Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Srpanjski paket o povredama: ključne odluke

Bruxelles, 19. srpnja 2018.

Pregled prema području politike

U mjesečnom paketu odluka o povredama Europska komisija („Komisija”) pokreće pravne postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke Komisije prikazane su u nastavku, razvrstane prema području politike. Komisija je usto zaključila 80 predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za daljnjim postupanjem Komisije.

Više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Više pojedinosti o donesenim odlukama dostupno je u registru odluka o povredama.

1. Jedinstveno digitalno tržište

(Više informacija: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

 

Službene opomene

Radiofrekvencijski spektar: Komisija poziva BELGIJU da se pridržava propisa EU-a o radiofrekvencijskom spektru

Europska komisija danas je odlučila uputiti službenu opomenu Belgiji, od koje zahtijeva potpunu provedbu europskih propisa o radiofrekvencijskom spektru na temelju Odluke (EU) 2017/899 o pojasu 700 MHz. U skladu s tom odlukom države članice moraju od 30. lipnja 2020. omogućiti uporabu frekvencijskog pojasa 694–790 MHz („pojas 700 MHz”) za širokopojasne mobilne mreže. Belgija nije sklopila sporazume o prekograničnom usklađivanju frekvencija sa svojim susjedima, prije svega s Njemačkom i Ujedinjenom Kraljevinom, te stoga nije ispunila obveze iz Odluke o pojasu 700 MHz. Rok za sklapanje tih sporazuma istekao je krajem 2017. Posljedica je moguće kašnjenje razvoja mreže 5G u Belgiji i okolnim zemljama. Povezivost mrežom 5G jedan je od najvažnijih prioriteta Komisije, nakon sporazuma o budućim propisima o telekomunikacijama – Zakonika o elektroničkim komunikacijama. Novim će se pravilima osigurati da radiofrekvencijski spektar za mreže 5G do 2020. bude dostupan u cijelom EU-u. Ako Belgija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje o toj temi.

Komisija traži od država članica da u nacionalna zakonodavstva prenesu zakonodavstvo EU-a o kibersigurnosti

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu 17 država članica da u nacionalna zakonodavstva u potpunosti prenesu prvi dio zakonodavstva EU-a o kibersigurnosti. Odluka se odnosi na sljedeće države članice: Austriju, Belgiju, Bugarsku, Dansku, Francusku, Grčku, Hrvatsku, Irsku, Latviju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Nizozemsku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku i Španjolsku. Cilj je Direktive o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (Direktiva NIS; Direktiva 2016/1148/EU) postići jednako visoku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava u cijelom EU-u razvojem nacionalnih kibersigurnosnih sposobnosti, jačanjem suradnje na razini EU-a te obvezivanjem operatora ključnih usluga i pružatelja digitalnih usluga na izvješćivanje o incidentima. Države članice trebale su prenijeti Direktivu NIS u nacionalna zakonodavstva do 9. svibnja 2018. jer je stupila na snagu u kolovozu 2016. Dosad je 11 država članica izvijestilo Komisiju o potpunom prenošenju te Direktive te su u postupku provjere prenošenja kako bi se potpuno prenošenje potvrdilo. Ostale države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na službenu opomenu koju im je uputila Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

2. Ekonomski i financijski poslovi

(Više informacija: Christian Spahr – tel.: +32 229 56194, Annikky Lamp – tel.: +32 229 56151, Enda McNamara – tel.: +32 229 64976)

 

Obrazloženo mišljenje:

Komisija poziva SLOVENIJU da poštuje nepovredivost arhiva ESB-a te da lojalno surađuje u kontekstu zapljene informacija iz Banke Slovenije

Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Sloveniji zbog povrede nepovredivosti arhiva Europske središnje banke (ESB) (Protokol br. 7 uz Ugovor o funkcioniranju Europske unije, UFEU) i obveze lojalne suradnje (članak 4. stavak 3. Ugovora o EU-u, UEU) u kontekstu zapljene dokumenata ESB-a u Banci Slovenije. U kontekstu nacionalne istrage pokrenute protiv službenika banke slovenske su vlasti 6. srpnja 2016. zaplijenile informacije u Banci Slovenije, uključujući dokumente ESB-a i računalnu opremu. ESB nije prethodno odobrio zapljenu tih dokumenata. Komisija nije zadovoljna odgovorima slovenskih tijela na njezin pokušaj da razjasni činjenice i okolnosti dopisom u sustavu EU-Pilot u prosincu 2016. i službenom opomenom u svibnju 2017. Obrazloženim mišljenjem ne dovode se u pitanje ovlasti nacionalnih tijela u skladu s nacionalnim postupcima. Slovenska tijela imaju rok od dva mjeseca da odgovore na obrazloženo mišljenje. U ovom pitanju Komisija blisko surađuje i s ESB-om.

 

3. Energetika

(Više informacija: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Unutarnje energetsko tržište: Komisija upućuje Sudu predmete protiv NJEMAČKE i MAĐARSKE jer se nisu potpuno uskladile s trećim energetskim paketom

Njemačka upućena na Sud zbog trećeg energetskog paketa: Komisija Sudu Europske unije upućuje predmet protiv Njemačke kako bi se osigurala pravilna provedba Direktive o električnoj energiji (Direktiva 2009/72/EZ) i Direktive o plinu (Direktiva 2009/73/EZ). Obje su direktive dio trećeg energetskog paketa i sadržavaju ključne odredbe za pravilno funkcioniranje energetskih tržišta. Njemačka nije osigurala potpuno pridržavanje pravila o nadležnostima i neovisnosti nacionalnog regulatornog tijela. Prije svega, regulatorno tijelo nema potpunu slobodu odlučivanja pri određivanju mrežnih tarifa i ostalih uvjeta za pristup mrežama i uslugama uravnoteženja jer su brojni elementi za određivanje tih tarifa i uvjeta u velikoj mjeri utvrđeni detaljnim propisima koje je donijela savezna vlada. Nadalje, Njemačka je nepravilno prenijela u nacionalno zakonodavstvo nekoliko zahtjeva u pogledu modela razdvajanja neovisnih operatera prijenosnog sustava. Na primjer, pravila o neovisnosti osoblja i uprave operatera nisu potpuno u skladu s tim direktivama, a iz definicije vertikalno integriranog poduzeća pogrešno su isključene aktivnosti izvan EU-a. Službena opomena Njemačkoj upućena je u veljači 2015., a obrazloženo mišljenje u travnju 2016. S obzirom na to da još nije postignuta usklađenost s pravom EU-a, Komisija je odlučila uputiti te predmete Sudu. Komisija upućuje Sudu predmet protiv Mađarske zbog njezina zakonodavstva o tarifama za energetsku mrežu. Europska komisija upućuje Sudu predmet protiv Mađarske kako bi se osigurala pravilna provedba zahtjeva iz trećeg energetskog paketa u pogledu mrežnih tarifa. U trećem energetskom paketu propisuje se da tarife koje operatori mreže naplaćuju za upotrebu elektroenergetskih i plinskih mreža moraju biti regulirane kako bi se spriječilo protutržišno postupanje, a nacionalnim se regulatornim tijelima povjerava određivanje tih tarifa ili metodologije njihova utvrđivanja. Nakon što je pregledala zakonodavne mjere koje je Mađarska donijela u području energetike, Komisija je ustanovila da se prema mađarskom zakonu neke vrste troškova izuzimaju pri izračunu tarifa za elektroenergetske i plinske mreže, što je kršenje načela povrata troškova naplatom tarifa, propisanog uredbama o električnoj energiji i plinu. Osim toga, Komisija je ustanovila da je Mađarska donijela izmjene svojeg zakonodavstva u području energetike kojima se ugrožava pravo tržišnih subjekata na potpuno sudsko preispitivanje odluka nacionalnog regulatornog tijela o mrežnim tarifama. Komisija je u vezi s tim pitanjima Mađarskoj u veljači 2015. uputila službenu opomenu, a zatim i dva obrazložena mišljenja, u prosincu 2016. i travnju 2017. S obzirom na to da još nije postignuta usklađenost s pravom EU-a, Komisija je odlučila uputiti te predmete Sudu. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

 

Službene opomene

Energetska učinkovitost: Komisija poziva sedam država članica da pravilno prenesu propise EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službene opomene Cipru, Irskoj, Malti, Nizozemskoj, Sloveniji, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini jer nisu pravilno prenijeli ili proveli određene zahtjeve iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). Tom se direktivom uspostavlja zajednički okvir mjera za poticanje energetske učinkovitosti u Uniji kako bi se ostvario cilj povećanja energetske učinkovitosti Unije za 20 % do 2020., a nakon toga otvorio put daljnjim poboljšanjima energetske učinkovitosti. Dotične države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

4. Okoliš

(Više informacija: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

 

Obrazložena mišljenja

Buka: Komisija poziva PORTUGAL i ŠPANJOLSKU da izrade karte buke i akcijske planove za upravljanje bukom iz okoliša

Komisija poziva Portugal i Španjolsku da se pridržavaju ključnih odredbi prava EU-a o buci (Direktiva 2002/49/EZ). Direktivom o buci od država članica traži se da izrade karte buke iz kojih se vidi izloženost buci u većim gradskim područjima, uz glavne željezničke pravce, glavne ceste i veće zračne luke. Na temelju tih se karata potom utvrđuju mjere za smanjivanje zagađenja bukom. Nakon što je u rujnu 2016. primila prvu opomenu, Španjolska još nije dostavila strateške karte buke i akcijske planove za brojne aglomeracije, glavne ceste i željezničke pravce na svojem državnom području. Nadalje, Španjolska nije pregledala ili/ni revidirala postojeće akcijske planove za veće zračne luke. Ni u Portugalu nije bilo napretka nakon što mu je Komisija u svibnju 2017. uputila prvo upozorenje. U izvješćima koja su podnijela portugalska tijela potvrđeno je da strateške karte buke nisu izrađene za dvije velike aglomeracije ni za 123 glavne ceste, a akcijski planovi nisu izrađeni za tri aglomeracije, 60 glavnih dionica željezničkih pravaca ni za 466 dionica glavnih cesta. Španjolska i Portugal imaju rok od dva mjeseca za odgovor, a ako to ne učine Komisija može odlučiti uputiti predmete protiv njih Sudu Europske unije.

Zrak: Komisija poziva RUMUNJSKU da provede pravila EU-a o industrijskim emisijama

Komisija od Rumunjske zahtijeva da u potpunosti prenese zakonodavstvo EU-a o ograničavanju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (Direktiva (EU) 2015/2193) u svoje nacionalno zakonodavstvo. Direktivom se uređuju emisije SO2, NOx i čestica u zrak s ciljem njihova smanjenja i ublažavanja opasnosti za zdravlje ljudi i okoliš koje oni mogu uzrokovati. Njome se utvrđuju i pravila za praćenje emisija ugljikova monoksida. Države članice trebale su izvijestiti o nacionalnim mjerama kojima je ta Direktiva prenesena u njihova nacionalna zakonodavstva do 19. prosinca 2017. Budući da je Rumunjska propustila rok, Komisija joj je uputila službenu opomenu u siječnju 2018. Kako je Rumunjska još uvijek nije izvijestila o tim mjerama, Komisija joj sada upućuje obrazloženo mišljenje. Rumunjska ima rok od dva mjeseca za odgovor. Ne dobije li prikladan odgovor, Komisija može uputiti predmet protiv Rumunjske Sudu Europske unije.

Voda: Komisija zahtijeva od ŠPANJOLSKE da poštuje pravila EU-a o sprečavanju poplava

Komisija poziva Španjolsku da se uskladi sa zahtjevima Direktive o poplavama (Direktiva 2007/60/EZ). Direktivom se nastoji smanjiti rizik od posljedica poplava za zdravlje, gospodarske aktivnosti i okoliš. U skladu s propisima EU-a države članice morale su dovršiti i objaviti planove upravljanja rizicima od poplava te o njima obavijestiti Komisiju do 22. ožujka 2016. Komisija je u ožujku 2018. uputila službenu opomenu španjolskim tijelima jer nisu dovršila, objavila niti joj priopćila planove upravljanja rizicima od poplava za svih sedam vodnih područja Kanarskih otoka. Budući da je Španjolska još nije obavijestila o tim planovima, Komisija joj upućuje obrazloženo mišljenje. Španjolska ima dva mjeseca za odgovor. Ako Španjolska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet protiv Španjolske može se uputiti Sudu Europske unije.

 

Službene opomene

Priroda: Komisija traži od BUGARSKE da poboljša provedbu zakonodavstva EU-a o prirodi

Komisija upućuje još jednu službenu opomenu Bugarskoj zbog sustavnih propusta u provedbi zakonodavstva EU-a o prirodi. Direktivom EU-a o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i Direktivom o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) uspostavljena je Natura 2000, europska mreža zaštićenih područja. Gospodarske aktivnosti mogu se odvijati na područjima mreže Natura 2000 pod uvjetom da nema štetnog utjecaja na cjelovitost tih područja. U Bugarskoj nije uzet u obzir kumulativni učinak postojećih i odobrenih planova i projekata na područja mreže Natura 2000 te se i dalje odobrava mnogo onih koji su velika prijetnja ciljevima očuvanja. Taj sustavni problem prvi je put prepoznat prije deset godina i, unatoč tome što je Bugarska u međuvremenu poduzela određene mjere da ga riješi on i dalje postoji te Komisija redovito prima pritužbe zbog planova i projekata koji se odobravaju na temelju neprikladnih procjena, pa čak i bez procjena. Komisija je stoga odlučila Bugarskoj uputiti još jednu službenu opomenu i dati joj dva mjeseca za odgovor. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Voda za piće: Komisija zahtijeva od Irske da svojim građanima osigura pitku vodu

Europska komisija odlučila je uputiti službenu opomenu Irskoj jer nije ispunila obveze iz Direktive o vodi za piće (Direktiva Vijeća 98/83/EZ) te je dopustila prekoračenje vrijednosti parametara za trihalometan (THM-ove). Cilj te direktive zaštita je zdravlja od negativnih učinaka onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezine zdravstvene ispravnosti i čistoće. Voda za piće za 500 000 ljudi u Irskoj već dulje vrijeme sadržava prekomjerne količine trihalometana. Ta kemikalija, koje uglavnom nastaje kao nusproizvod pri dezinfekciji vode za piće klorom, predstavlja rizik za zdravlje. Irska tijela nisu poduzela odgovarajuće mjere da smanje vrijednost THM-ova niti su obavijestila potrošače o zdravstvenim posljedicama. Irska ima rok od dva mjeseca za odgovor. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Otpadne vode: Komisija zahtijeva od ITALIJE da ispuni zahtjeve EU-a o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

Komisija poziva Italiju da poštuje pravo EU-a o komunalnim otpadnim vodama i osigura da se komunalne otpadne vode iz svih naselja s više od 2000 stanovnika prikupljaju i pročišćavaju. U skladu s pravom EU-a (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ) gradovi moraju osigurati potrebnu infrastrukturu za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Nepročišćene otpadne vode mogu ugroziti zdravlje i onečistiti jezera, rijeke, tlo te priobalne i podzemne vode. Protiv Italije se već vode tri zasebna postupka zbog povrede jer je u više navrata kršila odredbe Direktive, ali procjenom najnovijih podataka koje je dostavila Italija utvrđeno je da i velik broj manjih naselja (njih 276) krši temeljne obveze prikupljanja, pročišćavanja i praćenja. S obzirom na razmjer tih nedostataka, Komisija Italiji upućuje službenu opomenu. Talijanska tijela moraju odgovoriti u roku od dva mjeseca. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Priroda: Komisija od POLJSKE zahtijeva da poštuje pravila o zaštiti prirode

Komisija poziva Poljsku da osigura primjerene zaštitne mjere za zaštićene šume, kako je propisano zakonodavstvom EU-a o prirodi. Propisima EU-a o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) uspostavljena je Natura 2000, europska mreža zaštićenih područja radi sprečavanja moguće štete. U skladu s tim propisima planovi gospodarenja šumama i aktivnosti poput sječe u zaštićenim područjima moraju biti podvrgnuti procjeni utjecaja prije nego što budu odobreni. Nedavnim izmjenama poljskog zakona uvode se izuzeća za aktivnosti gospodarenja šumama koja ugrožavaju sustav zaštite. Osim toga, prema poljskom zakonu javnost nema pristup pravosuđu kad je riječ o planovima gospodarenja šumama. Budući da ti planovi mogu znatno utjecati na područja mreže Natura 2000, javnosti je u tom pogledu uskraćena učinkovita sudska zaštita u skladu s Direktivom o staništima. Zbog toga je Komisija odlučila Poljskoj uputiti službenu opomenu i dati joj dva mjeseca za odgovor. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Otpad: Komisija poziva POLJSKU da osigura djelotvornu primjenu prava EU-a o otpadnim vozilima

Komisija upućuje službenu opomenu Poljskoj jer nije osigurala da se dotrajala vozila rastavljaju i recikliraju na ekološki prihvatljiv način. Direktiva o otpadnim vozilima (Direktiva 2000/53/EZ) dio je opsežnih nastojanja da se Europa pretvori u kružno gospodarstvo u kojem se otpad sustavno ponovno koristi, prerađuje ili reciklira. U sadašnjem poljskom zakonu nema sankcija ako se ne registriraju uvezena vozila ili ako se nadležna tijela ne obavijeste o stjecanju ili prodaji takvih vozila. Nedostatak preciznih informacija koči nastojanja da se zbrinjavanje tih vozila osigura u skladu s Direktivom. Neprimjereno postupanje s otpadnim vozilima može ozbiljno ugroziti okoliš jer nesigurno rukovanje tekućinom iz klimatizacijskih uređaja, akumulatorskom kiselinom, plastičnim dijelovima i gumama predstavlja ozbiljan rizik za ljudsko zdravlje i okoliš. Poljska ima rok od dva mjeseca za odgovor.

Dobrobit životinja: Komisija poziva šest država članica da pravilno provedu mjere za zaštitu laboratorijskih životinja

Europska komisija odlučila je šest država članica (Estoniji, Njemačkoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj i Španjolskoj) uputiti službene opomene zbog nepravilna prenošenja u nacionalno zakonodavstvo pravila EU-a o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (Direktiva 2010/63/EU). Direktivom, koju je trebalo prenijeti do 10. studenoga 2012., osigurava se visoka razina dobrobiti životinja, ali se istodobno štiti pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njome se želi što više smanjiti broj životinja koje se koriste u pokusima te se propisuje upotreba alternativnih pristupa ako je moguće. U nacionalnom zakonodavstvu svih šest država članica brojni su propusti.

U estonskom zakonu ima nedostataka u prenošenju više od dvadeset članaka Direktive i tri njezina priloga; njemački je zakon manjkav u području inspekcijskih pregleda, stručne osposobljenosti osoblja i prisutnosti veterinara. Portugalski zakon, primjerice, ne uključuje odredbe o inspekcijskim pregledima i ne osigurava da postupci koji uzrokuju jaku bol mogu biti samo privremeni; rumunjski je zakon manjkav u području sankcija i obveze prisutnosti veterinara; u slovačkom zakonu nedostaju obveze u pogledu anestezije te djelotvornih i odvraćajućih sankcija, a španjolska su tijela uočila propuste u svom zakonu, ali ih još nisu ispravila u područjima kao što su vođenje evidencije i zaštitna klauzula za upotrebu primata osim čovjeka. Države članice moraju odgovoriti u roku od dva mjeseca. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Zrak: Komisija od RUMUNJSKE zahtijeva da provede pravila EU-a o industrijskim emisijama

Komisija upućuje službenu opomenu Rumunjskoj zbog toga što nije kontrolirala emisije sumporovog dioksida iz dva velika uređaja za loženje. U skladu s Direktivom o industrijskim emisijama (Direktiva 2010/75/EU), kojom se građani štite od opasnih emisija iz industrijskih postrojenja, države članice moraju poštovati nacionalne gornje granice emisija krutih čestica i sumporovog dioksida. Uređaji za loženje obuhvaćeni prijelaznim nacionalnim planom mogu odstupati od strogih ograničenja emisija do 2020., pod uvjetom da i dalje poštuju nacionalno ograničenje. Dva velika uređaja za loženje – Govora 2 i Deva 2 – znatno su podigla razine emisija sumporovog dioksida i krutih čestica u Rumunjskoj iznad nacionalnih gornjih granica, što je uvelike utjecalo na okoliš i javno zdravlje. S obzirom na to da Rumunjska ne poduzima mjere koje su potrebne za sprečavanje tih prekoračenja, Komisija je odlučila pokrenuti postupak zbog povrede te joj je uputila službenu opomenu. Rumunjska ima dva mjeseca za odgovor. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Zaštita prirode: Komisija od SLOVAČKE zahtijeva da poštuje pravila o zaštiti prirode

Komisija upućuje službenu opomenu Slovačkoj jer nije osigurala primjerenu zaštitu prirode, zbog čega broj ptica znatno opada. Propisima EU-a o pticama (Direktiva 2009/147/EZ) i staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) uspostavljena je Natura 2000, europska mreža zaštićenih područja radi sprečavanja moguće štete. U skladu s tim propisima planovi gospodarenja šumama i aktivnosti poput sječe u zaštićenim područjima moraju biti podvrgnuti procjeni utjecaja prije nego što budu odobreni. Te odredbe ne postoje u slovačkom zakonodavstvu. Posljedično se populacija tetrijeba gluhana (Tetrao Urogallus) prepolovila otkad je Slovačka pristupila EU-u 2004. Štoviše, Slovačka nije donijela posebne mjere očuvanja koje su za tu vrstu propisane Direktivom o pticama jer planovi upravljanja dotičnim područjima nisu odobreni. Slovačka ima dva mjeseca za odgovor. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

Odgovornost za štetu nanesenu okolišu: Komisija poziva ŠVEDSKU da u potpunosti prenese Direktivu o odgovornosti za okoliš

Komisija od Švedske zahtijeva da ispravno prenese pravila o odgovornosti za okoliš u svoje nacionalno zakonodavstvo radi osiguravanja zadovoljavajuće razine zaštite građana. Direktivom o odgovornosti za okoliš (Direktiva 2004/35/EZ) uspostavljen je pravni okvir za odgovornost za okoliš na temelju načela „onečišćivač plaća” s ciljem sprečavanja i otklanjanja ekološke štete. Takva šteta uključuje štetu nanesenu vodenim površinama, zaštićenim vrstama i staništima te tlu. U skladu s Direktivom fizičke ili pravne osobe, uključujući nevladine organizacije za zaštitu okoliša, koje trpe, ili je vjerojatno da će trpjeti, posljedice ekološke štete imaju pravo od nadležnih tijela tražiti da poduzmu mjere za otklanjanje štete. Zbog problema s definicijom štete nanesene vodama u švedskom zakonodavstvu ekološka šteta koja se nanosi morskim vodama trenutačno ne podliježe pravilima EU-a o odgovornosti za okoliš. Komisija je stoga odlučila uputiti službenu opomenu Švedskoj. Švedska ima rok od dva mjeseca za odgovor. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

 

Zaključenje

Nitrati: Komisija zaključuje postupak zbog povrede protiv POLJSKE

Europska komisija danas je odlučila zaključiti postupak zbog povrede koji je pokrenut protiv Poljske jer nije na odgovarajući način zajamčila rješavanje problema onečišćenja voda nitratima. Sud Europske unije izjavio je 20. studenoga 2014. da Poljska nije proglasila dovoljno zona ranjivima i da nije uključila odgovarajuće mjere u programe djelovanja, kako se zahtijeva Direktivom o nitratima (Direktiva Vijeća 91/676/EEZ). Usklađenost Poljske s Direktivom o nitratima osobito je važna u rješavanju ozbiljnog problema onečišćenja Baltičkog mora, u kojemu su izmjerene prekomjerne razine nitrata. Gotovo sve vode u Poljskoj slijevaju se u Baltičko more. Poljska je u srpnju 2017. donijela novi Zakon o vodama te se otada program djelovanja, umjesto u malom dijelu države, primjenjuje na čitavom državnom području Poljske. Poljska je u novom programu djelovanja odredila i odgovarajuće mjere kojima se rješavaju utvrđeni problemi.

 

5. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

(Više informacija: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Komisija obustavlja predmet protiv HRVATSKE upućen Sudu jer nije izmijenila Zakon o privatizaciji društva za opskrbu energijom INA-Industrija nafte d.d. (INA)

Europska komisija odlučila je obustaviti predmet protiv Hrvatske upućen Sudu EU-a s obzirom na novi razvoj događaja. Komisija je 13. srpnja 2017. odlučila uputiti Sudu predmet protiv Hrvatske jer nije uskladila Zakon iz 2002. o privatizaciji društva INA-Industrija nafte d.d. (Zakon o INI) s propisima EU-a o slobodnom kretanju kapitala i slobodi poslovnog nastana. Otada su hrvatska tijela s Komisijom raspravljala o izmjenama potrebnima kako bi se Zakon o INI uskladio s propisima EU-a. Nedavno su podnijela nacrt izmjene navedenog Zakona kojim bi se uz dodatne prilagodbe odgovorilo na glavna pitanja koja brinu Komisiju. Hrvatska je podnijela i plan njegova donošenja kojim bi se omogućilo rješenje prije moguće presude Suda. Komisija stoga smatra da bi upućeni predmet trebalo obustaviti do donošenja izmjene Zakona o INI. Ako tijekom narednih mjeseci po tom pitanju ne bude postignut daljnji napredak, moglo bi se razmotriti ponovno pokretanje postupka. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

Tržišta vrijednosnih papira: Komisija upućuje Sudu predmete protiv SLOVENIJE i ŠPANJOLSKE jer nisu u svoje zakonodavstvo potpuno uključile pravila EU-a o tržištima financijskih instrumenata

Europska komisija danas je odlučila uputiti predmete protiv Slovenije i Španjolske Sudu Europske unije zbog nepotpune provedbe pravila EU-a o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II) kao i direktive kojom se ona dopunjuju (Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593). Ta su pravila ključni elementi potrebni za pravilno funkcioniranje tržišta vrijednosnih papira, a potrebna su i za daljnje funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta. Ako države članice ne prenesu ta pravila, ulagači neće moći imati koristi od poboljšane zaštite ulagača omogućene MIFID-om II. To uključuje zaštitne mjere za financijske instrumente i novčana sredstva koja pripadaju klijentima, obveze u pogledu upravljanja proizvodima i pravila koja se primjenjuju na davanje i primanje naknada, provizija i drugih novčanih i nenovčanih koristi. Neprenošenje pravila čini tržišta manje sigurnima kao mjesta trgovanja, a u tom slučaju ni investicijska poduzeća nisu dužna poslovati u skladu sa strožim i transparentnijim operativnim zahtjevima. Nadalje, nadležna nacionalna tijela država članica koje nisu prenijele pravila ne mogu izdati pravno valjana odobrenja za aktivnosti koje prethodno nisu bile regulirane, ili koje su bile regulirane drugačije na temelju MiFID-a I. To uključuje rad mjesta trgovanja, kao što su regulirana tržišta, multilateralne trgovinske platforme (MTF) i organizirane trgovinske platforme (OTF), i registraciju investicijskih poduzeća reguliranih na temelju MiFID-a I kao sistematskih internalizatora. Nepotpunim prenošenjem tih pravila EU-a narušava se jedinstveno tržište jer su se ona počela primjenjivati 3. siječnja 2018. te dopunjuju odredbe Uredbe o tržištima financijskih instrumenata (MIFIR). Prekogranični sustav „putovnica” za različite investicijske usluge i aktivnosti možda neće funkcionirati jednako uredno kao među državama članicama koje su u potpunosti prenijele pravila iz MiFID-a II. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

Financijske usluge: Komisija upućuje predmet protiv ŠPANJOLSKE Sudu Europske unije jer nije primijenila bonitetna pravila EU-a za banke i investicijska društva

Komisija je odlučila uputiti predmet protiv Španjolske Sudu Europske unije jer nije u potpunosti provela Direktivu o kapitalnim zahtjevima (Direktiva 2013/36/EU). Španjolska do danas nije u potpunosti provela ta pravila EU-a te određene odredbe i dalje nisu prenesene u nacionalno zakonodavstvo. One se odnose uglavnom na sljedeće aspekte: neke ovlasti i diskrecijska prava nadležnih nacionalnih tijela u odnosu na investicijska poduzeća; izricanje upravnih kazni ili drugih mjera koje se primjenjuju na institucije odgovorne za teške povrede odredaba o sprečavanju pranja novca. Odredbe koje nedostaju uključuju i mehanizme za zviždače u slučaju povreda kapitalnih zahtjeva, pravila o integritetu i neovisnosti članova upravljačkog tijela i obveze španjolskih nadležnih tijela da se obrate konsolidirajućem nadzornom tijelu kako bi prikupila informacije, čime se otežava suradnja nadzornih tijela. Konačno, u Španjolskoj su pravila o korporativnom upravljanju blaža s obzirom na to da obveza kojom se nalaže da upravljačka tijela institucija budu raznolika i stručna nije prenesena. U toj se direktivi, zajedno s Uredbom o kapitalnim zahtjevima (Uredba (EU) br. 575/2013), utvrđuju bonitetni zahtjevi za kreditne institucije i investicijska društva u EU-u utvrđivanjem pravila o iznosu kapitala koji institucije moraju posjedovati kako bi pokrile moguće gubitke zbog rizika kojima su izložene. Direktivom se usto uvode pravila o izdavanju odobrenja za rad i nadzoru institucija, suradnji u području nadzora, upravljanju rizicima, korporativnom upravljanju (uključujući primitke) i zaštitnim slojevima kapitala. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

 

Službene opomene

Financijske usluge: Komisija poziva RUMUNJSKU da uskladi svoje propise o osiguranju motornih vozila s pravilima EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Rumunjskoj kojom od nje zahtijeva da se očituje o nacionalnim pravilima o osiguranju motornih vozila od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama. Važećim je nacionalnim pravilima propisana obveza prethodnog obavješćivanja o svakoj namjeravanoj izmjeni premija, a njima se nameće i nekoliko ograničenja načina na koje osiguratelji mogu izračunati premije. Komisija smatra da su te obveze u suprotnosti s člancima 21. i 181. Direktive Solventnost II, kako se tumače sudskom praksom Suda o načelu oslobođenja od carina. Dotično nacionalno zakonodavstvo sadržava i odredbe u skladu s kojima osiguratelji moraju za određene kategorije vozila izdati policu valjanu isključivo na državnom području Rumunjske i utvrditi premiju uzimajući u obzir povezane rizike. Prema mišljenju Komisije te su odredbe u suprotnosti s člankom 14. Direktive o osiguranju motornih vozila, kojim se zahtijeva da police osiguranja motornih vozila od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama pokrivaju čitavo područje Unije na temelju jedinstvene premije osiguranja. Ako Rumunjska u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje o toj temi.

6. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

(Više informacija: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

 

Službene opomene

Slobodno kretanje stručnjaka: Komisija poziva 27 država članica da se pridržavaju pravila EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija

Komisija je danas odlučila službeno opomenuti 27 država članica (sve države članicame osim Litve) u pogledu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva i prakse s pravilima EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2005/36/EZ kako je izmijenjena Direktivom 2013/55/EU). Europska unija uspostavila je moderan sustav priznavanja stručnih kvalifikacija i iskustva diljem EU-a. Njime se stručnjacima koji žele poslovati ili pružati usluge u drugim državama članicama olakšava priznavanje kvalifikacija, istodobno jamčeći poboljšanu razinu zaštite potrošača i građana. Osiguravanje dosljedne primjene tih pravila u korist građana i poduzeća od osobite je važnosti za Komisiju. Službene opomene obuhvaćaju pitanja koja su ključna za funkcioniranje Direktive o stručnim kvalifikacijama, posebno uvođenje europske strukovne iskaznice, mehanizam upozoravanja, mogućnost djelomičnog pristupa profesionalnoj djelatnosti, proporcionalnost jezičnih zahtjeva i uspostavu centara za pomoć. Komisija ukazuje i na transparentnost i proporcionalnost regulatornih prepreka profesionalnim uslugama dijelom spomenutih u njezinoj Komunikaciji o preporukama za reformu regulative u području profesionalnih usluga iz siječnja 2017. Sve dotične države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Javna nabava: Komisija zahtijeva od AUSTRIJE da se pridržava prava EU-a u ugovorima o čišćenju otpada

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Austriji zbog postupka nadmetanja za ugovor o pružanju javnih usluga čišćenja odlagališta opasnog otpada u Bečkom Novom Mjestu. Zakonodavstvom EU-a o javnoj nabavi zahtijeva se da se za sve ugovore o javnoj nabavi iznad određenog praga provede natječaj na razini EU-a uz poštovanje načela transparentnosti, jednakog postupanja i nediskriminacije. Komisija smatra da je javni naručitelj (BALSA) prekršio pravila EU-a o javnoj nabavi (članak 28., članak 23. stavak 2., članak 2. i članak 23. stavak 1. Direktive 2004/18/EZ) na nekoliko načina. Javni se naručitelj koristio pregovaračkim postupkom s prethodnom objavom bez pružanja dostatnog obrazloženja; tehničke su specifikacije onemogućavale jednak pristup svim ponuditeljima i, konačno, projekt odabranog ponuditelja nije bio usklađen s tehničkim specifikacijama kad je riječ o recikliranju aluminijske troske. Austrija ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može Austriji uputiti obrazloženo mišljenje.

Tlačna oprema: Komisija od ITALIJE zahtijeva da osigura pravilnu primjenu prava EU-a

Europska komisija danas je odlučila uputiti službenu opomenu Italiji jer nije osigurala da su svi spremnici za ukapljeni naftni plin stavljeni na tržište ili u upotrebu usklađeni sa zahtjevima iz Direktive o tlačnoj opremi (Direktiva 2014/68/EU, kojom je od 19. srpnja 2016. zamijenjena Direktiva 97/23/EZ). U skladu s pravom EU-a posebni se zahtjevi primjenjuju na spremnike za ukapljeni naftni plin ovisno o tome koriste li se iznad ili ispod tla, s obzirom na različitu razinu rizika za građane. Italija je dopustila da se neki stariji spremnici za ukapljeni naftni plin, prvotno konstruirani za nadzemnu upotrebu, preinače i upotrebljavaju kao podzemne posude za ukapljeni naftni plin. Komisija smatra da se proizvodi preinačeni na taj način trebaju smatrati proizvodima različitima od originalnih posuda i da se njihova usklađenost s pravilima EU-a mora provjeriti prije njihova ponovnog stavljanja na tržište. S obzirom da to nije učinila, Komisija smatra da Italija krši Direktivu o tlačnoj opremi. Italija ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Slobodno kretanje robe: Komisija poziva SLOVENIJU da ukine ograničenja koja se primjenjuju na sustave zaštite od udara munje

Europska komisija danas je odlučila uputiti službenu opomenu Sloveniji zbog ograničenja koja primjenjuje na ugradnju aktivnih ESE (Early Streamer Emission) gromobrana na zgrade u Sloveniji i njihovu upotrebu. Prema slovenskom su zakonodavstvu ugradnja i upotreba aktivne gromobranske zaštite na temelju normi druge države EU-a dopuštene samo uz instalacije usklađene sa slovenskim tehničkim pravilima, a ne kao samostalna zaštita zgrada. Slovenija usto zahtijeva da se dokaže razina sigurnosti svake instalacije sustava aktivne zaštite od udara munje, čak i ako je proizvod zakonito stavljen na tržište u drugim državama članicama. Ti su zahtjevi prepreka uvozu gromobrana. Komisija smatra da su ta ograničenja u suprotnosti s načelom uzajamnog priznavanja i da se njima krše pravila EU-a o slobodnom kretanju robe, što je zabranjeno člankom 34. UFEU-a. Slovenija ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Slobodno kretanje robe: Komisija zahtijeva od ŠPANJOLSKE da ukine ograničenja uvoza čeličnih konstrukcija i betona

Europska komisija danas je odlučila uputiti službenu opomenu Španjolskoj zbog ograničenja uvoza čeličnih konstrukcija i betona koji se upotrebljavaju u građevinarstvu. Trgovina proizvodima koji ne podliježu zajedničkim pravilima EU-a na jedinstvenom je tržištu uređena načelom uzajamnog priznavanja. U skladu s tim načelom proizvod koji se zakonito prodaje u jednoj državi može se prodavati u drugoj državi EU-a bez ikakvih promjena ili prilagodbi. Važećim se španjolskim pravnim okvirom ne predviđa nikakav mehanizam priznavanja oznaka kvalitete koje su dodijelile druge države članice, čime se otežava pristup uvezenih materijala španjolskom tržištu. Kad je riječ o tim proizvodima, oznaka kvalitete dokaz je da proizvod ispunjava određenu razinu učinkovitosti. Primjenjujući načelo uzajamnog priznavanja, oznake dodijeljene u jednoj državi članici trebale bi biti priznate u drugoj državi članici te bi im za istu razinu učinkovitosti trebala biti dodijeljena jednakovrijedna zajamčena oznaka kvalitete. Komisija smatra da je trenutačna praksa u Španjolskoj u suprotnosti s pravilima EU-a o slobodnom kretanju robe (članak 34. UFEU-a). Španjolska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može Španjolskoj uputiti obrazloženo mišljenje.

7. Pravosuđe, zaštita potrošača i ravnopravnost spolova

(Više informacija: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Povrede: Komisija upućuje Sudu predmet protiv Grčke, Irske i Rumunjske zbog neprovođenja pravila o borbi protiv pranja novca

Komisija je danas uputila Sudu Europske unije predmet protiv Grčke i Rumunjske zbog neprenošenja Četvrte direktive o borbi protiv pranja novca u nacionalno zakonodavstvo. Irska je provela samo vrlo mali dio pravila te je stoga Sudu upućen i predmet protiv nje. Komisija predlaže da Sud odredi naplatu paušalnog iznosa i dnevnih kazni sve dok te tri zemlje ne poduzmu potrebne mjere. Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: Pranje novca i financiranje terorizma utječu na cijeli EU. Ne možemo dopustiti da bilo koja zemlja EU-a bude „najslabija karika”. Pranje novca u jednoj zemlji može potaknuti, a često i potiče kaznena djela u drugoj zemlji. Zbog toga zahtijevamo da sve države članice poduzmu potrebne korake za borbu protiv pranja novca te na taj način iscrpe sredstva za financiranje kriminala i terorizma. Nastavit ćemo pozorno pratiti provedbu tih pravila EU-a u državama članicama jer je to prioritet. Države članice morale su do 26. lipnja 2017. prenijeti Četvrtu direktivu o borbi protiv pranja novca u nacionalna zakonodavstva. Tim se pravilima pojačavaju postojeća pravila, i to na sljedeće načine: strožom obvezom procjene rizika za banke, pravnike i računovođe; postavljanjem jasnih zahtjeva u pogledu transparentnosti u vezi s vlasništvom za poduzeća; olakšavanjem suradnje i razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama iz različitih država članica radi otkrivanja i praćenja sumnjivih prijenosa novca kako bi se spriječilo i otkrilo pranje novca ili financiranje terorizma; uspostavom usklađene politike prema zemljama izvan EU-a s nedovoljnim pravilima za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma; jačanjem ovlasti nadležnih tijela za sankcioniranje. U međuvremenu, zbog otkrića u slučaju „panamski dokumenti” i terorističkih napada u Europi Komisija je predložila Petu direktivu o borbi protiv pranja novca kako bi se dodatno pojačala borba protiv pranja novca i financiranja terorizma. Novim se pravilima nastoji osigurati visoka razina zaštitnih mjera usmjerenih na financijske tokove iz visokorizičnih trećih zemalja, poboljšati pristup financijsko-obavještajnih jedinica informacijama, stvoriti centralizirane registre bankovnih računa te suzbiti rizike od financiranja terorizma povezane s virtualnim valutama i karticama s unaprijed uplaćenim sredstvima. Pravila su stupila na snagu 9. srpnja 2018. nakon objave u Službenom listu EU-a, a države članice moraju prenijeti Petu direktivu o borbi protiv pranja novca u nacionalno zakonodavstvo do 10. siječnja 2020. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

 

Obrazložena mišljenja

Borba protiv pranja novca: Komisija poziva LATVIJU, MALTU i ŠPANJOLSKU da u potpunosti prenesu Četvrtu direktivu o borbi protiv pranja novca

Komisija je danas uputila obrazložena mišljenja Latviji i Španjolskoj te dodatno obrazloženo mišljenje Malti zbog neprenošenja Četvrte direktive o borbi protiv pranja novca u nacionalno zakonodavstvo. Španjolska je samo djelomično prenijela pravila, a Komisija je zaključila da je prenošenje u Latviji i Malti nepotpuno. Pravila za suzbijanje pranja novca ključna su u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Slučaj „panamski dokumenti” i drugi skandali pokazali su da su u borbi protiv pranja novca potrebna stroža pravila. Nedostaci u jednoj državi članici utječu na sve ostale države članice. Zbog toga je učinkovita borba protiv pranja novca jedna od ključnih točaka pristupa EU-a borbi protiv kaznenih djela u Europi. Sve države članice morale su do 26. lipnja 2017. prenijeti pravila iz Četvrte direktive o borbi protiv pranja novca. Trenutačno su u tijeku postupci zbog povrede protiv 20 država članica: tri su u fazi upućivanja predmeta Sudu, devet je u fazi obrazloženih mišljenja, a osam u fazi službenih opomena (vidjeti osam obrazloženih mišljenja upućenih u prosincu 2017. te dodatna dva u ožujku 2018.). Većina država članica u međuvremenu je donijela odgovarajuće zakone. Komisija sada pažljivo provjerava jesu li tim zakonima u potpunosti provedene odredbe Četvrte direktive o borbi protiv pranja novca. U međuvremenu je postignut dogovor o Petoj direktivi o borbi protiv pranja novca te je ona stupila na snagu 9. srpnja 2018. Države članice moraju prenijeti ta nova pravila u nacionalno zakonodavstvo do 10. siječnja 2020. Ako Malta, Latvija i Španjolska u roku od dva mjeseca ne usklade svoje nacionalno zakonodavstvo s pravom EU-a, Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.

 

8. Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo

(Više informacija: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert – tel.: +32 229 80423)

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Zakonite migracije: Komisija upućuje Sudu predmet protiv BELGIJE zbog neuvođenja zajedničkih pravila za sezonske radnike iz trećih zemalja

Komisija je danas odlučila Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Belgije jer nije u potpunosti prenijela Direktivu o sezonskim radnicima (Direktiva 2014/36/EU). Direktivom se utvrđuju uvjeti ulaska i boravka sezonskih radnika iz trećih zemalja te njihova prava. Belgija je propustila prvotni rok za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo, koji je bio 30. rujna 2016., i još uvijek nije u potpunosti provela tu direktivu. Direktivom o sezonskim radnicima utvrđuju se uvjeti koje države članice trebaju primjenjivati kad odlučuju o odobravanju pristupa tržištima rada državljanima trećih zemalja koji žele kratkotrajno raditi u državi članici EU-a kao sezonski radnici (do devet mjeseci), obično u sektoru poljoprivrede i turizma. Njome se osigurava da se s tim radnicima postupa na isti način kao i s domaćim radnicima kad je riječ o važnim čimbenicima kao što su uvjeti rada, plaća, zdravlje i sigurnost, socijalna sigurnost te se njome omogućuju zaštitne mjere koje sezonske radnike štite od izrabljivanja. Države članice morale su u potpunosti prenijeti tu direktivu do 30. rujna 2016. Do tog datuma Belgija je nova pravila prenijela samo djelomično. Komisija je zato u studenome 2016. uputila Belgiji službenu opomenu, a u srpnju 2017. i obrazloženo mišljenje. Belgija do danas još uvijek nije izvijestila Komisiju o potpunom prenošenju te direktive u nacionalno zakonodavstvo. Stoga je Komisija odlučila uputiti taj predmet Sudu Europske unije. Upućujući Belgiju Sudu Europske unije Komisija predlaže izricanje novčane kazne u iznosu od 49 906,50 EUR dnevno. Iznos kazne izračunat je uzimajući u obzir ozbiljnost i trajanje povrede te odvraćajući učinak koji odražava sposobnost plaćanja te države članice. Ako prenošenje ostane nepotpuno te Sud Europske unije potvrdi stajalište Komisije, dnevna novčana kazna plaća se od datuma presude ili kasnijeg datuma koji odredi Sud sve dok prenošenje ne bude potpuno. Konačni iznos dnevne novčane kazne određuje Sud, no on ne smije biti viši od iznosa koji predloži Komisija. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

 

Upućivanje Sudu Europske unije i službena opomena

Migracije i azil: Komisija poduzima dodatne korake u postupku zbog povrede protiv MAĐARSKE

Europska komisija danas je odlučila uputiti predmet protiv Mađarske Sudu EU-a zbog neusklađenosti njezina zakonodavstva o azilu i vraćanju s pravom EU-a. Usto, Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Mađarskoj u vezi s novim mađarskim zakonodavstvom kojim se kriminaliziraju aktivnosti potpore zahtjevima za azil i boravak te dodatno ograničava pravo na zahtjev za azil. Više o upućivanju predmeta Sudu zbog nepridržavanja zakonodavstva EU-a o azilu i vraćanju: Komisija je prvo pokrenula postupak zbog povrede protiv Mađarske zbog njezinih zakona o azilu u prosincu 2015. Nakon niza razmjena informacija na političkoj i tehničkoj razini s mađarskim tijelima i dodatne službene opomene, Komisija je u prosincu 2017. odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Nakon analize odgovora mađarskih tijela, Komisija smatra da većina istaknutih pitanja i dalje nije riješena te je stoga odlučila uputiti predmet protiv Mađarske Sudu Europske unije, što je posljednja faza postupka zbog povrede. Službena opomena povezana s novim mađarskim zakonodavstvom kojim se kriminaliziraju aktivnosti potpore zahtjevima za azil: Novo zakonodavstvo, koje su mađarska tijela nazvala „Stop Soros”, kriminalizira bilo kakvu pomoć koju bi ljudima koji žele zatražiti azil ili boravišnu dozvolu u Mađarskoj pružila nacionalna, međunarodna i nevladina organizacija ili bilo koja osoba. Ti zakoni uključuju i mjere kojima se ograničava sloboda pojedinca, tako da svakome nad kojim se provodi kazneni postupak na temelju tih zakona sprečavaju prilaženje tranzitnim područjima na granicama Mađarske, gdje su zadržani tražitelji azila. Kazne su u rasponu od privremenog zadržavanja do zatvorske kazne u trajanju do jedne godine i protjerivanja iz zemlje. Uz to, novim zakonom i izmjenom ustava uvedeni su novi temelji za proglašavanje zahtjeva za azil neprihvatljivim, čime se pravo na azil ograničava samo na osobe koje su u Mađarsku pristigle neposredno iz zemlje u kojoj im je ugrožen život ili sloboda. Komisija je stoga zaključila da Mađarska ne ispunjava svoje obveze iz Ugovora o EU-u, zakonodavstva EU-a i Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Mađarske vlasti imaju rok od dva mjeseca za odgovor na primjedbe Komisije. Komisija je spremna pružiti potporu i pomoć mađarskim tijelima u rješavanju tog pitanja. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

 

Službene opomene

Zakonite migracije: Komisija poziva MAĐARSKU da pravilno provede Direktivu o osobama s dugotrajnim boravištem

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Mađarskoj zbog neodobravanja državljanima trećih zemalja sa statusom osobe s dugotrajnim boravištem da obavljaju profesiju veterinara, čime se nepravilno provodi Direktiva o osobama s dugotrajnim boravištem (Direktiva Vijeća 2003/109/EZ). U skladu s Direktivom državljani trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici EU-a najmanje pet godina uživaju jednaki tretman u određenim područjima, među kojima je i pristup zaposlenju i samozaposlenju. Mađarski zakon državljanima trećih zemalja koji su kvalificirani veterinari, uključujući i one koji su diplomu stekli u Mađarskoj, ne dopušta obavljanje te profesije u Mađarskoj. Mađarska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija.

Zakonite migracije: Komisija poziva 17 država članica da provedu Direktivu o studentima i istraživačima iz trećih zemalja

Komisija je danas odlučila službeno opomenuti 17 država članica (Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švedska) jer nisu izvijestile o nacionalnom zakonodavstvu kojim se u potpunosti prenosi Direktiva o uvjetima ulaska, boravka i mobilnosti unutar EU-a državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair (Direktiva 2016/801). Države članice morale su do 23. svibnja 2018. uskladiti nacionalno zakonodavstvo s tom Direktivom te o tome izvijestiti Komisiju. Države članice sada imaju rok od dva mjeseca da u potpunosti prenesu Direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo. U protivnom Komisija može razmotriti slanje obrazloženih mišljenja.

Sigurnosna unija: Komisija poziva 14 država članica da provedu nova pravila o podacima iz evidencije podataka o putnicima (PNR)

Komisija je danas odlučila uputiti službene opomene Austriji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Luksemburgu, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Sloveniji i Španjolskoj jer nisu izvijestile o donošenju nacionalnog zakonodavstva kojim se u potpunosti prenosi Direktiva o evidenciji podataka o putnicima (Direktiva 2016/681). Države članice morale su do 25. svibnja 2018. prenijeti Direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Podaci iz evidencije podataka o putnicima odnose se na podatke koje putnici dostave zračnim prijevoznicima prilikom rezervacije letova i prijave na letove. Takvi podaci mogu uključivati informacije o putniku kao što su ime, datumi putovanja, planovi puta, broj sjedala, prtljaga, kontaktni podaci i način plaćanja. Direktivom se zahtijeva da države članice uspostave nacionalni sustav za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka iz evidencije podataka o putnicima u svrhu izvršavanja zakonodavstva, uz puno poštovanje zaštitnih mjera povezanih sa zaštitom podataka. Obrada podataka iz evidencija podataka o putnicima važan je instrument za borbu protiv terorizma i teških kaznenih djela te pomaže u praćenju sumnjivih obrazaca putovanja i identifikaciji potencijalnih počinitelja kaznenih djela i terorista, uključujući one koji su tijelima za izvršavanje zakonodavstva bili prethodno nepoznati. Ona je ključan element Europskog programa sigurnosti i važan korak prema djelotvornoj i istinskoj sigurnosnoj uniji. Komisija je prethodnih godina pomagala državama članicama da razviju nacionalne sustave evidentiranja podataka o putnicima tako što im je pružala stručno znanje i financijska sredstva te olakšavala razmjenu najbolje prakse. Međutim, kako bi okvir za evidentiranje podataka o putnicima bio u potpunosti funkcionalan, sve države članice moraju imati uspostavljene nacionalne sustave. Predmetne države članice sad imaju rok od dva mjeseca da odgovore na službenu opomenu, nakon čega Komisija može razmotriti upućivanje obrazloženih mišljenja. Komisija će i dalje pružati potporu i smjernice državama članicama koje tek moraju dovršiti provedbu.

 

9. Mobilnost i promet

(Više informacija: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

 

Upućivanje predmeta Sudu Europske unije

Pomorski promet: Komisija upućuje Sudu predmet protiv IRSKE zbog nepravilne provedbe propisa o sigurnosti

Komisija je danas odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Irske jer nije pravilno provela pravo EU-a o određivanju temeljnih načela o istraživanju nesreća u području pomorskog prometa (Direktiva 2009/18/EZ). Direktivom se zahtijeva da svaka država članica osnuje nepristrano i stalno istražno tijelo koje treba biti neovisno u smislu organizacije, pravne strukture i donošenja odluka od svih strana čiji bi interesi mogli biti suprotni zadaćama tog tijela. Komisija ima niz razloga za zabrinutost u pogledu neovisnosti članova Odbora za istraživanje pomorskih nesreća (Marine Casualty Investigation Board, MCIB) osnovanog u skladu s irskim zakonodavstvom. Irskim se zakonodavstvom predviđa da je jedan od pet članova Odbora glavni tajnik Ministarstva prometa, turizma i sporta (DTTAS) ili osoba koju on predloži te da član treba biti i glavni nadzornik iz Ureda za nadzor u pomorstvu (MSO). Međutim, Ured za nadzor u pomorstvu ima regulatorne, administrativne i provedbene funkcije kad je riječ o brodovima, njihovoj opremi i kompetencijama pomoraca. Ministarstvo prometa, turizma i sporta nadležno je, među ostalim, za politiku sigurnosti plovidbe. Komisija smatra da nadležnosti i aktivnosti DTTAS-a i MSO-a mogu biti suprotne istražnim zadaćama Odbora za istraživanje pomorskih nesreća. Odbor za istraživanje pomorskih nesreća nema potrebnu neovisnost u odnosu na irske vlasti. Više o tome možete doznati u priopćenju za medije.

 

Obrazložena mišljenja

Alternativna goriva: Komisija zahtijeva od BUGARSKE i POLJSKE da u potpunosti provedu pravila EU-a o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Komisija je danas zatražila od Bugarske i Poljske da u potpunosti prenesu europska pravila o infrastrukturi za alternativna goriva (Direktiva 2014/94/EU). Ta pravila, koja se, među ostalim, odnose na usklađene standarde za infrastrukturu za alternativna goriva i osnovne odredbe za omogućivanje električne mobilnosti, imaju važnu ulogu u funkcioniranju unutarnjeg tržišta EU-a. Njihov je cilj i smanjenje ovisnosti o naftnom pogonu i ublažavanje njegova utjecaja na okoliš. Te dvije države članice trebale su prenijeti Direktivu do 18. studenoga 2016., ali kako su službe Komisije izvijestile do tog datuma nisu prenijele određene operativne odredbe te direktive. Sada imaju dva mjeseca za odgovor. U protivnom Komisija može odlučiti predmete protiv njih uputiti Sudu Europske unije.

 

Službene opomene

Inteligentni prometni sustavi: Komisija od devet država članica zahtijeva da pružaju usluge prometnih informacija

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Cipru, Mađarskoj, Italiji, Litvi, Luksemburgu, Malti, Poljskoj, Slovačkoj i Sloveniji jer nisu ispunili svoje obveze da korisnicima pruže besplatne osnovne opće prometne informacije u vezi s cestovnom sigurnosti (Delegirana uredba Komisije 886/2013). Države članice dužne su izvijestiti Komisiju o svojem napretku u provedbi usluge informiranja i dostaviti joj mnoge druge informacije najkasnije 12 mjeseci od stupanja na snagu te Uredbe i svake naredne kalendarske godine. No devet spomenutih država članica još uvijek to nije učinilo. Uz to, Komisija je uputila službenu opomenu Cipru, Mađarskoj, Litvi, Luksemburgu, Malti, Slovačkoj i Sloveniji jer nisu ispunili svoje obveze pružanja usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu (Delegirana uredba Komisije 2015/962). Do 13. srpnja 2017. države članice trebale su Komisiji dostaviti izvješće o mjerama koje su poduzete za uspostavu nacionalne pristupne točke i o načinima njezina rada te, prema potrebi, popis autocesta koje nisu uključene u sveobuhvatnu transeuropsku cestovnu mrežu i identificirana prioritetna područja. Sve te države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

Cestovni promet: Komisija poziva DANSKU da zaustavi diskriminaciju stranih prijevoznika i poštuje slobodu pružanja usluga prijevoza

Komisija je danas odlučila zatražiti od Danske da ne ograničava vrijeme parkiranja kamiona na državnim odmorištima na najviše 25 sati. Budući da se to vremensko ograničenje uglavnom odnosi na strane cestovne prijevoznike, predstavlja diskriminaciju na temelju državljanstva, što je zabranjeno Ugovorima EU-a. Osim toga, ne omogućuje vozačima da poštuju stroga pravila EU-a o vremenu odmora za vozače kamiona, koja su ključna kako bi se zajamčila sigurnost na cestama i poštovala prava vozača. Nadalje, ono utječe na slobodu prijevoznika da pružaju usluge prijevoza (predviđenu Uredbom 1072/2009) i predstavlja neopravdanu neizravnu diskriminaciju. Danska ima rok od dva mjeseca da dostavi svoja opažanja Komisiji, nakon čega Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

Pomorci: Komisija zahtijeva od MALTE da poštuje pravila EU-a o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca

Komisija je odlučila uputiti službenu opomenu Malti zbog nepoštovanja europskih pravila o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (Direktiva 2008/106/EZ, kako je izmijenjena). Komisija poziva Maltu da poduzme korektivne mjere kako bi osigurala da sustav upravljanja kvalitetom kojim upravlja jedna od njezinih ustanova za pomorsko osposobljavanje i obrazovanje obuhvaća sve pomorske tečajeve i programe osposobljavanja, provjere znanja i ocjenjivanja, posebno osposobljavanje upotrebom simulatora. Malta sada ima rok od dva mjeseca za usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Cestovni promet: Komisija zahtijeva od 10 država članica da poštuju pravila EU-a o međupovezanosti nacionalnih elektroničkih evidencija kartica vozača

Europska komisija odlučila je uputiti službenu opomenu Belgiji, Cipru, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Luksemburgu, Malti i Švedskoj jer nisu proveli ispitivanja za povezivanje sa sustavom TACHOnet, a Danskoj jer se nije povezala s tim sustavom u skladu s Uredbom (EU) 2016/68. TACHOnet je europski sustav za elektroničku razmjenu informacija među državama članicama o tahografskim karticama (tahograf je uređaj koji bilježi vrijeme vožnje, stanke, razdoblja odmora i druga razdoblja u poslu koji obavlja vozač). Važan je alat za osiguravanje primjene pravila o vremenu vožnje i odmora u cestovnom prometu. Glavna mu je svrha provjeriti da različite države članice nisu istom vozaču izdale dvije ili više kartica. Uredbom (EU) 2016/68 utvrđuje se obveza država članica da se povežu s TACHOnetom u skladu s posebnim tehničkim zahtjevima. Iako su navedene države članice – osim Danske – povezane s TACHOnetom, nisu uspješno provele preliminarna ispitivanja koja bi pokazala da veza ispunjava sve te tehničke zahtjeve. Predmetne države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Pomorski promet: Komisija poziva pet država članica da se pridržavaju zakonodavstva EU-a o zahtjevima države zastave

Komisija je zatražila od Mađarske, Hrvatske, Cipra, Češke i Ujedinjene Kraljevine da ispune svoje obveze administrativnog nadzora kako je predviđeno pravilima EU-a o zahtjevima države zastave (Direktiva 2009/21/EZ). Oni obuhvaćaju provjeru da konstrukcija i oprema broda te operativno upravljanje njime zadovoljavaju sigurnosne propise te da pomorci imaju svjedodžbu o osposobljenosti. Prema Direktivi sustav upravljanja kvalitetom trebao je biti uveden do lipnja 2012., a nakon toga održavan i certificiran u skladu s primjenjivim međunarodnim standardima kvalitete. Međutim, te zemlje još uvijek nemaju certificirani sustav upravljanja kvalitetom. Nedostatak sustavnih kontrola unutar administracije i onih koje ona provodi, koje bi trebao podržati certificirani sustav upravljanja kvalitetom, dugoročno može negativno utjecati na sigurnost, zaštitu i ekološku učinkovitost flote pod zastavom. Komisija je stoga odlučila uputiti službenu opomenu tim državama članicama i dati im rok od dva mjeseca da se usklade s Direktivom. U protivnom im Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Sigurnost zračnog prometa: Komisija poziva MAĐARSKU da poštuje pravila EU-a o tehničkim zahtjevima i administrativne postupke povezane s letačkim operacijama
Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Mađarskoj zbog nepoštovanja nekih od tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka EU-a povezanih s letačkim operacijama u civilnom zrakoplovstvu (Uredba (EU) br. 965/2012). Tom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za letačke operacije avionima, helikopterima, balonima i jedrilicama, uključujući inspekcijske preglede na stajanci koji se obavljaju na zrakoplovima operatera pod sigurnosnim nadzorom druge države. No zbog premalo osoblja Mađarska nije uspjela provjeriti usklađenost sa sigurnosnim zahtjevima koji se primjenjuju na organizacije ili vrste operacija. Mađarska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

10. Oporezivanje i carinska unija

(Više informacija: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

 

Obrazložena mišljenja

Oporezivanje: Komisija poziva NJEMAČKU da uskladi svoju upravnu praksu u pogledu prekograničnog povrata PDV-a s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Njemačkoj i zatražiti da uskladi svoja pravila o povratu PDV-a sa zakonodavstvom EU-a – Direktivom o PDV-u (Direktiva Vijeća 2006/112/EZ) i Direktivom o povratu (Direktiva Vijeća 2008/9/EZ). Njemačka u nekim slučajevima odbija zahtjeve za povrat PDV-a poreznim obveznicima s poslovnim nastanom u drugoj državi članici jer smatra da su dostavljene informacije nedostatne, a da od podnositelja zahtjeva nije zatražila dodatne informacije. Zbog toga se povrat uskraćuje i podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju bitne zahtjeve u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Ne poduzme li Njemačka mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od NIZOZEMSKE da zaustavi oporezivanje prijenosa mirovinskog kapitala mobilnih radnika

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Nizozemskoj zbog oporezivanja prijenosa mirovinskog kapitala mobilnih radnika u 13 država članica EU-a koje omogućuju isplate mirovina iz mirovinskih fondova u obliku koji nije renta. U skladu s pravom EU-a mobilni radnici mogu se zapošljavati u državama članicama koje omogućuju potpuno ili djelomično paušalnu isplatu mirovina. Nizozemsko zakonodavstvo ograničava slobodu kretanja radnika (članak 45. UFEU-a), slobodu pružanja usluga (članak 56. UFEU-a) i slobodu kretanja kapitala (članak 63. UFEU-a). Ne poduzme li Nizozemska mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

 

Oporezivanje: Komisija poziva PORTUGAL da uskladi pristojbe zračne luke Lisabon s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Portugalu kako bi uskladio pristojbe zračne luke Lisabon s pravom EU-a. Prema portugalskom zakonu pristojba se trenutačno naplaćuje samo osobama koje nemaju boravište u Portugalu. Naplata pristojbi zračne luke samo osobama koje nemaju boravište u Portugalu protivna je člancima 18. i 21. UFEU-a jer predstavlja diskriminaciju na temelju državljanstva. Ne poduzme li Portugal mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv njega Sudu Europske unije.

Oporezivanje: Komisija poziva UJEDINJENU KRALJEVINU da svoje nacionalne prakse u pogledu mini sustava ''sve na jednom mjestu'' za posebni postupak oporezivanja određenih usluga uskladi s pravilima EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Ujedinjenoj Kraljevini jer ne prikuplja podatke o bankovnim računima svakog poreznog obveznika registriranog u sustavu na razini EU-a za prikupljanje PDV-a na internetsku prodaju e-usluga (mini sustav za posebni postupak oporezivanja određenih usluga) i ne dostavlja te podatke drugim državama članicama. Tom se praksom krše pravila EU-a o administrativnoj suradnji i razmjeni informacija (Uredba Vijeća 904/2010 i Provedbena uredba Komisije 815/2012). Države članice koje žele dati povrat novca poreznim obveznicima u Ujedinjenoj Kraljevini moraju prikupljati dodatne informacije za svaku osobu pojedinačno, što stvara dodatno administrativno opterećenje te uzrokuje kašnjenja u isplati povrata. Ne poduzme li Ujedinjena Kraljevina mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

 

Službena opomena i zaključenja

Oporezivanje: Komisija poziva ESTONIJU da izmijeni pravila o razmjeni informacija te zaključuje četiri predmeta u pogledu porezne transparentnosti

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Estoniji te zatražiti da uskladi pravila o razmjeni određenih poreznih informacija u posjedu država članica o poreznim obveznicima iz drugih zemalja EU-a, kao što je predviđeno u Direktivi o administrativnoj suradnji (DAC1 – Direktiva Vijeća 2011/16/EU). Prema postojećem estonskom zakonodavstvu estonska porezna tijela nisu dužna poreznim tijelima drugih država članica dostaviti zatražene informacije. Nisu dužna ni pokrenuti kaznene postupke za dobivanje takvih informacija kad je to potrebno niti uspostaviti spontanu razmjenu informacija. Ako Estonija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može estonskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje. S druge strane, Komisija danas zaključuje druga četiri zasebna predmeta u pogledu porezne transparentnosti. Pozdravlja komunikaciju o razmjeni informacija o prethodnim poreznim rješenjima s prekograničnim učinkom te o pravilima prema kojima porezna tijela imaju pristup informacijama o sprečavanju pranja novca u Belgiji u skladu s pravom EU-a (DAC3 i DAC5 direktive Vijeća 2015/2376 i 2016/2258). Komisija je odlučila zaključiti postupke zbog povrede protiv Cipra i Italije jer su te države članice Komisiju obavijestile o prenošenju pravila o razmjeni za izvješćivanje po državama s drugim državama članicama u skladu s DAC4 (Direktiva Vijeća 2016/881) i pravila koja osiguravaju pristup poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca u skladu s DAC5 (Direktiva Vijeća 2016/2258).

 

Druge službene opomene

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od BELGIJE da poštuje propise o oporezivanju dohotka od kamate na štednju

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu u kojoj od Belgije zahtijeva da s pravom EU-a uskladi pravila o dohotku od kamate na štednju belgijskih rezidenata s računima u Luksemburgu i Austriji. Belgija trenutačno odbija odobriti porezne olakšice za porez po odbitku naplaćen u Luksemburgu i Austriji iz gore navedenih kamata. To je u suprotnosti s propisima EU-a o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (članak 14. Direktive Vijeća 2003/48/EZ). Ako Belgija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može belgijskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od GRČKE da uskladi pravila o odbitku gubitaka u inozemstvu s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Grčkoj zbog različitog postupanja s domaćim gubicima u poslovanju od onih koji su nastali u drugoj zemlji EU-a/EGP-a u porezne svrhe. Iako i domaća dobit od poslovanja i ona podrijetlom iz drugih zemalja EU-a/EGP-a podliježu porezu u Grčkoj, postupanje s gubicima nastalima u inozemstvu ograničeno je grčkim pravom i smjernicama koje su izdala grčka porezna tijela. Ta razlika u postupanju predstavlja ograničenje prava poslovnog nastana (članak 49. UFEU-a). Ako Grčka u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može grčkim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od ITALIJE da svoja pravila o PDV-u na isporuku usluga koje se odnose na uvoz robe uskladi s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Italiji jer postavlja dodatne uvjete za izuzeće od PDV-a usluga koje se odnose na uvoz robe. Prema postojećem talijanskom zakonodavstvu za primjenu izuzeća od PDV-a na pomoćne usluge u vezi s uvozom robe zahtijeva se ne samo da njihova vrijednost bude uključena u oporezivi iznos nego i da PDV na njih doista bude naplaćen pri carinjenju u trenutku uvoza. To je protivno odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (Direktiva o PDV-u). Ako Italija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može talijanskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od ITALIJE da ukine regionalni porez na benzin za motorna vozila

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Italiji tražeći ukidanje regionalnog poreza na benzin za motorna vozila (IRBA). IRBA se naplaćuje u iznosu od približno 2 centa po litri benzina, u usporedbi sa 72 centa za trošarine koje se naplaćuju na temelju usklađenog zakonodavstva EU-a. IRBA ne služi ostvarenju posebnih ciljeva, već samo proračunskih, što je protivno pravu Unije (članak 1. stavak 2. Direktive o trošarinama, Direktiva Vijeća 2008/118/EZ). Ako Italija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može talijanskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od LATVIJE da izmijeni propise o porezu na nekretnine u Rigi

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Latviji zbog diskriminirajućih uvjeta Gradskog vijeća Rige za primjenu sniženih stopa poreza na nekretnine. Snižene stope primjenjuju se na imovinu u vlasništvu latvijskih državljana ako je prijave kao glavno boravište. Međutim, za državljane drugih država članica EU-a i EGP-a vrijedi dodatni uvjet – moraju imati prijavljen boravak u Latviji sedam godina prije relevantne porezne godine. Tim dodatnim uvjetom krši se sloboda kretanja kapitala (članak 63. stavak 1. UFEU-a). Ako Latvija u sljedeća dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može latvijskim tijelima uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od UJEDINJENE KRALJEVINE da uskladi pravila o porezu na dohodak s pravom EU-a

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Ujedinjenoj Kraljevini i zatražiti da uskladi svoje propise s pravom EU-a o poreznim olakšicama za porez na dobit u slučaju gubitka od raspolaganja dionicama. Trenutačno samo dionice društava koja svoju djelatnost u cijelosti ili uglavnom obavljaju u Ujedinjenoj Kraljevini ispunjavaju uvjete za olakšicu. Tim se pravilom u nepovoljan položaj dovode porezni obveznici koji ulažu u kvalificirane dionice društava koja posluju u drugim državama članicama osim Ujedinjene Kraljevine. Njime se ograničava i slobodno kretanje kapitala (članak 63. UFEU-a). Ako Ujedinjena Kraljevina ne poduzme mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može tijelima Ujedinjene Kraljevine uputiti obrazloženo mišljenje.

Oporezivanje: Komisija zahtijeva od UJEDINJENE KRALJEVINE da uskladi pravila o poreznim olakšicama za potrošačke kredite trgovcima

Komisija je danas odlučila uputiti službenu opomenu Ujedinjenoj Kraljevini zbog njezina zakona o poreznim olakšicama za potrošačke kredite trgovcima. Zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine trenutačno propisuje posebnu olakšicu kad „kvalificirani kredit” postane nenaplativ. U tom slučaju vjerovnik ima pravo podnijeti zahtjev za odbitak iznosa kredita od obveze plaćanja poreza na kapitalne dobitke ili poreza na dobit. Međutim, pravila su različita za porezni tretman „nenaplativih kredita” dodijeljenih rezidentima Ujedinjene Kraljevine i zajmoprimcima koji nisu rezidenti Ujedinjene Kraljevine. Time se neopravdano ograničava slobodno kretanje kapitala (članak 63. UFEU-a). Ako Ujedinjena Kraljevina ne poduzme mjere u roku od dva mjeseca, Komisija može tijelima Ujedinjene Kraljevine uputiti obrazloženo mišljenje.

 

Zaključenje

Oporezivanje: Komisija zaključuje predmet povezan s porezom na nasljedstvo u BELGIJI

Komisija pozdravlja izmjene koje je Belgija provela u pogledu pravila o porezu na nasljedstvo u regiji Valoniji. Nova pravila sada omogućuju izuzeće od poreza na nasljedstvo za nekretninu koja se nalazi u Belgiji i njezino nasljeđivanje od preminule osobe s boravištem u drugoj zemlji EGP-a pod istim uvjetima kao za imovinu naslijeđenu od belgijskog rezidenta. Komisija je danas odlučila zaključiti taj postupak zbog povrede.

MEMO/18/4486

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar