Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w lipcu

Bruksela, 19 lipca 2018 r.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Komisja zamyka również 80 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania postępowania przez Komisję.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

1. Jednolity rynek cyfrowy

(Informacji udzielają: Nathalie Vandystadt - tel.: +32 22967083, Inga Höglund – tel.: +32 22950698)

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Widmo radiowe: Komisja wzywa BELGIĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących widma

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Belgii wezwania do usunięcia uchybienia, wzywając do pełnego wdrożenia europejskich przepisów dotyczących widma radiowego na podstawie decyzji (UE) 2017/899 w sprawie częstotliwości 700 MHz. Zgodnie z tą decyzją państwa członkowskie muszą zezwolić na wykorzystywanie zakresu częstotliwości 694–790 MHz („pasmo 700 MHz”) na potrzeby mobilnych usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r. Belgia nie zawarła z sąsiadami, w szczególności z Niemcami i Zjednoczonym Królestwem, umów o transgranicznej koordynacji częstotliwości, a zatem nie spełnia wymogów decyzji w sprawie częstotliwości 700 MHz. Termin zawarcia tych umów upłynął z końcem 2017 r. W rezultacie w Belgii i sąsiednich państwach rozwój technologii 5G może ulec opóźnieniu. Łączność 5G jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji w związku z uzgodnieniem przyszłych przepisów telekomunikacyjnych – Kodeksu łączności elektronicznej. Nowe przepisy mają zapewnić dostępność widma radiowego 5G w całej UE do 2020 r. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Belgia nie podejmie działań, Komisja może przesłać jej uzasadnioną opinię w tej sprawie.

Komisja zwraca się do państw członkowskich o transpozycję do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do 17 państw członkowskich wezwania do usunięcia uchybienia w celu pełnej transpozycji do prawa krajowego pierwszego ogólnounijnego aktu prawnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dotyczy to następujących państw członkowskich: Austria, Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia i Węgry. Celem dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych dyrektywa (UE) 2016/1148) jest osiągnięcie równego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej UE poprzez rozwój krajowych zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, intensyfikację współpracy na szczeblu UE oraz rozszerzenie obowiązków w zakresie zgłaszania incydentów przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji weszła w życie w sierpniu 2016 r., a państwa członkowskie miały transponować ją do prawa krajowego do dnia 9 maja 2018 r. Dotychczas 11 państw członkowskich powiadomiło Komisję Europejską o pełnej transpozycji dyrektywy. Przepisy krajowe tych państw są obecnie sprawdzane w celu potwierdzenia pełnej transpozycji. Pozostałe państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia przesłane przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3651_en.htm

 

2. Sprawy gospodarcze i finansowe

(Informacji udzielają: Christian Spahr – tel.: +32 22956194, Annikky Lamp – tel.: +32 22956151, Enda McNamara - tel.: +32 22964976)

 

Uzasadniona opinia:

Komisja wzywa SŁOWENIĘ do poszanowania nietykalności archiwów EBC i do lojalnej współpracy w związku z zajęciem informacji z banku centralnego Słowenii

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Słowenii uzasadnionej opinii w sprawie naruszenia nietykalności archiwów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) (protokół nr 7 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, TFUE) oraz w sprawie obowiązku lojalnej współpracy (art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, TUE) w związku z zajęciem dokumentów EBC, do którego doszło w banku centralnym Słowenii. W dniu 6 lipca 2016 r., w ramach krajowego dochodzenia przeciwko urzędnikom banku centralnego, słoweńskie władze dokonały w tym banku zajęcia informacji, wśród których były dokumenty i sprzęt informatyczny należące do EBC. EBC nie udzielił uprzedniej zgody na zajęcie tych dokumentów. Komisja nie jest usatysfakcjonowana odpowiedziami udzielonymi przez słoweńskie władze na jej pisma wystosowane w ramach próby wyjaśnienia faktów i okoliczności – pismo przesłane w systemie Pilot w grudniu 2016 r. oraz wezwanie do usunięcia uchybienia z maja 2017 r. W uzasadnionej opinii nie kwestionuje się uprawnień organów krajowych w ramach procedur krajowych. Słoweńskie władze mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię. Komisja pozostaje również w ścisłym kontakcie z EBC w tej sprawie.

 

3. Energia

(Informacji udzielają: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 22956186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 22952589)

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wewnętrzny rynek energii: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko NIEMCOM i WĘGROM w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego zastosowania trzeciego pakietu energetycznego

Niemcy w Trybunale w związku z trzecim pakietem energetycznym: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Niemcom w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie energii elektrycznej (dyrektywa 2009/72/WE) i dyrektywy w sprawie gazu (dyrektywa 2009/73/WE). Obie dyrektywy stanowią część trzeciego pakietu energetycznego i zawierają przepisy kluczowe dla właściwego funkcjonowania rynków energii. Niemcy nie zapewniły pełnego poszanowania przepisów dotyczących uprawnień krajowego organu regulacyjnego i jego niezależności. W szczególności organ regulacyjny nie dysponuje pełną swobodą w ustalaniu taryf sieciowych, innych warunków dostępu do sieci i usług bilansujących, gdyż szczegółowe przepisy przyjęte przez rząd federalny w dużej mierze określają wiele elementów ustalania tych taryf i warunków. Ponadto Niemcy nieprawidłowo przetransponowały do prawa krajowego szereg wymogów dotyczących rozdzielenia elementów działalności niezależnych operatorów systemów przesyłowych. Na przykład przepisy dotyczące niezależności personelu i kierownictwa u operatorów systemu przesyłowego nie są w pełni zgodne z tymi dyrektywami, a definicja przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo bezpodstawnie wyklucza działania prowadzone poza granicami UE. W lutym 2015 r. skierowano do Niemiec wezwanie do usunięcia uchybienia, a w kwietniu 2016 r. uzasadnioną opinię. Ponieważ nie zapewniono jeszcze zgodności z prawem UE, Komisja była zmuszona przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Węgrom w związku z ich przepisami dotyczącymi taryf sieci energetycznych. Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Węgrom, aby zapewnić prawidłowe wdrożenie wymogów trzeciego pakietu energetycznego w zakresie taryf sieciowych. Trzeci pakiet energetyczny wymaga regulowania taryf stosowanych przez operatorów sieci w odniesieniu do sieci energii elektrycznej i gazu w celu zapobiegania antykonkurencyjnym zachowaniom oraz powierza krajowym organom regulacyjnym zadanie ustalania tych taryf lub metod stosowanych do ich ustalania. Po dokonaniu oceny środków legislacyjnych przyjętych przez Węgry w dziedzinie energii Komisja uznała, że prawo węgierskie wyklucza niektóre rodzaje kosztów z kalkulacji taryf sieciowych na energię elektryczną i gaz, naruszając zasadę zwrotu kosztów taryf przewidzianą w rozporządzeniach w sprawie energii elektrycznej i gazu. Komisja stwierdziła ponadto, że Węgry wprowadziły do swojego prawodawstwa dotyczącego energii zmiany, które podważają prawo podmiotów gospodarczych do pełnych sądowych procedur odwoławczych od decyzji krajowych organów regulacyjnych w sprawie taryf sieciowych. Komisja skierowała do Węgier wezwanie do usunięcia uchybienia w tych sprawach w lutym 2015 r., a odpowiednio w grudniu 2016 r. i w kwietniu 2017 r. dwie uzasadnione opinie. Ponieważ nie zapewniono jeszcze zgodności z prawem UE, Komisja podjęła decyzję o przekazaniu tej sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa 7 państw członkowskich do prawidłowej transpozycji przepisów UE

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Cypru, Irlandii, Malty, Niderlandów, Słowenii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa wezwań do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłową transpozycją lub nieprawidłowym wdrożeniem niektórych wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE). Dyrektywa ta ustanawia wspólną strukturę ramową środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w Unii, aby zapewnić osiągnięcie celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 r., a także stworzyć warunki do dalszej poprawy efektywności energetycznej po wspomnianej dacie docelowej. Wymienione państwa członkowskie mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

4. Środowisko

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Iris Petsa – tel.: +32 22993321)

 

Uzasadnione opinie

Hałas: Komisja wzywa PORTUGALIĘ i HISZPANIĘ do przyjęcia map hałasu i planów działania dotyczących poziomu hałasu w środowisku

Komisja wzywa Portugalięi Hiszpanię do wypełnienia najważniejszych wymogów określonych w przepisach UE dotyczących hałasu (dyrektywa 2002/49/WE). Dyrektywa dotycząca hałasu wymaga opracowania przez państwa członkowskie map hałasu przedstawiających narażenie na hałas w większych obszarach miejskich, np. wzdłuż głównych linii kolejowych, głównych dróg i wokół dużych lotnisk. Mapy te stanowią podstawę określania środków ograniczania zanieczyszczenia hałasem. We wrześniu 2016 r. Hiszpania otrzymała pierwsze wezwanie do usunięcia uchybienia, ale nie przedstawiła jeszcze strategicznych map hałasu i planów działania dla wielu aglomeracji, głównych dróg i głównych linii kolejowych na swoim terytorium. Ponadto Hiszpania nie dokonała przeglądu istniejących planów działania dotyczących dużych portów lotniczych ani nie skorygowała ich. Portugalia także nie osiągnęła postępów od czasu pierwszego ostrzeżenia, przesłanego przez Komisję w maju 2017 r. Sprawozdania przedłożone przez władze portugalskie potwierdzają, że nie przyjęto strategicznych map hałasu dotyczących 2 dużych aglomeracji i 123 głównych dróg, a planów działania nie opracowano dla 3 aglomeracji, 60 głównych odcinków linii kolejowych oraz 466 głównych odcinków dróg. Zarówno Hiszpania, jak i Portugalia mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, a jeżeli jej nie udzielą, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Powietrze: Komisja wzywa RUMUNIĘ do wprowadzenia przepisów UE w sprawie emisji przemysłowych

Komisja wzywa Rumunię do pełnego wprowadzenia do prawa krajowego unijnych przepisów w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń ze średnich obiektów energetycznego spalania do powietrza (dyrektywa (UE) 2015/2193). Dyrektywa reguluje emisje SO2, NOx i pyłu do powietrza w celu zmniejszenia tych emisji oraz zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska, jakie mogą one powodować. Dyrektywa ustanawia również zasady monitorowania emisji tlenku węgla. Państwa członkowskie były zobowiązane do przekazania krajowych środków transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do dnia 19 grudnia 2017 r. Jako że Rumunia nie dotrzymała pierwotnego terminu, w styczniu 2018 r. Komisja skierowała do niej wezwanie do usunięcia uchybienia. Ponieważ Rumunia nadal nie przedstawiła wszystkich środków transpozycji, Komisja przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Rumunia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może skierować sprawę przeciw Rumunii do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Woda: Komisja wzywa HISZPANIĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących zapobiegania powodziom

Komisja wzywa Hiszpanię do spełnienia wymogów określonych w dyrektywie powodziowej (dyrektywa 2007/60/WE). Dyrektywa ta ma na celu ograniczenie zagrożeń, których źródłem są powodzie, dla zdrowia, działalności gospodarczej i środowiska naturalnego, a także zarządzanie związanym z nimi ryzykiem. Na mocy prawa UE państwa członkowskie miały obowiązek uzupełnić i opublikować plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz powiadomić o nich Komisję do 22 marca 2016 r. W marcu 2018 r. Komisja przesłała władzom hiszpańskim wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z brakiem opracowania, publikacji i zgłoszenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym wszystkich siedmiu dorzeczy na Wyspach Kanaryjskich. Ponieważ Hiszpania nadal nie zgłosiła tych planów, Komisja wysyła uzasadnioną opinię. Hiszpania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Hiszpania nie podejmie działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Przyroda: Komisja zwraca się do BUŁGARII o poprawę wdrażania przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody

Komisja wysyła do Bułgarii dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące uchybień systemowych we wdrażaniu przez nią przepisów UE dotyczących ochrony przyrody. Dyrektywa ptasia (dyrektywa 2009/147/WE) i dyrektywa siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG) ustanowiły ogólnounijną sieć obszarów chronionych Natura 2000. Na obszarach Natura 2000 można prowadzić działalność gospodarczą, chyba że ma ona negatywny wpływ na integralność obszaru. W Bułgarii systematycznie nie uwzględnia się skumulowanego wpływu istniejących i zatwierdzonych planów i projektów na obszary Natura 2000 oraz nadal dopuszcza się wiele zmian, powodujących poważne zagrożenia dla celów ochrony tych obszarów. Problem ten poruszono po raz pierwszy dziesięć lat temu i chociaż od tego czasu Bułgaria podjęła pewne działania, by go rozwiązać, problem strukturalny utrzymuje się, a Komisja regularnie otrzymuje skargi dotyczące planów i projektów zatwierdzonych na podstawie niewłaściwie przeprowadzonych ocen, a nawet przy braku ocen. W związku z tym Komisja postanowiła skierować do Bułgarii dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, dając jej dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Woda pitna: Komisja wzywa IRLANDIĘ do zapewnienia obywatelom bezpiecznej wody pitnej

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Irlandii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z uchybieniem zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy w sprawie wody pitnej (dyrektywy Rady 98/83/WE) i dopuszczaniem przekraczania wartości parametrycznych trihalometanu. Celem dyrektywy jest ochrona zdrowia przed szkodliwymi skutkami wszelkiego zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez dopilnowanie, by była ona zdatna do użycia i czysta. W dłuższym okresie woda pitna dostarczana do ponad 500 tys. osób w Irlandii zawiera nadmierne ilości trihalometanu. Ta substancja chemiczna, będąca często produktem ubocznym użycia chloru do dezynfekcji wody i uzdatniania jej do picia, stanowi zagrożenie dla zdrowia. Władze Irlandii nie podjęły odpowiednich działań, by obniżyć zawartość trihalometanów i w wymagany sposób powiadomić konsumentów o skutkach dla zdrowia. Irlandia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Ścieki: Komisja wzywa WŁOCHY do przestrzegania wymogów UE w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych

Komisja wzywa Włochy do zapewnienia zgodności z przepisami UE dotyczącymi ścieków komunalnych oraz dopilnowania, by ścieki komunalne ze wszystkich aglomeracji o liczbie mieszkańców przekraczającej 2 tys. były odbierane i oczyszczane. Zgodnie z unijnymi przepisami (dyrektywa Rady 91/271/EWG) małe i duże miasta są zobowiązane do stworzenia niezbędnej infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Nieoczyszczone ścieki mogą powodować zagrożenie zdrowia, a także zanieczyszczać jeziora, rzeki, glebę oraz wody gruntowe i przybrzeżne. Włochy są już objęte trzema odrębnymi procedurami w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku różnych naruszeń wymogów tej dyrektywy, lecz z oceny najnowszych danych przedstawionych przez Włochy wynika, że w odniesieniu do znacznej liczby małych aglomeracji (276) naruszają one również podstawowe obowiązki w zakresie odbierania, oczyszczania i monitorowania. Ze względu skalę tych niedociągnięć Komisja kieruje do Włoch wezwanie do usunięcia uchybienia. Władze Włoch mają dwa miesiące na odpowiedź. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Przyroda: Komisja wzywa POLSKĘ do przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Komisja wzywa Polskę do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń lasów chronionych, zgodnie z wymogami przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody. Na podstawie przepisów UE dotyczących ptaków (dyrektywa 2009/147/WE) i siedlisk (dyrektywa Rady 92/43/EWG) ustanowiono w całej UE sieć Natura 2000 – sieć obszarów chronionych przed potencjalnie szkodliwymi zmianami. Zgodnie z tymi przepisami plany i działania związane z gospodarką leśną, np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych, muszą zostać poddane ocenie skutków przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia. Niedawne zmiany w prawie polskim wprowadziły wyłączenia w odniesieniu do działań związanych z gospodarką leśną, które naruszają wymagany system ochrony. Ponadto polskie prawo nie zapewnia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów związanych z gospodarką leśną. Plany te mogą mieć znaczący wpływ na obszary Natura 2000, a zatem w wyniku tej sytuacji społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej w tym zakresie na mocy dyrektywy siedliskowej. Z tych powodów Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia i dać jej dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Odpady: Komisja wzywa POLSKĘ do zapewnienia skutecznego stosowania prawa UE dotyczącego pojazdów wycofanych z eksploatacji

Komisja kieruje do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z brakiem zapewnienia przyjaznego dla środowiska demontażu i recyklingu pojazdów po zakończeniu ich okresu użytkowania. Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywa 2000/53/WE) jest jednym z elementów szeroko zakrojonych działań, dzięki którym europejska gospodarka ma w większym stopniu być gospodarką o obiegu zamkniętym, w której odpady systematycznie odzyskuje się i ponownie wykorzystuje lub poddaje recyklingowi. Przepisy prawa polskiego nie przewidują obecnie sankcji za niezarejestrowanie importowanych pojazdów ani za brak informowania właściwych organów o nabyciu lub zbyciu takich pojazdów. Wynikający stąd brak dokładnych informacji utrudnia działania zmierzające do zapewnienia traktowania pojazdów zgodnie z dyrektywą. Nieodpowiednie traktowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji może powodować poważne zagrożenia dla środowiska, gdyż nieostrożne obchodzenie się z płynem klimatyzacyjnym, kwasem akumulatorowym, częściami z tworzyw sztucznych i oponami może powodować poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Dobrostan zwierząt: Komisja wzywa 6 państw członkowskich do właściwego wprowadzenia środków dotyczących ochrony zwierząt laboratoryjnych

Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu do sześciu państw członkowskich (Estonia, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Słowacja) wezwań do usunięcia uchybienia z powodu nieprawidłowej transpozycji szeregu unijnych przepisów dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (dyrektywa 2010/63/UE) do prawa krajowego. Dyrektywa, która powinna zostać wprowadzona do prawa krajowego do 10 listopada 2012 r., zapewnia wysoki poziom dobrostanu zwierząt, zabezpieczając jednocześnie właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ma ona także ograniczyć do minimum liczbę zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń naukowych, wymaga bowiem stosowania rozwiązań alternatywnych w przypadkach, w których jest to możliwe. Przepisy krajowe wszystkich sześciu państw członkowskich zawierają wiele luk.

W ustawie estońskiej nie uwzględniono ponad dwudziestu artykułów ani trzech załączników do dyrektywy; przepisy prawa niemieckiego wykazują braki w obszarach takich jak: kontrole, kompetencje personelu i obecność lekarzy weterynarii. Prawo portugalskie nie zawiera na przykład przepisów dotyczących kontroli i nie gwarantuje dopuszczania wyłącznie tymczasowo procedur powodujących silny ból; w prawie rumuńskim brakuje przepisów w zakresie kar oraz obowiązku dysponowania personelem weterynaryjnym na miejscu; w prawie słowackim brak obowiązków dotyczących znieczulenia oraz skutecznych i odstraszających sankcji; władze hiszpańskie przyznały, że w ich przepisach występują uchybienia, ale nie dokonały jeszcze ich korekty jeśli chodzi o przechowywanie dokumentacji i klauzulę ochronną w odniesieniu do wykorzystywania zwierząt z rzędu naczelnych. Powyższe państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Powietrze: Komisja wzywa RUMUNIĘ do wprowadzenia przepisów UE w sprawie emisji przemysłowych

Komisja kieruje do Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z brakiem kontroli emisji dwutlenku siarki z dwóch dużych obiektów energetycznego spalania. Zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywą 2010/75/UE), która chroni obywateli przed niebezpiecznymi emisjami z zakładów przemysłowych, państwa członkowskie muszą przestrzegać krajowych pułapów emisji pyłu i dwutlenku siarki. Zakłady wymienione w przejściowym planie krajowym mogą odstąpić od ograniczenia emisji do 2020 r., pod warunkiem że limit krajowy jest przestrzegany. Emisje z dwóch dużych obiektów energetycznego spalania – Govora 2 i Deva 2 – spowodowały znaczne przekroczenie krajowych pułapów emisji dwutlenku siarki i pyłu, co ma znaczący wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Ponieważ Rumunia nie podejmuje niezbędnych środków w celu zapobieżenia tym przekroczeniom, Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skierowała do Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia. Rumunia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Ochrona przyrody: Komisja wzywa SŁOWACJĘ do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska

Komisja skierowała do Słowacji wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z tym, że kraj ten nie zapewnia odpowiedniej ochrony przyrody, co prowadzi do znacznego spadku liczby ptaków. Unijne przepisy dotyczące ptaków (dyrektywa 2009/147/WE) i siedlisk (dyrektywa Rady 92/43/EWG) ustanawiają sieć Natura 2000 – obejmującą całą UE sieć obszarów chronionych, które stanowią rodzaj zabezpieczenia przed możliwą szkodliwą ingerencją. Zgodnie z tymi przepisami plany i działania związane z gospodarką leśną, np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych, muszą zostać poddane ocenie skutków przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia. W ustawodawstwie Słowacji brakuje jednak stosownych przepisów. W rezultacie populacja głuszca (Tetrao Urogallus) zmniejszyła się w tym kraju o połowę od chwili jego przystąpienia do Unii w 2004 r. Ponadto Słowacja nie przyjęła szczególnych środków ochrony wymaganych w odniesieniu do poszczególnych gatunków ptactwa na mocy dyrektywy ptasiej, gdyż plany zarządzania dla danych obszarów nie zostały zatwierdzone. Słowacja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku: Komisja wzywa SZWECJĘ do pełnego wprowadzenia w życie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko

Komisja wzywa Szwecję do prawidłowego wprowadzenia do prawa krajowego przepisów dotyczących odpowiedzialności za środowisko, tak aby zapewnić obywatelom dostateczną ochronę. Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (dyrektywa 2004/35/WE) ustanawia prawne ramy odpowiedzialności za środowisko oparte na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Celem tych przepisów jest zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawianie. Dotyczy to szkód w obrębie wód, szkód wyrządzanych chronionym gatunkom i siedliskom oraz szkód w glebie. Zgodnie z dyrektywą osoby fizyczne bądź prawne (w tym organizacje pozarządowe działające w zakresie ochrony środowiska), na które szkoda wyrządzona środowisku naturalnemu miała lub mogła mieć niekorzystny wpływ, mają prawo występować do właściwych organów o podjęcie działań zaradczych. Problematyczna definicja szkód w obrębie wód zawarta w prawodawstwie szwedzkim prowadzi do tego, że szkody w środowisku w obrębie wód morskich nie podlegają obecnie unijnym przepisom dotyczącym odpowiedzialności za środowisko. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu do Szwecji wezwania do usunięcia uchybienia. Szwecja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

 

Decyzja o zamknięciu sprawy

Azotany: Komisja zamyka postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko POLSCE

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zamknięciu prowadzonego przeciwko Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem zapewnienia skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczenia wód azotanami. W dniu 20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska w niewystarczający sposób wyznaczyła strefy zagrożenia i nie uwzględniła odpowiednich środków w programach działań zgodnie z wymogami dyrektywy azotanowej (dyrektywa Rady 91/676/EWG). Spełnianie przez Polskę wymogów tej dyrektywy jest szczególnie istotne dla rozwiązania problemu znacznego zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego będącego wynikiem nadmiernego stężenia azotanów. Morze to stanowi bowiem zlewnię dla niemal całości wód w Polsce. W lipcu 2017 r. Polska przyjęła nową ustawę Prawo wodne, która rozszerzyła zakres obowiązywania programu działania z niewielkiej części kraju na całe jego terytorium. Polska określiła również odpowiednie środki w nowym programie działania, co rozwiązuje stwierdzone wcześniej problemy.

 

5. Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Letizia Lupini - tel.: +32 22951958)

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komisja zawiesza skierowanie sprawy przeciwko CHORWACJI do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku zmiany ustawy dotyczącej prywatyzacji przedsiębiorstwa energetycznego INA-Industrija Nafte, d.d. (INA)

W świetle ostatnich zmian sytuacji Komisja postanowiła zawiesić skierowanie sprawy przeciwko Chorwacji do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja podjęła decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Chorwacji do Trybunału Sprawiedliwości w dniu 13 lipca 2017 r. w związku z niezapewnieniem zgodności ustawy z 2002 r. o prywatyzacji spółki Industrija Nafte d.d. („ustawa w sprawie INA”) z unijnymi przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału i swobody przedsiębiorczości. Od tamtej pory władze Chorwacji omawiały z Komisją zmiany niezbędne do dostosowania ustawy w sprawie INA do przepisów UE. Niedawno przedstawiły one projekt zmian we wspomnianej ustawie, który uwzględnia główne zastrzeżenia Komisji, choć wymaga pewnych dodatkowych dostosowań. Władze Chorwacji podały również harmonogram przyjęcia tych zmian, który pozwalałby na rozwiązanie problemu jeszcze przed ewentualnym wydaniem orzeczenia przez Trybunał. W związku z tym Komisja uważa, że należy wstrzymać postępowanie w tej sprawie do czasu przyjęcia przepisów zmieniających ustawę w sprawie INA. Jeżeli w najbliższych miesiącach nie zostaną osiągnięte dalsze postępy, status postępowania może zostać ponownie rozważony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

Rynki papierów wartościowych Komisja wnosi sprawy przeciwko HISZPANII I SŁOWENII do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego wprowadzenia unijnych przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu spraw przeciwko Hiszpanii i Słowenii do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego wdrożenia europejskich przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID II), a także uzupełniającej te przepisy dyrektywy (dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2017/593). Przepisy te są kluczowe dla właściwego działania rynków papierów wartościowych i mają zasadnicze znaczenie dla ciągłości funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Jeżeli państwa członkowskie nie dokonają transpozycji przepisów, inwestorzy nie mogą korzystać ze zwiększonej ochrony w ramach MiFID II. Ochrona ta obejmuje zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązania w zakresie zarządzania produktami oraz zasady mające zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych. Brak transpozycji tych przepisów obniża także bezpieczeństwo rynków, ponieważ systemy obrotu i firmy inwestycyjne nie muszą działać zgodnie z bardziej rygorystycznymi i przejrzystymi wymaganiami operacyjnymi. Właściwe organy krajowe państw członkowskich, które nie dokonały transpozycji, nie są też w stanie udzielać na solidnych podstawach prawnych zezwoleń na działalność, która wcześniej nie była uregulowana lub była regulowana odmiennie w ramach MiFID I. Dotyczy to funkcjonowania systemów obrotu, takich jak rynki regulowane, wielostronne platformy obrotu (MTF) oraz zorganizowane platformy obrotu (OTF), a także rejestrowania firm inwestycyjnych działających w oparciu o dyrektywę MiFID I jako podmiotów systematycznie internalizujących transakcje. Niepełna transpozycja tych unijnych przepisów zakłóca funkcjonowanie jednolitego rynku, ponieważ weszły one w życie w dniu 3 stycznia 2018 r. i stanowią uzupełnienie przepisów rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MIFIR). Transgraniczne „paszportowanie” różnych usług inwestycyjnych i działalności inwestycyjnej może nie funkcjonować tak sprawnie, jak między państwami członkowskimi, które dokonały pełnej transpozycji przepisów dyrektywy MiFID II. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

Usługi finansowe: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko HISZPANII w związku z niestosowaniem unijnych przepisów ostrożnościowych dla banków i firm inwestycyjnych

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Hiszpanii w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (dyrektywa 2013/36/UE). Do chwili obecnej Hiszpania nie dokonała pełnego wdrożenia tej dyrektywy i w jej prawie krajowym nadal brakuje niektórych przepisów. Dotyczy to głównie następujących aspektów: niektórych uprawnień i swobody uznania właściwych organów krajowych w odniesieniu do firm inwestycyjnych oraz stosowania kar lub innych środków administracyjnych wobec instytucji, co do których stwierdzono poważne naruszenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Hiszpania nie wdrożyła również przepisów dotyczących mechanizmów sygnalizowania nieprawidłowości w przypadku naruszeń wymogów kapitałowych oraz przepisów dotyczących integralności i niezależności członków organu zarządzającego. Hiszpańskie właściwe organy nie mają też obowiązku kontaktowania się z organem sprawującym nadzór skonsolidowany w celu uzyskania informacji, co utrudnia współpracę w zakresie nadzoru. Dodatkowo przepisy dotyczące ładu korporacyjnego są w Hiszpanii mniej rygorystyczne, co wynika z faktu, że nie dokonano transpozycji obowiązku posiadania przez instytucje organów zarządzających o zróżnicowanym składzie obejmującym członków o odpowiednich kwalifikacjach. Wraz z rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych (rozporządzenie (UE) nr 575/2013) wspomniana dyrektywa ustanowiła wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w UE, określając przepisy dotyczące wysokości kapitału, który instytucje muszą posiadać na pokrycie ewentualnych strat z tytułu ryzyka, na które są narażone. Dyrektywa ta określa też zasady dotyczące: wydawania zezwoleń dla instytucji i nadzoru nad instytucjami, współpracy w zakresie nadzoru, zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego (w tym wynagrodzeń) oraz buforów kapitałowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Usługi finansowe: Komisja wzywa RUMUNIĘ do dostosowania krajowych przepisów dotyczących ubezpieczenia pojazdów do prawa UE

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Rumunii wezwania do usunięcia uchybienia, zobowiązującego ten kraj do przedstawienia uwag na temat krajowych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów silnikowych. Obowiązujące przepisy krajowe nakładają wymóg uprzedniego powiadomienia o wszelkich planowanych zmianach składek i wprowadzają szereg ograniczeń w stosunku do trybu kalkulacji składek przez ubezpieczycieli. Komisja uznała, że – w świetle orzecznictwa Trybunału dotyczącego zasady swobody taryf – wymogi te są sprzeczne z art. 21 i 181 dyrektywy Wypłacalność II. Przedmiotowe ustawodawstwo krajowe zawiera również przepisy zobowiązujące ubezpieczycieli do oferowania – w przypadku niektórych kategorii pojazdów – polis ważnych wyłącznie na terytorium Rumunii i do ustalania taryfy składek z uwzględnieniem powiązanych ryzyk. Zdaniem Komisji przepisy te są sprzeczne z art. 14 dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, zgodnie z którym polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu silnikowego muszą obejmować całe terytorium Unii na podstawie jednolitej składki ubezpieczeniowej. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Rumunia nie podejmie działań, Komisja może przesłać uzasadnioną opinię w tej sprawie.

6. Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

(Informacji udzielają: Lucia Caudet – tel.: +32 22956182, Maud Noyon – tel.: +32 22980379)

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Swobodny przepływ specjalistów: Komisja wzywa 27 państw członkowskich do zapewnienia przestrzegania unijnych przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych

Komisja przyjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do 27 państw członkowskich (czyli wszystkich z wyjątkiem Litwy) w związku z kwestią zgodności ich ustawodawstwa i praktyk krajowych z unijnymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36/WE zmieniona dyrektywą 2013/55/UE). UE wprowadziła nowoczesny system uznawania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego na terenie całej Unii. Ułatwia on specjalistom, którzy pragną zarejestrować działalność lub świadczyć usługi w innych państwach członkowskich, uznanie posiadanych kwalifikacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu lepszej ochrony konsumentów i obywateli. Zapewnienie spójnego stosowania tych przepisów z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw jest kwestią, na którą Komisja kładzie szczególny nacisk. Wezwania do usunięcia uchybienia dotyczą kwestii o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, a w szczególności: wprowadzenia europejskiej legitymacji zawodowej, mechanizmu ostrzegania, możliwości uzyskania częściowego dostępu do działalności, proporcjonalności wymogów językowych oraz utworzenia ośrodków pomocy. Ponadto Komisja podnosi również kwestie przejrzystości i proporcjonalności barier regulacyjnych dla świadczenia usług przez specjalistów, które były już po części przedmiotem jej komunikatu ze stycznia 2017 r. w sprawie zaleceń dotyczących reformy zawodów regulowanych. Wszystkie państwa członkowskie, których to dotyczy, mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do nich uzasadnionej opinii.

Zamówienia publiczne: Komisja wzywa AUSTRIĘ do przestrzegania prawa unijnego w związku z umową oczyszczania składowiska odpadów

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Austrii wezwania do usunięcia uchybienia dotyczącego procedury udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi oczyszczania składowiska niebezpiecznych odpadów położonego w gminie Wiener Neustadt. Prawodawstwo UE dotyczące zamówień publicznych wymaga, aby wszystkie zamówienia publiczne o wartości przekraczającej określony próg były przedmiotem ogólnounijnych przetargów przeprowadzanych z poszanowaniem zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji. Komisja uznała, że instytucja zamawiająca (BALSA) w wieloraki sposób naruszyła przepisy UE dotyczące zamówień publicznych (art. 28, art. 23 ust. 2, art. 2 i art. 23 ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE). Instytucja zamawiająca skorzystała bowiem bez wystarczającego uzasadnienia z procedury negocjacyjnej z uprzednią publikacją, specyfikacje techniczne nie zapewniały równego dostępu wszystkim oferentom, a także projekt oferenta, który wygrał przetarg, nie spełniał specyfikacji technicznych w odniesieniu do recyklingu pyłu z popiołów pochodzących z procesów odlewu aluminium. Austria ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Urządzenia ciśnieniowe: Komisja wzywa WŁOCHY do zapewnienia prawidłowego stosowania prawa UE

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Włoch wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem obowiązku zapewnienia, by wszystkie wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku zbiorniki zasobnikowe LPG (gazu płynnego) spełniały wymogi dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (dyrektywa 2014/68/UE, która z dniem 19 lipca 2016 r. zastąpiła dyrektywę 97/23/WE). Zgodnie z przepisami unijnymi do zbiorników zasobnikowych LPG mają zastosowanie szczególne wymogi różniące się w zależności od tego, czy zbiorniki te są używane w warunkach naziemnych lub podziemnych, z uwagi na inny poziom ryzyka dla obywateli. Włochy zezwoliły, by niektóre starsze zbiorniki zasobnikowe LPG, pierwotnie przeznaczone do zastosowań naziemnych, mogły zostać zmodyfikowane i wykorzystywane w warunkach podziemnych. Komisja uważa, że tego rodzaju zmodyfikowane produkty należy uznać za produkty inne od pierwotnych zbiorników, w związku z czym przed ponownym wprowadzeniem ich do obrotu należy zweryfikować ich zgodność z przepisami UE. Komisja jest zdania, że w związku z niedopełnieniem tego obowiązku Włochy naruszają przepisy dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych. Włochy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do zniesienia ograniczeń dotyczących instalacji odgromowych

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Słowenii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nakładanymi przez ten kraj ograniczeniami na instalowanie i stosowanie w budynkach na terytorium Słowenii aktywnych piorunochronów typu ESE (ang. Early Streamer Emission). Zgodnie z prawem słoweńskim instalowanie i stosowanie aktywnych piorunochronów spełniających normy innego państwa UE jest dopuszczalne wyłącznie w uzupełnieniu do instalacji spełniających słoweńskie normy techniczne, ale nie jako samodzielne rozwiązanie służące ochronie budynków. Ponadto Słowenia wymaga wykazania poziomu bezpieczeństwa każdej zainstalowanej aktywnej instalacji odgromowej, nawet jeśli produkt jest zgodnie z prawem wprowadzany do obrotu w innych państwach członkowskich. Wymogi te stanowią barierę dla importu piorunochronów. Komisja stoi na stanowisku, że ograniczenia te są sprzeczne z zasadą wzajemnego uznawania i naruszają przepisy UE dotyczące swobodnego przepływu towarów. Takie ograniczenia są zakazane na podstawie art. 34 TFUE. Słowenia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa HISZPANIĘ do zniesienia ograniczeń w imporcie stali konstrukcyjnej i betonu

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Hiszpanii wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nakładanymi przez ten kraj ograniczeniami na import stali konstrukcyjnej i betonu wykorzystywanych w budownictwie. Na jednolitym rynku handel produktami, które nie podlegają jednolitym przepisom UE, jest regulowany zasadą wzajemnego uznawania. Zasada ta stanowi, że produkt legalnie sprzedawany w jednym państwie członkowskim może być również sprzedawany w każdym innym kraju UE bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian lub dostosowań. Aktualnie obowiązujące hiszpańskie ramy prawne nie przewidują żadnego mechanizmu uznawania znaków jakości przyznanych przez inne państwa członkowskie, co utrudnia wprowadzanie materiałów z importu na rynek hiszpański. W przypadku tych produktów znaki jakości wskazują, że dany produkt zapewnia określony poziom właściwości użytkowych. W zastosowaniu zasady wzajemnego uznawania znaki jakości przyznane w jednym państwie członkowskim powinny być zatem również uznawane w innym państwie członkowskim, a stosowne produkty powinny uzyskiwać równoważny znak jakości gwarantujący ten sam poziom właściwości użytkowych. Komisja jest zdania, że obecna praktyka w Hiszpanii jest sprzeczna z unijnymi zasadami dotyczącymi swobodnego przepływu towarów (art. 34 TFUE). Hiszpania ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

7. Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Melanie Voin - tel.: +32 22958659)

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: Komisja wnosi sprawy przeciwko Grecji, Irlandii i Rumunii do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewdrożeniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja skierowała dziś sprawy przeciwko Grecji i Rumunii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niewdrożeniem przez te państwa czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do swoich przepisów krajowych. Irlandia wdrożyła jedynie bardzo niewielką część odpowiednich przepisów i w związku z tym również przeciwko temu państwu wniesiono sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Komisja zaproponowała, aby Trybunał nałożył karę w postaci kwoty ryczałtowej oraz kary dzienne do czasu podjęcia przez te trzy państwa niezbędnych działań. Vĕra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, powiedziała: Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu to problemy dotykające całą Unię. Nie możemy sobie pozwolić na to, by którekolwiek państwo członkowskie stanowiło słabe ogniwo. Pieniądze prane w jednym kraju mogą ułatwiać – i często ułatwiają – popełnianie przestępstw w innym państwie. Dlatego też domagamy się, by wszystkie państwa członkowskie podjęły kroki niezbędne do walki z praniem pieniędzy, a tym samym do odcięcia przestępców i terrorystów od źródeł finansowania. Będziemy nadal bardzo uważnie śledzić wdrażanie tych przepisów UE przez państwa członkowskie – jest to jeden z naszych priorytetów. Państwa członkowskie były zobowiązane przetransponować czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do prawodawstwa krajowego do dnia 26 czerwca 2017 r. Przepisy te zaostrzają istniejące wcześniej przepisy przez: wzmocnienie obowiązku przeprowadzenia oceny ryzyka przez banki, prawników i księgowych; określenie jasnych wymogów dotyczących przejrzystości w zakresie rzeczywistej struktury własności przedsiębiorstw; ułatwianie współpracy i wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej z różnych państw członkowskich, aby rozpoznawać i monitorować podejrzane przepływy pieniężne w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wykrywania tych przestępstw; określenie spójnej polityki wobec państw trzecich, w których przepisy w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wykazują braki; zwiększenie uprawnień odpowiednich organów w zakresie nakładania sankcji. W międzyczasie, w następstwie ataków terrorystycznych, które miały miejsce w Europie, oraz doniesień dotyczących tzw. „dokumentów panamskich”, Komisja przedstawiła wniosek dotyczący piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu zintensyfikowania walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Te nowe przepisy mają na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu zabezpieczeń w odniesieniu do przepływów finansowych z państw trzecich wysokiego ryzyka, zwiększenie dostępu jednostek analityki finansowej do informacji, stworzenie centralnych rejestrów kont bankowych oraz zapobieganie ryzyku finansowania terroryzmu związanemu z walutami wirtualnymi i kartami przedpłaconymi. Przepisy te weszły w życie w dniu 9 lipca 2018 r. po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, przy czym państwa członkowskie będą musiały transponować piątą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do swoich przepisów krajowych do dnia 10 stycznia 2020 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Uzasadnione opinie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: Komisja wzywa ŁOTWĘ, MALTĘ i HISZPANIĘ do pełnej transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja skierowała dziś uzasadnione opinie do Łotwy i Hiszpanii, jak również dodatkową uzasadnioną opinię do Malty, w związku z niewdrożeniem przez te państwa czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do prawa krajowego. Hiszpania dotychczas tylko częściowo transponowała te przepisy, natomiast w przypadku Łotwy i Malty Komisja uznała, że transpozycja jest niepełna. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy mają zasadnicze znaczenie w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Tzw. „dokumenty panamskie” oraz inne skandale ujawniły potrzebę bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Luki istniejące w tym zakresie w jednym państwie członkowskim wywierają skutki również we wszystkich pozostałych krajach, dlatego też skuteczna walka z praniem pieniędzy stanowi jeden z głównych elementów unijnego podejścia do zwalczania przestępczości w Europie. Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane wdrożyć przepisy czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do dnia 26 czerwca 2017 r. Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego toczą się obecnie przeciwko 20 państwom członkowskim: trzy z tych postępowań znajdują się na etapie skierowania sprawy do Trybunału, dziewięć na etapie uzasadnionej opinii, a osiem na etapie wezwania do usunięcia uchybienia (zob. osiem wcześniejszych uzasadnionych opinii wystosowanych w grudniu 2017 r. oraz kolejne dwie wystosowane w marcu 2018 r.). Od tego czasu większość państw członkowskich przyjęła odpowiednie przepisy. Obecnie Komisja starannie weryfikuje, czy przepisy te w pełni wprowadzają w życie przepisy czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. W międzyczasie uchwalono piątą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, która weszła w życie w dniu 9 lipca 2018 r. Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć te nowe przepisy do prawodawstwa krajowego do dnia 10 stycznia 2020 r. Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Malta, Łotwa i Hiszpania nie zapewnią zgodności ich prawa krajowego z prawem unijnym, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

8. Migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo

(Informacji udzielają: Tove Ernst – tel.: +32 22986764, Markus Lammert - tel.: +32 22980423)

 

Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Legalna migracja: Komisja wnosi sprawę przeciwko BELGII do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewdrożeniem wspólnych przepisów w odniesieniu do pracowników sezonowych spoza UE

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy w sprawie pracowników sezonowych (dyrektywa 2014/36/UE). W dyrektywie tej określono warunki wjazdu i pobytu pracowników sezonowych spoza UE oraz zdefiniowano przysługujące im prawa. Belgia, która nie dotrzymała pierwotnego terminu transpozycji tej dyrektywy wyznaczonego na dzień 30 września 2016 r., nadal nie dokonała jej pełnego wdrożenia. W dyrektywie w sprawie pracowników sezonowych określono warunki, które państwa członkowskie powinny stosować przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dostępu do swoich rynków pracy obywatelom państw spoza UE pragnącym pracować w państwie członkowskim UE sezonowo i przez krótki okres (maksymalnie dziewięciu miesięcy), na ogół w rolnictwie i turystyce. Pod wieloma istotnymi względami dyrektywa ta zapewnia tym pracownikom takie samo traktowanie jak pracownikom krajowym – np. jeśli chodzi o warunki pracy, wynagrodzenie, bezpieczeństwo i higienę pracy, zabezpieczenie społeczne – oraz określa środki mające chronić ich przed wyzyskiem. Państwa członkowskie były zobowiązane do pełnego wdrożenia tej dyrektywy do dnia 30 września 2016 r. W tym terminie Belgia dokonała jedynie częściowej transpozycji nowych przepisów. Komisja skierowała do Belgii wezwanie do usunięcia uchybienia w listopadzie 2016 r., a następnie uzasadnioną opinię w lipcu 2017 r. Jak dotąd Belgia wciąż nie powiadomiła Komisji o dokonaniu pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. W związku z tym Komisja postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wnosząc sprawę przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości UE, Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 49 906,50 euro. Kwota kary została obliczona z uwzględnieniem wagi i czasu trwania naruszenia oraz skutku odstraszającego odzwierciedlającego zdolność płatniczą danego państwa członkowskiego. Jeśli transpozycja pozostanie niepełna, a Trybunał potwierdzi stanowisko Komisji, Belgia będzie musiała płacić dzienną karę pieniężną od dnia wydania wyroku lub od późniejszej daty określonej przez Trybunał do momentu pełnego transponowania dyrektywy. O ostatecznej wysokości dziennej kary pieniężnej zadecyduje Trybunał, nie może ona jednak przekraczać kwoty określonej we wniosku Komisji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Sprawa skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wezwanie do usunięcia uchybienia

Migracja i azyl: Komisja Europejska wszczyna kolejne etapy postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko WĘGROM

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Węgrom w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących azylu i powrotów. Ponadto Komisja przesłała dziś Węgrom wezwanie do usunięcia uchybienia w sprawie nowych węgierskich przepisów, które penalizują wspieranie wniosków o azyl i zezwolenie na pobyt oraz wprowadzają kolejne ograniczenia prawa do ubiegania się o azyl. Jeżeli chodzi o sprawę skierowaną do Trybunału w związku z niezgodnością z przepisami UE w dziedzinie azylu i powrotów: W grudniu 2015 r. Komisja rozpoczęła pierwszy etap postępowania przeciwko Węgrom w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z węgierskim prawem azylowym. Po szeregu rozmów na szczeblu administracyjnym i politycznym oraz po wystosowaniu uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Komisja przesłała uzasadnioną opinię w grudniu 2017 r. Po przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonej przez władze węgierskie Komisja uważa, że większość zgłoszonych problemów nie została jeszcze rozwiązana, w związku z czym podjęła decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli o rozpoczęciu ostatniego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczące nowych węgierskich przepisów penalizujących wspieranie wniosków o udzielenie azylu: Nowe przepisy przyjęte przez władze węgierskie (tzw. „Stop Soros”) penalizują wszelką pomoc oferowaną przez krajowe, międzynarodowe i pozarządowe organizacje lub inne podmioty osobom zamierzającym ubiegać się o azyl lub zezwolenie na pobyt na Węgrzech. Przepisy te obejmują również środki ograniczające wolności osobiste, uniemożliwiając każdemu, kto podlega postępowaniu karnemu na podstawie tych przepisów, zbliżanie się do stref tranzytowych na granicach Węgier, w których to strefach przetrzymywane są osoby ubiegające się o azyl. Przewidziane w tych przepisach kary obejmują areszt tymczasowy, karę pozbawienia wolności do jednego roku oraz wydalenie z kraju. Ponadto nowe przepisy i nowelizacja konstytucji wprowadziły nowe podstawy niedopuszczalności wniosku o azyl, ograniczając prawo do azylu wyłącznie do osób przybywających na Węgry bezpośrednio z miejsca, w którym zagrożone jest ich życie lub wolność. W związku z tym Komisja stwierdza, że Węgry nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających z Traktatów UE, prawa UE oraz Karty praw podstawowych UE. Władze węgierskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji. Komisja jest gotowa wesprzeć władze węgierskie i pomóc im w rozwiązaniu tej kwestii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Legalna migracja: Komisja wzywa WĘGRY do prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Węgier wezwania do usunięcia uchybienia w związku z odebraniem obywatelom państw spoza UE o statusie rezydenta długoterminowego prawa wykonywania zawodu weterynarza, co oznacza nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy w sprawie rezydentów długoterminowych (dyrektywa Rady 2003/109/WE). Dyrektywa ta zawiera wymóg, zgodnie z którym obywatele państw spoza UE, którzy przebywają legalnie w państwie członkowskim UE przez okres co najmniej pięciu lat, muszą być pod pewnymi względami traktowani na równi z obywatelami danego państwa, co obejmuje również dostęp do zatrudnienia i możliwość prowadzenia działalności na własny rachunek. Prawo węgierskie nie zezwala obywatelom państw spoza UE, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w dziedzinie weterynarii, w tym również jeżeli uzyskali je na Węgrzech, na wykonywanie zawodu na Węgrzech. Węgry mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję.

Legalna migracja: Komisja wzywa 17 państw członkowskich do wdrożenia dyrektywy w sprawie studentów i naukowców spoza UE

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do 17 państw członkowskich (Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji) w związku z niezgłoszeniem przez te państwa przepisów prawa krajowego, które dokonują pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie warunków wjazdu, pobytu i wewnątrzunijnej mobilności osób niebędących obywatelami UE w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (dyrektywa 2016/801). Państwa członkowskie miały obowiązek dostosowania ustawodawstwa krajowego do przepisów tej dyrektywy oraz poinformowania o tym Komisji do dnia 23 maja 2018 r. Państwa członkowskie mają dwa miesiące na pełną transpozycję dyrektywy do prawa krajowego, w przeciwnym razie Komisja może rozważyć wystosowanie do nich uzasadnionych opinii.

Unia bezpieczeństwa: Komisja wzywa 14 państw członkowskich do wdrożenia nowych przepisów w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR)

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia do następujących państw członkowskich: Austria, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia i Słowenia. Państwa te nie poinformowały o przyjęciu przepisów krajowych, które w pełni transponują dyrektywę w sprawie danych PNR (dyrektywa 2016/681). Państwa członkowskie były zobowiązane przetransponować dyrektywę do prawodawstwa krajowego do dnia 25 maja 2018 r. Dane PNR to informacje podawane liniom lotniczym przez pasażerów podczas rezerwacji lotów i odprawy. Dane takie mogą obejmować takie informacje jak nazwisko pasażera, daty i trasy podróży, numer miejsca, informacje o bagażu i o środkach płatniczych oraz dane kontaktowe. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia krajowego systemu gromadzenia, analizy i wymiany danych PNR do celów egzekwowania prawa, przy pełnym poszanowaniu gwarancji ochrony danych. Przetwarzanie danych PNR jest ważnym narzędziem zwalczania terroryzmu i poważnych przestępstw, ułatwiając śledzenie podejrzanych schematów podróży oraz identyfikację potencjalnych przestępców i terrorystów, w tym osób, które wcześniej nie były znane organom ścigania. Jest to kluczowy element Europejskiej agendy bezpieczeństwa oraz ważny krok w kierunku skutecznej i rzeczywistej unii bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich kilku lat Komisja dołożyła wszelkich starań, aby pomóc państwom członkowskim w opracowaniu krajowych systemów PNR, zapewniając im wiedzę specjalistyczną i finansowanie, a także wspierając wymianę najlepszych praktyk. Aby jednak ramy dotyczące PNR osiągnęły swój pełny potencjał, bardzo ważne jest, by systemy te działały we wszystkich państwach członkowskich. Wymienione państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia, po czym Komisja może rozważyć wydanie uzasadnionych opinii. Komisja będzie w dalszym ciągu udzielać wsparcia i wskazówek tym państwom członkowskim, które jeszcze nie zakończyły prac nad wdrażaniem przepisów.

 

9. Mobilność i transport

(Informacji udzielają: Enrico Brivio – tel.: +32 22956172, Alexis Perier - tel.: +32 22969143)

 

Sprawa skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Transport morski: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko IRLANDII w związku z nieprawidłowym wdrożeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Irlandii do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym wdrożeniem przepisów unijnych ustanawiających podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego (dyrektywa 2009/18/WE). Zgodnie z tą dyrektywą każde państwo członkowskie ma obowiązek ustanowić bezstronny stały organ dochodzeniowy, który powinien być niezależny – pod względem swojej organizacji, struktury prawnej i podejmowania decyzji – od którejkolwiek ze stron, której interesy mogłyby stać w sprzeczności z powierzonym mu zadaniem. Komisja ma szereg wątpliwości co do niezależności członków Marine Casualty Investigation Board (MCIB), stosownego organu ustanowionego na mocy prawa Irlandii. Odpowiednie przepisy stanowią, że jednym z pięciu członków tego organu jest Sekretarz Generalny Departamentu Transportu, Turystyki i Sportu (Department of Transport, Tourism and Sport, DTTAS) lub reprezentująca go osoba, podczas gdy jednym z pozostałych członków jest główny ekspert (Chief Surveyor) urzędu ds. badań morskich (Marine Survey Office, MSO). MSO pełni jednak funkcje regulacyjne, administracyjne i wykonawcze w odniesieniu do statków i ich wyposażenia oraz kompetencji marynarzy. Z kolei jeśli chodzi o DTTAS, jest on między innymi odpowiedzialny za politykę dotyczącą bezpieczeństwa morskiego. Komisja jest zdania, że zakres odpowiedzialności oraz działalność DTTAS i MSO mogą kolidować z zadaniami dochodzeniowymi powierzonymi MCIB. Komisja stwierdza więc, że MCIB nie dysponuje niezbędną niezależnością od władz Irlandii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym tekście komunikatu prasowego.

 

Uzasadnione opinie

Paliwa alternatywne: Komisja wzywa BUŁGARIĘ i POLSKĘ do pełnego wdrożenia przepisów UE dotyczących rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych

Komisja wezwała Bułgarię i Polskę do pełnej transpozycji europejskich przepisów dotyczących infrastruktury dla paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). Przepisy te, które dotyczą między innymi zharmonizowanych norm na potrzeby infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz podstawowych wymogów mających umożliwiać rozwój elektromobilności, odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego UE. Ich celem jest również zmniejszenie zależności transportu od ropy naftowej i złagodzenie jego wpływu na środowisko. Wspomniane dwa państwa członkowskie powinny były dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 18 listopada 2016 r., ale według służb Komisji nie zdołały przed tą datą transponować niektórych przepisów operacyjnych zawartych w dyrektywie. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwania do usunięcia uchybienia

Inteligentne systemy transportowe: Komisja wzywa 9 państw członkowskich do zapewnienia świadczenia usług dostarczania informacji o ruchu drogowym

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Cypru, Litwy, Luksemburga, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch w związku z niedopełnieniem spoczywającego na tych państwach obowiązku zapewnienia użytkownikom bezpłatnej usługi minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym (rozporządzenie delegowane Komisji 886/2013). Państwa członkowskie są zobowiązane do poinformowania o postępach poczynionych we wprowadzaniu tej usługi oraz do przekazania Komisji szeregu innych informacji najpóźniej wraz z upływem 12 miesięcy od chwili wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia delegowanego, a następnie w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Dziewięć wymienionych wyżej państw członkowskich wciąż jeszcze musi dopełnić tego obowiązku. Ponadto Komisja wystosowała wezwania do usunięcia uchybienia do Cypru, Litwy, Luksemburga, Malty, Słowacji, Słowenii i Węgier w związku z niedopełnieniem spoczywającego na tych państwach obowiązku świadczenia ogólnounijnych usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu (rozporządzenie delegowane Komisji 2015/962). Do dnia 13 lipca 2017 r. państwa członkowskie powinny były przedstawić Komisji sprawozdanie na temat środków podjętych w celu stworzenia krajowego punktu dostępu i na temat jego cech funkcjonalnych oraz – w stosownych przypadkach – wykaz autostrad nieobjętych kompleksową transeuropejską siecią drogową i wskazanych stref priorytetowych. Wszystkie wymienione państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Transport drogowy: Komisja wzywa DANIĘ do zaprzestania dyskryminacji zagranicznych przewoźników i do poszanowania swobody świadczenia usług transportowych

Komisja postanowiła dziś, że zwróci się do Danii o zniesienie przepisów, zgodnie z którymi na miejscach postojowych należących do państwa nie można parkować ciężarówek przez dłużej niż 25 godzin. To ograniczenie czasowe wpływa głównie na sytuację przewoźników niemających siedziby w Danii, co stanowi dyskryminację ze względu na obywatelstwo, niedozwoloną na gruncie Traktatów UE. Ponadto limit ten uniemożliwia przestrzeganie rygorystycznych przepisów UE dotyczących czasu odpoczynku kierowców ciężarówek. Zasady te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszanowania praw kierowców. Wspomniane ograniczenie narusza swobodę przewoźników w zakresie świadczenia usług transportowych (określoną w rozporządzeniu nr 1072/2009) i stanowi nieuzasadnioną pośrednią dyskryminację. Dania ma dwa miesiące na przedstawienie Komisji swoich uwag, po czym Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu uzasadnionej opinii.

Marynarze: Komisja wzywa MALTĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Malty wezwania do usunięcia uchybienia w związku z nieprzestrzeganiem przez to państwo europejskich przepisów dotyczących minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (dyrektywa 2008/106/WE, z późniejszymi zmianami). Komisja wzywa Maltę do podjęcia działań naprawczych w celu zapewnienia, by system zarządzania jakością wdrożony przez jedną z zatwierdzonych przez to państwo instytucji kształcenia i szkolenia morskiego obejmował wszystkie kursy i programy szkoleniowe, egzaminowanie i oceny, w szczególności szkolenie z wykorzystaniem symulatorów. Malta ma teraz dwa miesiące na zastosowanie się do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Transport drogowy: Komisja wzywa 10 państw członkowskich do przestrzegania przepisów UE dotyczących wzajemnego połączenia krajowych elektronicznych rejestrów dotyczących kart kierowcy

Komisja Europejska podjęła decyzję o wystosowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii, Cypru, Finlandii, Francji, Grecji, Luksemburga, Malty, Szwecji i Węgier w związku z niewykonaniem testów połączenia z systemem Tachonet oraz do Danii w związku z brakiem połączenia z systemem Tachonet zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/68. Tachonet jest europejskim systemem elektronicznej wymiany informacji dotyczących kart do tachografów między państwami członkowskimi. Tachograf to urządzenie, które rejestruje czas prowadzenia pojazdu, przerw, okresów odpoczynku i innych prac wykonywanych przez kierowcę. Jest to bardzo przydatne narzędzie w egzekwowaniu przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynku w transporcie drogowym. Tachonet służy przede wszystkim do sprawdzania, czy różne państwa członkowskie nie wydały temu samemu kierowcy więcej niż jednej karty. W rozporządzeniu (UE) nr 2016/68 nałożono na państwa członkowskie obowiązek podłączenia do systemu Tachonet zgodnie z określonymi wymaganiami technicznymi. Wyżej wymienione państwa członkowskie (z wyjątkiem Danii) są podłączone do systemu Tachonet, jednak nie udało im się pomyślnie przeprowadzić testów wstępnych, które wykazałyby, że połączenie spełnia wszystkie wymagania techniczne. Wymienione państwa członkowskie mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Transport morski: Komisja wzywa 5 państw członkowskich do przestrzegania przepisów UE określających wymagania dotyczące państwa bandery

Komisja wystąpiła do Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Węgier i Zjednoczonego Królestwa o wywiązanie się ze zobowiązań w zakresie nadzoru administracyjnego, przewidzianych w unijnych przepisach określających wymagania dotyczące państwa bandery (dyrektywa 2009/21/WE). Wymogi te obejmują sprawdzenie, czy konstrukcja statku, jego wyposażenie i zarządzanie operacyjne tym statkiem są zgodne z przepisami bezpieczeństwa oraz czy marynarze posiadają świadectwa kwalifikacji. Zgodnie z dyrektywą do czerwca 2012 r. należało wprowadzić system zarządzania jakością, utrzymywać go i certyfikować zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami jakości. Wymienione państwa nie dostarczyły jednak do tej pory wymaganego certyfikatu systemu zarządzania jakością. Brak systematycznej kontroli w ramach administracji i przez administrację, której certyfikowany system zarządzania jakością ma służyć, może w dłuższym okresie mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo, ochronę oraz efektywność środowiskową floty pływającej pod daną banderą. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do tych państw członkowskich wezwań do usunięcia uchybienia, dając im dwa miesiące na spełnienie wymogów dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu uzasadnionej opinii.

Bezpieczeństwo lotnictwa: Komisja wzywa WĘGRY do przestrzegania przepisów UE w zakresie wymagań technicznych i procedur administracyjnych związanych z operacjami lotniczymi
Komisja postanowiła dziś skierować do Węgier wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprzestrzeganiem niektórych europejskich wymagań technicznych i procedur administracyjnych związanych z operacjami lotniczymi w lotnictwie cywilnym (rozporządzenie (UE) nr 965/2012). W rozporządzeniu tym ustanowiono szczegółowe przepisy dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przy użyciu samolotów, śmigłowców, balonów i szybowców, w tym dotyczące inspekcji na płycie statków powietrznych operatorów objętych nadzorem w zakresie bezpieczeństwa sprawowanym przez inne państwo. Ze względu na braki personelu Węgry nie sprawdziły jednak zgodności z wymogami bezpieczeństwa mającymi zastosowanie do organizacji lub rodzaju operacji. Węgry mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów podniesionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

10. Podatki i unia celna

(Informacji udzielają: Vanessa Mock – tel.: +32 22956194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 22987183)

 

Uzasadnione opinie:

Podatki: Komisja wzywa NIEMCY, aby dostosowały do prawa UE praktyki administracyjne dotyczące transgranicznego zwrotu VAT

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Niemiec uzasadnionej opinii, zwracając się o dostosowanie przepisów dotyczących zwrotu VAT do prawa UE (dyrektywa VAT – dyrektywa Rady 2006/112/WE i dyrektywa w sprawie zwrotu – dyrektywa 2008/9/WE). Obecnie Niemcy w niektórych przypadkach odmawiają zwrotu podatku VAT podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim, gdy organ podatkowy uzna, że przedstawione informacje są niewystarczające, nie zwracając się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie. Prowadzi to do odmowy zwrotu, nawet jeżeli wnioskodawcy spełniają wymogi materialne określone w prawie UE. Jeżeli Niemcy nie podejmą działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Podatki: Komisja wzywa NIDERLANDY do zaprzestania opodatkowania transferów kapitału emerytalnego dokonywanych przez pracowników mobilnych

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Niderlandom uzasadnionej opinii w sprawie opodatkowania transferów kapitału emerytalnego dokonywanych przez pracowników mobilnych do trzynastu państw członkowskich UE, które zezwalają na wypłacanie przez fundusze emerytalne emerytur w innych formach niż dożywotnia emerytura kapitałowa. Zgodnie z prawem UE pracownicy mobilni mogą podejmować pracę w państwach członkowskich, które zezwalają na w pełni lub częściowo zryczałtowaną wypłatę emerytur. Niderlandzkie przepisy stanowią ograniczenie swobody przepływu pracowników (art. 45 TFUE), swobody świadczenia usług (art. 56 TFUE) i swobodnego przepływu kapitału (art. 63 TFUE). Jeżeli Niderlandy nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Podatki: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do dostosowania do prawa UE opłaty lotniskowej stosowanej w lizbońskim porcie lotniczym

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Portugalii uzasadnionej opinii, wzywając do dostosowania do przepisów UE opłaty lotniskowej obowiązującej w porcie lotniczym w Lizbonie. Zgodnie z portugalskim prawem opłata ta ma zastosowanie obecnie jedynie do osób niezamieszkałych w Portugalii. Objęcie opłatą lotniskową wyłącznie osób niezamieszkałych w Portugalii jest sprzeczne z art. 18 i 21 TFUE, ponieważ stanowi dyskryminację ze względu na obywatelstwo. Jeżeli Portugalia nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Podatki: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do dostosowania do przepisów UE krajowych praktyk dotyczących systemu małych punktów kompleksowej obsługi VAT

Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu Zjednoczonemu Królestwu uzasadnionej opinii w związku z niedopełnieniem obowiązku gromadzenia i przekazywania innym państwom członkowskim danych rachunku bankowego każdego podatnika zarejestrowanego w ogólnounijnym systemie poboru VAT od sprzedaży internetowej e-usług elektronicznych (mały punkt kompleksowej obsługi VAT). Praktyka ta narusza przepisy UE dotyczące współpracy administracyjnej i wymiany informacji (rozporządzenie Rady 904/2010 i rozporządzenie wykonawcze Komisji 815/2012). Obecnie państwa członkowskie, które chcą zwrócić VAT podatnikom ze Zjednoczonego Królestwa, muszą gromadzić dodatkowe informacje w każdej sprawie, co jest uciążliwe i opóźnia zwroty. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wezwanie do usunięcia uchybienia i zamknięcia sprawy

Podatki: Komisja wzywa ESTONIĘ do zmiany przepisów dotyczących wymiany informacji i zamyka cztery sprawy dotyczące przejrzystości podatkowej

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Estonii wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się o dostosowanie przepisów dotyczących wymiany niektórych posiadanych przez państwa członkowskie informacji podatkowych o podatnikach z innych państw UE zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (dyrektywa Rady 2011/16/UE, DAC1). Obecnie prawo estońskie nie zobowiązuje organów podatkowych do przekazywania ich odpowiednikom w innych państwach członkowskich UE potrzebnych im informacji. Organy te nie mają także obowiązku wszczęcia postępowania podatkowego, gdy jest to niezbędne do uzyskania takich informacji, ani też nie są zobowiązane do udziału w spontanicznej wymianie informacji. Jeżeli Estonia nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać uzasadnioną opinię do władz estońskich. Jednocześnie Komisja zamyka dziś cztery inne sprawy dotyczące przejrzystości podatkowej. Komisja z zadowoleniem przyjmuje zawiadomienie Belgii w sprawie wymiany informacji na temat interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz w sprawie przepisów zapewniających organom podatkowym dostęp do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na mocy prawa UE (dyrektywy Rady 2015/2376 (DAC3) i 2016/2258 i (DAC5)). Komisja podjęła również decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Cyprowi i Włochom, ponieważ państwa te powiadomiły ją o transpozycji przepisów dotyczących wymiany sprawozdawczości w podziale na kraje z innymi państwami członkowskimi na podstawie dyrektywy DAC4 (dyrektywa Rady 2016/881) i przepisów zapewniających organom podatkowym dostęp do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymaganych dyrektywą DAC5 (dyrektywa Rady 2016/2258).

 

Pozostałe wezwania do usunięcia uchybienia

Podatki: Komisja wzywa BELGIĘ do przestrzegania przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z oszczędności

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Belgii wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się o dostosowanie do prawa UE przepisów dotyczących dochodów z oszczędności w formie odsetek wypłacanych osobom zamieszkałym w Belgii i posiadającym rachunki w Luksemburgu i Austrii. Obecnie Belgia odmawia przyznawania ulg podatkowych w związku z podatkiem u źródła pobieranym od powyższych odsetek w Luksemburgu i Austrii. Takie postępowanie jest sprzeczne z prawem UE dotyczącym opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (art. 14 dyrektywy Rady 2003/48/WE). Jeżeli Belgia nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać władzom belgijskim uzasadnioną opinię.

Podatki: Komisja wzywa GRECJĘ do dostosowania do prawa UE przepisów dotyczących odliczania strat zagranicznych

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Grecji wezwania do usunięcia uchybienia w związku z odmiennym traktowaniem do celów podatkowych strat gospodarczych poniesionych w kraju oraz w innym państwie UE/EOG. Zarówno zyski z działalności gospodarczej na rynku krajowym, jak i te pochodzące z innego państwa UE/EOG podlegają opodatkowaniu w Grecji, jednak uwzględnianie strat poniesionych za granicą podlega ograniczeniom określonym przez prawo greckie i wytyczne wydane przez greckie organy podatkowe. Ta różnica w traktowaniu stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości (art. 49 TFUE). Jeżeli Grecja nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać władzom greckim uzasadnioną opinię.

Podatki: Komisja wzywa WŁOCHY do dostosowania do prawa UE przepisów dotyczących VAT od usług związanych z przywozem towarów

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Włoch wezwania do usunięcia uchybienia w związku z tym, że państwo to obwarowuje dodatkowymi warunkami zwolnienie z podatku VAT usług związanych z przywozem towarów. Obecnie przepisy prawa włoskiego przewidują, że przy zwolnieniu z VAT usług pomocniczych związanych z przywozem towarów nie tylko wlicza się wartość tych usług do podstawy opodatkowania, ale także faktycznie nalicza się od nich VAT w urzędzie celnym w momencie przywozu. Jest to sprzeczne z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dyrektywa VAT). Jeżeli Włochy nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować do władz włoskich uzasadnioną opinię.

Podatki: Komisja wzywa WŁOCHY do zniesienia regionalnego podatku od benzyny do pojazdów silnikowych

Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Włoch wezwania do usunięcia uchybienia, zwracając się o zniesienie regionalnego podatku od benzyny do pojazdów silnikowych (podatek IRBA). Stawka IRBA wynosi około 2 centów za litr benzyny, tymczasem akcyza nakładana na podstawie zharmonizowanego prawodawstwa UE – 72 centy. IRBA nie ma żadnych celów poza budżetowymi, co jest sprzeczne z prawem UE (art. 1 ust. 2 dyrektywy w sprawie podatku akcyzowego (dyrektywa Rady 2008/118/WE)). Jeżeli Włochy nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować do władz włoskich uzasadnioną opinię.

Podatki: Komisja zwraca się do ŁOTWY o zmianę przepisów dotyczących podatku od nieruchomości w Rydze

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Łotwy wezwania do usunięcia uchybienia dotyczącego dyskryminujących przepisów ustanowionych przez radę miasta Rygi w sprawie stosowania obniżonych stawek podatku od nieruchomości. Obniżone stawki mają zastosowanie do nieruchomości stanowiących własność obywatela Łotwy, jeżeli obywatel ten zgłasza daną nieruchomość jako główne miejsce zamieszkania. Obywatele innych państw członkowskich UE i EOG muszą jednak spełnić dodatkowy warunek, tj. posiadać zgłoszone miejsce zamieszkania na Łotwie przez siedem lat przed danym rokiem podatkowym. Ten dodatkowy warunek narusza swobodę przepływu kapitału (art. 63 ust. 1 TFUE). Jeżeli Łotwa nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać uzasadnioną opinię do władz tego kraju.

Podatki: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do dostosowania do prawa UE przepisów dotyczących podatku dochodowego

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Zjednoczonego Królestwa wezwania do usunięcia uchybienia, zwracając się o dostosowanie do prawa UE przepisów dotyczących ulg w podatku dochodowym w przypadku strat z tytułu sprzedaży akcji. Obecnie jedynie akcje w spółkach prowadzących działalność gospodarczą w całości lub głównie w Zjednoczonym Królestwie mogą kwalifikować się do tej ulgi. Zasada ta stawia na gorszej pozycji podatników, którzy inwestują w kwalifikujące się do tej ulgi udziały w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w innych państwach członkowskich UE. Stanowi to również ograniczenie swobodnego przepływu kapitału (art. 63 TFUE). Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać do jego władz uzasadnioną opinię.

Podatki: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do dostosowania przepisów dotyczących ulg podatkowych w przypadku pożyczek dla przedsiębiorstw handlowych

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Zjednoczonego Królestwa wezwania do usunięcia uchybienia dotyczącego prawa krajowego w sprawie ulg podatkowych od pożyczek dla przedsiębiorstw handlowych. Ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa przewiduje obecnie specjalną ulgę w przypadkach, gdy kwalifikowalne pożyczki stają się nieściągalne. W takim przypadku pożyczkodawca jest uprawniony do żądania, aby kwota pożyczki została potrącona z jego zobowiązania do zapłaty podatku od zysków kapitałowych lub podatku od osób prawnych naliczanego od zysków podlegających opodatkowaniu. Przepisy te wprowadzają jednak odmienne traktowanie do celów podatkowych pożyczek nieściągalnych udzielonych osobom zamieszkałym w Zjednoczonym Królestwie i poza nim. Jest to nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu kapitału (art. 63 TFUE). Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może przesłać do jego władz uzasadnioną opinię.

 

Decyzja o zamknięciu sprawy

Podatki: Komisja zamyka sprawę dotyczącą podatku od spadków w Belgii

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wprowadzone przez Belgię zmiany przepisów dotyczących podatku od spadków w regionie Walonii. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienie z podatku od spadków nieruchomości znajdującej się w Belgii oraz dziedziczenie takiej nieruchomości po zmarłym zamieszkałym w innym państwie na terytorium EOG na takich samych warunkach jak w przypadku nieruchomości odziedziczonej po osobie zamieszkałej w Belgii. Komisja podjęła dziś decyzję o zamknięciu tego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

MEMO/18/4486

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar