vrednostnih papirjev in so bistveni za nadaljnje delovanje evropskega enotnega trga. Če države članice predpisov ne prenesejo, vlagatelji ne morejo koristiti izboljšane zaščite vlagateljev, ki jo zagotavlja direktiva MiFID II, kar vključuje zaščito finančnih instrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam, obveznosti glede upravljanja produktov in pravila, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli denarnih ali nedenarnih koristi. Zaradi tega so trgi manj varni, saj mestom trgovanja in investicijskim podjetjem ni treba delovati v skladu s strožjimi in preglednejšimi operativnimi zahtevami. Poleg tega nacionalni pristojni organi držav članic, ki predpisov niso prenesle, ne morejo izdati pravno ustreznih dovoljenj za dejavnosti, ki prej niso bile regulirane ali so bile v okviru direktive MiFID I regulirane drugače. To vključuje upravljanje mest trgovanja, kot so regulirani trgi, večstranski sistemi trgovanja (MTF) in organizirani sistemi trgovanja (OTF), ter registracijo investicijskih podjetij po MiFID I kot sistematičnih internalizatorjev. Ker so se ti predpisi EU začeli uporabljati 3. januarja 2018 in ker dopolnjujejo določbe Uredbe o trgih finančnih instrumentov (MIFIR), se s tem, da se ne prenesejo v celoti v nacionalno zakonodajo, ovira delovanje enotnega trga. Čezmejno opravljanje različnih naložbenih storitev in dejavnosti namreč morda ne bo potekalo tako nemoteno kot med državami članicami, ki so predpise MiFID II v celoti prenesle v nacionalno zakonodajo. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

Finančne storitve: Komisija proti ŠPANIJI začenja postopek pred Sodiščem zaradi neuporabe bonitetnih pravil EU za banke in investicijska podjetja

Komisija se je odločila, da proti Španiji začne postopek pred Sodiščem EU zaradi nepopolnega izvajanja direktive o kapitalskih zahtevah (Direktiva 2013/36/EU). Španija teh predpisov EU še ne izvaja v celoti in nekaterih določb v nacionalni zakonodaji še vedno ni. To so predvsem določbe o nekaterih pooblastilih in diskrecijskih pravicah pristojnih nacionalnih organov v zvezi z investicijskimi podjetji ter o upravnih kaznih ali drugih ukrepih, ki se uporabljajo za institucije, pri katerih so ugotovljene hude kršitve pravil o preprečevanju pranja denarja. Med manjkajočimi določbami so tudi mehanizmi za žvižgače v primeru kršitev kapitalskih zahtev, pravila o poštenosti in neodvisnosti članov upravljalnega organa ter obveznost pristojnih španskih organov, da za pridobitev informacij stopijo v stik s konsolidacijskim nadzornikom, kar otežuje sodelovanje pri nadzoru. Poleg tega so pravila o korporativnem upravljanju v Španiji šibkejša, saj zahteva po raznolikosti in usposobljenosti upravljalnih organov institucij ni bila prenesena. Direktiva skupaj z uredbo o kapitalskih zahtevah (Uredba (EU) št. 575/2013) določa bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja v EU, in sicer določa pravila o znesku kapitala, ki ga morajo imeti institucije za kritje potencialnih izgub zaradi tveganj, ki so jim izpostavljene. Direktiva opredeljuje tudi pravila o izdaji dovoljenj institucijam in njihovem nadzoru, sodelovanju pri nadzoru, upravljanju tveganj, korporativnem upravljanju (vključno s prejemki) in kapitalskih blažilnikih. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Uradna opomina

Finančne storitve: Komisija poziva ROMUNIJO k uskladitvi zakonodaje o avtomobilskem zavarovanju s predpisi EU

Komisija se je danes odločila Romuniji poslati uradni opomin, v katerem jo poziva k predložitvi pripomb v zvezi z nacionalnimi predpisi o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. V skladu z obstoječimi nacionalnimi predpisi je treba vsako nameravano spremembo premij predhodno priglasiti, predpisi pa nalagajo tudi več omejitev glede tega, kako zavarovatelji izračunavajo premije. Komisija meni, da so te obveznosti v nasprotju s členoma 21 in 181 direktive Solventnost II, kot ju razlaga Sodišče v svoji sodni praksi v zvezi z načelom svobode tarif. Določbe zadevne nacionalne zakonodaje od zavarovateljev poleg tega zahtevajo, da za nekatere kategorije vozil izdajo polico, veljavno zgolj na romunskem ozemlju, in določijo premijsko tarifo, ki upošteva povezana tveganja. Po mnenju Komisije so te določbe v nasprotju s členom 14 direktive o avtomobilskem zavarovanju, v skladu s katero morajo police zavarovanja avtomobilske odgovornosti pokrivati celotno ozemlje Unije na podlagi enotne zavarovalne premije. Če Romunija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, ji Komisija lahko pošlje obrazloženo mnenje o tej zadevi.

6. Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

(Več informacij: Lucia Caudet – telefon: +32 22956182, Maud Noyon – telefon: +32 22980379)

 

Uradni opomini

Prosto gibanje strokovnjakov: Komisija poziva 27 držav članic k uskladitvi s pravili EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij

Komisija se je danes odločila, da 27 državam članicam (vsem državam članicam razen Litvi) pošlje uradne opomine glede skladnosti nacionalnih zakonodaj in praks s pravili EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Direktiva 2005/36/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/55/EU). EU je vzpostavila sodoben sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij in izkušenj po vsej EU. Sistem omogoča strokovnjakom, ki želijo imeti sedež ali opravljati storitve v drugih državah članicah, lažje priznavanje kvalifikacij, hkrati pa zagotavlja boljšo raven varstva potrošnikov in državljanov. Skladna uporaba teh pravil v korist državljanov in podjetij je za Komisijo zelo pomembna. Uradni opomini se nanašajo na ključne vidike direktive o poklicnih kvalifikacijah, zlasti uvedbo evropske poklicne izkaznice, mehanizem opozarjanja, možnost delnega dostopa do poklicne dejavnosti, sorazmernost jezikovnih zahtev in vzpostavitev centrov za pomoč. Komisija poleg tega izpostavlja vprašanja preglednosti in sorazmernosti regulativnih ovir za poklicne storitve, ki jih je delno navedla v sporočilu iz januarja 2017 o priporočilih za reforme na področju regulacije poklicnih storitev. Zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da odgovorijo na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

Javno naročanje: Komisija poziva AVSTRIJO k upoštevanju zakonodaje EU pri javnem naročilu čiščenja odlagališča odpadkov

Komisija se je odločila danes Avstriji poslati uradni opomin v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila storitev za čiščenje odlagališča nevarnih odpadkov v občinskem okrožju Wiener Neustadt. Zakonodaja EU o javnem naročanju zahteva, da se vsa javna naročila nad določenim pragom razpišejo na ravni EU, pri čemer se upoštevajo načela preglednosti, enake obravnave in nediskriminacije. Komisija meni, da je naročnik (BALSA) na več načinov kršil pravila EU o javnem naročanju (člene 28, 23(2), 2 in 23(1) Direktive 2004/18/ES). Naročnik je brez zadostne utemeljitve uporabil postopek s pogajanji po predhodni objavi, tehnične specifikacije niso omogočale enakega dostopa vsem ponudnikom, projekt izbranega ponudnika pa ni izpolnjeval tehničnih specifikacij glede recikliranja aluminijeve žlindre. Avstrija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Tlačna oprema: Komisija poziva ITALIJO k zagotovitvi pravilne uporabe zakonodaje EU

Komisija se je danes odločila, da Italiji pošlje uradni opomin, ker ni zagotovila, da vse cisterne za skladiščenje utekočinjenega naftnega plina, ki so dane na trg ali v uporabo, izpolnjujejo zahteve direktive o tlačni opremi (Direktiva 2014/68/EU, ki je 19. julija 2016 nadomestila Direktivo 97/23/ES). V skladu z zakonodajo EU se za cisterne za skladiščenje utekočinjenega naftnega plina uporabljajo posebne zahteve, glede na to, ali se uporabljajo nadzemno ali podzemno, saj je stopnja tveganja za državljane različna. Italija je dovolila, da se nekatere starejše cisterne, ki so bile prvotno namenjene za nadzemno uporabo, spremenijo in uporabljajo pod zemljo. Komisija meni, da je treba take spremenjene proizvode šteti za proizvode, ki se razlikujejo od prvotnih posod, zato je treba preveriti njihovo skladnost s predpisi EU, preden se lahko ponovno dajo na trg. Italija tega ni storila, zato po mnenju Komisije krši direktivo o tlačni opremi. Italija ima zdaj na voljo dva meseca, da odgovori na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Prosti pretok blaga: Komisija poziva SLOVENIJO k odpravi omejitev za sisteme zaščite pred strelo

Komisija se je danes odločila, da Sloveniji pošlje uradni opomin glede omejitev pri namestitvi in uporabi aktivnih strelovodov ESE (angl. Early Streamer Emission) na stavbah v Sloveniji. V skladu s slovensko zakonodajo se lahko aktivna zaščita pred strelo, ki temelji na standardih druge države EU, namesti in uporablja le skupaj z napravami, ki so skladne s slovenskimi tehničnimi predpisi, ne pa tudi kot samostojna zaščita stavb. Slovenski predpisi zahtevajo tudi, da se za vsako namestitev sistema aktivne zaščite pred strelo dokaže raven varnosti, tudi če se izdelek zakonito trži v drugih državah članicah. Te zahteve ovirajo uvoz strelovodov. Komisija meni, da so take omejitve v nasprotju z načelom vzajemnega priznavanja in kršijo pravila EU o prostem pretoku blaga, kar je prepovedano na podlagi člena 34 PDEU. Slovenija ima zdaj na voljo dva meseca, da odgovori na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Prosti pretok blaga: Komisija poziva ŠPANIJO k odpravi omejitev uvoza konstrukcijskega jekla in betona

Komisija se je danes odločila Španiji poslati uradni opomin zaradi omejitev pri uvozu konstrukcijskega jekla in betona za uporabo v gradbeništvu. Na enotnem trgu se za trgovino z izdelki, za katere ne veljajo skupni predpisi EU, uporablja načelo vzajemnega priznavanja. Po tem načelu se lahko izdelek, ki se zakonito prodaja v eni državi, prodaja v kateri koli drugi državi EU brez kakršnih koli sprememb ali prilagoditev. Obstoječi španski pravni okvir ne predvideva nikakršnega mehanizma za priznavanje znakov kakovosti, ki jih podeljujejo druge države članice, kar otežuje dostop uvoženega materiala do španskega trga. Pri takih izdelkih znaki kakovosti kažejo, da izdelek ustreza določeni ravni učinkovitosti. Na podlagi načela vzajemnega priznavanja bi bilo treba znake, podeljene v eni državi članici, priznavati tudi v drugi državi članici ter za enako raven učinkovitosti podeliti enakovreden zajamčen znak. Komisija meni, da je sedanja praksa v Španiji v nasprotju s pravili EU o prostem pretoku blaga (člen 34 PDEU). Španija ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije, sicer se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

7. Pravosodje, potrošniki in enakost spolov

(Več informacij: Christian Wigand – telefon: +32 22962253, Melanie Voin – telefon: +32 22958659)

 

Predložitev zadev Sodišču Evropske unije

Kršitve: Komisija začenja postopek pred Sodiščem proti Grčiji, Irski in Romuniji zaradi neizvajanja pravil o preprečevanju pranja denarja

Komisija je danes proti Grčiji in Romuniji začela postopka pred Sodiščem EU, ker nista prenesli četrte direktive o preprečevanju pranja denarja v nacionalno zakonodajo. Postopek pred Sodiščem se je začel tudi proti Irski, ki je prenesla samo zelo omejen del pravil. Komisija je Sodišču predlagala naložitev pavšalnega zneska in dnevnih denarnih kazni, dokler zadevne države ne sprejmejo potrebnih ukrepov. Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Pranje denarja in financiranje terorizma imata posledice za celotno EU. Ne smemo dopustiti, da bi bila katera koli država EU najšibkejši člen. S pranjem denarja v eni državi se lahko podpira kriminal v drugi državi in to se pogosto tudi dogaja. Zato pozivamo vse države članice, da sprejmejo potrebne ukrepe v boju proti pranju denarja ter preprečijo financiranje kriminalnih in terorističnih dejavnosti. Tudi v prihodnje bo naša prednostna naloga pozorno spremljati izvajanje teh pravil EU v državah članicah.“ Države članice bi morale četrto direktivo o preprečevanju pranja denarja v nacionalno zakonodajo prenesti do 26. junija 2017. Ta pravila zaostrujejo predhodna pravila, saj krepijo obveznost bank, odvetnikov in računovodij, da opravijo oceno tveganja, določajo jasne zahteve glede preglednosti o dejanskem lastništvu podjetij, olajšujejo sodelovanje in izmenjavo informacij med finančnoobveščevalnimi enotami različnih držav članic z namenom opredeliti in spremljati sumljiva denarna nakazila, da se prepreči in odkrije pranje denarja ali financiranje terorizma, vzpostavljajo usklajeno politiko glede držav nečlanic EU, ki imajo pomanjkljiva pravila za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter krepijo pooblastila pristojnih organov za sankcioniranje. Komisija je po razkritju panamskih dokumentov in terorističnih napadih v Evropi predlagala peto direktivo o preprečevanju pranja denarja, da bi še bolj okrepila boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Namen novih pravil je zagotoviti visoko raven zaščitnih ukrepov za finančne tokove iz tretjih držav z visokim tveganjem, izboljšati dostop finančnoobveščevalnih enot do informacij z vzpostavitvijo centraliziranih registrov bančnih računov in preprečevati tveganja za financiranje terorizma, povezana z virtualnimi valutami in predplačniškimi karticami. Nova pravila so začela veljati 9. julija 2018 po objavi v Uradnem listu EU. Države članice bodo morale peto direktivo o preprečevanju pranja denarja v nacionalno zakonodajo prenesti do 10. januarja 2020. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Obrazložena mnenja

Preprečevanje pranja denarja: Komisija poziva LATVIJO, MALTO in ŠPANIJO k popolnem prenosu četrte direktive o preprečevanju pranja denarja

Komisija je danes Latviji in Španiji poslala obrazloženi mnenji ter dodatno obrazloženo mnenje Malti. Te države članice namreč četrte direktive o preprečevanju pranja denarja niso prenesle v nacionalno zakonodajo. Španija je do zdaj pravila prenesla le delno, po mnenju Komisije pa je tudi prenos v Latviji in na Malti nepopoln. Pravila o preprečevanju pranja denarja so ključnega pomena v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Ob panamskih dokumentih in drugih škandalih se je pokazalo, da so na tem področju potrebna strožja pravila. Vrzeli v eni državi članici imajo posledice za vse druge države. Zato je učinkovit boj proti pranju denarja eden glavnih načinov, kako EU pristopa k boju proti kriminalu v Evropi. Vse države članice bi morale četrto direktivo o preprečevanju pranja denarja v nacionalno zakonodajo prenesti do 26. junija 2017. Postopki za ugotavljanje kršitev trenutno potekajo proti dvajsetim državam članicam. Proti trem izmed njih so bili začeti postopki pred Sodiščem, devetim so bila poslana obrazložena mnenja, nadaljnjim osmim pa uradni opomini (glej osem predhodnih obrazloženih mnenj iz decembra 2017 in dodatni dve iz marca 2018). Večina držav članic je medtem sprejela ustrezno zakonodajo. Komisija zdaj natančno preučuje, ali so bile s sprejeto zakonodajo določbe četrte direktive o preprečevanju pranja denarja v celoti prenesene. Medtem je bila sprejeta peta direktiva o preprečevanju pranja denarja, ki je začela veljati 9. julija 2018. Države članice bodo morale nova pravila v nacionalno zakonodajo prenesti do 10. januarja 2020. Če Malta, Latvija in Španija v naslednjih dveh mesecih svoje nacionalne zakonodaje ne uskladijo z zakonodajo EU, se Komisija lahko odloči, da zadeve predloži Sodišču EU.

 

8. Migracije, notranje zadeve in državljanstvo

(Več informacij: Tove Ernst – telefon: +32 22986764, Markus Lammert – telefon: +32 22980423)

 

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Zakonite migracije: Komisija proti BELGIJI začenja postopek pred Sodiščem zaradi nepopolnega prenosa skupnih pravil za sezonske delavce iz tretjih držav

Komisija se je danes odločila, da proti Belgiji začne postopek pred Sodiščem EU, ker Belgija direktive o sezonskih delavcih (Direktiva 2014/36/EU) ne izvaja v celoti. Direktiva določa pogoje za vstop in bivanje sezonskih delavcev iz tretjih držav ter opredeljuje njihove pravice. Belgija direktive ni prenesla do prvotnega roka 30. septembra 2016 in je še vedno ne izvaja v celoti. Direktiva o sezonskih delavcih določa pogoje, ki jih morajo države članice upoštevati pri odločanju o odobritvi dostopa do svojih trgov dela državljanom tretjih držav, ki želijo v državi članici EU delati kot sezonski delavci za krajša obdobja (do devet mesecev), pogosto v kmetijstvu in turizmu. Direktiva takšnim delavcem zagotavlja enako obravnavo kot domačim delavcem glede številnih pomembnih dejavnikov, kot so delovni pogoji, plačilo, zdravje in varnost ter socialna varnost, ter jih ščiti pred izkoriščanjem. Države članice bi morale direktivo v nacionalno zakonodajo v celoti prenesti do 30. septembra 2016. Belgija je do navedenega datuma nova pravila prenesla le delno. Komisija je Belgiji novembra 2016 poslala uradni opomin, julija 2017 pa še obrazloženo mnenje. Belgija Komisije do danes še ni obvestila o popolnem prenosu direktive v nacionalno zakonodajo. Komisija se je zato odločila, da zadevo predloži Sodišču EU, in pri tem predlagala dnevno denarno kazen v višini 49 906,50 evra. Višina kazni je bila izračunana ob upoštevanju resnosti in trajanja kršitve ter odvračilnega učinka, ki se odraža v plačilni zmožnosti zadevne države članice. Če bo prenos še naprej nepopoln in bo Sodišče EU potrdilo mnenje Komisije, bo morala Belgija plačati dnevno kazen od izreka sodbe ali poznejšega datuma, ki ga določi Sodišče, do popolnega prenosa. Sodišče bo določilo tudi končni znesek dnevne kazni, ki pa ne more biti višji od predloga Komisije. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije in uradni opomin

Migracije in azil: Komisija sprejema nadaljnje korake v postopkih za ugotavljanje kršitev proti MADŽARSKI

Komisija se je danes odločila, da proti Madžarski začne postopek pred Sodiščem EU zaradi neskladnosti madžarske zakonodaje o azilu in vračanju z zakonodajo EU. Komisija je danes Madžarski poslala tudi uradni opomin glede nove madžarske zakonodaje, ki kriminalizira dejavnosti v podporo prošnjam za azil in prebivanje ter nadalje omejuje pravico do prošnje za azil. O začetku postopka pred Sodiščem zaradi neskladnosti s predpisi EU o azilu in vračanju: Komisija je prvič začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Madžarski v zvezi z njeno azilno zakonodajo decembra 2015. Po številnih izmenjavah na upravni in politični ravni ter dodatnem uradnem opominu je Komisija decembra 2017 Madžarski poslala obrazloženo mnenje. Komisija po proučitvi odgovora madžarskih organov meni, da večina navedenih pomislekov še ni bila odpravljena, in se je zato odločila, da proti Madžarski začne postopek pred Sodiščem Evropske unije, kar je zadnja faza v postopku za ugotavljanje kršitev. Uradni opomin v zvezi z novo madžarsko zakonodajo, ki kriminalizira dejavnosti v podporo prošnjam za azil: Nova zakonodaja, ki jo madžarski organi imenujejo „Stop Soros“, kriminalizira vsakršno pomoč, ki bi jo nacionalne, mednarodne in nevladne organizacije ali katera koli oseba nudile posameznikom, ki želijo zaprositi za azil ali dovoljenje za prebivanje na Madžarskem. Zakonodaja vključuje tudi ukrepe, ki omejujejo svoboščine posameznikov, saj je vsakomur, ki je na podlagi te zakonodaje v kazenskem postopku, prepovedano približevanje tranzitnim območjem na madžarskih mejah, kjer se nahajajo prosilci za azil. Sankcije segajo od začasnega pridržanja do enoletne zaporne kazni in izgona iz države. Poleg tega sta nova zakonodaja in ustavna sprememba uvedli novo podlago za nedopustnost prošnje za azil, s čimer omejujeta pravico do azila le na osebe, ki prihajajo na Madžarsko neposredno iz kraja, kjer je ogroženo njihovo življenje ali svoboda. Komisija je zato sklenila, da Madžarska ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi Pogodb EU, zakonodaje EU in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Madžarski organi imajo na voljo dva meseca, da odgovorijo na pomisleke Komisije. Komisija je pripravljena madžarske organe podpreti in jim pomagati pri reševanju tega vprašanja. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Uradni opomini

Zakonite migracije: Komisija poziva MADŽARSKO k pravilnem izvajanju direktive o rezidentih za daljši čas

Komisija se je danes odločila, da Madžarski pošlje uradni opomin, ker državljane tretjih držav s statusom rezidenta za daljši čas izključuje iz opravljanja veterinarskega poklica, s čimer nepravilno izvaja direktivo o rezidentih za daljši čas (Direktiva Sveta 2003/109/ES). Direktiva zahteva, da se državljani tretjih držav, ki vsaj pet let zakonito prebivajo v državi članici EU, obravnavajo enako kot državljani EU na nekaterih področjih, tudi pri dostopu do zaposlitve in samozaposlitve. Madžarska zakonodaja državljanom tretjih držav z veterinarskimi kvalifikacijami, tudi tistim, ki so diplomo pridobili na Madžarskem, ne dovoljuje opravljanja poklica na Madžarskem. Madžarska ima zdaj na voljo dva meseca za odgovor na argumente Komisije.

Zakonite migracije: Komisija poziva 17 držav članic k izvajanju direktive o študentih in raziskovalcih iz tretjih držav

Komisija se je danes odločila, da 17 državam članicam (Avstriji, Belgiji, Hrvaški, Cipru, Češki, Finski, Franciji, Grčiji, Madžarski, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Poljski, Romuniji, Sloveniji, Španiji in Švedski) pošlje uradne opomine, ker je niso obvestile o nacionalni zakonodaji, s katero bi v celoti prenesle Direktivo o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (Direktiva 2016/801). Države članice bi morale do 23. maja 2018 nacionalno zakonodajo uskladiti s to direktivo in o tem obvestiti Komisijo. Države članice imajo zdaj na voljo dva meseca za popoln prenos direktive v nacionalne zakonodaje, sicer se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazložena mnenja.

Varnostna unija: Komisija 14 držav članic poziva k izvajanju novih pravil o podatkih iz evidence podatkov o potnikih (PNR)

Komisija se je danes odločila Avstriji, Bolgariji, Cipru, Češki, Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji, Luksemburgu, Nizozemski, Portugalski, Romuniji, Sloveniji in Španiji poslati uradni opomin, ker je niso obvestile o sprejetju nacionalne zakonodaje za popoln prenos direktive o PNR (Direktiva 2016/681). Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 25. maja 2018. Podatki iz PNR se nanašajo na informacije, ki jih potniki letalskim prevoznikom predložijo ob rezervaciji in prijavi na let. Ti podatki lahko vključujejo informacije, kot so ime potnika, datumi potovanja, načrti potovanja, številka sedeža, prtljaga, kontaktni podatki in način plačila. Po direktivi o PNR morajo države članice vzpostaviti nacionalne sisteme za zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov iz PNR za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ob polnem spoštovanju zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov. Obdelava podatkov iz PNR je pomembno orodje v boju proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem ter pomaga pri sledenju sumljivim vzorcem potovanja in odkrivanju morebitnih storilcev kaznivih dejanj in teroristov, vključno s tistimi, ki jih organi kazenskega pregona prej niso poznali. Je ključni element evropske agende za varnost in bistveni gradnik učinkovite in prave varnostne unije. Komisija si že nekaj let na različne načine prizadeva, da bi državam članicam pomagala pri razvoju nacionalnih sistemov PNR. Zagotavlja jim strokovno znanje in financiranje ter spodbuja izmenjave najboljših praks. Vendar je za uresničitev polnega potenciala PNR ključno, da so delujoči sistemi vzpostavljeni v vseh državah članicah. Zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor na uradni opomin, nato pa se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje. Komisija bo še naprej zagotavljala podporo in smernice državam članicam, ki še niso zaključile izvajanja.

 

9. Mobilnost in promet

(Več informacij: Enrico Brivio – telefon: +32 22956172, Alexis Perier – telefon: +32 22969143)

 

Predložitev zadeve Sodišču Evropske unije

Pomorski promet: Komisija proti IRSKI začenja postopek pred Sodiščem zaradi nepravilnega izvajanja varnostne zakonodaje

Komisija se je danes odločila, da proti Irski začne postopek pred Sodiščem EU zaradi nepravilnega izvajanja zakonodaje EU, ki določa temeljna načela za preiskovanje nesreč v pomorskem prometu (Direktiva 2009/18/ES). Direktiva zahteva, da vsaka država članica ustanovi neodvisno stalno preiskovalno telo, ki bi moralo biti organizacijsko, pravno in pri odločanju neodvisno od strani, katere interesi bi lahko bili v navzkrižju z nalogo, ki mu je bila zaupana. Komisija ima številne pomisleke glede neodvisnosti članov odbora za preiskavo nesreč na morju (Marine Casualty Investigation Board), ustanovljenega v skladu z irskim zakonom, ki določa, da je eden od petih članov odbora generalni sekretar Ministrstva za promet, turizem in šport ali njegov zastopnik, drugi pa glavni nadzornik Urada za nadzor v pomorstvu (Marine Survey Office). Urad za nadzor v pomorstvu ima regulativne, upravne in izvršilne funkcije v zvezi z ladjami, njihovo opremo in usposobljenostjo pomorščakov. Ministrstvo za promet, turizem in šport pa je med drugim odgovorno za politiko glede pomorske varnosti. Komisija meni, da bi lahko odgovornosti in dejavnosti Ministrstva za promet, turizem in šport ter Urada za nadzor v pomorstvu bili v nasprotju s preiskovalno nalogo odbora za preiskavo nesreč na morju. Iz tega sledi, da odbor za preiskavo nesreč na morju ni ustrezno neodvisen od navedenih irskih organov. Več informacij je na voljo v celotnem sporočilu za medije.

 

Obrazložena mnenja

Alternativna goriva: Komisija poziva BOLGARIJO in POLJSKO k celovitemu izvajanju pravil EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva

Komisija je pozvala Bolgarijo in Poljsko, naj v svojo zakonodajo v celoti preneseta evropska pravila o infrastrukturi za alternativna goriva (Direktiva 2014/94/EU). Ta pravila, ki med drugim zadevajo usklajene standarde za infrastrukturo za alternativna goriva in osnovne določbe za omogočanje električne mobilnosti, imajo pomembno vlogo pri delovanju notranjega trga EU. Njihov namen je tudi zmanjšati odvisnost prometa od nafte in ublažiti njegov vpliv na okolje. Ti dve državi članici bi morali Direktivo prenesti v svojo zakonodajo do 18. novembra 2016, vendar po mnenju služb Komisije nekaterih operativnih določb Direktive nista prenesli pred navedenim datumom. Zdaj imata na voljo dva meseca za odgovor. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da proti njima začne postopek pred Sodiščem EU.

 

Uradni opomini

Inteligentni prometni sistemi: Komisija poziva devet držav članic k zagotovitvi storitev zagotavljanja prometnih informacij

Komisija se je danes odločila, da Cipru, Madžarski, Italiji, Litvi, Luksemburgu, Malti, Poljski, Slovaški in Sloveniji pošlje uradni opomin, ker niso izpolnile svojih obveznosti glede zagotavljanja brezplačnih osnovnih splošnih informacij za uporabnike v zvezi z varnostjo v cestnem prometu (Delegirana uredba Komisije 886/2013). Države članice morajo Komisiji najpozneje 12 mesecev po začetku veljavnosti navedene uredbe in nato vsako koledarsko leto sporočiti napredek pri izvajanju informacijskih storitev in več drugih informacij. Vendar mora zadevnih devet držav članic to še storiti. Poleg tega je Komisija danes poslala uradni opomin Cipru, Madžarski, Litvi, Luksemburgu, Malti, Slovaški in Sloveniji zaradi neizpolnjevanja obveznosti glede zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU (Delegirana uredba Komisije 2015/962). Države članice bi morale do 13. julija 2017 Komisiji predložiti poročilo o sprejetih ukrepih za vzpostavitev nacionalne točke dostopa in načinih njenega delovanja ter, kjer je ustrezno, seznam avtocest, ki niso vključene v celovito vseevropsko cestno omrežje in opredeljena prednostna območja. Vse države članic imajo na voljo dva meseca, da se odzovejo na argumente Komisije. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

Cestni promet: Komisija poziva DANSKO k ustavitvi diskriminacije tujih prevoznikov in spoštovanju svobode zagotavljanja prevoznih storitev

Komisija se je danes odločila, da od Danske zahteva odpravo omejitev za parkiranje tovornjakov na območjih za počitek v državni lasti na največ 25 ur. S tem ko ta omejitev vpliva zlasti na cestne prevoznike nerezidente, pomeni diskriminacijo na podlagi državljanstva, ki je prepovedana s pogodbama EU. Poleg tega voznikom ne omogoča spoštovanja strogih pravil EU o času počitka za voznike tovornjakov, ki so bistvena za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in spoštovanje pravic voznikov. Poleg tega vpliva na svobodo prevoznikov, da opravljajo prevozne storitve (kot določa Uredba (ES) št. 1072/2009), in pomeni neupravičeno posredno diskriminacijo. Danska ima zdaj na voljo dva meseca, da Komisiji predloži svoje pripombe, nato pa se lahko Komisija odloči za sprejetje obrazloženega mnenja.

Pomorščaki: Komisija poziva MALTO k uskladitvi s predpisi EU o minimalni ravni usposabljanja za pomorščake

Komisija se je odločila, da pošlje uradni opomin Malti zaradi neskladnosti z evropskimi predpisi o minimalni ravni usposabljanja za pomorščake (Direktiva 2008/106/ES, kakor je bila spremenjena). Komisija poziva Malto, naj sprejme popravne ukrepe za zagotovitev, da sistem upravljanja kakovosti, ki ga izvaja ena od odobrenih institucij za pomorsko usposabljanje in izobraževanje, zajema vsa pomorska usposabljanja in izobraževalne programe ter preverjanja in ocenjevanja, zlasti usposabljanje na simulatorjih. Malta ima zdaj na voljo dva meseca za uskladitev s pravom EU. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

Cestni promet: Komisija poziva deset držav članic k uskladitvi s pravili EU o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov vozniških kartic

Evropska komisija se je odločila, da pošlje uradni opomin Belgiji, Cipru, Finski, Franciji, Grčiji, Madžarski, Luksemburgu, Malti in Švedski, ker niso opravili preskusov za povezavo s sistemom TACHOnet, ter Danski, ker ni vzpostavila povezave s sistemom TACHOnet v skladu z Uredbo (EU) 2016/68. TACHOnet je evropski sistem za elektronsko izmenjavo informacij o tahografskih karticah (tahograf je naprava, ki beleži čas vožnje, odmore, čas počitka ter čas drugega dela, ki ga opravi voznik) med državami članicami. Je bistveno orodje za zagotavljanje izvrševanja pravil o času vožnje in počitka v cestnem prometu. Glavni cilj sistema TACHOnet je preverjanje, da različne države članice istemu vozniku ne izdajo več kot ene kartice. Uredba (EU) 2016/68 določa obveznost za države članice, da se povežejo s sistemom TACHOnet v skladu s posebnimi tehničnimi zahtevami. Čeprav so zgoraj navedene države članice – z izjemo Danske – povezane s sistemom TACHOnet, niso mogle uspešno opraviti predhodnih preskusov, ki bi pokazali, da povezava izpolnjuje vse navedene tehnične zahteve. Zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da odgovorijo na argumente Komisije. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

Pomorski promet: Komisija poziva pet držav članic k uskladitvi z zakonodajo EU glede zahtev države zastave

Komisija je pozvala Madžarsko, Hrvaško, Ciper, Češko in Združeno kraljestvo, naj izpolnijo svoje obveznosti glede upravnega nadzora, kot je predvideno v pravilih EU o zahtevah države zastave (Direktiva 2009/21/ES). Te zahteve vključujejo preverjanje, ali konstrukcija, oprema in operativno upravljanje ladje izpolnjujejo varnostne predpise in ali imajo pomorščaki ustrezna spričevala o usposobljenosti. V skladu z Direktivo bi bilo treba do junija 2012 vzpostaviti sistem vodenja kakovosti, ki bi se nato vzdrževal in se potrdil v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi kakovosti. Vendar te države doslej niso zagotovile zahtevane potrditve sistema vodenja kakovosti. Pomanjkanje sistematične kontrole znotraj uprave in s strani uprave, ki bi jo moral podpirati potrjeni sistem vodenja kakovosti, lahko dolgoročno negativno vpliva na varnost, varovanje in okoljsko učinkovitost ladjevja, ki pluje pod zastavo države. Zato se je Komisija odločila, da tem državam članicam pošlje uradni opomin in jim da na voljo dva meseca, da izpolnijo obveznosti iz Direktive. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da jim pošlje obrazloženo mnenje.

Varnost v letalstvu: Komisija poziva MADŽARSKO k uskladitvi s pravili EU o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih v zvezi z zračnimi operacijami
Komisija se je danes odločila, da Madžarski pošlje uradni opomin, ker ne izpolnjuje nekaterih evropskih tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi z zračnimi operacijami v civilnem letalstvu (Uredba (EU) št. 965/2012). Ta uredba določa podrobna pravila za zračne operacije z letali, helikopterji, baloni in jadralnimi letali, vključno s preverjanji na ploščadi za zrakoplove operatorjev pod varnostnim nadzorom druge države. Zaradi pomanjkanja osebja pa Madžarska ni preverila skladnosti z varnostnimi zahtevami, ki se uporabljajo za organizacije ali vrste operacij. Madžarska ima na voljo dva meseca, da odgovori na argumente Komisije. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da ji pošlje obrazloženo mnenje.

10. Obdavčenje in carinska unija

(Več informacij: Vanessa Mock – telefon: +32 22956194, Patrick McCullough – telefon: +32 22987183)

 

Obrazložena mnenja

Obdavčenje: Komisija poziva NEMČIJO k uskladitvi upravne prakse glede čezmejnega vračila DDV s pravom EU

Komisija se je danes odločila Nemčiji poslati obrazloženo mnenje, v katerem jo poziva, naj svoja pravila glede vračila DDV uskladi z zakonodajo EU (tj. z Direktivo Sveta 2006/112/ES o DDV in Direktivo Sveta 2008/9/ES o vračilu DDV). Nemčija trenutno v nekaterih primerih zavrača vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici, saj meni, da predložene informacije ne zadostujejo, pri tem pa od vlagatelja ne zahteva dodatnih informacij. To vodi do zavrnitve vračil, četudi vlagatelji izpolnjujejo vsebinske zahteve, določene v pravu EU. Če Nemčija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Obdavčenje: Komisija poziva NIZOZEMSKO k prenehanju obdavčevanja prenosov pokojninskih sredstev mobilnih delavcev

Komisija se je danes odločila Nizozemski poslati obrazloženo mnenje zaradi obdavčevanja prenosov pokojninskih sredstev mobilnih delavcev v trinajst držav članic EU, ki omogočajo izplačevanje pokojnin iz pokojninskih skladov drugače kot v obliki rente. V skladu s pravom EU se lahko mobilni delavci prosto zaposlijo v državah članicah, ki omogočajo polno ali delno pavšalno izplačilo pokojnin. Nizozemska zakonodaja omejuje prosto gibanje delavcev (člen 45 PDEU), svobodo opravljanja storitev (člen 56 PDEU) in prosti pretok kapitala (člen 63 PDEU). Če Nizozemska v dveh mesecih ne bo ukrepala, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

 

Obdavčenje: Komisija poziva PORTUGALSKO k uskladitvi pristojbin na lizbonskem letališču s pravom EU

Komisija se je danes odločila Portugalski poslati obrazloženo mnenje, v katerem jo poziva, naj uskladi pristojbine na lizbonskem letališču s predpisi EU. Po portugalski zakonodaji se pristojbina sedaj uporablja samo za nerezidente Portugalske. Uporaba letaliških pristojbin samo za nerezidente je v nasprotju s členoma 18 in 21 PDEU, saj pomeni diskriminacijo glede na državljanstvo. Če Portugalska v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Obdavčenje: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO k uskladitvi nacionalnih praks glede mini sistema „vse na enem mestu“ s predpisi EU

Komisija se je danes odločila Združenemu kraljestvu poslati obrazloženo mnenje, ker podatkov o bančnih računih vseh registriranih davčnih zavezancev ne zbira in sporoča drugim državam članicam za vseevropski sistem pobiranja DDV za spletno prodajo elektronskih storitev (mini sistem „vse na enem mestu“). Takšna praksa je v nasprotju s predpisi EU o upravnem sodelovanju in izmenjavi informacij (Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 815/2012). Trenutno morajo države članice, ki želijo opraviti vračilo davčnim zavezancem v Združenem kraljestvu, zbirati dodatne informacije za vsak primer posebej, kar otežuje in podaljšuje postopek vračila. Če Združeno kraljestvo v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepalo, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

 

Uradni opomin in zaključek postopkov

Obdavčenje: Komisija poziva ESTONIJO k spremembi predpisov o izmenjavi informacij in zaključuje štiri zadeve v zvezi z davčno preglednostjo

Komisija se je danes odločila Estoniji poslati uradni opomin, v katerem jo poziva k uskladitvi predpisov o izmenjavi nekaterih davčnih informacij, ki jih imajo države članice o davkoplačevalcih iz drugih držav EU, kot je predvideno v direktivi o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (DAC1, Direktiva Sveta 2011/16/EU) Estonsko pravo estonskih davčnih organov trenutno ne zavezuje k predložitvi zahtevanih informacij kolegom v drugih državah članicah EU. Prav tako jih ne zavezuje k začetku davčnih postopkov za pridobivanje takšnih informacij, kadar je to potrebno, ali k spontanim izmenjavam informacij. Če Estonija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija estonskim organom pošlje obrazloženo mnenje. Hkrati Komisija danes zaključuje štiri druge ločene zadeve v zvezi z davčno preglednostjo. Pozdravlja sporočilo Belgije o izmenjavi informacij o vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in o pravilih, ki davčnim organom zagotavljajo dostop do informacij o preprečevanju pranja denarja, kot določa pravo EU (DAC3 in DAC5, direktivi Sveta 2015/2376 in 2016/2258). Komisija se je odločila zaključiti tudi postopka za ugotavljanje kršitev proti Cipru in Italiji, ker sta ti državi članici Komisijo obvestili o prenosu pravil o izmenjavi poročil po državah z drugimi državami članicami na podlagi DAC4 (Direktiva Sveta 2016/881) in pravil, ki davčnim organom zagotavljajo dostop do informacij o preprečevanju pranja denarja, na podlagi DAC5 (Direktiva Sveta 2016/2258).

 

Drugi uradni opomini

Obdavčenje: Komisija poziva BELGIJO k uskladitvi s predpisi o obdavčevanju dohodkov od prihrankov

Komisija se je danes odločila Belgiji poslati uradni opomin, s katerim jo poziva, naj svoje predpise o dohodkih od prihrankov v obliki plačil obresti belgijskim rezidentom z računi v Luksemburgu in Avstriji uskladi s pravom EU. Trenutno Belgija ne omogoča odobritve davčnega odbitka v višini davčnih odtegljajev v Luksemburgu in Avstriji iz navedenih plačil obresti. To je v nasprotju s pravom EU o obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti (člen 14 Direktive Sveta 2003/48/ES). Če Belgija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija belgijskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija poziva GRČIJO k uskladitvi predpisov o odbitku tujih izgub s pravom EU

Komisija se je danes odločila Grčiji poslati uradni opomin zaradi različnega obravnavanja domačih poslovnih izgub in poslovnih izgub, nastalih v drugi državi EU/EGP, v davčne namene. Medtem ko je v Grčiji obdavčen tako domači poslovni dobiček kot poslovni dobiček, nastal v drugi državi EU/EGP, grško pravo in smernice grških davčnih organov izgube, nastale v tujini, obravnavajo v omejenem obsegu. Ta različna obravnava pomeni omejevanje pravice do ustanavljanja (člen 49 PDEU). Če Grčija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija grškim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija poziva ITALIJO k uskladitvi pravil o DDV glede opravljanja storitev v zvezi z uvozom blaga s pravom EU

Komisija se je danes odločila Italiji poslati uradni opomin glede dodatnih pogojev, ki jih slednja nalaga za oprostitev plačila DDV za storitve v zvezi z uvozom blaga. Italijanska zakonodaja trenutno zahteva ne le, da se za oprostitev plačila DDV za pomožne storitve, ki se nanašajo na uvoz blaga, v davčno osnovo vključi njihova vrednost, ampak tudi, da se DDV zanje dejansko obračuna na carini ob uvozu. To je v nasprotju z določbami Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (direktiva o DDV). Če Italija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija italijanskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija poziva ITALIJO k odpravi regionalnega davka na bencin za motorna vozila

Komisija se je danes odločila Italiji poslati uradni opomin, v katerem jo poziva, naj odpravi regionalni davek na bencin za motorna vozila (v nadaljnjem besedilu: IRBA). IRBA se pobira približno v višini 2 centov na liter bencina v primerjavi z 72 centi za trošarino, ki se pobira na podlagi harmonizirane zakonodaje EU. IRBA ne uresničuje specifičnih ciljev, ampak ima samo proračunske cilje, kar je v nasprotju s pravom EU (členom 1(2) direktive o trošarini, Direktiva Sveta 2008/118/ES). Če Italija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija italijanskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija poziva LATVIJO k spremembi pravil o davku na nepremičnine v Rigi

Komisija se je danes odločila Latviji poslati uradni opomin glede diskriminatornih zahtev za uporabo znižanih stopenj davka na nepremičnine, ki jih je uvedel mestni svet v Rigi. Znižane stopnje se uporabljajo za premoženje v lasti latvijskih državljanov, če ga prijavijo kot glavno prebivališče. Za državljane drugih držav članic EU in EGP pa velja dodaten pogoj, in sicer morajo imeti v Latviji prijavljeno prebivališče sedem let pred zadevnim davčnim letom. Ta dodatni pogoj krši prosti pretok kapitala (člen 63(1) PDEU). Če Latvija v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija latvijskim organom pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO k uskladitvi predpisov o davkih na dohodke s pravom EU

Komisija se je danes odločila Združenemu kraljestvu poslati uradni opomin, v katerem ga poziva, naj svoje predpise uskladi s pravom EU o davčnih olajšavah na dohodke zaradi izgub pri odtujitvah delnic. Trenutno so do olajšav upravičene samo delnice družb, ki svoje poslovne dejavnosti v celoti ali pretežno opravljajo v Združenem kraljestvu. To pravilo postavlja v slabši položaj davkoplačevalce, ki vlagajo v upravičene delnice družb, ki poslujejo v drugih državah članicah EU. Prav tako omejuje prosti pretok kapitala (člen 63 PDEU). Če Združeno kraljestvo v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepalo, lahko Komisija organom Združenega kraljestva pošlje obrazloženo mnenje.

Obdavčenje: Komisija ZDRUŽENO KRALJESTVO poziva k uskladitvi pravil o davčnih olajšavah za trgovska posojila

Komisija se je danes odločila Združenemu kraljestvu poslati uradni opomin glede nacionalnega prava o davčnih olajšavah za trgovska posojila. Zakonodaja Združenega kraljestva trenutno določa posebno olajšavo, kadar „upravičeno posojilo“ postane neizterljivo. V tem primeru lahko posojilodajalec zahteva, da se znesek posojila odbije od njegove obveznosti za davek na kapitalski dobiček ali za davek od dohodkov pravnih oseb na obdavčljivi dobiček. Vendar pravila razlikujejo med davčno obravnavo „neizterljivih posojil“ rezidentom Združenega kraljestva in posojilojemalcem, ki niso rezidenti Združenega kraljestva. To neutemeljeno omejuje prosti pretok kapitala (člen 63 PDEU). Če Združeno kraljestvo v naslednjih dveh mesecih ne bo ukrepalo, lahko Komisija organom Združenega kraljestva pošlje obrazloženo mnenje.

 

Zaključek zadeve

Obdavčenje: Komisija zaključila postopek glede davkov na dediščino v BELGIJI

Komisija pozdravlja spremembe pravil o davku na dediščino v Valoniji, ki jih je uvedla Belgija. Novi predpisi zdaj omogočajo, da se nepremičnine, ki se nahajajo v Belgiji, oprostijo davka na dediščino in da se navedeno premoženje s pokojnika, ki je živel v drugi državi znotraj EGP, lahko preda pod enakimi pogoji, kot velja za premoženje, podedovano od rezidenta Belgije. Komisija se je danes odločila, da zaključi navedeni postopek za ugotavljanje kršitev.

MEMO/18/4486

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar