Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Faktų apžvalga

Liepos mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Svarbiausi sprendimai

Briuselis, 2018 m. liepos 19 d.

Apžvalga pagal politikos sritis

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija (toliau – Komisija) imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairius sektorius ir ES politikos sritis apimančiais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudos tiek piliečiams, tiek įmonėms.

Toliau pateikiami svarbiausi Komisijos priimti sprendimai, suskirstyti pagal politikos sritis. Komisija taip pat užbaigia 80 bylų – atitinkamos valstybės narės problemas išsprendė ir Komisijai procedūros tęsti nebereikia.

Daugiau informacijos apie ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą – pranešime MEMO/12/12. Daugiau informacijos apie visus sprendimus rasite Sprendimų dėl pažeidimų registre.

1. Bendroji skaitmeninė rinka

(Daugiau informacijos: Nathalie Vandystadt – tel. +32 229 67083, Inga Höglund – tel. +32 229 50698)

 

Oficialūs pranešimai

Radijo spektras. Komisija ragina BELGIJĄ laikytis ES radijo spektro taisyklių

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti Belgijai oficialų pranešimą, kuriuo prašoma visiškai įgyvendinti Europos radijo spektro taisykles remiantis Sprendimu (ES) 2017/899 dėl 700 MHz dažnių juostos. Pagal šį sprendimą valstybės narės iki 2020 m. birželio 30 d. turi leisti naudoti 694–790 MHz (toliau – 700 MHz) dažnių juostą belaidžiam globaliajam tinklui. Belgija nėra sudariusi tarpvalstybinių dažnių koordinavimo susitarimų su savo kaimynėmis, visų pirma Vokietija ir Jungtine Karalyste, taigi nesilaiko Sprendime dėl 700 MHz dažnių juostos nustatytų įpareigojimų. Šie susitarimai turėjo būti priimti iki 2017 m. pabaigos. Taigi, Belgijoje ir kaimyninėse šalyse gali būti vėluojama diegti 5G ryšį. 5G ryšys yra vienas svarbiausių Komisijos prioritetų, remiantis susitarimu dėl būsimų telekomunikacijų taisyklių – Elektroninių ryšių kodeksu. Naujosiomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad iki 2020 m. 5G radijo spektras būtų prieinamas visoje ES. Belgijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali šiuo klausimu jai pateikti pagrįstą nuomonę.

Komisija prašo valstybių narių į nacionalinę teisę perkelti ES teisės aktus dėl kibernetinio saugumo

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti 17-ai valstybių narių oficialų pranešimą, kad jos į nacionalinės teisės aktus perkeltų visas pirmojo ES teisės akto dėl kibernetinio saugumo nuostatas. Šis sprendimas skirtas šioms valstybėms narėms: Airijai, Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Danijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai ir Vengrijai. Direktyvos dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo (TIS direktyva, Direktyva 2016/1148/ES) tikslas – visoje ES užtikrinti vienodą aukštą tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygį plėtojant nacionalinius kibernetinio saugumo pajėgumus ir stiprinant ES lygmens bendradarbiavimą bei esminių paslaugų operatorių ir skaitmeninių paslaugų teikėjų pranešimo apie incidentus prievoles. Valstybės narės 2016 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojusią TIS direktyvą į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2018 m. gegužės 9 d. Iki šiol 11 valstybių narių pranešė Europos Komisijai apie visišką direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir šiuo metu atliekamas perkėlimo į nacionalinę teisę patikrinimas siekiant patvirtinti, kad perkeltos visos nuostatos. Kitos valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos oficialų pranešimą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

2. Ekonomikos ir finansų reikalai

(Daugiau informacijos: Christian Spahr – tel. +32 229 56194, Annikky Lamp – tel. +32 229 56151, Enda McNamara - tel. +32 229 64976)

 

Pagrįsta nuomonė

Komisija ragina SLOVĖNIJĄ paisyti ECB archyvų neliečiamumo principo ir lojaliai bendradarbiauti atsižvelgiant į informacijos paėmimą iš Slovėnijos centrinio banko

Komisija nusprendė išsiųsti Slovėnijai pagrįstą nuomonę dėl Europos centrinio banko (ECB) archyvų neliečiamumo principo pažeidimo (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 7 protokolas) ir lojalaus bendradarbiavimo pareigos (ES sutarties 4 straipsnio 3 dalis) atsižvelgiant į ECB dokumentų paėmimą iš Slovėnijos centrinio banko. 2016 m. liepos 6 d., vykstant nacionaliniam tyrimui dėl centrinio banko pareigūnų, Slovėnijos valdžios institucijos paėmė informaciją iš Slovėnijos banko, be kita ko, ECB dokumentus ir IT aparatinę įrangą. ECB nedavė išankstinio leidimo paimti šiuos dokumentus. Komisija nėra patenkinta Slovėnijos valdžios institucijų atsakymais, pateiktais stengiantis paaiškinti faktus ir aplinkybes atsakant į 2016 m. gruodžio mėn. „EU Pilot“ raštą ir 2017 m. gegužės mėn. išsiųstą oficialų pranešimą. Pagrįsta nuomone nekvestionuojami nacionalinių institucijų įgaliojimai pagal nacionalines procedūras. Slovėnijos institucijos turi per du mėnesius pateikti atsakymą dėl pagrįstos nuomonės. Komisija taip pat palaiko glaudžius ryšius su ECB šiuo klausimu.

 

3. Energetika

(Daugiau informacijos: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel. +32 229 52589)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotos bylos

Energijos vidaus rinka Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylas dėl VOKIETIJOS ir VENGRIJOS, nes jos iki galo nesilaiko trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio nuostatų

Vokietija Teisingumo Teisme dėl trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio. Komisija perduoda ES Teisingumo Teismą bylą dėl Vokietijos, kad užtikrintų tinkamą Elektros energijos direktyvos (Direktyva 2009/72/EB) ir Dujų direktyvos (Direktyva 2009/73/EB) įgyvendinimą. Abi direktyvos priklauso trečiajam energetikos teisės aktų rinkiniui ir į jas įtrauktos esminės tinkamam energijos rinkų veikimui užtikrinti skirtos nuostatos. Vokietija neužtikrino, kad būtų visapusiškai laikomasi taisyklių, susijusių su nacionalinės reguliavimo institucijos įgaliojimais ir nepriklausomumu. Visų pirma reguliavimo institucija neturi teisės veikti savo nuožiūra nustatant tinklo tarifus ir kitas prieigos prie tinklų ir balansavimo paslaugų sąlygas, nes daugelį šių tarifų ir sąlygų nustatymo elementų didele dalimi nustatė federalinė vyriausybė. Be to, Vokietija į nacionalinę teisę netinkamai perkėlė kelis reikalavimus, susijusius su nepriklausomo perdavimo operatoriaus atskyrimo modeliu. Pavyzdžiui, taisyklės dėl personalo nepriklausomumo ir nepriklausomo perdavimo operatoriaus valdymo ne visiškai atitinka šias direktyvas, o į vertikaliosios integracijos įmonės apibrėžtį neįtraukta veikla už ES ribų. 2015 m. vasario mėn. Vokietijai išsiųstas oficialus pranešimas, o 2016 m. balandžio mėn. – pagrįsta nuomonė. Kadangi atitiktis ES teisei iki šiol neužtikrinta, Komisija turi perduoti šiuos klausimus Teisingumo Teismui. Komisija perduoda Teismui Vengrijos bylą dėl jos teisės aktų dėl energetikos tinklo tarifų. Europos Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylą dėl Vengrijos, siekdama užtikrinti, kad trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio reikalavimai dėl tinklo tarifų būtų tinkamai įgyvendinti. Trečiuoju energetikos teisės aktų rinkiniu reikalaujama, kad tinklo operatorių taikomi elektros energijos ir dujų tinklų naudojimo tarifai būtų reguliuojami, siekiant užkirsti kelią antikonkurenciniam elgesiui, ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms pavedama nustatyti tuos tarifus arba jų metodikas. Įvertinusi energetikos srityje Vengrijos priimtas teisėkūros priemones, Komisija nustatė, kad pagal Vengrijos teisę tam tikrų rūšių sąnaudos neįtraukiamos apskaičiuojant elektros energijos tinklo ir dujų tarifus, o taip pažeidžiamas Elektros energijos ir Dujų reglamentuose nustatytą tarifų sąnaudų padengimo principą. Be to, Komisija nustatė, kad Vengrija priėmė energetikos teisės aktų pakeitimus, kurie kelia pavojų rinkos operatorių teisei į visapusišką nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimų dėl tinklo tarifų teisminę peržiūrą. 2015 m. vasario mėn. Komisija išsiuntė Vengrijai oficialų pranešimą dėl šių klausimų, ir atitinkamai 2016 m. gruodžio mėn. bei 2017 m. balandžio mėn. – dvi pagrįstas nuomones. Kadangi atitiktis ES teisei iki šiol neužtikrinta, Komisija nusprendė perduoti šiuos klausimus Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Oficialūs pranešimai

Energijos vartojimo efektyvumas. Komisija ragina 7 valstybes nares tinkamai perkelti į nacionalinę teisę ES taisykles

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti oficialius pranešimus Kiprui, Airijai, Maltai, Nyderlandams, Slovėnijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei dėl to, kad jos netinkamai perkėlė arba įgyvendino tam tikrus Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (Direktyva 2012/27/ES) reikalavimus. Šia direktyva nustatoma bendra energijos vartojimo efektyvumo skatinimo Sąjungoje priemonių sistema, siekiant iki 2020 m. pasiekti ES 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslą ir sudaryti sąlygas vėliau toliau didinti energijos vartojimo efektyvumą. Šios valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

4. Aplinka

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172, Iris Petsa – tel. +32 229 93321)

 

Pagrįstos nuomonės

Triukšmas. Komisija ragina PORTUGALIJĄ ir ISPANIJĄ priimti triukšmo žemėlapius ir aplinkos triukšmo veiksmų planus

Komisija ragina Portugaliją ir Ispaniją laikytis pagrindinių ES teisės aktų dėl triukšmo (Direktyva 2002/49/EB) nuostatų. Pagal Triukšmo direktyvą valstybės narės privalo priimti triukšmo žemėlapius, kuriuose būtų nurodytas triukšmo poveikis didesnėse miesto teritorijose, pavyzdžiui, ties pagrindiniais geležinkeliais, pagrindiniais keliais ir oro uostais. Remiantis šiais žemėlapiais nustatomos triukšmo taršos mažinimo priemonės. Pirmąjį pranešimą gavusi 2016 m. rugsėjo mėn. Ispanija dar turi pateikti strateginius daugelio jos teritorijos aglomeracijų, pagrindinių kelių ir pagrindinių geležinkelių triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus. Be to, Ispanija neperžiūrėjo ir (arba) nepataisė esamų pagrindinių oro uostų veiksmų planų. Portugalija taip pat nepadarė pažangos nuo 2017 m. gegužės mėn., kai Komisija išsiuntė pirmąjį įspėjimą. Portugalijos valdžios institucijų pateiktose ataskaitose patvirtinama, kad nepriimti dviejų pagrindinių aglomeracijų ir 123 pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai ir neparengti trijų aglomeracijų, 60 pagrindinių geležinkelio atkarpų ir 466 pagrindinių kelio ruožų veiksmų planai. Tiek Ispanija, tiek Portugalija turi per du mėnesius atsakyti, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

Oras. Komisija ragina RUMUNIJĄ įgyvendinti ES taisykles dėl pramoninių išmetamųjų teršalų

Komisija ragina Rumuniją į nacionalinę teisę iki galo perkelti ES teisės aktą dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (Direktyva (ES) 2015/2193). Direktyva reglamentuojamas SO2, NOx ir dulkių išmetimas į orą siekiant sumažinti šių išmetamųjų teršalų kiekį ir pavojų, kurį jie gali kelti žmonių sveikatai ir aplinkai. Ja taip pat nustatomos išmetamo anglies monoksido kiekio stebėsenos taisyklės. Valstybės narės turėjo iki 2017 m. gruodžio 19 d. pranešti apie nacionalines priemones, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę. Rumunijai praleidus šį terminą, 2018 m. sausio mėn. Komisija išsiuntė jai oficialų pranešimą. Kadangi Rumunija apie šias priemones vis dar nepranešė, Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Rumunija turi atsakyti per du mėnesius. Negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali nuspręsti perduoti Rumunijos bylą ES Teisingumo Teismui.

Vanduo. Komisija ragina ISPANIJĄ laikytis ES potvynių prevencijos taisyklių

Komisija ragina Ispaniją laikytis Potvynių direktyvos (Direktyva 2007/60/EB) reikalavimų. Direktyvos tikslas – mažinti ir valdyti potvynių keliamą riziką sveikatai, ekonominei veiklai ir aplinkai. Pagal ES teisę valstybės narės turėjo užbaigti ir paskelbti potvynių rizikos valdymo planus ir apie juos pranešti Komisijai iki 2016 m. kovo 22 d. 2018 m. kovo mėn. Komisija nusiuntė Ispanijos valdžios institucijoms oficialų pranešimą, nes jos nebaigė rengti, nepaskelbė ir nepateikė visų septynių Kanarų salų upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo planų. Kadangi Ispanija apie šiuos planus vis dar nepranešė, Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Ispanija turi atsakyti per du mėnesius. Per du mėnesius Ispanijai nesiėmus veiksmų, jos byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

 

Oficialūs pranešimai

Gamta. Komisija prašo BULGARIJOS geriau įgyvendinti ES gamtos apsaugos teisės aktus

Komisija siunčia Bulgarijai papildomą oficialų pranešimą dėl sisteminių ES gamtos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo trūkumų. ES Paukščių direktyva (Direktyva (2009/147/EB) ir Buveinių direktyva (Tarybos direktyva (92/43/EEB) nustatytas ES „Natura 2000“ saugomų teritorijų tinklas. Ekonominė veikla gali būti vykdoma „Natura 2000“ teritorijose, jei nedaromas neigiamas poveikis teritorijos vientisumui. Bulgarijoje vis dar nėra sistemingai atsižvelgiama į esamų ir patvirtintų planų bei projektų bendrą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms ir vis dar leista vystyti daug projektų, keliančius didelė grėsmę aplinkos apsaugos tikslams. Šis klausimas pirmą kartą iškeltas prieš dešimtmetį ir, nors Bulgarija ėmėsi tam tikrų priemonių jam spręsti, ši struktūrinė problema tebeegzistuoja ir Komisija reguliariai gauna skundų dėl planų ir projektų, kuriuos leidžiama vykdyti remiantis netinkamu vertinimu arba net neatlikus tinkamo vertinimo. Todėl Komisija nusprendė išsiųsti papildomą oficialų pranešimą, į kurį Bulgarija turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Geriamasis vanduo. Komisija ragina AIRIJĄ užtikrinti, kad jos piliečiams būtų tiekiamas saugus geriamasis vanduo

Europos Komisija nusprendė išsiųsti Airijai oficialų pranešimą, nes ji neįvykdė įsipareigojimų pagal Geriamojo vandens direktyvą (Tarybos direktyva 98/83/EB) ir leido viršyti trihalometano (THM) parametrų vertę. Šios direktyvos paskirtis – apsaugoti sveikatą nuo bet kokio neigiamo žmonėms vartoti skirto vandens užterštumo poveikio užtikrinant, kad tas vanduo būtų sveikas ir švarus. Ilgą laiką daugiau kaip 500 000 Airijos žmonių tiekiamo vandens sudėtyje yra per didelis trihalometano kiekis. Ši cheminė medžiaga, susidaranti kaip šalutinis produktas dažniausiai tada, kai chloras naudojamas vandeniui dizenfikuoti ir jį padaryti saugų gerti, kelia pavojų sveikatai. Airijos valdžios institucijos nesiėmė tinkamų veiksmų, kad sumažintų THM kiekį ir informuotų vartotojus apie poveikį sveikatai, kaip to reikalaujama. Airija turi per du mėnesius atsakyti į pranešimą. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Nuotekos. Komisija ragina ITALIJĄ laikytis ES reikalavimų dėl miesto nuotekų valymo

Komisija ragina Italiją laikytis ES teisės aktų dėl miesto nuotekų ir užtikrinti, kad visos žmonių aglomeracijos, kuriose gyvena daugiau nei 2 000 gyventojų, surinktų ir valytų savo miesto nuotekas. Pagal ES teisę (Tarybos direktyva 91/271/EEB) reikalaujama, kad miestai ir miesteliai sukurtų infrastruktūrą, kuri būtina jų miestų nuotekoms surinkti ir valyti. Nevalytos nuotekos gali kelti pavojų sveikatai, užteršti ežerus, upes, dirvožemį, pakrančių ir gruntinį vandenį. Italijai jau taikomos trys atskiros pažeidimų nagrinėjimo procedūros dėl įvairių direktyvos reikalavimų pažeidimų, tačiau iš naujausių Italijos pateiktų duomenų matyti, kad daug mažesnių aglomeracijų (276) taip pat nesilaiko pagrindinių įsipareigojimų dėl nuotekų surinkimo, valymo ir stebėsenos. Atsižvelgdama į šių trūkumų mastą Komisija siunčia Italijai oficialų pranešimą. Italijos valdžios institucijos turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Gamta. Komisija ragina LENKIJĄ laikytis gamtos apsaugos taisyklių

Komisija ragina Lenkiją užtikrinti, kad būtų nustatytos tinkamos saugomų miškų apsaugos priemonės, kaip reikalaujama pagal ES gamtos apsaugos teisės aktus. ES teisės aktuose dėl paukščių (Direktyva 2009/147/EB) ir buveinių (Tarybos direktyva 92/43/EEB) nustatytas visos ES saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“, kurio tikslas – saugoti teritorijas nuo potencialiai žalingų projektų. Pagal šiuos teisės aktus turi būti įvertintas miškotvarkos planų ir veiklos, kaip antai miškų kirtimo saugomose teritorijose, poveikis prieš juos patvirtinant. Naujausiais Lenkijos teisės aktų pakeitimais nustatyta išimčių, taikomų miškotvarkos veiklai, kurios kelia pavojų reikiamam apsaugos režimui. Be to, Lenkijos teisės aktais nesuteikiama teisė kreiptis į teismą dėl miškotvarkos planų. Kadangi šie planai gali turėti didelį poveikį „Natura 2000“ teritorijoms, visuomenė šiuo atžvilgiu negali pasinaudoti teise į veiksmingą teisminę apsaugą pagal Buveinių direktyvą. Dėl šių priežasčių Komisija nusprendė išsiųsti Lenkijai oficialų pranešimą, dėl kurio Lenkija turi pateikti atsakymą per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Atliekos. Komisija ragina LENKIJĄ užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomi ES teisės aktai dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

Komisija siunčia Lenkijai oficialų pranešimą, nes ji neužtikrina, kad transporto priemonės, pasibaigus jų naudojimo laikui, būtų išmontuojamos ir perdirbamos aplinką tausojančiu būdu. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyva (Direktyva 2000/53/EB) yra viena iš plataus masto priemonių, kuriomis siekiama Europos ekonomiką paversti žiedine ekonomika, kurioje atliekos būtų nuolat regeneruojamos, pakartotinai naudojamos arba perdirbamos. Šiuo metu Lenkijos teisėje nenumatyta sankcijų už importuotų transporto priemonių neregistravimą arba už kompetentingų institucijų neinformavimą apie tokių transporto priemonių įsigijimą ar pašalinimą. Kadangi trūksta tikslios informacijos, sunku užtikrinti, kad transporto priemonės būtų tvarkomos pagal direktyvą. Netinkamai tvarkomos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės gali kelti didelį pavojų aplinkai, nes dėl nesaugaus oro kondicionavimo skysčio, akumuliatorinės rūgšties, plastikinių detalių ir padangų naudojimo gali būti keliamas didelis pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Lenkija turi atsakyti per du mėnesius.

Gyvūnų gerovė. Komisija ragina 6 valstybes nares tinkamai įgyvendinti bandomųjų gyvūnų apsaugos priemones

Europos Komisija nusprendė išsiųsti šešioms valstybėms narėms (Estijai, Vokietijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovakijai ir Ispanijai) oficialų pranešimą dėl trūkumų perkeliant į nacionalinę teisę ES taisykles dėl moksliniams tikslams naudojamų gyvūnų apsaugos (Direktyva 2010/63/ES). Šia direktyva, kuri į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2012 m. lapkričio 10 d., užtikrinama aukšto lygio gyvūnų gerovė ir kartu apsaugomas tinkamas vidaus rinkos veikimas. Ja taip pat siekiama sumažinti bandymams naudojamų gyvūnų skaičių ir reikalaujama, kai įmanoma, naudoti alternatyvias priemones. Visų šešių valstybių narių nacionaliniai įstatymai turi įvairių trūkumų.

Estijos teisės trūkumai, susiję su daugiau kaip dvidešimties direktyvos straipsnių ir trijų priedų įgyvendinimu. Vokietijos teisės aktai turi trūkumų tokiose srityse kaip patikrinimai, darbuotojų kompetencija ir veterinarijos gydytojų dalyvavimas. Portugalijos teisėje, pavyzdžiui, nėra nuostatų dėl patikrinimų ir neužtikrinama, kad procedūros, sukeliančios didelį skausmą, būtų tik laikinos. Rumunijos teisėje yra trūkumų sankcijų srityje ir neužtikrinama prievolė, kad vietoje būtų veterinarijos darbuotojų. Slovakijos teisėje nėra nustatyta prievolių dėl nejautros ir veiksmingų atgrasomųjų sankcijų. Ispanijos valdžios institucijos pripažino savo teisės aktų trūkumus, tačiau jų neištaisė tokiose srityse kaip duomenų saugojimas ir nežmoginių primatų apsaugos sąlyga. Valstybės narės turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Oras. Komisija ragina RUMUNIJĄ įgyvendinti ES taisykles dėl pramoninių išmetamųjų teršalų

Komisija siunčia Rumunijai oficialų pranešimą, nes ji neužtikrino dviejų didelių kurą deginančių įrenginių išmetamo sieros dioksido kontrolės. Pagal Direktyvą dėl pramoninių išmetamų teršalų (Direktyva 2010/75/ES), kuria piliečiai saugomi nuo pramoninių įrenginių išmetamų pavojingų medžiagų, valstybės narės privalo laikytis išmetamo dulkių ir sieros dioksido kiekio nacionalinių ribų. Į pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą įtraukti įrenginiai gali iki 2020 m. nesilaikyti griežtos išmetamųjų teršalų ribos, jei neviršijama nacionalinė riba. Dėl didelių kurą deginančių įrenginių „Govora 2“ ir „Deva 2“ Rumunijos išmetamas sieros dioksido ir dulkių kiekis gerokai viršijo nacionalines ribas ir daro didelį poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Kadangi Rumunija nesiima būtinų priemonių, kad šios ribos nebūtų viršytos, Komisija nusprendė pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą ir išsiųsti Rumunijai oficialų pranešimą. Rumunija turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Gamtos apsauga. Komisija ragina SLOVAKIJĄ laikytis gamtos apsaugos taisyklių

Komisija siunčia Slovakijai oficialų pranešimą, nes ji neužtikrina tinkamos gamtos apsaugos ir dėl to itin mažėja paukščių skaičius. ES teisės aktuose dėl paukščių (Direktyva 2009/147/EB) ir buveinių (Tarybos direktyva 92/43/EEB) nustatytas visos ES saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“, kurio tikslas – saugoti teritorijas nuo potencialiai žalingų projektų. Pagal šiuos teisės aktus turi būti įvertintas miškotvarkos planų ir veiklos, kaip antai miškų kirtimo saugomose teritorijose, poveikis prieš juos patvirtinant. Šių nuostatų Slovakijos teisės aktuose nėra. Todėl nuo Slovakijos įstojimo į ES 2004 m. kurtinių (Tetrao Urogallus) populiacija sumažėjo perpus. Be to, Slovakija nepriėmė specialių išsaugojimo priemonių, kurių reikia imtis dėl rūšių pagal Paukščių direktyvą, nes atitinkamų teritorijų valdymo planai nebuvo patvirtinti. Slovakija turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

Atsakomybė už žalą aplinkai. Komisija ragina ŠVEDIJĄ visapusiškai įgyvendinti Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą

Komisija ragina Švediją į nacionalinę teisę tinkamai perkelti atsakomybės už aplinkos apsaugą taisykles, kad būtų užtikrinta pakankama piliečių apsauga. Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvoje (Direktyva 2004/35/EB) nustatyta teisinė atsakomybės už aplinkos apsaugą sistema, pagrįsta principu „teršėjas moka“, siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti. Tokia žala apima žalą vandens telkiniams, saugomoms rūšims ir buveinėms ir dirvožemiui. Pagal šią direktyvą fiziniai arba juridiniai asmenys, įskaitant aplinkos apsaugos NVO, kuriuos neigiamai paveikė arba gali paveikti žala aplinkai, turi teisę prašyti kompetentingos institucijos imtis taisomųjų veiksmų. Švedijos teisės aktuose žala vandeniui nėra tinkamai apibrėžta, todėl jūrų vandenyse daroma žala aplinkai šiuo metu nereglamentuojama ES taisyklėmis dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą. Todėl Komisija nusprendė išsiųsti Švedijai oficialų pranešimą. Švedija turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

 

Procedūros pabaiga

Nitratai. Komisija baigia pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš LENKIJĄ

Europos Komisija šiandien nusprendė baigti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Lenkiją, vykdytą dėl to, kad ji neužtikrino, kad būtų veiksmingai išspręsta vandens taršos nitratais problema. 2014 m. lapkričio 20 d. ES Teisingumo Teismas paskelbė, kad Lenkija nepakankamai nustatė jautrias zonas ir į veiksmų programas neįtraukė tinkamų priemonių, kaip reikalaujama pagal Nitratų direktyvą (Tarybos direktyva 91/676/EEB). Itin svarbu, kad Lenkija laikytųsi Nitratų direktyvos nuostatų ir būtų sprendžiama didžiulės taršos Baltijos jūroje, kuri pernelyg užteršta nitratais, problema. Beveik visi Lenkijos vandenys suteka į Baltijos jūrą. 2017 m. liepos mėn. Lenkija priėmė naują Vandens įstatymą, kuriuo veiksmų programos taikymas išplėstas nuo nedidelės šalies dalies iki visos teritorijos. Naujoje veiksmų programoje Lenkija taip pat nustatė tinkamų priemonių, kuriomis ištaisomos nustatytos problemos.

 

5. Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock – tel. +32 229 56194, Letizia Lupini – tel. +32 229 51958)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotos bylos

Komisija laikinai stabdo KROATIJOS bylą, perduotą Teismui dėl to, kad ji nepriėmė įstatymo dėl energetikos įmonės „INA-Industrija Nafte, d.d.“ (INA) privatizavimo pataisų

Komisija, atsižvelgdama į naujausius pokyčius byloje, nusprendė laikinai sustabdyti Kroatijos bylą ES Teisingumo Teisme. Komisija nusprendė 2017 m. liepos 13 d. perduoti Teisingumo Teismui bylą dėl Kroatijos, nes ji nesuderino 2002 m. įstatymo dėl „Industrija Nafte d.d.“ privatizavimo (toliau – INA įstatymas) su ES laisvo kapitalo judėjimo ir įsisteigimo laisvės taisyklėmis. Nuo to laiko Kroatijos valdžios institucijos su Komisija svarstė būtinus pakeitimus, kad INA įstatymas būtų suderintas su ES taisyklėmis. Neseniai jos pateikė minėto įstatymo pataisų projektą, kuris, dar šiek tiek patikslintas, išspręstų pagrindinius Komisijai susirūpinimą keliančius klausimus. Kroatijos institucijos taip pat pateikė jo priėmimo tvarkaraštį, kurio laikantis problema gali būti išspręsta iki galimo Teismo sprendimo. Todėl Komisija mano, kad perduoda byla turėtų būti laikinai sustabdyta, kol bus priimtas teisės aktas, kuriuo iš dalies keičiamas INA įstatymas. Jei per ateinančius mėnesius nebus padaryta tolesnės pažangos siekiant išspręsti bylą, procedūros padėtis gali būti persvarstyta. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

Vertybinių popierių rinkos. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylas dėl SLOVĖNIJOS ir ISPANIJOS, nes jos ne iki galo įgyvendino ES taisykles dėl finansinių priemonių rinkų

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Slovėnijos ir Ispanijos, nes jos iki galo neįgyvendino Europos taisykles dėl finansinių priemonių rinkų (FPRD II) ir ją papildančią direktyvą (Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2017/593). Šios taisyklės yra vertybinių popierių rinkų tinkamo veikimo pagrindas ir yra būtinos, kad Europos bendroji rinka toliau veiktų. Jei valstybės narės šių taisyklių neperkelia, investuotojai negali pasinaudoti pagal FPRD II teikiama didesne investuotojų apsauga. Tai apima nuostatas dėl klientams priklausančių finansinių priemonių ir lėšų apsaugos, produktų valdymo pareigų ir taisykles, taikomas mokesčių, komisinio atlyginimo arba bet kokios piniginės ar nepiniginės naudos teikimui arba gavimui. Be to, rinkos tampa mažiau saugios, nes prekybos vietos ir investicinės įmonės neprivalo laikytis griežtesnių ir skaidresnių veiklos reikalavimų. Šių nuostatų neperkėlusių valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos taip pat negali suteikti teisiškai pagrįstų leidimų vykdyti veiklą, kuri anksčiau nebuvo reguliuojama arba buvo reguliuojama kitaip nei pagal FPRD I. Tai apima prekybos vietų, pavyzdžiui, reguliuojamų rinkų, daugiašalių prekybos sistemų (DPS) ir organizuotos prekybos sistemų (OPS) veikimą ir FPRD I investicinių įmonių registravimą kaip sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką Šių ES taisyklių iki galo neperkėlus į nacionalinę teisę, trikdoma bendroji rinka, nes taisyklės pradėtos taikyti 2018 m. sausio 3 d. ir papildo Finansinių priemonių rinkų reglamento (FPRR) nuostatas. Tarpvalstybinis „paso mechanizmas“ (angl. „passporting“) įvairių investicinių paslaugų ir veiklos srityje gali veikti ne taip sklandžiai, palyginti su valstybėmis narėmis, visiškai perkėlusiomis FPRD II. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

Finansinės paslaugos. Komisija perduoda Teismui bylą dėl ISPANIJOS, nes ji netaiko ES prudencinių taisyklių bankams ir investicinėms įmonėms

Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Ispanijos, nes ji iki galo neįgyvendino Kapitalo reikalavimų direktyvos (Direktyva 2013/36/ES). Iki šiol Ispanija ne iki galo įgyvendino šias ES taisykles, o kai kurių nuostatų nacionalinėje teisėje vis dar nėra. Tai daugiausia susiję su šiais aspektais: tam tikrais nacionalinių kompetentingų institucijų įgaliojimais ir veikimu savo nuožiūra investicinių įmonių atžvilgiu ir administracinėmis nuobaudomis arba kitomis priemonėmis, kurių imamasi dėl institucijų, pripažintų atsakingomis už šiurkštų kovos su pinigų plovimu nuostatų pažeidimą. Trūkstamos nuostatos taip pat aprėpia pranešimo apie pažeidimus mechanizmus, jei nesilaikoma kapitalo reikalavimų, taisykles dėl valdymo organų narių sąžiningumo ir nepriklausomumo ir Ispanijos kompetentingų institucijų prievolės kreiptis į konsoliduotos priežiūros instituciją siekiant gauti informacijos. Dėl to priežiūros srityje sunkiau bendradarbiauti. Galiausiai, Ispanijos įmonių valdymo taisyklės yra silpnesnės, nes į nacionalinę teisę neperkelta prievolė turėti įvairius kvalifikuotus įstaigų valdymo organus. Kartu su Kapitalo reikalavimų reglamentu (Reglamentas (ES) Nr. 575/2013) Direktyvoje nustatyti ES veikiančioms kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms keliami prudenciniai reikalavimai ir nustatytos taisyklės dėl kapitalo kiekio, kurį institucijos privalo turėti, kad padengtų dėl prisiimtos rizikos galimus patirti nuostolius. Direktyvoje taip pat pateiktos įstaigų leidimų išdavimo ir priežiūros, bendradarbiavimo priežiūros srityje, rizikos valdymo, įmonių valdymo (įskaitant atlygį) ir kapitalo rezervo taisyklės. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Oficialūs pranešimai

Finansinės paslaugos. Komisija ragina RUMUNIJĄ suderinti transporto priemonių draudimo įstatymus su ES taisyklėmis

Komisija šiandien nusprendė išsiųsti Rumunijai oficialų pranešimą, kuriuo prašoma pateikti pastabas dėl nacionalinių taisyklių dėl vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo. Pagal dabartines nacionalines taisykles privaloma iš anksto pranešti apie visus numatomus įmokų pakeitimus ir nustatyta apribojimų būdams, kuriais draudikai gali apskaičiuoti įmokas. Komisija manė, kad šios prievolės prieštarauja direktyvos „Mokumas II“ 21 ir 181 straipsniams, kaip išaiškinta Teismo praktikoje dėl tarifų nustatymo laisvės principo. Minėtuose nacionalinės teisės aktuose taip pat yra nuostatų, kuriomis draudikai įpareigojami tam tikrų kategorijų transporto priemonėms išduoti draudimo liudijimą, galiojantį tik Rumunijos teritorijoje, ir nustatyti įmokų tarifą atsižvelgiant į susijusią riziką. Komisijos nuomone, šios nuostatos prieštarauja Motorinių transporto priemonių draudimo direktyvos 14 straipsniui, pagal kurį reikalaujama, kad vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo sutartys galiotų visoje Sąjungos teritorijoje sumokant vienkartinę draudimo įmoką. Rumunijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali šiuo klausimu jai pateikti pagrįstą nuomonę.

6. Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ.

(Daugiau informacijos: Lucia Caudet – tel. +32 229 56182, Maud Noyon – tel. +32 229 80379)

 

Oficialūs pranešimai

Laisvas specialistų judėjimas. Komisija ragina 27 valstybes nares laikytis ES taisyklių dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo

Komisija šiandien nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą 27 valstybėms narėms (visoms valstybėms narėms, išskyrus Lietuvą) dėl nacionalinės teisės aktų ir praktikos atitikties ES profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisyklėms (Direktyva 2005/36/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2013/55/ES). ES sukūrė šiuolaikišką profesinių kvalifikacijų ir patirties pripažinimo visoje ES sistemą. Dėl to specialistų, norinčių įsisteigti ar teikti paslaugas kitose valstybėse narėse, kvalifikacijos gali būti lengviau pripažįstamos, o vartotojams ir piliečiams užtikrinama didesnė apsauga. Komisijai ypač rūpi, kad šios taisyklės būtų nuosekliai taikomos ir būtų naudingos piliečiams ir įmonėms. Oficialiame pranešime aptariami klausimai, labai svarbūs Profesinių kvalifikacijų direktyvos veikimui, visų pirma Europos profesinės kortelės nustatymas, įspėjimo mechanizmas, galimybė iš dalies užsiimti profesine veikla, kalbos reikalavimų proporcingumas ir pagalbos centrų steigimas. Be to, Komisija kelia klausimus, susijusius su profesinių paslaugų reglamentavimo kliūčių skaidrumu ir proporcingumu, kurios iš dalies paminėtos 2017 m. sausio mėn. Komunikate dėl profesinių paslaugų reglamentavimo reformų rekomendacijų. Visos susijusios valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti joms pagrįstą nuomonę.

Viešieji pirkimai. Komisija ragina AUSTRIJĄ laikytis ES teisės dėl atliekų valymo sutarties

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Austrijai oficialų pranešimą dėl viešųjų paslaugų pirkimo sutarties konkurso tvarkos, kad būtų išvalyta pavojingų atliekų teritorija Wiener Neustadt savivaldybėje. ES viešųjų pirkimų teisės aktuose nustatyta, kad dėl visų tam tikrą ribą viršijančių viešojo pirkimo sutarčių būtų skelbiamas ES lygmens konkursas, laikantis skaidrumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų. Komisija mano, kad perkančioji organizacija (BALSA) keliais būdais pažeidė ES viešojo pirkimo taisykles (Direktyvos 2004/18/EB 28 straipsnis, 23 straipsnio 2 dalis, 2 straipsnis ir 23 straipsnio 1 dalis). Perkančioji organizacija be pakankamo pagrindimo vykdė derybas su išankstiniu skelbimu apie pirkimą, dėl techninių specifikacijų ne visi konkurso dalyviai turėjo vienodas sąlygas, be to, konkurso laimėtojo projektas neatitiko techninių specifikacijų dėl aliuminio šlako dulkių perdirbimo. Austrija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti Austrijai pagrįstą nuomonę.

Slėginė įranga. Komisija ragina ITALIJĄ užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Italijai oficialų pranešimą, nes ji neužtikrino, kad visos suskystintų naftos dujų (SND) talpyklos, pateiktos rinkai arba pradėtos eksploatuoti, atitiktų Slėginės įrangos direktyvos (Direktyva 2014/68/ES, kuria nuo 2016 m. liepos 19 d. pakeista Direktyva 97/23/EB) reikalavimus. Pagal ES teisę suskystintų naftos dujų talpykloms taikomi specialūs reikalavimai atsižvelgiant į tai, ar jos antžeminės ar požeminės, ir į skirtingą keliamos rizikos piliečiams lygį. Italija leido šiek tiek pakeisti kai kurias senesnes SND talpyklas, kurios iš pradžių buvo naudojamos kaip antžeminės, ir jas naudoti kaip požemines SND talpyklas. Komisija mano, kad tokie pakeisti produktai turėtų būti laikomi skirtingais nuo pradinių produktais ir jų atitiktis ES taisyklėms turi būti patikrinta prieš juos vėl pateikiant rinkai. Kadangi tai nebuvo padaryta, Komisija laikosi nuomonės, kad Italija pažeidžia Slėginės įrangos direktyvą. Italija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti Italijai pagrįstą nuomonę.

Laisvas prekių judėjimas. Komisija ragina SLOVĖNIJĄ panaikinti apsaugos nuo žaibo sistemų apribojimus

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Slovėnijai oficialų pranešimą dėl jos apribojimų Slovėnijoje pastatuose įrengti ir naudoti aktyvinius žaibolaidžius (angl. „Early Streamer Emission“ (ESE)). Pagal Slovėnijos teisę remiantis kitais ES šalies standartais sukurtas aktyvines apsaugos nuo žaibo sistemas leidžiama įdiegti ir naudoti tik kartu su įrenginiais atitinkančiais Slovėnijos technines taisykles, bet ne kaip savarankiškas pastatų apsaugos sistemas. Be to, Slovėnija reikalauja įrodyti kiekvienos aktyvines apsaugos nuo žaibo apsaugos sistemos įrangos saugos lygį, net jei gaminiu teisėtai prekiaujama kitose valstybėse narėse. Dėl šių reikalavimų sudaromos kliūtys žaibolaidžių importui. Komisija laikosi nuomonės, kad šie apribojimai prieštarauja tarpusavio pripažinimo principui ir pažeidžia ES laisvo prekių judėjimo taisykles, o tai draudžiama pagal SESV 34 straipsnį. Slovėnija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti Slovėnijai pagrįstą nuomonę.

Laisvas prekių judėjimas. Komisija ragina ISPANIJĄ panaikinti konstrukcinio plieno ir betono importo apribojimus

Šiandien Europos Komisija nusprendė išsiųsti Ispanijai oficialų pranešimą dėl statybose naudojamo konstrukcinio plieno ir betono importo apribojimų. Bendrojoje rinkoje prekyba produktais, kuriems netaikomos bendros ES taisyklės, reglamentuojama tarpusavio pripažinimo principu. Pagal šį principą vienoje šalyje teisėtai parduodamas produktas gali būti parduodamas bet kurioje kitoje ES šalyje be jokių pakeitimų ar pritaikymo. Dabartinėje Ispanijos teisės sistemoje nenumatyta jokių priemonių, kuriomis būtų pripažįstami kitų valstybių narių suteikti kokybės ženklai, todėl tiekti importuojamas medžiagas Ispanijos rinkai yra sunkiau. Tų produktų kokybės ženklai rodo, kad produktas atitinka tam tikrą eksploatacinių savybių lygį. Taikant tarpusavio pripažinimo principą, vienoje valstybėje narėje suteiktas ženklas taip pat turėtų būti pripažintas kitoje valstybėje narėje ir jam suteiktas lygiavertis garantinis ženklas tam pačiam eksploatacinių savybių lygiui. Komisija mano, kad dabartinė Ispanijos praktika prieštarauja ES laisvo prekių judėjimo taisyklėms (SESV 34 straipsnis). Ispanija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti jai pagrįstą nuomonę.

7. Teisingumas, vartotojai ir lyčių lygybė

(Daugiau informacijos: Christian Wigand – tel. +32 229 62253, Melanie Voin – tel. +32 229 58659)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotos bylos

Pažeidimai. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylas dėl GRAIKIJOS, AIRIJOS, ir RUMUNIJOS, nes jos neįgyvendino kovos su pinigų plovimu taisyklių

Šiandien Komisija perdavė ES Teisingumo Teismui bylas dėl Graikijos ir Rumunijos, nes jos į savo nacionalinę teisę neperkėlė Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos. Airija įgyvendino tik labai nedidelę taisyklių dalį, todėl jos byla taip pat perduota Teisingumo Teismui. Komisija pasiūlė, kad Teismas taikytų vienkartinę išmoką ir baudas už kiekvieną dieną, kol trys šalys imsis reikiamų veiksmų. Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Pinigų plovimas ir teroristų finansavimas daro poveikį visai ES. Negalime leisti, kad kuri nors ES šalis būtų silpniausia grandis. Vienoje šalyje išplauti pinigai gali ir dažnai bus naudojami nusikaltimams kitoje šalyje remti. Todėl raginame visas valstybes nares imtis būtinų kovos su pinigų plovimu priemonių ir taip kartu išsekinti nusikaltėlių ir teroristų lėšas. Toliau atidžiai ir pirmumo tvarka stebėsime, kaip valstybės narės įgyvendina šias ES taisykles.“ Valstybės narės Ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą į savo nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2017 m. birželio 26 d. Šiomis taisyklėmis sugriežtinamos ankstesnės taisyklės: bankai, teisininkai ir apskaitininkai griežčiau įpareigojami atlikti rizikos vertinimą; nustatomi aiškūs skaidrumo reikalavimai dėl tikrųjų įmonių savininkų; palengvinamas valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, kad būtų nustatyti ir sekami įtartini pinigų pervedimai siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ar teroristų finansavimui ir juos aptikti; nustatoma nuosekli politika dėl trečiųjų šalių, neturinčių tinkamų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių; sustiprinami kompetentingų institucijų įgaliojimai skirti sankcijas. Atsižvelgdama į Panamos dokumentuose atskleistus faktus ir Europoje įvykdytus teroristinius išpuolius, Komisija pateikė pasiūlymą dėl Penktosios kovos su pinigų plovimu direktyvos, kuria siekiama sustiprinti kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Naujosiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti patikimas saugumo priemones, susijusias su kapitalo judėjimu iš didelės rizikos trečiųjų valstybių, suteikti finansinės žvalgybos padaliniams geresnę prieigą prie informacijos, sukurti centralizuotus bankų sąskaitų registrus ir mažinti terorizmo finansavimo riziką, kylančią dėl virtualios valiutos ir išankstinio mokėjimo kortelių. Naujosios taisyklės įsigaliojo 2018 m. liepos 9 d. po jų paskelbimo ES Oficialiajame leidinyje, o valstybės narės Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą į nacionalinę teisę turės perkelti iki 2020 m. sausio 10 d. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės

Kova su pinigų plovimu. Komisija ragina LATVIJĄ, MALTĄ ir ISPANIJĄ perkelti visas Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę

Šiandien Komisija pateikė pagrįstas nuomones Latvijai ir Ispanijai ir papildomą pagrįstą nuomonę Maltai, nes jos į nacionalinę teisę neperkėlė Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos. Kol kas Ispanija perkėlė tik dalį taisyklių. Komisija taip pat nustatė, kad Latvija ir Malta į nacionalinę teisę direktyvą perkėlė ne iki galo. Kovos su pinigų plovimu taisyklės be galo svarbios kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Panamos dokumentai ir kiti skandalai parodė, kad kovos su pinigų plovimu taisykles reikia sugriežtinti. Spragos vienoje valstybėje narėje daro poveikį visoms kitoms valstybėms narėms. Todėl veiksminga kova su pinigų plovimu – vienas svarbiausių ES kovos su nusikalstamumu Europoje principų. Visos valstybės narės Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos taisykles turėjo įgyvendinti iki 2017 m. birželio 26 d. Šiuo metu pažeidimo nagrinėjimo procedūros vykdomos prieš 20 valstybių narių: trijų valstybių narių bylos perduotos teismui, devynioms pateiktos pagrįstos nuomonės ir dar aštuonioms išsiųsti oficialūs pranešimai (žr. ankstesnes 2017 m. gruodžio mėn. pateiktas aštuonias pagrįstas nuomones, ir dar dvi – 2018 m. kovo mėn.). Per tą laiką dauguma valstybių narių priėmė atitinkamus teisės aktus. Šiuo metu Komisija atidžiai tikrina, ar šiais teisės aktais visiškai įgyvendinamos Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatos. Tuo tarpu buvo susitarta dėl Penktosios kovos su pinigų plovimu direktyvos. Ji įsigaliojo 2018 m. liepos 9 d. Naująsias taisykles valstybės narės turės perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2020 m. sausio 10 d. Maltai, Latvijai ir Ispanijai per artimiausius du mėnesius nesuderinus savo nacionalinės teisės aktų su ES teise, Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

8. Migracija, vidaus reikalai ir pilietybė

(Daugiau informacijos: Tove Ernst – tel. +32 229 86764, Markus Lammert – tel. +32 229 80423)

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotos bylos

Teisėta migracija. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl BELGIJOS, nes ji nenustatė bendrų taisyklių dėl trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų

Šiandien Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Belgijos, nes ji iki galo neįgyvendino Sezoninių darbuotojų direktyvos (Direktyva 2014/36/ES). Direktyva nustatomos trečiųjų šalių sezoninių darbuotojų atvykimo ir buvimo sąlygos ir tų sezoninių darbuotojų teisės. Praleidusi pirminį perkėlimo terminą, kuris pasibaigė 2016 m. rugsėjo 30 d., Belgija vis dar iki galo neįgyvendino šios direktyvos. Sezoninių darbuotojų direktyvoje nustatytos sąlygos, kurias valstybės narės turėtų taikyti spręsdamos, ar įsileisti į savo darbo rinką trečiųjų šalių piliečius, norinčius trumpą laikotarpį (iki devynių mėnesių) dirbti kaip sezoniniai darbuotojai ES valstybėje narėje, dažnai žemės ūkio ir turizmo sektoriuose. Ja užtikrinama, kad šiems darbuotojams būtų taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir nacionaliniams darbuotojams, atsižvelgiant į įvairius svarbius veiksnius, kaip antai darbo sąlygas, darbo užmokestį, sveikatą ir saugą, socialinę apsaugą, taip pat joje nustatytos šių darbuotojų apsaugos nuo išnaudojimo priemonės. Direktyvą į nacionalinę teisę valstybės narės turėjo visiškai perkelti iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Kol kas Belgija tik iš dalies perkėlė naująsias teisės nuostatas. 2016 m. lapkričio mėn. Komisija išsiuntė Belgijai oficialų pranešimą, o 2017 m. liepos mėn. – pagrįstą nuomonę. Iki šiol Belgija vis dar nepranešė Komisijai apie visišką Direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę. Todėl Komisija nusprendė perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui. Komisija siūlo ES Teisingumo Teismui skirti Belgijai 49 906,50 EUR baudą už kiekvieną dieną. Baudos dydis nustatytas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, trukmę ir į atgrasomąjį poveikį, atitinkantį valstybės narės finansinį pajėgumą. Jei ir toliau nebus perkeltos visos direktyvos nuostatos ir jei Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtins Komisijos nuomonę, baudą už kiekvieną pavėluotą dieną reikės mokėti nuo Teismo sprendimo dienos arba nuo vėlesnės Teismo nustatytos dienos, kol teisės aktas bus visiškai perkeltas į nacionalinę teisę. Galutinį baudos už kiekvieną dieną dydį nustatys Teismas, tačiau ji negali būti didesnė negu Komisijos pasiūlytas dydis. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Bylų perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir oficialus pranešimas

Migracija ir prieglobstis. Komisija imasi tolesnių veiksmų vykdydama pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš VENGRIJĄ

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Vengrijos, nes jos prieglobsčio ir grąžinimo teisės aktai neatitinka ES teisės. Šiandien Komisija taip pat išsiuntė Vengrijai oficialų pranešimą dėl naujųjų Vengrijos teisės aktų, kuriais kriminalizuojami veiksmai, kuriais padedama teikti prieglobsčio prašymus ir prašymus suteikti leidimą nuolat gyventi šalyje, ir dar labiau apribojama teisė prašyti prieglobsčio. Dėl bylos perdavimo Teismui dėl ES prieglobsčio ir grąžinimo teisės aktų nesilaikymo: Komisija pirmą kartą pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Vengriją dėl jos prieglobsčio teisės aktų 2015 m. gruodžio mėn. Po ne vieno apsikeitimo informacija administraciniu ir politiniu lygmenimis ir papildomo oficialaus pranešimo Komisija 2017 m. gruodžio mėn. pateikė pagrįstą nuomonę. Išnagrinėjusi Vengrijos institucijų pateiktą atsakymą, Komisija mano, kad dauguma iškeltų problemų tebėra neišspręstos, todėl nusprendė bylą dėl Vengrijos perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui – tai paskutinis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas. Oficialus pranešimas dėl naujųjų Vengrijos teisės aktų, kuriais kriminalizuojama su pagalba teikiant prieglobsčio prašymus susijusi veikla: naujausiais teisės aktais, kuriuos Vengrijos valdžios institucijos vadina „Stop Soros“, kriminalizuojama bet kokia nacionalinių, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų arba asmenų pagalba asmenims, norintiems teikti prieglobsčio prašymą arba prašymą išduoti leidimą gyventi Vengrijoje. Teisės aktuose taip pat numatytos priemonės, kuriomis ribojamos asmens laisvės – asmenims, dėl kurių pagal šiuos teisės aktus vykdomas baudžiamasis procesas, neleidžiama patekti į tranzito zonas Vengrijos pasienyje, kur laikomi prieglobsčio prašytojai. Baudos svyruoja nuo laikino sulaikymo iki laisvės atėmimo iki vienų metų ir išsiuntimo iš šalies. Be to, naujuoju įstatymu ir konstitucine pataisa nustatyta naujų priežasčių, dėl kurių prieglobsčio prašymas gali būti paskelbtas nepriimtinu, ir teisė į prieglobstį suteikiama tik tiems asmenims, kurie į Vengriją atvyksta tiesiogiai iš vietovės, kurioje jų gyvybei ar laisvei gresia pavojus. Todėl Komisija nusprendė, kad Vengrija nevykdo įsipareigojimų pagal ES sutartis, ES teisės aktus ir ES pagrindinių teisių chartiją. Vengrijos valdžios institucijos turi parengti atsakymą į Komisijos klausimus per du mėnesį. Komisija pasirengusi patarti ir padėti Vengrijos valdžios institucijoms sprendžiant šį klausimą. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Oficialūs pranešimai

Teisėta migracija. Komisija ragina VENGRIJĄ tinkamai įgyvendinti Ilgalaikių gyventojų direktyvą

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą, nes ji nesudarė sąlygų ne ES piliečiams, turintiems ilgalaikio gyventojo statusą, užsiimti profesine veterinarijos gydytojo veikla, taigi neteisingai įgyvendino Ilgalaikių gyventojų direktyvą (Tarybos direktyva 2003/109/EB). Direktyvoje nustatyta, kad ES valstybėje narėje bent penkerius metus teisėtai gyvenantiems ne ES piliečiams tam tikrose srityse, įskaitant galimybę įsidarbinti ir dirbti savarankiškai, būtų taikomos tokios pačios sąlygos kaip šalies piliečiams. Pagal Vengrijos teisę ne ES piliečiams, kurie yra veterinarijos specialistai, įskaitant tuos, kurie laipsnį įgijo Vengrijoje, neleidžiama Vengrijoje užsiimti profesine veikla. Vengrija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus.

Teisėta migracija. Komisija ragina 17 valstybių narių įgyvendinti direktyvą dėl ne ES šalių studentų ir mokslo darbuotojų

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti 17 valstybių narių (Austrijai, Belgijai, Kroatijai, Kiprui, Čekijai, Suomijai, Prancūzijai, Graikijai, Vengrijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai, Ispanijai, ir Švedijai) oficialų pranešimą, nes jos nepranešė apie nacionalinius teisės aktus, kuriais visiškai perkeliama Direktyva dėl ne ES piliečių atvykimo, gyvenimo ir judumo ES viduje mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (Direktyva 2016/801). Valstybės narės turėjo iki 2018 m. gegužės 23 d. suderinti nacionalinės teisės aktus su šios direktyvos nuostatomis ir atitinkamai informuoti Komisiją. Dabar valstybės narės turi per du mėnesius perkelti visas direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę. Priešingu atveju Komisija gali svarstyti galimybę pateikti pagrįstą nuomonę.

Saugumo sąjunga. Komisija ragina 14 valstybių narių įgyvendinti naujas keleivio duomenų įrašų (PNR) duomenų taisykles

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti oficialius pranešimus Austrijai, Bulgarijai, Kiprui, Čekijai, Estijai, Suomijai, Prancūzijai, Graikijai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Portugalijai, Rumunijai, Slovėnijai ir Ispanijai, nes jos nepranešė, kad priėmė nacionalinį teisės aktą, kuriuo visiškai perkeliama PNR direktyva, (Direktyva 2016/681). Valstybės narės turėjo šią direktyvą į nacionalinę teisę perkelti iki 2018 m. gegužės 25 d. PNR duomenys – tai informacija, kurią keleiviai pateikia oro transporto bendrovėms užsisakydami skrydžius ir jiems registruodamiesi. Šie duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip keleivio vardas ir pavardė, kelionės datos, kelionės maršrutai, sėdimos vietos numeris, bagažas, kontaktiniai duomenys ir mokėjimo priemonės. Pagal direktyvą valstybės narės turi sukurti nacionalinę sistemą, skirtą PNR duomenims rinkti ir analizuoti ir jais keistis teisėsaugos tikslais, visiškai laikantis duomenų apsaugos priemonių. PNR duomenų tvarkymas yra svarbi kovos su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais priemonė, padedanti susekti įtartinus kelionių maršrutus ir nustatyti galimus nusikaltėlius ir teroristus, įskaitant tuos, kurie anksčiau nebuvo žinomi teisėsaugos institucijoms. Tai pagrindinis Europos saugumo darbotvarkės elementas ir tikros veiksmingos saugumo sąjungos kūrimo pagrindas. Per pastaruosius kelerius metus Komisija, kiek galėjo, padėjo valstybėms narėms plėtoti nacionalines PNR sistemas – teikė ekspertines žinias ir finansavimą, taip pat sudarė palankesnes sąlygas keistis geriausia patirtimi. Tačiau norint pasinaudoti visomis PNR sistemos galimybėmis, visos valstybės narės turi užtikrinti, kad jų sistemos būtų įdiegtos ir veiktų. Atitinkamos valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į oficialų pranešimą. Praėjus šiame terminui Komisija gali svarstyti galimybę pateikti pagrįstą nuomonę. Komisija toliau rems ir konsultuos tas valstybes nares, kurios dar turi baigti įgyvendinti taisykles.

 

9. Judumas ir transportas

(Daugiau informacijos: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172, Alexis Perier – tel. +32 229 69143)

 

Bylos perdavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui

Jūrų transportas. Komisija perduoda Teismui bylą dėl AIRIJOS, nes ji netinkamai įgyvendino saugos teisės aktus

Šiandien Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Airijos, nes ji netinkamai įgyvendino ES teisę, kuria nustatomi pagrindiniai jūrų transporto avarijų tyrimo principai (Direktyva 2009/18/EB). Direktyvoje nustatyta, kad kiekviena valstybė narė turi įsteigti nešališką nuolatinę tyrimo įstaigą, kuri organizaciniu bei teisinės struktūros atžvilgiu ir priimdama sprendimus nepriklausytų nuo jokios šalies, kurios interesai galėtų prieštarauti jai pavestai užduočiai. Tačiau Komisija turi įvairių abejonių dėl Avarijų jūroje tyrimo valdybos (angl. MCIB), įsteigtos pagal Airijos teisę, narių nepriklausomumo. Airijos teisėje nustatyta, kad vienas iš penkių valdybos narių yra Transporto, turizmo ir sporto departamento (angl. DTTAS) generalinis sekretorius arba jo paskirtas asmuo, o dar vienas – Jūrų tyrimo tarnybos (angl. MSO) pagrindinis kontrolierius. Tačiau Jūrų tyrimo tarnyba atlieka reguliavimo, administravimo ir vykdymo užtikrinimo funkcijas laivų, jų įrangos ir jūrininkų kompetencijos atžvilgiu. Transporto, turizmo ir sporto departamentas atsakingas, be kita ko, už jūrų saugumo politiką. Komisija mano, kad Transporto, turizmo ir sporto departamento ir Jūrų tyrimo tarnybos įsipareigojimai ir veikla gali būti nesuderinami su Avarijų jūroje tyrimų valdybos tyrimo funkcija. Tai reiškia, kad Avarijų jūroje tyrimo valdyba nėra pakankamai nepriklausoma nuo tų Airijos valdžios institucijų. Daugiau informacijos – pranešime spaudai.

 

Pagrįstos nuomonės

Alternatyvieji degalai. Komisija ragina BULGARIJĄ ir LENKIJĄ iki galo įgyvendinti ES alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo taisykles

Komisija paragino Bulgariją ir Lenkiją perkelti į nacionalinę teisę visas Europos taisykles dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros (Direktyva 2014/94/ES). Šios taisyklės, kuriomis, be kita ko, reglamentuojami darnieji alternatyviųjų degalų infrastruktūros standartai ir numatomos pagrindinės nuostatos, kuriomis sudaromos sąlygos elektromobilumui, svarbios ES vidaus rinkos veikimui. Jomis taip pat siekiama sumažinti transporto priklausomybę nuo naftos ir švelninti jo poveikį aplinkai. Šios dvi valstybės narės turėjo perkelti šią direktyvą iki 2016 m. lapkričio 18 d., tačiau, Komisijos tarnybų duomenimis, jos neperkėlė iki tos dienos kai kurių dėstomųjų direktyvos nuostatų. Dabar jos turi atsakyti per du mėnesius. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui.

 

Oficialūs pranešimai

Intelektinės transporto sistemos. Komisija ragina 9 valstybes nares teikti eismo informacijos paslaugas

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Kiprui, Vengrijai, Italijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Maltai, Lenkijai, Slovakijai ir Slovėnijai oficialų pranešimą, nes jos nevykdo įsipareigojimų teikti eismo dalyviams nemokamą su eismo sauga susijusią būtinąją universalią eismo informaciją (Komisijos deleguotasis reglamentas 886/2013). Valstybės narės turi pranešti Komisijai apie pažangą, padarytą diegiant informavimo paslaugą, taip pat pateikti įvairią kitą informaciją ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo to reglamento įsigaliojimo, o vėliau – kiekvienais kalendoriniais metais. Tačiau minėtos devynios valstybės narės tą tebeturi padaryti. Be to, Komisija išsiuntė Kiprui, Vengrijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Maltai, Lenkijai ir Slovakijai oficialų pranešimą, nes jos nevykdo įsipareigojimų visoje Europos Sąjungoje teikti tikralaikes eismo informacijos paslaugas (Komisijos deleguotasis reglamentas 2015/962). Iki 2017 m. liepos 13 d. valstybės narės Komisijai turėjo pateikti ataskaitas, kokių priemonių imtasi, kad būtų sukurtas nacionalinis prieigos punktas, ir kaip jis veikia, taip pat, kai tinkama, į visuotinį transeuropinį kelių tinklą neįtrauktų automagistralių ir nustatytų prioritetinių zonų sąrašą. Visos valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti priimti pagrįstą nuomonę.

Kelių transportas. Komisija ragina DANIJĄ nustoti diskriminuoti užsienio vežėjų diskriminaciją ir gerbti laisvę teikti transporto paslaugas

Šiandien Komisija nusprendė paprašyti Danijos neriboti sunkvežimių stovėjimo valstybei priklausančiose poilsio aikštelėse iki 25 valandų. Šis laiko apribojimas aktualiausias užsienio vežėjams ir yra diskriminacija dėl pilietybės, o tai draudžiama pagal ES sutartis. Be to, dėl šio apribojimo vairuotojai negali laikytis griežtų ES taisyklių dėl sunkvežimių vairuotojų poilsio laiko, kuris būtinas siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą ir gerbti vairuotojų teises. Be to, jis daro poveikį vežėjų laisvei teikti transporto paslaugas (kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1072/2009) ir yra nepagrįsta netiesioginė diskriminacija. Danija turi per du mėnesius pateikti savo pastabas Komisijai. Po to Komisija gali nuspręsti priimti pagrįstą nuomonę.

Jūrininkai. Komisija ragina MALTĄ užtikrinti atitiktį ES teisės nuostatoms dėl minimalaus jūrininkų rengimo

Komisija nusprendė išsiųsti Maltai oficialų pranešimą, nes ji nesilaiko Europos taisyklių dėl minimalaus jūrininkų rengimo (Direktyva 2008/106/EB su pakeitimais). Komisija ragina Maltą imtis taisomųjų veiksmų ir užtikrinti, kad vienos iš jos patvirtintų jūrininkų rengimo ir švietimo įstaigų įdiegta kokybės valdymo sistema apimtų visus jūrininkų rengimo kursus ir programas, egzaminus ir vertinimus, visų pirma rengimą naudojant treniruoklius. Malta turi per du mėnesius užtikrinti atitiktį ES teisei. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Kelių transportas. Komisija prašo 10 valstybių narių laikytis ES taisyklių dėl nacionalinių elektroninių vairuotojų kortelių registrų sujungimo

Europos Komisija nusprendė išsiųsti oficialų pranešimą Belgijai, Kiprui, Suomijai, Prancūzijai, Graikijai, Vengrijai, Liuksemburgui, Maltai ir Švedijai, nes jos neatliko prisijungimo prie sistemos „TACHOnet“ bandymų, taip pat Danijai, nes ji neprisijungė prie sistemos „TACHOnet“ pagal Reglamentą (ES) 2016/68. „TACHOnet“ – tai valstybių narių elektroninio keitimosi informacija apie tachografo korteles Europos sistema (tachografas – prietaisas, registruojantis vairavimo trukmę, pertraukas, poilsio laiką ir kito darbo, kurį atlieka vairuotojas, laiką). Tai būtina priemonė siekiant užtikrinti, kad kelių transporto srityje būtų laikomasi vairavimo ir poilsio trukmės taisyklių. Pagrindinis sistemos „TACHOnet“ tikslas – patikrinti, ar skirtingose valstybėse narėse tam pačiam vairuotojui neišduotos dvi ar daugiau kortelių. Reglamente (ES) 2016/68 nustatytas įpareigojimas valstybėms narėms prisijungti prie sistemos „TACHOnet“ pagal konkrečius techninius reikalavimus. Net jei minėtos valstybės narės (išskyrus Daniją) yra prisijungusios prie „TACHOnet“, jos nesugebėjo tinkamai atlikti preliminarių bandymų, iš kurių būtų matyti, kad ryšys atitinka visus tuos techninius reikalavimus. Atitinkamos valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Jūrų transportas. Komisija ragina 5 valstybes nares laikytis ES teisės aktų dėl vėliavos valstybės reikalavimų

Komisija paprašė Vengrijos, Kroatijos, Kipro, Čekijos ir Jungtinės Karalystės laikytis įsipareigojimų dėl administracinės priežiūros, kaip numatyta ES nuostatose dėl vėliavos valstybės reikalavimų (Direktyva 2009/21/EB). Be kita ko, privaloma patikrinti, ar laivo struktūra, įranga ir veiklos valdymas atitinka saugos reikalavimus ir ar jūrininkai turi reikiamus kompetencijos pažymėjimus. Pagal Direktyvą kokybės valdymo sistema turėjo būti iki 2012 m. birželio mėn. įdiegta ir vėliau prižiūrima ir sertifikuota pagal taikomus tarptautinės kokybės standartus. Tačiau iki šiol šios šalys nepateikė reikalaujamo kokybės valdymo sistemos sertifikato. Kadangi administravimo institucijoje nėra sistemingos kontrolės ir ji tos kontrolės nevykdo (tam turėtų būti naudojama sertifikuota kokybės valdymo sistema), ilguoju laikotarpiu gali būti daromas neigiamas poveikis su šalies vėliava plaukiojančių laivų saugai, saugumui ir aplinkosauginiam veiksmingumui. Todėl Komisija nusprendė išsiųsti šioms valstybėms narėms oficialų pranešimą, kuriame jų prašoma per du mėnesius užtikrinti atitiktį Direktyvai. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Aviacijos sauga. Komisija ragina VENGRIJĄ laikytis ES taisyklių dėl techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su orlaivių naudojimu skrydžiams
Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų pranešimą, nes ji nesilaikė kai kurių Europos techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų, susijusių su orlaivių naudojimu skrydžiams civilinės aviacijos srityje (Reglamentas (ES) Nr. 965/2012). Šiuo reglamentu nustatomos išsamios skrydžių lėktuvais, sraigtasparniais, oro balionais ir sklandytuvais vykdymo taisyklės, įskaitant vežėjų, kurių saugos priežiūrą vykdo kita valstybė, orlaivių patikrinimus perone. Tačiau Vengrija dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus nesugebėjo užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos reikalavimų, taikomų organizacijoms arba veiksmų rūšiai. Vengrija turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos išdėstytus argumentus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

10. Mokesčiai ir muitų sąjunga

(Daugiau informacijos: Vanessa Mock – tel. +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel. +32 229 87183)

 

Pagrįstos nuomonės

Mokesčiai. Komisija ragina VOKIETIJĄ suderinti administracinę tarpvalstybinio PVM grąžinimo praktiką su ES teise

Šiandien Komisija nusprendė pateikti Vokietijai pagrįstą nuomonę, kuria prašoma suderinti PVM grąžinimo taisykles su ES teisės aktais (PVM direktyva – Tarybos direktyva 2006/112/EB ir PVM grąžinimo direktyva – Tarybos direktyva 2008/9/EB). Šiuo metu Vokietija kai kuriais atvejais atsisako grąžinti PVM kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, nes mano, kad pateiktos informacijos nepakanka, tačiau neprašo pareiškėjo pateikti papildomos informacijos. Todėl prašymai grąžinti PVM atmetami, net jei pareiškėjai atitinka ES teisėje nustatytus esminius reikalavimus. Vokietijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Mokesčiai. Komisija prašo NYDERLANDŲ nustoti apmokestinti mobiliųjų darbuotojų perkeliamo pensijų kapitalą

Šiandien Komisija nusprendė pateikti Nyderlandams pagrįstą nuomonę dėl to, kad ji apmokestina mobiliųjų darbuotojų pensijų kapitalą, perkeliamą į trylika ES valstybių narių, kuriose pensijų fondų išmokos gali būti ne periodinių išmokų formos. Pagal ES teisę mobilieji darbuotojai gali įsidarbinti valstybėse narėse, kuriose pensija gali būti išmokama kaip visa ar dalinė vienkartinė išmoka. Nyderlandų teisės aktais ribojama darbuotojų judėjimo laisvę (SESV 45 straipsnis), laisvė teikti paslaugas (SESV 56 straipsnis) ir laisvas kapitalo judėjimas (SESV 63 straipsnis). Nyderlandams per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

 

Mokesčiai. Komisija ragina PORTUGALIJĄ suderinti Lisabonos oro uosto mokestį su ES teise

Šiandien Komisija nusprendė pateikti Portugalijai pagrįstą nuomonę dėl Lisabonos oro uosto mokesčio suderinimo su ES taisyklėmis. Pagal Portugalijos teisę šiuo metu mokestis taikomas tik Portugalijoje negyvenantiems asmenims. Oro uosto mokesčio taikymas tik Portugalijoje negyvenantiems asmenims prieštarauja SESV 18 ir 21 straipsniams, nes tai yra diskriminacija dėl pilietybės. Portugalijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

Mokesčiai. Komisija ragina JUNGTINĘ KARALYSTĘ suderinti su ES taisyklėmis nacionalinę praktiką dėl PVM minimaliosios vieno langelio sistemos

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Jungtinei Karalystei pagrįstą nuomonę dėl to, kad ji nerenka apmokestinamųjų asmenų, užsiregistravusių pagal ES masto PVM surinkimo sistemą, banko sąskaitų duomenų ir jų neperduoda kitoms valstybėms narėms. Pagal šią PVM minimaliąją vieno langelio sistemą PVM surenkamas už internetu parduodamas e. paslaugas. Šia praktika pažeidžiamos ES administracinio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija taisyklės (Tarybos reglamentas 904/2010 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas 815/2012). Šiuo metu valstybės narės, pageidaujančios grąžinti mokestį apmokestinamiesiems asmenims Jungtinėje Karalystėje, kiekvienu atskiru atveju turi rinkti papildomą informaciją. Dėl to procedūra pasunkėja ir mokesčio grąžinimas užtrunka. Jungtinei Karalystei per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali perduoti bylą Teisingumo Teismui.

 

Oficialus pranešimas ir procedūros pabaiga

Mokesčiai. Komisija ragina ESTIJĄ iš dalies pakeisti keitimosi informacija taisykles ir baigti nagrinėti keturias mokesčių skaidrumo bylas

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Estijai oficialų pranešimą, kuriuo prašoma suderinti taisykles dėl valstybių narių keitimosi tam tikra mokesčių informacija apie kitų ES šalių mokesčių mokėtojus, kaip numatyta Direktyvoje dėl administracinio bendradarbiavimo (DAB1, Tarybos direktyva 2011/16/ES). Šiuo metu pagal Estijos teisę mokesčių administratoriai neprivalo pateikti prašomos informacijos savo partneriams kitose ES valstybėse narėse. Taip pat neprivaloma pradėti mokesčių procedūros siekiant prireikus gauti tokios informacijos arba spontaniškai keistis informacija. Estijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę. Komisija taip pat šiuo metu baigia keturias kitas atskiras mokesčių skaidrumo bylas. Ji palankiai vertina pagal ES teisę (DAB3 ir DAB5, Tarybos direktyvos 2015/2376 ir 2016/2258) Belgijos pateiktą informaciją apie keitimąsi informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus dėl mokesčių ir taisykles, kuriomis mokesčių administratoriams suteikiama prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos. Be to, Komisija nusprendė baigti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Kiprą ir Italiją, nes tos valstybės narės pranešė Komisijai, kad perkėlė į nacionalinę teisę taisykles dėl valstybių narių keitimosi ataskaitomis pagal šalis su kitomis valstybėmis narėmis pagal DAB4 (Tarybos direktyva 2016/881) ir taisykles, kuriomis mokesčių administratoriams suteikiama prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos, kaip reikalaujama pagal DAB5 (Tarybos direktyva 2016/2258).

 

Kiti oficialūs pranešimai

Mokesčiai. Komisija prašo BELGIJOS laikytis pajamų taupymo pajamų apmokestinimo taisyklių

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Belgijai oficialų pranešimą, kuriuo prašoma suderinti su ES teise taisykles dėl taupymo pajamų, gautų iš palūkanų, mokamų Belgijos gyventojams, turintiems sąskaitas Liuksemburge ir Austrijoje. Šiuo metu Belgija atsisako suteikti mokesčių kreditus už iš pirmiau minėtų palūkanų išskaičiuojamą mokestį, taikomą Liuksemburge ir Austrijoje. Tai prieštarauja ES teisei dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo (Tarybos direktyvos 2003/48/EB 14 straipsnis). Belgijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo GRAIKIJOS suderinti su ES teise taisykles dėl užsienyje patirtų nuostolių atskaitymo

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Graikijai oficialų pranešimą dėl įmonių nuostoliams, patirtiems šalies viduje ir kitoje ES ar EEE valstybėje, mokesčių tikslais taikomų skirtingų sąlygų. Šalies viduje ar kitoje ES ar EEE valstybėje gautam įmonių pelnui taikomi Graikijos mokesčiai, tačiau užsienyje patirti nuostoliai vertinami tik pagal Graikijos teisę ir Graikijos mokesčių administratoriaus parengtas gaires. Taikant tokias skirtingas sąlygas ribojama įsisteigimo teisė (SESV 49 straipsnis). Graikijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo ITALIJOS suderinti su ES teise PVM taisykles dėl paslaugų, susijusių su prekių importu, teikimo

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Italijai oficialų pranešimą dėl papildomų sąlygų, taikomų su prekių importu susijusių paslaugų atleidimui nuo PVM. Šiuo metu pagal Italijos teisės aktus nustatyta, kad atleidžiant nuo PVM pagalbines paslaugas, susijusias su prekių importu, į apmokestinamąją vertę turi būti įtraukta ne tik jų vertė, bet ir tas PVM, kuris joms faktiškai taikomas muitinėje, kai vykdomas importas. Tai prieštarauja 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (PVM direktyvos) nuostatoms. Italijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo ITALIJOS panaikinti regioninį motorinių transporto priemonių benzino mokestį

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Italijai oficialų pranešimą, kuriuo prašoma panaikinti regioninį motorinių transporto priemonių benzino mokestį. Šis mokestis yra maždaug 2 centai už litrą benzino, palyginti su 72 centų akcizu, imamu pagal suderintus ES teisės aktus. Šiuo mokesčiu nesiekiama konkrečių tikslų, o tik biudžeto tikslų – tai prieštarauja ES teisei (Akcizų direktyvos 1 straipsnio 2 dalis, Tarybos direktyva 2008/118/EB). Italijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo LATVIJOS iš dalies pakeisti nekilnojamojo turto mokesčio taisykles Rygoje

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Latvijai oficialų pranešimą dėl Rygos miesto tarybos nustatytų diskriminacinių reikalavimų, kad būtų galima taikyti lengvatinius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus. Lengvatiniai tarifai taikomi nuosavybės teise Latvijos piliečiui priklausančiam turtui, jeigu jis deklaruoja jį kaip pagrindinę gyvenamąją vietą. Tačiau kitų ES ir EEE valstybių narių piliečiams taikoma papildoma sąlyga – jie turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Latvijoje prieš septynerius metus iki atitinkamų mokestinių metų. Šia papildoma sąlyga pažeidžiamas laisvas kapitalo judėjimas (SESV 63 straipsnio 1 dalis). Latvijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti jos valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo JUNGTINĖS KARALYSTĖS suderinti su ES teise pajamų mokesčio taisykles

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Jungtinei Karalystei oficialų pranešimą, kuriuo prašoma suderinti su ES teisės aktais taisykles dėl pajamų mokesčio lengvatos nuostoliams, patirtiems perleidus akcijas. Šiuo metu tokia lengvata taikoma tik bendrovių, kurios verslo veiklą vykdo tik arba daugiausia Jungtinėje Karalystėje, akcijoms. Ši taisyklė nepalanki mokesčių mokėtojams, investuojantiems į įmonių, vykdančių veiklą kitose ES valstybėse narėse nei Jungtinė Karalystė, kvalifikuotuosius akcijų paketus. Ja taip pat ribojamas laisvas kapitalo judėjimas (SESV 63 straipsnis). Jungtinei Karalystei per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

Mokesčiai. Komisija prašo JUNGTINĖS KARALYSTĖS suderinti taisykles dėl mokesčio lengvatos prekiautojams teikiamoms paskoloms

Šiandien Komisija nusprendė išsiųsti Jungtinei Karalystei oficialų pranešimą dėl nacionalinio teisės akto dėl mokesčio lengvatos prekiautojams teikiamoms paskoloms. Jungtinės Karalystės teisės aktuose šiuo metu numatyta speciali lengvata, taikoma, kai reikalavimus atitinkanti paskola tampa nesusigrąžinama. Šiuo atveju skolintojas turi teisę reikalauti, kad paskolos suma būtų išskaičiuota iš jo įsipareigojimo mokėti kapitalo prieaugio mokestį arba pelno mokestį, taikomą apmokestinamajam prieaugiui. Tačiau pagal taisykles nesusigrąžinamoms paskoloms, suteiktoms Jungtinės Karalystės gyventojams, ir Jungtinėje Karalystėje negyvenantiems paskolą gavusiems asmenims taikomos skirtingos sąlygos. Dėl to nepagrįstai ribojamas laisvas kapitalo judėjimas (SESV 63 straipsnis). Jungtinei Karalystei per du mėnesius nesiėmus veiksmų, Komisija gali pateikti Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms pagrįstą nuomonę.

 

Procedūros pabaiga

Mokesčiai. Komisija baigia paveldimo turto mokesčio bylą dėl BELGIJOS

Komisija palankiai vertina Belgijos padarytus paveldimo turto mokesčio taisyklių Valonijos regione pakeitimus. Šiuo metu pagal naująsias taisykles Belgijoje esantis nekilnojamasis turtas gali būti atleistas nuo paveldimo turto mokesčio ir gali būti perleistas mirusio asmens, gyvenusio kitoje EEE šalyje, tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir iš Belgijos gyventojo paveldėto nekilnojamojo turto atveju. Šiandien Komisija nusprendė užbaigti šią pažeidimo nagrinėjimo bylą.

MEMO/18/4486

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar