Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Júlový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Brusel 19. júl 2018

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

V tomto dokumente sa predstavujú kľúčové rozhodnutia prijaté Komisiou, ktoré sú zoskupené podľa oblasti politiky. Komisia okrem toho ukončuje konanie v 80 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby musela v konaní pokračovať.

Viac informácií o konaní EÚ o porušení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

1. Jednotný digitálny trh

(Ďalšie informácie: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 2 296 7083, Inga Höglund – tel.: +32 2 295 0698)

 

Formálne výzvy

Rádiové frekvenčné spektrum: Komisia vyzýva BELGICKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa frekvenčného spektra

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Belgicku formálnu výzvu, v ktorej ho žiada o úplné vykonanie európskych pravidiel týkajúcich sa rádiového frekvenčného spektra na základe rozhodnutia (EÚ) 2017/899 o frekvenčnom pásme 700 MHz. Podľa tohto rozhodnutia musia členské štáty do 30. júna 2020 umožniť používanie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz pre mobilné širokopásmové pripojenie. Belgicko neuzatvorilo dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií so svojimi susedmi, a to najmä s Nemeckom a so Spojeným kráľovstvom, a preto si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z rozhodnutia o frekvenčnom pásme 700 MHz. Takéto dohody sa mali uzatvoriť do konca roka 2017. V dôsledku toho by mohol byť vývoj 5G v Belgicku a okolitých krajinách oneskorený. Pripojenie 5G je jednou z hlavných priorít Komisie v nadväznosti na dohodu o budúcich telekomunikačných pravidlách – kódexe elektronickej komunikácie. Vďaka novým pravidlám sa zabezpečí, že rádiové frekvenčné spektrum pre 5G bude do roku 2020 prístupné v celej EÚ. Ak Belgicko do dvoch mesiacov uspokojivo nezareaguje, Komisia mu môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

Komisia žiada členské štáty, aby do vnútroštátnych právnych predpisov transponovali celoúnijné právne predpisy o kybernetickej bezpečnosti

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu 17 členským štátom, aby do vnútroštátnych právnych predpisov transponovali prvý súbor celoúnijných právnych predpisov o kybernetickej bezpečnosti. Toto rozhodnutie sa týka týchto členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko a Španielsko. Cieľom smernice o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS – smernica 2016/1148/EÚ) je dosiahnuť rovnomerne vysokú úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov v celej EÚ prostredníctvom rozvoja spôsobilostí členských štátov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zintenzívnenia spolupráce na úrovni EÚ a povinností prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb oznamovať incidenty. Smernicu NIS, ktorá nadobudla účinnosť v auguste 2016, mali členské štáty transponovať do 9. mája 2018. Plnú transpozíciu smernice doposiaľ Európskej komisii oznámilo 11 členských štátov a Komisia teraz vykonáva kontrolu transpozície s cieľom potvrdiť jej úplnosť. Ostatné členské štáty majú teraz na poskytnutie odpovede na formálnu výzvu Komisie dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

2. Hospodárske a finančné záležitosti

(Ďalšie informácie: Christian Spahr – tel.: +32 2 295 6194, Annikky Lamp – tel.: +32 2 295 6151, Enda McNamara – tel.: +32 2 296 4976)

 

Odôvodnené stanovisko:

Komisia vyzýva SLOVINSKO, aby rešpektovalo nedotknuteľnosť archívov ECB a lojálne spolupracovalo v súvislosti so zaistením informácií od Slovinskej centrálnej banky

Komisia sa rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Slovinsku z dôvodu porušenia nedotknuteľnosti archívov Európskej centrálnej banky (ECB) (Protokol č. 7 k Zmluve o fungovaní EÚ, ZFEÚ) a povinnosti lojálnej spolupráce (článok 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ZEÚ) v súvislosti so zaistením dokumentov ECB, ku ktorému došlo v Slovinskej centrálnej banke. V súvislosti s vnútroštátnym vyšetrovaním vedeným proti zamestnancom centrálnej banky slovinské orgány zaistili 6. júla 2016 informácie v Slovinskej národnej banke, medzi ktorými boli dokumenty a IT hardvér SCB. ECB neudelila žiadne predchádzajúce povolenie na zaistenie týchto dokumentov. Komisia nie je spokojná s odpoveďami slovinských orgánov na jej žiadosti o objasnenie skutočností a okolností, ktoré Slovinsku adresovala v decembri 2016 v liste v rámci projektu EU Pilot a vo formálnej výzve z mája 2017. V odôvodnenom stanovisku sa nespochybňujú právomoci vnútroštátnych orgánov podľa vnútroštátnych postupov. Slovinské orgány majú teraz na poskytnutie odpovede na odôvodnené stanovisko dva mesiace. Komisia zostáva v tejto záležitosti v kontakte aj s ECB.

 

3. Energetika

(Ďalšie informácie: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 2 295 6186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 2 295 2589)

 

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Vnútorný trh s energiou: Komisia postupuje Súdnemu dvoru EÚ prípady NEMECKA a MAĎARSKA za to, že plne nedodržiavajú tretí energetický balík

Prípad Nemecka na Súdnom dvore v súvislosti s tretím energetickým balíkom Komisia postupuje Súdnemu dvoru EÚ prípad Nemecka s cieľom zabezpečiť správne vykonanie smernice o elektrickej energii (smernica 2009/72/ES) a smernice o plyne (smernica 2009/73/ES). Obe smernice sú súčasťou tretieho energetického balíka a obsahujú kľúčové ustanovenia pre riadne fungovanie trhov s energiou. Nemecko nezabezpečilo úplné dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa právomocí a nezávislosti národného regulačného orgánu. Regulačný orgán najmä nemá plnú voľnosť pri stanovovaní sieťových taríf a iných podmienok na prístup k sieťam a vyrovnávacím službám, keďže mnohé prvky na stanovovanie týchto taríf a podmienok sú do veľkej miere stanovené v podrobných predpisoch, ktoré prijala federálna vláda. Nemecko okrem toho nesprávne transponovalo do svojho vnútroštátneho práva viaceré požiadavky týkajúce sa modelu spočívajúceho v oddelení nezávislého prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Napríklad pravidlá týkajúce sa nezávislosti zamestnancov a manažmentu nezávislého prevádzkovateľa prenosovej sústavy nie sú v plnom súlade s týmito smernicami a z vymedzenia pojmu vertikálne integrovaný podnik sú nesprávne vylúčené činnosti mimo EÚ. Nemecku bola vo februári 2015 zaslaná formálna výzva a následne v apríli 2016 odôvodnené stanovisko. Keďže doposiaľ sa nezabezpečil súlad s právnymi predpismi EÚ, Komisia je nútená postúpiť tieto záležitosti Súdnemu dvoru. Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípad Maďarska v súvislosti s jeho právnymi predpismi o tarifách pre energetické siete. Európska komisia postupuje Súdnemu dvoru EÚ prípad Maďarska s cieľom zabezpečiť správne vykonanie požiadaviek tretieho energetického balíka týkajúcich sa sieťových taríf. V treťom energetickom balíku sa vyžaduje, aby boli tarify uplatňované prevádzkovateľmi sietí za používanie elektrických a plynovodných sietí regulované s cieľom zabrániť protisúťažnému správaniu, pričom stanovením týchto taríf alebo ich metodík sa poverujú národné regulačné orgány. Po posúdení legislatívnych opatrení, ktoré prijalo Maďarsko v oblasti energetiky, Komisia dospela k záveru, že v maďarských právnych predpisoch sa z výpočtu taríf za používanie elektrických a plynovodných sietí vylučujú určité typy nákladov, čo je v rozpore so zásadou pokrytia nákladov spojených s tarifami stanovenou v právnych predpisoch o elektrickej energii a plyne. Komisia okrem toho zistila, že Maďarsko prijalo zmeny svojich právnych predpisov v oblasti energetiky, ktoré ohrozujú právo účastníkov trhu na úplné súdne preskúmanie rozhodnutí národného regulačného orgánu týkajúcich sa sieťových taríf. Komisia zaslala Maďarsku v tejto záležitosti vo februári 2015 formálnu výzvu a dve odôvodnené stanoviská v decembri 2016 a apríli 2017. Keďže doposiaľ sa nezabezpečil súlad s právnymi predpismi EÚ, Komisia sa rozhodla predložiť tieto záležitosti Súdnemu dvoru. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálne výzvy

Energetická efektívnosť: Komisia vyzýva 7 členských štátov, aby správne transponovali pravidlá EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Cypru, Holandsku, Írsku, Malte, Slovinsku, Spojenému kráľovstvu a Švédsku za to, že nesprávne transponovali alebo vykonali určité požiadavky smernice o energetickej efektívnosti (smernica 2012/27/EÚ). Touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec opatrení na podporu energetickej účinnosti v Únii s cieľom zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahol hlavný cieľ EÚ v oblasti energetickej efektívnosti na úrovni 20 % a aby sa vytvorili podmienky na ďalšie zlepšenie energetickej efektívnosti po tomto roku. Uvedené členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

4. Životné prostredie

(Ďalšie informácie: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Iris Petsa – tel.: +32 2 299 3321)

 

Odôvodnené stanoviská

Hluk: Komisia vyzýva PORTUGALSKO a ŠPANIELSKO, aby prijali hlukové mapy a akčné plány týkajúce sa environmentálneho hluku

Komisia vyzýva Portugalsko a Španielsko, aby dodržiavali kľúčové ustanovenia právnych predpisov EÚ o hluku (smernica 2002/49/ES). V smernici o hluku sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali hlukové mapy ukazujúce vystavenie hluku vo väčších mestských oblastiach, ako napr. pri hlavných železničných tratiach, hlavných cestách a väčších letiskách. Tieto mapy slúžia ako základ na vymedzenie opatrení na zníženie hluku. Po prvej výzve v septembri 2016 Španielsko ešte musí predložiť strategické hlukové mapy a akčné plány pre mnohé aglomerácie, hlavné cesty a hlavné železničné trate na svojom území. Španielsko okrem toho nepreskúmalo a ani nezrevidovalo existujúce akčné plány pre väčšie letiská. Ani Portugalsko nedosiahlo pokrok od prvého varovania, ktoré mu Komisia zaslala v máji 2017. Správy, ktoré predložili portugalské orgány, potvrdzujú, že strategické hlukové mapy neboli prijaté pre dve veľké aglomerácie a 123 veľkých ciest a akčné plány neboli vypracované pre 3 aglomerácie, 60 veľkých železničných úsekov a 466 veľkých cestných úsekov. Španielsko aj Portugalsko majú dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že ich prípad postúpi Súdnemu dvoru EÚ.

Ovzdušie: Komisia žiada RUMUNSKO, aby zaviedlo pravidlá EÚ týkajúce sa priemyselných emisií

Komisia vyzýva Rumunsko, aby do svojho vnútroštátneho práva v plnej miere zaviedlo právne predpisy EÚ týkajúce sa obmedzenia emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení [smernica (EÚ) 2015/2193]. Smernicou sa upravujú emisie SO2, NOx a prachu do ovzdušia s cieľom znížiť tieto emisie a riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré môžu spôsobiť. Stanovujú sa v nej aj pravidlá monitorovania emisií oxidu uhoľnatého. Členské štáty boli povinné oznámiť vnútroštátne opatrenia na zavedenie tejto smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov do 19. decembra 2017. Rumunsko však lehotu nedodržalo, a preto mu Komisia v januári 2018 zaslala formálnu výzvu. Keďže Rumunsko tieto opatrenia ešte stále neoznámilo, Komisia mu teraz zasiela odôvodnené stanovisko. Rumunsko má dva mesiace na odpoveď. Ak Komisia nedostane náležitú odpoveď, môže prípad Rumunska postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Voda: Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ o predchádzaní povodniam

Komisia vyzýva Španielsko, aby dodržiavalo požiadavky smernice o povodniach (smernica 2007/60/ES). Cieľom smernice je znížiť a riadiť riziká, ktoré povodne predstavujú pre zdravie, hospodárske činnosti a životné prostredie. Podľa práva EÚ mali členské štáty skompletizovať a uverejniť plány manažmentu povodňových rizík a oznámiť ich Komisii do 22. marca 2016. V marci 2018 Komisia zaslala španielskym orgánom formálnu výzvu za to, že nedokončili, neuverejnili a neoznámili plány manažmentu povodňového rizika v prípade všetkých siedmich správnych území povodí na Kanárskych ostrovoch. Keďže Španielsko tieto plány ešte stále neoznámilo, Komisia mu zasiela odôvodnené stanovisko. Španielsko má dva mesiace na odpoveď. Ak Španielsko nebude do dvoch mesiacov reagovať, Komisia môže vec postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

 

Formálne výzvy

Príroda: Komisia žiada BULHARSKO, aby zlepšilo vykonávanie právnych predpisov EÚ o ochrane prírody

Komisia zasiela Bulharsku dodatočnú formálnu výzvu z dôvodu systémových nedostatkov pri vykonávaní právnych predpisov EÚ o ochrane prírody. Smernicami EÚ o vtákoch (smernica 2009/147/ES) a o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS) sa zriaďuje celoúnijná sieť chránených území Natura 2000. V lokalitách sústavy Natura 2000 sa môžu uskutočňovať hospodárske činnosti za predpokladu, že nemajú nepriaznivý vplyv na integritu lokality. V Bulharsku sa systematicky nezohľadňujú kumulatívne vplyvy existujúcich a schválených plánov a projektov na oblasti sústavy Natura 2000 a napriek tomu sa schvaľujú mnohé stavebné projekty, ktoré predstavujú závažnú hrozbu pre ciele ochrany. Tento štrukturálny problém sa prvý raz identifikoval pred desiatimi rokmi a hoci Bulharsko odvtedy prijalo určité opatrenia na jeho riešenie, pretrváva. Komisia pravidelne dostáva sťažnosti týkajúce sa plánov a projektov, ktoré sa schvaľujú na základe neprimeraných posúdení alebo dokonca bez primeraných posúdení. Preto sa rozhodla zaslať dodatočnú formálnu výzvu, v ktorej dala Bulharsku dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Pitná voda: Komisia vyzýva ÍRSKO, aby zabezpečilo bezpečnú pitnú vodu pre svojich občanov

Európska komisia sa rozhodla zaslať formálnu výzvu Írsku, pretože si nesplnilo povinnosti podľa smernice o pitnej vode (smernica Rady 98/83/ES) a umožňuje prekročenie parametrickej hodnoty pre trihalometán. Cieľom tejto smernice je chrániť zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty. Pitná voda, ktorá sa dodáva viac ako 500 000 ľuďom v Írsku, obsahuje už dlhší čas nadmerné množstvo trihalometánu. Táto chemická látka, ktorá vzniká predovšetkým ako vedľajší produkt pri chlórovaní vody v záujme jej dezinfekcie a úpravy tak, aby bola vhodná na pitie, predstavuje riziko pre zdravie. Írske orgány neprijali primerané opatrenia, aby znížili obsah trihalometánu a varovali spotrebiteľov o zdravotných dôsledkoch tak, ako bolo potrebné. Írsko má na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Odpadová voda: Komisia vyzýva TALIANSKO, aby dodržiavalo požiadavky EÚ na čistenie komunálnych odpadových vôd

Komisia vyzýva Taliansko, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd a zabezpečilo, že vo všetkých aglomeráciách s viac ako 2 000 obyvateľmi sa zbierajú a čistia komunálne odpadové vody. Podľa práva EÚ (smernica Rady 91/271/EHS) sú mestá a veľkomestá povinné zaviesť potrebnú infraštruktúru s cieľom zbierať a čistiť svoje komunálne odpadové vody. Nevyčistené odpadové vody môžu ohroziť zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu, pobrežné a podzemné vody. Voči Taliansku sa už vedú tri rôzne postupy v prípade nesplnenia povinnosti za rôzne porušenia požiadaviek uvedenej smernice, ale z posúdenia najnovších údajov, ktoré predložilo Taliansko, vyplynulo, že základné povinnosti v oblasti zberu, čistenia a monitorovania porušuje aj značný počet menších aglomerácií (276). Vzhľadom na rozsah týchto nedostatkov Komisia zasiela Taliansku formálnu výzvu. Talianske orgány majú teraz na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Príroda: Komisia vyzýva POĽSKO, aby dodržiavalo pravidlá ochrany prírody

Komisia žiada Poľsko, aby zabezpečilo zavedenie primeraných záruk pre chránené lesy, ako sa vyžaduje podľa právnych predpisov EÚ o ochrane prírody. Smernicami EÚ o vtákoch (smernica 2009/147/ES) a o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS) sa zriaďuje celoúnijná sieť chránených území Natura 2000, ktoré sa majú chrániť pred potenciálne škodlivým vývojom. Podľa týchto právnych predpisov sa pred schválením plánov obhospodarovania lesov a činností ako ťažba dreva v chránených územiach musia posúdiť ich dôsledky. Nedávnymi zmenami poľských právnych predpisov sa zaviedli výnimky pre činnosti obhospodarovania lesov, ktoré ohrozujú požadovaný ochranný režim. Poľské právne predpisy okrem toho neposkytujú prístup k spravodlivosti, pokiaľ ide o plány obhospodarovania lesov. Keďže tieto plány môžu mať významný vplyv na lokality sústavy Natura 2000, verejnosť preto nemá v tejto súvislosti prostriedky účinnej súdnej ochrany podľa smernice o biotopoch. Z týchto dôvodov sa Komisia rozhodla zaslať Poľsku formálnu výzvu a dáva mu dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Odpad: Komisia vyzýva POĽSKO, aby zabezpečilo účinné uplatňovanie právnych predpisov EÚ o vozidlách po dobe životnosti

Komisia zasiela Poľsku formálnu výzvu, pretože nezabezpečilo, aby sa vozidlá po skončení ich životnosti demontovali a recyklovali spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Smernica o vozidlách po dobe životnosti (smernica 2000/53/ES) predstavuje súčasť rozsiahleho úsilia o premenu Európy na obehové hospodárstvo, v ktorom sa odpad systematicky spätne získava, opätovne používa alebo recykluje. V poľských právnych predpisoch v súčasnosti neexistujú žiadne sankcie za nesplnenie registračnej povinnosti v prípade dovezených vozidiel alebo za nesplnenie povinnosti informovať príslušné orgány o nadobudnutí alebo zneškodnení takýchto vozidiel. Následný nedostatok presných informácií bráni v úsilí zabezpečiť, aby sa s vozidlami nakladalo v súlade so smernicou. Nevyhovujúce spracovanie vozidiel po dobe životnosti môže viesť k vážnym rizikám pre životné prostredie, pretože nebezpečné zaobchádzanie s kvapalinou klimatizačných zariadení, akumulátorovou kyselinou, plastovými časťami a pneumatikami môže predstavovať vážne riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Poľsko má na odpoveď dva mesiace.

Dobré životné podmienky zvierat: Komisia žiada 6 členských štátov, aby správne zaviedli opatrenia na ochranu laboratórnych zvierat

Európska komisia sa rozhodla zaslať formálnu výzvu šiestim členským štátom (Estónsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko) z dôvodu nedostatkov pri zavedení pravidiel EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (smernica 2010/63/EÚ) do ich vnútroštátnych právnych poriadkov. Smernica, ktorá mala byť transponovaná do 10. novembra 2012, zabezpečuje vysokú úroveň dobrých životných podmienok zvierat pri súčasnej ochrane riadneho fungovania vnútorného trhu. Jej cieľom je takisto minimalizovať počet zvierat využívaných na pokusy a vyžaduje sa v nej využívanie alternatív vždy, keď je to možné. V právnych predpisoch všetkých šiestich členských štátov existuje viacero nedostatkov.

V estónskej právnej úprave sa vyskytujú nedostatky v transpozícii viac než dvadsiatich článkov smernice a jej troch príloh. Nemecká právna úprava má nedostatky v oblastiach, ako sú inšpekcie, spôsobilosť personálu a prítomnosť veterinárnych lekárov. Napríklad portugalská právna úprava neobsahuje ustanovenia o inšpekciách a nezabezpečuje sa v nej, aby postupy zahŕňajúce krutú bolesť mohli byť len prechodnými opatreniami. Rumunská právna úprava má nedostatky v oblasti sankcií a pokiaľ ide o povinnosť zabezpečiť prítomnosť veterinárneho lekára na mieste. V slovenskej právnej úprave chýbajú povinnosti týkajúce sa anestézie a účinné a odradzujúce sankcie. Španielske orgány uznali nedostatky vo svojich právnych predpisoch, ale ešte ich nenapravili v oblastiach, ako je vedenie záznamov a ochranná doložka o používaní primátov iných ako človek. Tieto členské štáty majú na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Ovzdušie: Komisia žiada RUMUNSKO, aby vykonalo pravidlá EÚ týkajúce sa priemyselných emisií

Komisia zasiela Rumunsku formálnu výzvu, pretože nekontroluje emisie oxidu siričitého z dvoch veľkých spaľovacích zariadení. Podľa smernice o priemyselných emisiách (smernica 2010/75/EÚ), ktorá chráni občanov pred nebezpečnými emisiami z priemyselných zariadení, musia členské štáty dodržiavať národné emisné stropy pre prach a oxid siričitý. Zariadenia uvedené v prechodnom národnom programe sa môžu do roku 2020 odchýliť od prísnej limitnej hodnoty emisií za predpokladu, že je stále dodržaná národná limitná hodnota. Dve veľké spaľovacie zariadenia – Govora 2 a Deva 2 – spôsobili výrazné zvýšenie emisií Rumunska nad národné stropy v prípade oxidu siričitého a prachu, čo má významný vplyv na životné prostredie a verejné zdravie. Keďže Rumunsko neprijalo potrebné opatrenia na zabránenie takémuto prekročeniu, Komisia sa rozhodla začať konanie o nesplnení povinnosti a zaslať Rumunsku formálnu výzvu. Rumunsko má na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Ochrana prírody: Komisia vyzýva SLOVENSKO, aby dodržiavalo pravidlá ochrany prírody

Komisia zasiela Slovensku formálnu výzvu, pretože nezabezpečuje náležitú ochranu prírody, čo spôsobuje výrazný pokles počtu vtáctva. Smernicami EÚ o vtákoch (smernica 2009/147/ES) a o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS) sa zriaďuje celoúnijná sieť chránených území Natura 2000, ktoré sa majú chrániť pred potenciálne škodlivým vývojom. Podľa týchto právnych predpisov sa pred schválením plánov obhospodarovania lesov a činností ako ťažba dreva v chránených územiach musia posúdiť ich dôsledky. V slovenských právnych predpisoch takéto ustanovenia chýbajú. V dôsledku toho populácia tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus), známeho ako hlucháň hôrny alebo obyčajný, od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 klesla o polovicu. Slovensko okrem toho neprijalo pre tento druh osobitné ochranné opatrenia, ktoré sa vyžadujú podľa smernice o vtákoch, keďže neboli schválené programy starostlivosti pre dotknuté oblasti. Slovensko má na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

Zodpovednosť za škody na životnom prostredí Komisia vyzýva ŠVÉDSKO, aby v plnej miere zaviedlo smernicu o environmentálnej zodpovednosti

Komisia vyzýva Švédsko, aby do svojich vnútroštátnych predpisov správne zaviedlo pravidlá týkajúce sa environmentálnej zodpovednosti s cieľom zabezpečiť dostatočnú ochranu svojich občanov. V smernici o environmentálnej zodpovednosti (smernica 2004/35/ES) sa stanovuje právny rámec environmentálnej zodpovednosti vychádzajúci zo zásady „znečisťovateľ platí“ s cieľom prevencie a nápravy environmentálnych škôd. Takéto škody zahŕňajú škodu na vodných útvaroch, chránených druhoch a biotopoch a na pôde. Podľa danej smernice majú fyzické alebo právnické osoby vrátane mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sú alebo môžu byť nepriaznivo ovplyvnené škodou na životnou prostredí, právo požiadať príslušný orgán, aby prijal nápravné opatrenia. Problémy s vymedzením pojmu škoda na vode vo švédskej právnej úprave znamenajú, že škoda na životnom prostredí, ku ktorej došlo v morských vodách, v súčasnosti nepodlieha pravidlám EÚ o environmentálnej zodpovednosti. Komisia sa preto rozhodla zaslať Švédsku formálnu výzvu. Švédsko má na odpoveď dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

 

Ukončenie konania

Dusičnany: Komisia ukončila konanie o nesplnení povinnosti proti POĽSKU

Európska komisia sa dnes rozhodla ukončiť konanie o nesplnení povinnosti, ktoré viedla proti Poľsku, pretože nezabezpečilo účinné riešenie znečistenia vody dusičnanmi. Súdny dvor EÚ 20. novembra 2014 vyhlásil, že Poľsko nedostatočne vymedzilo citlivé oblasti a do akčných programov nezahrnulo primerané opatrenia, ako sa vyžaduje podľa smernice o dusičnanoch (smernica Rady 91/676/EHS). Dodržiavanie smernice o dusičnanoch zo strany Poľska je osobitne dôležité pri riešení problému závažného znečistenia Baltského mora, ktoré čelí nadmernému obsahu dusičnanov. Takmer všetky poľské vodné toky sa vlievajú do Baltského mora. V júli 2017 Poľsko schválilo nový zákon o vodách, ktorým sa rozšírilo uplatňovanie akčného programu z malej časti krajiny na celé jej územie. Poľsko takisto v novom akčnom programe identifikovalo vhodné opatrenia, vďaka ktorým došlo k náprave zistených problémov.

 

5. Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov

(Ďalšie informácie: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Letizia Lupini – tel.: +32 2 295 1958)

 

Podania na Súdny dvor Európskej únie

Komisia pozastavuje postúpenie prípadu CHORVÁTSKA, ktoré nezmenilo zákon o privatizácii energetickej spoločnosti INA-Industrija Nafte, d.d. (INA), Súdnemu dvoru

Komisia sa rozhodla pozastaviť postúpenie prípadu Chorvátska Súdnemu dvoru EÚ vzhľadom na nedávny vývoj v tejto veci. Komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru prípad Chorvátska 13. júla 2017, pretože neuviedlo zákon o privatizácii spoločnosti Industrija Nafte d.d. (ďalej len „zákon o INA“) z roku 2002 do súladu s pravidlami EÚ v oblasti voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Chorvátske orgány odvtedy rokujú s Komisiou o zmenách potrebných na uvedenie zákona o INA do súladu s pravidlami EÚ. Nedávno predložili návrh na zmenu uvedeného zákona, vďaka ktorému by sa po určitých ďalších úpravách vyriešili hlavné obavy Komisie. Chorvátske orgány predložili aj časový plán jeho prijatia, ktorý by umožnil dosiahnuť riešenie pred možným rozsudkom Súdneho dvora. Komisia sa preto domnieva, že toto postúpenie by sa malo pozastaviť až do prijatia zákona, ktorým sa mení zákon o INA. Ak v nadchádzajúcich mesiacoch nedôjde k ďalšiemu pokroku smerom k vyriešeniu veci, stav konania sa môže prehodnotiť. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Trhy s cennými papiermi: Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípady SLOVINSKA a ŠPANIELSKA, ktoré plne nezaviedli pravidlá EÚ týkajúce sa trhov s finančnými nástrojmi

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípady Slovinska a Španielska, pretože v plnej miere nevykonali európske pravidlá o trhoch s finančnými nástrojmi (smernica MiFID II) ani ich doplňujúcu smernicu [delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/593]. Tieto pravidlá sú kľúčovými stavebnými kameňmi pre riadne fungovanie trhov s cennými papiermi a majú zásadný význam z hľadiska ďalšieho fungovania európskeho jednotného trhu. Ak členské štáty netransponujú tieto pravidlá, investori nemajú zaručenú posilnenú ochranu podľa smernice MiFID II. Ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov. Takáto situácia znižuje bezpečnosť trhov, pretože obchodné miesta a investičné spoločnosti nemusia spĺňať prísnejšie a transparentné prevádzkové požiadavky. Príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, ktoré smernicu netransponovali, nie sú okrem toho schopné zabezpečiť zákonné povoľovanie činností, ktoré predtým neboli regulované alebo boli podľa smernice MiFID I regulované odlišne. Ide o prevádzkovanie obchodných miest, ako sú regulované trhy, mnohostranné obchodné systémy a organizované obchodné systémy, ako aj o investičné spoločnosti registrované podľa smernice MiFID I ako systematické internalizátory. Neúplná transpozícia týchto pravidiel EÚ, ktoré sa začali uplatňovať od 3. januára 2018 a ktoré dopĺňajú ustanovenia nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR), spôsobuje narušenie jednotného trhu. Cezhraničné povoľovanie rôznych investičných služieb a činností nemusí fungovať tak hladko ako medzi členskými štátmi, ktoré v plnej miere transponovali súbor pravidiel MiFID II. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

Finančné služby: Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípad ŠPANIELSKA, pretože neuplatňuje prudenciálne pravidlá EÚ, pokiaľ ide o banky a investičné spoločnosti

Komisia sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípad Španielska z dôvodu neúplnej transpozície smernice o kapitálových požiadavkách (smernica 2013/36/EÚ). K dnešnému dňu Španielsko nezabezpečilo úplné uplatňovanie týchto pravidiel EÚ a v jeho vnútroštátnom práve stále chýbajú niektoré ustanovenia. Ide najmä o tieto aspekty: určité právomoci (vrátane diskrečných právomocí) príslušných orgánov vo vzťahu k investičným spoločnostiam a ukladanie správnych sankcií alebo iných opatrení uplatňujúcich sa na inštitúcie, pri ktorých sa dokázalo vážne porušenie predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Okrem iného chýbajú ustanovenia týkajúce sa mechanizmov nahlasovania porušení v prípade porušení kapitálových požiadaviek, pravidiel v oblasti integrity a nezávislosti členov riadiaceho orgánu a povinnosti príslušných španielskych orgánov kontaktovať orgán konsolidovaného dohľadu v záujme získania informácií, čo sťažuje spoluprácu v oblasti dohľadu. Pravidlá správy a riadenia spoločností sú v Španielsku slabšie vzhľadom na to, že nebola transponovaná povinnosť, aby inštitúcie mali rôzne a kvalifikované riadiace orgány. Touto smernicou sa spolu s nariadením o kapitálových požiadavkách [nariadenie (EÚ) č. 575/2013] stanovujú prudenciálne požiadavky vzťahujúce sa na úverové inštitúcie a investičné firmy v EÚ, konkrétne pravidlá o množstve kapitálu, ktorý inštitúcie musia vlastniť, aby pokryli prípadné straty, alebo riziká, ktorým sú vystavené. Smernica tiež stanovuje pravidlá upravujúce udeľovanie povolení a dohľad nad inštitúciami, spoluprácu v oblasti dohľadu, riadenie rizík, správu a riadenie spoločností (vrátane odmeňovania) a kapitálové vankúše. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálne výzvy

Finančné služby: Komisia vyzýva RUMUNSKO, aby zosúladilo svoje právne predpisy o poistení motorových vozidiel s pravidlami EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Rumunsku formálnu výzvu, v ktorej ho žiada, aby jej predložilo pripomienky k jeho vnútroštátnym predpisom o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V súčasných vnútroštátnych predpisoch sa stanovuje povinnosť predbežného oznámenia v prípade akejkoľvek zamýšľanej zmeny poistného a ukladajú sa viaceré obmedzenia spôsobov výpočtu poistného zo strany poisťovateľov. Komisia sa domnieva, že tieto povinnosti sú v rozpore s článkami 21 a 181 smernice Solventnosť II, ako boli vyložené v judikatúre Súdneho dvora týkajúcej sa zásady slobody taríf. Vnútroštátne právne predpisy obsahujú aj ustanovenia, ktorými sa poisťovateľom ukladá povinnosť vydávať pre určité kategórie vozidiel poistenie platné len na území Rumunska a stanoviť poistnú sadzbu vzhľadom na súvisiace riziká. Podľa Komisie sú tieto ustanovenia v rozpore s článkom 14 smernice o poistení motorových vozidiel, v ktorej sa vyžaduje, aby sa poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vzťahovalo na celé územie Únie na báze jediného poistného. Ak Rumunsko do dvoch mesiacov uspokojivo nezareaguje, Komisia mu môže v tejto záležitosti zaslať odôvodnené stanovisko.

6. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(Ďalšie informácie: Lucia Caudet – tel.: +32 2 295 6182, Maud Noyon – tel.: +32 2 298 0379)

 

Formálne výzvy

Voľný pohyb odborníkov: Komisia žiada 27 členských štátov, aby dodržiavali pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálne výzvy 27 členským štátom (všetkým členským štátom s výnimkou Litvy) v súvislosti so súladom ich vnútroštátnych právnych predpisov a postupov s pravidlami EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES zmenená smernicou 2013/55/EÚ). EÚ zaviedla moderný systém uznávania odborných kvalifikácií a skúseností v celej EÚ. Tento systém uľahčuje uznávanie kvalifikácií pre odborníkov, ktorí sa chcú usadiť alebo chcú poskytovať svoje služby v inom členskom štáte, a zároveň zaručuje vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov a občanov. Komisia má osobitný záujem na zabezpečení jednotného uplatňovania týchto pravidiel v prospech občanov a podnikov. Formálne výzvy sa týkajú otázok, ktoré majú zásadný význam pre uplatňovanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, ako sú najmä zavedenie európskeho profesijného preukazu, výstražný mechanizmus, možnosť mať čiastočný prístup k odbornej činnosti, primeranosť jazykových požiadaviek a zriaďovanie asistenčných centier. Komisia okrem toho poukazuje na otázky týkajúce sa transparentnosti a primeranosti regulačných prekážok pri poskytovaní odborných služieb, ktorým sa do istej miery venuje vo svojom oznámení z januára 2017 o odporúčaniach reforiem v oblasti regulácie odborných služieb. Všetky dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že im zašle odôvodnené stanovisko.

Verejné obstarávanie: Komisia žiada RAKÚSKO, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ týkajúce sa zákaziek na čistenie odpadu

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Rakúsku v súvislosti s verejnou súťažou týkajúcou sa verejnej zákazky na službu spočívajúcu v čistení skládky nebezpečného odpadu nachádzajúcej sa v mestskej časti Wiener Neustadt. Podľa právnych predpisov EÚ v oblasti verejného obstarávania musia byť všetky verejné zákazky nad určitou prahovou hodnotou zaradené do verejnej súťaže na celoúnijnej úrovni pri dodržaní zásad transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Komisia sa domnieva, že verejný obstarávateľ (BALSA) viacerými spôsobmi porušil pravidlá verejného obstarávania EÚ (článok 28, článok 23 ods. 2, článok 2 a článok 23 ods. 1 smernice 2004/18/ES). Verejný obstarávateľ použil rokovacie konanie s predchádzajúcim zverejnením bez dostatočného zdôvodnenia, technické špecifikácie neumožňovali rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a projekt víťazného uchádzača nespĺňal technické špecifikácie, pokiaľ ide o recykláciu prachu z hliníkových sterov. Rakúsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že mu zašle odôvodnené stanovisko.

Tlakové zariadenia: Komisia vyzýva TALIANSKO, aby zabezpečilo správne uplatňovanie práva EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Taliansku, pretože nezabezpečilo, aby všetky skladovacie nádrže na skvapalnený ropný plyn uvedené na trh alebo do prevádzky spĺňali požiadavky smernice o tlakových zariadeniach (smernica 2014/68/EÚ, ktorá od 19. júla 2016 nahradila smernicu 97/23/ES). Podľa právnych predpisov EÚ sa na skladovacie nádrže na skvapalnený ropný plyn uplatňujú osobitné požiadavky v závislosti od toho, či sa používajú nad zemou alebo pod zemou, a to z dôvodu rôznej miery rizika pre obyvateľstvo. V Taliansku sa umožnila úprava určitých starších skladovacích nádrží na skvapalnený ropný plyn, ktoré boli pôvodne určené na použitie nad zemou, v záujme ich použitia ako nádrží skvapalneného ropného plynu pod zemou. Komisia sa domnieva, že takéto upravené výrobky by sa mali považovať za výrobky odlišné od pôvodných nádrží a pred ich opätovným uvedením na trh sa musí overiť ich súlad s pravidlami EÚ. Keďže k tomu nedošlo, Komisia zastáva názor, že Taliansko porušuje smernicu o tlakových zariadeniach. Taliansko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že mu zašle odôvodnené stanovisko.

Voľný pohyb tovaru: Komisia žiada SLOVINSKO, aby odstránilo obmedzenia týkajúce sa systémov na ochranu pred bleskami

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Slovinsku v súvislosti s obmedzeniami týkajúcimi sa montáže a používania aktívnych bleskozvodov so zachytávačmi ESE (Early Streamer Emission) v budovách v Slovinsku. Podľa slovinských právnych predpisov sa zariadenia na aktívnu ochranu pred bleskami spĺňajúce normy inej krajiny EÚ môžu inštalovať a používať len ako doplnok k nainštalovaným zariadeniam, ktoré spĺňajú slovinské technické predpisy, ale nie ako samostatná ochrana budov. Slovinsko okrem toho vyžaduje, aby sa úroveň bezpečnosti každého zariadenia systému aktívnej ochrany pred bleskami preukazovala aj napriek tomu, že výrobok sa zákonne uvádza na trh v iných členských štátoch. Tieto požiadavky predstavujú prekážku dovozu bleskozvodov. Komisia zastáva názor, že tieto obmedzenia sú v rozpore so zásadou vzájomného uznávania, ako aj s pravidlami EÚ v oblasti voľného pohybu tovaru, konkrétne s článkom 34 ZFEÚ. Slovinsko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že mu zašle odôvodnené stanovisko.

Voľný pohyb tovaru: Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby odstránilo obmedzenia dovozu štrukturálnej ocele a betónu

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Španielsku v súvislosti s obmedzeniami dovozu štrukturálnej ocele a betónu používaných v stavebníctve. Pokiaľ ide o vnútorný trh, obchod s výrobkami, na ktoré sa nevzťahujú spoločné pravidlá EÚ, sa riadi zásadou vzájomného uznávania. Podľa tejto zásady sa výrobok, ktorý sa zákonne predáva v jednej krajine, môže predávať v akejkoľvek inej krajine EÚ bez akýchkoľvek zmien alebo úprav. V súčasnom španielskom právnom rámci sa nestanovuje žiadny mechanizmus na uznávanie značiek kvality udelených v iných členských štátoch, čím sa sťažuje prístup dovážaných materiálov na španielsky trh. V prípade takýchto výrobkov značky kvality svedčia o tom, že výrobok dosahuje určitý stupeň výkonnosti Ak sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania, značky udelené v jednom členskom štáte by sa mali uznať aj v inom členskom štáte, v ktorom by sa mala udeliť rovnocenná zaručená značka pre rovnaký stupeň výkonnosti. Komisia sa domnieva, že súčasná prax v Španielsku je v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti voľného pohybu tovaru (článok 34 ZFEÚ). Španielsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že mu zašle odôvodnené stanovisko.

7. Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť

(Ďalšie informácie: Christian Wigand – tel.: +32 2 296 2253, Melanie Voin – tel.: +32 2 295 8659)

 

Postúpenia na Súdny dvor Európskej únie

Porušenia povinnosti: Komisia postupuje Súdnemu dvoru prípady Grécka, Írska a Rumunska a za to, že nevykonávali pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí

Komisia dnes postúpila Súdnemu dvoru EÚ prípad Grécka a Rumunska za to, že vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch nevykonali 4. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí. Írsko vykonalo len veľmi obmedzenú časť pravidiel, a preto sa aj jeho prípad postupuje na Súdny dvor. Komisia navrhla, aby Súdny dvor uložil paušálnu pokutu a denné sankcie, až kým tieto tri krajiny neprijmú potrebné opatrenia. Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu majú vplyv na EÚ ako celok. Nijakej krajine nesmieme dovoliť byť najslabším článkom EÚ. Peniaze, ktoré sa vyperú v jednej krajine, sa môžu použiť na trestnú činnosť v inej – a často k tomu aj dochádza. Preto vyžadujeme, aby všetky členské štáty podnikli potrebné kroky na boj proti praniu špinavých peňazí, a tak priškrtili zdroje zločincom a teroristom. Naďalej budeme veľmi pozorne a prednostne sledovať, či členské štáty vykonávajú tieto pravidlá EÚ.“ Členské štáty mali 4. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí do vnútroštátnych právnych predpisov transponovať do 26. júna 2017. Týmito pravidlami sa posilňujú doterajšie pravidlá tým, že sa bude klásť väčší dôraz na povinnosť posudzovať riziká, ktorá prináleží bankám, právnikom a účtovníkom; podnikom sa ukladajú jasné požiadavky na transparentnosť týkajúce sa skutočného vlastníctva; uľahčí sa spolupráca a výmena informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami z rôznych členských štátov s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí, aby sa predchádzalo praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a aby sa dali tieto praktiky odhaľovať; vytvorí sa jednotná politika voči tretím krajinám s nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu; a napokon, posilnia sa sankčné právomoci príslušných orgánov. Okrem toho po škandále s panamskými dokumentmi a teroristických útokoch v Európe Komisia navrhla 5. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí, aby ešte zintenzívnila boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť vysokú mieru ochrany v prípade finančných tokov z vysoko rizikových tretích krajín, zlepšiť prístup finančných spravodajských jednotiek k informáciám, vytvoriť centralizované registre bankových účtov a bojovať proti rizikám financovania terorizmu, ktoré súvisia s virtuálnymi menami a predplatenými kartami. Tieto nové pravidlá nadobudli účinnosť 9. júla 2018 po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty budú musieť transponovať 5. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí do vnútroštátnych právnych predpisov do 10. januára 2020. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Boj proti praniu špinavých peňazí: Komisia vyzýva LOTYŠSKO, MALTU a ŠPANIELSKO, aby úplne transponovali 4. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí

Komisia dnes zaslala odôvodnené stanoviská Lotyšsku a Španielsku a dodatočné odôvodnené stanovisko Malte za to, že vo vnútroštátnych právnych predpisoch nevykonali 4. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí. Španielsko zatiaľ pravidlá transponovalo len čiastočne a Komisia dospela k záveru, že transpozícia v Lotyšsku a na Malte je neúplná. Predmetné pravidlá majú zásadný význam pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Panamské dokumenty a iné škandály poukázali na potrebu prísnejších pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí. Nedostatky v jednom členskom štáte majú vplyv na všetky ostatné krajiny. Práve preto je účinný boj proti praniu špinavých peňazí jedným z ústredných prvkov prístupu EÚ k boju proti kriminalite v Európe. Všetky členské štáty mali pravidlá 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí vykonať do 26. júna 2017. V súčasnosti prebiehajú postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti 20 členským štátom: 3 sú v štádiu podania na súd, 9 je v štádiu odôvodnených stanovísk a 8 vo fáze formálnych výziev (pozri 8 predchádzajúcich odôvodnených stanovísk zaslaných v decembri 2017 a ďalšie 2 v marci 2018). Väčšina členských štátov príslušné predpisy medzitým prijala. Komisia v súčasnosti dôsledne kontroluje, či sa týmito predpismi v plnej miere transponovali ustanovenia 4. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. Medzičasom bola dohodnutá 5. smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá nadobudla účinnosť 9. júla 2018. Členské štáty budú musieť tieto nové pravidlá do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovať do 10. januára 2020. Ak Malta, Lotyšsko a Španielsko do dvoch ďalších mesiacov nezosúladia svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadov na Súdny dvor EÚ.

 

8. Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo

(Ďalšie informácie: Tove Ernst – tel.: +32 2 298 6764, Markus Lammert – tel.: +32 2 298 0423)

 

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Legálna migrácia: Komisia postupuje Súdnemu dvoru EÚ prípad BELGICKA, ktoré nezabezpečilo spoločné pravidlá pre sezónnych pracovníkov z krajín mimo EÚ

Komisia sa dnes rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Belgicka z dôvodu neúplného vykonania smernice o sezónnych pracovníkoch (smernica 2014/36/EÚ). V smernici sa stanovujú podmienky vstupu a pobytu sezónnych pracovníkov z krajín mimo EÚ a vymedzujú sa ich práva. Belgicko nedodržalo pôvodný transpozičný termín 30. septembra 2016 a doposiaľ smernicu v plnej miere nevykonalo. V smernici o sezónnych pracovníkoch sa stanovujú podmienky, ktoré by mali členské štáty uplatňovať pri rozhodovaní o poskytnutí prístupu k svojim trhom práce občanom, ktorí nie sú občanmi EÚ a ktorí chcú pracovať v členskom štáte EÚ ako sezónni pracovníci počas krátkych období (do deväť mesiacov), a to často v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu. Zabezpečuje sa v nej, aby sa s týmito pracovníkmi zaobchádzalo rovnako ako s vnútroštátnymi pracovníkmi, pokiaľ ide o niekoľko dôležitých faktorov, ako sú pracovné podmienky, odmeňovanie, zdravie a bezpečnosť či sociálne zabezpečenie. Smernica zároveň zaručuje ochranu pred vykorisťovaním. Členské štáty mali túto smernicu plne transponovať do 30. septembra 2016. Do uvedeného dátumu Belgicko transponovalo nové pravidlá iba sčasti. Komisia zaslala Belgicku v novembri 2016 formálnu výzvu a následne v júli 2017 odôvodnené stanovisko. K dnešnému dňu Belgicko stále neoznámilo Komisii úplnú transpozíciu smernice do svojho vnútroštátneho práva. Komisia sa preto rozhodla prípad postúpiť na Súdny dvor EÚ. V rámci postúpenia prípadu Belgicka Súdnemu dvoru EÚ Komisia navrhuje denné penále vo výške 49 906,50 EUR. Suma penále zohľadňuje závažnosť porušenia, dĺžku jeho trvania a odrádzajúci účinok, ktorý sa odráža v schopnosti platby tohto členského štátu. Ak transpozícia zostane neúplná a Súdny dvor Európskej únie potvrdí názor Komisie, museli by sa vyplácať denné sankcie, a to odo dňa vynesenia rozsudku alebo neskoršieho dátumu, ktorý by stanovil Súdny dvor, až do ukončenia transpozície. O konečnej výške denných sankcií rozhodne Súdny dvor, nemôže však prekročiť návrh Komisie. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Podanie na Súdny dvor Európskej únie a formálna výzva

Migrácia a azyl: Komisia podniká ďalšie kroky v postupoch v prípade porušenia povinnosti proti MAĎARSKU

Európska komisia sa dnes rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh proti Maďarsku za to, že jeho právne predpisy nie sú v súlade s právom EÚ v oblasti azylu a návratov. Komisia dnes takisto Maďarsku zaslala formálnu výzvu v súvislosti s jeho novými právnymi predpismi, ktoré kriminalizujú činnosti na podporu žiadostí o azyl a pobyt a ďalej obmedzujú právo žiadať o azyl. Pokiaľ ide o postúpenie na Súdny dvor týkajúce sa nedodržiavania právnych predpisov EÚ v oblasti azylu a návratu, Komisia prvý raz začala postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Maďarsku vzhľadom na jeho azylové právne predpisy v decembri 2015. Po rade výmen na administratívnej, ako aj politickej úrovni a doplňujúcej formálnej výzve Komisia v decembri 2017 zaslala odôvodnené stanovisko. Po analýze odpovede maďarských orgánov sa Komisia domnieva, že väčšina vznesených obáv ešte stále nebola vyriešená, a preto sa teraz rozhodla postúpiť prípad Maďarska na Súdny dvor Európskej únie, čo je posledná fáza postupu v prípade nesplnenia povinnosti. Formálna výzva týkajúca sa nových maďarských právnych predpisov, ktorými sa kriminalizujú činnosti na podporu žiadostí o azyl: v nových právnych predpisoch (ktoré maďarské orgány označujú ako „Stop Soros“) sa kriminalizuje akákoľvek pomoc poskytovaná vnútroštátnymi, medzinárodnými a mimovládnymi organizáciami alebo akoukoľvek osobou ľuďom, ktorí chcú požiadať o azyl alebo o povolenie na pobyt v Maďarsku. Zákony zahŕňajú aj opatrenia obmedzujúce osobné slobody. Každému, kto podľa týchto zákonov podlieha trestnému konaniu, totiž bránia priblížiť sa k tranzitným priestorom na hraniciach Maďarska, kde sú zadržiavaní žiadatelia o azyl. Sankcie sa pohybujú od dočasného obmedzenia pohybu po trest odňatia slobody až na jeden rok či vyhostenie z krajiny. Okrem toho sa novým zákonom a ústavnou zmenou zaviedli nové dôvody, ktoré umožňujú vyhlásiť žiadosť o azyl za neprípustnú. Právo na azyl sa tak obmedzuje len na osoby prichádzajúce do Maďarska priamo z miesta, v ktorom je ohrozený ich život alebo sloboda. Komisia preto dospela k záveru, že Maďarsko si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmlúv EÚ, z právnych predpisov EÚ a z Charty základných práv EÚ. Maďarské orgány majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na obavy Komisie. Komisia je pripravená ich podporiť a pomôcť im pri riešení tohto problému. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Formálne výzvy

Legálna migrácia: Komisia vyzýva MAĎARSKO, aby správne vykonalo smernicu o osobách s dlhodobým pobytom

Komisia sa dnes rozhodla zaslať Maďarsku formálnu výzvu za to, že štátnym príslušníkom tretích krajín s postavením osoby s dlhodobým pobytom zabránilo vo výkone povolania veterinárneho lekára, čím nesprávne vykonalo smernicu o osobách s dlhodobým pobytom (smernica Rady 2003/109/ES). V smernici sa vyžaduje, aby štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú riadny pobyt v niektorom členskom štáte EÚ aspoň päť rokov, mali v určitých oblastiach nárok na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci vrátane prístupu k zamestnaniu a samostatnej zárobkovej činnosti. Maďarské právo neumožňuje štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú kvalifikovaní ako veterinárni lekári, vrátane tých, ktorí získali titul v Maďarsku, vykonávať toto povolanie v tejto krajine. Maďarsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo na argumenty, ktoré predložila Komisia.

Legálna migrácia: Komisia vyzýva 17 členských štátov, aby vykonali smernicu o študentoch a výskumných pracovníkoch z krajín mimo EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálne výzvy 17 členským štátom (Belgicku, Cypru, Českej republike, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku a Švédsku) za to, že neoznámili vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa v plnej miere transponuje smernica o podmienkach vstupu, pobytu a mobility štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ na účely výskumu, štúdia, odbornej prípravy, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (smernica 2016/801). Členské štáty mali zosúladiť vnútroštátne právne predpisy s touto smernicou do 23. mája 2018 a zodpovedajúcim spôsobom o tom informovať Komisiu. Členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby transponovali smernicu do vnútroštátneho práva, inak môže Komisia pristúpiť k zaslaniu odôvodnených stanovísk.

Bezpečnostná únia: Komisia vyzýva 14 členských štátov, aby vykonali nové pravidlá týkajúce sa údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR)

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu viacerým členským štátom (Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Luxembursko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko), pretože neoznámili prijatie vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa v plnej miere transponuje smernica o PNR (smernica 2016/681). Členské štáty mali do transponovať smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov do 25. mája 2018. Údaje z PNR sú informácie, ktoré cestujúci poskytujú leteckým spoločnostiam pri rezervácii letov a odbavení. Tie môžu zahŕňať meno cestujúceho, dátum cesty, cestovné trasy, číslo sedadla, druh batožiny, kontaktné údaje či spôsob platby. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli vnútroštátny systém zberu, analýzy a výmeny údajov z PNR na účely presadzovania práva, a to pri plnom dodržiavaní záruk ochrany údajov. Spracovanie údajov z PNR je dôležitým nástrojom na boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, pomoc pri pátraní po podozrivých cestovných itinerároch a identifikácii potenciálnych zločincov a teroristov vrátane tých, ktorí boli orgánom presadzovania práva predtým neznámi. Ide o kľúčový prvok európskeho programu pre bezpečnosť a základný stavebný kameň na ceste k účinnej a skutočnej bezpečnostnej únii. V posledných rokoch Komisia vyvinula maximálne úsilie, aby pomohla členským štátom rozvíjať vnútroštátne systémy PNR poskytovaním odborných znalostí a financovania, ako aj uľahčovaním výmeny osvedčených postupov. Aby však rámec pre PNR dosiahol svoj plný potenciál, systémy musia uviesť do prevádzky všetky členské štáty. Príslušné členské štáty majú teraz na odpoveď na formálnu výzvu dva mesiace. Komisia potom môže pristúpiť k zaslaniu odôvodnených stanovísk. Komisia bude členským štátom, ktoré ešte musia zavŕšiť vykonávanie, aj naďalej ponúkať podporu a usmernenia.

 

9. Mobilita a doprava

(Ďalšie informácie: Enrico Brivio – tel.: +32 2 295 6172, Alexis Perier – tel.: +32 2 296 9143)

 

Postúpenie na Súdny dvor Európskej únie

Námorná doprava: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad ÍRSKA z dôvodu nesprávneho vykonávania bezpečnostných právnych predpisov

Komisia sa dnes rozhodla postúpiť na Súdny dvor EÚ prípad Írska z dôvodu nesprávneho vykonávania práva EÚ, ktorým sa stanovujú základné zásady vyšetrovania nehôd v námornej doprave (smernica 2009/18/ES). V smernici sa vyžaduje, aby každý členský štát zriadil nestranný stály vyšetrovací orgán, ktorý by mal z hľadiska svojej organizácie, právnej štruktúry aj rozhodovania byť nezávislý od každej strany, ktorej záujmy by mohli byť v konflikte s úlohou, ktorá mu bola zverená. Komisia však má isté obavy týkajúce sa nezávislosti členov vyšetrovacieho výboru zaoberajúceho sa námornými nehodami (MCIB) zriadeného podľa írskych právnych predpisov. Podľa nich je totiž jedným z piatich členov výboru generálny tajomník ministerstva dopravy, cestovného ruchu a športu (DTTAS) alebo osoba, ktorú vymenuje, a ďalším hlavný kontrolór Úradu pre námorný prieskum (MSO). Úrad pre námorný prieskum však plní regulačné, administratívne a kontrolné funkcie týkajúce sa lodí, ich vybavenia, ako aj spôsobilosti námorníkov. Ministerstvo dopravy, cestovného ruchu a športu je zasa okrem iného zodpovedné za politiku námornej bezpečnosti. Komisia zastáva názor, že zodpovednosť a činnosť DTTAS a MSO by mohli byť v rozpore s vyšetrovacou úlohou MCIB. Z toho vyplýva, že výbor MCIB nespĺňa nevyhnutnú požiadavku nezávislosti od uvedených írskych orgánov. Viac informácií nájdete v úplnej tlačovej správe.

 

Odôvodnené stanoviská

Alternatívne palivá: Komisia vyzýva BULHARSKO a POĽSKO, aby plne vykonávali pravidlá EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá

Komisia dnes vyzvala Bulharsko a Poľsko, aby do svojich vnútroštátnych predpisov plne transponovali európske pravidlá o infraštruktúre pre alternatívne palivá (smernica 2014/94/EÚ). Tieto pravidlá, ktoré sa týkajú okrem iného harmonizovaných noriem pre infraštruktúru alternatívnych palív a základných ustanovení na umožnenie elektrickej mobility, zohrávajú dôležitú úlohu pri fungovaní vnútorného trhu EÚ. Ich cieľom je takisto zníženie závislosti dopravy od ropy a zmiernenie jej vplyvu na životné prostredie. Uvedené dva členské štáty mali transponovať smernicu do 18. novembra 2016, ale podľa útvarov Komisie do tohto dátumu netransponovali niektoré z jej operatívnych ustanovení. Teraz majú dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení ich prípadu na Súdny dvor EÚ.

 

Formálne výzvy

Inteligentné dopravné systémy: Komisia vyzýva 9 členských štátov, aby poskytovali dopravné informačné služby

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálne výzvy Cypru, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku, Slovinsku a Taliansku, lebo si nesplnili povinnosti v oblasti poskytovania bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií o bezpečnosti cestnej premávky (delegované nariadenie Komisie 886/2013). Od členských štátov sa vyžaduje, aby oznámili Komisii pokrok dosiahnutý pri vykonávaní požiadavky na poskytovanie informačných služieb a viaceré ďalšie informácie najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti uvedeného nariadenia a potom každý kalendárny rok. Deväť príslušných členských štátov však tak ešte neurobilo. Komisia navyše zaslala formálne výzvy Cypru, Litve, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovensku a Slovinsku, pretože si nesplnili povinnosť v oblasti celoúnijných služieb sprístupňovania informácií o doprave v reálnom čase (delegované nariadenie Komisie 2015/962). Členské štáty mali do 13. júla 2017 predložiť Komisii správu o opatreniach prijatých s cieľom zriadiť vnútroštátny prístupový bod a o spôsoboch jeho fungovania a prípadne zoznam diaľnic, ktoré nie sú súčasťou komplexnej transeurópskej cestnej siete ani určených prioritných zón. Všetky dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zaujme odôvodnené stanovisko.

Cestná doprava: Komisia vyzýva DÁNSKO, aby zastavilo diskrimináciu zahraničných dopravcov a rešpektovalo slobodu poskytovať dopravné služby

Komisia sa dnes rozhodla vyzvať Dánsko, aby neobmedzovalo parkovanie nákladných vozidiel na oddychových oblastiach vo vlastníctve štátu maximálne na 25 hodín. Toto časové obmedzenie sa dotýka najmä dopravcov, ktorí v krajine nemajú pobyt, a tak spôsobuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorá je v zmluvách EÚ zakázaná. Okrem toho neumožňuje vodičom dodržiavať prísne pravidlá EÚ o časoch odpočinku vodičov nákladných vozidiel, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a rešpektovanie práv vodičov. Obmedzenie zároveň ovplyvňuje slobodu dopravcov poskytovať dopravné služby (zakotvené v nariadení č. 1072/2009) a predstavuje neoprávnenú nepriamu diskrimináciu. Dánsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii predložilo svoje pripomienky. Potom sa Komisia môže rozhodnúť prijať odôvodnené stanovisko.

Námorníci: Komisia vyzýva MALTU, aby dodržiavala pravidlá EÚ o minimálnej úrovni prípravy námorníkov

Komisia sa rozhodla zaslať Malte formálnu výzvu z dôvodu porušovania európskych pravidiel o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (smernica 2008/106/ES v znení zmien). Komisia naliehavo vyzýva Maltu k prijatiu nápravných opatrení na zabezpečenie toho, aby sa systém riadenia kvality, ktorý vykonáva jedna z jej schválených inštitúcií pre námornú odbornú prípravu a vzdelávanie, vzťahoval na všetky kurzy a programy, ako aj skúšky a hodnotenia námorného výcviku, najmä na výcvik používania simulátorov. Malta má teraz dva mesiace na to, aby dosiahla súlad s právom EÚ. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Cestná doprava: Komisia žiada 10 členských štátov, aby dodržiavali pravidlá EÚ o prepojení vnútroštátnych elektronických registrov kariet vodičov

Európska komisia sa rozhodla zaslať formálnu výzvu Belgicku, Cypru, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Luxembursku, Maďarsku, Malte a Švédsku za to, že nezrealizovali testy na pripojenie k systému TACHOnet. Dánsku ju zasa zaslala za to, že k danému systému sa nepripojila v súlade s nariadením (EÚ) 2016/68. Systém TACHOnet je európsky systém elektronickej výmeny informácií medzi členskými štátmi o tachografových kartách (tachograf je zariadenie, ktoré zaznamenáva čas jazdy, prestávky, čas odpočinku, ako aj čas inej práce vodiča). Ide o mimoriadne dôležitý nástroj na zabezpečenie presadzovania pravidiel týkajúcich sa času jazdy a odpočinku v cestnej doprave. Hlavným cieľom systému TACHOnet je overiť, či rôzne členské štáty nevydávajú dve alebo viac kariet tomu istému vodičovi. V nariadení (EÚ) 2016/68 sa stanovuje povinnosť členských štátov pripojiť sa k systému TACHOnet v súlade so špecifickými technickými požiadavkami. Hoci uvedené členské štáty, s výnimkou Dánska, k systému TACHOnet pripojené sú, nedokázali úspešne vykonať predbežné testy, ktoré by potvrdili, že pripojenie spĺňa všetky uvedené technické požiadavky. Dotknuté členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

Námorná doprava: Komisia vyzýva 5 členských štátov, aby dodržiavali právne predpisy EÚ o požiadavkách na vlajkové štáty

Komisia požiadala Cyprus, Česko, Chorvátsko, Maďarsko a Spojené kráľovstvo, aby si plnili povinnosti v oblasti administratívneho dohľadu, ktoré sa stanovujú v predpisoch EÚ o požiadavkách na vlajkové štáty (smernica 2009/21/ES). Patrí medzi ne overenie, že štruktúra lode, jej zariadenie a prevádzkové riadenie zodpovedajú bezpečnostným predpisom, ako aj kontrola úradného osvedčenia spôsobilosti námorníkov. Pokiaľ ide o smernicu, do júna 2012 mal byť zavedený systém riadenia kvality, ktorý sa následne mal udržiavať a certifikovať v súlade s platnými medzinárodnými normami kvality. Tieto krajiny však dodnes nezaviedli požadovanú certifikáciu systémov riadenia kvality. Nedostatok systematickej kontroly vo vnútri správnych orgánov, ako aj z ich strany, ktorý by sa mal opierať o certifikovaný systém riadenia kvality, môže mať z dlhodobejšieho hľadiska negatívny vplyv na bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu a environmentálnu výkonnosť flotily s vlajkou daného štátu. Komisia sa preto rozhodla zaslať spomínaným členským štátom formálnu výzvu, pričom im na nápravu nesúladu so smernicou dáva dva mesiace. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zaujme odôvodnené stanovisko.

Bezpečnosť letectva: Komisia vyzýva MAĎARSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ upravujúce technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky
Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Maďarsku z dôvodu nedodržania niektorých európskych technických požiadaviek a administratívnych postupov týkajúcich sa leteckej prevádzky v civilnom letectve [nariadenie (EÚ) č. 965/2012]. Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá letovej prevádzky letúnov, vrtuľníkov, balónov a vetroňov vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche v prípade lietadiel prevádzkovateľov pod bezpečnostným dohľadom iného štátu. Vzhľadom na nedostatok zamestnancov však Maďarsko neoverovalo súlad s bezpečnostnými požiadavkami vzťahujúcimi sa na organizácie alebo druh prevádzky. Maďarsko má dva mesiace, aby reagovalo na argumenty Komisie. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že zašle odôvodnené stanovisko.

10. Dane a colná únia

(Ďalšie informácie: Vanessa Mock – tel.: +32 2 295 6194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 2 298 7183)

 

Odôvodnené stanoviská

Zdaňovanie: Komisia vyzýva NEMECKO, aby zosúladilo svoje administratívne postupy týkajúce sa cezhraničného vracania DPH s právnymi predpismi EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Nemecku so žiadosťou o zosúladenie jeho pravidiel vracania DPH s právnymi predpismi EÚ (smernica Rady 2006/112/ES a smernica Rady 2008/9/ES o vracaní DPH). V niektorých prípadoch Nemecko v súčasnosti odmieta vrátiť DPH, o ktorú požiadali zdaniteľné osoby usadené v inom členskom štáte, pretože sa domnieva, že poskytnuté informácie sú nedostatočné, no zároveň si v takom prípade od žiadateľa dodatočné informácie nevyžiada. Zamieta tak žiadosti o vrátenie aj v prípade, že žiadatelia spĺňajú vecné požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ. Ak Nemecko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia sa môže rozhodnúť, že prípad postúpi na Súdny dvor EÚ.

Zdaňovanie: Komisia požaduje, aby HOLANDSKO prestalo zdaňovať prevody dôchodkového kapitálu mobilných pracovníkov

Komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Holandsku za to, že zdaňuje prevody dôchodkového kapitálu mobilnými pracovníkmi do trinástich členských štátov EÚ, ktoré umožňujú vyplácanie dôchodkov z dôchodkových fondov v iných formách než v anuitách. Podľa právnych predpisov EÚ majú mobilní pracovníci možnosť zamestnať sa v členských štátoch, ktoré umožňujú úplné alebo čiastočné vyplácanie dôchodkov v paušálnych sumách. Holandské právne predpisy obmedzujú voľný pohyb pracovníkov (článok 45 ZFEÚ), slobodu poskytovať služby (článok 56 ZFEÚ) a voľný pohyb kapitálu (článok 63 ZFEÚ). Ak Holandsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia sa môže rozhodnúť, že prípad postúpi na Súdny dvor EÚ.

 

Zdaňovanie: Komisia vyzýva PORTUGALSKO, aby zosúladilo letiskovú daň lisabonského letiska s právnymi predpismi EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Portugalsku s cieľom zosúladiť letiskovú daň lisabonského letiska s právnymi predpismi EÚ. Podľa portugalského práva sa daň v súčasnosti uplatňuje iba na osoby, ktoré nemajú pobyt v Portugalsku. Uplatňovanie letiskovej dane výlučne na osoby s pobytom mimo Portugalska je v rozpore s článkami 18 a 21 ZFEÚ, pretože predstavuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti. Ak Portugalsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia sa môže rozhodnúť, že prípad postúpi na Súdny dvor EÚ.

Zdaňovanie: Komisia vyzýva SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby zosúladilo svoje vnútroštátne postupy týkajúce sa zjednodušeného režimu jedného kontaktného miesta pre DPH s pravidlami EÚ

Komisia sa dnes rozhodla poslať odôvodnené stanovisko Spojenému kráľovstvu za to, že nezhromažďuje a neposkytuje iným členským štátom údaje o bankových účtoch od každej zdaniteľnej osoby, ktorá je v Spojenom kráľovstve zaregistrovaná v celoeurópskom systéme pre výber DPH pri predaji cez internet (zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta pre DPH). Táto prax je v rozpore s pravidlami EÚ o administratívnej spolupráci a výmene informácií (nariadenie Rady č. 904/2010 a vykonávacie nariadenie Komisie 815/2012). V súčasnosti členské štáty, ktoré chcú vrátiť dane zdaniteľným osobám v Spojenom kráľovstve, musia vyhľadávať doplňujúce informácie v každom prípade osobitne, čo je náročné a spôsobuje oneskorenia. Ak Spojené kráľovstvo nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia sa môže rozhodnúť, že prípad postúpi na Súdny dvor EÚ.

 

Formálna výzva a ukončenia konaní

Zdaňovanie: Komisia vyzýva ESTÓNSKO, aby zmenilo svoje pravidlá výmeny informácií, a ukončuje 4 prípady v oblasti daňovej transparentnosti

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Estónsku, aby zosúladilo svoje pravidlá výmeny určitých daňových informácií o daňovníkoch z iných krajín EÚ, ktoré majú v držbe členské štáty, s ustanoveniami smernice o administratívnej spolupráci (DAC1 – smernica Rady 2011/16/EÚ). Estónske právo v súčasnosti neukladá daňovým orgánom povinnosť poskytovať partnerom v iných členských štátoch EÚ požadované informácie. Nevyžaduje ani začatie daňových konaní s cieľom získať také informácie, ak je to potrebné, prípadne sa zapojiť do spontánnej výmeny informácií. Ak Estónsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko. Komisia zároveň dnes uzatvára štyri ďalšie samostatné prípady v oblasti daňovej transparentnosti. Víta, že Belgicko jej v súlade s právnymi predpismi EÚ (smernice Rady DAC3 – 2015/2376 a DAC5 – 2016/2258) oznámilo podrobnosti o výmene informácií o cezhraničných záväzných stanoviskách a o pravidlách, ktoré poskytujú daňovým orgánom prístup k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí. Komisia sa takisto rozhodla ukončiť konanie o nesplnení povinnosti proti Cypru a Taliansku, pretože tieto členské štáty oznámili Komisii svoju transpozíciu pravidiel výmeny správ o jednotlivých krajinách s inými členskými štátmi podľa DAC4 (smernica Rady 2016/881) a pravidiel, ktorými sa daňovým orgánom poskytuje prístup k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí, ako sa vyžaduje v DAC5 (smernica Rady 2016/2258).

 

Ďalšie formálne výzvy

Zdaňovanie: Komisia žiada BELGICKO, aby dodržiavalo pravidlá zdaňovania príjmu z úspor

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu, v ktorej vyzýva Belgicko, aby zosúladilo s právnymi predpismi EÚ svoje pravidlá týkajúce sa príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov osobám s pobytom v Belgicku, ktoré majú účty v Luxembursku a Rakúsku. V súčasnosti Belgicko odmieta poskytnúť daňové úvery na zrážkovú daň vyberanú v Luxembursku a Rakúsku z uvedených úrokových platieb. Takýto prístup je v rozpore s právnymi predpismi EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (článok 14 smernice Rady 2003/48/ES). Ak Belgicko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada GRÉCKO, aby zosúladilo svoje pravidlá odpočtu zahraničných strát s právnymi predpismi EÚ

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Grécku, pretože k obchodným stratám, ktoré vznikajú na domácom trhu, pristupuje na daňové účely odlišne od strát, ktoré vznikli v inom štáte EÚ/EHP. Hoci zisky podnikov s pôvodom na domácom trhu a zisky s pôvodom v inom štáte EÚ/EHP sa v Grécku zdaňujú, grécke právne predpisy a usmernenia vydané gréckymi daňovými orgánmi obmedzujú zaobchádzanie so stratami, ktoré vznikli v zahraničí. Tento rozdiel v zaobchádzaní predstavuje obmedzenie práva usadiť sa (článok 49 ZFEÚ). Ak Grécko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada TALIANSKO, aby zosúladilo s právnymi predpismi EÚ svoje pravidlá týkajúce sa DPH v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s dovozom tovaru

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Taliansku, pretože pri oslobodzovaní služieb súvisiacich s dovozom tovaru od DPH ukladá dodatočné podmienky. V právnych predpisoch Talianska sa v súčasnosti stanovuje, že ak sa majú doplnkové služby týkajúce sa dovozu tovaru oslobodiť od DPH, nielenže sa musí do základu dane zahrnúť ich hodnota, ale zároveň na ne colné orgány v čase dovozu musia skutočne uplatniť DPH. To je v rozpore s ustanoveniami smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (smernica o DPH). Ak Taliansko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada TALIANSKO, aby ukončilo regionálnu daň na benzín pre motorové vozidlá

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Taliansku so žiadosťou o zrušenie regionálnej dane na benzín pre motorové vozidlá (IRBA). IRBA sa vyberá vo výške približne 2 centy za liter benzínu v porovnaní so spotrebnou daňou podľa harmonizovaných právnych predpisov EÚ vo výške 72 centov. IRBA nesleduje konkrétne ciele; má len rozpočtový účel, čo je v rozpore s právnymi predpismi EÚ (článok 1 ods. 2 smernice o spotrebnej dani, smernica Rady 2008/118/ES). Ak Taliansko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada, aby LOTYŠSKO zmenilo svoje pravidlá týkajúce sa dane z nehnuteľností v Rige

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Lotyšsku týkajúcu sa diskriminačných požiadaviek, ktoré stanovila mestská rada v Rige s cieľom uplatňovať znížené sadzby dane z nehnuteľností. Znížené sadzby sa uplatňujú na nehnuteľnosť lotyšských štátnych príslušníkov, ktorí ju vyhlásia za hlavné miesto pobytu. Na štátnych príslušníkov iných členských štátov EÚ a EHP sa pritom vzťahuje ešte jedna podmienka navyše: musia mať nahlásený pobyt v Lotyšsku sedem rokov pred príslušným daňovým rokom. Táto dodatočná podmienka je v rozpore s voľným pohybom kapitálu [článok 63 ods. 1 ZFEÚ]. Ak Lotyšsko nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby zosúladilo s právnymi predpismi EÚ svoje pravidlá v oblasti dane z príjmov

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Spojenému kráľovstvu so žiadosťou o to, aby s právnymi predpismi EÚ zosúladilo svoje pravidlá v oblasti úľavy dane z príjmu v prípade straty z predaja akcií. V súčasnosti môžu úľavu využiť len spoločnosti, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť úplne alebo prevažne v Spojenom kráľovstve. Toto pravidlo znevýhodňuje daňovníkov investujúcich do oprávnených akcií spoločností, ktoré vykonávajú činnosť v iných členských štátoch EÚ, než je Spojené kráľovstvo. Zároveň obmedzuje voľný pohyb kapitálu (článok 63 ZFEÚ). Ak Spojené kráľovstvo nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

Zdaňovanie: Komisia žiada SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby zosúladilo svoje pravidlá daňových úľav pri úveroch pre obchodníkov

Komisia sa dnes rozhodla zaslať formálnu výzvu Spojenému kráľovstvu, pokiaľ ide o jeho pravidlá daňových úľav pri úveroch pre obchodníkov. V právnych predpisoch Spojeného kráľovstva sa v súčasnosti stanovuje osobitná úľava v situácii, keď sa „oprávnený úver“ stane nedobytným. Vtedy si veriteľ môže nárokovať odpočet sumy úveru z dane, ktorú má zaplatiť z kapitálových ziskov alebo z príjmov právnických osôb na základe zdaniteľných ziskov. Pravidlá však rozlišujú medzi daňovým zaobchádzaním s „nedobytnými úvermi“ v prípade osôb s pobytom v Spojenom kráľovstve oproti dlžníkom s pobytom mimo Spojeného kráľovstva. Tak sa neodôvodnene obmedzuje voľný pohyb kapitálu (článok 63 ZFEÚ). Ak Spojené kráľovstvo nebude do dvoch mesiacov konať, Komisia môže jeho orgánom zaslať odôvodnené stanovisko.

 

Ukončenie konania

Zdaňovanie: Komisia uzavrela konanie o dani z dedičstva proti BELGICKU

Komisia víta zmeny predpisov o dani z dedičstva, ktoré Belgicko zaviedlo vo Valónsku. Vďaka novým pravidlám teraz nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v Belgicku, môže byť oslobodená od dane z dedičstva. Zároveň môže byť prevedená zo zosnulej osoby, ktorá žila v inej krajine EHP, za rovnakých podmienok ako majetok zdedený od osoby s pobytom v Belgicku. Komisia sa dnes tento postup v prípade porušenia povinnosti rozhodla uzavrieť.

MEMO/18/4486

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar